Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00245 022677 24172190 na godz. na dobę w sumie
17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w przedszkolu - ebook/pdf
17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w przedszkolu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7307-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja to kompendium wiedzy na tema godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Poznaj 17 najważniejszych zasad dotyczących ich przyznawania i rozliczania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

17 ZASAD PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW W PRZEDSZKOLU Przedszkole Autor: praca zbiorowa Wydawca: Julita Brodzińska Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7307-9 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. 17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw Przydzielanie nauczycielom oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraź- nych zastępstw dla nauczycieli budzi wiele wątpliwości, szczególnie kiedy na pod- jęcie decyzji o wyznaczeniu nauczyciela dyrektor przedszkola ma niewiele czasu. Pojawiają się pytania: czy każdy nauczyciel może realizować te godziny? Kiedy wy- płacić za nie wynagrodzenie, a  kiedy go nie wpłacać? Czas pracy nauczyciela przedszkola za- trudnionego w  pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 40 godzin ty- godniowo. W ramach tego 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel ma obowiązek re- alizowania: 1) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych prowadzonych bezpo- średnio z wychowankami lub na ich rzecz w wymiarze obowiązującego go pensum, 2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola, 3) zajęć i czynności związanych z przygoto- waniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Obowiązki wskazane w punktach 2 i 3 reali- zowane są w czasie pozostałym po odlicze- niu od 40-godzinnego tygodnia pracy godzin przeznaczonych na wykonywanie obowiąz- ków wymienionych w punkcie 1. Pensum nauczyciela wynosi 18, 22 lub 25 godzin… Tygodniowy obowiązkowy wymiar go- dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośred- nio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w peł- nym wymiarze zajęć ustala się według nastę- pujących norm: PRZYKŁAD 1. Nauczyciel zatrudniony w  przedszkolu na stanowisku wychowawcy w  oddziale, do którego uczęszczają 6-letnie dzieci, realizuje pensum w wymiarze 22 godzin tygodniowo. Oznacza to, że na wykonywanie obowiązków nauczycielowi pozostaje 18 godzin. „ nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem na- uczycieli pracujących z grupami 6-letnich dzieci – 22 godziny tygodniowo, „ nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z  grupami 6-letnich dzieci – 22 godziny tygodniowo, „ nauczyciele przedszkoli specjalnych – 18 godzin tygodniowo. Możliwe jest jednak, zatrudnienie w przed- szkolu osoby na stanowisku nauczyciela, która będzie realizowała pensum w innym wymiarze. …lub jest ustalone przez organ prowadzący Wymiar pensum niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu nie wynika wprost z regulacji Karty Nauczyciela, ale jest ustalany przez organ prowadzący. Po pierwsze – dotyczy to nauczycieli, którzy nie zostali wymienieni w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, czyli m.in. pedagogów, logopedów, nauczycieli psychologów, 3 17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych... wspomagających i  terapeutów pedago- gicznych. Po drugie – pensum nauczycie- li przedszkola jest ustalane na podstawie uchwały organu prowadzącego, kiedy na- uczyciel realizuje obowiązki na stanowi- skach o różnym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Organ prowadzący może podjąć decyzję o  utworzeniu w  przedszkolu tzw. oddzia- łów łączonych, czyli takich, do których będą uczęszczały dzieci w różnym wieku. Jeżeli do jednego oddziału będą uczęszczały zarów- no dzieci 6-letnie, jak i młodsze, pojawi się konieczność zastosowania dwóch pensów, tj. 22 i 25 godzin, a to rodzi konieczność ustale- nia, ile godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych faktycznie musi realizo- wać nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pensum nauczyciela pracującego w  po- dwójnym pensum w przedszkolu ustala się, podobnie jak w odniesieniu do nauczycieli specjalistów, na podstawie uchwały organu prowadzącego wydanej z kolei na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela. Ozna- cza to, że organ prowadzący przedszkola określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli zobowiązanych do pracy na stanowiskach, dla których Karta Nauczy- ciela określa różne obowiązkowe wymiary. ZAPAMIĘTAJ! Nie możesz samodzielnie ustalić wymiaru pensum nauczyciela w oddziale łączonym. Wymiar pensum nauczyciela musi zostać określony w  stosownej uchwale organu prowadzącego. W praktyce organy prowadzące stosują różne sposoby ustalania pensum w oddziale łączo- nym, najczęściej stosowane są następujące rozwiązania: 1) ustala się przeważającą liczbę dzie- ci w  oddziale wg kryterium wieku i przyjmuje takie pensum, jakie obo- wiązuje dla grupy wiekowej przewa- żającej liczby, 2) ustala się pensum będące ilorazem pen- sum nauczyciela pracującego z dziećmi 6-letnimi i pensum nauczyciela pracują- cego z dziećmi młodszymi – 23 lub 24 godziny, 3) przyjmuje się, że jeżeli do oddziału należy chociaż jedno dziecko 6-letnie, pensum nauczyciela wynosi 22 godziny. Nie jest to jednak zamknięty katalog moż- liwości – organ prowadzący może przyjąć w uchwale inne rozwiązanie, które zastosu- jesz w przedszkolu. PRZYKŁAD 2. Do oddziału przedszkolnego przyjęto 10 dzieci: „ 1 dziecko w wieku 6 lat, „ 6 dzieci w wieku 5 lat, „ 3 dzieci w wieku 4 lat. Wymiar pensum nauczyciela może wynosić: „ 25 godzin – ponieważ większość dzieci zalicza się do grupy wiekowej, dla której pensum nauczyciela wynosi 25 godzin, „ 24 godziny – ponieważ dokonano uśred- nienia pensum, „ 22 godziny – ponieważ do oddziału uczęszcza 6-letnie dziecko zaliczające się do grupy wiekowej, dla której pensum na- uczyciela wynosi 22 godziny. 4 17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

17 zasad przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w przedszkolu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: