Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 002378 20854141 na godz. na dobę w sumie
ABC CorelDRAW X5 PL - książka
ABC CorelDRAW X5 PL - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2958-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj CorelDRAW X5 PL... i odkryj niesamowite możliwości grafiki wektorowej!

O istnieniu programu CorelDRAW niewątpliwie słyszeli wszyscy użytkownicy komputerów. Nie wszyscy jednak korzystają z jego możliwości, często zniechęceni fundamentalną odmiennością od innych programów graficznych. CorelDRAW, bardzo łatwy w obsłudze, uchodzi za aplikację o niepojętych zasadach działania. A przecież niejednokrotnie można uzyskać w nim efekty znacznie lepsze niż w programach Paint czy Photoshop. W wersji CorelDRAW X5 PL oprócz tradycyjnych narzędzi pojawiły się także pewne usprawnienia: nowy mechanizm zarządzania kolorami i przekształcania rysunków bitmapowych na wektorowe, współpraca z ekranami dotykowymi oraz procesorami wielordzeniowymi i możliwość podglądu w widoku pikseli.

Książka 'ABC CorelDRAW X5 PL' pozwoli Ci łatwo i szybko wejść w świat CorelDRAW, zrozumieć zasady jego działania i zacząć samodzielnie projektować plakaty, szyldy, broszury czy wizytówki, a także tworzyć skomplikowane rysunki techniczne. Dowiesz się, jak posługiwać się obiektami i w jakich sytuacjach warto stosować grafikę wektorową. Poznasz zasady pracy z tabelami, konturami i wypełnieniami. Nauczysz się włączać do swoich projektów partie tekstowe i formatować je według własnego uznania. Kolejnym krokiem będzie nauka dopieszczania szczegółów projektu, od drobnych modyfikacji do efektów specjalnych. Strona po stronie biegle opanujesz cały CorelDRAW - i nie zawahasz się go użyć!

Sprawdź, jak bajeczne efekty możesz uzyskać w CorelDRAW X5 PL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do ABC CorelDRAW X5 PL • Spis treści • Przykładowy rozdział Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-2958-9 Format: 158×228, stron: 264 Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Poznaj CorelDRAW X5 PL… i odkryj niesamowite możliwości grafiki wektorowej! • Obiekty i podstawy rysunku wektorowego, czyli jak tworzyć rysunki w CorelDRAW • Tekst, tabele i praca z bitmapami, czyli do czego jeszcze może służyć program • Modyfikacje obiektów i efekty, czyli na czym polega dopracowanie szczegółów O istnieniu programu CorelDRAW niewątpliwie słyszeli wszyscy użytkownicy komputerów. Nie wszyscy jednak korzystają z jego możliwości, często zniechęceni fundamentalną odmiennością od innych programów graficznych. CorelDRAW, bardzo łatwy w obsłudze, uchodzi za aplikację o niepojętych zasadach działania. A przecież niejednokrotnie można uzyskać w nim efekty znacznie lepsze niż w programach Paint czy Photoshop. W wersji CorelDRAW X5 PL oprócz tradycyjnych narzędzi pojawiły się także pewne usprawnienia: nowy mechanizm zarządzania kolorami i przekształcania rysunków bitmapowych na wektorowe, współpraca z ekranami dotykowymi oraz procesorami wielordzeniowymi i możliwość podglądu w widoku pikseli. Książka „ABC CorelDRAW X5 PL” pozwoli Ci łatwo i szybko wejść w świat CorelDRAW, zrozumieć zasady jego działania i zacząć samodzielnie projektować plakaty, szyldy, broszury czy wizytówki, a także tworzyć skomplikowane rysunki techniczne. Dowiesz się, jak posługiwać się obiektami i w jakich sytuacjach warto stosować grafikę wektorową. Poznasz zasady pracy z tabelami, konturami i wypełnieniami. Nauczysz się włączać do swoich projektów partie tekstowe i formatować je według własnego uznania. Kolejnym krokiem będzie nauka dopieszczania szczegółów projektu, od drobnych modyfikacji do efektów specjalnych. Strona po stronie biegle opanujesz cały CorelDRAW – i nie zawahasz się go użyć! • Uruchamianie programu i pierwsze kroki • Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków • Corel Connect i korzystanie z okien dokowanych • Podstawy rysunku wektorowego • Praca z tekstem i tabelami • Używanie wypełnień i konturów • Precyzyjne rysowanie • Edycja krzywych • Modyfikacje obiektów • Praca z bitmapami • Efekty Sprawdź, jak bajeczne efekty możesz uzyskać w CorelDRAW X5 PL! SPIS TRE¥CI 1 2 WstÚp .............................................................................. 7 Opis programu CorelDRAW X5 ....................................................... 7 Co nowego w programie? ................................................................ 8 Wymagania systemowe ................................................................. 11 Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym .............. 12 Pierwsze kroki .............................................................. 17 Uruchamianie programu ............................................................... 17 Podstawowe terminy ..................................................................... 20 WyglÈd ekranu .............................................................................. 21 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków ....................... 25 Zapisywanie rysunków ............................................................ 25 Otwieranie rysunków .............................................................. 28 Drukowanie rysunków ............................................................ 29 Corel Connect ................................................................................. 30 Korzystanie z okien dokowanych ................................................. 34 Obszar roboczy .............................................................................. 36 Rozmiar strony ........................................................................ 36 Tïo strony ................................................................................. 38 Wstawianie i usuwanie stron .................................................. 39 Widok dokumentu ................................................................... 40 3 4 5 ABC CorelDRAW X5 PL Podstawy rysunku wektorowego .....................................43 Rysowanie prostych obiektów .........................................................43 ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale .....................44 Ksztaïty podstawowe ...............................................................48 Obiekty z 3 punktów ................................................................49 Inteligentne rysowanie .............................................................49 Nadawanie obiektom kolorów .......................................................51 Transformacje obiektów ................................................................54 Precyzyjne transformacje obiektów ..............................................58 Tworzenie kopii obiektu ................................................................60 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji .....................60 Tworzenie wielu kopii obiektu ................................................61 Duplikowanie obiektu ..............................................................62 Klonowanie obiektów ...............................................................64 Symbole ..........................................................................................66 KolejnoĂÊ obiektów ........................................................................71 Wybieranie obiektów .....................................................................72 Grupowanie obiektów ....................................................................74 Blokowanie obiektów .....................................................................76 Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów ........................................76 Wyrównywanie ........................................................................76 Rozkïadanie ..............................................................................78 Praca z tekstem i tabelami .............................................81 Tekst ...............................................................................................81 Wprowadzanie tekstu ...............................................................81 Importowanie tekstu ................................................................84 Formatowanie tekstu ...............................................................86 Wyrównywanie obiektów wzglÚdem tekstu .........................103 Wstawianie znaków specjalnych ...........................................104 Rozpoznawanie kroju czcionki ..............................................104 Tabele ...........................................................................................107 Tworzenie tabel ......................................................................107 Zaznaczanie wybranych elementów tabeli ............................110 Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami ....................111 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów ...................................115 Zmiana ustawieñ domyĂlnych .....................................................116 Wypeïnienie jednolite ...................................................................117 Wypeïnienie tonalne ....................................................................121 Wypeïnienie deseniem .................................................................124 Wypeïnienie teksturÈ ...................................................................126 Wypeïnienie postscriptowe ..........................................................127 Okno dokowane Kolor ..................................................................129 Kontury obiektów .........................................................................129 Interakcyjne wypeïnienie ............................................................134 Wypeïnienie siatkowe ..................................................................136 4 6 7 8 Spis treĂci Inteligentne wypeïnianie ............................................................ 136 Przeksztaïcanie konturu w obiekt .............................................. 137 Paleta dokumentu ........................................................................ 139 Precyzyjne rysowanie .................................................. 141 Linijki ........................................................................................... 142 Siatka ........................................................................................... 145 Prowadnice .................................................................................. 147 Dynamiczne prowadnice ............................................................. 149 PrzyciÈganie do obiektów ........................................................... 151 Edycja krzywych .......................................................... 155 Rysowanie linii ............................................................................ 155 Rysunek odrÚczny .................................................................. 156 Linia z 2 punktów .................................................................. 158 Krzywe Béziera ...................................................................... 159 ¥rodki artystyczne ................................................................. 159 Pisak ....................................................................................... 162 Linia b-sklejana ..................................................................... 163 ’amana ................................................................................... 163 Krzywa z 3 punktów .............................................................. 164 ’Ècznik ......................................................................................... 165 Wymiary ...................................................................................... 166 Krzywe Béziera ............................................................................ 169 Zmiana ksztaïtu krzywych .......................................................... 172 Zmiana ksztaïtu obiektów ........................................................... 176 Modyfikacje obiektów ................................................... 179 NarzÚdzia kadrowania ................................................................ 179 Kadrowanie ............................................................................ 180 Nóĝ ......................................................................................... 181 Gumka .................................................................................... 181 Usuwanie segmentów wirtualnych ....................................... 182 NarzÚdzia ksztaïtu ...................................................................... 183 PÚdzel rozmazujÈcy ............................................................... 183 PÚdzel chropowaty ................................................................. 184 Swobodna transformacja ....................................................... 185 ’Èczenie obiektów ....................................................................... 186 Ksztaïtowanie .............................................................................. 187 Spawanie ................................................................................ 188 Przycinanie ............................................................................ 189 CzÚĂÊ wspólna ........................................................................ 190 UproĂÊ .................................................................................... 190 Przód bez tyïu ........................................................................ 191 Tyï bez przodu ....................................................................... 191 Granice ................................................................................... 191 5 ABC CorelDRAW X5 PL 9 10 Praca z bitmapami ........................................................193 Edycja grafiki rastrowej ...............................................................193 Trasowanie ...................................................................................199 Efekty ..........................................................................205 Dopasowanie, transformacje i korekcja .......................................206 Metamorfoza ................................................................................207 Obrys .............................................................................................213 Obwiednia .....................................................................................215 GïÚbia ............................................................................................218 Faza ...............................................................................................225 Soczewka ......................................................................................227 Perspektywa .................................................................................232 Kadrowanie ...................................................................................234 NarzÚdzia efektów .......................................................................237 Metamorfoza ...........................................................................238 Obrys .......................................................................................238 Znieksztaïcenie .......................................................................239 Cieñ .........................................................................................240 Obwiednia ...............................................................................242 GïÚbia ......................................................................................242 PrzezroczystoĂÊ ......................................................................242 Dopasowanie tekstu do Ăcieĝki ....................................................246 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów .............................249 Skorowidz ................................................................................251 6 3 PODSTAWY RYSUNKU WEKTOROWEGO Rysowanie prostych obiektów Podstawowym elementem kaĝdego rysunku wektoro- wego jest obiekt. Obiekt moĝna okreĂliÊ jako dowolnÈ figurÚ geometrycznÈ, takÈ jak na przykïad prostokÈt, elipsa, wielokÈt, odcinek i inne. Ksztaït i wyglÈd takich obiektów moĝna w dowolny sposób modyfikowaÊ, aĝ przybiorÈ postaÊ oczekiwanÈ przez uĝytkownika. Osta- teczna wersja rysunku wektorowego skïada siÚ najczÚ- Ăciej z wielu pojedynczych obiektów. ZaletÈ takich ry- sunków jest to, ĝe moĝna je dowolnie skalowaÊ bez utraty jakoĂci, dziÚki czemu nie muszÈ byÊ od poczÈtku tworzone w takim rozmiarze, w jakim na przykïad majÈ byÊ drukowane. Wiele pojedynczych obiektów moĝna poïÈczyÊ w grupy, tak aby wygodniej moĝna siÚ byïo nimi posïugiwaÊ. ABC CorelDRAW X5 PL ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale Aby narysowaÊ jakikolwiek obiekt, naleĝy skorzystaÊ z przybornika widocznego z lewej strony ekranu. Na poczÈtek proponujÚ narysowaÊ prostokÈt. W tym celu odszukaj przycisk z takÈ wïaĂnie figurÈ i kliknij go. Kursor myszy zamieni siÚ w krzyĝyk z maïym prostokÈtem. NastÚpnie wskaĝ na kartce jeden z naroĝników przyszïego prostokÈta i trzy- majÈc przez caïy czas wciĂniÚty lewy przycisk myszy, przesuwaj jÈ tak, aby wskazaÊ przeciwlegïy naroĝnik prostokÈta — podobnie postÚpuje siÚ podczas rysowania elipsy oraz innych obiektów. Po narysowaniu dowolnego obiektu zobaczysz na jego obwodzie szereg czar- nych kwadratów. SÈ to tak zwane uchwyty zaznaczenia (lub po prostu uchwy- ty). Natomiast w Ărodku obiektu zawsze pojawia siÚ znacznik ( ) uïatwiajÈcy przemieszczanie danego obiektu, gdy masz wybrane narzÚdzie inne niĝ wskaěnik — rysunek 3.1. Rysunek 3.1. Uchwyty zaznaczenia oraz znacznik Ărodka obiektu Obiekt moĝesz narysowaÊ, zaczynajÈc od jego lewego górnego naroĝnika i przeciÈgajÈc kursor myszy do przeciwlegïego naroĝnika. Moĝesz jednak rozpoczÈÊ rysowanie obiektu od jego dowolnego naroĝnika, waĝne jednak, abyĂ zakoñczyï rysowanie koniecznie w przeciwlegïym rogu. Jeĝeli narysowaïeĂ jeden bÈdě kilka obiektów, moĝesz wskazaÊ któryĂ z nich i przesunÈÊ go w dowolne miejsce. W tym celu wybierz narzÚdzie Wskaěnik. Na- stÚpnie kliknij dany obiekt, aby go zaznaczyÊ. ¿eby przesunÈÊ obiekt w inne miejsce, chwyÊ go lewym przyciskiem myszy. Kursor myszy w trakcie przeciÈgania obiektu zamieni siÚ w maïy znak plus ze strzaïkami na koñcach ( ). PrzeciÈgnij obiekt w wybrane miejsce na kartce, trzy- majÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy, a potem zwolnij go (rysunek 3.2). 44 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.2. Zmiana poïoĝenia obiektu Aby zmieniÊ rozmiar obiektu, zaznacz dowolny obiekt, a potem chwyÊ i przeciÈgnij górny lub dolny uchwyt, ĝeby zmieniÊ rozmiar w pionie. NastÚpnie chwyÊ lewy bÈdě prawy uchwyt i zmieñ szerokoĂÊ obiektu. Aby równoczeĂnie zmieniÊ wy- sokoĂÊ i szerokoĂÊ obiektu, chwyÊ jeden z naroĝnikowych uchwytów i przesuñ mysz (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Zmiana rozmiaru obiektu ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe przeciÈgajÈc jeden z uchwytów znajdujÈcych siÚ w naroĝniku obiektu, zmieniasz jego rozmiar proporcjonalnie (to znaczy, ĝe proporcje poziomego i pionowego rozmiaru obiektu pozostajÈ niezmienione). Jeĝeli zamierzasz zmieniÊ rozmiar obiektu bez zachowania jego proporcji, podczas zmiany rozmiaru trzymaj wciĂniÚty na klawiaturze lewy klawisz Alt. 45 ABC CorelDRAW X5 PL Kiedy wskazany jest jakiĂ obiekt, moĝesz go ïatwo usunÈÊ, wciskajÈc klawisz Delete. KorzystajÈc z narzÚdzia sïuĝÈcego do rysowania elips, moĝna takĝe narysowaÊ okrÈg. Aby to zrobiÊ, wybierz narzÚdzie do rysowania elips i przytrzymujÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl, narysuj okrÈg (podobnie postÚpuj w przypadku rysowa- nia kwadratu za pomocÈ narzÚdzia sïuĝÈcego do rysowania prostokÈtów). ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe podczas rysowania kwadratu czy prostokÈta zawsze jeden z naroĝników bÚdzie siÚ znajdowaï w miejscu, gdzie zaczÈïeĂ rysowanie. Istnieje jednak moĝliwoĂÊ rysowania figury nie od naroĝnika, ale od Ărodka. W tym celu podczas caïego procesu naleĝy trzymaÊ wciĂniÚty klawisz Shift (tak samo moĝna rysowaÊ elipsy i inne obiekty, o których jeszcze nie mówiïem). Sprawdě takĝe, co siÚ stanie, gdy jednoczeĂnie przytrzymasz klawisze Ctrl i Shift podczas rysowania. Moĝesz takĝe w ïatwy sposób narysowaÊ prostokÈt o rozmiarach caïej strony. W tym celu wystarczy dwa razy szybko kliknÈÊ narzÚdzie prostokÈta. Jeĝeli masz zaznaczony obiekt i klikniesz dwa razy narzÚdzie prostokÈta z przytrzymanym klawiszem Shift, to narysujesz prostokÈt o rozmiarach zaznaczonego obiektu. Znacznie wiÚcej moĝliwoĂci wybrania róĝnych ustawieñ masz podczas rysowa- nia wielokÈtów i gwiazd (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. WielokÈt i gwiazdy Aby narysowaÊ wielokÈt, wybierz narzÚdzie WielokÈt, a nastÚpnie przeciÈgnij wskaěnik myszy na ukos (pamiÚtaj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przycisk myszy). Zostanie narysowany wielobok o piÚciu wierzchoïkach. Wybierz liczbÚ wierzchoïków wielokÈta za pomocÈ pola Wierzchoïki lub boki znajdujÈcego siÚ na pasku wïaĂciwoĂci. Na przykïad gdy wybierzesz dla wielokÈta wartoĂÊ 3, otrzymasz trójkÈt (rysunek 3.5). 46 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.5. Zmiana liczby wierzchoïków wielokÈta Aby narysowaÊ gwiazdÚ, musisz rozwinÈÊ narzÚdzie WielokÈt. NastÚpnie wy- bierz narzÚdzie do rysowania gwiazd i przeciÈgnij kursor myszy na ukos (pamiÚtaj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przycisk myszy). Zostanie narysowana gwiazda o piÚciu ramionach. W polu Wierzchoïki lub boki wpisz (lub wybierz strzaïkami) wymaganÈ liczbÚ ramion gwiazdy. Aby narysowaÊ zïoĝonÈ gwiazdÚ, rozwiñ zakïadkÚ WielokÈt i wybierz narzÚdzie do rysowania zïoĝonych gwiazd. NastÚpnie przeciÈgnij kursor myszy na ukos (pamiÚtaj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przycisk myszy). Zostanie na- rysowana zïoĝona gwiazda o dziewiÚciu ramionach. W polu Wierzchoïki lub boki wpisz (lub wybierz strzaïkami) wymaganÈ liczbÚ ramion zïoĝonej gwiazdy. JeĂli chcesz narysowaÊ spiralÚ, wybierz narzÚdzie Spirala, które pojawi siÚ, gdy przytrzymasz przez chwilÚ wciĂniÚty lewy przycisk myszy nad zakïadkÈ WielokÈt (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Pasek narzÚdzi spirali Na pasku wïaĂciwoĂci spirali wybierz liczbÚ zwojów. Zdecyduj, czy chcesz narysowaÊ spiralÚ o skoku staïym, czy o skoku logarytmicznym (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Spirala o skoku staïym i logaryt- micznym oraz kratka 47 ABC CorelDRAW X5 PL Jeĝeli zdecydujesz siÚ na spiralÚ o skoku logarytmicznym, musisz takĝe okreĂliÊ wspóïczynnik rozszerzania spirali. Na tej samej palecie wysuwanej, na której znajduje siÚ wielokÈt i spirala, masz teĝ moĝliwoĂÊ wybrania rysowania kratek. Ten obiekt jest doĂÊ prosty i dlatego moĝesz wybraÊ na pasku narzÚdzi jedynie interesujÈcÈ CiÚ liczbÚ kolumn i wierszy. Ksztaïty podstawowe CorelDRAW posiada takĝe wiele zdefiniowanych obiektów podstawowych. Umoĝ- liwiajÈ one narysowanie ksztaïtów, takich jak strzaïki, bïyskawice, dymki, wstÚgi, serca itp. (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Przykïadowe ksztaïty zdefiniowane w programie Aby narysowaÊ dowolny z takich ksztaïtów, wybierz i przytrzymaj przez chwilÚ narzÚdzie Ksztaïty podstawowe. Wskaĝ na palecie grupÚ, która CiÚ interesuje. NastÚpnie kliknij przycisk Ksztaïty dokïadne znajdujÈcy siÚ na pasku wïaĂciwo- Ăci i wybierz konkretny ksztaït, który chcesz utworzyÊ (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Palety przykïadowych ksztaïtów Wiele narysowanych w ten sposób ksztaïtów moĝesz jeszcze dodatkowo zmo- dyfikowaÊ (na przykïad z uĂmiechniÚtej buzi moĝesz zrobiÊ smutnÈ). Aby to zrobiÊ, wskaĝ obiekt i odszukaj maïy czerwony symbol, a nastÚpnie chwyÊ go i przesuñ (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Zmiana ksztaïtu prostych obiektów 48 Podstawy rysunku wektorowego Obiekty z 3 punktów Gdy zechcesz narysowaÊ prostokÈt lub elipsÚ obrócone pod kÈtem innym niĝ 90 stopni do krawÚdzi kartki, pomocne bÚdÈ tak zwane obiekty z 3 punktów. SÈ to predefiniowane obiekty o tajemniczo brzmiÈcych nazwach: Elipsa z 3 punktów, ProstokÈt z 3 punktów i Krzywa z 3 punktów. NarzÚdzia te przyspieszajÈ bar- dziej precyzyjne rysowanie pochylonych obiektów. Do tej pory, gdy chciaïeĂ na- rysowaÊ obróconÈ elipsÚ, po jej utworzeniu musiaïeĂ jÈ ponownie kliknÈÊ i ob- róciÊ, chwytajÈc za jednÈ z zaokrÈglonych „strzaïek”. Nowe narzÚdzie pozwala wykonaÊ tÚ czynnoĂÊ znacznie szybciej. Aby narysowaÊ elipsÚ z 3 punktów, wciĂnij i przytrzymaj przez chwilÚ narzÚ- dzie Elipsa, a pojawi siÚ dodatkowe menu. Kliknij drugÈ z kolei ikonÚ. WciĂnij lewy przycisk myszy i przytrzymujÈc go, przesuñ mysz. Na ekranie pojawi siÚ linia bazowa okreĂlajÈca jednÈ z osi elipsy. Zwolnij przycisk i poruszajÈc myszÈ, okreĂl rozmiar elipsy. Ponowne klikniÚcie lewym przyciskiem myszy spowoduje ostateczne zaakceptowanie obiektu (ry- sunek 3.11). Rysunek 3.11. Rysowanie elipsy z 3 punktów W podobny sposób moĝesz narysowaÊ ProstokÈt z 3 punktów. KrzywÈ z 3 punktów opiszÚ przy okazji omawiania rysowania krzywych. Inteligentne rysowanie Bardzo ciekawym narzÚdziem jest tak zwane Inteligentne rysowanie. Pozwala naszkicowaÊ odrÚcznie dowolny obiekt, w którym program postara siÚ rozpo- znaÊ jeden z podstawowych ksztaïtów, takich jak na przykïad prostokÈt, elipsa, strzaïka itp. W ten sposób narysowane rÚcznie ksztaïty przestanÈ odróĝniaÊ siÚ od tych narysowanych za pomocÈ odpowiednich narzÚdzi (rysunek 3.12). Aby skorzystaÊ z uproszczonego rysowania, rozwiñ paletÚ narzÚdzia Inteligentne wypeïnianie. Wybierz przycisk inteligentnego rysowania. Narysuj odrÚcznie dowolny ksztaït, trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy. 49 ABC CorelDRAW X5 PL Rysunek 3.12. Inteligentne rysowanie Program postara siÚ samodzielnie rozpoznaÊ narysowany ksztaït i przeksztaïci go w jednÈ z podstawowych figur. Jeĝeli narysowany ksztaït bÚdzie zbytnio odbiegaï od jednej ze znanych pro- gramowi figur, CorelDRAW bÚdzie w stanie jedynie nieznacznie go uproĂciÊ, na przykïad odszukujÈc i poprawiajÈc proste odcinki. Jeĝeli uznasz, ĝe program zbyt sïabo rozpoznaje rysowane przez Ciebie ksztaïty, moĝesz zwiÚkszyÊ poziom rozpoznawania, rozwijajÈc listÚ Poziom rozpozna- wania ksztaïtów na pasku wïaĂciwoĂci (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wybór poziomu rozpoznawania WybierajÈc pozycjÚ Najwyĝszy, spowodujesz, ĝe program bÚdzie siÚ staraï za wszelkÈ cenÚ rozpoznaÊ w narysowanym przez Ciebie ksztaïcie jednÈ z pod- stawowych figur. Ustawienie Najniĝszy spowoduje, ĝe jedynie bardzo podobne figury bÚdÈ rozpoznawane (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Róĝne poziomy rozpoznawania ksztaïtu 50 Podstawy rysunku wektorowego W podobny sposób moĝesz zmieniÊ poziom wygïadzania ostrych naroĝników. Wy- starczy w tym celu zmieniÊ ustawienie listy Poziom inteligentnego wygïadzania. Aby wyïÈczyÊ rozpoznawanie oraz wygïadzanie ksztaïtów, wystarczy na obu opisanych powyĝej listach wybraÊ pozycjÚ Brak. Nadawanie obiektom kolorów W tej czÚĂci rozdziaïu zajmÚ siÚ wybieraniem kolorów. Poniewaĝ moĝliwoĂci nadawania obiektom kolorów oraz wypeïnieñ sÈ olbrzymie i w celu dokïadnego ich poznania trzeba by omawiaÊ trochÚ bardziej skomplikowane czynnoĂci, zajmÚ siÚ tutaj tylko najbardziej podstawowymi opcjami. ChcÈc szybko nadaÊ obiektowi kolor, wskaĝ ten element, a na palecie znajdujÈcej siÚ z prawej strony ekranu kliknij kolor, który chcesz mu nadaÊ. WnÚtrze obiektu zostanie wypeïnione wybranym kolorem (jest to tak zwany kolor wypeïnienia). Aby zmieniÊ kolor konturu obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszy kolor z tej samej palety. Jeĝeli na palecie nie znajdziesz odpowiedniego koloru, skorzystaj z maïych strzaïek. StrzaïkÈ w górÚ i strzaïkÈ w dóï moĝesz „przewijaÊ” paletÚ kolorów (jest ich wiÚcej, niĝ widaÊ na ekranie), a strzaïka w lewÈ stronÚ rozwija caïÈ do- stÚpnÈ paletÚ kolorów (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wypeïnienie i kontur obiektu Aby usunÈÊ kolor obiektu, kliknij przekreĂlony kwadrat ( ) znajdujÈcy siÚ na samej górze palety kolorów. Pozwala on nadaÊ obiektom przezroczystoĂÊ. Po- traktowany w ten sposób obiekt nie posiada wypeïnienia (lub konturu). 51 ABC CorelDRAW X5 PL Moĝesz takĝe wybraÊ inny odcieñ interesujÈcego CiÚ koloru. W tym celu przy- trzymaj dïuĝej kolor jak najbardziej zbliĝony do potrzebnej Ci barwy, a bÚdziesz mógï zastosowaÊ jego odcieñ, inny niĝ te pokazane dotychczas, poniewaĝ pojawi siÚ wówczas dodatkowa paleta kolorów. Kliknij wybrany kolor (rysunek 3.15). Rysunek 3.16. Paleta z dodatkowymi kolorami Na rysunku poniĝej widoczne jest szare kóïko, biaïy kwadrat i przezroczysty trójkÈt. PrzezroczystoĂÊ jest czÚsto mylona z kolorem biaïym, gdyĝ rysujesz na biaïej „kartce”, która „przeĂwituje” przez obiekt (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Przezroczysty trójkÈt umoĝli- wia zobaczenie obiektów leĝÈcych pod nim Wybrany kolor moĝna równieĝ przeciÈgnÈÊ na konkretny obiekt. DziÚki temu przed zmianÈ koloru nie trzeba zaznaczaÊ obiektu. Aby to zrobiÊ, kliknij wy- brany kolor i przytrzymujÈc lewy przycisk myszy, przeciÈgnij go nad obiekt i puĂÊ. Powtórz to jeszcze raz, ale tym razem przeciÈgnij kolor na kontur obiektu. W trakcie przeciÈgania koloru trzeba zwróciÊ uwagÚ na kursor myszy. Zobaczysz obok niego kwadrat w wybranym kolorze. Gdy kursor myszy znajdzie siÚ nad konturem obiektu, z prawej strony pojawi siÚ kwadrat pusty w Ărodku, a gdy kursor znajdzie siÚ nad obiektem, kwadrat ten ponownie zostanie wypeïniony wybranym kolorem. W ten sposób moĝesz przeciÈgaÊ kolory, nadajÈc obiektom wybrane wypeïnienia lub kolory konturów (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. PrzeciÈganie koloru na obiekt 52 Podstawy rysunku wektorowego Jeĝeli podczas przeciÈgania puĂcisz lewy przycisk myszy w miejscu, gdzie nie ma ĝadnego obiektu, pojawi siÚ okno o nazwie Wypeïnienie jednolite z zaznaczonÈ opcjÈ Rysunek (rysunek 3.19). Jeĝeli jÈ zaakceptujesz, klikajÈc przycisk OK lub wciskajÈc Enter, od tej pory kaĝdy nowo rysowany obiekt bÚdzie miaï taki wïaĂnie kolor. BÚdzie to tak zwany kolor domyĂlny. Rysunek 3.19. Nadawanie domyĂlnego koloru Bardzo ciekawÈ funkcjÈ jest mieszanie kolorów. JeĂli podczas przeciÈgania jakiegoĂ koloru przytrzymasz wciĂniÚty klawisz Ctrl, a docelowy obiekt bÚdzie juĝ wy- peïniony jakimĂ innym kolorem, oba kolory zostanÈ ze sobÈ zmieszane w sto- sunku 90 do 10 (90 koloru wczeĂniejszego do 10 nowego). Moĝesz takĝe skopiowaÊ kolor z jednego obiektu do innego. W tym celu zïap prawym przyciskiem myszy obiekt, z którego chcesz skopiowaÊ kolor. NastÚp- nie przesuñ wskaěnik myszy nad obiekt docelowy i dopiero wtedy zwolnij przycisk. Wybierz z tak zwanego podrÚcznego menu (nazywanego równieĝ menu kontek- stowym) jednÈ z trzech opcji (rysunek 3.20): Q Kopiuj wypeïnienie tutaj — aby skopiowaÊ tylko wypeïnienie bez konturu; Q Kopiuj kontur tutaj — aby skopiowaÊ jedynie kontur bez wypeïnienia; Q Kopiuj wszystkie wïaĂciwoĂci — aby skopiowaÊ zarówno wypeïnienie, jak i kontur. W ostatnim przypadku oprócz kolorów zostanÈ skopiowane takĝe inne wïaĂci- woĂci obiektu, które moĝe on posiadaÊ. 53 ABC CorelDRAW X5 PL Rysunek 3.20. Kopiowanie wypeïnienia i konturu Transformacje obiektów Po narysowaniu dowolnego obiektu moĝesz go poddawaÊ wielu róĝnym trans- formacjom, takim jak zmiana rozmiaru czy obrót. IstotnÈ zaletÈ takich czynnoĂci w przypadku rysunków wektorowych jest to, ĝe transformowane obiekty nic nie tracÈ na swojej jakoĂci. Aby dokonaÊ transformacji, zaznacz obiekt za pomocÈ wskaěnika (tak naprawdÚ moĝesz wskazaÊ obiekt przy wybranym dowolnym narzÚdziu, lecz nie polecam tego, gdyĝ niechcÈcy moĝesz narysowaÊ na przykïad elipsÚ). Kliknij jeden z czarnych kwadratów znajdujÈcych siÚ na obwodzie obiektu (zwa- nych uchwytami zaznaczenia), aby zmieniÊ jego rozmiar (rysunki 3.21 i 3.22). Na- stÚpnie, przytrzymujÈc lewy przycisk myszy, przeciÈgnij kursor w inne poïoĝenie. Rysunek 3.21. Zmiana wysokoĂci obiektu Rysunek 3.22. Proporcjonalna zmiana wysokoĂci i szerokoĂci obiektu 54 Podstawy rysunku wektorowego Aby zmieniÊ poïoĝenie obiektu bez zmiany jego rozmiaru, kliknij wskaěnikiem dowolnÈ czÚĂÊ obiektu i przeciÈgnij go w inne miejsce. Znak znajdujÈcy siÚ w Ărod- ku obiektu pozwala na przesuwanie go, gdy wybrane jest dowolne narzÚdzie. Aby dokïadnie okreĂliÊ poïoĝenie danego obiektu, skorzystaj z paska wïaĂciwoĂci. W polach x i y wpisz wspóïrzÚdne poïoĝenia obiektu na kartce (wartoĂÊ x: 0.0 mm i y: 0.0 mm to punkt o wspóïrzÚdnych 0, 0 na linijce; jeĂli linijka nie jest widoczna, moĝesz jÈ wïÈczyÊ przy uĝyciu polecenia Widok/Linijki) — rysunek 3.23. Rysunek 3.23. Fragment paska wïaĂciwoĂci z polami wspóïrzÚdnych i rozmiaru obiektu W dwóch nastÚpnych polach podaj rozmiar obiektu — jego szerokoĂÊ i wysokoĂÊ. W polach okreĂlajÈcych rozmiar obiektu, jego skalÚ, a takĝe wielu innych moĝna wpisywaÊ nie tylko wartoĂci liczbowe. Moĝliwe jest takĝe wprowadzanie wyraĝeñ algebraicznych, uĝywajÈc miÚdzy innymi takich znaków dziaïañ jak + (dodawanie), – (odejmowanie), * (mnoĝenie) oraz / (dzielenie). Na przykïad, jeĝeli w polu okreĂlajÈcym szerokoĂÊ obiektu znajduje siÚ wartoĂÊ 131,012 mm, a wpiszemy 131,012 mm/4, to ustalimy szerokoĂÊ obiektu na 32,753 mm. Jeĝeli podczas instalowania programu CorelDRAW wybraïeĂ jÚzyk polski, to rozmiary obiektu bÚdÈ podawane w milimetrach. Jeĝeli chcesz zmieniÊ te jed- nostki, na przykïad na centymetry lub cale, wybierz z górnego menu NarzÚdzia polecenie Opcje. Z lewej strony okna rozwiñ wiersz Dokument, a nastÚpnie kliknij pozycjÚ Linijki. Teraz rozwiñ listÚ rozwijanÈ Jednostki i wybierz ĝÈdanÈ jednostkÚ. Zamiast otwieraÊ okno Opcje, moĝesz wybraÊ narzÚdzie Wskaěnik i kliknÈÊ na pustym obszarze kartki, a nastÚpnie wybraÊ jednostki na pasku wïaĂciwoĂci, rozwijajÈc listÚ Jednostki. Moĝesz teĝ okreĂliÊ nowe proporcje obiektu w procentach. Kïódka (Zablokuj proporcjÚ) pozwala okreĂliÊ, czy zmiana jednej wartoĂci ma pociÈgnÈÊ za sobÈ pro- porcjonalnÈ zmianÚ drugiej. Na przykïad gdy kïódka jest aktywna (widaÊ wtedy, ĝe jest otwarta), a Ty wpiszesz nowÈ szerokoĂÊ obiektu, wysokoĂÊ obiektu nie ulegnie 55 ABC CorelDRAW X5 PL zmianie. Natomiast gdy kïódka jest zamkniÚta, zmiana szerokoĂci pociÈgnie za sobÈ odpowiedniÈ zmianÚ wysokoĂci. Podobnie rzecz ma siÚ z wartoĂciami pro- centowymi. Aby zmieniÊ rozmiary obiektu o wielokrotnoĂÊ jego dotychczasowych wymia- rów, wciĂnij klawisz Ctrl. NastÚpnie kliknij i przesuñ jeden z uchwytów zazna- czenia, aby zwiÚkszyÊ rozmiar o 100 , 200 , 300 itd. Niestety, nie moĝna zmniejszyÊ rozmiarów obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl, na przykïad do 50 . TrzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl, moĝemy jedynie zwiÚkszaÊ rozmiary obiektu. Jeĝeli jednak zaleĝy Ci na dokïadnym zmniejszeniu na przykïad szerokoĂci obiektu o poïowÚ, skorzystaj z paska wïaĂciwoĂci, gdy obiekt zostanie zaznaczony Wskaěnikiem. Sprawdě, czy kïódka Zablokuj proporcjÚ proporcji jest „otwarta”, a nastÚpnie w polu Wspóïczynnik skalowania, w wierszu okreĂlajÈcym szerokoĂÊ, wpisz odpowiedniÈ wielkoĂÊ (moĝesz takĝe wprowadziÊ ĝÈdanÈ wartoĂÊ za pomocÈ strzaïek widocznych obok pola z wartoĂciÈ). Moĝna takĝe odbiÊ obiekt. W tym celu przeciÈgnij któryĂ z uchwytów przez obiekt „na jego drugÈ” stronÚ. W ten sposób utworzysz lustrzane odbicie obiektu (rysunek 3.24). Nie zapomnij o przytrzymaniu klawisza Ctrl, bo inaczej zmienisz orygi- nalne rozmiary. Rysunek 3.24. Lustrzane odbicie obiektu Obiekty moĝesz takĝe obracaÊ lub pochylaÊ. Aby to zrobiÊ, naleĝy kliknÈÊ po- nownie zaznaczony juĝ wczeĂniej obiekt. NastÚpnie przeciÈgnij jednÈ z prostych strzaïek (widniejÈcych poĂrodku boków obiektu) i pochyl zaznaczony element. Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl pozwala na modyfikacjÚ nachylenia w odstÚpach co 15 stopni (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Pochylanie obiektu 56 Podstawy rysunku wektorowego Kliknij nastÚpnie jednÈ z „zakrÚconych” strzaïek (widniejÈcych w naroĝnikach zaznaczonego elementu) i obróÊ obiekt. Tak samo jak podczas pochylania, wciĂniÚty klawisz Ctrl pozwala obracaÊ obiekt w odstÚpach co 15 stopni (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Obracanie obiektu Jeĝeli nie chcesz obracaÊ obiektu wzglÚdem jego Ărodka, naleĝy zmieniÊ poïoĝenie punku Ărodka obrotu, umieszczajÈc je w miejscu obszaru roboczego, wzglÚdem którego bÚdziesz chciaï dokonaÊ obrotu. Kliknij i przeciÈgnij punkt Ărodka obrotu obiektu, który znajduje siÚ w samym Ărodku obiektu i jest oznaczony kóïeczkiem z czarnÈ kropkÈ. Jeĝeli chcesz, moĝesz zmieniÊ jego poïoĝenie na dowolne inne (nawet poza obiektem). NastÚpnie kliknij jednÈ ze strzaïek obrotu i obróÊ obiekt wzglÚdem punktu, w któ- rym umieĂciïeĂ punkt Ărodka obrotu. JeĂli podczas przesuwania Ărodka obrotu przytrzymasz klawisz Ctrl, Ărodek obrotu przesunie siÚ do jednego z dziewiÚciu charakterystycznych punktów (sÈ to naroĝniki, Ărodki boków i Ărodek obiektu). Podczas obracania obiektów bar- dzo przydatne moĝe siÚ teĝ okazaÊ pole kÈta obrotu znajdujÈce siÚ na pasku na- rzÚdzi, gdzie na bieĝÈco moĝesz kontrolowaÊ wartoĂÊ obrotu. DomyĂlnie pochylanie i obracanie obiektów odbywa siÚ (z przytrzymanym kla- wiszem Ctrl) co 15 stopni. Jest to bardzo wygodne ustawienie, gdyĝ bez pro- blemu moĝna uzyskaÊ bardzo czÚsto stosowane kÈty, jak na przykïad 30, 45 czy 90 stopni. Gdy jednak zaleĝy nam na obróceniu obiektu o mniejszy kÈt, na przykïad o 5 czy 10 stopni, naleĝy albo posïuĝyÊ siÚ paskiem wïaĂciwoĂci, albo zmieniÊ ustawienia domyĂlne. Aby to zrobiÊ, rozwiñ górne menu NarzÚdzia, a nastÚpnie wybierz Opcje. Rozwiñ z lewej strony okna wiersz Obszar roboczy i zaznacz pozycjÚ Edytuj (rysunek 3.27). W polu Wymuszony kÈt wprowadě wïaĂciwÈ wartoĂÊ. Aby zamknÈÊ okno, kliknij przycisk OK. 57 ABC CorelDRAW X5 PL Rysunek 3.27. Zmiana wymuszonego kÈta Precyzyjne transformacje obiektów Opisane wczeĂniej transformacje obiektów za pomocÈ myszy i klawiatury po- zwalajÈ na szybkie wykonanie okreĂlonej czynnoĂci. Jednak najczÚĂciej nie dajÈ moĝliwoĂci precyzyjnego wykonania danej transformacji z jednoczesnym dowol- nym okreĂleniem wartoĂci dokonywanych zmian. Dlatego teĝ w takich przypad- kach wygodniej jest skorzystaÊ z okna dokowanego Transformacje. Pozwala ono nie tylko na precyzyjne wykonanie dowolnej transformacji na obiekcie, ale takĝe na kopii zaznaczonego obiektu. Okno dokowane Transformacje wybiera siÚ z górnego menu RozmieĂÊ. Z wy- Ăwietlonej listy moĝna wybraÊ ĝÈdanÈ transformacjÚ, choÊ moĝna takĝe szybko jÈ póěniej zmieniÊ za pomocÈ odpowiednich przycisków znajdujÈcych siÚ w górnej czÚĂci okna (rysunek 3.28). W przypadku wybrania transformacji poïoĝenia obiektu naleĝy w polach W oraz Y wpisaÊ odpowiednie wartoĂci przesuniÚcia obiektu na obszarze roboczym. Jeĝeli zostanie zaznaczone pole Poïoĝenie wzglÚdne, to obiekt zmieni swoje poïoĝenie o podane wartoĂci wzglÚdem swojego aktualnego poïoĝenia. WyïÈczajÈc zaĂ zazna- czenie tego pola, moĝemy okreĂliÊ poïoĝenie wzglÚdem kartki. DomyĂlnie punkt (0, 0) ukïadu wspóïrzÚdnych znajduje siÚ w lewym dolnym naroĝniku kartki. Zaznaczenie jednego z pustych pól znajdujÈcych siÚ poniĝej polecenia Poïoĝenie wzglÚdne spowoduje przesuniÚcie obiektu w wybranym kierunku o tyle, ile zajmuje obszar zaznaczenia tego obiektu. TransformacjÚ moĝna wykonaÊ dla kopii zaznaczonego obiektu, wprowadzajÈc w polu Kopie odpowiedniÈ wartoĂÊ. ChcÈc wykonaÊ transformacjÚ, naleĝy kliknÈÊ przycisk Zastosuj. 58 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.28. Wybór transformacji i okno dokowane Transformacja Transformacja Obrotu, Skali, Rozmiaru i Pochylenia odbywa siÚ na niemal identycznych zasadach jak zmiana Poïoĝenia. Jedynie zamiast pól X i Y zmiany poïoĝenia pojawiajÈ siÚ odpowiednie dla danej transformacji ustawienia. Jeĝeli transformacjÚ zastosowaïeĂ dla oryginalnego obiektu, moĝesz szybko cofnÈÊ dokonane zmiany. Wystarczy wybraÊ polecenie RozmieĂÊ/WyczyĂÊ transformacje. Moĝesz takĝe szybko wywoïaÊ odpowiednie okno dokowane transformacji za pomocÈ kombinacji klawiszy podanych w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Spis kombinacji klawiszy okien dokowanych transformacji obiektów Kombinacja klawiszy Wykonywana czynnoĂÊ Alt+F7 Alt+F8 Alt+F9 Alt+F10 Otwieranie okna dokowanego transformacji poïoĝenia Otwieranie okna dokowanego transformacji obrotu Otwieranie okna dokowanego transformacji skali Otwieranie okna dokowanego transformacji rozmiaru 59
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC CorelDRAW X5 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: