Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 003750 21329799 na godz. na dobę w sumie
8 sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz - ebook/pdf
8 sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379062300 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).

Osiem błogosławieństw, które Jezus wypowiada do swoich uczniów w Kazaniu na górze, to słowa przepojone mądrością i miłością. Wskazują nam skuteczne sposoby na osiągnięcie dojrzałości, wewnętrznej wolności, pokoju serca są receptą na prawdziwe szczęście. Warto w tym świecie chorym na pychę, niedającą się zaspokoić żądzę bogactwa i władzy zatrzymać się na chwilę, podjąć próbę zrozumienia słów Jezusa i zastosowania ich w życiu. To jedyna droga, by zapanowały wokół nas pokój, łagodność i radość. Książka Jacquesa Philippea jest inspirującym przewodnikiem, zbliżającym nas do osiągnięcia tego ambitnego celu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Osiem błogosławieństw, które Jezus wypowiada do swoich uczniów w Kazaniu na górze, to słowa przepojone mądrością i miłością. Wskazują nam skuteczne sposoby na osiągnięcie dojrzałości, wewnętrznej wolności, pokoju serca – są receptą na prawdziwe szczęście. Warto w tym świecie chorym na pychę, niedającą się zaspokoić żądzę bogactwa i władzy zatrzymać się na chwilę, podjąć próbę zrozumienia słów Jezusa i zastosowania ich w życiu. To jedyna droga, by zapanowały wokół nas pokój, łagodność i radość. Książka Jacques’a Philippe’a jest inspirującym przewodnikiem, zbliżającym nas do osiągnięcia tego ambitnego celu. JACQUES PHILIPPE (ur. 1947) w roku 1976 wstąpił do Wspólnoty Błogosławieństw, aktywnie angażującej się w służbę ubogim i głoszenie Ewangelii. Od roku 1985, po przyjęciu święceń kapłańskich, odpowiedzialny jest we Wspólnocie za duchowe kierownictwo, kształtując formacyjnie księży i seminarzystów. Od wielu lat podróżuje po świecie ze swoimi rekolekcjami, jest także autorem książek z dziedziny duchowości, przetłumaczonych na ponad dwadzieścia języków i sprzedanych w milionie egzemplarzy. W Wydawnictwie W drodze ukazały się: Mała droga ufności św. Teresy z Lisieux (2012) oraz Gdybyś znała dar Boży. Nauka przyjmowania (2017). Patronat medialny: cena det. 32,90 zł ISBN 978-83-7906-220-1 9 788379 062201 www.wdrodze.pl e BOOK J a c q u e s P h i l i p p e 8 s p o s o b ó w n a z n a l e z i e n i e s z c z ę ś c i a t a m , g d z i e s i ę g o n i e s p o d z i e w a s z sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz Jacques Philippe Tytuł oryginału Le bonheur où on ne l’attend pas. Méditation sur les Béatitudes © éDITIONS DES BéATITUDES, S.O.C., 2017 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący Lidia KozłowsKa Redakcja agnieszKa CzapCzyK Korekta pauLina JesKe-ChoińsKa, agnieszKa CzapCzyK Projekt okładki i stron tytułowych Krzysztof nowaK Redaktor techniczny Justyna nowaCzyK ISBN 978-83-7906-230-0 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Wstęp K siążkę tę zamierzam poświęcić rozważaniu ośmiu bło- gosławieństw z piątego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza, skupiając się przede wszystkim na pierwszym z nich – błogosławieństwie duchowego ubóstwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)1. Nie mam wielkich ambicji teologicznych ani egzegetycznych i zdaję sobie sprawę, że wiele już na ten temat napisano, ale jest to prawda tak ważna dla życia Kościoła, że trzeba wciąż do niej wracać. Papież Franciszek nieustannie wzywa chrześcijan, by żyli błogosła- wieństwami, bo jest to jedyna droga do prawdziwego szczę- ścia, a także jedyny sposób, by odbudować społeczeństwo. Dzisiejszy świat choruje na pychę, na niedającą się zaspokoić żądzę bogactwa i władzy. Jeśli istnieje jakieś lekarstwo na tę chorobę, jest ono zapisane w ośmiu błogosławieństwach. Trzeba tylko je przyjąć… 1 Fragmenty z Pisma Świętego cytowane za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 4, Pallottinum, Poznań 2003. 8 / 8 SPOSOBÓW NA ZNALEZIENIE SZCZĘŚCIA Żeby stać się „solą ziemi” i „światłem świata”, jak tego pragnął Chrystus (Mt 5,13–14), Kościół musi być ubogi, ci- chy i pokorny. Miłosierny. Wezwanie, by wsłuchać się w ten niezwykle istotny fragment nauczania Jezusa, który może jeszcze nie do końca rozumiemy, więc trudno nam wcielić go w życie, wybrzmiewa dziś szczególnie mocno. Kościół powinien, z każdym kolejnym krokiem, który stawia na dro- dze swojej historii, coraz jaśniej świecić światłem błogosła- wieństw, roztaczać „miłą Bogu wonność Chrystusa” (2 Kor 2,15). W tym kierunku chce go prowadzić Duch Święty, i nie będzie się z nim patyczkował. Bo jest naprawdę konieczne, by każdy chrześcijanin roztaczał „wonność Ewangelii”, by nie tracił smaku pokoju, łagodności, radości i pokory. Przekonuję się coraz bardziej, że duchowe ubóstwo jest kluczem, który otwiera drogę do świętości, uwalnia płodność. To klucz do życia duchowego. Tekst o błogosławieństwach jest zapisem mądrości potężnej, świetlistej i uwalniającej. A także – mądrości szczególnie trudnej do pojęcia i wcielenia w życie. Okazuje się, że nawet gdy myślimy o swojej chrze- ścijańskiej tożsamości, ubóstwo niespecjalnie nas pociąga. Wolimy skupiać się na duchowym bogactwie, głębi, a może nawet na jakości i wymiernej skuteczności. Ewangelia chce nas poprowadzić zupełnie inną drogą. Błogosławieństwa w kontekście Ewangelii Zanim skupimy się na rozważaniu każdego z błogosła- wieństw, przyjrzyjmy się Ewangelii jako całości. Osiem bło- gosławieństw to tekst trudny do zrozumienia. Jego wydźwięk może się wydawać paradoksalny, a nawet szokujący (przyznam, WSTĘP / 9 że kiedy byłem młodym księdzem, przygotowanie homilii na ten temat stanowiło dla mnie nie lada wyzwanie). Potrzeba czasu, żebyśmy zaczęli rozumieć głęboki sens tego fragmentu, jego niezwykłość. Błogosławieństwa ukazują całą zdumiewa- jącą, nową perspektywę, jaką przynosi Ewangelia; są kwinte- sencją mądrości i mocy, zdolnych przemienić głębię ludzkiego serca i odnowić świat. Żeby sens błogosławieństw wybrzmiał w całej pełni, trzeba umieścić je w kontekście. Święty Mateusz notuje te słowa Jezusa zaraz po tym, jak opisał tłumy, które schodziły się, by słuchać Jego nauki i doświadczyć Jego mocy: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych sy- nagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim roze- szła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania (Mt 4,23–25). Na oczach tego tłumu Jezus wchodzi na górę, siada, cze- ka, aż otoczą Go uczniowie. I zaczyna mówić. To, co po- wie, zostanie nazwane Kazaniem na górze. Otwiera je osiem błogosławieństw. Tłumy, które garną się do Jezusa, pragną uzdrowienia, światła, szczęścia. I otrzymują odpowiedź. Wszystkim tym ludziom, cierpiącym i stęsknionym, Jezus składa obietnicę szczęścia. Wspaniałą. I zaskakującą. Nie jest to wizja beztroskiej idylli, jaką zazwyczaj przedstawiamy sobie, gdy myślimy o szczęściu na nasz, ludzki sposób. To obietnica szczęścia niespodziewanego, które pozwoli się od- kryć w sytuacjach i postawach, jakie mało komu się z nim kojarzą. Bo nie chodzi tu o szczęście, które człowiek mógłby 10 / 8 SPOSOBÓW NA ZNALEZIENIE SZCZĘŚCIA osiągnąć sam, własną pracą, ale o nieoczekiwany prezent od Boga. Szczęście, którym zostajemy zaskoczeni, bo przychodzi właśnie wtedy, gdy wydaje się nam odległe albo wręcz nieosią- galne. Jezus wygłasza osiem błogosławieństw, po czym natych- miast przywołuje obraz soli i światła, by pokazać uczniom, że dana im została wyjątkowa łaska, której muszą wiernie strzec: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzuce- nie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,13–16). Jezus zna swoich uczniów. Dobrze wie, że to zwykli lu- dzie, którzy mają swoje ograniczenia i naprawdę sporo wad. Ewangelia zresztą bynajmniej tego nie kryje, wręcz przeciwnie; niemało dowiadujemy się z jej kart o słabościach i śmiesznost- kach Dwunastu. A jednak Jezus mówi z całą stanowczością, że bez świadectwa ich życia ludzka egzystencja nie będzie miała smaku ani sensu, a świat pogrąży się w głębokiej ciemno- ści. Logika podpowiada, że uczniowie mogą wypełnić swoje powołanie i przysłużyć się światu, tylko jeśli będą żyć bło- gosławieństwami. Bo tylko w perspektywie błogosławieństw kondycja ludzka ukazuje cały swój prawdziwy sens. Kazanie na górze, słynny fragment Ewangelii według św. Ma- teusza, to pierwsza wielka mowa Jezusa, która ukazuje Go jako nowego Mojżesza, ogłaszającego Prawo królestwa. Nie z wysokości Synaju, nie wśród huku grzmotów i blasku błyska- wic (por. Wj 20,18), ale – jak powiada tradycja – z łagodnego WSTĘP / 11 wzgórza, przeglądającego się w wodach Jeziora Galilejskiego. Może i brakuje efektów specjalnych, ale to nie znaczy, że Jezus nie mówi z mocą. Zebrani muszą być zdumieni, kiedy słyszą, jak nowy Nauczyciel zdecydowanie odcina się od tego, co gło- szą ówcześni uczeni w piśmie. „Słyszeliście, że powiedziano” – powtarza kilkakrotnie, dodając za każdym razem: „A Ja wam powiadam”… Równocześnie jednak oświadcza: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Kazanie na górze kończy się przypowieścią o dwóch domach, jednym zbudowanym na pia- sku, a drugim na skale. Jest to wyraźne wezwanie, by słuchacze nie poprzestali na potakiwaniu, nie powtarzali: „Panie, Panie”, tylko wcielili w życie to nowe Prawo, wypełniając w ten spo- sób wolę Ojca, który jest w niebie (por. Mt 7,21.24–27). Trzeba zauważyć, że to nowe Prawo, ogłoszone przez Jezusa na Wzgórzu Błogosławieństw, nie jest po prostu zbio- rem zasad moralnych, choć, oczywiście, mocno dotyczy ono ludzkiego postępowania. To coś więcej niż najbardziej nawet wzniosły kodeks – to mapa wyznaczająca drogę do szczęścia w królestwie niebieskim, do zjednoczenia z Bogiem i do oso- bistej, wewnętrznej odnowy. Drogę, która prowadzi do życia Chrystusem, utożsamienia się z Nim, do odkrycia Boga jako Ojca, do otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może obdarować nas pełnym zrozumieniem sensu błogosławieństw i sprawić, że zaczniemy nimi żyć. trójca w błogosławieństwach Ewangelia o błogosławieństwach dotyczy oczywiście człowie- ka i jego postępowania, ale przede wszystkim jest objawieniem 12 / 8 SPOSOBÓW NA ZNALEZIENIE SZCZĘŚCIA – nowym, głębszym i zupełnie niespodziewanym – tajem- nicy Boga. Już kiedy czyta się o ośmiu błogosławieństwach (przyjmijmy, że dziewiąte jest tylko wzmocnieniem ósmego) po raz pierwszy, nie sposób nie dostrzec, że opisują one sa- mego Jezusa. „Błogosławieństwa są nie tylko czymś w ro- dzaju karty praw życia chrześcijańskiego. Są spojrzeniem w głębię Jezusowego serca”2. To niewyczerpany temat; moż- na by chyba bez końca rozmyślać nad tym, jak bardzo do- skonałym obrazem błogosławieństw jest Chrystus – przez całe swoje ziemskie życie, a w sposób szczególny podczas męki. Tylko On jest naprawdę ubogi w duchu, tylko On jest w pełni podmiotem każdego z błogosławieństw. Kiedy umiera przybity do krzyża, jest całkowicie, absolutnie ubogi, zasmucony, cichy, złakniony i spragniony sprawiedliwości, miłosierny, czystego serca, wprowadzający pokój, prześla- dowany dla sprawiedliwości… I w Nim ziszcza się w pełni obietnica błogosławieństw, kiedy po trzech dniach zmar- twychwstaje, by zatryumfować w chwale. Wkracza w wiecz- ną szczęśliwość Bożego królestwa, ale to nie wszystko – otrzymuje moc, by wprowadzić tam wszystkich ludzi, nawet największych grzeszników. Czyż nie obiecał tego na krzyżu dobremu łotrowi? „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Jan Ewangelista notuje słowa Jezusa: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). Jeśli tak, to błogosławieństwa ukazują nam też prawdzi- we oblicze Ojca. Taki jest Bóg. Takim się objawia i to ob- jawienie nie ma nic wspólnego z ludzkimi wyobrażeniami na Jego temat. Dowiadujemy się, że Bóg jest ubogi. Cichy, 2 Jean-Claude Sagne, La quête de Dieu. Chemin de guérison, Éditions de l’Em- manuel, Paryż 2005, s. 89. WSTĘP / 13 pokorny i nieskończenie miłosierny. Jak to? Nie jest raczej wszechmocny i bogaty we wszystko, co istnieje? Owszem, ale w głębi Jego istoty kryje się tajemnica ubóstwa, bo Bóg jest samą miłością i miłosierdziem, a więc cały jest darem dla swoich stworzeń, które powołuje do istnienia i podtrzymuje w bycie. Bóg na pierwszym miejscu stawia swoje dzieci, tak jak ojciec z opowieści o synu marnotrawnym, którą czytamy u św. Łukasza. Warto zauważyć, jak istotne miejsce w Kazaniu na górze zajmuje postać Boga Ojca. Tutaj właśnie Jezus uczy nas, jak się modlić: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda to- bie” (Mt 6,6). Mamy więc, z całym zaufaniem, oddać się Opatrzności i modlić się z prostotą do naszego Ojca, któ- ry jest w niebie. Nie musimy troszczyć się zbytnio o to, co będziemy jeść i pić, ani w co się przyodziejemy: „Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebuje- cie” (Mt 6,32). Na koniec Jezus wzywa nas, byśmy nie tylko słuchali Jego słów, ale też je wypełniali, bo na tym polega spełnianie „woli Ojca, który jest w niebie” (por Mt 18,14). Czyż Kazanie na górze, a dokładniej – osiem błogo- sławieństw, nie jest więc obietnicą łaski, którą składa nam Ojciec w swoim miłosierdziu? Obietnicą przemiany nasze- go wnętrza, obietnicą, że otrzymamy nowe serce? Nowe prawo, które Jezus ogłasza na górze, jest znacznie bardziej wymagające od dawnego. Nie ogranicza się do podykto- wania zewnętrznych zasad poprawnego postępowania, lecz domaga się prawdy, czystości i uczciwości angażujących ser- ce człowieka, aż do głębi. „Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie 14 / 8 SPOSOBÓW NA ZNALEZIENIE SZCZĘŚCIA i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,20). „Słyszeliście, że powiedziano… A Ja wam powia- dam” – powtarza Jezus kilkakrotnie, wymieniając konkretne sprawy wymagające czegoś więcej niż trzymania się litery prawa. Chodzi o zmianę nastawienia i postępowania wy- pływającą z głębi duszy. O nawrócenie przeżyte w intymnej przestrzeni własnego serca. Jak można wymagać podobnej rzeczy od ludzi? Jak moż- na oczekiwać, że będą w stanie naśladować samego Boga: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)? To całkowite nieporozumienie. Nikt nie oczekuje, że o własnych siłach osiągniemy boski poziom doskonałości. Nowe Prawo, przyniesione przez Jezusa, nie jest tylko zbiorem zasad narzuconych z zewnątrz, do których mamy się zastosować, spisem obowiązków do wykonania. To przede wszystkim obietnica, którą otrzymujemy od mi- łosiernego Ojca. Obietnica przemiany wewnętrznej, która będzie dziełem Ducha Świętego. Owszem, wymagania no- wego Prawa wydają się nieosiągalne, ale to dlatego, że obiet- nica jest niezwykła. Bóg najpierw zamierza nas obdarować, później dopiero będzie czegokolwiek od nas oczekiwał. Jeśli Jezus wzywa nas, żebyśmy szukali królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, większej i bardziej wymagającej niż ta, którą dyktowało dawne prawo, to dlatego, że nowe Prawo przyno- si ze sobą dar uzdolniający nas do tego, byśmy przekroczyli samych siebie i nasze własne możliwości. To objawienie czułej miłości Ojca, wzór do naśladowania, wylanie Ducha Świętego. W tej Ewangelii urzeczywistnia się obietnica Nowego Przymierza przepowiedziana przez proroka Jeremiasza, że Duch Święty przyjdzie z pomocą naszej słabości i zapisze w sercach prawo Pańskie, by uczynić nas zdolnymi do wy- pełniania go: WSTĘP / 15 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą – wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem (Jr 31,31–33). Do Jeremiasza dołącza Ezechiel, uderzając w podobny ton: I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnę- trza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postę- powali (Ez 36,26). Osiem błogosławieństw to nic innego jak definicja „no- wego serca”, które stworzy w nas Duch Święty. Nowe serce, które mamy otrzymać, jest sercem Jezusa. Ewangelia to znacznie więcej niż przepisy prawa. To nie jest przydługa lista zasad postępowania i obowiązków, któ- rymi ludzie wierzący dodatkowo się obarczają. Ewangelia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

8 sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: