Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 003407 21001468 na godz. na dobę w sumie
52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia - ebook/pdf
52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4509-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka przedstawia zasady rządzące obliczeniami w Excelu oraz pokazuje wiele przydatnych trików, dzięki którym można sprawnie wykonać wiele codziennych czynności. Dowiesz się, jak obliczyć średnią ważoną, zobaczysz, jakie problemy mogą sprawiać zaokrąglenie i jak je rozwiązać oraz jak w praktyce wykorzystać odwołania cykliczne, które przy standardowych ustawieniach Excela powodują komunikat o błędzie. Bardzo przydatne są triki dotyczące operacji na wartościach czasu, które wielu użytkownikom sprawiają problemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y 52 NAJLEPSZE TRIKI W EXCELU, CZYLI JAK SZYBCIEJ WYKONAĆ OBLICZENIA 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Weronika Wota Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-4509-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia” wraz z przysługującymi Czytel- nikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce „52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświad- czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, po- rady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia” lub w innych dostępnych elemen- tach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................... 5 Trik 1. Formuła zwracająca wartość z losowej komórki (2) ............................................ 7 Trik 2. Automatyczne kontrolowanie kwot wpisywanych do arkusza ............................ 8 Trik 3. Odwołania cykliczne (pętle) w formułach ........................................................... 10 Trik 4. Wygodne obliczenia z użyciem nazw zakresów .................................................. 12 Trik 5. Obliczanie średniej ważonej .................................................................................. 16 Trik 6. Wyszukiwanie wartości optymalnie dopasowanej do potrzeb ........................ 17 Trik 7. Wyznaczenie adresu komórki z wartością skrajną ............................................. 20 Trik 8. Obliczanie rzeczywistej k-tej najmniejszej wartości w tabeli ............................ 21 Trik 9. Odrzucenie wartości skrajnych przy wyliczaniu średniej ................................. 23 Trik 10. Obliczanie sumy kilku najmniejszych i największych wartości ........................ 24 Trik 11. Obliczenia opłacalności (przyszłej wartości) inwestycji .................................... 26 Trik 12. Zliczanie transakcji za pomocą formuły tablicowej ........................................... 28 Trik 13. Szybka analiza wyników ankiety ........................................................................... 29 Trik 14. Warunki LUB i ORAZ w formułach tablicowych ............................................... 31 Trik 15. Pierwsze wystąpienie wartości minimalnej ......................................................... 33 Trik 16. Obliczenia statystyczne i funkcje tekstowe .......................................................... 34 Trik 17. Wyszukanie wartości najmniejszej, ale większej od zadanej ............................. 35 Trik 18. Wprowadzanie ułamków zwykłych ...................................................................... 36 Trik 19. Obliczanie progu rentowności .............................................................................. 38 Trik 20. Sumowanie warunkowe z wieloma kryteriami ................................................... 39 Trik 21. Plan oszczędzania ................................................................................................... 41 Trik 22. Wartość pieniądza w czasie .................................................................................... 42 Trik 23. Wymagany okres oszczędzania ............................................................................. 45 Trik 24. Sumowanie narastająco z pominięciem błędów ................................................. 46 Trik 25. Metody liczenia częstości wystąpień .................................................................... 48 Trik 26. Obliczanie średniej z pominięciem wartości zerowych ..................................... 49 Trik 27. Przypisanie wartości do kategorii ......................................................................... 50 3 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia Trik 28. Analiza wystąpień określonych wartości ............................................................. 52 Trik 29. Kontrolowanie poprawności obliczeń – zaznaczanie wszystkich formuł w arkuszu ................................................................................ 55 Trik 30. Kontrolowanie poprawności obliczeń – wyświetlanie formuł w komórkach arkusza ................................................................................ 57 Trik 31. Kontrolowanie poprawności obliczeń – jednoczesne wyświetlenie formuł i wyników ............................................................................ 57 Trik 32. Kontrolowanie poprawności obliczeń – wyświetlanie powiązań pomiędzy komórkami ........................................................................... 61 Trik 33. Kontrolowanie poprawności obliczeń – formuły arkusza w komentarzach ...................................................................................................... 62 Trik 34. Trend liniowy w prognozowaniu zmian wartości .............................................. 63 Trik 35. Trendy odbicia (zniżki i zwyżki) .......................................................................... 65 Trik 36. Wykładniczy trend wzrostowy .............................................................................. 67 Trik 37. Obliczanie trendu bez użycia formuł ................................................................... 68 Trik 38. Rozpoznawanie trendu za pomocą różnic wartości średnich ........................... 69 Trik 39. Poprawne odejmowanie czasów ............................................................................ 70 Trik 40. Poprawne obliczanie numeru tygodnia w roku .................................................. 71 Trik 41. Podsumowanie czasu pracy z podziałem na dni tygodnia ................................ 72 Trik 42. Określanie wieku poszczególnych pracowników ................................................ 74 Trik 43. Zaokrąglanie czasu do kwadransów ..................................................................... 75 Trik 44. Wyznaczanie daty poniedziałkowej w danym tygodniu .................................... 77 Trik 45. Liczba miesięcy pomiędzy dwiema datami ......................................................... 77 Trik 46. Analiza rozkładu danych ........................................................................................ 79 Trik 47. Procentowy rozkład danych .................................................................................. 81 Trik 48. Skumulowany liczbowy rozkład danych .............................................................. 82 Trik 49. Skumulowany procentowy rozkład danych ......................................................... 84 Trik 50. Skumulowane sumy wartości zamówień ............................................................. 85 Trik 51. Nieskumulowane sumy wartości zamówień ........................................................ 86 Trik 52. Obliczenia z dokładnością taką, jak wyświetlane wartości ............................... 87 4 Wstęp Wstęp Excel to arkusz kalkulacyjny – ta nazwa wskazuje, że u podstaw jego, nie- kiedy bardzo zaawansowanych, możliwości leżą obliczenia. Celem tej książ- ki jest przedstawienie zasad rządzących obliczeniami w tym programie oraz pokazanie wielu przydatnych trików, dzięki którym można sprawnie wyko- nać wiele codziennych czynności. Dowiesz się, jak obliczyć średnią ważoną, zobaczysz, jakie problemy mogą sprawiać zaokrąglenia i jak je rozwiązać oraz jak w praktyce wykorzystać odwołania cykliczne, które przy standardowych ustawieniach Excela po- wodują komunikat o błędzie. Wszystkie triki są omówione krok po kroku i wzbogacone zrzutami ekranowymi. Bardzo przydatne są triki dotyczące operacji na wartościach czasu, które wielu użytkownikom sprawiają problemy. Dowiesz się, w jaki sposób odej- mować wartości czasu, podsumowywać czas pracy, wyznaczać określone daty i wiele innych. Książka pokazuje również sposoby, jak sprawnie kontrolować obliczenia przeprowadzane za pomocą formuł. W kilku trikach zawarte są wskazówki, jak szybko zaznaczyć wszystkie formuły w arkuszu, wyświetlać w komórkach wartości obliczeń i formuły oraz jak sprawdzić powiązania między komór- kami wykorzystywanymi w obliczeniach. Znajdujące się na końcu triki wprowadzają w świat obliczeń statystycznych. Tematyka ta została przedstawiona w bardzo przystępny sposób i na prak- tycznych przykładach. Dowiesz się, jak obliczyć skumulowane sumy war- tości zamówień oraz przyporządkujesz dane do zdefiniowanych zakresów. 5 Trik 1 Formuła zwracająca wartość z losowej komórki Przyjmijmy, że po zakończonym konkursie chcesz wylosować zwycięzcę. Mamy zgromadzone w arkuszu 500 identyfikatorów osób, które zgłosiły się do zabawy. Zamiast drukować te numery, wycinać i wrzucać do szkla- nej kuli, wykorzystaj sprytną formułę Excela. Rys. 1. Fragment kolumny zawierającej 500 identyfikatorów Formuła będzie wykorzystywać funkcję wyszukującą INDEKS oraz funkcje LOS.ZAKRS, której zadaniem jest zwrócenie losowej wartości z przedziału ograniczonego dwiema liczbami całkowitymi. Rys. 2. Identyfikator z losowej komórki 7 Aby odszukać identyfikator zwycięzcy konkursu, do dowolnej pustej ko- mórki wstaw następującą formułę: =INDEKS(A1:A500;LOS.ZAKR(1;500)) UWAGA Przy każdym przeliczeniu arkusza formuła będzie losowała nowy iden- tyfikator. Zalecamy zatem utrwalić zwrócony wynik lub wyłączyć auto- matyczne przeliczanie arkusza w oknie opcji Excela. Trik 2 Automatyczne kontrolowanie kwot wpisywanych do arkusza Przy wprowadzaniu do arkusza składników procentowych dość często poja- wia się problem przekroczenia wartości 100 . Może to wynikać z nieodpo- wiednich zaokrągleń lub zwyczajnej nieuwagi osoby wypełniającej komórki danymi liczbowymi. Aby się przed tym zabezpieczyć (a także w każdej innej sytuacji, kiedy zakres dopuszczalnych wartości w danej komórce jest ogra- niczony), proponujemy zastosować bardzo przyjazne w obsłudze narzędzie Sprawdzanie poprawności danych. Rys. 3. Przykładowe składniki procentowe W tym celu: 1. Zaznacz odpowiedni zakres komórek, począwszy od B4. 2. Otwórz kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskaż Popraw- ność danych. 3. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki Ustawienia. 4. Z rozwijanej listy Dozwolone wybierz pozycję Niestandardowe. 8 52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

52 najlepsze triki w Excelu, czyli jak szybciej wykonać obliczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: