Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 006829 22992849 na godz. na dobę w sumie
ABC Delphi 2006 - książka
ABC Delphi 2006 - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0573-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj jedno z najpopularniejszych narzędzi programistycznych

Środowisko programistyczne Delphi od lat cieszy się zasłużoną popularnością wśród twórców oprogramowania. Potężne narzędzie programistyczne, oparte na popularnym języku Pascal, było prekursorem środowisk wizualnych, w których tworzenie aplikacji przypomina budowanie modelu z klocków. Kolejne wersje Delphi były wykorzystywane do tworzenia przeróżnych aplikacji -- począwszy od prostych programików, a skończywszy na rozbudowanych systemach bazodanowych. Najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2006, umożliwia tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz 'tradycyjnych' aplikacji Win32.

Książka 'ABC Delphi 2006' to wprowadzenie do programowania w tym środowisku. Na praktycznych przykładach przedstawia najnowszą wersję Delphi, język Object Pascal oraz filozofię tworzenia aplikacji na podstawie komponentów VCL. Czytając ją, poznasz środowisko programistyczne, elementy języka Object Pascal oraz zasady programowania strukturalnego i obiektowego. Nauczysz się budować własne aplikacje dla systemu Windows oraz wykorzystywać i tworzyć komponenty VCL. Zdobędziesz solidne podstawy do dalszej nauki programowania w Delphi.

Pobierz rozdziały: 12, 13 i 14 jako pliki PDF.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC Delphi 2006 Autor: Jacek Matulewski ISBN: 83-246-0573-8 Format: B5, stron: 320 Przyk³ady na ftp: 3950 kB Œrodowisko programistyczne Delphi od lat cieszy siê zas³u¿on¹ popularnoœci¹ wœród twórców oprogramowania. Potê¿ne narzêdzie programistyczne, oparte na popularnym jêzyku Pascal, by³o prekursorem œrodowisk wizualnych, w których tworzenie aplikacji przypomina budowanie modelu z klocków. Kolejne wersje Delphi by³y wykorzystywane do tworzenia przeró¿nych aplikacji — pocz¹wszy od prostych programików, a skoñczywszy na rozbudowanych systemach bazodanowych. Najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2006, umo¿liwia tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz „tradycyjnych” aplikacji Win32. Ksi¹¿ka „ABC Delphi 2006” to wprowadzenie do programowania w tym œrodowisku. Na praktycznych przyk³adach przedstawia najnowsz¹ wersjê Delphi, jêzyk Object Pascal oraz filozofiê tworzenia aplikacji na podstawie komponentów VCL. Czytaj¹c j¹, poznasz œrodowisko programistyczne, elementy jêzyka Object Pascal oraz zasady programowania strukturalnego i obiektowego. Nauczysz siê budowaæ w³asne aplikacje dla systemu Windows oraz wykorzystywaæ i tworzyæ komponenty VCL. Zdobêdziesz solidne podstawy do dalszej nauki programowania w Delphi. (cid:129) Struktura projektu w Delphi (cid:129) Typy danych i zmienne (cid:129) Instrukcje steruj¹ce, pêtle i wyra¿enia warunkowe (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Wykrywanie i usuwanie b³êdów w kodzie (cid:129) Korzystanie z komponentów VCL (cid:129) Programowanie grafiki (cid:129) Operacje na plikach i drukowanie (cid:129) Zapisywanie informacji w rejestrze Windows (cid:129) Projektowanie komponentów Poznaj jedno z najpopularniejszych narzêdzi programistycznych I 1 Wstęp ........................................................................... 11 Środowisko programistyczne Borland Developer Studio i język programowania Object Pascal ..........15 Poznajemy możliwości Delphi ........................................ 17 Platformy Win32 i .NET ................................................................. 18 Co to jest Win32? ...................................................................... 18 Czym jest platforma .NET? ...................................................... 19 Pierwszy projekt ............................................................................. 20 Projekt VCL Forms Application — Delphi for Win32 .............. 21 Jak umieścić komponent na formie? ....................................... 22 Co to jest inspektor obiektów? ................................................. 23 Jak za pomocą inspektora obiektów zmieniać własności komponentów? ...................................................... 23 Jak dopasować położenie komponentu? ................................. 26 Jak umieszczać na formie wiele komponentów tego samego typu? .................................................................. 26 Jak zaznaczyć wiele komponentów jednocześnie? ................. 27 Jak zaprogramować reakcję programu na kliknięcie panelu przez użytkownika? ................................................... 27 Domyślna metoda zdarzeniowa ............................................... 28 Polecenie ShowMessage ........................................................... 28 CodeInsight, czyli nieoceniona pomoc w trakcie edycji kodu ............................................................. 29 ABC Delphi 2006 Model zdarzeniowy projektowania aplikacji .......................... 30 Jak uruchomić projektowaną aplikację? ................................. 30 Jak przełączać między widokiem projektowania i edytorem? ............................................................................. 31 Jak ustalić pozycję okna po uruchomieniu aplikacji? ............ 31 Jak zmieniać własności obiektów programowo? ................... 32 Jak zapisać projekt na dysku? ................................................. 33 Oznaczenie zmian w kodzie ..................................................... 35 Pliki projektu Win32 ................................................................ 35 Pierwsze podsumowanie .......................................................... 36 Ustawienia projektu ....................................................................... 36 Jak zmienić tytuł i ikonę aplikacji? ......................................... 36 Informacje o wersji aplikacji dołączane do skompilowanego pliku .exe .............................................. 37 Déjà vu, czyli pierwszy projekt w wersji dla platformy .NET ..... 40 Projekt VCL Forms Application — Delphi for .NET ................ 40 Pliki projektu VCL.NET ............................................................ 43 Dystrybucja programów ................................................................ 44 Projekty VCL Forms Application — Delphi for Win32 ........... 44 Projekty dla .NET korzystające z biblioteki Windows Forms ..................................................................... 44 Projekty VCL Forms Application — Delphi for .NET .............. 44 Win32 albo .NET? — oto jest pytanie ........................................... 45 Konfiguracja środowiska Delphi 2006 ........................................... 47 Okno postępu kompilacji .......................................................... 47 Automatyczne zapisywanie plików projektu .......................... 47 Modyfikowanie menu File/New ............................................... 48 Edytor kodu .................................................................................... 50 Opcje edytora ............................................................................ 50 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal ....................53 Wczytywanie istniejącego projektu .............................................. 54 Jak wczytać wcześniej zapisany projekt do Delphi? .............. 54 Plik Kolory.dpr ............................................................................... 54 Moduł Unit1.pas ............................................................................. 57 Jak wczytać moduł będący elementem projektu? .................. 57 Czym jest moduł? ...................................................................... 58 Sekcje modułu ........................................................................... 59 Interfejs modułu Unit1 ............................................................. 59 Implementacja .......................................................................... 60 Pliki .dfm i .nfm .............................................................................. 61 Kod źródłowy projektu dla platformy .NET ................................. 61 Typy zmiennych i instrukcje sterujące, czyli o tym, co każdy programista umieć musi .................63 Podstawy ........................................................................................ 64 Równanie kwadratowe ............................................................ 64 Przygotowanie interfejsu ......................................................... 66 Deklarowanie zmiennych ......................................................... 67 2 3 4 Spis treści Dygresja na temat typów rzeczywistych w Delphi ................. 68 Konwersja łańcucha na liczbę .................................................. 69 Obliczenia arytmetyczne i ich kolejność ................................. 71 Typ logiczny i operatory logiczne ............................................ 72 Instrukcja warunkowa if .......................................................... 73 Jak wyłączyć podpowiadanie przez edytor szablonów instrukcji? ............................................................. 74 O błędach w kodzie i części else instrukcji warunkowej ........ 75 Procedura Exit .......................................................................... 78 Na tym nie koniec ........................................................................... 79 Typy całkowite Delphi .............................................................. 79 Instrukcja wielokrotnego wyboru case ................................... 81 Procedura ShowMessage .......................................................... 83 Obsługa wyjątków .......................................................................... 84 Czym są i do czego służą wyjątki? ........................................... 84 Przechwytywanie wyjątków .................................................... 85 Zgłaszanie wyjątków ................................................................ 87 Pętle ................................................................................................. 88 Pętla for ..................................................................................... 88 Pętla for w praktyce, czyli tajemnica pitagorejczyków .......... 89 Uwaga o instrukcji goto, którą należy czytać z zamkniętymi oczami ............................................................ 92 Pętla repeat..until ..................................................................... 92 Pętla while..do .......................................................................... 93 Procedury Break i Continue ..................................................... 94 Podsumowanie ................................................................................ 96 Typy złożone ................................................................................... 96 Tablice ....................................................................................... 96 Pętla for..in..do .......................................................................... 98 Tablice dwuwymiarowe ........................................................... 99 Definiowanie własnych typów ............................................... 100 Tablice dynamiczne ................................................................ 100 Typy wyliczeniowe ................................................................. 101 Zbiory ...................................................................................... 102 Rekordy ................................................................................... 106 Jak sprawdzić zawartość tablicy rekordów? ........................ 109 Instrukcja with ....................................................................... 109 Kombinacja rekordów i typów wyliczeniowych ................... 110 Kilka słów o konwersji typów ...................................................... 111 Łańcuchy ....................................................................................... 112 Dyrektywy preprocesora .............................................................. 114 Definiowanie bloków .............................................................. 114 Kompilacja warunkowa .......................................................... 116 Wskaźniki ..................................................................................... 117 Czym są wsaźniki? .................................................................. 117 Podstawowe konstrukcje ........................................................ 118 Wskaźniki w projekcie .NET .................................................. 119 Do czego mogą służyć wskaźniki? ......................................... 120 Wskaźniki — unikać, czy nie? ................................................ 120 5 ABC Delphi 2006 4 5 W domu: ....................................................................................... 121 Zdegenerowane równanie kwadratowe ................................ 121 Silnia ....................................................................................... 121 Imitacja pętli for ..................................................................... 121 NWD ........................................................................................ 121 Ikony formy ............................................................................ 122 Typ wyliczeniowy i zbiór ....................................................... 122 Rekordy ................................................................................... 122 Instrukcja with ....................................................................... 122 Programowanie strukturalne ........................................123 Procedury, funkcje, moduły ......................................................... 124 Procedury ................................................................................ 124 Definiowanie procedury ......................................................... 125 Interfejs modułu ..................................................................... 127 Parametry procedur przekazywane przez wartość .............. 129 Większa ilość parametrów ..................................................... 129 Wartości domyślne parametrów ............................................ 130 Parametry przesyłane przez zmienną (referencję) ................ 130 Funkcje .................................................................................... 131 Funkcje imitujące globalne stałe ........................................... 133 Zmienne proceduralne ............................................................ 133 W domu ......................................................................................... 134 Funkcje Silnia i NWP .............................................................. 134 Sekcje initialization i finalization modułu ............................ 134 Programowanie obiektowe ............................................135 Pojęcia obiekt i klasa .................................................................... 135 Klasa ........................................................................................ 136 Referencje (zmienne obiektowe) ............................................ 137 Tworzenie obiektów ............................................................... 138 Jeden obiekt może mieć wiele referencji .............................. 140 Interfejs i implementacja klasy ................................................... 141 Definicja klasy ........................................................................ 141 Projektowanie klasy — ustalanie zakresu dostępności pól i metod ............................................................................ 142 Pola .......................................................................................... 144 Konstruktor klasy — inicjowanie stanu obiektu .................. 144 Referencja Self ........................................................................ 146 Tworzenie obiektów ............................................................... 146 Usuwanie obiektów z pamięci w projektach dla platformy Win32 ............................................................ 147 Metoda Free w platformie .NET ............................................ 147 Metoda prywatna ................................................................... 148 Zbiór metod publicznych udostępniających wyniki ............. 149 Testowanie klasy .................................................................... 150 Przechwytywanie wyjątków .................................................. 151 Zwiększona kontrola zakresu dostępności .................................. 151 Przestrzenie nazw .................................................................. 151 Nowe zakresy dostępności w klasach ................................... 152 Blokowanie dziedziczenia ...................................................... 153 6 Spis treści 6 7 II 8 W domu ......................................................................................... 153 Referencje ................................................................................ 153 Referencja Self ........................................................................ 154 Rozwój klasy TRownanieKwadratowe .................................. 154 Metody statyczne .................................................................... 154 Definiowanie operatorów w projektach .NET ...................... 155 Podstawy debugowania kodu ........................................ 157 Debuger środowiska BDS ............................................................. 158 Ukryty błąd ............................................................................. 158 Aktywowanie debugowania ................................................... 159 Kontrolowane uruchamianie i śledzenie działania aplikacji ................................................................. 160 Zaawansowane techniki debugowania ........................................ 161 Breakpoint ............................................................................... 161 Obserwacja wartości zmiennych ........................................... 162 Obsługa wyjątków przez środowisko BDS ............................ 163 Wyłączanie debugowania ....................................................... 165 Korzystanie z klas platformy .NET na przykładzie kolekcji ................................................ 167 Kolekcje w Delphi ......................................................................... 168 Kolekcja ArrayList .................................................................. 168 Kolekcja SortedList i inne ....................................................... 170 Biblioteki komponentów VCL i VCL.NET ...173 Podstawowe komponenty VCL/VCL.NET ....................... 175 Komponent TShape — powtórzenie wiadomości ....................... 176 Jak umieszczać komponenty na formie? ............................... 176 Jak modyfikować złożone własności komponentów za pomocą inspektora obiektów? ......................................... 176 Jak reagować na zdarzenia? .................................................. 177 Komponent TImage. Okna dialogowe .......................................... 179 Automatyczne adaptowanie rozmiarów komponentów do rozmiaru formy ................................................................ 179 Jak wczytać obraz w trakcie projektowania aplikacji? ........ 180 Konfigurowanie komponentu TOpenDialog .......................... 181 Jak wczytać obraz podczas działania programu za pomocą okna dialogowego? ............................................. 181 Jak odczytać plik w formacie JPEG? ..................................... 183 Kontrola programu za pomocą klawiatury ............................ 185 Wczytywanie dokumentu z pliku wskazanego jako parametr linii komend .................................................. 186 Jak uruchomić projektowaną aplikację w środowisku BDS z parametrem linii komend? ........................................ 187 Komponent TMediaPlayer ........................................................... 187 Odtwarzacz plików wideo ...................................................... 188 Panel jako ekran odtwarzacza wideo .................................... 190 7 ABC Delphi 2006 Wybór filmu za pomocą okna dialogowego w trakcie działania programu ............................................. 190 Odtwarzacz CDAudio ............................................................. 192 Komponenty sterujące .................................................................. 192 Suwak TScrollBar i pasek postępu TProgressBar ................. 192 Pole opcji TCheckBox ............................................................. 193 Pole wyboru TRadioButton .................................................... 194 Niezależna grupa pól wyboru ................................................ 196 TTimer .......................................................................................... 197 Czynności wykonywane cyklicznie ....................................... 197 Czynność wykonywana z opóźnieniem ................................. 198 Aplikacja z wieloma formami ...................................................... 199 Dodawanie form do projektu ................................................. 199 Dostęp do nowej formy z formy głównej ............................... 200 Show versus ShowModal ....................................................... 202 Zmiana własności Visible formy w trakcie projektowania .. 203 Dostęp do komponentów z innej formy ................................. 204 Właściciel i rodzic ........................................................................ 205 Własności Owner i Parent komponentów ............................. 205 Zmiana rodzica w trakcie działania programu ..................... 207 Co właściwie oznacza zamknięcie dodatkowej formy? ........ 207 Tworzenie kontrolek VCL w trakcie działania programu .... 208 W domu ......................................................................................... 210 Komponent TSaveDialog ........................................................ 210 Komponenty TMemo, TRichEdit ........................................... 210 Komponent TRadioGroup ....................................................... 210 Więcej VCL ..................................................................211 Menu aplikacji .............................................................................. 211 Menu główne aplikacji i edytor menu ................................... 212 Rozbudowywanie struktury menu ........................................ 214 Tworzenie nowych metod związanych z pozycjami menu ................................................................. 215 Wiązanie istniejących metod z pozycjami menu .................. 216 Wstawianie pozycji. Separatory ............................................ 216 Usuwanie pozycji z menu ...................................................... 218 Klawisze skrótu ...................................................................... 218 Ikony w menu ......................................................................... 219 Pasek stanu ................................................................................... 220 Sztuczki z oknami ........................................................................ 222 Jak spowodować, aby forma stopniowo znikała przy zamknięciu aplikacji .................................................... 223 Jak uzyskać dowolny kształt formy? .................................... 224 Jak poradzić sobie z niepoprawnym skalowaniem formy w systemach z różną wielkością czcionki? ......................... 225 Jak ograniczyć rozmiary formy? ........................................... 226 Jak przygotować wizytówkę programu (splash screen)? ..... 227 W domu ......................................................................................... 229 Menu kontekstowe ................................................................. 229 Pasek narzędzi ........................................................................ 230 9 8 Spis treści 10 Prosta grafika ............................................................. 231 Płótno i sztaluga ........................................................................... 231 Klasa TCanvas ......................................................................... 231 Odświeżanie formy. Zdarzenie OnPaint formy ..................... 232 Linie .............................................................................................. 232 Mieszanie kolorów .................................................................. 232 Rysowanie linii ....................................................................... 234 ClientHeight i Height, czyli obszar użytkownika formy ....... 236 Okno dialogowe wyboru koloru TColorDialog ...................... 237 Punkty ........................................................................................... 239 Korzystanie z tablicy TCanvas.Pixels .................................... 239 Negatyw .................................................................................. 240 Jak w projektach dla platformy Win32 umożliwić edycję obrazów z plików JPEG? .......................................... 242 Kilka słów o operacjach na bitach ......................................... 244 Własność TBitmap.ScanLine (platforma Win32) .................. 246 Wskaźniki IntPtr i klasa Marshal (platforma .NET) ............. 247 Inne możliwości płótna ................................................................ 248 Tekst na płótnie ...................................................................... 248 Obraz na płótnie w projekcie Win32 ..................................... 251 Obraz na płótnie w projekcie .NET ........................................ 253 W domu ......................................................................................... 254 11 Operacje na plikach i drukowanie z poziomu VCL i VCL.NET ........................................... 255 Automatyczne dopasowywanie rozmiaru komponentów .......... 256 Własność Align, czyli o tym jak przygotować interfejs aplikacji, który będzie automatycznie dostosowywał się do zmian rozmiaru formy? .................... 256 Komponent TSplitter .............................................................. 257 Komponenty VCL pomagające w obsłudze plików ..................... 258 Jak połączyć komponenty TDriveComboBox, TDirectoryListBox i TFileListBox żeby stworzyć prostą przeglądarkę plików? ................................................ 259 Jak filtrować zawartość komponentu TFileListBox? ........... 259 Prezentowanie nazwy katalogu wybranego za pomocą TDirectoryListBox na komponencie TLabel ........................ 259 Prezentowanie na komponencie TLabel pliku wybranego w TFileListBox .................................................. 261 Jak z łańcucha wyodrębnić nazwę pliku, jego rozszerzenie lub katalog, w którym się znajduje? ....... 261 Wczytywanie plików graficznych wskazanych w FileListBox ........................................................................ 263 Przeglądanie katalogów w TFileListBox ............................... 264 Obsługa plików z poziomu Object Pascala .................................. 266 Tworzenie pliku tekstowego .................................................. 266 Dopisywanie do pliku ............................................................. 268 Odczytywanie plików tekstowych ......................................... 269 Funkcja czy procedura ............................................................ 271 9 A ABC Delphi 2006 System plików .............................................................................. 272 Operacje na plikach ................................................................ 273 Operacje na katalogach .......................................................... 275 Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku? .................. 275 Drukowanie „automatyczne” ....................................................... 276 Drukowanie tekstu znajdującego się w komponencie TRichEdit. Okno dialogowe TPrintDialog ........................... 277 Wybór drukarki z poziomu kodu aplikacji ............................ 279 Drukowanie „ręczne” ................................................................... 280 Tworzenie i przygotowanie modułu Drukowanie ................ 280 Jak w trybie graficznym wydrukować tekst przechowywany w klasie TStrings? .................................... 281 Testowanie drukowania tekstu w trybie graficznym .......... 285 Jak wydrukować obraz z pliku? ............................................ 286 Dodawanie kodu źródłowego modułu do projektu ............... 288 Powtórka z edycji menu aplikacji .......................................... 289 Testowanie procedury drukującej obraz ............................... 289 W domu ......................................................................................... 290 Klasa TStringList .................................................................... 290 Rozwijanie procedur Drukuj .................................................. 291 Rozwiązania niektórych zadań .....................................293 Rozdział 3 ..................................................................................... 293 Zdegenerowane równanie kwadratowe ................................ 293 Silnia ....................................................................................... 295 Imitacja pętli for ..................................................................... 296 NWD ........................................................................................ 296 Ikony formy ............................................................................ 297 Typ wyliczeniowy i zbiór ....................................................... 298 Rekordy ................................................................................... 298 Instrukcja with ....................................................................... 299 Rozdział 4 ..................................................................................... 299 Funkcja Silnia ......................................................................... 299 Funkcja NWD .......................................................................... 300 Sekcje initialization i finalization modułu ............................ 301 Rozdział 5 ..................................................................................... 302 Referencje ............................................................................... 302 Referencja Self ........................................................................ 302 Rozwój klasy TRownanieKwadratowe .................................. 303 Metody statyczne ................................................................... 304 Rozdział 8 ..................................................................................... 305 Komponent TSaveDialog ........................................................ 305 Komponent TMemo ................................................................ 306 Komponent TRadioGroup ....................................................... 307 Rozdział 9 ..................................................................................... 308 Menu kontekstowe ................................................................. 308 Pasek narzędzi ........................................................................ 308 Rozdział 10 ................................................................................... 309 Rozdział 11 ................................................................................... 310 Rozwijanie procedur Drukuj .................................................. 310 Skorowidz ....................................................................315 10 poprzednim rozdziale przygotowaliśmy zgrabną aplikację, pozwalającą na zmienianie koloru panelu za pomocą trzech suwaków. Większość czynności wyko- naliśmy z myszką w ręku, wpisując tylko dwie linie kodu. Jednak jeżeli zajrzymy do plików Unit1.pas i Kolory.dpr widocznych w katalogu projektu, to prze- konamy się, że kodu powstało znacznie więcej. W tym rozdziale zanalizujemy ów kod, co da nam jednocze- śnie okazję do przedstawienia podstaw języka Object Pascal. Nie będzie to jednak dogłębne studium wszyst- kich elementów języka, które zobaczymy w tych pli- kach, bo wówczas pogubilibyśmy się w szczegółach. ABC Delphi 2006 Będzie to więc raczej turystyczny przewodnik po tej nowej galaktyce. Zatem i w tym rozdziale wiele razy będę obiecywać, że jakiś termin lub zagadnienie omówione będzie dokładniej w jednym z kolejnych rozdziałów. Jak wczytać wcześniej zapisany projekt do Delphi? Otwórzmy projekt aplikacji, którą zajmowaliśmy się na początku poprzedniego rozdziału (projekt dla Win32). Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy uruchomiona przez nas wersja środowiska BDS zawiera moduł od- powiedzialny za przygotowywanie i kompilację projektu, który chcemy wczytać. Jeżeli uruchomiliśmy tylko moduł Delphi for the Microsoft .NET Framework, to nie uda nam się wczytać projektu typu VCL Forms Application — Delphi for Win32. Wówczas należy zamknąć BDS i ponownie je uruchomić, korzystając z ikony Delphi for Microsoft Win32 lub Borland Developer Studio 2006 w menu Start. Po uruchomieniu właściwej wersji środowiska mamy do wyboru co naj- mniej cztery sposoby na wczytanie zapisanego na dysku projektu. Po pierwsze w każdej chwili możemy na pasku narzędzi środowiska BDS (rysunek 2.1) kliknąć ikonę Open Project lub w menu File aplikacji wybrać pozycję Open Project.... Jesz- cze innym sposobem na wczytanie projektu jest użycie kombinacji klawiszy Ctrl+ F11. W obu przypadkach pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór i wczy- tanie pliku projektu (pliku z rozszerzeniem .bdsproj). Ponadto, jeżeli poprzedni projekt został zamknięty (tzn. z menu File wybraliśmy polecenie Close All), to w głównej części środowiska widoczna jest pokazana na rysunku 2.1 lista kilku ostatnich projektów. Niestety, jeżeli ktoś, tak jak ja, jest zbyt leniwy, żeby opi- sowo nazywać projekty, to zobaczy jedynie listę kilku plików Project1.bdsproj. Wówczas pomóc może informacja o dokładnym położeniu pliku, która pojawi się, gdy chwilę potrzymamy kursor nad nazwą projektu. W dowolny z opisanych po- wyżej sposobów wczytajmy projekt aplikacji Kolory.bdsproj, któremu towarzyszy złota ikona symbolizująca aplikację dla Win32. Po wczytaniu zobaczymy nie ten plik, z którym pracowaliśmy w poprzednim roz- dziale (Unit1.pas), tylko widoczny na listingu 2.1 plik Kolory.dpr. Jest to główny plik programu, od niego rozpoczyna się wykonywanie kodu całego projektu. 54 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal Rysunek 2.1. Wszystkie drogi prowadzą do... Listing 2.1. Główny plik programu Kolory program Kolory; uses Forms, Unit1 in Unit1.pas {Form1}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.Title := Kolory ; Application.CreateForm(TForm1, Form1); Application.Run; end. Skoro już mamy go przed oczami i jest taki ważny, to poświęćmy mu chwilę. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że plik ten zaczyna się od słowa kluczowego program i następującej po nim nazwie aplikacji Kolory. Tak zaczynają się wszyst- kie programy napisane w Pascalu. Tylko jeden plik projektu może rozpoczynać się w ten sposób, i w Delphi jest nim właśnie plik .dpr. W kolejnej linii widzimy słowo kluczowe uses, po którym wymienione są dwa moduły. Moduł Forms z biblioteki VCL oraz dobrze nam znany moduł Unit1. Taką nazwę nosi moduł zapisany w poprzednim rozdziale do pliku Unit1.pas. O ile położenie modułu Forms jest znane kompilatorowi Delphi, to plik, w którym znajduje się moduł Unit1, jest jawnie wskazywany. Służy do tego konstrukcja Unit1 in Unit1.pas (moduł Unit1 w pliku Unit1.pas). Czym jest moduł, możemy już chyba sobie wy- obrazić. Mówiąc najprościej, jest to osobny plik z kodem źródłowym. Ale to tylko wstępna definicja. 55 ABC Delphi 2006 To co widoczne jest w dalszej części, a więc {Form1}, jest tylko komentarzem. Każdy tekst znajdujący się pomiędzy nawiasami klamrowymi, z pewnymi wyjąt- kami, jest zwyczajnie ignorowany przez kompilator. Ignorowany jest więc napis „Form1”, ale już nie znajdujący się za nawiasem średnik ;. Nawiasy mogą znaj- dować się w różnych liniach, co oznacza, że w ten sposób można „zakomentować” również wiele linii jednocześnie. Innym typem komentarza jest //. Wszystko, co znajduje się po podwójnym znaku slash aż do końca linii, jest również ignorowane przez kompilator. Wobec tego omawiana linia mogłaby z równym skutkiem mieć następującą postać: Unit1 in Unit1.pas ; //Form1 W kolejnej linii znajduje się coś dziwnego ({$R *.res}), co wygląda jak komen- tarz, ale nim nie jest. Jest to dyrektywa prekompilatora. Ta konkretna dyrektywa wczytuje do projektu plik zasobów .res, czyli plik, w którym zapisana jest np. ikona aplikacji oraz informacje o wersji i nazwie produktu, które określiliśmy w poprzednim rozdziale. Więcej o dyrektywach prekompilatora dowiemy się w następnym rozdziale. Tu jednak możemy uściślić wiedzę o wieloliniowych ko- mentarzach. Nie jest komentarzem wyrażenie, w którym za lewym nawiasem klamrowym znajduje się znak dolara. To jest dyrektywa. I w ten sposób docieramy do zasadniczej części, rozpoczynającej się od słowa klu- czowego begin, a zakończonej słowem kluczowym end.. Między nimi znajdują się instrukcje wykonywane przez program. Z tego, co widzimy, wszystkie cztery wykonywane w tym miejscu polecenia są związane z obiektem Application. Jest to obiekt tworzony automatycznie (jego definicja znajduje się w module Forms, który jak pamiętamy został wymieniony w sekcji uses). Obiekt ten reprezentuje naszą aplikację. Po pierwsze wywoływana jest jego metoda Initialize, która w naszym projekcie tak naprawdę niczego ciekawego nie robi (właściwie nie robi 1 . Następnie zmieniana jest własność Title aplikacji na Kolory. Linia ta po- nic) jawiła się w momencie, w którym ustalaliśmy tytuł aplikacji za pomocą okna opcji projektu. Znacznie ważniejsze są dwie kolejne linie. Polecenie Application.CreateForm (TForm1, Form1); tworzy bowiem obiekt formy i zapisuje odwołanie do niego do zmiennej o nazwie Form1 zadeklarowanej w module Unit1. Utworzony obiekt formy jest instancją klasy TForm1. Brzmi to trochę zagadkowo, ale jest proste. Relacja między obiektem a klasą jest taka sama, jak między zmienną i jej typem. 1 Zwróćmy uwagę, że wywołanie funkcji, procedur i metod, które nie przyjmują żadnych argumentów, nie wymaga w Object Pascalu dodawania pustych nawiasów. Choć jest to dopuszczalne. 56 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal Tyle że klasa może być projektowana przez nas, a typy zmiennych są wbudowane w kompilator Delphi. W szczególności klasa TForm1, opisująca formę aplikacji Ko- lory, jest zdefiniowana w module Unit1. Jej definicja obejmuje wszystkie zmiany, jakie wprowadziliśmy w widoku projektowania (dodaliśmy do niej panel i su- waki). Zawiera także zdefiniowane przez nas dwie metody zdarzeniowe (są jej metodami składowymi). Projektowaniu kodu klasy TForm1 był w zasadzie poświę- cony cały poprzedni rozdział. I wreszcie ostatnia linia programu zawiera wywołanie metody Application.Run. Uruchamia ona główną pętlę programu. Była ona już kilkakrotnie wspominana w pierwszym rozdziale. Pętla ta jest odpowiedzialna za odbieranie od systemu Windows komunikatów dotyczących aplikacji i generowania na ich podstawie zdarzeń, które powodują uruchamianie zdefiniowanych przez nas metod zda- rzeniowych. Jej wykonywanie trwa, dopóki użytkownik aplikacji nie postanowi zamknąć formy i w ten sposób zakończyć działania aplikacji. No dobrze. Plik Kolory.dpr został całkowicie i automatycznie utworzony przez Delphi. Czytelnika zapewne bardziej interesuje moduł Unit1, nad którym spędzili- śmy kilka miłych chwil, wykonując czynności opisane w poprzednim rozdziale. Jak się do niego dostać? Jak wczytać moduł będący elementem projektu? Po wczytaniu zapisanego na dysku projektu do Delphi powstały dwie zakładki. Pierwsza, na której znajduje się plik Kolory.dpr, i druga, z plikiem, w którym zdefiniowana jest główna forma projektu, zazwyczaj Unit1.pas. Zatem jedyne, co musimy zrobić, to zmienić zakładkę w górnej części okna edytora na Unit1. Pojawi się wówczas widok projektowania formy zdefiniowanej w tym pliku. Jeżeli chcemy obejrzeć kod pliku Unit1.pas, musimy nacisnąć klawisz F12, który, co już mamy dobrze opanowane, służy do przełączania między widokiem projektowania a edytorem kodu. Jeżeli jednak taka zakładka nie pojawiła się lub ją niechcąco zamknęliśmy, mo- żemy wesprzeć się oknem projektu (numer 2 na rysunku 1.1). Klikając dwukrotnie nazwę pliku Unit1.pas, wczytamy go do edytora. 57 ABC Delphi 2006 Czym jest moduł? Edytor kodu zawiera znajomy kod pliku Unit1.pas (listing 2.2). W jego dolnej części widoczne są napisane przez nas metody Panel1Click i ScrollBar1Change. Ale zacznijmy od początku. A na początku jest słowo kluczowe unit, a po nim nazwa Unit1 — ta, którą widzieliśmy w sekcji uses w pliku Kolory.dpr. Słowo unit sygnalizuje, że plik, z którym mamy teraz do czynienia, jest modułem, a więc nie samodzielnym programem, który zaczynałby się od słowa kluczowego program, a tylko oddzielną jednostką kodu, w której zdefiniowane mogą być procedury i funkcje oraz klasy i ich metody (formalnie nazywane procedurami i funkcjami składowymi). Nazwą tego modułu jest Unit1, wskazuje ją pierwsza linia kodu. Listing 2.2. Pełen kod modułu, w którym zdefiniowana jest forma unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; type TForm1 = class(TForm) Panel1: TPanel; ScrollBar1: TScrollBar; ScrollBar2: TScrollBar; ScrollBar3: TScrollBar; procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject); procedure Panel1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject); begin ShowMessage( Witaj Świecie! ); end; 58 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject); begin panel1.Color:=RGB(scrollbar1.Position,scrollbar2.Position,scrollbar3.Position); end; end. Dla osób rozpoczynających programowanie pojęcia procedury, funkcji i metody, są one oczywiście nowościami i w związku z tym częste ich używanie może łatwo spowodować lekki zawrót głowy. Bez obawy, wszystkie te terminy zostaną jesz- cze wyjaśnione w rozdziale czwartym. Już mamy jednak pewną intuicję, czym one są — de facto dwie metody napisaliśmy przecież w poprzednim rozdziale. Sekcje modułu Każdy moduł podzielony jest na dwie części: interfejs i implementacje. Są to nie tylko nazwy części modułów, ale i podstawowe terminy programowania struk- turalnego. Interfejs to zbiór tych procedur, funkcji i klas, które są udostępniane przez ten moduł innym modułom, jego część publiczna. Wszystkie deklaracje, które znajdują się w sekcji interface modułu Unit1, są widoczne np. z pliku Kolory.dpr. W szczególności dostępna jest tam klasa TForm1, której definicja jest też w sekcji interface. Natomiast implementacja to część prywatna modułu. W niej znajdują się kody procedur, funkcji i metod. Mogą być tu również zadeklarowane pomoc- nicze zmienne. Jeżeli funkcja zdefiniowana jest w sekcji implementacji i nie jest zadeklarowana w sekcji interfejsu, nie będzie widoczna poza modułem. Poza tym moduł może zawierać jeszcze sekcję initialization, która służy do wy- konywania poleceń w momencie wczytywania modułu do pamięci przy starcie programu, oraz sekcję finalization, która pozwala na określenie czynności zwią- zanych z kończeniem pracy modułu przy zamykaniu programu. Może to być na przykład otwieranie pliku rejestrowania zdarzeń aplikacji i jego zamykanie. Sekcje te nie są domyślnie tworzone w modułach Delphi, i w tej książce, poza prostym ćwiczeniem w rozdziale 4, nie użyjemy ich ani razu. Interfejs modułu Unit1 W interfejsie modułu Unit1 widzimy trzy sekcje: uses, type i var. W pierwszej wymienione są inne moduły, których zawartość ma być widoczna w trakcie kom- pilacji bieżącego modułu. Sekcja type zawiera natomiast definicje nowych typów, które są zdefiniowane w module Unit1. W naszym przypadku zdefiniowany jest tam typ TForm1, który, który rozpoczyna się od linii: type TForm1 = class(TForm) 59 ABC Delphi 2006 Po niej następują definicje zmiennych: Panel1, która związana jest z panelem, i trzy zmienne: ScrollBar1, ScrollBar2 i ScrollBar3, reprezentujące suwaki. Widoczne są również deklaracje dwóch metod zdarzeniowych, które stworzyliśmy, a więc Panel1Click i ScrollBar1Change. One również są zadeklarowane w klasie formy — wobec tego też są w jakiś sposób z nią związane. To jest właśnie definicja klasy TForm1. Zmienne zdefiniowane w jej obrębie nazywane są polami. Panel1 jest zatem polem klasy TForm1. Natomiast funkcje i procedury zdefiniowane w obrębie klasy będziemy nazywać metodami. Nie chciałbym jednak teraz dalej rozwijać tematu klas — na to przyjdzie czas w rozdziale 5. Ostatnia sekcja interfejsu modułu Unit1 to sekcja var. Zawiera ona definicję jednej tylko zmiennej. Jest nią zmienna o nazwie Form1 typu TForm1. W rzeczywistości już tę zmienną poznaliśmy. Jeżeli przypomnimy sobie polecenie tworzące formę z pliku Kolory.dpr: Application.CreateForm(TForm1, Form1); to okaże się, że właśnie do zmiennej Form1 zapisana została referencja do utworzo- nego obiektu formy. Zmienna ta reprezentuje więc obiekt formy, który widzimy w postaci okna po uruchomieniu aplikacji. Implementacja W sekcji implementacji mogą znajdować się te same podsekcje, co w interfejsie, a więc uses, type i var. Jednak w tym przypadku typy zdefiniowane w sekcji type i zmienne zadeklarowane w sekcji var będą lokalne, czyli niedostępne poza mo- dułem. Będą mogły być wykorzystane jedynie w sekcji implementacji tego kon- kretnego modułu. Podobnie moduły wymienione w sekcji uses, która może tu być umieszczona, będą widoczne jedynie w kodzie z implementacji tego modułu. Moż- liwość tworzenia lokalnej sekcji uses okaże się bardzo ważna; pozwoli bowiem zapobiec zapętleniu modułów, co zdarza się, gdy np. w projekcie mamy więcej form (każda definiowana jest w osobnym module), które chcą być dla siebie na- wzajem widoczne. Problem ten zostanie szerzej omówiony w rozdziale 8. W interfejsie naszego modułu nie ma jednak żadnej z wymienionych wyżej sekcji, a jest tylko kolejna dyrektywa prekompilatora i definicje dwóch metod, które zde- finiowaliśmy w poprzednim rozdziale. Skoro już wiemy, że klasa TForm1 jest właścicielem tych metod, to zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu do ich deklaracji w klasie, które widzieliśmy w sekcji interface, tu ich nazwy poprzedzone są na- zwą klasy, do której należą. Mamy więc np. procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject); To właśnie odróżnia definicje procedur składowych, które umówiliśmy się nazy- wać po prostu metodami, od zwykłych procedur. 60 Analiza kodu pierwszej aplikacji, czyli wprowadzenie do języka Object Pascal Kolejna dyrektywa preprocesora, która znajduje się w interfejsie modułu, jest bar- dzo podobno do tej, która dołączała do projektu plik zasobów. Tym razem jednak dołączany jest plik z rozszerzeniem .dfm (w projektach .NET — .nfm). Jest to plik zawierający wartości własności formy i umieszczonych na niej komponen- tów, jakie określiliśmy za pomocą inspektora obiektów i na podglądzie formy w widoku projektowania. Z łatwością możemy ten plik obejrzeć, korzystając choćby z Notatnika Windows, jest to bowiem w nowych wersjach Delphi plik tekstowy. Można go również obejrzeć w środowisku Delphi. W tym celu należy przejść do widoku projektowania (F12) i kliknąć prawym klawiszem na podglą- dzie formy, aby rozwinąć menu kontekstowe. Z tego menu wybieramy pozycję View as Text. Zamiast podglądu formy zobaczymy wówczas równoważny jej zbiór własności. To jest właśnie zawartość pliku Unit1.dfm. Zawiera ona to wszyst- ko, co można skonfigurować w formie w widoku projektowania, a co bezpiecz- niej jest usunąć sprzed oczu programisty, a więc z edytowanego pliku modułu Unit1.pas. I tak naprawdę lepiej w pliku .dfm/.nfm nie grzebać ręcznie — do jego edycji służy widok projektowania. Aby powrócić do podglądu formy z menu kon- tekstowego, wybieramy View as Form. Teraz wczytajmy kod źródłowy projektu, który w poprzednim rozdziale przygo- towaliśmy dla platformy .NET, żeby przekonać się, jak wiele jest w nim różnic w porównaniu do projektu dla Win32. Wczytywanie projektu odbywa się iden- tycznie jak w przypadku projektu dla Win32, z tą jedną różnicą, że Delphi musi być uruchomione w trybie, który pozwala na edycję projektów .NET. Ponownie zobaczymy plik Kolory.dpr. Okazuje się, że różni się on od poznanego wcześniej w kilku znaczących szczegółach. Przede wszystkim rzuca się w oczy zbiór dyrektyw, które znajdują się bezpośrednio za linią program Kolory; (rysu- nek 2.2). Odpowiadają one za zawartość gałęzi References widocznej w oknie pro- jektu; wskazuje ona ścieżki dostępu do zarządzanych bibliotek wykorzystywanych w projekcie. Poza bibliotekami platformy .NET (np. System.dll) mogą tam być bi- blioteki zawierające komponenty VCL.NET i inne klasy związane z Delphi (pliki Borland.Vcl.dll, Borland.Delphi.dll i Borland.VclRtl.dll). Dalsza część kodu różni się jeszcze dwoma rzeczami. Po pierwsze za dyrektywą preprocesora wczytującą plik zasobów znajduje się linia z napisem Program/ Assembly Information. Jeżeli klikniemy znak plusa widoczny na lewym margi- nesie przy tej linii (rysunek 2.2), to... pewnie westchniemy oszołomieni. Pojawi 61 ABC Delphi 2006 Rysunek 2.2. Plik Kolory.dpr w projekcie dla platformy .NET się bowiem znaczna ilość kodu i komentarzy. Nie ma tam jednak żadnej linii ty- powej dla Pascala, a wszystkie linie otoczone są nawiasami kwadratowymi. Są to atrybuty przechowujące numer wersji, nazwę producenta, znaki zastrzeżone i inne informacje, które ustaliliśmy w oknie opcji projektu. W przypadku projektu Win32 wszystkie te informacje umieszczone zostały w pliku zasobów Kolory.res. Tym razem ukryte zostały w bloku Program/Assembly Information, który można na szczęście zwinąć z powrotem do jednej linii. Wówczas zobaczymy ponownie blok begin..end, a w nim polecenia inicjujące aplikację. Te polecenia są już identyczne, jak w projekcie Win32. Przed tym blokiem dodany jest jednak atrybut STAThread. Mówiąc w wielkim skrócie, informuje on platformę .NET, że nasza aplikacja po- winna komunikować się z systemem w trybie pojedynczego wątku (proszę nie przejmować się, jeżeli to Czytelnikowi nic nie mówi). Natomiast jeżeli zajrzymy do pliku modułu Unit1.pas, który powinien nas inte- resować najbardziej, to okaże się, że poza nieco większą liczbą zadeklarowanych w sekcji uses modułów nie różni się on niczym od swojego odpowiednika dla platformy Win32. 62
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Delphi 2006
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: