Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00952 013145 21091890 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2003 PL - książka
ABC Excel 2003 PL - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-229-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Liderem na rynku oprogramowania dla komputerów osobistych jest Microsoft. Produkowany przez tę firmę pakiet Office jest instalowany w większości komputerów PC. Jednym ze składników pakietu jest arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Pozwala on tworzyć trójwymiarowe arkusze kalkulacyjne, korzystać ze zdefiniowanych funkcji i kreatorów oraz generować wykresy. Użytkownicy wykonujący bardziej zaawansowane zadania cenią Excela za możliwość używania formularzy, współpracę z bazami danych, śledzenie scenariuszy oraz możliwość pisania programów w języku Visual Basic.

Dzięki przystępnie napisanej i bogato ilustrowanej książce 'ABC Excela 2003 PL' szybko nauczysz się korzystać z potężnego narzędzia, jakim jest Excel.

Poznasz:

Znajomość obsługi Excela to jedno z najczęstszych wymagań stawianych pracownikom. Książka pozwoli Ci zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia komputerowego, przekonasz się, że opanowanie Excela jest prostsze niż myślałeś.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ABC Excel 2003 PL KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-7361-229-7 Format: B5, stron: 184 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH Liderem na rynku oprogramowania dla komputerów osobistych jest Microsoft. Produkowany przez tê firmê pakiet Office jest instalowany w wiêkszoġci komputerów PC. Jednym ze sk³adników pakietu jest arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Pozwala on tworzyæ trójwymiarowe arkusze kalkulacyjne, korzystaæ ze zdefiniowanych funkcji i kreatorów oraz generowaæ wykresy. U¿ytkownicy wykonuj¹cy bardziej zaawansowane zadania ceni¹ Excela za mo¿liwoġæ u¿ywania formularzy, wspó³pracê z bazami danych, ġledzenie scenariuszy oraz mo¿liwoġæ pisania programów w jêzyku Visual Basic. Dziêki przystêpnie napisanej i bogato ilustrowanej ksi¹¿ce „ABC Excela 2003 PL” szybko nauczysz siê korzystaæ z potê¿nego narzêdzia, jakim jest Excel. ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Poznasz: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Podstawy Excela i interfejs u¿ytkownika • Pracê z tabelami: zaznaczanie komórek, dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn • Wprowadzanie i edytowanie danych • Formatowanie arkusza i danych w tabelach • Tworzenie formu³ • Tworzenie atrakcyjnych wykresów • U¿ycie Excela jako bazy danych • Drukowanie i eksport danych z Excela • Funkcje matematyczne i finansowe Znajomoġæ obs³ugi Excela to jedno z najczêstszych wymagañ stawianych pracownikom. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, pozwoli Ci zwiêkszyæ Twoje szanse na rynku pracy. Nawet jeġli nie masz du¿ego doġwiadczenia komputerowego, przekonasz siê, ¿e opanowanie Excela jest prostsze ni¿ myġla³eġ. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Rozdział 1. Arkusz kalkulacyjny ...................................................z........................ 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ...................................................m................................11 Excel 2003...................................................m...................................................m............... ....11 Rozdział 2. Uruchamianie programu ...................................................z................ 13 Rozdział 3. Okno programu ...................................................z............................. 17 Komórka aktywna ...................................................m...................................................m.......19 Rozdział 4. Nawigacja i zaznaczanie...................................................z................ 21 Zaznaczanie...................................................m...................................................m.............. ...21 Zaznaczanie pojedynczych komórek ...................................................m.......................21 Zaznaczanie sąsiednich komórek...................................................m.............................22 Zaznaczanie wiersza i kolumny ...................................................m...............................22 Zaznaczanie arkusza ...................................................m................................................23 Usuwanie zaznaczenia ...................................................m.............................................23 Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury ...................................................m............24 Nawigacja wewnątrz obszaru ...................................................m..................................24 Przewijanie arkusza przy wciśniętym klawiszu Scroll Lock ......................................24 Zaznaczanie...................................................m...................................................m...........25 Rozszerzanie zaznaczenia ...................................................m........................................26 Rozdział 5. Rozmiary i liczba komórek...................................................z............. 27 Zmiana rozmiarów komórek ...................................................m..........................................27 Wstawianie wierszy...................................................m...................................................m.....28 Wstawianie kolumn...................................................m...................................................m.....29 Wstawianie wierszy przez przeciąganie...................................................m.........................30 Wstawianie kolumn przez przeciąganie ...................................................m.........................31 Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego ...................................................m....31 Rozdział 6. Wprowadzanie danych...................................................z................... 33 Rodzaje danych ...................................................m...................................................m...........34 Wpisywanie danych ...................................................m...................................................m....34 Kopiowanie danych...................................................m...................................................m.....35 Serie danych ...................................................m...................................................m............. ...36 Formuły ...................................................m...................................................m.................. .....36 4 ABC Excel 2003 PL Rozdział 7. Arkusze i pliki...................................................z............................... 39 Koniec pracy programu...................................................m..................................................43 Rozdział 8. Edycja danych ...................................................z.............................. 45 Wprowadzanie zmian...................................................m...................................................m..45 Blokowanie edycji w komórkach...................................................m...................................46 Usuwanie komórek...................................................m...................................................m......47 Czyszczenie komórek...................................................m...................................................m..48 Anulowanie zmian...................................................m...................................................m.......49 Powtarzanie ostatniej czynności...................................................m.....................................50 Wyszukiwanie sekwencji znaków...................................................m..................................50 Zamiana sekwencji znaków ...................................................m...........................................51 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości..................................................52 Zaznaczanie pustych komórek ...................................................m.................................52 Filtrowanie ...................................................m...................................................m.............. ....53 Rozdział 9. Formatowanie arkusza ...................................................z.................. 57 Kopiowanie formatów...................................................m...................................................m.57 Kopiowanie szerokości kolumn ...................................................m.....................................58 Krój, rozmiar i kolor czcionki ...................................................m........................................59 Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki ...................................................m...........59 Wyświetlanie długich tekstów ...................................................m.......................................60 Dostosowanie szerokości komórki ...................................................m..........................60 Dostosowanie wielkości czcionki ...................................................m............................61 Wyświetlenie wielu wierszy ...................................................m....................................61 Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu ...................................................m..........62 Precyzyjne ustawienie szerokości kolumn...................................................m...............63 Zmiana wysokości wierszy ...................................................m......................................63 Zmiana domyślnych parametrów tekstu ...................................................m........................63 Rozdział 10. Formatowanie danych ...................................................z................... 65 Formatowanie daty i czasu...................................................m.............................................65 Pułapki formatowania ...................................................m...................................................m.68 Nie zawsze 2+2 = 4 ...................................................m...................................................m.....69 Szybkie formatowanie...................................................m...................................................m.70 Liczba miejsc dziesiętnych...................................................m.............................................71 Symbol waluty......................................m...................................................m......................... .72 Procenty...................................................m...................................................m................. ......73 Rozdział 11. Baza danych ...................................................z................................. 75 Dodawanie rekordów ...................................................m...................................................m..76 Wyszukiwanie danych...................................................m...................................................m.77 Sortowanie danych ...................................................m...................................................m......78 Rozdział 12. Ochrona danych...................................................z............................ 81 Ochrona arkusza...................................................m...................................................m..........81 Blokowanie i ukrywanie komórek ...................................................m.................................83 Ochrona dokumentu ...................................................m...................................................m....84 Rozdział 13. Weryfikacja danych...................................................z....................... 85 Rozdział 14. Formuły ...................................................z........................................ 89 Rozdział 15. Konfigurowanie programu...................................................z.............. 93 Spis treści 5 Rozdział 16. Wykresy ...................................................z....................................... 99 Szybkie tworzenie wykresów...................................................m.........................................99 Formatowanie wykresów ...................................................m.............................................100 Wykres ograniczonego zakresu danych ...................................................m.......................104 Kreator wykresów ...................................................m...................................................m.....105 Rozdział 17. Drukowanie ...................................................z................................ 109 Drukarka domyślna ...................................................m...................................................m...109 Podział na strony ...................................................m...................................................m.......110 Podgląd wydruku................................................m...................................................m..........112 Drukowanie obszaru...................................................m...................................................m..116 Wersja wydruku i numeracja stron...................................................m...............................116 Wydruk...................................................m...................................................m................... ...119 Rozdział 18. Funkcje finansowe ...................................................z...................... 121 Amortyzacja środka trwałego...................................................m.......................................121 Wartość przyszłej inwestycji...................................................m........................................123 Wysokość spłaty odsetek kredytu ...................................................m................................124 Liczba okresów dla inwestycji ...................................................m.....................................126 Wartość bieżąca inwestycji ...................................................m..........................................127 Rozdział 19. Funkcje daty i czasu ...................................................z................... 129 Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej ...................................................m.....129 Wyświetlanie bieżącej daty ...................................................m..........................................131 Rozdział 20. Funkcje trygonometryczne ...................................................z.......... 133 Arcus cosinus ...................................................m...................................................m............133 Arcus cosinus hiperboliczny ...................................................m........................................136 Arcus sinus ...................................................m...................................................m.............. Arcus sinus hiperboliczny ...................................................m............................................139 Arcus tangens ...................................................m...................................................m............141 Cosinus ...................................................m...................................................m.................. ....142 Sinus ...................................................m...................................................m.................... ......144 Sinus hiperboliczny ...................................................m...................................................m...147 Tangens ...................................................m...................................................m.................. Tangens hiperboliczny ...................................................m.................................................150 ...148 ..137 Rozdział 21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne .............................................. 153 Funkcja wykładnicza...................................................m...................................................m.153 Logarytm naturalny ...................................................m...................................................m...155 Logarytm ...................................................m...................................................m................. Logarytm dziesiętny...................................................m...................................................m..159 ..157 Rozdział 22. Inne funkcje ...................................................z............................... 165 Iloczyn...................................................m...................................................m.................. .....165 Kombinacje ...................................................m...................................................m...............167 Reszta z dzielenia ...................................................m...................................................m......168 Pi.................................................m...................................................m......................... Pierwiastek ...................................................m...................................................m.............. Przeliczenie radianów na stopnie ...................................................m.................................174 Suma kwadratów ...................................................m...................................................m.......175 .........170 ..171 Skorowidz ...................................................z.................................. 179 Rozdział 9. Formatowanie arkusza Arkusz jest narzędziem służącym do wpisywania i porządkowania danych oraz wykony- wania na nich obliczeń. Aby informacje były łatwe do odszukania, a wyniki przekonu- jące — należy zadbać o wygląd arkusza. Excel zawiera pasek formatowania (rysunek 9.1). Rysunek 9.1. Pasek formatowania Korzystając z paska formatowania, można zmieniać wygląd zarówno pojedynczych zna- ków, jak i całego arkusza. Aby zastosować formatowanie, należy zaznaczyć znaki, do których ma ono zostać zastosowane. Następnie należy kliknąć ikonę widoczną na pasku. Kopiowanie formatów Uzyskanie odpowiedniego wyglądu komórki i dokładności zawartych w niej danych wymaga użycia kilku atrybutów. Jeżeli chcemy w innej komórce zastosować identyczne formatowanie, nie trzeba szukać w pamięci, jak udało nam się uzyskać poprawny efekt — wystarczy skopiować format. Do kopiowania formatów służy narzędzie Malarz formatów. Umożliwia ono kopiowa- nie formatów z jednej komórki lub zakresu do innej komórki lub zakresu. Kopiowanie formatów należy rozpocząć od zaznaczenia komórki lub zakresu komórek, zawierających formatowanie, które chcemy skopiować (rytsunek 9.2). Rysunek 9.2. Zaznaczanie wiersza W przykładzie skopiujemy formatowanie wiersza o numerze 1 do kolumny A. Po klik- nięciu numeru wiersza zostanie on cały zaznaczony. Na pasku narzędzi Standardowy należy kliknąć przycisk Malarz formatów (rysunek 9.3). 58 ABC Excel 2003 PL Rysunek 9.3. Ikona Malarz formatów Po wybraniu narzędzia Malarz formatów obok kursora widoczny jest pędzel. Progra- mowi należy wskazać komórkę lub zakres, do którego chcemy skopiować formatowanie (rysunek 9.4). Rysunek 9.4. Aby zaznaczyć kolumnę, należy kliknąć jej etykietę Po kliknięciu etykiety kolumny kursorem Malarz formatów wszystkim wpisanym w niej znakom nadawane jest identyczne formatowanie (rysuntek 9.5). Rysunek 9.5. Formatowanie wiersza skopiowane do kolumny Po jednorazowym skopiowaniu formatu program nie pracuje już w trybie malarza formatów. Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania formatowania zaznaczonej komórki lub zakresu komórek do wielu innych miejsc, należy dtwukrotnie kliknąć przycisk Malarz formatów. Aby zakończyć pracę w trybie kopiowania formatów, należy ponownie kliknąć przycisk Malarz formatów. Kopiowanie szerokości kolumn Aby skopiować szerokość kolumny, należy kliknąć nagłówek kolumny, której szerokość chcemy skopiować (rysunek 9.6). Rysunek 9.6. Zaznaczanie kolumny o wzorcowej szerokości Następnie należy kliknąć przycisk narzędzia Malarz formatów (rysunek 9.3). Obok kursora widoczny jest pędzel. Oznacza to, że program znajduje się w trybie kopiowania formatów. Teraz należy kliknąć nagłówek kolumny, do której chcemy skopiować szerokość (rysunek 9.7). Rysunek 9.7. Kolumna B przyjęła szerokość kolumny A Rozdział 9. ♦ Formatowanie arkusza 59 Krój, rozmiar i kolor czcionki Jeśli pracujemy z nowym dokumentem, nie mamy możliwości skopiowania formatu. Trzeba dobrać wygląd czcionek metodą prób i błędów. Pracę jak zwykle należy zacząć od zaznaczenia tekstu, komórki lub obszaru komórek, w których chcemy zmienić wygląd znaków (rysunek 9.8). Rysunek 9.8. Zaznaczony obszar arkusza Atrybuty czcionki najwygodniej jest zmienić, korzystając z paska formatowania (rysu- nek 9.1). Z lewej strony paska znajduje się lista Czcionka — po jej rozwinięciu można kliknięciem wybrać krój czcionki. Z prawej strony listy krojów czcionki znajduje się lista Rozmiar czcionki — po jej rozwinięciu można kliknięciem wybrać rozmiar czciontki. Po prawej stronie paska formatowania widoczna jest ikona oznaczona podkreśloną literą A. Po jej kliknięciu rozwijana jest paleta kolorów tekstu (rysunek 9.9). Wybrany kolor jest stosowany do znaków w zaznaczonym obszartze. Rysunek 9.9. Wybieranie koloru tekstu Do tekstu można jednocześnie stosować wiele atrybutów formatowania. Nowy atrybut zostaje dodany do już istniejących. Tylko nieliczne kroje czcionki nie mają możliwości zastosowania pogrubienia lub pochylenia (rysunek 9.10).t Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki Aby czcionkę pogrubić, pochylić lub podkreślić, należy zaznaczyć tekst, do którego ma zostać zastosowana zmiana, a następnie kliknąć odpowiednią ikonę na pasku forma- towania (rysunek 9.11). 60 ABC Excel 2003 PL Rysunek 9.10. Słowo Tak w kolumnie G zostało wyróżnione przez zmianę wyglądu czcionki Rysunek 9.11. Ikony: pogrubiania, pochylania i podkreślania tekstu Wyświetlanie długich tekstów W komórce można wpisać do 32 767 znaków, ale tylko 1024 z nich może być wyświe- tlanych. Wszystkie znaki są natomiast widoczne w pasku formuły. Duża pojemność komórek umożliwia zatem zapisanie potrzebnych informacji — problemy sprawia jedy- nie wyświetlenie ich w arkuszu. Poniżej podano kilka prostych sposobów na poprawę wyglądu arkusza. Dostosowanie szerokości komórki Linie rozdzielające kolumny można przesuwać. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby wyświetla- nych było kilka znaków więcej, należy umieścić kursor nad linią rozdzielającą kolumny. Gdy wyświetlona zostanie linia z dwiema strzałkami, należy przeciągnąć ją tak, aby informacje wyświetlane były poprawnie. Aby wyświetlana była cała zawartość kolumny, należy po naprowadzeniu kursora na linię rozdzielającą kolumny kliknąć dwukrotnie (rysutnek 9.12). Rysunek 9.12. Kursor wskazuje linię rozdzielającą kolumny Jeżeli tylko liczba znaków w kolumnie nie przekracza 1024, jej szerokość zostanie zmieniona tak, aby zawartość komórki z największą liczbą znaków była wyświetlana w całości (rysunek 9.13). Rysunek 9.13. Szerokość kolumny została dopasowana do jej zawartości Rozdział 9. ♦ Formatowanie arkusza 61 Dostosowanie wielkości czcionki Inną metodą wyświetlenia całej zawartości komórek jest zmiana wielkości czcionki. Wielkość czcionki można zmieniać, określając ją na pasku formatowania tekstu (rysu- nek 9.1). Jest to jednak mozolna metoda prób i błędów. Możemy ułatwić sobie pracę — trzeba zlecić programowi wyliczenie i ustawienie odpowiedniej wielkości czcionki. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zaznaczyć komórkę, która ma być formatowana i wybrać polecenia: Format/Komórki (rysunek 9.14). Rysunek 9.14. Wyświetlanie okna wyboru opcji formatowania komórek Po chwili wyświetlone zostanie okno Formatowanie komórek. Należy kliknąć w nim kartę Wyrównywanie (rysunek 9.15). Rysunek 9.15. Okno Formatowanie komórek z zaznaczoną opcją dopasowywania wielkości czcionki do szerokości kolumny Po zaznaczeniu pola wyboru Zmniejszaj, aby dopasować należy kliknąć przycisk OK. Okno zostanie zamknięte, zaś opcja uaktywniona (rysunetk 9.16). Rysunek 9.16. Tekst w komórce D2 jest zapisany mniejszą czcionką niż w pozostałych komórkach Dzięki funkcji Zmniejszaj, aby dopasować rozmiar czcionki został dopasowany tak, aby uniknąć zmiany rozmiaru kolumny. Wyświetlenie wielu wierszy Jeżeli cały tekst nie jest widoczny w komórce, a nie można zmienić szerokości kolumn ani rozmiaru czcionki, można zwiększyć wysokość wierszta. 62 ABC Excel 2003 PL Po zaznaczeniu komórki, której wysokość ma zostać dostosowana do zapisanych infor- macji, należy wyświetlić okno Formatowanie komórek (rysunek 9.15). W nim należy kliknąć kartę Wyrównywanie i zaznaczyć pole Zawijaj tekst (rysunek 9.17). Rysunek 9.17. Okno Formatowanie komórek z zaznaczoną opcją zawijania tekstu Po zapisaniu wprowadzonych ustawień w komórce będzie wyświetlanych wiele wierszy tekstu (rysunek 9.18). Rysunek 9.18. Fragment arkusza z rysunku 9.12 po włączeniu opcji Zawijaj tekst Aby w komórce zacząć nowy wiersz tekstu, należy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+Enter. Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu Excel umożliwia dopasowanie szerokości komórek do ich zawartości w całym arkuszu. Pracę — jak zwykle — należy rozpocząć od zaznaczenia obszaru formatowania. W tym przypadku będzie to cały arkusz. Aby go zaznaczyć, należy kliknąć pusty prostokąt, znajdujący się na przecięciu numerów wierszy i etyktiet kolumn. Następnie trzeba dwukrotnie kliknąć jedną z linii odtdzielających kolumny (rysunek 9.19). Rysunek 9.19. Po zaznaczeniu arkusza należy kliknąć krawędź kolumny Kolumny w całym arkuszu będą miały taką szerokość, aby możliwe było wyświetlenie zapisanego w nich tekstu (rysunek 9.20). Rysunek 9.20. Szerokość kolumn dopasowana do ich zawartości Rozdział 9. ♦ Formatowanie arkusza 63 Precyzyjne ustawienie szerokości kolumn Przygotowując dokument, który po wydrukowaniu ma mieć określone wymiary, możemy zetknąć się z problemem dokładnego ustawienia szerokości kolumn. Excel nas zaskoczy! Ma on wbudowaną i taką funkcję. Przed przystąpieniem do określania szerokości kolumny należy ją zaznaczyć. Następnie trzeba kolejno wybrać polecenia Format/Kolumna/Szerokość (rysunek 9.21). Rysunek 9.21. Uaktywnianie opcji ustawiania szerokości kolumny Po wyświetleniu okna Szerokość kolumn należy w polu Szerokość kolumn wpisać sze- rokość kolumny. Nowe ustawienia znaczą obowiązywać po kliknięciu przycisku OK (rysunek 9.22). Rysunek 9.22. Wpisywanie szerokości kolumny Zmiana wysokości wierszy W analogiczny sposób, jak szerokość kolumn, można zmieniać wysokość wierszy. Naj- prostszą metodą jest przeciąganie linii oddzielającej sąsiednie wiersze (rysunek 9.23). Rysunek 9.23. Zmiana wysokości wiersza przez przeciąganie Aby automatycznie dopasować szerokość wiersza do zawartości, należy dwukrotnie kliknąć linię znajdującą się poniżej nagłówka wierszat. W celu zmiany wysokości wielu wierszy należy zaznaczyć wiersze, które mają być modyfikowane. Następnie trzeba przeciągnąć linię znajdującą się poniżej nagłówka zaznaczonego wiersza. Chcąc zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, trzeba zaznaczyć cały arkusz, a następnie przeciągnąć linię znajdującą się poniżejt nagłówka dowolnego wiersza. Zmiana domyślnych parametrów tekstu Każdy nowy dokument tworzony w programie Excel ma narztucone parametry domyślne. Dotyczą one między innymi kroju, rozmiaru i koloru czcionki. Jeżeli chcemy naszym 64 ABC Excel 2003 PL dokumentom nadać oryginalny, jednolity wygląd, warto ztmienić parametry domyślne. Tworząc nowy dokument, nie będziemy musieli ustawiać tich za każdym razem ręcznie. Aby zmienić domyślne parametry tekstu, należy wybrać kolejno polecenia Narzędzia/ Opcje. Po wyświetleniu okna Opcje trzeba kliknąć kartę Ogólne (rysunek 9.24). Rysunek 9.24. Okno wyboru parametrów domyślnych arkusza Excel Z listy Czcionka standardowa należy wybrać krój czcionki. W polu Rozmiar trzeba wpisać jej wysokość. Ustawienia domyślne zaczną obowiązywać po ponownym urucho- mieniu programu Excel. Nie mają one wpływu na dokumenty utworzone przed wpro- wadzeniem zmiany.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2003 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: