Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 002168 20860472 na godz. na dobę w sumie
ABC CorelDRAW X6 PL - książka
ABC CorelDRAW X6 PL - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5184-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zasmakuj w CorelDRAW... i poznaj możliwości grafiki wektorowej!

CorelDRAW to - jak na dzisiejsze standardy - bardzo leciwy program, któremu już dawno stuknęła dwudziestka. Jednak nadal jest liderem w swojej klasie i na pewno nie da się szybko zdetronizować. Dlaczego? Głównym powodem są łatwość i precyzja stosowania: dziecinnie proste zasady dają oszałamiające efekty wizualne. Nie ma szyldu, wizytówki, rysunku technicznego, których nie można by wykonać za jego pomocą. No i ciągle pojawiają się nowości - w wersji X6 mamy m.in. obsługę 64-bitowych systemów operacyjnych, większe wsparcie dla procesorów wielordzeniowych, dostęp do narzędzi zaawansowanej typografii oraz ułatwienia w planowaniu ogólnego wyglądu dokumentu.

W tej książce znajdziesz skrócony, lecz precyzyjny opis najnowszej wersji CorelDRAW. Niezależnie od tego, czy jesteś starym wyjadaczem, czy też właśnie próbujesz rozgryźć sposób działania programu, ABC CorelDRAW X6 PL bardzo Ci się przyda. Dzięki tej publikacji szybko nauczysz się projektować z użyciem rysunku wektorowego, wprowadzać tekst i wykorzystywać tabele. Dowiesz się, jak edytować krzywe i obiekty, do czego służą wypełnienia i jak pracować z warstwami. Z pewnością zachwyci Cię także możliwość zastosowania przeróżnych efektów, choćby takich jak przezroczystość, zniekształcenie, soczewka. Na co czekasz? Jak najprędzej wypróbuj CorelDRAW X6!

CorelDRAW X6 - Twoja droga do znakomitych projektów!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abccx6 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5184-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 2 WstÚp ..............................................................................7 Opis programu CorelDRAW X6 .......................................................7 Co nowego w programie? ................................................................8 Wymagania systemowe .................................................................11 Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ..............12 Pierwsze kroki ..............................................................17 Uruchamianie programu ...............................................................17 Podstawowe terminy .....................................................................20 WyglÈd ekranu ..............................................................................21 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków .......................25 Zapisywanie rysunków ............................................................25 Otwieranie rysunków ..............................................................28 Drukowanie rysunków ............................................................29 Corel CONNECT .............................................................................31 Przydatne informacje ....................................................................33 Korzystanie z okien dokowanych .................................................37 Okno dokowane Podpowiedzi .......................................................39 Obszar roboczy ..............................................................................42 Rozmiar strony ........................................................................42 Tïo strony .................................................................................44 Wstawianie i usuwanie stron ..................................................45 Numerowanie stron .................................................................46 Widok dokumentu ...................................................................47 Korzystanie z Pomocy ...................................................................48 3 4 5 ABC CorelDRAW X6 PL Podstawy rysunku wektorowego .................................... 51 Rysowanie prostych obiektów ......................................................51 ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale ....................52 Ksztaïty podstawowe ..............................................................55 Obiekty z 3 punktów ...............................................................56 Inteligentne rysowanie ............................................................57 Nadawanie obiektom kolorów ......................................................58 Transformacje obiektów ...............................................................62 Precyzyjne transformacje obiektów .............................................66 Tworzenie kopii obiektu ...............................................................67 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji ....................68 Tworzenie wielu kopii obiektu ...............................................68 Duplikowanie obiektu .............................................................70 Klonowanie obiektów ..............................................................71 Symbole .........................................................................................74 KolejnoĂÊ obiektów .......................................................................78 Wybieranie obiektów ....................................................................80 Grupowanie obiektów ...................................................................82 Blokowanie obiektów ....................................................................84 Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów .......................................85 Wyrównywanie .......................................................................85 Rozkïadanie .............................................................................86 Zmiana ksztaïtu obiektów .............................................................89 Praca z tekstem i tabelami ............................................ 91 Tekst ..............................................................................................91 Wprowadzanie tekstu ..............................................................91 Importowanie tekstu ...............................................................94 Formatowanie tekstu ..............................................................96 Wyrównywanie obiektów wzglÚdem tekstu ........................114 Wstawianie znaków specjalnych ..........................................115 Rozpoznawanie kroju czcionki .............................................116 Tabele ..........................................................................................118 Tworzenie tabel .....................................................................118 Zaznaczanie wybranych elementów tabeli ...........................120 Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami ...................121 Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów ................124 Formatowanie tabeli i komórek ............................................125 Wypeïnienia i kontury ................................................. 127 Zmiana ustawieñ domyĂlnych ....................................................128 Wypeïnienie jednolite ..................................................................129 Wypeïnienie tonalne ...................................................................133 Wypeïnienie deseniem ................................................................135 Wypeïnienie teksturÈ ..................................................................137 Wypeïnienie postscriptowe .........................................................139 Okno dokowane Kolor .................................................................140 4 Spis treĂci Kontury obiektów ........................................................................141 Interakcyjne wypeïnienie ............................................................145 Wypeïnienie siatkowe .................................................................147 Okno WïaĂciwoĂci obiektu ..........................................................147 Szybkie wypeïnianie czÚĂci wspólnej .........................................149 Przeksztaïcanie konturu w obiekt ..............................................150 Paleta dokumentu ........................................................................151 Style kolorów ...............................................................................152 Harmonie kolorów .......................................................................154 Precyzyjne rysowanie ..................................................157 Linijki ...........................................................................................158 Siatka ...........................................................................................161 Prowadnice ..................................................................................163 Prowadnice dynamiczne .............................................................165 Prowadnice wyrównania ............................................................167 PrzyciÈganie do obiektów ...........................................................168 PrzyciÈganie tekstu do siatki bazowej ........................................171 Edycja krzywych ..........................................................173 Rysowanie linii ............................................................................174 Rysunek odrÚczny ..................................................................174 Linia z 2 punktów ..................................................................176 Krzywe Béziera ......................................................................177 ¥rodki artystyczne .................................................................178 Pisak .......................................................................................180 Linia b-sklejana .....................................................................181 ’amana ...................................................................................181 Krzywa z 3 punktów ..............................................................182 ’Ècznik .........................................................................................182 Wymiary ......................................................................................184 Krzywe Béziera ............................................................................188 Zmiana ksztaïtu krzywych ..........................................................190 ’Èczenie krzywych ......................................................................194 Zmiana ksztaïtu obiektów ...........................................................195 Modyfikacje obiektów ...................................................197 NarzÚdzia kadrowania ................................................................197 Kadrowanie ............................................................................198 Nóĝ .........................................................................................198 Gumka ....................................................................................199 Usuwanie segmentów wirtualnych .......................................200 NarzÚdzia ksztaïtu ......................................................................201 PÚdzel rozmazujÈcy ...............................................................201 PÚdzel chropowaty .................................................................202 Swobodna transformacja .......................................................203 Smuĝenie ................................................................................204 6 7 8 5 ABC CorelDRAW X6 PL 10 ¥limak ....................................................................................204 PrzyciÈgaj oraz Odpychaj ......................................................205 ’Èczenie obiektów .......................................................................205 Ksztaïtowanie ..............................................................................206 Spawanie ................................................................................207 Przycinanie ............................................................................208 CzÚĂÊ wspólna ........................................................................209 UproĂÊ ....................................................................................209 Przód bez tyïu ........................................................................210 Tyï bez przodu .......................................................................210 Granice ...................................................................................210 Praca z bitmapami ....................................................... 213 Edycja grafiki rastrowej ..............................................................213 Trasowanie ..................................................................................218 Efekty ......................................................................... 223 Dopasowanie, transformacje i korekcja ......................................224 Metamorfoza ...............................................................................226 Obrys ............................................................................................231 Obwiednia ....................................................................................233 GïÚbia ...........................................................................................236 Faza ..............................................................................................242 Soczewka .....................................................................................244 Perspektywa ................................................................................248 Kadrowanie ..................................................................................250 NarzÚdzia efektów ......................................................................255 Metamorfoza ..........................................................................255 Obrys ......................................................................................256 Znieksztaïcenie ......................................................................256 Cieñ ........................................................................................258 Obwiednia ..............................................................................259 GïÚbia .....................................................................................259 PrzezroczystoĂÊ .....................................................................260 Dopasowanie tekstu do Ăcieĝki ...................................................263 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ............................266 11 Warstwy ..................................................................... 269 Menedĝer obiektów .....................................................................270 ZarzÈdzanie obiektami ..........................................................271 Warstwy .................................................................................272 Skorowidz ................................................................... 281 9 6 3 PODSTAWY RYSUNKU WEKTOROWEGO Rysowanie prostych obiektów Podstawowym elementem kaĝdego rysunku wek- torowego jest obiekt. Obiekt moĝna okreĂliÊ jako dowolnÈ figurÚ geometrycznÈ, takÈ jak na przy- kïad prostokÈt, elipsa, wielokÈt, odcinek itp. Ksztaït i wyglÈd takich obiektów moĝna w dowolny spo- sób modyfikowaÊ, aĝ przybiorÈ postaÊ oczekiwa- nÈ przez uĝytkownika. Ostateczna wersja rysunku wektorowego skïada siÚ najczÚĂciej z wielu poje- dynczych obiektów. ZaletÈ takich rysunków jest to, ĝe moĝna je dowolnie skalowaÊ bez utraty ja- koĂci, dziÚki czemu nie muszÈ byÊ od poczÈtku tworzone w takim rozmiarze, w jakim na przy- kïad majÈ byÊ drukowane. Wiele pojedynczych obiektów moĝna poïÈczyÊ w grupy, tak aby moĝ- na siÚ byïo nimi wygodniej posïugiwaÊ. ABC CorelDRAW X6 PL ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale Aby narysowaÊ jakikolwiek obiekt, naleĝy skorzystaÊ z przybornika widocznego z lewej strony ekranu. Na poczÈtek proponujÚ narysowaÊ prostokÈt. W tym celu odszukaj przycisk z takÈ wïaĂnie figurÈ i kliknij go. Kursor myszy zamieni siÚ w krzyĝyk z maïym prostokÈtem. NastÚpnie wskaĝ na kartce jeden z naroĝników przyszïego prostokÈta i trzyma- jÈc przez caïy czas wciĂniÚty lewy przycisk myszy, przesuwaj jÈ tak, aby wska- zaÊ przeciwlegïy naroĝnik prostokÈta — podobnie postÚpuje siÚ podczas rysowa- nia elipsy oraz innych obiektów. Po narysowaniu dowolnego obiektu zobaczysz na jego obwodzie szereg czarnych kwadratów. SÈ to tzw. uchwyty zaznaczenia (lub po prostu uchwyty). Natomiast w Ărodku obiektu zawsze pojawia siÚ znacznik uïatwiajÈcy przemieszczanie danego obiektu, gdy masz wybrane narzÚdzie inne niĝ wskaěnik — rysunek 3.1. Rysunek 3.1. Uchwyty zaznaczenia oraz znacznik Ărodka obiektu Obiekt moĝesz narysowaÊ, zaczynajÈc od jego lewego górnego naroĝnika i przeciÈgajÈc kursor myszy do przeciwlegïego naroĝnika. Moĝesz jednak rozpoczÈÊ rysowanie obiektu od jego dowolnego naroĝnika, waĝne jednak, abyĂ rysowanie zakoñczyï koniecznie w przeciwlegïym rogu. Jeĝeli narysowaïeĂ jeden bÈdě kilka obiektów, moĝesz wskazaÊ któryĂ z nich i przesunÈÊ go w dowolne miejsce. W tym celu wybierz narzÚdzie Wskaěnik. NastÚpnie kliknij dany obiekt, aby go zaznaczyÊ. ¿eby przesunÈÊ obiekt w inne miejsce, chwyÊ go lewym przyciskiem myszy. Kur- sor myszy w trakcie przeciÈgania obiektu zamieni siÚ w maïy znak plus ze strzaï- kami na koñcach . PrzeciÈgnij obiekt w wybrane miejsce na kartce, trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy, a potem go zwolnij (rysunek 3.2). Aby zmieniÊ rozmiar obiektu, zaznacz dowolny obiekt, a potem chwyÊ i prze- ciÈgnij górny lub dolny uchwyt, ĝeby zmieniÊ rozmiar w pionie. NastÚpnie chwyÊ 52 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.2. Zmiana poïoĝenia obiektu lewy bÈdě prawy uchwyt i zmieñ szerokoĂÊ obiektu. Aby równoczeĂnie zmieniÊ wysokoĂÊ i szerokoĂÊ obiektu, chwyÊ jeden z naroĝnikowych uchwytów i prze- suñ mysz (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Zmiana rozmiaru obiektu ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe przeciÈgajÈc jeden z uchwytów znajdujÈcych siÚ w naroĝniku obiektu, zmieniasz proporcjonalnie jego rozmiar (to znaczy, ĝe proporcje poziomego i pionowego rozmiaru obiektu pozostajÈ niezmienione). Jeĝeli zamierzasz zmieniÊ rozmiar obiektu bez zachowania jego proporcji, podczas zmiany rozmiaru trzymaj wciĂniÚty na klawiaturze lewy klawisz Alt. Gdy wskazany jest jakiĂ obiekt, moĝesz go ïatwo usunÈÊ, wciskajÈc klawisz Delete. KorzystajÈc z narzÚdzia sïuĝÈcego do rysowania elips, moĝna takĝe narysowaÊ okrÈg. Aby to zrobiÊ, wybierz narzÚdzie do rysowania elips i przytrzymujÈc wci- ĂniÚty klawisz Ctrl, narysuj okrÈg (podobnie postÚpuj podczas rysowania kwa- dratu za pomocÈ narzÚdzia sïuĝÈcego do rysowania prostokÈtów). ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe podczas rysowania kwadratu czy prostokÈta zawsze je- den z naroĝników bÚdzie siÚ znajdowaï w miejscu, gdzie zaczÈïeĂ rysowanie. Istnieje jednak moĝliwoĂÊ rysowania figury nie od naroĝnika, ale od Ărodka. W tym celu podczas caïego procesu naleĝy trzymaÊ wciĂniÚty klawisz Shift 53 ABC CorelDRAW X6 PL (w ten sam sposób moĝna rysowaÊ elipsy i inne obiekty, o których jeszcze nie mówiïem). Sprawdě takĝe, co siÚ stanie, gdy jednoczeĂnie przytrzymasz klawi- sze Ctrl i Shift podczas rysowania. Moĝesz takĝe w ïatwy sposób narysowaÊ prostokÈt o rozmiarach caïej strony. W tym celu wystarczy dwa razy szybko kliknÈÊ narzÚdzie prostokÈta. Jeĝeli masz zaznaczony obiekt i klikniesz dwa razy narzÚdzie prostokÈta z przytrzymanym klawiszem Shift, wówczas narysujesz prostokÈt o rozmiarach zaznaczonego obiektu. Znacznie wiÚcej moĝliwoĂci wybrania róĝnych ustawieñ masz podczas rysowa- nia wielokÈtów i gwiazd (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. WielokÈt i gwiazdy Aby narysowaÊ wielokÈt, wybierz narzÚdzie WielokÈt, a nastÚpnie przeciÈgnij wskaěnik myszy na ukos (pamiÚtaj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przy- cisk myszy). Zostanie narysowany wielobok o piÚciu wierzchoïkach. Za pomocÈ pola Wierzchoïki lub boki, które znajduje siÚ na pasku wïaĂciwoĂci, wybierz liczbÚ wierzchoïków wielokÈta. Na przykïad gdy wybierzesz dla wielo- kÈta wartoĂÊ 3, otrzymasz trójkÈt (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Zmiana liczby wierzchoïków wielokÈta Aby narysowaÊ gwiazdÚ, musisz rozwinÈÊ narzÚdzie WielokÈt. NastÚpnie wy- bierz narzÚdzie do rysowania gwiazd i przeciÈgnij kursor myszy na ukos (pamiÚ- taj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przycisk myszy). Zostanie narysowana gwiazda o piÚciu ramionach. 54 Podstawy rysunku wektorowego W polu Wierzchoïki lub boki wpisz (lub wybierz strzaïkami) wymaganÈ liczbÚ ramion gwiazdy. Aby narysowaÊ zïoĝonÈ gwiazdÚ, rozwiñ zakïadkÚ WielokÈt i wybierz narzÚdzie do rysowania zïoĝonych gwiazd. NastÚpnie przeciÈgnij kursor myszy na ukos (pamiÚtaj, ĝeby trzymaÊ przy tym wciĂniÚty lewy przycisk myszy). Zostanie na- rysowana zïoĝona gwiazda o dziewiÚciu ramionach. W polu Wierzchoïki lub boki wpisz (lub wybierz strzaïkami) wymaganÈ liczbÚ ramion zïoĝonej gwiazdy. JeĂli chcesz narysowaÊ spiralÚ, wybierz narzÚdzie Spirala, które pojawi siÚ, gdy przytrzymasz przez chwilÚ wciĂniÚty lewy przycisk myszy nad zakïadkÈ Wielo- kÈt (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Pasek narzÚdzi spirali Na pasku wïaĂciwoĂci spirali wybierz liczbÚ zwojów. Zdecyduj, czy chcesz na- rysowaÊ spiralÚ o skoku staïym, czy o skoku logarytmicznym (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Spirala o skoku staïym, spirala o skoku logarytmicznym oraz kratka Jeĝeli zdecydujesz siÚ na spiralÚ o skoku logarytmicznym, musisz takĝe okreĂliÊ wspóïczynnik rozszerzania spirali. Na tej samej palecie wysuwanej, na której znajduje siÚ wielokÈt i spirala, masz teĝ moĝliwoĂÊ wybrania rysowania kratek. Ten obiekt jest doĂÊ prosty i dlatego na pasku narzÚdzi moĝesz wybraÊ jedynie interesujÈcÈ CiÚ liczbÚ kolumn i wierszy. Ksztaïty podstawowe CorelDRAW posiada takĝe wiele zdefiniowanych obiektów podstawowych. Umoĝ- liwiajÈ one narysowanie ksztaïtów takich jak strzaïki, bïyskawice, dymki, wstÚ- gi, serca itp. (rysunek 3.8). 55 ABC CorelDRAW X6 PL Rysunek 3.8. Przykïadowe ksztaïty zdefiniowane w programie Aby narysowaÊ dowolny z takich ksztaïtów, wybierz i przytrzymaj przez chwilÚ narzÚdzie Ksztaïty podstawowe. Wskaĝ na palecie grupÚ, która CiÚ interesuje. NastÚpnie kliknij przycisk Ksztaïty dokïadne, znajdujÈcy siÚ na pasku wïaĂci- woĂci, i wybierz konkretny ksztaït, który chcesz utworzyÊ (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Palety przykïadowych ksztaïtów Wiele narysowanych w ten sposób ksztaïtów moĝesz jeszcze dodatkowo zmody- fikowaÊ (na przykïad z uĂmiechniÚtej buzi moĝesz zrobiÊ smutnÈ). Aby to zrobiÊ, wskaĝ obiekt i odszukaj maïy czerwony symbol, a nastÚpnie chwyÊ go i przesuñ (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Zmiana ksztaïtu prostych obiektów Obiekty z 3 punktów Gdy zechcesz narysowaÊ prostokÈt lub elipsÚ obrócone pod kÈtem innym niĝ 90 stopni do krawÚdzi kartki, pomocne bÚdÈ tzw. obiekty z 3 punktów. SÈ to pre- definiowane obiekty o tajemniczo brzmiÈcych nazwach: Elipsa z 3 punktów, ProstokÈt z 3 punktów i Krzywa z 3 punktów. NarzÚdzia te przyspieszajÈ bar- dziej precyzyjne rysowanie pochylonych obiektów. Do tej pory, gdy chciaïeĂ na- rysowaÊ obróconÈ elipsÚ, po jej utworzeniu musiaïeĂ jÈ ponownie kliknÈÊ i ob- róciÊ, chwytajÈc za jednÈ z zaokrÈglonych „strzaïek”. Nowe narzÚdzie pozwala wykonaÊ tÚ czynnoĂÊ znacznie szybciej. 56 Podstawy rysunku wektorowego Aby narysowaÊ elipsÚ z 3 punktów, wciĂnij i przytrzymaj przez chwilÚ narzÚ- dzie Elipsa, a pojawi siÚ dodatkowe menu. Kliknij drugÈ z kolei ikonÚ. WciĂnij lewy przycisk myszy i przytrzymujÈc go, przesuñ mysz. Na ekranie pojawi siÚ linia bazowa okreĂlajÈca jednÈ z osi elipsy. Zwolnij przycisk i poruszajÈc myszÈ, okreĂl rozmiar elipsy. Ponowne klikniÚcie lewym przyciskiem myszy spowoduje ostateczne zaakceptowanie obiektu (ry- sunek 3.11). Rysunek 3.11. Rysowanie elipsy z 3 punktów W podobny sposób moĝesz narysowaÊ ProstokÈt z 3 punktów. Przy okazji oma- wiania rysowania krzywych opiszÚ KrzywÈ z 3 punktów. Inteligentne rysowanie Bardzo ciekawym narzÚdziem jest tzw. Inteligentne rysowanie. Pozwala ono naszkicowaÊ odrÚcznie dowolny obiekt, a program postara siÚ rozpoznaÊ w nim jeden z podstawowych ksztaïtów, takich jak na przykïad prostokÈt, elipsa, strzaï- ka itp. W ten sposób narysowane rÚcznie ksztaïty przestanÈ odróĝniaÊ siÚ od tych narysowanych za pomocÈ odpowiednich narzÚdzi (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Inteligentne rysowanie Aby skorzystaÊ z uproszczonego rysowania, rozwiñ paletÚ narzÚdzia Inteligentne wypeïnianie. Wybierz przycisk inteligentnego rysowania. Narysuj odrÚcznie do- wolny ksztaït, trzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy. Program postara siÚ samodzielnie rozpoznaÊ narysowany ksztaït i przeksztaïci go w jednÈ z podstawowych figur. 57 ABC CorelDRAW X6 PL Jeĝeli narysowany ksztaït bÚdzie zbytnio odbiegaï od jednej ze znanych progra- mowi figur, CorelDRAW postara siÚ jedynie nieznacznie go uproĂciÊ, na przykïad odszukujÈc i poprawiajÈc proste odcinki. Jeĝeli uznasz, ĝe program zbyt sïabo rozpoznaje rysowane przez Ciebie ksztaïty, moĝesz zwiÚkszyÊ poziom rozpoznawania, rozwijajÈc listÚ Poziom rozpoznawa- nia ksztaïtów na pasku wïaĂciwoĂci (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wybór poziomu rozpoznawania WybierajÈc pozycjÚ Najwyĝszy, spowodujesz, ĝe program za wszelkÈ cenÚ bÚdzie siÚ staraï rozpoznaÊ w narysowanym przez Ciebie ksztaïcie jednÈ z podstawo- wych figur. Ustawienie Najniĝszy spowoduje, ĝe jedynie bardzo podobne figury bÚdÈ rozpoznawane (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Róĝne poziomy rozpoznawania ksztaïtu W podobny sposób moĝesz zmieniÊ poziom wygïadzania ostrych naroĝników. Wy- starczy w tym celu zmieniÊ ustawienie listy Poziom inteligentnego wygïadzania. Aby wyïÈczyÊ rozpoznawanie oraz wygïadzanie ksztaïtów, wystarczy na obu opisanych powyĝej listach wybraÊ pozycjÚ Brak. Nadawanie obiektom kolorów W tej czÚĂci rozdziaïu zajmÚ siÚ wybieraniem kolorów. Poniewaĝ moĝliwoĂci nadawania obiektom kolorów oraz wypeïnieñ sÈ olbrzymie i w celu dokïadnego 58 Podstawy rysunku wektorowego ich poznania trzeba by omawiaÊ trochÚ bardziej skomplikowane czynnoĂci, zajmÚ siÚ tutaj tylko najbardziej podstawowymi opcjami. ChcÈc szybko nadaÊ kolor obiektowi, wskaĝ ten element, a na palecie znajdujÈcej siÚ z prawej strony ekranu kliknij kolor, który chcesz mu nadaÊ. WnÚtrze obiektu zostanie wypeïnione wybranym kolorem (jest to tzw. kolor wypeïnienia). Aby zmieniÊ kolor konturu obiektu, kliknij kolor z tej samej palety prawym przy- ciskiem myszy. Jeĝeli na palecie nie znajdziesz odpowiedniego koloru, skorzystaj z maïych strza- ïek. Strzaïka w lewÈ stronÚ rozwija caïÈ dostÚpnÈ paletÚ kolorów, natomiast strzaïkÈ w górÚ i strzaïkÈ w dóï moĝesz „przewijaÊ” paletÚ kolorów (jest ich wiÚ- cej, niĝ widaÊ na ekranie) (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wypeïnienie i kontur obiektu Aby usunÈÊ kolor obiektu, kliknij przekreĂlony kwadrat znajdujÈcy siÚ na sa- mej górze palety kolorów. Pozwala on nadaÊ obiektom przezroczystoĂÊ. Potrak- towany w ten sposób obiekt nie posiada wypeïnienia (lub konturu). Moĝesz takĝe wybraÊ inny odcieñ interesujÈcego CiÚ koloru. W tym celu przy- trzymaj dïuĝej kolor jak najbardziej zbliĝony do potrzebnej Ci barwy, a bÚdziesz mógï zastosowaÊ jego odcieñ, inny niĝ te pokazane dotychczas, poniewaĝ pojawi siÚ wówczas dodatkowa paleta kolorów. Kliknij wybrany kolor (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Paleta z dodatkowymi kolorami 59 ABC CorelDRAW X6 PL Na rysunku poniĝej widoczne jest szare kóïko, biaïy kwadrat i przezroczysty trójkÈt. PrzezroczystoĂÊ czÚsto jest mylona z kolorem biaïym, gdyĝ rysujesz na biaïej „kartce”, która „przeĂwituje” przez obiekt (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Przezroczysty trójkÈt umoĝliwia zobaczenie obiektów leĝÈcych pod nim Wybrany kolor moĝna równieĝ przeciÈgnÈÊ na konkretny obiekt. DziÚki temu przed zmianÈ koloru nie trzeba zaznaczaÊ obiektu. Aby to zrobiÊ, kliknij wybra- ny kolor i przytrzymujÈc lewy przycisk myszy, przeciÈgnij go nad obiekt i puĂÊ. Powtórz to jeszcze raz, ale tym razem przeciÈgnij kolor na kontur obiektu. W trakcie przeciÈgania koloru trzeba zwróciÊ uwagÚ na kursor myszy. Zobaczysz obok niego kwadrat w wybranym kolorze. Gdy kursor myszy znajdzie siÚ nad konturem obiektu, z prawej strony pojawi siÚ kwadrat pusty w Ărodku, a gdy kursor znajdzie siÚ nad obiektem, kwadrat ten ponownie zostanie wypeïniony wybranym kolorem. W ten sposób moĝesz przeciÈgaÊ kolory, nadajÈc obiektom wybrane wypeïnienia lub kolory konturów (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. PrzeciÈganie koloru na obiekt Jeĝeli podczas przeciÈgania puĂcisz lewy przycisk myszy w miejscu, gdzie nie ma ĝadnego obiektu, pojawi siÚ okno o nazwie Wypeïnienie jednolite z zaznaczonÈ opcjÈ Rysunek (rysunek 3.19). Jeĝeli jÈ zaakceptujesz, klikajÈc przycisk OK lub wciskajÈc Enter, od tej pory kaĝdy nowo rysowany obiekt bÚdzie miaï taki wïaĂnie kolor. BÚdzie to tzw. kolor domyĂlny. Bardzo ciekawÈ funkcjÈ jest mieszanie kolorów. JeĂli podczas przeciÈgania ja- kiegoĂ koloru przytrzymasz wciĂniÚty klawisz Ctrl, a docelowy obiekt bÚdzie 60 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.19. Nadawanie domyĂlnego koloru juĝ wypeïniony jakimĂ innym kolorem, oba kolory zostanÈ ze sobÈ zmieszane w stosunku 90 do 10 (90 koloru wczeĂniejszego do 10 nowego). Moĝesz takĝe skopiowaÊ kolor z jednego obiektu do innego. W tym celu zïap pra- wym przyciskiem myszy obiekt, z którego chcesz skopiowaÊ kolor. NastÚpnie przesuñ wskaěnik myszy nad obiekt docelowy i dopiero wtedy zwolnij przycisk. Wybierz z tzw. menu podrÚcznego (nazywanego równieĝ menu kontekstowym) jednÈ z trzech opcji (rysunek 3.20): Q Kopiuj wypeïnienie tutaj — aby skopiowaÊ tylko wypeïnienie bez konturu. Q Kopiuj kontur tutaj — aby skopiowaÊ jedynie kontur bez wypeïnienia. Q Kopiuj wszystkie wïaĂciwoĂci — aby skopiowaÊ zarówno wypeïnienie, jak i kontur. Rysunek 3.20. Kopiowanie wypeïnienia i konturu W ostatnim przypadku oprócz kolorów zostanÈ skopiowane takĝe inne wïaĂci- woĂci obiektu, które moĝe on posiadaÊ. 61 ABC CorelDRAW X6 PL Transformacje obiektów Po narysowaniu dowolnego obiektu moĝesz go poddawaÊ wielu róĝnym trans- formacjom, takim jak zmiana rozmiaru czy obrót. W przypadku rysunków wek- torowych istotnÈ zaletÈ takich czynnoĂci jest to, ĝe transformowane obiekty nic nie tracÈ na swojej jakoĂci. Aby dokonaÊ transformacji, zaznacz obiekt za pomocÈ wskaěnika (tak napraw- dÚ moĝesz wskazaÊ obiekt przy wybranym dowolnym narzÚdziu, lecz nie pole- cam tego, gdyĝ niechcÈcy moĝesz narysowaÊ na przykïad elipsÚ). Kliknij jeden z czarnych kwadratów znajdujÈcych siÚ na obwodzie obiektu (zwa- nych uchwytami zaznaczenia), aby zmieniÊ jego rozmiar (rysunki 3.21 i 3.22). Na- stÚpnie przytrzymujÈc lewy przycisk myszy, przeciÈgnij kursor w inne poïoĝenie. Rysunek 3.21. Zmiana wysokoĂci obiektu Rysunek 3.22. Proporcjonalna zmiana wysokoĂci i szerokoĂci obiektu Aby zmieniÊ poïoĝenie obiektu bez zmiany jego rozmiaru, kliknij wskaěnikiem do- wolnÈ czÚĂÊ obiektu i przeciÈgnij go w inne miejsce. Znak znajdujÈcy siÚ w Ărodku obiektu pozwala na przesuwanie go, gdy wybrane jest dowolne narzÚdzie. Aby dokïadnie okreĂliÊ poïoĝenie danego obiektu, skorzystaj z paska wïaĂciwoĂci. W polach x i y wpisz wspóïrzÚdne poïoĝenia obiektu na kartce (wartoĂÊ x: 0.0 mm i y: 0.0 mm to punkt o wspóïrzÚdnych 0, 0 na linijce; jeĂli linijka nie jest widocz- na, moĝesz jÈ wïÈczyÊ za pomocÈ polecenia Widok/Linijki) — rysunek 3.23. Rysunek 3.23. Fragment paska wïaĂciwoĂci z polami wspóïrzÚdnych oraz rozmiaru obiektu 62 Podstawy rysunku wektorowego W dwóch nastÚpnych polach podaj rozmiar obiektu — jego szerokoĂÊ i wysokoĂÊ. W polach okreĂlajÈcych rozmiar obiektu, jego skalÚ, a takĝe w wielu innych moĝna wpisywaÊ nie tylko wartoĂci liczbowe. Moĝliwe jest takĝe wprowadzanie wyraĝeñ algebraicznych za pomocÈ takich znaków dziaïañ jak + (dodawanie), – (odejmowanie), * (mnoĝenie) oraz / (dzielenie). Jeĝeli na przykïad w polu okreĂlajÈcym szerokoĂÊ obiektu znajduje siÚ wartoĂÊ 131,012 mm, a wpiszemy 131,012 mm/4, to ustalimy szerokoĂÊ obiektu na 32,753 mm. Jeĝeli podczas instalowania programu CorelDRAW wybraïeĂ jÚzyk polski, to roz- miary obiektu bÚdÈ podawane w milimetrach. Jeĝeli chcesz zmieniÊ te jednostki na przykïad na centymetry lub cale, z górnego menu NarzÚdzia wybierz polece- nie Opcje. Z lewej strony okna rozwiñ wiersz Dokument, a nastÚpnie kliknij po- zycjÚ Linijki. Teraz rozwiñ listÚ rozwijanÈ Jednostki i wybierz ĝÈdanÈ jednostkÚ. Zamiast otwieraÊ okno Opcje, moĝesz wybraÊ narzÚdzie Wskaěnik i kliknÈÊ na pustym obszarze kartki, a nastÚpnie wybraÊ jednostki na pasku wïaĂciwoĂci, rozwijajÈc listÚ Jednostki. Nowe proporcje obiektu moĝesz teĝ okreĂliÊ w procentach. Kïódka (Zablokuj pro- porcjÚ) pozwala okreĂliÊ, czy zmiana jednej wartoĂci ma pociÈgnÈÊ za sobÈ pro- porcjonalnÈ zmianÚ drugiej. Na przykïad gdy kïódka jest aktywna (widaÊ wtedy, ĝe jest otwarta), a Ty wpiszesz nowÈ szerokoĂÊ obiektu, wysokoĂÊ obiektu nie ulegnie zmianie. Natomiast gdy kïódka jest zamkniÚta, zmiana szerokoĂci po- ciÈgnie za sobÈ odpowiedniÈ zmianÚ wysokoĂci. Podobnie rzecz siÚ ma z warto- Ăciami procentowymi. Wszystkie czynnoĂci zwiÈzane z transformacjÈ obiektu sÈ wykonywane domyĂlnie wzglÚdem jego Ărodka. Czasami jednak zachodzi koniecznoĂÊ modyfikacji obiek- tu na przykïad wzglÚdem naroĝnika. W tym celu naleĝy zaznaczyÊ odpowiedni punkt odniesienia znajdujÈcy siÚ w polu PoczÈtek ukïadu obiektu (rysunek 3.24). Aby zmieniÊ rozmiary obiektu o wielokrotnoĂÊ jego dotychczasowych wymia- rów, wciĂnij klawisz Ctrl. NastÚpnie kliknij i przesuñ jeden z uchwytów zazna- czenia, aby zwiÚkszyÊ rozmiar o 100 , 200 , 300 itd. Moĝna takĝe odbiÊ obiekt. W tym celu przeciÈgnij któryĂ z uchwytów przez obiekt „na jego drugÈ” stronÚ. W ten sposób utworzysz lustrzane odbicie obiektu 63 ABC CorelDRAW X6 PL Rysunek 3.24. PowiÚkszenie rysunku do 200 przy dwóch róĝnych ustawieniach punktów odniesienia Niestety, nie moĝna zmniejszyÊ rozmiarów obiektu (na przykïad do 50 ) z przytrzymanym klawiszem Ctrl. TrzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl, moĝemy jedynie zwiÚkszaÊ rozmiary obiektu. Jeĝeli jednak zaleĝy Ci na dokïadnym zmniejszeniu na przykïad szerokoĂci obiektu o poïowÚ, skorzystaj z paska wïaĂciwoĂci, gdy obiekt zostanie zaznaczony Wskaěnikiem. Sprawdě, czy kïódka proporcji Zablokuj proporcjÚ jest „otwarta”, a nastÚpnie w polu Wspóïczynnik skalowania, w wierszu okreĂlajÈcym szerokoĂÊ, wpisz odpowiedniÈ wielkoĂÊ (moĝesz takĝe wprowadziÊ ĝÈdanÈ wartoĂÊ za pomocÈ strzaïek widocznych obok pola z wartoĂciÈ). (rysunek 3.25). Nie zapomnij o przytrzymaniu klawisza Ctrl, bo inaczej zmienisz oryginalne rozmiary. Rysunek 3.25. Lustrzane odbicie obiektu Obiekty moĝesz takĝe obracaÊ lub pochylaÊ. Aby to zrobiÊ, naleĝy ponownie kliknÈÊ zaznaczony juĝ wczeĂniej obiekt. NastÚpnie przeciÈgnij jednÈ z prostych strzaïek (widniejÈcych poĂrodku boków obiektu) i pochyl zaznaczony element. Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl pozwala na modyfikacjÚ nachylenia w odstÚpach co 15 stopni (rysunek 3.26). Kliknij nastÚpnie jednÈ z „zakrÚconych” strzaïek (widniejÈcych w naroĝnikach za- znaczonego elementu) i obróÊ obiekt. Podobnie jak podczas pochylania, wciĂniÚ- ty klawisz Ctrl pozwala obracaÊ obiekt w odstÚpach co 15 stopni (rysunek 3.27). 64 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.26. Pochylanie obiektu Rysunek 3.27. Obracanie obiektu Jeĝeli nie chcesz obracaÊ obiektu wzglÚdem jego Ărodka, zmieñ poïoĝenie punktu Ărodka obrotu, umieszczajÈc go w miejscu obszaru roboczego, wzglÚdem które- go bÚdziesz chciaï dokonaÊ obrotu. Kliknij i przeciÈgnij punkt Ărodka obrotu obiektu, który znajduje siÚ w samym Ărodku obiektu i jest oznaczony kóïeczkiem z czarnÈ kropkÈ. Jeĝeli chcesz, mo- ĝesz zmieniÊ jego poïoĝenie na dowolne inne (nawet poza obiektem). NastÚpnie kliknij jednÈ ze strzaïek obrotu i obróÊ obiekt wzglÚdem punktu, w któ- rym umieĂciïeĂ punkt Ărodka obrotu. JeĂli podczas przesuwania Ărodka obrotu przytrzymasz klawisz Ctrl, Ărodek ob- rotu przesunie siÚ do jednego z dziewiÚciu charakterystycznych punktów (sÈ to naroĝniki, Ărodki boków i Ărodek obiektu). Podczas obracania obiektów bardzo przydatne moĝe siÚ teĝ okazaÊ pole kÈta obrotu, które znajduje siÚ na pasku na- rzÚdzi, gdzie na bieĝÈco moĝesz kontrolowaÊ wartoĂÊ obrotu. Pochylanie i obracanie obiektów (z przytrzymanym klawiszem Ctrl) odbywa siÚ domyĂlnie co 15 stopni. Jest to bardzo wygodne ustawienie, gdyĝ bez problemu moĝna uzyskaÊ bardzo czÚsto stosowane kÈty, jak na przykïad 30, 45 czy 90 stopni. Gdy jednak zaleĝy nam na obróceniu obiektu o mniejszy kÈt, np. o 5 czy 10 stopni, naleĝy albo posïuĝyÊ siÚ paskiem wïaĂciwoĂci, albo zmieniÊ ustawie- nia domyĂlne. Aby to zrobiÊ, rozwiñ górne menu NarzÚdzia, a nastÚpnie wybierz Opcje. Z le- wej strony okna rozwiñ wiersz Obszar roboczy i zaznacz pozycjÚ Edytuj (rysu- nek 3.28). W polu Wymuszony kÈt wprowadě wïaĂciwÈ wartoĂÊ. Aby zamknÈÊ okno, kliknij przycisk OK. 65 ABC CorelDRAW X6 PL Rysunek 3.28. Zmiana wymuszonego kÈta Precyzyjne transformacje obiektów Opisane wczeĂniej transformacje obiektów za pomocÈ myszy i klawiatury po- zwalajÈ na szybkie wykonanie okreĂlonej czynnoĂci. Jednak najczÚĂciej nie dajÈ moĝliwoĂci precyzyjnego wykonania danej transformacji z jednoczesnym dowol- nym okreĂleniem wartoĂci dokonywanych zmian. Dlatego teĝ w takich przypad- kach wygodniej jest skorzystaÊ z okna dokowanego Transformacje. Pozwala ono na precyzyjne wykonanie dowolnej transformacji nie tylko na obiekcie, ale tak- ĝe na kopii zaznaczonego obiektu. Okno dokowane Transformacje wybiera siÚ z górnego menu RozmieĂÊ. Z wy- Ăwietlonej listy moĝna wybraÊ ĝÈdanÈ transformacjÚ, choÊ moĝna takĝe szybko jÈ póěniej zmieniÊ za pomocÈ odpowiednich przycisków znajdujÈcych siÚ w gór- nej czÚĂci okna dokowanego (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Wybór transformacji oraz okno dokowane Transformacja W przypadku wybrania transformacji poïoĝenia obiektu naleĝy w polach x oraz y wpisaÊ odpowiednie wartoĂci przesuniÚcia obiektu na obszarze roboczym. Jeĝeli 66 Podstawy rysunku wektorowego zostanie zaznaczone pole Poïoĝenie wzglÚdne, to obiekt zmieni swoje poïoĝenie o podane wartoĂci wzglÚdem swojego aktualnego poïoĝenia. WyïÈczajÈc zaĂ za- znaczenie tego pola, moĝemy okreĂliÊ poïoĝenie wzglÚdem kartki. DomyĂlnie punkt (0, 0) ukïadu wspóïrzÚdnych znajduje siÚ w lewym dolnym naroĝniku kartki. Zaznaczenie jednego z pustych pól znajdujÈcych siÚ poniĝej polecenia Poïoĝenie wzglÚdne spowoduje przesuniÚcie obiektu w wybranym kierunku o tyle, ile zaj- muje obszar zaznaczenia tego obiektu. TransformacjÚ moĝna wykonaÊ dla kopii zaznaczonego obiektu, wprowadzajÈc w polu Kopie odpowiedniÈ wartoĂÊ. ChcÈc wykonaÊ transformacjÚ, naleĝy klik- nÈÊ przycisk Zastosuj. Transformacja Obrotu, Skali, Rozmiaru i Pochylenia odbywa siÚ na niemal iden- tycznych zasadach jak zmiana Poïoĝenia. Jedynie zamiast pól x i y zmiany po- ïoĝenia pojawiajÈ siÚ ustawienia odpowiednie dla danej transformacji. Jeĝeli transformacjÚ zastosowaïeĂ dla oryginalnego obiektu, moĝesz szybko cof- nÈÊ dokonane zmiany. Wystarczy wybraÊ polecenie RozmieĂÊ/WyczyĂÊ trans- formacje. Moĝesz takĝe szybko wywoïaÊ odpowiednie okno dokowane transformacji za pomocÈ kombinacji klawiszy podanych w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Spis kombinacji klawiszy okien dokowanych transformacji obiektów Kombinacja klawiszy Wykonywana czynnoĂÊ Alt+F7 Alt+F8 Alt+F9 Alt+F10 Otwieranie okna dokowanego transformacji poïoĝenia Otwieranie okna dokowanego transformacji obrotu Otwieranie okna dokowanego transformacji skali Otwieranie okna dokowanego transformacji rozmiaru Tworzenie kopii obiektu Jeĝeli zachodzi potrzeba umieszczenia w obszarze roboczym kilku identycznych obiektów, nie ma potrzeby rysowania ich wszystkich. Wystarczy narysowaÊ tylko jeden, a nastÚpnie utworzyÊ jego kopiÚ. Kopia bÚdzie posiadaïa identyczne roz- miary i wïaĂciwoĂci jak oryginalny obiekt. 67 ABC CorelDRAW X6 PL Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji Aby utworzyÊ kopiÚ obiektu, wskaĝ obiekt, klikajÈc go. WciĂnij klawisz + znaj- dujÈcy siÚ z prawej strony klawiatury (w tak zwanym bloku klawiszy numerycz- nych). Utworzysz w ten sposób kopiÚ obiektu. Poniewaĝ kopia wyglÈda tak samo i znajduje siÚ w tym samym miejscu co ory- ginaï, aby zobaczyÊ efekt swojego dziaïania, kliknij i przesuñ jÈ trochÚ. Takie same rezultaty daje wykonanie sekwencji poleceñ z menu Edycja/Kopiuj, a nastÚpnie Edycja/Wklej (ewentualnie kombinacje klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V), ale pierwszy podany tu sposób jest znacznie wygodniejszy. Aby tworzyÊ kopie obiektów podczas ich transformacji, kliknij i przeciÈgnij my- szÈ dowolny obiekt w inne miejsce, ale nie zwalniaj przycisku myszy. WciĂnij i puĂÊ klawisz +. NastÚpnie zwolnij lewy przycisk myszy. W ten sposób przesu- niesz kopiÚ obiektu, a oryginaï pozostanie na pierwotnym miejscu. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe gdy podczas przesuwania wciĂniesz +, kursor myszy zmieni siÚ z plusa ze strzaïkami w czarnÈ strzaïkÚ z maïym plusem w kwadracie (oznaczajÈcym wïaĂnie, ĝe przesuwasz kopiÚ). Jeĝeli nie bÚdziesz chciaï utwo- rzyÊ kopii podczas transformacji, wystarczy, ĝe ponownie wciĂniesz klawisz +, a operacje bÚdÈ wykonywane na oryginalnym obiekcie (kursor myszy w postaci plusa zakoñczonego strzaïkami). Wypróbuj to w odniesieniu do wszystkich opi- sanych transformacji (takich jak na przykïad zmiana poïoĝenia, zmiana rozmia- ru, pochylenie czy obrót obiektu). Znacznie wygodniejszym (ale i trudniejszym dla poczÈtkujÈcych) sposobem jest wciĂniÚcie podczas transformacji prawego przycisku myszy zamiast klawisza +. Dziaïa podobnie, to znaczy tworzy kopiÚ obiektu. Musisz zwracaÊ bacznÈ uwagÚ na ksztaït kursora myszy, gdyĝ podczas przeprowadzania takiej operacji moĝna niechcÈcy kilka razy wcisnÈÊ prawy przycisk myszy. Skutkiem tego bÚ- dzie brak rozeznania, czy modyfikujesz kopiÚ, czy oryginaï. Po nabraniu wpra- wy moĝna zapomnieÊ o klawiszu + podczas transformacji obiektu, choÊ jest on nieodzowny, gdy chcesz pozostawiÊ obiekt w tym samym poïoĝeniu. Tworzenie wielu kopii obiektu JeĂli masz zamiar utworzyÊ wiele kopii tego samego obiektu, zachowujÈc jedno- czeĂnie jednakowe odlegïoĂci pomiÚdzy nimi, wygodnym narzÚdziem moĝe siÚ okazaÊ okno dokowane Zrób krok i powtórz. Umoĝliwia ono tworzenie serii jed- nakowych obiektów w okreĂlonych odstÚpach. 68 Podstawy rysunku wektorowego Aby utworzyÊ kopie wybranego obiektu w okreĂlonych odstÚpach, postÚpuj zgod- nie z poniĝszymi poleceniami: Wskaĝ wybrany obiekt, a nastÚpnie rozwiñ menu Edycja (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Tworzenie wielu kopii obiektu Wybierz pozycjÚ Zrób krok i powtórz. Z prawej strony ekranu pojawi siÚ okno dokowane o takiej samej nazwie (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Okno dokowane Zrób krok i powtórz W czÚĂci Ustawienia poziome wybierz sposób tworzenia nowych kopii: Q Bez przesuniÚcia — kopie nie bÚdÈ przesuwane w poziomie. Q PrzesuniÚcie — pozwala na okreĂlenie przesuniÚcia w poziomie kaĝdej kolejnej kopii. Q OdstÚpy miÚdzy obiektami — pozwala na podanie odlegïoĂci pomiÚdzy kolejnymi kopiami, a takĝe na okreĂlenie kierunku, w którym majÈ zostaÊ przesuniÚte. 69 ABC CorelDRAW X6 PL W podobny sposób okreĂl sposób przesuniÚcia kopii w pionie, ustalajÈc odpo- wiednie parametry w czÚĂci Ustawienia w pionie. W polu Liczba kopii okreĂl, ile obiektów ma zostaÊ utworzonych. Kliknij przy- cisk Zastosuj. Utworzone w ten sposób nowe obiekty moĝna oczywiĂcie póěniej w miarÚ po- trzeby dowolnie modyfikowaÊ, zmieniajÈc rÚcznie ich poïoĝenie, kolor itp. Duplikowanie obiektu Obiekty moĝna kopiowaÊ wiele razy z zachowaniem tych samych ustawieñ prze- suniÚcia kopii w poziomie i w pionie. Taka czynnoĂÊ nazywana jest duplikowa- niem obiektu. Pozwala niejako zapamiÚtaÊ ustawienia kopiowania i powtórzyÊ je podczas duplikowania innych obiektów. ChcÈc zduplikowaÊ obiekt, zaznacz go, a nastÚpnie z górnego menu Edycja wy- bierz polecenie Duplikuj. Zamiast wyboru polecenia z górnego menu moĝesz takĝe uĝyÊ kombinacji klawiszy Ctrl+D (rysunek 3.32). Rysunek 3.32. Duplikowanie obiektu Jeĝeli wykonujesz czynnoĂÊ duplikowania po raz pierwszy, na ekranie zostanie wyĂwietlone okno wïaĂciwoĂci pozwalajÈce ustawiÊ szczegóïowe parametry du- plikowania (rysunek 3.33). W polach PrzesuniÚcie w poziomie i PrzesuniÚcie w pionie wpisz dokïadne war- toĂci przesuniÚcia obiektu. NastÚpnie kliknij przycisk OK. W ten sposób wartoĂci przesuniÚcia obiektu podczas jego duplikowania zostanÈ przez program zapamiÚtane. JeĂli teraz ponownie wybierzesz polecenie Edycja/ Duplikuj dla innego obiektu, to zostanie on przesuniÚty o dokïadnie takie same wartoĂci jak za pierwszym razem, gdy wykonywaïeĂ tÚ czynnoĂÊ. 70 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.33. Okno wïaĂciwoĂci duplikowania Jeĝeli bÚdziesz chciaï zmieniÊ wartoĂci zapamiÚtane podczas pierwszego dupli- kowania, z górnego menu NarzÚdzia wybierz polecenie Opcje. NastÚpnie rozwiñ wiersz Dokument i wybierz pozycjÚ Ogólne (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Zmiana ustawieñ duplikowania W polach W poziomie oraz Pionowo wpisz nowe wartoĂci duplikowania. Jeĝeli w obu polach wpiszesz wartoĂÊ 0, to zduplikowany obiekt pojawi siÚ dokïadnie w tym samym poïoĝeniu co obiekt oryginalny. Klonowanie obiektów Klonowanie obiektów moĝe siÚ na poczÈtku wydawaÊ czynnoĂciÈ niemal iden- tycznÈ z duplikowaniem. Tworzona jest bowiem takĝe kopia oryginalnego obiek- tu o takim samym przesuniÚciu jak przy duplikowaniu. Klonowanie obiektu oznacza jednak utworzenie kopii poïÈczonej z oryginaïem. Wszelkie zmiany wprowadzone w oryginalnym obiekcie sÈ automatycznie wy- konywane takĝe na klonie lub klonach. Jeĝeli jednak dokonasz zmian na klonie, to na oryginale modyfikacje te nie zostanÈ automatycznie powtórzone. 71 ABC CorelDRAW X6 PL Klonowanie obiektu umoĝliwia jednoczesnÈ zmianÚ wïaĂciwoĂci wielu kopii oryginaïu poprzez zmianÚ obiektu gïównego. Okazuje siÚ to szczególnie przy- datne w sytuacji, gdy obiekt oryginalny i klon majÈ siÚ róĝniÊ tylko niektórymi wïaĂciwoĂciami. Na przykïad moĝna spowodowaÊ, ĝe obiekt oryginalny i klony bÚdÈ posiadaïy to samo wypeïnienie, ale róĝniïy siÚ konturem. Aby dla narysowanego i zaznaczonego obiektu utworzyÊ jego klon, wybierz z gór- nego menu Edycja polecenie Klonuj (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. Klonowanie obiektu Zostanie utworzony klon oryginalnego obiektu przesuniÚty o takÈ samÈ wartoĂÊ, jak gdyby zostaïo wybrane polecenie duplikowania. Moĝesz teraz ponownie za- znaczyÊ obiekt oryginalny i utworzyÊ dla niego kolejny klon (nie moĝna tworzyÊ klonów dla istniejÈcych juĝ klonów). Zaznacz teraz ponownie obiekt oryginalny i zmieñ dowolnÈ jego wïaĂciwoĂÊ (na przykïad kolor wypeïnienia). Klon zostanie automatycznie wypeïniony takim samym kolorem. Jeĝeli jednak wskaĝesz klon i zmienisz dowolnÈ z jego wïaĂci- woĂci, to zmiany te nie zostanÈ powtórzone dla obiektu oryginalnego. Co wiÚ- cej, zmiana tej samej wïaĂciwoĂci dokonana póěniej na obiekcie gïównym nie pociÈgnie juĝ za sobÈ analogicznej zmiany na klonie. Moĝna by powiedzieÊ, ĝe zmiana dowolnej wïaĂciwoĂci klonu powoduje rozïÈczenie powiÈzania tej wïa- ĂciwoĂci (ale tylko tej jednej modyfikowanej) z obiektem oryginalnym. Podczas zmiany na przykïad rozmiaru lub kÈta obrotu obiektu gïównego takiej samej transformacji zostanie poddany klon. ZmieniajÈc jednak poïoĝenie obiek- tu oryginalnego, nie zmienimy poïoĝenia klonu. Jeĝeli dokonaïeĂ zmian wïaĂciwoĂci klonu, moĝesz przywróciÊ wïaĂciwoĂci ory- ginalnego obiektu. W tym celu kliknij w obszarze klonu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie PowróÊ do obiektu gïównego (rysunek 3.36). Zostanie wyĂwietlone okno umoĝliwiajÈce okreĂlenie, jakie wïaĂciwoĂci klonu majÈ zostaÊ przywrócone (rysunek 3.37). Wybierz odpowiednie opcje: 72 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.36. Przywrócenie wïaĂciwoĂci klonu Rysunek 3.37. Powrót do stylu obiektu gïównego Q Klon wypeïnienia — przywraca wïaĂciwoĂci wypeïnienia obiektu gïównego. Q Klon konturu — przywraca wïaĂciwoĂci konturu obiektu gïównego. Q Klon ksztaïtu Ăcieĝki — przywraca wïaĂciwoĂci ksztaïtu obiektu gïównego. Q Klon transformacji — przywraca wïaĂciwoĂci ksztaïtu i rozmiaru obiektu gïównego. Q Klon maski kolorów mapy bitowej — przywraca wïaĂciwoĂci kolorów obiektu gïównego. Po zaznaczeniu odpowiednich pól naleĝy kliknÈÊ przycisk OK. Jeĝeli zapomniaïeĂ, który obiekt jest obiektem gïównym dla klonu, kliknij ele- ment prawym przyciskiem myszy, a nastÚpnie wybierz polecenie Zaznacz obiekt gïówny. Wokóï obiektu gïównego pojawiÈ siÚ czarne uchwyty. Moĝna takĝe dokonaÊ szybkiego zaznaczenia wszystkich klonów obiektu gïów- nego. W tym celu naleĝy kliknÈÊ obiekt oryginalny prawym przyciskiem myszy, a nastÚpnie wybraÊ polecenie Zaznacz klony (rysunek 3.38). Wokóï obszaru zaj- mowanego przez klony pojawiÈ siÚ uchwyty zaznaczenia. Jeĝeli usuniesz obiekt gïówny, usuniÚte zostanÈ takĝe wszystkie powiÈzane z nim klony. Gdy usuniesz klon, inne klony oraz obiekt gïówny pozostanÈ nienaruszone. 73 ABC CorelDRAW X6 PL Rysunek 3.38. Zaznaczanie klonów Symbole Opisany powyĝej sposób klonowania obiektów jest bardzo przydatny. Co jednak zrobiÊ, gdy bÚdziemy potrzebowaÊ duĝej liczby klonów dla wielu obiektów? Za- rzÈdzanie tyloma obiektami moĝe byÊ skomplikowane. W takim przypadku wygodniej jest skorzystaÊ z symboli. Symbol to obiekt (lub obiekty wektorowe), który moĝna umieĂciÊ w bibliotece symboli. Taki symbol bÚdziemy mogli wstawiÊ do rysunku, gdy tylko okaĝe siÚ niezbÚdny. W tworzo- nym rysunku moĝna wielokrotnie wykorzystaÊ jeden symbol. Korzystanie z sym- boli zamiast z wielu kopii tego samego obiektu pozwala takĝe na zmniejszenie rozmiaru pliku, w którym bÚdziemy mieli zamiar zapisaÊ rysunek. Modyfikacja symbolu spowoduje zmianÚ wyglÈdu wszystkich jego wystÈpieñ w rysunku. Do zarzÈdzania symbolami sïuĝy okno dokowane Menedĝer symboli. Aby je otwo- rzyÊ, naleĝy z górnego menu Edycja wybraÊ wiersz Symbol, a nastÚpnie Mene- dĝer symboli. Po narysowaniu obiektu lub obiektów naleĝy je zaznaczyÊ i z górnego menu Edy- cja wybraÊ polecenie Symbol, a potem Nowy symbol (rysunek 3.39). Pojawi siÚ okno, w którym naleĝy jeszcze podaÊ nazwÚ, pod jakÈ symbol ma zo- staÊ zapamiÚtany. Wpis akceptujemy klawiszem OK. Utworzony w ten sposób symbol pojawi siÚ na liĂcie okna dokowanego Menedĝer symboli. Symbol moĝna takĝe utworzyÊ, klikajÈc obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierajÈc z me- nu podrÚcznego Symbol, a nastÚpnie Nowy symbol. Obiekt lub obiekty, na podstawie których zostaï utworzony symbol, zostanÈ au- tomatycznie przeksztaïcone jako jego wystÈpienie. 74 SKOROWIDZ A automatyczne redukowanie wÚzïów, 193 zapisywanie, 27 czarne uchwyty, 75 czarny trójkÈt, 24 czcionki, 93, 98 czcionki OpenType, 98 czÚĂÊ wspólna obiektów, 149, 209 B biblioteka symboli, 77 blokowanie obiektów, 84 bïÚdy ortograficzne, 108 pisowni, 111 C cieniowanie gïÚbi, 241 cieñ, 258 cofniÚcie czynnoĂci, 33 Corel CONNECT, 31, 33 przyciski, 32 uruchamianie, 31 Corel PHOTO-PAINT, 217 efekty, 217 moduïy dodatkowe, 216 CorelTRACE, 218 D dodawanie stylu koloru, 153 wÚzïów, 191 dopasowywanie obiektu do obwiedni, 235 tekstu do Ăcieĝki, 264 drukowanie rysunków, 29 warstwy, 275 duplikowanie obiektu, 70 dzielenie wyrazów, 106 E edycja biblioteki symboli, 78 koloru, 154 symbolu, 75 warstwy, 275 ABC CorelDRAW X6 PL edytor harmonii, 156 efekty, 224 efekty typowe dla bitmap, 217 ekran Górne menu, 22 Linijki, 25 Numer bieĝÈcej strony, 25 Obszar strony, 25 Okno dokowane, 25 Paleta dokumentu, 25 Paleta kolorów, 24 Pasek narzÚdzi, 22 Pasek standardowy, 22 Pasek stanu, 24 Pasek tytuïu, 22 Pasek wïaĂciwoĂci, 22 Suwaki, 25 ekran CorelDRAW X6, 21 ekran powitalny, 18 eksportowanie biblioteki, 77 F faza, 242 formatowanie akapitów, 99 interakcyjne tekstu, 104 komórek, 125 tabeli, 125 tekstu, 96 znaków, 96 G gïÚbia, 236, 259 cieniowanie, 241 obrót, 239 oĂwietlenie, 240 gïÚbokoĂÊ gïÚbi, 238 górne menu, 22 grafika rastrowa, 12, 213 grafika wektorowa, 13, 20 granice, 210 grupowanie obiektów, 82 gumka, 199 282 I importowanie tekstu, 94 inicjaïy wpuszczane, 103 J jednostki miary, 160 jednostki wymiaru, 185 K kadrowanie, 198, 250 kÈt gradacji, 134 klawisze funkcyjne, 37 klonowanie obiektów, 71, 72 klony, 73 kïódka, 63 kolejnoĂÊ obiektów, 78 kolor obrysu, 232 konturu, 145 kolory, 10, 129, 152, 154 kolumny, 101 kolumny tabeli, 121 kombinacje klawiszy, 67, 80, 84, 88, 114, 211, 263 kontury, 141 kopia obiektu, 68 krzywa z 3 punktów, 182 krzywe Béziera, 177, 188 krzywe zamkniÚte, 175 ksztaït koñcówki, 145 ksztaïtowanie, 206 ksztaïty podstawowe, 55 L liczba stron, 45 wÚzïów, 193 limit przyciÈgania, 170 linia bazowa tekstu, 115 linia b-sklejana, 181 linie, 144, 176 linie wymiarowe, 184 Skorowidz narzÚdzie, 20 Cieñ, 258 Elipsa, 23, 89 GïÚbia, 259 Gumka, 199 Inteligentne rysowanie, 57 Inteligentne wypeïnienie, 23, 57, 149 Interakcyjne wypeïnienie, 24, 145 Kadrowanie, 23, 197 Kontur, 142, 176 Krzywa z 3 punktów, 182 Ksztaït, 23, 190, 191 Ksztaïty podstawowe, 24 Linia b-sklejana, 181 Linia z 2 punktów, 176 Linijka, 63, 158 Losowe znieksztaïcenie, 258 ’amana, 181 ’Ècznik, 183 ’Ècznik prostoliniowy, 24 Metamorfoza, 24, 255 Nóĝ, 198 Obrys, 256 Obwiednia, 259 Odpychaj, 11, 205 PÚdzel chropowaty, 202 PÚdzel rozmazujÈcy, 201 Pióro konturu, 24, 142 Pipeta, 24 Pisak, 180 PostrzÚpienie, 258 PowiÚkszenie, 23, 35 ProstokÈt, 23, 54 Prowadnica, 163 Prowadnica dynamiczna, 165 Prowadnica wyrównania, 167 PrzyciÈgaj, 11, 205 Rysunek odrÚczny, 23, 174 Siatka, 161, 172 Smuĝenie, 11, 204 Spirala, 55 Swobodna transformacja, 203 ¥limak, 11, 204 ¥rodki artystyczne, 178 Tabela, 24, 118, 125 linijki, 25, 158 lista okien dokowanych, 38 lustrzane odbicie obiektu, 64 ’ ïamana, 181 ïÈczenie krzywych, 194 obiektów, 205 ïÈczniki, 182 ïÈczniki interakcyjne, 183 M mapowanie wÚzïów, 229 mapy bitowe, 15, 20, 44, 214 menedĝer obiektów, 270 Prowadnice, 270, 271 Pulpit, 271 Siatka dokumentu, 271 Strona 1, 270 Strona gïówna, 270 Warstwa 1, 270 menedĝer symboli, 74 menu Widok, 158 metamorfoza, 226, 255 metamorfoza kolorów, 233 metody trasowania, 219 miksery, 130 modele kolorów, 129 modyfikowanie kolorów, 156 naroĝników, 89 symboli, 74, 78 wÚzïów, 190 N nagrania wideo, 41 naroĝniki, 11, 143, 232 narzÚdzia efektów, 255 jÚzykowe, 107 kadrowania, 197 ksztaïtu, 201 283 ABC CorelDRAW X6 PL narzÚdzie Tekst, 24, 91, 94 Usuwanie segmentów wirtualnych, 200 Wepchnij/wypchnij, 257 WielokÈt, 23, 54 Wir, 258 Wskaěnik, 22, 52, 75 Wskaěnik odrÚczny, 11, 81 Wygïadzanie znieksztaïcenia, 258 Wymiar równolegïy, 24 Wymiary, 184 Wypeïnienie, 24, 127 Wypeïnienie siatkowe, 147 Znieksztaïcenie, 257 nawiasy klamrowe, 87 nawigator, 35 nazwy stron, 46 niebieskie uchwyty, 75 nowy rysunek, 270 nóĝ, 198 numer bieĝÈcej strony, 25 numerowanie stron, 46 O obiekt gïówny, 73 obiekty, 8, 20, 51 oblewanie tekstem, 266 obramowanie komórek, 126 obrót, 203 gïÚbi, 238 obiektu, 65 obrys, 231, 256 obsïuga czcionek OpenType, 9 obszar roboczy, 42 strony, 25 obwiednia, 233, 259, 266 odbicie, 203 odïÈczenie tekstu od Ăcieĝki, 266 okna dokowane, 20, 25, 37 okno automatycznego zapisywania, 27 drukowania, 30 Importowanie/wklejanie tekstu, 95 284 Kolor, 141 Kolor konturu, 145 Menedĝer obiektów, 271 Menedĝer symboli, 74 Metamorfoza, 228 Miksery, 130 podglÈdu wydruku, 30 Podpowiedzi, 40, 41 Pomocy, 49 powitalne, 19 programu PowerTRACE, 221 przejĂcia kolorów, 131 PrzeksztaïÊ tekst w tabelÚ, 119 rozmiaru strony, 43 Style kolorów, 10, 153 Style obiektu, 9 Transformacje, 66 wïaĂciwoĂci duplikowania, 71 obiektu, 10, 38, 147, 148 tekstu, 97 Wypeïnienie jednolite, 60 Zrób krok i powtórz, 69 opcje konturu, 149 szybkiego sprawdzania, 109 wypeïnienia, 149 orientacja strony, 43 tekstu, 265 oĂwietlenie gïÚbi, 240 otwieranie rysunków, 28 P pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6, 8 paleta pasek dokumentu, 25, 151 kolorów, 24, 131, 132 wysuwana, 21 narzÚdzi, 22 przejĂcia kolorów, 135 standardowy, 22 stanu, 24 Skorowidz tytuïu, 22 wïaĂciwoĂci, 22 wïaĂciwoĂci obszaru roboczego, 42 perspektywa, 248 pÚdzle, 201 pisak, 180 pochylanie obiektu, 65 pochylenie, 203 podglÈd, 224 efektu, 217 wydruku, 30 podpowiedě, 40, 41 podziaï komórki, 123 pole wyszukiwania, 19 polecenie tekstu w tabelÚ, 119 w krzywe, 196 w mapÚ bitowÈ, 214 przelewanie tekstu, 106 przenoszenie obiektu, 272 przesuwanie obiektu, 68, 70 przezroczyste wypeïnienie, 10 przezroczystoĂÊ, 260 obiektów, 59 tryby scalania, 262 zamroĝenie, 261 przyciÈganie do obiektów, 168 do siatki, 161 tekstu, 171 przyciÚcie rysunku, 198 przycinanie, 208, 210 przycisk Nawigatora, 35 przyspieszenie obiektów, 227 punkt odniesienia, 63 punkt przeciÚcia linijek, 160 punkty kontrolne, 188, 189 punkty przyciÈgania, 169, 170 R ramka kadrowania, 198 ramki tekstu, 105 reguïy sprawdzania pisowni, 111 rodzaje naroĝników, 232 obrysu, 231 przesuniÚcia fazy, 243 soczewek, 244 warstw, 273 wÚzïów, 192 rozkïadanie obiektów, 87 rozmiar obiektu, 63 strony, 42 rozpoznawanie kroju czcionki, 116 ksztaïtów, 58 znaków, 117 rysowanie elipsy, 57 linii, 174, 177 Duplikuj, 70 Faza, 242 Grupuj, 82 Klonuj, 72 KolejnoĂÊ, 79 Metamorfoza, 226 Nowy pusty dokument, 18 Odblokuj obiekt, 84 PrzeksztaïÊ w mapÚ bitowÈ, 214 Przód bez tyïu, 210 PrzywróÊ obiekty, 76 Rozdziel grupÚ, 83 RozmieĂÊ/WyczyĂÊ transformacje, 67 Symbol, 74 Tematy Pomocy, 48 Tyï bez przodu, 210 UproĂÊ, 209 Uruchamianie aplikacji, 31 Wyrównanie i rozkïad, 85 Zablokuj obiekt, 84 pomoc, 48 PowerTRACE, 221 powiÚkszanie rysunku, 12, 34, 64 prowadnice, 163 dynamiczne, 165 wyrównania, 9, 167 przeciÈganie obiektu na kadr, 253 przeksztaïcanie konturu w obiekt, 150 krzywej, 192 tekstu, 113 285 ABC CorelDRAW X6 PL rysowanie linii b-sklejanej, 181 linii wymiarowej, 185 obiektu, 52 odrÚczne, 174 prostokÈta, 40 tabeli, 118, 119 rysunek, 20 odrÚczny, 174 rastrowy, 12 wektorowy, 12, 15 S scalanie komórek, 122 przezroczystoĂci, 262 segment, 188 siatka, 147, 161 siatka bazowa, 171 skalowanie, 203 skalowanie konturu, 145 skrót klawiszowy, Patrz kombinacje klawiszy smuĝenie, 204 soczewka, 244 dodanie koloru, 245 dopeïnienie, 246 kolory niestandardowe, 246 limit koloru, 245 mapa termiczna, 246 odcienie szaroĂci, 246 powiÚkszenie, 246 przezroczystoĂÊ, 247 rozjaĂnienie, 245 rybie oko, 246 szkielet, 247 spad, 43 spawanie, 207 sprawdzanie gramatyki, 109 statystyka tekstu, 113 stopnie powiÚkszenia, 34 strony, 45 strzaïki, 105, 144 strzaïki ustawiania odstÚpów, 104 style fazy, 243 kolorów, 152, 153 suwaki, 25 swobodna transformacja, 203 symbole, 74 szablony dokumentów, 20 szerokoĂÊ kolumn, 124 szybki kadr, 9, 254 szybkie kadrowanie, 252 sprawdzanie testu, 109 trasowanie, 219 Ăcieĝka metamorfozy, 230 tekstu, 264 Ăcieĝki, 133 Ălimak, 204 Ărodki artystyczne, 178, 179 Ăwiatïo gïÚbi, 239 ¥ T tabele, 118 tabulatory, 100 tekst akapitowy, 21, 92 dopasowywanie, 264 obwiednia, 267 ozdobny, 21, 92 w kolumnach, 102 tekstury postscriptowe, 140 tïo strony, 44 transformacja Obrót, 67 Pochylenie, 67 Poïoĝenie, 67 Rozmiar, 67 Skala, 67 transformacje obiektów, 62 trasowanie, 218 konturów, 219, 220 linii Ărodkowych, 219 286 Skorowidz tryb scalania przezroczystoĂci, 262 tworzenie wÚzeï cienia, 258 harmonii kolorów, 154 kopii obiektu, 67, 68 metamorfozy, 226 objaĂnienia, 187 stylu koloru, 153 symbolu, 75 szybkiego kadru, 254 tabel, 118 ukïadanki, 253 warstw, 277, 279 typy gïÚbi, 237 przezroczystoĂci, 261 wypeïnienia gïÚbi, 240 wypeïnienia tonalnego, 134 U uchwyty modyfikacji znieksztaïcenia, 257 zaznaczenia, 52 upraszczanie, 209 uruchamianie CorelDRAW X6, 17 usïuga WhatTheFont?!, 116 ustawianie parametrów siatki, 162 prowadnic, 163 ustawienia fabryczne, 36, 128 usuwanie obiektu, 53 usuwanie segmentów wirtualnych, 200 stron, 45 stylu koloru, 154 warstw, 278 W warstwy, 21, 270, 272 blokowanie, 279 gïówne, 273 lokalne, 273 podstawowe, 271 wektor wypeïnienia, 146 gïadki, 192 ostry, 192 symetryczny, 192 wÚzïy, 188 wÚzïy perspektywy, 249 wideo, 41 widocznoĂÊ warstwy, 275 widok dokumentu, 47 wiersze tabeli, 121 wïaĂciwoĂci dopasowania tekstu, 265 klonu, 72 linijki, 159 tekstu, 92, 97 warstwy, 276 wypeïnienia, 146 wïÈczanie opcji podglÈdu, 224 wspóïrzÚdne obiektu, 62 wstawianie obrazu do komórki, 125 stron, 45 symbolu, 115 wybieranie obiektu, 80, 83 wyglÈd ekranu, 21 wygïadzanie naroĝników, 58 wymiarowanie obiektu, 185 wymiary kÈtowe, 185 wypeïnienie deseniem, 135 dowolne, 135 gïÚbi, 240 interakcyjne, 145 jednolite, 60, 129 mapÈ bitowÈ, 137 postscriptowe, 139 siatkowe, 147 teksturÈ, 137 tonalne, 133 wyrównywanie obiektów, 85, 114 wysokoĂÊ wierszy, 124 wyĂwietlanie dokumentu, 47 siatki bazowej, 171 wzorce obwiedni, 235 287 ABC CorelDRAW X6 PL Z zakïadka Aktualizacje, 18 Galeria, 18 NarzÚdzia edukacyjne, 18 NowoĂci, 18 Szybki start, 18 zamroĝenie przezroczystoĂci, 261 zapisywanie pliku, 26 rysunków, 25 zarzÈdzanie obiektami, 271 zawijanie tekstu, 268 zaznaczanie elementów tabeli, 120, 121 obiektów, 11, 80, 81 klonów, 73 zmiana gïÚbokoĂci i kÈta fazy, 241 kolejnoĂci obiektów, 79 kolorów metamorfozy, 228 ksztaïtu krzywych, 190 ksztaïtu obiektów, 89, 195 poïoĝenia obiektu, 62 rozmiaru obiektu, 62 skali rysunku, 187 ustawieñ domyĂlnych, 128 ustawieñ duplikowania, 71 widoku dokumentu, 48 wielkoĂci liter, 112 wïaĂciwoĂci warstw, 277 wyglÈdu symboli, 77 wymuszonego kÈta, 66 zmniejszenie rysunku, 14 znacznik Ărodka obiektu, 52 znaki diakrytyczne, 93 specjalne, 115 tabulacji, 101 wypunktowania, 102 znieksztaïcenie, 256 288
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC CorelDRAW X6 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: