Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 003394 21348696 na godz. na dobę w sumie
ABC Access 2003 PL - książka
ABC Access 2003 PL - książka
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-231-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informacje możemy gromadzić na różne sposoby: możemy używać do tego notatników, fiszek lub papierowych kartotek. Gdy jednak danych jest dużo, tradycyjne metody okazują się nieskuteczne. Antidotum na problemy związane ze zbieraniem i wyszukiwaniem informacji jest komputerowa baza danych. Utworzyć ją można za pomocą programu Microsoft Access.

MS Access jest narzędziem do tworzenia relacyjnych baz danych. To program względnie prosty w obsłudze i właśnie ta cecha zadecydowała o jego ogromnej popularności. Pozwala on nie tylko gromadzić informacje, ale także szybko wyszukiwać je według założonych kryteriów i prezentować w formie raportów.

Książka omawia:

Jest to książka dla początkujących użytkowników. Nawet jeśli nie miałeś do tej pory doczynienia z Accessem, a Twoje doświadczenie komputerowe jest niewielkie, z pewnością z jej pomocą nauczysz się obsługiwać ten program.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ABC Access 2003 PL KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-7361-231-9 Format: B5, stron: 164 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Informacje mo¿emy gromadziæ na ró¿ne sposoby: mo¿emy u¿ywaæ do tego notatników, fiszek lub papierowych kartotek. Gdy jednak danych jest du¿o, tradycyjne metody okazuj¹ siê nieskuteczne. Antidotum na problemy zwi¹zane ze zbieraniem i wyszukiwaniem informacji jest komputerowa baza danych. Utworzyæ j¹ mo¿na za pomoc¹ programu Microsoft Access. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK MS Access jest narzêdziem do tworzenia relacyjnych baz danych. To program wzglêdnie prosty w obs³udze i w³aġnie ta cecha zadecydowa³a o jego ogromnej popularnoġci. Pozwala on nie tylko gromadziæ informacje, ale tak¿e szybko wyszukiwaæ je wed³ug za³o¿onych kryteriów i prezentowaæ w formie raportów. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Ksi¹¿ka omawia: • Podstawowe zasady projektowania baz danych • Dzielenie danych na tabele i tworzenie relacji miêdzy tabelami • Rodzaje pól w tabelach • Importowanie i eksportowanie danych do innych programów • Tworzenie efektywnych kwerend s³u¿¹cych do wyszukiwania danych • Projektowanie formularzy do wprowadzania danych • Tworzenie eleganckich raportów Jest to ksi¹¿ka dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników. Nawet jeġli nie mia³eġ do tej pory doczynienia z Accessem, a Twoje doġwiadczenie komputerowe jest niewielkie, z pewnoġci¹ z jej pomoc¹ nauczysz siê obs³ugiwaæ ten program. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Rozdział 1. Od kartki do bazy danych ...................................................z................ 9 Dlaczego mam używać komputerowej bazy danych ...................................................m.....10 Po co wydawać pieniądze na Accessa...................................................m............................12 Zadziwiające problemy bibliotekarki...................................................m.............................13 Rozdział 2. Burza mózgów i ból głowy ...................................................z............. 21 Rozdział 3. W księgarni ...................................................z.................................. 23 Tabela i wszystko jasne...................................................m..................................................23 Założenia ...................................................m...................................................m................ .....24 Rozdział 4. Trzy reguły...................................................z.................................... 27 Reguła 1. Unikanie nadmiarowości ...................................................m...............................27 Reguła 2. Jedna z kolumn musi zawierać dane unikatowe ...............................................29 Reguła 3. W bazie danych musi znajdować się klucz...................................................m....30 Rozdział 5. Ujawniamy tajemnice bazy danych...................................................z. 31 Architektura bazy danych...................................................m...............................................31 Dobieranie kluczy ...................................................m...................................................m.......32 Sięgamy po indeks ...................................................m...................................................m......33 Zależności pomiędzy tabelami ...................................................m.......................................34 Relacja 1 – 1...................................................m...................................................m..........34 Relacja 1 – N...................................................m...................................................m.........35 Relacja N – M ...................................................m...................................................m.......36 Niezapowiedziana kartkówka ...................................................m........................................36 Lista życzeń ...................................................m...................................................m..........37 Wykaz danych...................................................m...................................................m.......38 Tabele i relacje ...................................................m...................................................m......39 Rozdział 6. Uruchamiamy program ...................................................z.................. 41 Zatrudniamy kreatora ...................................................m...................................................m..42 Wczytywanie bazy danych...................................................m.............................................45 Tworzenie nowej bazy ...................................................m...................................................m45 4 ABC Access 2003 PL Rozdział 7. Obiekty bazy danych ...................................................z..................... 49 .......49 Tabele ...................................................m...................................................m................... Kwerendy ...................................................m...................................................m................. ...52 Formularze ...................................................m...................................................m............... ...54 ......56 Raporty ...................................................m...................................................m.................. Strony ...................................................m...................................................m................... .......58 ......58 Makra ...................................................m...................................................m.................... Moduły ...................................................m...................................................m................... .....59 Edycja obiektów...................................................m...................................................m..........60 Rozdział 8. Tabele ...................................................z.......................................... 63 Typy danych...................................................m...................................................m.............. ..63 Korzyści z różnorodności...................................................m...............................................64 Pomagamy w trudnym wyborze...................................................m.....................................66 Tekst czy Nota ...................................................m...................................................m......66 Liczba...................................................m...................................................m................... .66 Data/Godzina ...................................................m...................................................m........67 Waluta ...................................................m...................................................m...................68 Autonumerowanie...................................................m...................................................m.69 Tak/Nie ...................................................m...................................................m.................69 Obiekt OLE ...................................................m...................................................m...........70 Rozdział 9. Parametry typów danych...................................................z............... 71 Formatowanie tekstu i not ...................................................m..............................................73 Maski wprowadzania ...................................................m...............................................73 Reguła poprawności...................................................m.................................................74 Indeksowanie...................................................m...................................................m............. ..75 Rozmiar pola ...................................................m...................................................m............. ..76 Formaty liczbowe...................................................m...................................................m........77 Rozdział 10. Tworzenie i edycja tabel...................................................z................ 79 Definiowanie pól ...................................................m...................................................m.........81 Definiowanie klucza...................................................m...................................................m....81 Indeksowanie bazy ...................................................m...................................................m......82 ABC edycji tabel ...................................................m...................................................m.........83 Zmiany struktury tabeli ...................................................m..................................................84 Jak to zrobić ...................................................m...................................................m............ ....85 Rozdział 11. Łączenie i wczytywanie danych ...................................................z..... 87 Łączenie danych...................................................m...................................................m..........88 Importowanie danych...................................................m...................................................m..91 Importowanie danych z plików tekstowych...................................................m...................95 Rozdział 12. Eksportowanie danych ...................................................z.................. 97 Eksportowanie struktury tabeli...................................................m.......................................98 Eksportowanie do innych baz danych i arkuszy ...................................................m..........100 Eksportowanie do plików tekstowych...................................................m..........................100 Eksportowanie z formatowaniem ...................................................m..........................101 Eksportowanie ze znakami rozdzielającymi ...................................................m..........102 Rozdział 13. Wyświetlanie i nawigacja ...................................................z............ 105 Ikona Widok...................................................m...................................................m..............105 Widok projektu i arkusza danych...................................................m.................................106 ..107 Nawigacja...................................................m...................................................m................ Zaznaczanie...................................................m...................................................m.............. .108 Kursor kameleon ...................................................m...................................................m.109 Spis treści 5 Rozdział 14. Edycja bazy danych...................................................z..................... 111 Otwieranie tabeli ...................................................m...................................................m.......111 Tajemnicze znaczki ...................................................m...................................................m...112 Wpisywanie nowych danych...................................................m........................................113 Edycja danych ...................................................m...................................................m...........113 Usuwanie danych ...................................................m...................................................m......113 Usuwanie wielu rekordów...................................................m............................................113 Użyteczne skróty ...................................................m...................................................m.......114 Filtrowanie ...................................................m...................................................m.............. ..115 Filtrowanie według wyboru ...................................................m...................................116 Filtrowanie według formularza...................................................m..............................117 Filtrowanie zaawansowane ...................................................m..........................................118 Sortowanie danych ...................................................m...................................................m....119 Proste wyszukiwanie ...................................................m...................................................m.119 Zamiana danych ...................................................m...................................................m........120 Rozdział 15. Relacje...................................................z....................................... 123 Definiowanie relacji „1 – N” lub „1 – 1” ...................................................m.....................123 Rozdział 16. Kto pyta, nie błądzi ...................................................z..................... 127 Kwerendy ...................................................m...................................................m................. .127 Kwerendy wybierające...................................................m...........................................127 Kwerendy parametryczne ...................................................m......................................128 Kwerendy krzyżowe ...................................................m..............................................128 Kwerendy funkcjonalne ...................................................m.........................................128 Kwerendy SQL ...................................................m...................................................m...129 Tworzenie kwerendy wybierającej...................................................m...............................129 Wybieranie pól z tabel ...................................................m...........................................131 Kryteria ...................................................m...................................................m...............132 Tworzenie kwerendy aktualizującej bazę ...................................................m....................133 Tworzenie kwerendy usuwającej rekordy...................................................m....................136 Rozdział 17. Formularze...................................................z.................................. 139 Z czego składa się formularz...................................................m........................................140 Tworzenie formularza ...................................................m..................................................140 Tworzenie formularza przy użyciu polecenia Autoformularz ..................................140 Tworzenie formularza przy użyciu kreatora ...................................................m..........142 Tworzenie formularza w widoku Projekt ...................................................m..............145 Instrukcja obsługi formularzy ...................................................m......................................148 Rozdział 18. Raporty ...................................................z...................................... 151 Tworzenie nowego raportu...................................................m...........................................151 Tworzenie raportu za pomocą Autoraportu ...................................................m...........152 Tworzenie raportu za pomocą Kreatora...................................................m.................153 Tworzenie raportu w widoku projektu...................................................m...................157 Skorowidz...................................................z................................... 159 Rozdział 10. Tworzenie i edycja tabel Tabele są obiektami bazy danych. Aby utworzyć tabelę, należy najpierw uruchomić bazę danych. Następnie w oknie bazy danych trzeba kliknąć przycisk Nowy (rysunek 10.1). Rysunek 10.1. Tworzenie nowego obiektu Po chwili wyświetlone zostanie okno Nowa tabela (rysunek 10.2). Rysunek 10.2. Możliwości tworzenia nowej tabeli Po jego prawej stronie widoczne jest okno służące do wyboru opcji tworzenia tabeli. Widok arkusza danych umożliwia utworzenie pokratkowanego arkusza. Aby móc korzystać z tabeli, należy określić typy i podtypy pól, wybrać klucz tabeli itd. Parametry tabeli można wybrać w trybie projektowania. Po wybraniu opcji Widok projektu tabela zostanie utworzona bezpośrednio w trybie projektowania. Uaktywnienie opcji Kreator tabel ułatwia pracę, gdyż program wiele czynności wyko- nuje za użytkownika. Z drugiej strony tracimy bezpośrednią kontrolę nad tym, co jest w bazie danych umieszczane. Kreator pozwala na szybkie utworzenie tabeli, jednak sporo czasu stracimy na sprawdzenie i poprawienie tych parametrów, które kreator ustawił w tabeli według domyślnej konfiguracji. 80 ABC Access 2003 PL Tabela importu przeznaczona jest do importowania do bazy danych tabel i obiektów z pliku zewnętrznego. Tabela łączy pozwala na wygenerowanie tabeli, która służy do połączenia z plikami zewnętrznymi. Jeżeli nie będziesz importował danych z zewnętrznej tabeli, proponuję wybrać pozycję Widok projektu. Po kliknięciu przycisku OK zamknięte zostanie okno Nowa tabela. Jego miejsce zajmie pusta tabela (rysunek 10.3). Rysunek 10.3. Pusta tabela Okno Tabela podzielone jest na dwie części. Na górze widoczne są kratki służące do definiowania pól. Na dole okna, w zależności od typu danych wybranego w górnej części tabeli, wyświetlane są parametry szczegółowe. W kolumnie Nazwa pola można wpisywać nazwy, które będą nagłówkami pól. Powinny być one zgodne z rodzajem danych wpisywanych w polui. Po umieszczeniu kursora w kolumnie Typ danych w prawym rogu komórki wyświe- tlana jest czarna strzałka skierowana ku dołowi. Kliknięcie jej powoduje wyświetlenie predefiniowanych typów pól (rysunek 10.4). Rysunek 10.4. Lista typów danych W kolumnie Opis można opcjonalnie wpisać informacje o polu. Wygląd dolnej części okna Tabela jest zależny od typu danych wybranych dla pola. Rozdział 10. ♦ Tworzenie i edycja tabel 81 Definiowanie pól Podstawowym elementem składowym tabel są pola. Przy różnych okazjach wspomi- nałem, jak są one tworzone. Podsumujmy i usystematyzujmy teraz te wiadomości. Aby zdefiniować nowe pole, wykonaj następujące czynnościi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kliknij pierwszy od góry wolny wiersz w kolumnie Nazwa pola. Wpisz z klawiatury nazwę pola. Naciśnij klawisz Tab. Kursor przesunął się w poziomie do kolumny Typ danych. Rozwiń listę typów danych i zaznacz jeden z nich. W ramce Właściwości pola wybierz parametry charakteryzujące pole. W kolumnie Opis wpisz objaśnienie na temat przeznaczenia pola. W chiwili obecnej może ono wydawać Ci się trywialne, jednak gdiy za kilka miesięcy będziesz chciał wprowadzić poprawki w strukturze baizy, zawarte w nim informacje mogą zaoszczędzić Ci wiele cennego czasu. Definiowanie klucza Aby baza danych działała poprawnie, nie mogą w niej istnieć identyczne rekordy. To wymaganie dość trudno jest spełnić w praktyce. Jeśli rejestrujemy np. sprzedaż książek i tego samego dnia ten sam klient przyjdzie dwa razy i za każdym razem kupi po jed- nym egzemplarzu tej samej książki — powstaną dwa identyczne rekordy. Aby temu zapobiec, trzeba do bazy dodać osobne pole, w którym będą kolejno numerowane transakcje. Dzięki temu w tabeli nie znajdą się dwai identyczne rekordy. Pole, na którym ciąży wymóg unikatowości informacji, nosi nazwę klucza podstawo- wego tabeli. Od momentu zdefiniowania w tabeli klucza podstawowego nie będzie możliwe wprowadzanie w polu klucza podstawowego wartości identycznej z już istniejącą ani pozostawienie tego pola pustego. Aby zdefiniować klucz podstawowy: 1. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy szary prostokąt, wiidoczny po lewej stronie nazwy pola (jest to selektor pola). Z podręcznego menu wybierz polecenie Klucz podstawowy (rysunek 10.5). Rysunek 10.5. Definiowanie klucza podstawowego 82 ABC Access 2003 PL Po wykonaniu powyższych czynności na szarym prostokącie widocznym po lewej stronie nazwy pola pojawi się symbol klucza (rysuneik 10.6). Rysunek 10.6. Pole pełniące rolę klucza W bazie można zdefiniować więcej niż jeden klucz. Co prawda już jeden wystarczy, aby zapewnić unikatowość rekordów (aby możliwe było ich rozróżnianie). Jeżeli chcemy, aby Microsoft Access sprawdzał, czy jakaś dana nie została powtórzona, należy w zawierającym ją polu zdefiniować klucz. Z taką sytuacją możemy się zetknąć, gdy będziemy rejestrować numery NIP i PESEL — oba powinny być unikatowe. Wpi- sanie numeru, który już istnieje, oznacza, że popełniliśmy błąd lub taki rekord już ist- nieje w bazie. Aby utworzyć w bazie więcej niż jedno pole z kluczeim: 1. 2. 3. 4. Wciśnij i trzymaj klawisz Ctrl. Klikaj selektory pól, w których mają zostać zdefiniowiane klucze. Po zaznaczeniu wszystkich pól, w których chcesz umieiścić klucze, zwolnij klawisz Ctrl. Kliknij ikonę Klucz podstawowy (rysunek 10.7). Rysunek 10.7. Definiowanie kilku kluczy Klucze można w prosty sposób usuwać. Pierwszą czynnością jest kliknięcie selektora pola zawierającego klucz. Drugą — kliknięcie ikony Klucz podstawowy (rysunek 10.8). Rysunek 10.8. Usuwanie klucza Indeksowanie bazy Aby szybko znaleźć informację w grubej książce, nie wertujemy jej od deski do deski — zaglądamy jedynie do indeksu. W bazie danych Microsoft Access również można utworzyć indeks, przydatny do szybszego znajdowania i sortowania rekordów. W celu znalezienia danych ich położenie jest sprawdzane w iindeksie. Indeks w książce spełnia swoją rolę, jeśli zawiera wyselekcjonowane hasła. Wpisanie zbyt dużej liczby słów utrudni przeszukiwanie. Z koliei zbytnie ograniczenie terminów utrudni lub nawet uniemożliwi znalezienie informacjii. Rozdział 10. ♦ Tworzenie i edycja tabel 83 Analogicznie jest w przypadku baz danych — ważne jest dobranie pól, które będą indeksowane. Najczęściej indeks tworzony jest na podstawie pól, które są często przeszukiwane, sortowane itp. Klucz podstawowy tabeli jest indeksowany automatyczznie. Nie można zaindeksować pola, w którym typem danych jeszt Obiekt OLE. Tworząc indeks w bazie danych, należy przestrzegać kilku zasad. Indeksować należy te pola, w których przewiduje się wykonywanie wyszukiwania lub sortowania. W przeciw- nym razie baza zostanie rozbudowana o indeks, który nigdy nie zostanie wykorzystany. Indeksować można pola zawierające wiele różniących się wartości. Jeśli w polu znajduje się wiele takich samych wartości, indeksowanie może nie przyspieszyć wykonywania kwerend w znaczący sposób. Aby zaindeksować pole: 1. 2. 3. 4. 5. Otwórz tabelę w trybie projektowania. Kliknij pole, dla którego ma zostać utworzony indeks.i W ramce Właściwości pola odszukaj wiersz Indeksowanie. Kliknij go i rozwiń listę typów indeksów. W zależności od tego, czy w polu mogą występować powtóirzenia, czy nie — wybierz jedną z opcji (rysunek 10.9). Rysunek 10.9. Indeksowanie pola ABC edycji tabel Istniejącą tabelę można modyfikować — jest to często spotykana sytuacja. Rzadko się zdarza, że do sposobu działania nowej bazy użytkownicy nie mają uwag. Problem stwarza nie sama modyfikacja bazy, ale konieczność wprowadzenia poprawek bez utraty danych. Przed rozpoczęciem edycji tabeli dane należy zabezpieczyć. Konieczne jest skopiowa- nie plików bazy w bezpieczne miejsce. Gdy baza po wprowadzeniu zmian nie będzie działała poprawnie, wystarczy zastąpić pliki edytowane przez ich kopię. Jest to metoda szybka i niezawodna. 84 ABC Access 2003 PL Modyfikując bazę danych, warto wiedzieć, że:   Usunięcie z tabeli pola powoduje usunięcie również wiszystkich zapisanych w nim danych. Zmiana typu danych może spowodować utratę całości lubi części danych zapisanych w tym polu. Stanie się tak wówczas, gdy Acicess nie będzie mógł dokonać konwersji z jednego formatu danych na drugi. iNa przykład zmiana typu pola z Tekst na Liczba będzie możliwa jedynie wtedy, gdy w polu przechowywaliśmy liczby zapisane jako znaki, a po kionwersji rozmiar pola Liczba będzie wystarczający do przechowania otrzymanej liiczby.  Skrócenie pola (np. typu Nota) przez zmianę parametru Rozmiar pola może spowodować obcięcie tekstu w polach, w których zapiisany jest tekst dłuższy od nowo zdefiniowanego rozmiaru. Kolejnym problemem jest konieczność uaktualniania w bazie wszystkich obiektów, które korzystały z danej tabeli. Należy przejrzeć wszystkie stworzone obiekty i wpro- wadzić niezbędne poprawki. Zmiany struktury tabeli Aby zmienić strukturę tabeli, należy otworzyć zawierającą ją bazę danych. Można to uczynić na dwa sposoby: wybierając polecenia Plik, Otwórz (rysunek 10.10) Rysunek 10.10. Otwieranie bazy danych za pomocą poleceń z menu lub klikając widoczną na pasku narzędzi ikonę Otwórz (rysunek 10.11). Rysunek 10.11. Otwieranie bazy danych za pomocą ikony Obie metody dają identyczny efekt końcowy. Jest nim wyświetlenie okna Otwórz (rysunek 10.12). Po zaznaczeniu pliku bazy należy kliknąć przycisk Otwórz — spowoduje to wczytanie pliku. Po wyświetleniu okna bazy danych należy na liście Obiekty kliknąć pozycję Tabele — spowoduje to wyświetlenie listy tabel. Po zaznaczeniu tabeli należy kliknąć przycisk Projektuj (rysunek 10.13). Spowoduje to otworzenie tabeli w trybiie projektowania. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać. W tym celu trzeba wybrać polecenia: Plik/ Zapisz lub kliknąć ikonę Zapisz (rysunek 10.14). Rozdział 10. ♦ Tworzenie i edycja tabel 85 Rysunek 10.12. Wybieranie bazy danych Rysunek 10.13. Otwieranie tabeli w trybie projektowania Rysunek 10.14. Zapisywanie wprowadzonych zmian Zamknięcie bazy danych bez zapisywania wprowadzonych zmian spowoduje ich bezpowrotną utratę. Jak to zrobić W tabeli 10.1 znajduje się opis podstawowych czynnościi edycyjnych. Po wprowadzeniu zmian trzeba je zapisać. Podczas zapisywania program konwertuje bazę danych, aby była zgodna z nowymi ustawieniami. Po napotkaniu problemów wyświetli okno z ostrzeżeniem. Jeżeli wydamy polecenie kontynuowania konwersji, dane stwarzające problemy nie zostaną przeniesione do nowej bazy. Ich miejsce zajmą puste pola. 86 ABC Access 2003 PL Tabela 10.1. Edycja bazy danych — podsumowanie Co chcemy uzyskać Dodać nowe pole Jak to uzyskać Otwórz tabelę w trybie projektowania. W kolumnie Nazwa pola wpisz nazwę pola. Zdefiniuj jego typ danych oraz właściwości Dodać pole na końcu listy pól Kliknij pierwszą wolną komórkę w kolumnie Nazwa pola. Zdefiniuj właściwości pola Usunąć pole z tabeli Kliknij selektor pola, którego położenie w tabeli chcepsz zmienić. Podświetlony zostanie cały wiersz. Naciśnij klawisz Del Wstawić pole pomiędzy dwa inne Kliknij selektor pola, przed którym ma znaleźć się nopwe pole. Naciśnij klawisz Insert. Zdefiniuj właściwości pola Zmienić kolejności pól Kliknij selektor pola, którego położenie w tabeli chcepsz zmienić. Podświetlony zostanie cały wiersz. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Kursor zmpieni się ze strzałki w strzałkę z kwadratem. Przeciągnij kursor do wierszap docelowego. Zwolnij lewy przycisk myszy Zmienić nazwę pola Otwórz bazę danych w trybie projektowania. Kliknij kpomórkę w kolumnie Nazwa pola. Naciśnij klawisz F2 i wprowadź zmiany Zmienić parametry pola Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa pola. Wprowadź zmiany w ramce Właściwości pola Zmienić typ danych Kliknij komórkę w kolumnie Typ danych. Wybierz nowy typ danych dla pola
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Access 2003 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: