Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 006587 22992852 na godz. na dobę w sumie
33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację - książka
33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0757-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> public relations
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przeprowadzanie prezentacji to umiejętność, która przydaje się każdemu, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niestety, nie nauczono nas tego w szkołach, dlatego większość ludzi boi się przemawiać publicznie. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy zadanie zaprezentowania jakiegoś zagadnienia, jesteśmy przerażeni i nie mamy pojęcia, co robić. Nie wiemy, gdzie szukać materiałów, jaką formę nadać naszej prezentacji, a przede wszystkim jak sprawić, żeby wszyscy słuchali nas z zaciekawieniem od początku do samego końca.

Jeżeli nie opanowałeś jeszcze sztuki publicznego przemawiania, zajrzyj do tej książki. Znajdziesz w niej mnóstwo cennych rad i wskazówek, które podpowiedzą Ci, jak przygotować prezentację, jak ją rozpocząć i przeprowadzić, a także jak zdobyć zainteresowanie słuchaczy i przekonać ich do swoich racji. Już wkrótce występy publiczne przestaną być dla Ciebie przykrym obowiązkiem i zaczną przynosić Ci prawdziwą radość.

Okiełznaj żywe słowo i zostań oratorem swoich czasów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

33 rady jak przeprowadziæ udan¹ prezentacjê Autor: Vìra Bìlohlávková T³umaczenie: Dorota Kwiatkowska ISBN: 83-246-0757-9 Tytu³ orygina³u: 33 základních rad jak úspìšnì prezentovat Format: 122×194, stron: 88 Przeprowadzanie prezentacji to umiejêtnoœæ, która przydaje siê ka¿demu, zarówno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym. Niestety, nie nauczono nas tego w szko³ach, dlatego wiêkszoœæ ludzi boi siê przemawiaæ publicznie. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy zadanie zaprezentowania jakiegoœ zagadnienia, jesteœmy przera¿eni i nie mamy pojêcia, co robiæ. Nie wiemy, gdzie szukaæ materia³ów, jak¹ formê nadaæ naszej prezentacji, a przede wszystkim jak sprawiæ, ¿eby wszyscy s³uchali nas z zaciekawieniem od pocz¹tku do samego koñca. Je¿eli nie opanowa³eœ jeszcze sztuki publicznego przemawiania, zajrzyj do tej ksi¹¿ki. Znajdziesz w niej mnóstwo cennych rad i wskazówek, które podpowiedz¹ Ci, jak przygotowaæ prezentacjê, jak j¹ rozpocz¹æ i przeprowadziæ, a tak¿e jak zdobyæ zainteresowanie s³uchaczy i przekonaæ ich do swoich racji. Ju¿ wkrótce wystêpy publiczne przestan¹ byæ dla Ciebie przykrym obowi¹zkiem i zaczn¹ przynosiæ Ci prawdziw¹ radoœæ. (cid:129) Dowiedz siê, jak przygotowaæ strukturê prezentacji. (cid:129) Naucz siê korzystaæ z przedmiotów pomocniczych. (cid:129) Poznaj triki najlepszych krasomówców. (cid:129) Zapomnij, co to trema. (cid:129) Opanuj sztukê argumentacji. Okie³znaj ¿ywe s³owo i zostañ oratorem swoich czasów Wstęp 1. Dowiedzcie się, czego się od Was oczekuje 2. Na czym będziecie się opierać? 3. Jak przygotować strukturę prezentacji 4. Zacznijcie się przygotowywać 5. Co mogę, co powinienem, co muszę 6. Przepiszcie wszystko i wyrzućcie 7. Kto Was będzie słuchał? 8. Gdzie to się odbędzie? 9. Jak sobie radzić z urządzeniami audio i wideo 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 10. Będziecie pracować, korzystając z innych technik 25 11. Nauczcie się korzystać z przedmiotów pomocniczych 12. Praca z tablicą flip-chart 13. Opanujcie odpowiednią mowę ciała 14. Wybierzcie odpowiedni strój 15. Wybierzcie odpowiednie dodatki 16. Nauczcie się tricków mówców 27 31 33 37 41 45 4 3 3 R A D Y J A K P R Z E P R O W A DZ I Ć U D A N Ą P R E Z E N T A C J Ę 17. Kilka trików związanych z głosem i słowami 18. I już mówcie 19. Łamanie lodów — jak nawiązać kontakt ze słuchaczami 20. Trema prześladuje każdego 21. Jak radzić sobie z tremą 22. Jak być przekonującym 23. Sekret dobrej argumentacji 24. Przygotujcie momenty odprężenia 25. Jak pacyfikować przeszkadzających słuchaczy 26. Jak sobie radzić z pytaniami 27. Nauczcie się pytać i odpowiadać 28. Jak się zachowywać podczas prezentacji oficjalnej i nieoficjalnej 29. Prezentacja twarzą w twarz 30. Jak się zachować podczas prezentacji zespołowej 31. Prezentacja handlowa usług 32. Prezentacja handlowa produktu 33. Główne błędy popełnianie podczas prezentacji Skorowidz 47 49 51 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 JA K P R Z Y G O T O W A Ć S T R U K T U R Ę P R E Z E N T A C J I 1 1 Podczas przygotowań powinniście wybrać strukturę swojej pre- zentacji. Kiedy opowiadacie dziecku bajkę, najpierw wprowadzacie je w fabułę, później następuje właściwa opowieść, a po niej — zakoń- czenie (zazwyczaj dobre, w przeciwieństwie do świata realnego). Tak samo jest z prezentacją. Słuchacze muszą mieć jasność, co jest wstępem, kiedy zaczyna się temat główny, a kiedy prezentacja się kończy. Strukturę ułożycie według tego, ile głównych myśli chcecie przekazać słuchaczom. Jeżeli jest to jeden główny punkt, środkowa część będzie skupiona właśnie na nim. Jeżeli chcecie zaprezento- wać więcej spraw, najpierw mówcie o tej, którą uważacie za naj- ważniejszą, a potem o kolejnych. Poszczególne tematy możecie wyraźnie oddzielać, ale mogą także się zazębiać. To oznacza, że bez wyjaśnienia jednej myśli nie powinniście przechodzić do na- stępnej itp. Co więc wybrać? Najlepiej kierować się tym, dla kogo prezen- tacja jest przeznaczona. To już na pewno stwierdziliście wcześniej (mam nadzieję). Musicie się zastanowić, czy chcecie prezentować tylko swoje poglądy na sprawę, czy także cudze. A nawet możecie — zależnie od atmosfery — pewne poglądy celowo pominąć. Ale warto je znać. Podczas prezentacji handlowych chcecie klientowi przedsta- wić jakiś produkt. W takim przypadku chodzi o jeden główny temat. Wy chcecie przekonać klienta o korzyściach płynących z tego zaku- pu. Wszystko się będzie kręciło wokół jednego punktu: przedmiotu 1 2 3 3 R A D Y J A K P R Z E P R O W A DZ I Ć U D A N Ą P R E Z E N T A C J Ę sprzedaży. Będziecie się starali odkryć potrzebę klienta, przedstawi- cie mu zalety swojego produktu i spróbujecie go powoli przeko- nać, wysłuchacie wątpliwości, odpowiecie na nie, ale nieustannie będziecie go kierować w stronę zakupu. Zupełnie inaczej będzie wyglądać prezentacja wykładowcy, który chce nauczyć swoich słuchaczy podstaw komunikacji. Musi postę- pować punkt po punkcie: jeden wyjaśnić, podsumować, przejść do drugiego, znów podsumować, przejść do trzeciego itd. Każdy punkt prezentuje osobno, aby uczestnicy wszystko zrozumieli i zapa- miętali. Jeszcze innej struktury prezentacji użyjecie na przykład podczas narady produkcyjnej. Narada ma interaktywny charakter, inspi- ruje do nowych pomysłów i nowego sposobu myślenia. Dlatego liczcie się z tym, że w trakcie prezentacji będziecie wracać do pew- nych punktów, o których już mówiliście i które możecie uważać za zamknięte. Pozostali swymi uwagami wpływają na powstawanie nowych myśli; te się krzyżują i powstają nowe, często interesujące, rozwiązania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: