Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00567 010408 21012581 na godz. na dobę w sumie
5 detoksów dla zabieganych kobiet - ebook/pdf
5 detoksów dla zabieganych kobiet - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: inne Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niejednokrotnie zastanawiasz się jak zadbać o siebie nie tylko od zewnątrz, ale od wewnątrz?

Stosujesz diety, jesz garść suplementów, leków, ale co z tego jak nie działają?

Być może myślisz już o profilaktyce i zrobieniu detoksu organizmu, no ale jak i kiedy, jak musisz być stale w dyspozycji i biegu?

Oddaje w Twoje ręce 50 stronicowy poradnik napisany dla współczesnej zabieganej kobiety, która żyje na wysokich obrotach, w permanentnym stresie, z brakiem czasu dla siebie. Znajdziesz w nim aż 5 detoksów, które możesz wykonać nawet w kilkudniowej podróży służbowej.

Twój organizm będzie Ci wdzięczny, a Ty nawet nie poczujesz, że się oczyszczasz. Dlaczego tak? Bo istnieje wiele naturalnych sposobów, które zdradzili mnie zabieganej kobiecie zaprzyjaźnieni lekarze – w tym prof. Sergiej Batieczko – lekarz medycyny chińskiej. Jak można zadbać o siebie, bez przykrych konsekwencji jakie niesie czasami detoks. Dlatego zakiełkowała w mojej głowie myśl, idea, podzielenia się tym co polecili mi lekarze i co u mnie poskutkowało. Korzystałam z tych porad, jak byłam na takim etapie jak Ty teraz – w ciągłym biegu. Dzisiaj cieszę się świetnym zdrowiem i pomagam innym kobietom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A G A T A G I Ę T K A 5 DETOKSÓW DLA ZABIEGANYCH KOBIET W E D Ł U G P O R A D L E K A R Z A M E D Y C Y N Y C H I Ń S K I E J L P . N E G A L L O C L A T I V . W W W 05 CO SIĘ DZIEJE Z NAMI W CZASIE DETOKSU? C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 Z b i l a n s o w a n a d i e t a j e s t j e d n ą z n a j b a r d z i e j s k u t e c z n y c h m e t o d z a p o b i e g a n i a i l e c z e n i a p r z e w l e k ł y c h c h o r ó b c y w i l i z a c y j n y c h .   J e j p o d s t a w o w y m z a d a n i e m j e s t w y c z y s z c z e n i e n a s z e g o o r g a n i z m u z t o k s y n i w s z e l k i c h n i e p o ż ą d a n y c h s u b s t a n c j i . J e s t t o n i e z b ę d n e d o w ł a ś c i w e j p r a c y o r g a n ó w w e w n ę t r z n y c h n a s z e g o c i a ł a . P r a w i d ł o w a   p r a c a j e l i t , w ą t r o b y , n e r e k c z y u k ł a d u l i m f a t y c z n e g o z a g w a r a n t u j e n a m o p t y m a l n y p o z i o m z d r o w i a . R e a k c j e w n i c h z a c h o d z ą c e , p o d w p ł y w e m k u r a c j i o c z y s z c z a j ą c e j m a j ą d o p r o w a d z i ć o r g a n i z m d o s t a n u r ó w n o w a g i w e w n ę t r z n e j , z a k ł ó c o n e j p r z e z n i e w ł a ś c i w e o d ż y w i a n i e . T y c h w ł a ś n i e p r o c e s ó w m i a ł a m o k a z j ę s a m a d o ś w i a d c z y ć . C h o r u j ę n a 3 c h o r o b y a u t o a g r e s y w n e . M e d y c y n a a k a d e m i c k a z a f u n d o w a ł a m i s t e r y d y i h o r m o n y d o k o ń c a ż y c i a . M i a ł a m d w a w y b o r y . K o n t y n u o w a ć p o 2 5 l a t a c h b e z s k u t e c z n e g o l e c z e n i a l u b s z u k a ć a l t e r n a t y w y p o d o k i e m l e k a r z a m i m o w s z y s t k o , a l e m e d y c y n y a l t e r n a t y w n e j . W y b r a ł a m t o d r u g i e , k o n s u l t a c j ę u l e k a r z a , s p e c j a l i s t y m e d y c y n y c h i ń s k i e j – p r o f . S e r g i e j a B a t i e c z k o ( 1 ) . P r o f e s o r B a t i e c z k o p r z e p i s a ł m i d e t o k s p o l e k o w y p o s t e r y d a c h , k t ó r e s t o s o w a ł a m n a s k ó r ę p r z e z k i l k a n a ś c i e l a t , o r a z d e t o k s z n a g r o m a d z o n y c h t o k s y n z f a s t f o o d o w e g o j e d z e n i a . C z ę s t e p o d r ó ż e s ł u ż b o w e i j e d z e n i e s a m o l o t o w e , n i e s ł u ż y z d r o w i u . P o n i e w a ż n i e c h c i a ł a m r e z y g n o w a ć d l a d e t o k s u z p r a c y i d a l e k i c h s ł u ż b o w y c h p o d r ó ż y , d o s t o s o w a ł a m s i ę d o J e g o z a l e c e ń . M i a ł a m w r a ż e n i e   ( p o d ś w i a d o m e l u b ś w i a d o m e ) , ż e w m o i m c i e l e z a c h o d z i c o ś , c o p r o w a d z i d o o d n o w y i r e g e n e r a c j i o r g a n ó w . C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 C a ł y c z a s b y ł a m c i e k a w a w j a k i s p o s ó b s i ę t o o d b y w a i c o s i ę w t y m c z a s i e d z i e j e z p o s z c z e g ó l n y m i n a r z ą d a m i c i a ł a ? J a k w y g l ą d a i c h p r a c a i j a k i w p ł y w m a d i e t a o c z y s z c z a j ą c a n a k a ż d e z n i c h ? J a k o r g a n i z m p o z b y w a s i ę n a g r o m a d z o n y c h p r z e z l a t a s z k o d l i w y c h s u b s t a n c j i i t o k s y n , k t ó r e s ą p r z y c z y n ą r ó ż n y c h c h o r ó b ? C o d e c y d u j e o t y m , ż e m o j e c i a ł o p o w r ó c i d o s t a n u r ó w n o w a g i i z d r o w i a ? O d p o w i e d z i n a t e p y t a n i a z n a l a z ł a m t e ż w w y k ł a d z i e p r o f . B a t i e c z k o , 7 z ł o t y c h k l u c z y d o z d r o w i a . O t y m n a p i s z ę j e s z c z e w d a l s z e j c z ę ś c i e - b o o k a . O r g a n y , w k t ó r y c h z a c h o d z i d e t o k s y k a c j a : J e l i t a . Z a c z n i j m y o d j e l i t . T o w n i c h u m i e j s c o w i o n y j e s t c a ł y s y s t e m o b r o n n y n a s z e g o o r g a n i z m u . P r z e z j e l i t a p r z e c h o d z ą s u b s t a n c j e p o k a r m o w e , k t ó r e z o s t a j ą w c h ł a n i a n e . C z y m l e p s z e i z d r o w s z e s k ł a d n i k i o d ż y w c z e d o s t a r c z y m y , t y m l e p s z e i z d r o w s z e b ę d z i e n a s z e ż y c i e . W s z e l k i e s u b s t a n c j e p o k a r m o w e , k t ó r e s ą n i e z b ę d n e d l a n a s z e g o o r g a n i z m u s ą w y c h w y t y w a n e i w c h ł a n i a n e , n a t o m i a s t n i e s t r a w i o n e r e s z t k i p o k a r m o w e z o s t a j ą w y d a l o n e z k a ł e m . W j e l i t a c h o b e c n e s ą p o ż y t e c z n e b a k t e r i e k w a s u m l e k o w e g o . S ł u ż ą o n e d o o b r o n y o r g a n i z m u p r z e d i n f e k c j a m i i w i r u s a m i , p o p r z e z z w a l c z a n i e g r z y b ó w , d r o ż d ż y , b a k t e r i i , w i r u s ó w i r o b a k ó w p a s o ż y t n i c z y c h . S p o ż y c i e d u ż e j i l o ś c i w a r z y w i o w o c ó w b o g a t y c h w b ł o n n i k o g r a n i c z a p r o c e s y g n i l n e w j e l i t a c h i s p r z y j a o c z y s z c z e n i u j e l i t . D o t e g o w p r o w a d z e n i e p r e p a r a t u C O L A M I N A ( 2 ) n a n o c , z a j m i e s i ę d e t o k s y k a c j ą i r e m i n a l i z a c j ą T w o i c h j e l i t . T y s p i s z , a o r g a n i z m p r a c u j e , o c z y s z c z a j ą c C i ę z t o k s y n ! N a p e w n o s p o t k a ł a ś s i ę z o k r e ś l e n i e m j e l i t a t o T w ó j d r u g i m ó z g ? P o l e c a m k s i ą ż k ę M a y e r E m e r a n „ T w ó j d r u g i m ó z g . K o m u n i k a c j a u m y s ł – j e l i t a ” . C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 W ą t r o b a . O t y m c z y k r e w z o s t a n i e o d p o w i e d n i o p r z e f i l t r o w a n a , c z y t e ż n i e , d e c y d u j e w ą t r o b a . T o w ą t r o b a j e s t g ł ó w n y m n a r z ą d e m b i o r ą c y m u d z i a ł w p r o c e s a c h o c z y s z c z a n i a . P r z e z l a t a u l e g a s t ł u s z c z e n i u p r z e z c o j e j w ł a ś c i w o ś c i d e t o k s y k u j ą c e u l e g a j ą o s ł a b i e n i u . D o w ą t r o b y z k r w i o o b i e g u d o s t a j ą s i ę w s z y s t k i e z a n i e c z y s z c z e n i a m . i n . a l k o h o l , l e k i i i n n e t o k s y c z n e p r o d u k t y , o r a z p a s o ż y t y , p l e ś n i e i b a k t e r i e . W w ą t r o b i e s u b s t a n c j e t e z o s t a j ą p o d d a n e n e u t r a l i z a c j i i o c z y s z c z e n i u . T o c o z b ę d n e z o s t a j e w y d a l o n e z o r g a n i z m u . W p r o w a d z e n i e d o d w a r a z y d o r o k u d e t o k s u z i o ł a m i i m i n e r a ł a m i s p r z y j a o c z y s z c z e n i u w ą t r o b y . D z i ę k i t e m u m o ż e z a c z ą ć p r a w i d ł o w o w y k o n y w a ć s w o j e f u n k c j e . O d t ł u s z c z e n i e i o c z y s z c z e n i e w ą t r o b y p o w o d u j e w z r o s t k w a s ó w ż ó ł c i o w y c h w ż ó ł c i , c o w z n a c z ą c y s p o s ó b w p ł y w a n a p o p r a w ę t r a w i e n i a . O d n o w i e n i e m w ą t r o b y p o ś m i e c i o w y m j e d z e n i u , a l k o h o l u i l e k a c h z a j m i e s i ę C O L V I T A ( 3 ) . U k ł a d l i m f a t y c z n y . S y s t e m e m o b s ł u g u j ą c y m „ w y w ó z ” n i e c z y s t o ś c i n a s z e g o o r g a n i z m u j e s t u k ł a d l i m f a t y c z n y o b e j m u j ą c y c a ł e c i a ł o . J e g o g ł ó w n y m z a d a n i e m j e s t u n i e s z k o d l i w i a n i e i w y p r o w a d z a n i e z o r g a n i z m u t o k s y n i z b ę d n y c h p r o d u k t ó w p r z e m i a n y m a t e r i i , m a r t w y c h k o m ó r e k o r a z n a d m i a r u p ł y n ó w t k a n k o w y c h . Z a n i e c z y s z c z e n i a t r a f i a j ą d o o r g a n ó w w y d a l n i c z y c h s k ą d s ą p ó ź n i e j u s u w a n e . B r a m ą i ś l u z ą d l a w s z e l k i c h o d p a d ó w s ą w ę z ł y c h ł o n n e , k t ó r e f i l t r u j ą l i m f ę o c z y s z c z a j ą c j ą z e s z k o d l i w y c h p r o d u k t ó w p r z e m i a n y m a t e r i i i t o k s y n . W t e n s p o s ó b z a b e z p i e c z a j ą k r e w p r z e d n i e b e z p i e c z e ń s t w e m w n i k n i ę c i a d o n i e j t o k s y n . O c z y s z c z a n i u u k ł a d u l i m f a t y c z n e g o s p r z y j a w y p i j a n i e d u ż e j i l o ś c i w o d y c i e p ł e j w o d y , s z c z e g ó l n i e p o p r z e b u d z e n i u – 2 s z k l a n k i . J e ś l i l u b i s z z i e l o n ą h e r b a t ę l u b p o k r z y w ę t o s t a r a j s i ę w y p i ć p r z y n a j m n i e j j e d n ą f i l i ż a n k ę d z i e n n i e . C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 S k ó r a . R o l ą s k ó r y j e s t o c h r o n a p r z e d s z k o d l i w y m d z i a ł a n i e m ś r o d o w i s k a . T o n a j w i ę k s z y „ o r g a n ” n a s z e g o c i a ł a . M a d z i a ł a n i e t e r m o r e g u l a c y j n e o r a z u s u w a n i e c z ę ś c i z b ę d n y c h p r o d u k t ó w p r z e m i a n u s t r o j o w y c h . P o z o s t a ł e w o r g a n i z m i e s z k o d l i w e s u b s t a n c j e w y d a l a n e s ą p r z e z s k ó r ę . T o k s y n y , k w a s m o c z o w y i m o c z n i k o r a z n a d m i a r w o d y i s ó l u s u w a n e s ą p r z e z g r u c z o ł y p o t o w e . R e g u l a r n e d o s t a r c z a n i e p r o d u k t ó w o w y s o k i m u d z i a l e w o d y , e n z y m ó w , m i k r o e l e m e n t ó w , w i t a m i n , p o w o d u j e i c h d y s t r y b u c j ę d o k o m ó r e k i t k a n e k o r g a n i z m u . Z w i ę k s z e n i u u l e g a p o z i o m s k ł a d n i k ó w o d ż y w c z y c h s p r z y j a j ą c y c h z d r o w i u , k o s z t e m n i e d o b r y c h d l a n a s z e g o z d r o w i a t o k s y n , k w a s u m o c z o w e g o i m o c z n i k a . Ś w i e t n y m o c z y s z c z a n i e m p r z e z s k ó r ę j e s t s a u n a . D o s k o n a l e j e s t z a r a z p o s a u n i e w y k o n a n i e p e e l i n g u c i a ł a s o d ą o c z y s z c z o n ą p o ł ą c z o n ą z o l e j e m k o k o s o w y m . P o p e e l i n g u w m a s o w a ć w s k ó r ę K O L A G E N E M G R A P H I T E ( 4 ) . N e r k i . K o l e j n y m n a r z ą d e m b i o r ą c y m u d z i a ł w p r o c e s a c h o c z y s z c z a n i a s ą n e r k i . N e r k i z a j m u j ą s i ę f i l t r o w a n i e m k r w i o r a z u s u w a n i e m z n i e j p r o d u k t ó w p r z e m i a n m e t a b o l i c z n y c h t a k i c h j a k m o c z n i k i k w a s m o c z o w y . I t a k j a k w p r z y p a d k u u k ł a d u l i m f a t y c z n e g o , t a k r ó w n i e ż i n e r e k , n i e z w y k ł ą r o l ę o d g r y w a w y p i j a n i e m i n i m u m 2 l i t r ó w c i e p ł e j w o d y . W o d a b o w i e m w s p o m a g a p r o c e s y o c z y s z c z a n i a o r g a n i z m u , a w s z c z e g ó l n o ś c i w t r a k c i e s u p l e m e n t a c j i ( D E T O C O L E M ( 5 ) i C O L A M I N Ą ( 2 ) ) . U ł a t w i a u s u w a n i e s z k o d l i w y c h s u b s t a n c j i , p r z e z c o z m n i e j s z a r y z y k o p o w s t a n i a k a m i c y n e r e k . C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 P o c h w a . B y ć m o ż e C i ę z a s k o c z ę , a l e n a r z ą d e m b i o r ą c y m u d z i a ł w p r o c e s a c h o c z y s z c z a n i a j e s t r ó w n i e ż p o c h w a . T o p r z e z n i ą m o ż e m y p o z b y ć s i ę w i e l u z a n i e c z y s z c z e ń n a w e t z c a ł e g o o r g a n i z m u . O c z y s z c z a n i e m a c i c y z e z ł o g ó w i t o k s y n , p r z y p o m o c y u n i k a t o w e j a d s o r p c y j n e j m e t o d y d e t o k s y k a c j i , z u p e ł n i e j a k m i n i a t u r o w y m o d k u r z a c z e m s z y b k o u s u w a o k r e s o w o g r o m a d z ą c e s i ę f r a g m e n t y o b u m a r ł y c h t k a n e k , r e s z t k i k r w i m e n s t r u a c y j n e j , p o w s t a ł y c h t o k s y n i i n n y c h p o z o s t a ł o ś c i w p o c h w i e k o b i e t y . U s u w a n y j e s t r ó w n i e ż n i e p r z y j e m n y s p e c y f i c z n y z a p a c h , u s u w a n e j e s t ź r ó d ł o i n f e k c j i g r z y b i c z y c h , s t y m u l o w a n a j e s t p r z e m i a n a m a t e r i i , s t y m u l o w a n e w y t w a r z a n i e h o r m o n ó w ż e ń s k i c h , p r z y w r a c a n e s ą n o r m a l n e f i z j o l o g i c z n e f u n k c j e o r g a n ó w r e p r o d u k c y j n y c h . D o t e g o s ł u ż ą D E T O K S Y K U J Ą C E T A M P O N Y Z I O Ł O W E – M E D Y C Y N A C H I Ń S K A ( 6 ) . G e n y . C z y w i e s z , ż e n a s z e g e n y t e ż s ą „ z a n i e c z y s z c z o n e ” ? D z i e j e s i ę t o n a s k u t e k t e g o j a k i e ż y c i e p r o w a d z i m y , a l e t e ż n i e t y l k o . J a k o ś ć g e n ó w z a l e ż y o d ż y c i a j a k i e p r o w a d z i l i n a s i p r z o d k o w i e . T y m s i ę z a j m u j e e p i g e n e t y k a - n a u k a z a j m u j ą c a s i ę z m i a n a m i w e k s p r e s j i g e n ó w , k t ó r e n i e w i ą ż ą s i ę z m o d y f i k a c j ą D N A . D o w i e s z s i ę j a k d z i a ł a p o k a r m e p i g e n e t y c z n y , c z y l i L U N A Z Y N A N i e z w y k l e i n t e r e s u j ą c e o k a z u j e s i ę o d k r y c i e , j a k i e g o w 2 0 1 8 r o k u d o k o n a ł a g r u p a n a u k o w c ó w z Z u r y c h u : g e n e t y c z n e s k u t k i d o z n a n y c h t r a u m a t y c z n y c h d o ś w i a d c z e ń m o g ą b y ć p r z e k a z y w a n e z p o k o l e n i a n a p o k o l e n i e . N a t e j z a s a d z i e k a ż d y z n a s p r z e c h o w u j e w s w o i m D N A i n f o r m a c j e n a t e m a t d r a m a t y c z n y c h p r z e ż y ć s w o i c h r o d z i c ó w , d z i a d k ó w i p r a d z i a d k ó w . U w a r u n k o w a n e b o l e s n y m i d o ś w i a d c z e n i a m i z m i a n y e k s p r e s j i g e n ó w o r a z t o w a r z y s z ą c a t e m u m o d y f i k a c j a h i s t o n ó w n i e ł ą c z ą s i ę j e d n a k z m o d y f i k a c j ą s a m e g o m a t e r i a ł u g e n e t y c z n e g o . W t y m k o n t e k ś c i e b a r d z o i n t e r e s u j ą c e w y d a j e s i ę b y ć i n n e o d k r y c i e t e j s a m e g o z e s p o ł u b a d a w c z e g o : n a p o d s t a w i e d o k o n a n y c h p r z e z s i e b i e o b s e r w a c j i u c z e n i o d k r y l i b o w i e m , i ż p o z y t y w n e d o ś w i a d c z e n i a , j a k i e n a s t ą p i ł y p o p r z e ż y t e j t r a u m i e m a j ą z d o l n o ś ć o d w r a c a n i a n e g a t y w n y c h m o d y f i k a c j i e k s p r e s j i g e n ó w , d o k t ó r y c h d o s z ł o w w y n i k u d o z n a n e g o s t r e s u . C O S I Ę D Z I E J E Z N A M I W C Z A S I E D E T O K S U ? 05 Z p o w y ż s z e g o w y n i k a t e ż b a r d z i e j o g ó l n y w n i o s e k : p o z y t y w n e d o ś w i a d c z e n i a w y w i e r a j ą d o b r o c z y n n y w p ł y w n a e k s p a n s j ę n a s z y c h g e n ó w i s ą w s t a n i e o d w r ó c i ć n e g a t y w n e s k u t k i n i e w ł a ś c i w e g o s t y l u ż y c i a z p r z e s z ł o ś c i . O b e j r z y j   f i l m i k o e p i g e n e t y c e . h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = f h X b V G u o Z f c f e a t u r e = y o u t u . b e 09 GDZIE MNIE ZNAJDZIESZ ? S P I S T R E Ś C I D L A Z D R O W I A I U R O D Y V I T A L C O L L A G E N _ P O L A N D A G A T A . G I E T K A @ G M A I L . C O M V I T A L C O L L A G E N W W W . V I T A L C O L L A G E N . P L A G A T A G I Ę T K A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

5 detoksów dla zabieganych kobiet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: