Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 004239 21780777 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2007 PL - książka
ABC Excel 2007 PL - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1004-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel to aplikacja, która zrewolucjonizowała prace obliczeniowe w biurach. Prosty w obsłudze i mający potężne możliwości arkusz kalkulacyjny jest jednym z najczęściej wykorzystywanych programów. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007 udostępnia użytkownikom kolejne przydatne i usprawniające pracę możliwości. Nowe sposoby wypełniania komórek, przyspieszone działanie funkcji i przeprojektowany interfejs użytkownika zdecydowanie podniosły wydajność Excela. Znajomość tej aplikacji to jedno z wymagań najczęściej stawianych potencjalnym kandydatom do pracy. Jednak Excela można wykorzystać również w domu, szkole czy na uczelni.

'ABC Excel 2007 PL' to podręcznik przedstawiający możliwości tej aplikacji. Czytając go, nauczysz się wykorzystywać Excela do przeprowadzania obliczeń, generowania raportów i przedstawiania ich wyników w postaci graficznej. Dowiesz się, w jaki sposób wprowadzać dane do komórek i formatować je. Poznasz sposoby zaznaczania komórek na podstawie różnych kryteriów, tworzenia formuł i korzystania z funkcji. Nauczysz się tworzyć wykresy, drukować arkusze i przeprowadzać złożone symulacje za pomocą modułu Analysis Tool Pak.

Poznaj pełnię możliwości Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC Excel 2007 PL Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-246-1004-9 Format: B5, stron: 248 Excel to aplikacja, kt(cid:243)ra zrewolucjonizowa‡a prace obliczeniowe w biurach. Prosty w obs‡udze i maj„cy potŒ¿ne mo¿liwo(cid:156)ci arkusz kalkulacyjny jest jednym z najczŒ(cid:156)ciej wykorzystywanych program(cid:243)w. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007 udostŒpnia u¿ytkownikom kolejne przydatne i usprawniaj„ce pracŒ mo¿liwo(cid:156)ci. Nowe sposoby wype‡niania kom(cid:243)rek, przyspieszone dzia‡anie funkcji i przeprojektowany interfejs u¿ytkownika zdecydowanie podnios‡y wydajno(cid:156)(cid:230) Excela. Znajomo(cid:156)(cid:230) tej aplikacji to jedno z wymagaæ najczŒ(cid:156)ciej stawianych potencjalnym kandydatom do pracy. Jednak Excela mo¿na wykorzysta(cid:230) r(cid:243)wnie¿ w domu, szkole czy na uczelni. (cid:132)ABC Excel 2007 PL(cid:148) to podrŒcznik przedstawiaj„cy mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Czytaj„c go, nauczysz siŒ wykorzystywa(cid:230) Excela do przeprowadzania obliczeæ, generowania raport(cid:243)w i przedstawiania ich wynik(cid:243)w w postaci graficznej. Dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b wprowadza(cid:230) dane do kom(cid:243)rek i formatowa(cid:230) je. Poznasz sposoby zaznaczania kom(cid:243)rek na podstawie r(cid:243)¿nych kryteri(cid:243)w, tworzenia formu‡ i korzystania z funkcji. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) wykresy, drukowa(cid:230) arkusze i przeprowadza(cid:230) z‡o¿one symulacje za pomoc„ modu‡u Analysis Tool Pak. (cid:149) Zaznaczanie kom(cid:243)rek (cid:149) Wprowadzanie danych (cid:149) Edycja arkuszy (cid:149) Formatowanie kom(cid:243)rek (cid:149) Sortowanie danych (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w (cid:149) Drukowanie (cid:149) Funkcje finansowe i matematyczne Poznaj pe‡niŒ mo¿liwo(cid:156)ci Excela Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 Wstęp ............................................................................. 7 Arkusz kalkulacyjny ...................................................... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ............................................... 14 Excel 2007 ....................................................................................... 14 Uruchamianie programu ................................................ 17 Okno programu .............................................................. 21 Komórka aktywna .......................................................................... 25 Nawigacja i zaznaczanie ................................................ 27 Zaznaczanie .................................................................................... 27 Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury .......................... 31 Rozmiary i liczba komórek ............................................ 35 Zmiana rozmiarów komórek .......................................................... 35 Wstawianie wierszy ....................................................................... 36 Wstawianie kolumn ....................................................................... 38 Wstawianie wierszy przez przeciąganie ....................................... 40 Wstawianie kolumn przez przeciąganie ....................................... 42 Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego ................... 42 Wprowadzanie danych ................................................... 45 Rodzaje danych ............................................................................... 46 Wpisywanie danych ....................................................................... 47 Kopiowanie danych ........................................................................ 47 Serie danych .................................................................................... 49 Formuły ........................................................................................... 50 ABC Excel 2007 PL 7 8 9 Arkusze i pliki ...............................................................55 Sprawdzanie zgodności .................................................................. 60 Koniec pracy programu .................................................................. 61 Edycja danych ................................................................63 Wprowadzanie zmian .................................................................... 63 Blokowanie edycji w komórkach ................................................... 64 Usuwanie komórek ........................................................................ 65 Czyszczenie komórek ..................................................................... 67 Anulowanie zmian ......................................................................... 68 Powtarzanie ostatniej czynności ................................................... 70 Wyszukiwanie sekwencji znaków ................................................. 70 Zamiana sekwencji znaków ........................................................... 72 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości ............ 73 Filtrowanie i sortowanie ................................................................ 73 Formatowanie arkusza ...................................................79 Kopiowanie formatów .................................................................... 80 Kopiowanie szerokości kolumn ..................................................... 81 Krój, rozmiar i kolor czcionki ........................................................ 82 Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki .......................... 83 Wyświetlanie długich tekstów ...................................................... 83 Zmiana domyślnych parametrów tekstu ........................................ 88 Formatowanie danych .....................................................91 Formatowanie daty i czasu ............................................................ 92 Pułapki formatowania ................................................................... 96 Nie zawsze 2+2 = 4 ....................................................................... 98 Szybkie formatowanie ................................................................... 99 Liczba miejsc dziesiętnych .......................................................... 101 Symbol waluty .............................................................................. 102 Procenty ........................................................................................ 103 Baza danych .................................................................105 Dodawanie rekordów ................................................................... 107 Wyszukiwanie danych ................................................................. 109 Sortowanie danych ....................................................................... 110 Ochrona danych ............................................................113 Ochrona arkusza ........................................................................... 113 Blokowanie i ukrywanie komórek .............................................. 116 Ochrona dokumentu ..................................................................... 117 13 Weryfikacja danych .....................................................119 14 Formuły .......................................................................125 Konfigurowanie programu ............................................131 15 11 12 10 4 Spis treści 18 17 16 Wykresy ..................................................................... 139 Szybkie tworzenie wykresów ...................................................... 139 Typy wykresów ............................................................................ 141 Style wykresów ............................................................................ 143 Style kształtu ................................................................................ 143 Tło wykresu .................................................................................. 144 Szybka zmiana układu ................................................................. 146 Zaznaczanie danych ..................................................................... 148 Przełączanie wierszy i kolumn .................................................... 149 Wykres ograniczonego zakresu danych ...................................... 150 Drukowanie ................................................................. 151 Drukarka domyślna ...................................................................... 152 Podział na strony .......................................................................... 153 Podgląd wydruku .......................................................................... 155 Drukowanie obszaru .................................................................... 160 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................. 162 Wydruk ......................................................................................... 164 Funkcje finansowe ....................................................... 167 Amortyzacja środka trwałego ...................................................... 168 Wartość przyszłej inwestycji ....................................................... 169 Wysokość spłaty odsetek kredytu ............................................... 171 Liczba okresów dla inwestycji ..................................................... 173 Wartość bieżąca inwestycji .......................................................... 174 Funkcje daty i czasu .................................................... 177 Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej .................... 177 Wyświetlanie bieżącej daty ......................................................... 181 Funkcje trygonometryczne ............................................. 183 Arcus cosinus ................................................................................ 183 Arcus cosinus hiperboliczny ........................................................ 187 Arcus sinus .................................................................................... 188 Arcus sinus hiperboliczny ............................................................ 191 Arcus tangens ............................................................................... 191 Cosinus .......................................................................................... 194 Sinus .............................................................................................. 195 Sinus hiperboliczny ...................................................................... 199 Tangens ......................................................................................... 201 Tangens hiperboliczny ................................................................. 203 Funkcje wykładnicze i logarytmiczne ........................... 207 Funkcja wykładnicza .................................................................... 207 Logarytm naturalny ..................................................................... 209 Logarytm ....................................................................................... 211 Logarytm dziesiętny ..................................................................... 216 19 20 21 5 ABC Excel 2007 PL 22 Inne funkcje .................................................................221 Iloczyn .......................................................................................... 221 Kombinacje ................................................................................... 223 Reszta z dzielenia ......................................................................... 225 Pi ................................................................................................... 227 Pierwiastek ................................................................................... 229 Przeliczanie radianów na stopnie ............................................... 233 Suma kwadratów ......................................................................... 235 Skorowidz ....................................................................239 6 5 ROZMIARY I LICZBA KOMÓREK Zmiana rozmiarów komórek Po utworzeniu arkusza komórki mają domyślne rozmiary. Można je jednak zmieniać — wystarczy w tym celu naprowadzić kursor na linię znajdującą się na pasku z liczbami lub literami. Kursor należy przeciągnąć — jego przesuwanie powoduje zmianę rozmiaru komórki (rysunek 5.1). Po zwolnieniu lewego przycisku myszy kursor z powrotem zmienia kształt na krzyżyk. Kolumna ma taką szerokość, jaką uzyskała, gdy zakończono przeciąganie jej krawędzi (rysunek 5.2). ABC Excel 2007 PL Rysunek 5.1. Zmiana szerokości kolumny przez przeciąganie Rysunek 5.2. Kolumna A o zmienionej szerokości Jeżeli po wprowadzeniu zmiany arkusz nie wygląda lepiej, można anulować tę zmianę. Aby przywrócić dokumentowi wcześniejszy wygląd, należy kliknąć iko- nę Cofnij lub posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+Z (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Anulowanie ostatniej zmiany W powyżej opisany sposób można także dokonać modyfikacji wysokości wier- sza. Kursor należy przesuwać po pasku z numerami wierszy. Gdy zostanie on na- prowadzony na linię oddzielającą dwa wiersze, przyjmie kształt poziomej kreski ze strzałką o dwóch grotach. W tym momencie należy wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Zmiana wysokości wiersza Po zwolnieniu lewego przycisku myszy kursor z powrotem zmienia kształt na krzyżyk. Wiersz ma taką szerokość, jaką uzyskał, gdy zakończono przeciąganie jego krawędzi. Wstawianie wierszy Podczas pracy z tabelą narysowaną na kartce papieru wstawienie dodatkowego wiersza może okazać się nie lada problemem. Dla użytkownika arkusza kalku- lacyjnego taka operacja nie oznacza żadnych kłopotów. Należy ją rozpocząć od wskazania, w którym miejscu arkusza chcemy wstawić wiersz (rysunek 5.5). 36 Rozmiary i liczba komórek Rysunek 5.5. Komórka B4 jest punktem odniesienia Teraz należy przekazać programowi informację o naszych zamierzeniach. W tym celu wyświetl wstążkę Narzędzia główne. Następnie kliknij czarną strzałkę znaj- dującą się na prawo od napisu Wstaw i z rozwiniętej listy wybierz polecenie Wstaw wiersze arkusza (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wybieranie polecenia wstawiania wierszy Po wykonaniu wstawiania miejsce zaznaczonego wiersza zajmuje wiersz pusty. Wiersze, które znajdowały się pod nim, przesuwają się w dół. Ich numery są zwiększane o jeden. Dane nie ulegają zmianie (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Arkusz z rysunku 5.5 po wstawieniu wiersza W arkuszu Excela można jednocześnie wstawiać więcej niż jeden wiersz. Nie- zależnie od liczby dodawanych wierszy pracę należy rozpocząć od tej samej czynności — wskazania miejsca, w którym ma być wprowadzona zmiana. Aby za- znaczyć kilka wierszy, należy wcisnąć i trzymać klawisz Ctrl, a następnie klikać ich numery. Kliknięcie nie powoduje usunięcia dotychczasowego zaznaczenia, lecz dodanie klikniętego wiersza do zaznaczonego obszaru (rysunek 5.8). Po zaznaczeniu wierszy należy zwolnić klawisz Ctrl. 37 ABC Excel 2007 PL Rysunek 5.8. Zaznaczone wiersze Kolejnym etapem jest przekazanie programowi informacji o naszych zamierze- niach. Wyświetl wstążkę Narzędzia główne. Następnie kliknij czarną strzałkę znajdującą się na prawo od napisu Wstaw i z rozwiniętej listy wybierz polecenie Wstaw wiersze arkusza (rysunek 5.6). Zaznaczone wiersze zostaną rozsunięte, a pomiędzy nimi pojawią się nowe, puste wiersze (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Arkusz z rysunku 5.5 po wstawieniu trzech wierszy Jeżeli będziesz zaznaczać wiersze jako obszar (za pomocą klawisza Shift), przesunięty zostanie cały zaznaczony obszar, a jego miejsce zajmą nowe wiersze (rysunek 5.10). Wstawianie kolumn Wstawianie kolumny należy rozpocząć od zaznaczenia miejsca, w którym chcemy ją wstawić. W tym celu należy kliknąć etykietę kolumny (rysunek 5.11). 38 Rozmiary i liczba komórek Rysunek 5.10. Arkusz z rysunku 5.5 po wstawieniu obszaru o rozmiarze trzech wierszy Rysunek 5.11. Zaznaczona kolumna Skoro wskazaliśmy już, który fragment arkusza chcemy przekształcać, pora na określenie właściwego przekształcenia. Wyświetl wstążkę Narzędzia główne. Następnie kliknij czarną strzałkę znajdującą się na prawo od napisu Wstaw i z rozwiniętej listy wybierz polecenie Wstaw kolumny arkusza (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Wybieranie polecenia wstawiania kolumn Po wykonaniu tej czynności miejsce zaznaczonej kolumny zajmuje nowa, pusta. Kolumny, które znajdowały się z prawej strony zaznaczonej kolumny, zostają prze- sunięte w prawo, a na ich etykietach umieszczane są kolejne litery alfabetu. Dane nie ulegają zmianie (rysunek 5.13). W przypadku kolumn — tak jak i wierszy — możliwe jest wstawianie całej grupy. Zaznaczenie kolumn za pomocą klawisza Ctrl powoduje, że nowe kolumny zostaną wstawione pomiędzy istniejące (rysunek 5.14). Zaznaczenie kolumn przy użyciu klawisza Shift powoduje, że cały zaznaczony obszar przesuwa się, a jego miejsce zajmują nowe kolumny (rysunek 5.15). 39 ABC Excel 2007 PL Rysunek 5.13. Arkusz z rysunku 5.11 po wstawieniu kolumny Rysunek 5.14. Arkusz z rysunku 5.11 po wstawieniu trzech kolumn Rysunek 5.15. Arkusz z rysunku 5.11 po wstawieniu obszaru o szerokości trzech kolumn Wstawianie wierszy przez przeciąganie Istnieje wiele sposobów wstawiania wierszy. W zależności od liczby danych, poło- żenia zawierających je komórek itp. jedne z nich są bardziej użyteczne, a inne mniej. Aby arkusz był w naszych rękach efektywnym narzędziem, warto znać wiele technik pracy i wybierać te najodpowiedniejsze. Jeżeli trzeba wstawić kilka komórek mających znajdować się obok siebie, moż- na to zrobić przez przeciąganie. Pracę należy rozpocząć od kliknięcia komórki, poniżej której mają zostać wstawione puste wiersze. Następnie trzeba wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift. Teraz kursor można naprowadzić na uchwyt — kwa- drat widoczny w rogu zaznaczonego obszaru. Kursor przyjmie kształt dwóch kresek ze strzałkami (rysunek 5.16). 40 Rozmiary i liczba komórek Rysunek 5.16. Wyróżniona komórka wskazuje miejsce, w którym zostaną wstawione wiersze Kursor należy przeciągnąć w dół. W trakcie jego przemieszczania w wybranym miejscu pojawi się tyle komórek, o ile pozycji przeciągnięto kursor (rysunek 5.17). Po dodaniu wierszy należy najpierw zwolnić lewy przycisk myszy, a potem klawisz Shift. Rysunek 5.17. Wstawianie wierszy przez przeciąganie Wiersze znajdujące się poniżej komórki, od której rozpoczęliśmy wstawianie, przesuwają się w dół. Ich numery zmieniają się o tyle, ile wierszy wstawiono (rysunek 5.18). Dane nie ulegają zmianie. Rysunek 5.18. Arkusz z rysunku 5.17 po wstawieniu wierszy 41 ABC Excel 2007 PL Wstawianie kolumn przez przeciąganie Aby do arkusza wstawić kilka kolumn mających znajdować się obok siebie, tak- że można wykorzystać przeciąganie. Najpierw trzeba wskazać miejsce, w któ- rym mają zostać wstawione kolumny. Kolumnę odniesienia można wyróżnić przez kliknięcie dowolnej należącej do niej komórki. Następnym krokiem jest wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift. Teraz kursor trzeba naprowadzić na uchwyt — kwadrat widoczny w rogu zaznaczonego obszaru. Kursor przyjmie kształt dwóch kresek ze strzałkami (rysunek 5.19). Rysunek 5.19. Wyróżniona komórka wskazuje miejsce, w którym zostaną wstawione kolumny Kursor należy przeciągnąć w bok. W trakcie jego przemieszczania w wybranym miejscu pojawi się tyle kolumn, o ile pozycji przeciągnięto kursor (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Kolumny wstawione przez przeciąganie Po dodaniu kolumn należy najpierw zwolnić lewy przycisk myszy, a potem klawisz Shift. Kolumny znajdujące się obok tej, od której rozpoczęliśmy wstawianie, zostają przesunięte w kierunku przeciągania kursora, a ich etykiety są aktualizowane. Dane nie ulegają zmianie. Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego Komórki można również wstawiać przy użyciu menu podręcznego. W przypadku tej metody w trakcie przeciągania nie widać, w którym miejscu i ile komórek zostanie wstawionych. Trzeba zatem nieco wytężyć wyobraźnię. Należy również pamiętać o tym, że kolumny lub wiersze pojawią się tam, gdzie znajduje się za- znaczona komórka. Nowe komórki są wstawiane pomiędzy dotychczasowe. 42 Rozmiary i liczba komórek Wstawianie komórek należy rozpocząć od wybrania obszaru odniesienia. Na- stępnie trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę, która ma być punk- tem odniesienia do wstawiania nowych komórek. Spowoduje to wyświetlenie podręcznego menu, z którego należy wybrać polecenie Wstaw (rysunek 5.21). Rysunek 5.21. Menu podręczne komórki Wybranie polecenia Wstaw spowoduje wyświetlenie okna Wstawianie. Widoczne w nim opcje służą do określenia miejsca nowych komórek (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Okno wyboru opcji wstawiania komórek Opcje widoczne w oknie Wstawianie mają podane poniżej znaczenie. Przesuń komórki w prawo — przesunięcie komórek w prawo o odpowiednią liczbę kolumn. Przesuń komórki w dół — przesunięcie komórek w dół o odpowiednią liczbę wierszy. Cały wiersz — wstawienie odpowiedniej liczby pustych wierszy. Cała kolumna — wstawienie odpowiedniej liczby pustych kolumn. Po wybraniu opcji i kliknięciu przycisku OK w arkuszu wprowadzane są żądane zmiany (rysunek 5.23). 43 ABC Excel 2007 PL Rysunek 5.23. Fragment arkusza z rysunku 5.21 po wprowadzeniu zmian 44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2007 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: