Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 002911 20668409 na godz. na dobę w sumie
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osiągania zysku - książka
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osiągania zysku - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3655-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Witaj w krainie Foreksa!

Międzynarodowy rynek walutowy oferuje niezwykłe okazje finansowe wszystkim, którzy są gotowi na przeżycie zyskownej przygody. Dzięki oszałamiająco szybkiemu rozwojowi technologii oraz powszechnemu dostępowi do internetu również i Ty możesz samodzielnie handlować walutami - 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie. Odkrycie oraz dokładne zbadanie wielu aspektów funkcjonowania Foreksa, opisanych w tej książce, zajęło autorowi całe lata. Ty otrzymujesz tę wiedzę w pigułce, wraz ze skutecznymi strategiami inwestycyjnymi.

Każdy inwestor poszukuje świętego Graala, tej maleńkiej, prawdziwej i dokładnej informacji, która działa zawsze! W mojej własnej podróży w świat inwestowania odkryłem, że święty Graal to wiedza, kiedy i dlaczego należy wejść na rynek oraz kiedy i dlaczego należy się wycofać. Jeśli potrafisz nauczyć się kiedy i dlaczego, będziesz w stanie sprawić, aby rynek pracował dla Ciebie i umożliwiał Ci maksymalne wykorzystanie potencjalnego zysku z każdego jego ruchu. Gdy Ci się to uda, odkryjesz własnego świętego Graala inwestowania! Wierzę, że ta książka może stać się Twoim świętym Graalem, jeśli jej to umożliwisz!
(ze wstępu autora)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/10funf Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREĹCI Dedykacja 9 Podzi¤kowania 11 Wprowadzenie 13 1 2 A wi¤c chcia«byĽ inwestowaù na Foreksie? 15 Dwa wilki 15 Przestrzegaj zasad 18 Twój osobisty test papierka lakmusowego 19 Cel Twojego ŗycia 29 Podsumowanie 30 Wprowadzenie do Foreksu 31 Historia rynku Forex. Jak si£ to wszystko zacz£§o? 33 Co to jest Forex? 35 Rodzaje inwestorów 36 W jaki sposób inwestorzy zarabiajŸ? 38 Byki i niedŕwiedzie 39 Rodzaje zleceħ 40 Filozofia Market Traders Institute 42 Trzy poziomy inwestowania 43 Rzeczywistoĺó inwestowania 44 21-dniowa regu§a 3 44 Podsumowanie 45 5 6 3 4 5 6 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX SamodzielnoĽù dzi¤ki oprogramowaniu transakcyjnemu 47 Zalety samodzielnoĺci 47 Jak okreĺlió kierunek rynku? 51 Wykorzystanie wskaŕników do ustalenia punktu wejĺcia 53 Wykorzystanie wskaŕników do ustalania strategii wyjĺcia 58 Inwestowanie w róŗnych horyzontach czasowych 60 Podsumowanie 61 Inwestowanie z wykorzystaniem Ľwiec japoĪskich 63 Historia ĺwiec japoħskich 63 Jak odczytywaó ĺwiece japoħskie? 65 Odczytywanie wykresu ĺwiecowego 66 Jak znaleŕó szczyt? 67 Rozróŗnianie ĺwiec japoħskich 69 Formacje ĺwiecowe 71 Wzrostowe formacje ĺwiecowe albo sygna§y kupna 72 Formacje ĺwiecowe zapowiadajŸce spadki albo sygna§y sprzedaŗy 78 Inwestowanie z wykorzystaniem formacji ĺwiecowych 84 Podsumowanie 85 Finansowa gra wsparcia i oporu 87 Gra 89 W jaki sposób byki i niedŕwiedzie zdobywajŸ punkty? 90 Identyfikowanie szczytów i do§ków 91 Opór i wsparcie 93 Nauka krótkiej sprzedaŗy 97 Wczeĺniejszy opór moŗe staó si£ przysz§ym wsparciem 100 Wczeĺniejsze wsparcie moŗe staó si£ przysz§ym oporem 100 Obserwacja przebiegu gry 100 Podsumowanie 103 Trendy i linie trendów 105 Trend jest Twoim przyjacielem 105 Inwestuj w trend, aŗ giŸó zacznie si£ 107 Rozpoznawanie trendu wzrostowego 113 Wyznaczanie linii trendu wzrostowego 113 Znajdowanie i wyznaczanie wewn£trznych, zewn£trznych i d§ugoterminowych linii trendu wzrostowego 115 B§£dne sposoby wyznaczania linii trendu wzrostowego 118 Znajdowanie i wyznaczanie linii trendu spadkowego 120 SPIS TREĹCI 7 7 8 9 10 Znajdowanie i wyznaczanie wewn£trznych, zewn£trznych i d§ugoterminowych linii trendu spadkowego 123 B§£dne sposoby wyznaczania linii trendu spadkowego 126 Trendy wewnŸtrz trendów 126 Kana§y trendowe 126 Znaczenie linii trendu 128 Podsumowanie 128 Strefy kupna i sprzedaŚy 131 Trendy 133 Strefy kupna i sprzedaŗy 135 Strefa sprzedaŗy 136 Otwieranie krótkiej pozycji na rynku, gdy wkracza on w stref£ sprzedaŗy 139 Strefa kupna 140 Zajmowanie na rynku pozycji d§ugiej, gdy wkracza on w stref£ kupna 144 Podsumowanie 144 Tajemnica Fibonacciego 147 Historia Fibonacciego 149 CiŸg liczbowy Fibonacciego 150 CiŸg Fibonacciego w przyrodzie 150 ZwiŸzek pomi£dzy zniesieniami i rozszerzeniami Fibonacciego 158 Znaczenie posiadania we w§asnym arsenale liczb Fibonacciego 164 Podsumowanie 166 Tajemnica Fibonacciego a rzeczywistoĽù 169 Ruchy Fibonacciego na rynku w dniu 11 wrzeĺnia 2001 r. 169 Zniesienia Fibonacciego sŸ wsz£dzie 174 Podsumowanie 176 Analiza fundamentalna 179 Analiza danych fundamentalnych 179 Dni handlu a dni trendu 185 Zwi£kszone ryzyko inwestowania na podstawie danych fundamentalnych 187 Ĺwiatowe systemy gospodarcze 187 Znaczenie danych fundamentalnych 189 Podsumowanie 193 8 11 12 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX Konsolidacja, bracketing, akumulacja — czyli trend boczny 195 Czynniki konsolidacji 196 Strategia 1. 198 Strategia 2. 200 Nie wszystkie dane fundamentalne powodujŸ ruchy rynku 203 Strategia 3. 203 Pu§apki na byki i pu§apki na niedŕwiedzie 204 Podsumowanie 205 Nauka zasad zarz dzania kapita«em 207 ZarzŸdzanie kapita§em — co to takiego? 207 Formu§a zarzŸdzania kapita§em 213 Ryzyko w kontekĺcie nagrody 215 Wartoĺci procentowe nic nie znaczŸ w sferze inwestowania 216 Podsumowanie 218 13 W ostatecznym rozrachunku 221 Po pierwsze — edukacja 225 Nasze nawyki majŸ kontrol£ nad naszym ŗyciem 225 Twój w§asny garniec z§ota 226 S«owniczek 229 Skorowidz 235 7 D Z I A ¦ R O Z STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY B YªO TO W ROKU 1984. Prom kosmiczny szykowa§ si£ do startu, a Kennedy Space Center zleci§o naszej firmie wykonanie lase- rowych odbitek zdj£ó o wartoĺci ponad 100 000 dolarów. By§o to najwi£ksze pojedyncze zamówienie, jakie dotŸd w swojej karierze otrzyma§em. By§em tak podekscytowany, ŗe czu§em si£, jakbym w§aĺnie wygra§ na loterii. Dumny jak paw zadzwoni§em do mojego przyjaciela Brada Wagnera i powiedzia§em mu, ŗe dosta§em przepustki VIP na start wahad§owca i chcia§bym, ŗeby do§Ÿczy§ do mnie podczas tego pami£tnego wydarzenia. Sekcja VIP-ów znajduje si£ tylko cztery i pó§ kilo- metra od platformy startowej i musz£ przyznaó, ŗe start wahad§owca by§ jednym z najwspanialszych wydarzeħ, jakie kiedykolwiek w ŗyciu widzia- §em. Sam fakt, ŗe ludzie sŸ w stanie sprawió, aby tak ci£ŗki obiekt oderwa§ si£ od ziemi, przekracza mojŸ zdolnoĺó pojmowania, nie wspominajŸc o tym, ŗe kiedy wahad§owiec startuje, to nawet w odleg§oĺci czterech i pó§ kilome- tra odczuwa si£ silne wstrzŸsy, jakbyĺmy znaleŕli si£ epicentrum trz£sienia ziemi, a powietrze wydaje takie dŕwi£ki jak diamentowe ostrze tnŸce szyb£. Brad by§ dwa razy starszy ode mnie, dwa razy bardziej bystry i tysiŸc razy bogatszy. Uczestniczy§ w konstruowaniu promu i poradzi§ sobie zna- komicie. Pozna§em go, kiedy mieszka§em na Hawajach, i momentalnie znaleŕliĺmy wspólny j£zyk. By§ niezwykle bystry, mŸdry i odniós§ sukces finansowy. Nie tylko mia§ jeden z najpi£kniejszych domów na Hawajach, 131 132 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX mia§ teŗ kilka innych w ca§ej Ameryce. Przez lata pozostawaliĺmy w kon- takcie i uwaŗa§em go za jednego z moich mentorów. Rzeczywistym motywem mojego zaproszenia Brada na start by§o to, ŗe chcia§em, aby przekona§ si£, iŗ tak jak on podŸŗam drogŸ do sukcesu. Oprócz tego, ŗe by§ dla mnie mentorem, by§ takŗe kimĺ w rodzaju dru- giego ojca. Znaliĺmy si£, kiedy walczy§em, aby zwiŸzaó koniec z koħcem, i z jakiegoĺ powodu Brad bez osŸdzania wziŸ§ mnie pod swoje skrzyd§a, stale by§ moim mentorem i twierdzi§, ŗe przypominam mu jego samego, kiedy by§ w moim wieku. Na dzieħ przed startem zabra§em go ze sobŸ jednym z samochodów firmowych, aby dor£czyó to warte 100 000 dolarów zamówienie. Kiedy wsiedliĺmy do samochodu, aby dostarczyó odbitki, ani s§owem nie wspo- mnia§em o kwocie, na którŸ opiewa§a faktura. Chcia§em poczekaó i poka- zaó Bradowi ca§Ÿ sum£ podczas jej inkasowania. By§ zszokowany wielkoĺciŸ zamówienia. Kiedy wyszliĺmy, powiedzia§: „100 000 dolarów to duŗo pie- ni£dzy! Wow, jak na swój wiek, radzisz sobie ĺwietnie!”. Wtedy 100 000 dolarów to naprawd£ by§o duŗo pieni£dzy, a ja rzeczywiĻcie radzi§em sobie ĺwietnie, jak na swój wiek. Z czasem uczymy si£, ŗe wszystko jest rela- tywne. Jak to si£ mówi, „miliard dolarów to juŗ nie to, co kiedyĺ”. Nigdy nie zapomn£ naszej podróŗy z powrotem do biura. Dotarliĺmy do punktu poboru op§at, w którym zaŗŸdano od nas 1 dolara. WyjŸ§em portfel, wyciŸgnŸ§em garĺó setek i poda§em jednŸ pracownikowi w budce. „A nie ma pan drobnych?”, zapyta§ pracownik. „Nie”, odpowiedzia§em. „A moŗe paħski przyjaciel mia§by jakieĺ drobne?”. Brad si£gnŸ§ do kieszeni i poda§ mi banknot 1-dolarowy, który wr£- czy§em pracownikowi punktu poboru op§at. Kiedy odjeŗdŗaliĺmy, Brad spojrza§ na mnie i powiedzia§: „JednŸ z najcenniejszych lekcji, których trzeba si£ w ŗyciu nauczyó, jest ta, ŗe nic nie trwa wiecznie”. Zapyta§em szybko: „Co masz na myĺli?”. Brad ciŸgnŸ§: „Widzisz ten portfel pe§en setek?”. „Tak”, odpowiedzia§em. „Kaŗdy g§upek moŗe zarobió pieniŸdze, ale tylko mŸdry cz§owiek potrafi je utrzymaó. Moŗesz wierzyó lub nie, ale ja codziennie budz£ si£, walczŸc o utrzymanie tego, co mam. Istotniejsze pytanie brzmi…”, przerwa§, spoj- rza§ mi w oczy i powiedzia§: „Jak d§ugo b£dziesz w stanie utrzymaó to, co do tej pory zdoby§eĺ?”. Nie by§em pewien, jak odpowiedzieó, znalaz§em si£ mi£dzy m§otem arogancji a kowad§em niewiedzy i poczu§em, ŗe aby si£ wydostaó, najlepiej pos§uŗyó si£ pokorŸ. Odpowiedzia§em wi£c: „Nie wiem, mia§em nadziej£, ŗe mi pomoŗesz i powiesz”. ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 133 Brad stwierdzi§: „Spójrz na niebo. Dziĺ jest s§onecznie, jutro moŗe byó pochmurno. Dzisiaj jesteĺ szcz£ĺliwy i stoisz na szczycie ĺwiata, z wszyst- kimi tymi setkami w kieszeni, ale w ciŸgu najbliŗszych kilku dni moŗe zdarzyó si£ coĺ, co wprawi ci£ w przygn£bienie i spowoduje koniecznoĺó wydania wszystkich tych pieni£dzy”. Potem powtórzy§ to, co powiedzia§ wczeĺniej: „Pami£taj, nic nie trwa wiecznie”. To, co powiedzia§ potem, by§o równie waŗne, ale zrozumia§em to dopiero 10 lat póŕniej. Brad kontynuowa§: „Poniewaŗ nic nie trwa wiecznie, to kiedy sytuacja zaczyna si£ zmieniaó z dobrej na z§Ÿ lub odwrotnie, natura gra fair i zawsze b£dŸ pojawiaó si£ znaki, na które powinieneĺ zwracaó uwag£. Te znaki sŸ ostrzeŗeniem, ŗe nadchodzi zmiana. Jeĺli zwrócisz na nie uwag£, zaczniesz przeprowadzaó niezb£dne poprawki, aby albo utrzymaó to, co móg§byĺ stració, albo agresywnie próbowaó wydostaó si£ z k§opotów, w których si£ znalaz§eĺ”. Nigdy nie us§ysza§em prawdziwszych s§ów. UczŸc si£ inwestowania, musisz pami£taó, ŗe „nic nie trwa wiecznie”. Zabawne i ekscytujŸce chwile z czasów nauki inwestowania nie trwajŸ wiecznie i nie trwajŸ wiecznie chwile z§e i frustrujŸce, spowodowane nie- uwagŸ i ponoszonymi stratami. Wszystko si£ koħczy, ale istotne jest, aby szukaó znaków, które ostrzegajŸ nas przed koħcem okreĺlonego trendu. TRENDY Forex to gra finansowa, w której przez 24 godziny na dob£ uczestniczŸ byki i niedŕwiedzie. To wieczna wojna, w której byki i niedŕwiedzie walczŸ o kontrol£ nad rynkiem. WalczŸc o t£ kontrol£, poruszajŸ si£ w ramach trendów — wzrostowych i spadkowych. Jeĺli ĺwiece znajdujŸ si£ powyŗej zewn£trznej linii trendu wzrostowego, kontrol£ sprawujŸ byki i majŸ 80 szans na jej utrzymanie. Jeĺli ĺwiece znajdujŸ si£ poniŗej zewn£trznej linii trendu spadkowego, kontrol£ spra- wujŸ niedŕwiedzie i ich szanse na jej utrzymanie równieŗ wynoszŸ 80 . Ŗadna ze stron nie jest jednak w stanie stale kontrolowaó rynku. Kiedy zadecyduje on, ŗe naleŗy zwi£kszyó pr£dkoĺó wzrostu lub spadku, to poru- sza si£ powyŗej lub poniŗej wewn£trznej linii trendu. Walka o kontrol£ nad rynkiem trwa przez 24 godziny na dob£, 5 dni w tygodniu. Ĺledzenie tej gry jest niezwykle emocjonujŸce, a zarabianie w tym ĺrodowisku — nieco szalone. Aby zaczŸó zarabiaó pieniŸdze, musisz jednak najpierw wybraó stron£ i zajŸó pozycj£. Wchodzisz na rynek i anga- ŗujesz si£ w coĺ, co jest ca§kowicie poza TwojŸ kontrolŸ. Aby osiŸgaó sta§e 134 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX zyski, musisz nauczyó si£ ustalaó, kto sprawuje kontrol£ nad rynkiem, dzi£ki czemu b£dziesz móg§ wybraó stron£ byków lub niedŕwiedzi. Na szcz£ĺcie jedno klikni£cie myszkŸ umoŗliwia zmian£ druŗyny w kaŗdej chwili, 24 godziny na dob£, tyle razy, ile chcesz. Pipsy i zysk moŗna sobie zapewnió po obu stronach i nikt nie uzna Ci£ za zdrajc£, jeĺli rano b£dziesz bykiem, po po§udniu niedŕwiedziem i znów bykiem w nocy. Jeĺli inwestujesz w okreĺlonym kierunku, to rynek jest Twoim przyja- cielem tak d§ugo, jak d§ugo znajduje si£ w trendzie zgodnym z kierunkiem Twojej inwestycji. Dlaczego jest Twoim przyjacielem? Dlatego, ŗe zara- biasz pieniŸdze. W chwili kiedy rynek zaczyna przenikaó lini£ trendu, powinieneĺ przypomnieó sobie s§owa mojego przyjaciela i mentora Brada: „Nic nie trwa wiecznie”. Zacznij zwracaó uwag£ na znaki i ustal, czy trwa- jŸcy trend nie zacznie nied§ugo dobiegaó koħca. Nast£pnie musisz zewrzeó swoje zlecenia zatrzymania straty, aby chronió osiŸgni£te przez siebie zyski i utrzymaó to, co zdoby§eĺ. Rysunek 7.1 przedstawia wykres godzinowy euro, które znajduje si£ w trendzie wzrostowym i odbija si£ od linii tego trendu. Widaó na nim takŗe, jak wyglŸda prze§amanie linii trendu. Byki tracŸ si§y, a kontrol£ nad rynkiem przejmujŸ niedŕwiedzie, prze§amujŸc lini£ trendu. Rysunek 7.1. EUR/USD (wykres godzinowy) ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 135 Gdy kontrola nad rynkiem przechodzi z rŸk byków w r£ce niedŕwiedzi lub odwrotnie, linie trendu sŸ prze§amywane. Gdybyĺ na przedstawionym wykresie by§ bykiem i nadal utrzymywa§ swojŸ pozycj£ podczas zmiany trendu, rynek zaczŸ§by odbieraó Ci wszystkie zyski, którymi wczeĺniej Ci£ obdarzy§. STREFY KUPNA I SPRZEDAřY Linie trendu oddzielajŸ strefy kupna od stref sprzedaŗy. Strefa kupna to przestrzeħ powyŗej linii trendu, natomiast strefa sprzedaŚy to przestrzeħ poniŗej tej linii — zarówno wtedy, gdy rynek roĺnie, jak i wtedy, gdy spada (patrz rysunek 7.2). Rysunek 7.2 Copyright 2003 by Market Traders Institute, Inc. Gdy rynek znajduje si£ ponad jakŸĺ liniŸ trendu, to jest w strefie kupna i inwestorzy poszukujŸ najlepszego miejsca do rozpocz£cia zakupów. Kiedy rynek znajduje si£ poniŗej linii trendu, inwestorzy poszukujŸ najlepszego miejsca, aby otworzyó krótkŸ pozycj£. Jeŗeli inwestor zajmuje d§ugŸ pozycj£, a rynek zaczyna prze§amywaó lini£ trendu, wewn£trznŸ, zewn£trznŸ czy d§ugoterminowŸ, to inwestor moŗe rozwaŗyó wyjĺcie z rynku albo odwrócenie swojej pozycji. Jeŗeli inwestor zajmuje d§ugŸ pozycj£ i czeka na zwrot rynku, najlepszym miejscem, aby zaczŸó rozwaŗaó zmian£ pozycji na krótkŸ, b£dzie punkt, w którym po prze§amaniu linii trendu wzrostowego rynek wkracza w stref£ sprzedaŗy, jak pokazano na rysunku 7.1. 136 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX STREFA SPRZEDAřY Aby pomóc Ci rozpoznaó oznaki zbliŗajŸcego si£ zakoħczenia trendu, chcia§bym krok po kroku przedstawió proces wchodzenia rynku w stref£ sprzedaŗy. Rysunek 7.3 (b£dŸcy graficznŸ ilustracjŸ) i rysunek 7.1 (przed- stawiajŸcy rzeczywisty rynek) ukazujŸ ĺwiec£ spadkowŸ, wchodzŸcŸ w stref£ sprzedaŗy. Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc. Rysunek 7.3 Waŗne jest jednak, aby zapami£taó, ŗe jeŗeli podczas wchodzenia rynku w stref£ sprzedaŗy w miejscu prze§amania linii trendu pojawi si£ ĺwieca wzrostowa, a nie spadkowa, to rynek nadal pozostaje potencjalnie wzro- stowy. Co wi£cej, jeĺli wzrostowa formacja ĺwiecowa pojawi si£ krótko po tym, jak rynek wkroczy w stref£ sprzedaŗy, istnieje duŗe prawdopodo- bieħstwo, ŗe rynek nadal znajduje si£ w trendzie wzrostowym i kana§ trans- akcyjny moŗe si£ przesuwaó. Bardzo waŗnym sygna§em, który naleŗy uwzgl£dnió, gdy rynek prze- §amuje lini£ trendu, jest kŸt linii trendu (patrz rysunek 7.4). Inwestorzy myĺlŸ i dzia§ajŸ w oparciu o rachunek prawdopodobieħstwa i dane procen- towe, stale monitorujŸc, czy prawdopodobieħstwo okreĺlonego zacho- wania rynku jest wysokie, czy niskie. Gdy linia trendu zostaje przenikni£ta, a rynek wchodzi w stref£ kupna lub sprzedaŗy, kŸt linii trendu w wielu wypadkach okreĺla, czy rynek wykona nast£pnie zwrot, czy nie. Gdy rynek prze§amuje lini£ trendu wzrostowego i wchodzi w stref£ sprzedaŗy, naleŗy zawsze poĺwi£ció chwil£ i sprawdzió kŸt linii trendu. Odwrotna strona linii trendu wzrostowego dzia§a teraz jako opór. Jeĺli rynek zacznie znowu rosnŸó, b£dzie zmuszony prze§amaó t£ odwrotnŸ ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 137 Rysunek 7.4 Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc. stron£ linii trendu, czyli opór. Jeĺli odwrotna strona linii trendu znajduje si£ poniŗej ostatniego szczytu, istnieje 80-procentowe prawdopodobieħ- stwo dalszych spadków i odwrócenia trendu. Jeĺli znajduje si£ ona powyŗej ostatniego szczytu, istnieje 80 szans, ŗe kontynuowany b£dzie rajd. Z up§ywem czasu linia trendu przesuwa si£ w gór£, a opór przesuwa si£ razem z niŸ. Jeĺli znajduje si£ powyŗej ostatniego szczytu, istnieje silna moŗliwoĺó kontynuacji rajdu i moŗe nastŸpió wzrostowe przesuni£cie kana§u trendowego, co widaó na rysunku 7.6. Jeĺli jednak znajduje si£ ona poniŗej ostatniego szczytu, istnieje duŗa szansa na spadek (patrz rysunek 7.5). Gdy kana§ si£ przesuwa, strefy kupna i sprzedaŗy takŗe si£ przesuwajŸ. Rynek wkracza obecnie w stref£ sprzedaŗy dawnej linii trendu wzrostowego oraz w stref£ kupna nowej linii trendu wzrostowego. Sam fakt, ŗe rynek wkracza w stref£ sprzedaŗy, nie oznacza, ŗe trend wygas§. Z rozdzia§u 6. dowiedzia§eĺ si£ o zewn£trznych i wewn£trznych liniach trendu oraz o tym, ŗe jeŗeli wewn£trzna linia trendu zostanie prze§amana, rynek zwykle podŸŗa w kierunku zewn£trznej linii trendu, a nast£pnie odbija si£ z powrotem w gór£. Zewn£trzna linia trendu jest dla rynku szczególnie istotna. Najsilniejszym sygna§em zwrotu, czyli tego, ŗe trend wzrostowy wygas§, jest sytuacja, gdy rynek wraca do ostatniego istotnego poziomu wsparcia. Kiedy rynek prze§amuje zewn£trznŸ lini£ trendu wzrostowego, rozk§ad 138 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX Rysunek 7.5. EUR/USD (wykres dzienny) Rysunek 7.6. USD/JPY (wykres czterogodzinny) ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 139 prawdopodobieħstw zmienia si£ z 80 dla kontynuacji wzrostów na 60 dla kontynuacji wzrostów i 40 dla kontynuacji spadków. Gdy rynek powraca do istotnego poziomu wsparcia, 80-procentowe prawdopodobieħ- stwo kontynuacji wzrostów zmienia si£ w identyczne prawdopodobieħstwo kontynuacji spadków. OTWIERANIE KRÓTKIEJ POZYCJI NA RYNKU, GDY WKRACZA ON W STREF£ SPRZEDAřY Pomimo prawdopodobieħstw i wskaŕników procentowych, które rynek Ci zapewnia, pami£taj, ŗe robi on, co chce, wtedy kiedy chce. W chwili obecnej dysponujesz narz£dziami s§uŗŸcymi do okreĺlania przewidywanych ruchów rynku, którymi sŸ: 1. Wskaŕniki ekonomiczne i systemy transakcyjne 2. Formacje ĺwiecowe 3. Wsparcie i opór 4. Trendy i linie trendu 5. Strefy kupna i sprzedaŗy Kaŗda transakcja wiŸŗe si£ z ryzykiem i naleŗy jŸ przeprowadzaó, odpo- wiednio zarzŸdzajŸc kapita§em, o czym opowiem w kolejnych rozdzia§ach. Jeĺli zaleŗy Ci na tym, aby otworzyó krótkŸ pozycj£ na rynku, gdy wkracza on w stref£ sprzedaŗy, musisz uwzgl£dnió potencjalnŸ strat£, gdyby transak- cja si£ nie powiod§a. Zawsze uwaŗa§em, ŗe najlepszym sposobem ochro- ny w§asnych finansów na wypadek, gdyby transakcja si£ nie powiod§a, jest umieszczenie zlecenia zatrzymania straty powyŗej ostatniego szczytu oporu, jak widaó na rysunku 7.7. Nie powinieneĺ ryzykowaó bardziej, niŗ to konieczne, i doprowadzaó do sytuacji, w której pozostanie Ci wy§Ÿcznie nadzieja, ŗe rynek wróci. Jeĺli byki zdob£dŸ szczyt, jest wi£cej niŗ prawdopodobne, ŗe b£dŸ konty- nuowa§y swój rajd, zdobywajŸc w tej grze kolejne szczyty. Moŗe nawet nastŸpió przesuni£cie kana§u trendu wzrostowego, a nie chcia§byĺ chyba inwestowaó w kierunku przeciwnym do trendu. Jeĺli ostatni szczyt oporu nie spe§nia Twoich oczekiwaħ w kontekĺcie zarzŸdzania kapita§em, zacze- kaj, aŗ rynek wykona ostatni rajd i uderzy w odwrotnŸ stron£ linii trendu wzrostowego, jak pokazano na rysunku 7.7. 140 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX Rysunek 7.7. USD/JPY (wykres godzinowy) STREFA KUPNA Strefa kupna funkcjonuje identycznie jak strefa sprzedaŗy, tylko w przeciw- nym kierunku. Pozwól, ŗe krok po kroku przeprowadz£ Ci£ przez ugi£cie trendu spadkowego, abyĺ móg§ zobaczyó, jak rynek wkracza w stref£ kupna. Na rysunku 7.8 widaó ĺwiec£ wzrostowŸ, wchodzŸcŸ w stref£ kupna. Naleŗy zrozumieó, ŗe jeŗeli podczas wchodzenia rynku w stref£ kupna niezw§ocznie po prze§amaniu linii trendu pojawi si£ ĺwieca spadkowa (jak widaó na rysunku 7.9), rynek moŗe nadal potencjalnie zachowaó sentyment spadkowy. Bardzo waŗnym sygna§em, który naleŗy uwzgl£dnió, gdy rynek prze§a- muje lini£ trendu spadkowego, jest kŸt linii trendu (patrz rysunek 7.10). Gdy linia trendu zostanie przenikni£ta, a rynek wchodzi w stref£ kupna lub sprzedaŗy, kŸt linii trendu w wielu wypadkach decyduje, czy rynek wykona nast£pnie zwrot, czy nie. Gdy rynek prze§amuje lini£ trendu spadkowego i wchodzi w stref£ kup- na, dobrze jest przede wszystkim sprawdzió kŸt linii trendu. Odwrotna strona linii trendu spadkowego dzia§a teraz jako wsparcie. Spróbuj ustalió, czy od tego momentu rynek b£dzie nadal nurkowa§, czy linia trendu spadkowego ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 141 Rysunek 7.8. USD/JPY (wykres godzinowy) Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc. Rysunek 7.9 znajdzie si£ niŗej niŗ ostatni szczyt. Jeĺli rynek zacznie znowu spadaó, b£dzie zmuszony prze§amaó t£ odwrotnŸ stron£ linii wsparcia. Jeĺli odwrotna strona linii trendu znajduje si£ powyŗej ostatniego do§ka, istnieje 80-procentowe prawdopodobieħstwo zwrotu i nowego rajdu w gór£. Jeĺli znajduje si£ ona niŗej, istnieje 80 szans, ŗe spadki b£dŸ kontynuowane i byó moŗe nastŸpi przesuni£cie kana§u trendowego. Odwrotna strona linii trendu 142 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX Copyright 2005 by Market Traders Institute, Inc. Rysunek 7.10 spadkowego dzia§a jako wsparcie i z czasem przesuwa si£ w dó§, a wsparcie przesuwa si£ razem z niŸ. Jeĺli linia przebiega poniŗej ostatniego do§ka, istnieje duŗe prawdopodobieħstwo kontynuacji spadków i moŗe nastŸpió spadkowe przesuni£cie kana§u trendowego (patrz rysunek 7.11). Jeĺli prze- biega ona poniŗej ostatniego szczytu, mamy do czynienia z duŗym prawdo- podobieħstwem rajdu, jak widaó na rysunku 7.12. Warto zauwaŗyó, ŗe gdy kana§ trendu spadkowego si£ przesuwa, strefy kupna i sprzedaŗy takŗe si£ przesuwajŸ. Rynek wkracza obecnie w stref£ kupna dawnej linii trendu spadkowego i w stref£ sprzedaŗy nowej linii trendu spadkowego. Sam fakt, ŗe rynek wkracza w stref£ kupna, nie ozna- cza, ŗe trend wygas§. Nie zapominaj, ŗe jeŗeli wewn£trzna linia trendu spadkowego zosta§a prze§amana, rynek zwykle podŸŗa w kierunku jego linii zewn£trznej, a nast£pnie odbija si£ z powrotem w dó§. Zewn£trzna linia trendu spadkowego jest dla rynku szczególnie istotna. Najsilniejszym sygna§em zwrotu lub tego, ŗe trend spadkowy wygas§, jest sytuacja, w której rynek wraca do ostatniego istotnego poziomu oporu. Kiedy rynek prze§amuje zewn£trznŸ lini£ trendu spadkowego, rozk§ad praw- dopodobieħstw zmienia si£ z 80 dla kontynuacji spadków na 60 dla kontynuacji spadków i 40 dla kontynuacji wzrostów. Gdy rynek powraca do istotnego poziomu oporu, 80-procentowe prawdopodobieħstwo konty- nuacji spadków zmienia si£ w takie samo prawdopodobieħstwo wzrostów. ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 143 Rysunek 7.11. USD/JPY (wykres godzinowy) Rysunek 7.12. USD/JPY (wykres godzinowy) 144 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX ZAJMOWANIE NA RYNKU POZYCJI DªUGIEJ, GDY WKRACZA ON W STREF£ KUPNA Kiedy rynek wkracza w stref£ kupna, wchodzimy na niego, zajmujŸc d§ugŸ pozycj£ i sk§adajŸc ochronne zlecenie zatrzymania straty poniŗej ostatniego najniŗszego poziomu wsparcia (patrz rysunek 7.13). Rysunek 7.13. USD/JPY (wykres godzinowy) PODSUMOWANIE Znajomoĺó stref kupna i stref sprzedaŗy moŗe znacznie wspomóc Twoje dŸŗenia do sukcesu w sferze inwestowania; nie wszystkie jednak prze§a- mania linii trendu zapewniajŸ okazje do przeprowadzenia transakcji. Aby staó si£ specjalistŸ w dziedzinie analizy technicznej, powinieneĺ wyrobió w sobie pewnego rodzaju wyobraŕni£ przestrzennŸ — musisz nauczyó si£ widzieó na sposób trójwymiarowy i umieó wyobrazió sobie przysz§e ruchy rynku. Musisz pami£taó, ŗe ruchy rynku w krótszym horyzoncie czasowym kontrolowane sŸ przez ruchy w horyzoncie d§uŗszym. Nie wszystkie trendy sŸ wyraŕne i nie wszystkie strefy kupna i sprzedaŗy sŸ oczywiste. Jeĺli wi£c sytuacja na rynku jest dla Ciebie niejasna, trzymaj si£ od niego z daleka. ROZDZIA¦ 7. STREFY KUPNA I SPRZEDAŖY 145 To niezwyk§e, ale zdrowy rozsŸdek nie jest wcale tak powszechnie spo- tykany, jak mog§oby si£ wydawaó. Niemniej jednak podczas inwestowania zdrowy rozsŸdek b£dzie Ci niezwykle potrzebny. Pewnego lata pracowa§em w naszym po§udniowoafrykaħskim biurze w Johannesburgu. Za budynkiem, w którym znajduje si£ biuro, jest pi£kny park z ma§ym strumieniem i oczkiem wodnym, w którym bawiŸ si£ dzieci. Pewnego dnia przyszed§em do pracy podczas ogromnej ulewy. Ten deli- katny strumyk zmieni§ si£ w ryczŸcŸ rzek£, a oczko wodne wystŸpi§o z brze- gów. Pomyĺla§em sobie: „O rety, woda by§a wczoraj krystalicznie czysta, a dziĺ wyglŸda na bardzo niebezpiecznŸ”. Gdyby to oczko wodne by§o Twoim ulubionym miejscem kŸpieli i pla- nowa§byĺ, ŗe po szkole pójdziesz tam z przyjació§mi, to czy widzŸc mulistŸ wod£ i wiry, nadal zamierza§byĺ tam wskoczyó? Mam nadziej£, ŗe zdrowy rozsŸdek podpowiedzia§by Ci, aby tego nie robió! Prze§amanie linii trendu to ogromna pokusa, aby wejĺó na rynek i podŸŗaó z nowym trendem. Jako poczŸtkujŸcy inwestor nie powinieneĺ si£ jednak zadowalaó jednym powo- dem przemawiajŸcym za tym, aby wejĺó na rynek — powinieneĺ znaleŕó tyle powodów, ile tylko si£ da. JeĽli masz w¡tpliwoĽci, trzymaj si¥ z daleka! 234 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX SKOROWIDZ A C akumulacja, 196 analiza danych fundamentalnych, 179 analiza fundamentalna, 229 analiza techniczna, 229 ASIC, 88 Ask Rate, Patrz cena ask B Base Currency, Patrz waluta bazowa Bear Market, Patrz rynek niedŕwiedzia Bearish Engulfing Lines, Patrz obj£cie bessy, formacja ĺwiecowa Bid/Ask Spread, Patrz spread mi£dzy cenŸ bid a cenŸ ask bilans handlowy, 192 bracketing, 186, 196 Bretton Woods Agreement of 1944, Patrz Bretton Woods, porozumienie z 1944 Bretton Woods, porozumienie z 1944, 33, 230 broker, 37, 229 Bull Market, Patrz rynek byka Bullen, Dawid, 87 Bullish Doji Star, Patrz wzrostowa gwiazda doji, formacja ĺwiecowa Bullish Engulfing Lines, Patrz obj£cie hossy, formacja ĺwiecowa byki, 39, 40 pu§apki, 204 Candlestick Chart, Patrz wykresy ĺwiecowe CCI, Patrz indeks zaufania konsumentów cena ask, 229 cena spot, 229 ceny produkcji sprzedanej przemys§u, 192 Chicago Mercantile Exchange, 64 Chicago PMI, Patrz indeks produkcji w okr£gu Chicago ciŸg liczbowy Fibonacciego, 150-156, 158, 161, 164, 176, 177 Clearing, Patrz wyczyszczenie CME, Patrz Chicago Mercantile Exchange Commission, Patrz prowizja core CPI, 190 CPI, Patrz wskaŕnik cen towarów i us§ug konsumpcyjnych currency, Patrz waluta Currency Risk, Patrz ryzyko walutowe D dane fundamentalne, 180, 182, 203 amerykaħskie, 190 analiza, 179 znaczenie, 189 zwi£kszone ryzyko inwestowania, 187 235 236 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX Dark Cloud Cover, Patrz zas§ona ciemnej chmury, formacja ĺwiecowa data transakcji, 229 Day Trading, Patrz inwestowanie jednosesyjne dealer, 229 depozyt poczŸtkowy, 229 d§ugonogie doji, formacja ĺwiecowa, 70 d§ugoterminowi inwestorzy, 36 dni handlu, 185 dni trendu, 185 Doji Star, Patrz gwiazda doji, formacja ĺwiecowa doji, formacja ĺwiecowa, 71 do§ek, 68 identyfikowanie, 91 Double Doji, Patrz podwójne doji, formacja ĺwiecowa Dragonfly Doji, Patrz waŗka doji, formacja ĺwiecowa dŕwignia, 38, 39 Economic Indicators, Patrz wskaŕniki ekonomiczne euro, 230 wprowadzenie, 35 Europejski System Walutowy, 34, 35 Evening Star, Patrz gwiazda wieczorna, formacja ĺwiecowa E F Fed, Patrz Rezerwa Federalna Federal Reserve, Patrz Rezerwa Fibonacci, Leonardo, 147, 149 Foreign Exchange, Patrz gie§da Federalna walutowa foreign exchange market, 13 Forex, 13, 35, 36 poczŸtek, 33, 34 formacje ĺwiecowe, 65, 69, 70 d§ugonogie doji, 70 doji, 71 gwiazda, 70 gwiazda doji, 70 gwiazda poranna, 69, 72, 73 gwiazda wieczorna, 70, 78, 80 harami, 71 m§ot, 69 nagrobek doji, 70 obj£cie bessy, 70, 78, 80 obj£cie hossy, 69, 72, 73, 74, 76 podstawowe typy, 71, 72 podwójne doji, 71 przenikanie, 69 spadajŸca gwiazda, 70 szpulki, 71 tweezer bottom, 72, 76, 77 tweezer top, 78, 82 waŗka doji, 70 wisielec, 69 wykorzystanie, 84 wzrostowa gwiazda doji, 69 wzrostowe, 72 zapowiadajŸce spadki, 78 zas§ona ciemnej chmury, 70 Fundamental Analysis, Patrz analiza fundamentalna FXCHIEF, 42 G GDP, Patrz produkt krajowy brutto gie§da walutowa, 230 Good Till Cancelled Order, Patrz zlecenie handlu po okreĺlonej cenie gra, 89 obserwacja przebiegu, 100 zdobywanie punktów, 90 Gravestone Doji, Patrz nagrobek doji, formacja ĺwiecowa Green, Christopher, 157 GTC, Patrz zlecenie handlu po okreĺlonej cenie gwiazda doji, formacja ĺwiecowa, 70 gwiazda poranna, formacja ĺwiecowa, 69, 72, 73 SKOROWIDZ 237 gwiazda wieczorna, formacja ĺwiecowa, 70, 78, 80 gwiazda, formacja ĺwiecowa, 70 H kurs, 230 kursy walut na rynku mi£dzybankowym, 230 L Hammer, Patrz m§ot, formacja ĺwiecowa harami, formacja ĺwiecowa, 71 Homma, Munehisa, 64 I indeks kosztów utrzymania, 190 indeks produkcji w okr£gu Chicago, 190 indeks zaufania konsumentów, 190 Initial Margin, Patrz depozyt poczŸtkowy Interbank rates, Patrz kursy walut na rynku mi£dzybankowym inwestorzy inwestowanie d§ugoterminowi, 36 jak zarabiajŸ, 38 rodzaje, 36 spekulacyjni, 35, 36, 37 wskazówki, 60 jednosesyjne, 230 poziomy, 43 przestrzeganie zasad, 18 rzeczywistoĺó, 44 w róŗnych horyzontach czasowych, 60 w trend, 107 I-TradeFX, 209 K kana§y trendowe, 127, 129 kapita§, zarzŸdzanie, 207, 213, 214, 215 kierunek rynku, 52 konsolidacja, 186, 203 czynniki, 196, 197 koszt transakcji, 230 leverage, Patrz dŕwignia likwidacja, 230 Limit order, Patrz zlecenie z limitem ceny linia trendu, 51, 52, 111, 112 b§£dne wyznaczanie, 118, 127 d§ugoterminowa, 112, 113, 115, 117, 123, 125 spadkowego, 120, 122, 123, 125, wewn£trzna, 112, 113, 115, 117, 127 123 wyznaczanie, 112, 113 wzrostowego, 113, 115 zewn£trzna, 112, 113, 115, 116, 117, 123, 125 znaczenie, 129 Liquidation, Patrz likwidacja Liquidity, Patrz p§ynnoĺó Long Poisition, Patrz pozycja d§uga Long-legged Doji, Patrz d§ugonogie doji, formacja ĺwiecowa lot, 38 zwyk§y, 38 M Margin call, Patrz wezwanie do uzupe§nienia depozytu Market risk, Patrz ryzyko rynkowe Market Traders Institute, 42 Mark-to-Market, Patrz wycena rynkowa mechanizm w£ŗa w tunelu, 34 MFW, Patrz Mi£dzywalutowy Fundusz Walutowy Mi£dzywalutowy Fundusz Walutowy, 33 m§ot, formacja ĺwiecowa, 69 238 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX MTI, Patrz Market Traders Institute MTI charting package 4.0, 49, 51, 52, 100 MTI Grade Your Trade Checklist, 61 MTI Trend Scalper, 54 MTI Trend Tracker, 55, 60 nagrobek doji, formacja ĺwiecowa, 70 najkorzystniejsza amerykaħska stopa procentowa, 230 niedŕwiedzie, 39, 40 pu§apki, 205 notowanie, 230 N O obj£cie bessy, formacja ĺwiecowa, 70, obj£cie hossy, formacja ĺwiecowa, 69, 72, 73, 74, 76 OCO, Patrz zlecenie z likwidacjŸ 78, 80 pozycji oferta, 230 off-currencies, Patrz waluty egzotyczne Offer, Patrz oferta One Cancels the Order, Patrz zlecenie z likwidacjŸ pozycji Open Order, Patrz zlecenie otwarte Open Position, Patrz otwarta pozycja opór, 93, 94, 230 oscylatory, 52 OTC, Patrz rynek pozagie§dowy otwarta pozycja, 230 Over the Counter, Patrz rynek pozagie§dowy overnight, 230 P para walutowa, 36 Pesacento, Larry, 148 Philadelphia Fed, 192 Piercing Line, Patrz przenikanie, formacja ĺwiecowa Pips, Patrz pipsy pipsy, 37, 38, 230 p§ynnoĺó, 230 p§ynny kurs, 34 podwójne doji, formacja ĺwiecowa, 71 Position, Patrz pozycja poĺlizg, 41 poziomy wsparcia, 231 pozycja, 231 pozycja d§uga, 231 pozycja krótka, 231 PPI, Patrz ceny produkcji sprzedanej przemys§u Price Interest Points, Patrz pipsy produkt krajowy brutto, 191 proporcje Fibonacciego, 156 prowizja, 231 przenikanie, formacja ĺwiecowa, 69 Q Quote, Patrz notowanie R raport o sytuacji zatrudnienia, 191 Rate, Patrz kurs regu§y Fibonacciego, 148, 149 Resistance, Patrz opór Rezerwa Federalna, 231 Risk, Patrz ryzyko Risk Management, Patrz zarzŸdzanie ryzykiem Roll-Over, 231 rozliczenie, 231 rozszerzenia Fibonacciego, 175 rynek 11 wrzeĺnia 2001 r., 169, 170, 171, 172 byka, 231 gotówkowy, 35 mi£dzybankowy SPOT, 35 niedŕwiedzia, 231 pozagie§dowy, 231 SKOROWIDZ ryzyko, 216, 231 rynkowe, 231 walutowe, 231 S Settlement, Patrz rozliczenie Shooting Star, Patrz spadajŸca gwiazda, formacja ĺwiecowa Short Position, Patrz pozycja krótka skracanie rynku, 97, 98 slippage, Patrz poĺlizg smithsoniaħska, umowa, 34 spadajŸca gwiazda, formacja ĺwiecowa, 70 spekulacyjni inwestorzy, 35, 36, 37 spinning tops, Patrz szpulki, formacja ĺwiecowa Spot Price, Patrz cena spot spread, 37, 231 mi£dzy cenŸ bid a cenŸ ask, 231 sprzedaŗ detaliczna, 192 sprzedaŗ domów na rynku wtórnym, 191 sprzedaŗ nowych domów, 192 standard z§ota, 34 star, Patrz gwiazda, formacja ĺwiecowa stelaŗ, 200 sterling, 231 Stop Loss Order, Patrz zlecenie zatrzymania straty stopy procentowe, 183 strategia transakcyjna, 50, 60 strategie inwestycyjne, 198, 200, 203 strefy kupna, 135, 140 zajmowanie pozycji d§ugiej, 144 strefy sprzedaŗy, 135, 136 otwieranie krótkiej pozycji, 139 Support Levels, Patrz poziomy wsparcia sygna§y kupna, 72, 73, 76 sygna§y sprzedaŗy, 78, 80, 82 system transakcyjny, 50, 55 239 szczyt, 67 identyfikowanie, 91 szpulki, formacja ĺwiecowa, 71 ļ ĺwiatowe systemy gospodarcze, 187 ĺwiece japoħskie, 63 historia, 63, 64 odczytywanie, 65 podstawowe typy, 71, 72 rozróŗnianie, 69 T Technical Analysis, Patrz analiza Transaction Cost, Patrz koszt techniczna transakcji Transaction Date, Patrz data transakcji trend, 107, 108, 133 agresywny, 113 boczny, 56, 57, 196 kana§y trendowe, 127, 129 rozpoznawanie, 113 spadkowy, 127, 167 wewnŸtrz trendu, 127 wzrostowy, 166 tweezer bottom, formacja ĺwiecowa, tweezer top, formacja ĺwiecowa, 78, 72, 76, 77 82 U umowa smithsoniaħska, 34 US Prime Rate, Patrz najkorzystniejsza amerykaħska stopa procentowa W waluta, 231 waluta bazowa, 231 waluty egzotyczne, 37, 189 waŗka doji, formacja ĺwiecowa, 70 240 10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD GRY NA RYNKU FOREX zarzŸdzanie ryzykiem, 232 zasada z§otego prostokŸta, 156 zas§ona ciemnej chmury, formacja ĺwiecowa, 70 zlecenie handlu po okreĺlonej cenie, 232 otwarte, 232 rodzaje, 40 z likwidacjŸ pozycji, 41, 232 z limitem ceny, 41, 232 zatrzymania straty, 41, 233 zawarcia transakcji po cenie rynkowej, 40, 41 z§ota proporcja, 157 zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, 191 zniesienia Fibonacciego, 174, 175 wezwanie do uzupe§nienia depozytu, 232 wisielec, formacja ĺwiecowa, 69 worse fill, 41 wskazówki transakcyjne, 60 wskaŕnik cen towarów i us§ug konsumpcyjnych, 190 wskaŕniki ekonomiczne, 232 wskaŕniki transakcyjne, 52, 54 ustalanie pozycji wyjĺcia, 58 ustalanie punktu wejĺcia, 53 wsparcie, 93, 94 wspó§czynniki rozszerzenia, 158 wspó§czynniki zniesienia, 158 wycena rynkowa, 232 wyczyszczenie, 232 wykresy ĺwiecowe, 64, 65, 232 odczytywanie, 66 wzrostowa gwiazda doji, formacja ĺwiecowa, 69 Z zajmowanie pozycji krótkiej, 98 zamówienia na dobra trwa§e, 190 zarzŸdzanie kapita§em, 207, 213, 214, 215
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osiągania zysku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: