Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00483 006313 21080838 na godz. na dobę w sumie
365 refleksji o Bożym miłosierdziu. Z Bożym słowem na każdy dzień - ebook/pdf
365 refleksji o Bożym miłosierdziu. Z Bożym słowem na każdy dzień - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3756-9713-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

365 refleksji nad tajemnicą Bożego miłosierdzia to zachęta do codziennej, nieustającej adoracji słów Pisma Świętego i myśli głoszących Bożą miłość. Wsłuchanie się w nie jest najlepszym sposobem, by się otworzyć na łaskę płynącą z miłosiernego Serca Jezusa.

Te krótkie rozważania są wspaniałym uzupełnieniem modlitwy każdego katolika przez okrągły rok. Stanowią one pomoc w drodze ku świętości. Wzbogacają życie duchowe, pozwalają pogłębić relację ze Stwórcą i zbliżają do tajemnicy Bożego miłosierdzia.

Gorąco polecamy lekturę książki w praktyce codziennej modlitwy.

Jadwiga Zięba doktor nauk teologicznych (Wydział Teologii UPJP2

w Krakowie), mgr lic. prawa kanonicznego (Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL), redaktor i sekretarz redakcji miesięcznika Posłaniec Serca Jezusowego (2000-2010), redaktor książek Wydawnictwa WAM (2011-2013), wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości (KID) w Krakowie, członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, autorka m.in. książki Egzorcyści. Historia-teologia-prawo-duszpasterstwo. Założyła i prowadzi Studio Słowa (studioslowa.pl). 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jadwiga Zięba 365 refleksji o Bozym . miłosierdziu Jadwiga Zieba, 365 refleksji o Bozym . miłosierdziu Z Bożym słowem na każdy dzień Korekta Agata Chadzińska Agata Pindel-Witek Skład Izabela Puk Projekt graficzny i okładka Izabela Puk Znak graficzny serca Joanna Dziedziak Zdjęcia Wikimedia Commons ISBN 978-83-7569-713-1 © 2016 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 012 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Druk: Drukarnia RAFAEL Styczeń Oblicza Boga Stary Testament 1 stycznia Pod czyim spojrzeniem Przed tobą czyste, niezapisane karty nadchodzących dni. Chciałbyś wypełnić je dobrem, prawdą i  pięknem. Być może pytasz siebie: Czy uda mi się dokonywać takich wyborów, by codzienne życie sta- wało się coraz bardziej radosne, przyjazne, owocne? Czy odnajdę głębszy sens mojego istnienia? Noworoczne pytania są najczęściej peł- ne nadziei na lepsze dni i  równocześnie pełne obaw. Nowy Rok daje szansę, by na nowo popatrzeć na siebie i postawić sobie pytania inne niż dotąd: Pod czyim spojrze- niem wstaję, modlę się, podejmuję pracę, trudzę się, odpoczywam, doznaję strapie- nia i pocieszenia? Kim jest Bóg, w którego wierzę, choć Go nie pojmuję? Jakie oblicze Pana przemawia do mnie najpełniej? 7 2 stycznia Niezwykłe oblicze Pana Może się zdziwisz, ale przesłanie o Bożym miłosierdziu przenika cały Sta- ry Testament. Gdy podejmiesz osobistą wędrówkę, począwszy od Księgi Wyjścia, a skończywszy na Księdze Psalmów, od- kryjesz niezwykłe oblicze Pana, który jest „łagodny i miłosierny, nieskory do gnie- wu i bardzo łaskawy” (Ps 145,8). Nowy rok może być dobrym powo- dem, by każdego dnia chociaż kilka minut zacząć poświęcać na słuchanie i czytanie słowa Bożego. Przekonaj się, czy św. Grze- gorz z Nys sy ma rację, gdy mówi: „Wiem, że w  wielu miejscach Boskiego Pisma święci mężowie określają mianem miło- sierny Bożą potęgę: tak nazywa Bóstwo wielki Dawid w psalmach, Jonasz w swo- im proroctwie, wiele razy wielki Mojżesz w Prawie”. 8 3 stycznia „Boże, gdzie jesteś?” Trudności związane z codzienną egzy- stencją przypominają wzburzone morze. Wobec realnych zmartwień, trudnych pro- blemów do rozwiązania, cierpień zastana- wiasz się: „Boże, gdzie jesteś?”. Zadziwia- jące, jak w tym wołaniu, czy czasem nawet niemym krzyku, słychać echo rajskiego wołania Stwórcy: „Adamie, gdzie jesteś?”. Bóg ma powód, by pytać człowieka: „Gdzie jesteś? W  jakim miejscu swojej wędrówki utknąłeś?”. Miłosierdzie Boga wyraża się już w  samym wołaniu czło- wieka. Daje ono szansę na szczere ludzkie wyznanie: „Przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się” (Rdz 3,6-13), i niejed- nokrotnie staje się początkiem nawróce- nia. Czasem to człowiek pyta Boga, gdzie On jest. Jeśli nawet Pan w  mniemaniu człowieka ukrywa się, to dlatego, by mógł on odkryć, że „w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4,18). 9 4 stycznia Miłosierdzie dogania Kaina Jakże niezwykła jest dobroć i  łaska- wość Stwórcy wobec człowieka. Począwszy od Adama i Ewy, Bóg szuka człowieka, na- wet jeśli on chowa się przed Nim lub ucie- ka. Pan jest bowiem „Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym” (Ps 86,15). Już w raju po pierwszym odstępstwie Bóg przyodziewa ludzi, chroniąc ich przed niebezpieczeństwami natury. Po bratobójczym zabójstwie szuka Kaina, by wyznał swój grzech. Nie pozwala nikomu na ukaranie go i grozi: „Ktokolwiek by za- bił Kaina, siedmiokrotną pomstę ponie- sie!”. Okazuje mu miłosierdzie, naznacza- jąc jego czoło ochronnym znamieniem: „Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka” (Rdz 4,15). 10 5 stycznia Arka Noego – ocalenie ludzkości Po grzechu pierworodnym Bóg dąży do ocalenia rozbitej ludzkości. Kto ma ufność w miłosierdzie Boże jak Noe, ten nie zginie, choćby wpadł w  największe grzechy. Zwiastunem nowego stworzenia jest gołębica Noego, która wypuszczo- na z arki w czasie potopu przyniosła mu zieloną gałązkę na znak, że wody opa- dły. Stworzyciel jest miłosiernym Ojcem. Po potopie podejmuje odnowę i zawiera przymierze z  Noem, udzielając ludziom błogosławieństwa: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać bę- dzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc” (Rdz 8,21-22). 11 6 stycznia W relacji partnerskiej Istota „sprawiedliwości” (sedagah) według biblijnej tradycji odnosi się do aktualnej relacji partnerskiej. Była ona charakterystyczna dla relacji ofiarowa- nej Izraelowi przez Jahwe i pielęgnowana przez naród w ramach kultu. Ta nowa re- lacja Izraela do Jahwe staje się punktem odniesienia. Sprawiedliwość jest czynie- niem zadość wymaganiom, jakie wypły- wają z  relacji. W  efekcie sprowadza się ona do wierności zawiązanej więzi. W od- niesieniu do Boga sprawiedliwość wobec Izraela oznacza pamięć, wierność, lojal- ność i staje się synonimem zbawienia! Dla wspólnoty Izraela doświadczyć sprawie- dliwości Jahwe oznaczało doświadczyć Jego wierności, opieki, zbawienia. Nie- ustannie ty również możesz doświadczyć, jak wierny jest Bóg wobec ciebie, i odkry- wać, jak blisko jesteś Jego miłosierdzia. 12 7 stycznia Abraham użycza głosu pragnieniu Boga Stałym pragnieniem Boga jest przeba- czenie, dawanie życia, uwalnianie od zła i  umacnianie w  dobrym. Jak mówi pro- rok Ezechiel: „Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występ- nego, ale jedynie tego, aby występny za- wrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33,11). Ilekroć wstawiasz się w  modlitwie za tymi, którzy błądzą, odrzucając Jezusa Chrystusa, uczestniczysz w tym, czego chce Bóg dla człowieka. „Boże pragnienie, które jest miłosierdziem, miłością i pragnieniem zbawienia – poucza Benedykt XVI – znala- zło w Abrahamie i w jego modlitwie moż- liwość objawienia się (...). Wraz z głosem swej modlitwy Abraham użycza głosu pra- gnieniu Boga, który nie chce zniszczenia, lecz ocalenia Sodomy i obdarzenia życiem skruszonego grzesznika”. 13 8 stycznia Wywiódł z Egiptu – domu niewoli Gdy prześledzisz karty Starego Te- stamentu, stwierdzisz ze zdumieniem, że opisują one historię miłosierdzia Bożego względem człowieka. Przede wszystkim łaskawości Boga doznawał naród wybra- ny. Bóg dostrzegał nędzę swojego ludu. Nie był głuchy na jego wołanie: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemię- żenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z  ręki Egiptu” (Wj 3,7-8). Bóg wyprowadza swój lud z  niewoli egipskiej i zawiera przymierze na Synaju, przekazując mu Dekalog spisany na dwóch kamiennych tablicach. Ilekroć w sercu wy- brzmiewa: „Jam jest Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu nie- woli” (Wj 20,2), tylekroć sławisz Boga, któ- ry jest łaskawy i miłosierny. 14 9 stycznia Przymierze na Synaju – łaskawość Boga Bóg zechciał zawrzeć przymierze z  Izraelem za pośrednictwem Mojżesza. Jednak wybrany lud szybko odstępuje od wiary, sprzeniewierzając się Panu, i  czci obcych bogów. Mojżesz wstawia się za ludem, przypominając Mu o  obietnicy. W odpowiedzi Bóg objawia swoje imię: „Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i  miło- sierdzie, komu Mi się podoba” (Wj 33,19). Nakazuje Mojżeszowi wykonać nowe ta- blice i  mimo niewierności swego ludu odnawia przymierze. Bóg zstąpił w obło- ku na górę Synaj i ukazał się Mojżeszowi: „Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w  łaskę i  wierność (...) przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech»” (Wj 34,6-7). Historia twojego ży- cia to także dzieje miłosierdzia Bożego wo- bec powtarzających się grzechów. 15 Spis treści Styczeń: Oblicza Boga ..................................................5 Luty: Jezus Miłosierdziem ....................................39 Marzec: Człowiek w ucisku .......................................71 Kwiecień: Obietnice Miłosiernego ........................... 105 Maj: Maryja – Matka Miłosierdzia ................. 137 Czerwiec: Serce Jezusa ............................................... 171 Lipiec: Miłosierdzie Jego trwa na wieki ............. 203 Sierpień: Świadkowie miłosierdzia ......................... 235 Wrzesień: Uczynki miłosierne .................................. 267 Październik: Wołanie Kościoła ...................................... 299 Listopad: Jezu, ufam Tobie! ...................................... 333 Grudzień: Szczęśliwi miłosierni ................................ 365 Bibliografia............................................... 398
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

365 refleksji o Bożym miłosierdziu. Z Bożym słowem na każdy dzień
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: