Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 002431 22775430 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2013 PL - książka
ABC Excel 2013 PL - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7473-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel nigdy wcześniej nie był tak łatwy!

W dobie zaawansowanych technologii informatycznych i wszechstronnego zastosowania systemów cyfrowych już mało kto pamięta o tym, że komputery powstały po to, by pomagać ludziom w wykonywaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych i analizowaniu dużych zbiorów danych. W tym samym celu zostały opracowane pierwsze programy komputerowe. Tak właśnie doszło do powstania jednego z najpopularniejszych rozwiązań tego typu - programu Excel, który szybko stał się standardowym narzędziem w wielu instytucjach na całym świecie. Jego najnowsza edycja - 2013 - oferuje dostęp do wielu ciekawych szablonów, znacznie ułatwiających i przyspieszających tworzenie różnych arkuszy, wprowadza szereg nowych funkcji obliczeniowych, zapewnia przenośność i wysoki poziom kompresji danych oraz pozwala użytkownikom zapisywać pliki w chmurze, co zwiększa ich bezpieczeństwo i upraszcza zdalny dostęp do informacji.

Książka ABC Excel 2013 PL lekko i przyjemnie wprowadzi Cię w świat obliczeń i analiz danych pochodzących z różnych źródeł i opisujących najrozmaitsze aspekty życia. Niezależnie od tego, czy się uczysz, studiujesz, prowadzisz badania naukowe, czy też jesteś odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe, Excel pomoże Ci w codziennej pracy i uchroni przed popełnieniem wielu typowych błędów, a książka ta pozwoli Ci właściwie i dogłębnie poznać możliwości oferowane przez ten program. To najlepszy przewodnik na rynku!

Chcesz się nauczyć Excela? Oto odpowiedni podręcznik!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 2 3 4 Arkusz kalkulacyjny ........................................................9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ...............................................12 Excel 2013 .....................................................................................12 Podsumowanie ..............................................................................14 Uruchamianie programu ................................................15 Podsumowanie ..............................................................................18 Okno programu ..............................................................19 Aktywna komórka .........................................................................24 Praca w chmurze ...........................................................................26 Podsumowanie ..............................................................................26 Nawigacja i zaznaczanie ................................................27 Zaznaczanie ...................................................................................28 Zaznaczanie pojedynczych komórek .......................................28 Zaznaczanie sÈsiednich komórek ............................................28 Zaznaczanie wiersza i kolumny ..............................................29 Zaznaczanie arkusza ................................................................30 Usuwanie zaznaczenia ............................................................30 Nawigacja i zaznaczanie za pomocÈ klawiatury ..........................31 Nawigacja wewnÈtrz obszaru .................................................32 Przewijanie arkusza przy wciĂniÚtym klawiszu Scroll Lock .............................................................................32 Zaznaczanie ..............................................................................32 Rozszerzanie zaznaczenia .......................................................33 Podsumowanie ..............................................................................34 Poleć książkęKup książkę 5 6 7 8 9 ABC Excel 2013 PL Rozmiary i liczba komórek ............................................ 35 Zmiana rozmiarów komórek .........................................................35 Wstawianie wierszy ......................................................................37 Wstawianie kolumn ......................................................................39 Wstawianie wierszy przez przeciÈganie ......................................41 Wstawianie kolumn przez przeciÈganie .......................................42 Wstawianie komórek za pomocÈ menu podrÚcznego ..................43 Podsumowanie ..............................................................................45 Wprowadzanie danych ................................................... 47 Rodzaje danych ..............................................................................48 Wpisywanie danych ......................................................................49 Kopiowanie danych .......................................................................50 Serie danych ..................................................................................52 Formuïy .........................................................................................53 Podsumowanie ..............................................................................57 Arkusze i pliki .............................................................. 59 Koniec pracy programu .................................................................66 Podsumowanie ..............................................................................66 Edycja danych ............................................................... 67 Wprowadzanie zmian ...................................................................68 Blokowanie edycji w komórkach ..................................................69 Usuwanie komórek ........................................................................70 Czyszczenie komórek ....................................................................72 Anulowanie zmian ........................................................................73 Powtarzanie ostatniej czynnoĂci ..................................................75 Wyszukiwanie sekwencji znaków ................................................75 Zamiana sekwencji znaków ..........................................................76 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartoĂci ............78 Zaznaczanie pustych komórek ................................................78 Filtrowanie ....................................................................................78 Podsumowanie ..............................................................................83 Formatowanie arkusza .................................................. 85 Kopiowanie formatów ...................................................................86 Kopiowanie szerokoĂci kolumn ....................................................88 Krój, rozmiar i kolor czcionki .......................................................88 Pogrubienie, pochylenie i podkreĂlenie czcionki ..........................90 WyĂwietlanie dïugich tekstów ......................................................91 Dostosowywanie szerokoĂci komórki .....................................91 Dostosowywanie wielkoĂci czcionki .......................................91 WyĂwietlanie wielu wierszy ...................................................93 Zmiana szerokoĂci kolumn w caïym arkuszu .........................94 Precyzyjne ustawianie szerokoĂci kolumn .............................94 Zmiana wysokoĂci wierszy ......................................................94 Zmiana domyĂlnych parametrów tekstu ......................................96 Podsumowanie ..............................................................................96 4 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 10 Formatowanie danych ....................................................97 Formatowanie daty i czasu ...........................................................98 Puïapki formatowania .................................................................102 Nie zawsze 2+2 = 4 ....................................................................103 Szybkie formatowanie .................................................................105 Liczba miejsc dziesiÚtnych ..........................................................106 Symbol waluty .............................................................................107 Procenty .......................................................................................109 Podsumowanie ............................................................................111 Baza danych .................................................................113 Dodawanie rekordów ..................................................................117 Wyszukiwanie danych ................................................................118 Sortowanie danych ......................................................................119 Podsumowanie ............................................................................121 Ochrona danych ............................................................123 Ochrona arkusza ..........................................................................124 Blokowanie i ukrywanie komórek ..............................................126 Ochrona dokumentu ....................................................................127 ¥ledzenie zmian ...........................................................................128 Podsumowanie ............................................................................129 13 Weryfikacja danych .....................................................131 TreĂÊ komunikatu o bïÚdzie ..................................................136 12 11 14 15 Ograniczanie wprowadzania danych do wartoĂci na liĂcie rozwijanej ...................................................................137 Podsumowanie ............................................................................139 Formuïy .......................................................................141 Podsumowanie ............................................................................146 Konfigurowanie programu ............................................147 Liczba ostatnio uĝywanych dokumentów ..................................151 Zapisywanie dokumentów ..........................................................151 Pliki otwierane wraz z Excelem .................................................153 Zabezpieczanie przed nieumyĂlnym zmodyfikowaniem arkusza .......................................................153 Maksymalizacja obszaru wyĂwietlania arkusza ........................154 Podsumowanie ............................................................................155 16 Wykresy ......................................................................157 Szybkie tworzenie wykresów .....................................................158 Formatowanie wykresów ...........................................................160 Projektowanie wykresów ............................................................163 Wykres ograniczonego zakresu danych ......................................168 Wstawianie wykresów ................................................................169 Podsumowanie ............................................................................170 5 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL 17 18 19 20 21 Drukowanie ................................................................. 171 DomyĂlna drukarka .....................................................................172 Podziaï na strony .........................................................................175 PodglÈd wydruku ........................................................................178 Drukowanie obszaru ...................................................................183 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................184 Podsumowanie ............................................................................187 Funkcje finansowe ....................................................... 189 Amortyzacja liniowa ...................................................................190 Amortyzacja Ărodka trwaïego .....................................................192 Cena bonu skarbowego ...............................................................193 Efektywna stopa procentowa .....................................................195 WartoĂÊ przyszïej inwestycji ......................................................196 WysokoĂÊ spïaty odsetek kredytu ...............................................199 Liczba okresów dla inwestycji ....................................................200 WartoĂÊ bieĝÈca inwestycji .........................................................202 Podsumowanie ............................................................................204 Funkcje daty i czasu .................................................... 205 WyĂwietlanie bieĝÈcej daty jako liczby dziesiÚtnej ...................205 WyĂwietlanie bieĝÈcej daty ........................................................209 Podsumowanie ............................................................................211 Funkcje trygonometryczne ........................................... 213 Arcus cosinus ...............................................................................213 Arcus cosinus hiperboliczny .......................................................217 Arcus sinus ..................................................................................219 Arcus sinus hiperboliczny ...........................................................222 ZawÚĝanie wykresu ...............................................................224 Arcus tangens ..............................................................................226 Cosinus .........................................................................................227 Sinus ............................................................................................230 Sinus hiperboliczny .....................................................................234 Tangens ........................................................................................237 Tangens hiperboliczny ................................................................240 Podsumowanie ............................................................................242 Funkcje wykïadnicze i logarytmiczne ........................... 243 Funkcja wykïadnicza ..................................................................243 Logarytm naturalny ....................................................................246 Logarytm .....................................................................................250 Logarytm dziesiÚtny ....................................................................254 Podsumowanie ............................................................................260 6 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 22 Inne funkcje .................................................................261 Iloczyn .........................................................................................261 Kombinacje ..................................................................................264 Reszta z dzielenia ........................................................................265 Pi ..................................................................................................268 Pierwiastek ..................................................................................270 Przeliczanie radianów na stopnie ...............................................275 Suma kwadratów ........................................................................277 Znaki ............................................................................................279 Podsumowanie ............................................................................280 Skorowidz ....................................................................281 7 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL 8 Poleć książkęKup książkę 16 WYKRESY W tym rozdziale dowiesz siÚ: Q Od czego naleĝy rozpoczÈÊ tworzenie wykresu. Q Za pomocÈ którego klawisza moĝna wygenerowaÊ wykres. Q Czy po otworzeniu wykresu moĝna zmieniÊ jego typ. Wpisanie danych do arkusza, uporzÈdkowanie ich i wykonanie obliczeñ to nie koniec, ale dopiero poczÈtek pracy. Kolejnym etapem jest interpretacja wyników i przekonanie Czytelników o sïusznoĂci wniosków. Nic tak nie trafia do przekonania jak umiejÚtnie zrobione rysunki. Na szczÚĂcie Excel zostaï wyposaĝony w szereg narzÚdzi uïatwiajÈcych wykonywanie wykresów. Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Szybkie tworzenie wykresów Tworzenie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od zaznaczenia obszaru, który zawiera da- ne przeznaczone do umieszczenia na wykresie (rysunek 16.1). Rysunek 16.1. Zaznaczony obszar arkusza Kolejnym krokiem jest naciĂniÚcie klawisza funkcyjnego F11. Po chwili na ekranie pojawi siÚ gotowy wykres (rysunek 16.2). Rysunek 16.2. Wykres utworzony z zaznaczonych danych Tabela z danymi (rysunek 16.1) zostaïa zamieniona na wykres (rysunek 16.2). KorzystajÈc z szybkiej procedury tworzenia wykresów, jesteĂmy zdani na domyĂlne parametry Excela. Wykres jest typu kolumnowego, kolory zaĂ nie sÈ najlepiej 158 Poleć książkęKup książkę Wykresy dostosowane do wydruku na czarno-biaïych drukarkach. WyglÈd wykresu moĝna zmieniÊ, korzystajÈc z narzÚdzi dostÚpnych w oknie arkusza Excel. W prawym górnym rogu wykresu widoczne sÈ trzy ikony. Plusem oznaczona jest ikona Elementy wykresu (rysunek 16.3). Po klikniÚciu jej wyĂwietlana jest lista skïadników wykresu. Widoczne sÈ tylko zaznaczone elementy. Rysunek 16.3. Z dziewiÚciu elementów widoczne sÈ tylko trzy PÚdzlem oznaczona jest ikona Styl wykresu (rysunek 16.4). Po jej klikniÚciu wy- Ăwietlana jest lista miniatur stylów wykresu i zestawów kolorów. Rysunek 16.4. Jednym klikniÚciem moĝna zmieniÊ styl i schemat kolorów wykresu Lejkiem oznaczona jest ikona Filtry wykresu (rysunek 16.5). Po jej klikniÚciu wyĂwietlana jest lista punktów danych i nazw. Na wykresie widoczne sÈ zazna- czone elementy. 159 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Rysunek 16.5. Widoczne sÈ wszystkie elementy, które zostaïy zaznaczone na rysunku 16.1 KorzystajÈc z ikon (rysunki od 16.3 do 16.5), moĝna wprowadziÊ szybkie zmiany w wykresach. Nie wyczerpujÈ one jednak wszystkich moĝliwoĂci modyfikacji wykresu. Formatowanie wykresów Formatowanie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od wskazania programowi, co chcemy zmieniÊ. W tym celu naleĝy kliknÈÊ wykres. NastÚpnie w sekcji NarzÚdzia wykresów kliknij kartÚ Formatowanie (rysunek 16.6). Rysunek 16.6. Mnóstwo narzÚdzi! Ledwo udaïo siÚ je zmieĂciÊ na trzech kartach Po lewej stronie wstÈĝki znajduje siÚ rozwijana lista Elementy wykresu. Moĝna z niej wybraÊ element wykresu, który bÚdzie formatowany (rysunek 16.7). 160 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.7. Lista skïadników wykresu Formatowanie wykresu rozpoczniemy od wybrania pozycji OĂ pozioma ((kate- gorii)). Po zaznaczeniu jej na liĂcie naleĝy kliknÈÊ ikonÚ Formatuj zaznaczenie (rysunek 16.8). Rysunek 16.8. Ikona formatowania zaznaczonego elementu wykresu Po chwili na ekranie zostanie wyĂwietlone okno Formatowanie osi (rysunek 16.9). Rysunek 16.9. Okno umoĝliwiajÈce formatowanie zaznaczonego elementu wykresu 161 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Po klikniÚciu przycisku Rozmiar i wïaĂciwoĂci wyĂwietlane sÈ atrybuty poïoĝenia tekstu na ekranie (rysunek 16.10). Rysunek 16.10. Poïoĝenie opisów osi moĝna zmieniaÊ NajczÚĂciej modyfikowane sÈ dwa atrybuty. Z listy Wyrównanie w pionie moĝ- na wybraÊ liniÚ, do której zostanie wyrównany tekst (rysunek 16.11). Rysunek 16.11. Warianty wyrównywania tekstu Z listy Kierunek tekstu moĝna wybraÊ kierunek, w jakim bÚdzie biegï napis (rysunek 16.12). Aby wybrane parametry zostaïy zastosowane do tekstu, naleĝy kliknÈÊ przycisk OK. 162 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.12. Warianty kierunku biegu tekstu Projektowanie wykresów Nawet po utworzeniu wykresu moĝna zmieniÊ jego typ. W sekcji NarzÚdzia wy- kresów kliknij kartÚ Projektowanie (rysunek 16.13). Rysunek 16.13. NarzÚdzia do zmiany wyglÈdu wykresu znajdujÈ siÚ na karcie Projektowanie Kliknij ikonÚ Zmieñ typ wykresu (rysunek 16.14). Rysunek 16.14. Ikona Zmieñ typ wykresu Zostanie wyĂwietlone okno Zmienianie typu wykresu (rysunek 16.15). PracÚ uïatwia obrazkowe menu z miniaturami typów wykresów. Kliknij jednÈ z nich, a nastÚpnie przycisk OK. 163 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Rysunek 16.15. Na podstawie miniatury moĝna siÚ domyĂliÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï wykres po zastosowaniu nowej szaty graficznej Na dole wykresu widoczne jest pole legendy (rysunek 16.16). W polu tym moĝna zmieniÊ krój czcionki. W tym celu naleĝy je kliknÈÊ prawym przyciskiem myszy i z podrÚcznego menu wybraÊ polecenie Czcionka… (rysu- nek 16.17), a nastÚpnie ustawiÊ odpowiednie parametry czcionki. Analogicznie moĝna zmieniÊ krój czcionki tytuïu wykresu oraz opisu osi kategorii (rysunek 16.18). Aby pod wykresem umieĂciÊ tabelÚ z danymi, które zostaïy wykorzystane do jego utworzenia, naleĝy kliknÈÊ ikonÚ Dodaj element wykresu i z rozwijanego menu wybraÊ pozycjÚ Tabela danych, a nastÚpnie wskazaÊ sposób dodania tabeli (rysunek 16.19). 164 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.16. Wykres moĝna nadal formatowaÊ Rysunek 16.17. Menu podrÚczne legendy Rysunek 16.18. Wszystkie napisy zostaïy wykonane przy wykorzystaniu tego samego kroju czcionki 165 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Rysunek 16.19. Miniatury pozwalajÈ siÚ zorientowaÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï wykres po modyfikacji Tabela pojawi siÚ w wybranym miejscu wykresu (rysunek 16.20). Rysunek 16.20. Wykres z dodanÈ tabelÈ danych i usuniÚtÈ legendÈ 166 Poleć książkęKup książkę Wykresy ChcÈc zmieniÊ wïaĂciwoĂci wykresu, moĝna kliknÈÊ prawym przyciskiem myszy jego element. Do wïaĂciwoĂci naleĝy np. tïo wykresu (rysunek 16.21). Rysunek 16.21. Bardzo waĝne jest sprawdzenie, jaki element klikasz Po klikniÚciu ikony Wypeïnienie wyĂwietlane jest okno Kolory motywu. Próbka koloru uĝytego do wypeïnienia obszaru jest wyĂwietlana w ramce (rysunek 16.22). Rysunek 16.22. W celu wybrania innego koloru naleĝy kliknÈÊ jego próbkÚ W podobny sposób moĝna edytowaÊ inne elementy wykresu. Okno zmiany wïa- ĂciwoĂci jest wyĂwietlane po dwukrotnym klikniÚciu obiektu. Podobny efekt daje klikniÚcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z podrÚcznego menu opcji Formatuj. Poprzez modyfikacjÚ poszczególnych elementów wykresu moĝna w znacznym stopniu zmieniÊ jego wyglÈd. Na rysunku 16.23 pokazano wykres po edycji. 167 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Rysunek 16.23. Wykres z rysunku 16.2 po edycji Wykres ograniczonego zakresu danych Wykres moĝna utworzyÊ z nieciÈgïego obszaru danych. Generowanie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od zaznaczenia obszaru (rysunek 16.24). Rysunek 16.24. NieciÈgïy obszar danych Kolejnym krokiem moĝe byÊ naciĂniÚcie klawisza F11. Wykres zostanie utworzony tylko z tych danych, które byïy zaznaczone. WyglÈd wykresu utworzonego z nie- ciÈgïego obszaru danych równieĝ moĝna modyfikowaÊ (rysunek 16.25). 168 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.25. Zmodyfikowany wykres utworzony z danych zaznaczonych na rysunku 16.24 Wstawianie wykresów Stosowanie szybkiej metody tworzenia wykresów (zaznaczenie obszaru i naci- ĂniÚcie klawisza F11) jest bardzo proste. Edycja takiego wykresu pochïania jednak póěniej sporo czasu, dlatego z metody tej najlepiej korzystaÊ po to, aby zoriento- waÊ siÚ, jak wykres bÚdzie wyglÈdaï. W programie Microsoft Excel 2013 nie ma kreatora wykresów. Zamiast tego moĝna utworzyÊ wykres podstawowy, klikajÈc odpowiedni typ wykresu na karcie Wstawianie w grupie Wykresy (rysunek 16.26). Rysunek 16.26. Aby wygenerowaÊ wykres, wystarczy kilka razy kliknÈÊ myszÈ 169 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL Po chwili na ekranie zostanie wyĂwietlony wykres. Moĝna go poddaÊ edycji, aby dostosowaÊ wyglÈd arkusza do caïego dokumentu (rysunek 16.27). Rysunek 16.27. Wykres utworzony po klikniÚciu ikony znajdujÈcej siÚ na karcie Wstawianie i poddany edycji Podsumowanie Q Tworzenie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od zaznaczenia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie. Q F11 to klawisz, którego naciĂniÚcie powoduje wygenerowanie wykresu. Q Aby zmieniÊ typ istniejÈcego wykresu, w sekcji NarzÚdzia wykresów kliknij kartÚ Projektowanie i ikonÚ Zmieñ typ wykresu. 170 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ B baza danych, 115 pola, 115 rekordy, 115 tworzenie, 115, 116 Bricklin, Dan, 10 C cena bonu skarbowego, 195 CENA.BS, funkcja, 195, 206 COS, funkcja, 229 cosinus, 229 czas, 100, 101, 102, 103 CZAS, funkcja, 207, 213 czcionka, 90 dostosowywanie wielkoĂci, 93, 94 kolor, 92 krój, 90, 91 pochylenie, 92 podkreĂlenie, 92 pogrubienie, 92 rozmiar, 91 A ACOS, funkcja, 215 ACOSH, funkcja, 219 amortyzacja liniowa, 192 amortyzacja Ărodka trwaïego, 194 anulowanie zmian, 76, 77 arcus cosinus, 215, 216, 244 arcus cosinus hiperboliczny, 219 arcus sinus, 221 arcus sinus hiperboliczny, 224 arcus tangens, 228 arkusz, 13, 14 kolumny, 13 komórki, 13, 14 ochrona, 126, 127, 131 tworzenie, 23, 59 wczytywanie, 64, 65, 66 wiersze, 13 zapisywanie, 61, 62, 63 zaznaczanie, 30 zmiana nazwy, 23 arkusze kalkulacyjne, 10, 12 ASIN, funkcja, 221, 244 ASINH, funkcja, 224 ATAN, funkcja, 228, 244 Autosumowanie, ikona, 53 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL D dane, 48 kopiowanie, 50 lista rozwijana, 139, 140, 141 poprawnoĂÊ, 133, 134, 135, 136, 137, 138 rodzaje, 48 serie danych, 52 teksty, 48 wartoĂci alfanumeryczne, 49 wartoĂci daty i czasu, 49 wartoĂci logiczne, 49 wpisywanie, 49 data, 100, 101, 102, 103 DATA, funkcja, 193 DB, funkcja, 194 domyĂlna drukarka, 174, 175, 177 drukowanie, 173, 174 domyĂlna drukarka, 174, 175, 177 druk wielostronny, 185 marginesy, 184 numeracja stron, 186 obszaru, 185 orientacja, 182 podglÈd wydruku, 180 podziaï na strony, 177, 178, 179 rozdzielczoĂÊ, 183, 184 skalowanie, 182 wersja wydruku, 186 dysk twardy, 63 E efektywna stopa procentowa, 197 EFEKTYWNA, funkcja, 197 Excel 2013, 12 konfigurowanie, 149, 150, 151, 152 szablony, 16, 17, 18 uruchomienie programu, 15, 16 EXP, funkcja, 245, 246, 262 282 F filtrowanie, 82, 83 format kopiowanie, 88, 89 XLS, 62 XLSX, 62 formatowanie, 88, 100 daty i czasu, 100, 101, 102, 103 puïapki, 104, 105, 106, 107 szybkie, 107 formularz, 116, 118, 119 sortowanie danych, 121, 122, 123 wyszukiwanie danych, 120, 121 formuïy, 14, 49, 53, 54, 57, 143, 144, 148 argumenty, 54, 144, 148 FRAGMENT.TEKSTU, funkcja, 281 Frankston, Bob, 10 funkcja wykïadnicza, 245 funkcje, 54, 55, 143, 148 ACOS, 215 ACOSH, 219 amortyzacja liniowa, 192 amortyzacja Ărodka trwaïego, 194 ASIN, 221, 244 ASINH, 224 ATAN, 228, 244 cena bonu skarbowego, 195 COS, 229 CZAS, 207, 213 DATA, 193 efektywna stopa procentowa, 197 EXP, 245, 246, 262 FRAGMENT.TEKSTU, 281 ILOCZYN, 263, 282 JE¿ELI, 144 KOMBINACJE, 266 liczba okresów dla inwestycji, 202 LN, 248 LOG, 252 LOG10, 256 MOD, 267, 270 PI, 270 PIERWIASTEK, 272 Poleć książkęKup książkę Skorowidz SIN, 232 SINH, 236 STOPNIE, 277 SUMA.KWADRATÓW, 279 TAN, 239 TANH, 242 TERAZ, 211, 213 wartoĂÊ bieĝÈca inwestycji, 204, wartoĂÊ przyszïej inwestycji, 198 wstawianie, 55 wysokoĂÊ spïaty odsetek kredytu, 206 201 wyszukiwanie, 55, 57, 147 FV, funkcja, 198 GS-Calc, 10, 11 G I ILOCZYN, funkcja, 263, 282 IPMT, funkcja, 201 J JE¿ELI, funkcja, 144 K kolumny, 13 kopiowanie szerokoĂci, 90 wstawianie, 39, 40, 42, 43, 45 zaznaczanie, 29, 30 zmiana szerokoĂci, 96 KOMBINACJE, funkcja, 266 komórki, 13, 14 adres, 13, 14 aktywne, 24, 25 blokowanie edycji, 71 blokowanie i ukrywanie, 128 czyszczenie, 74 dostosowywanie szerokoĂci, 93 edycja, 70 usuwanie, 72, 73 wstawianie, 43, 44 zakres, 25 zawijanie tekstu, 95 zaznaczanie, 28 zaznaczanie na podstawie zawartoĂci, 80, 81 zmiana rozmiarów, 35, 45 konfigurowanie, 149, 151 liczba ostatnio uĝywanych dokumentów, 153 liczba skoroszytów, 152 modyfikowanie arkusza, 155, 156 motyw, 152 nazwa uĝytkownika, 152 obszar wyĂwietlania arkusza, 156 otwierane pliki, 155 programy domyĂlne, 152 rozmiar czcionki, 151 widok domyĂlny, 152 zapisywanie dokumentów, 153, 154 kopiowanie danych, 50 L liczba okresów dla inwestycji, 202 LN, funkcja, 248 LOG, funkcja, 252 LOG10, funkcja, 256 logarytm, 252 dziesiÚtny, 256 naturalny, 248 Lotus 1-2-3, 10 M Malarz formatów, narzÚdzie, 88 Microsoft Excel, 10 miejsca dziesiÚtne, 108, 109 MOD, funkcja, 267, 270 N nawigacja za pomocÈ klawiatury, 31, 32, 33 NPER, funkcja, 202 283 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL O ochrona arkusza, 126, 127, 131 ochrona dokumentu, 129, 130 okno konfiguracyjne, 149, 150, 151 okno pomocy, 22 OpenOffice Calc, 10, 11 operatory porównania, 145 P pamiÚÊ RAM, 61, 67 pasek formuïy, 22 pasek stanu, 24 pasek tytuïu, 19, 20 PI, funkcja, 270 PIERWIASTEK, funkcja, 272 plik, 61 podglÈd wydruku, 180 pola, 115 pole nazwy, 22 pomoc, okno, 22 powtarzanie czynnoĂci, 77 procenty, 111, 112, 113 PV, funkcja, 204 Quattro Pro, 10 Q R radiany, zamiana na stopnie, 277 RAM, pamiÚÊ, 61, 67 rekordy, 115 dodawanie, 119, 120 reszta z dzielenia, 267 S schowek, 50 Scroll Lock, klawisz, 32 serie danych, 52 SIN, funkcja, 232 SINH, funkcja, 236 sinus, 232 sinus hiperboliczny, 236 284 skróty klawiszowe, 31, 32, 33, 34 SkyDrive, logowanie, 16, 18, 26 Spread 32, 10 STOPNIE, funkcja, 277 SUMA.KWADRATÓW, funkcja, 279 symbol waluty, 109, 110, 111 ¥ Ăledzenie zmian, 130, 131, 132 T TAN, funkcja, 239 tangens, 239 tangens hiperboliczny, 242 TANH, funkcje, 242 teksty, 48 zmiana domyĂlnych parametrów, 98 TERAZ, funkcja, 211, 213 VisiCalc, 10, 14 V W waluty, symbol, 109, 110, 111 wartoĂci alfanumeryczne, 49 wartoĂci daty i czasu, 49 wartoĂci logiczne, 49 wartoĂÊ bieĝÈca inwestycji, 204, 206 wartoĂÊ przyszïej inwestycji, 198 wiersze, 13 wstawianie, 37, 38, 41, 45 zaznaczanie, 29, 30 zmiana wysokoĂci, 96, 97 Wstaw funkcjÚ, ikona, 146 wstÈĝka, 21 wykresy formatowanie, 162, 163 ograniczonego zakresu danych, projektowanie, 165, 166, 167, 170 168, 169 Poleć książkęKup książkę Skorowidz pojedynczych komórek, 28 sÈsiednich komórek, 28 usuwanie, 30 wiersza i kolumny, 29, 30 za pomocÈ klawiatury, 31, 32, 33 zeszyt, 14 zmiany, anulowanie, 76, 77 znaki wyszukiwanie sekwencji, 77, 78 zamiana sekwencji, 79, 80 szybkie tworzenie, 160, 161, 162 wstawianie, 171, 172 wysokoĂÊ spïaty odsetek kredytu, 201 wyszukiwanie funkcji, 55, 147 sekwencji znaków, 77, 78 XLS, format, 62 XLSX, format, 62 X Z zaznaczanie arkusza, 30 komórek na podstawie zawartoĂci, 80, 81 285 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2013 PL 286 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2013 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: