Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 019334 23379316 na godz. na dobę w sumie
ABC Excela 2002/XP PL - książka
ABC Excela 2002/XP PL - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-826-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Excel to jeden z programów pakietu Microsoft Office XP. W informatyce program ten zalicza się do tak zwanych arkuszy kalkulacyjnych. Arkusze kalkulacyjne są to programy, które pozwalają użytkownikom na wykonywanie różnorodnych zarówno prostych jak i złożonych obliczeń. Excel ma jednak dużo większe możliwości, a wiele z nich poznasz dzięki tej książce. Książka 'ABC Excel 2002/XP PL' prezentuje te wszystkie zagadnienia, które są niezbędne dla efektywnej i efektownej pracy z pakietem.

Rozdział po rozdziale prezentujemy wszystkie najistotniejsze elementy pozwalające na efektywną pracę z tym arkuszem kalkulacyjnym. Pierwsze rozdziały książki przedstawiają wszystkie podstawowe pojęcia. Później natomiast prezentujemy zagadnienia, które pozwolą czytelnikowi na udoskonalenie i podniesienie efektywności pracy z arkuszem.

Dzięki tej książce nauczysz się samodzielnie tworzyć i modyfikować arkusze z danymi. Będziesz potrafił samodzielnie tworzyć formuły i korzystać z funkcji. Nauczysz się również korzystać z makr i zapoznasz się z podstawami pracy z językiem Visual Basic for Applications.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI ABC Excela 2002/XP PL KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autorzy: Edward C. Willett, Steve Cummings T‡umaczenie: Cezary Welsyng ISBN: 83-7197-826-X Format: B5, stron: 170 ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Excel to jeden z program(cid:243)w pakietu Microsoft Office XP. W informatyce program ten zalicza siŒ do tak zwanych arkuszy kalkulacyjnych. Arkusze kalkulacyjne s„ to programy, kt(cid:243)re pozwalaj„ u¿ytkownikom na wykonywanie r(cid:243)¿norodnych zar(cid:243)wno prostych jak i z‡o¿onych obliczeæ. Excel ma jednak du¿o wiŒksze mo¿liwo(cid:156)ci, a wiele z(cid:160) nich poznasz dziŒki tej ksi„¿ce. Ksi„¿ka (cid:132)ABC Excel 2002/XP PL(cid:148) prezentuje te wszystkie zagadnienia, kt(cid:243)re s„ niezbŒdne dla efektywnej i efektownej pracy z(cid:160) pakietem. Rozdzia‡ po rozdziale prezentujemy wszystkie najistotniejsze elementy pozwalaj„ce na efektywn„ pracŒ z tym arkuszem kalkulacyjnym. Pierwsze rozdzia‡y ksi„¿ki przedstawiaj„ wszystkie podstawowe pojŒcia. P(cid:243)(cid:159)niej natomiast prezentujemy zagadnienia, kt(cid:243)re pozwol„ czytelnikowi na udoskonalenie i podniesienie efektywno(cid:156)ci pracy z arkuszem. DziŒki tej ksi„¿ce nauczysz siŒ samodzielnie tworzy(cid:230) i modyfikowa(cid:230) arkusze z danymi. BŒdziesz potrafi‡ samodzielnie tworzy(cid:230) formu‡y i korzysta(cid:230) z funkcji. Nauczysz siŒ r(cid:243)wnie¿ korzysta(cid:230) z makr i zapoznasz siŒ z podstawami pracy z jŒzykiem Visual Basic for Applications. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ..................................................................................................................7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem...............................................................9 Uruchamianie programu.........................................................................................................................9 Obszar roboczy programu ....................................................................................................................10 Pasek tytułowy...............................................................................................................................10 Przyciski Minimalizuj....................................................................................................................11 Przyciski Przywróć/Maksymalizuj ................................................................................................11 Przyciski Zamknij ..........................................................................................................................11 Pasek Menu....................................................................................................................................11 Paski narzędzi ................................................................................................................................11 Pasek formuły ................................................................................................................................11 Nagłówki kolumn ..........................................................................................................................12 Nagłówki wierszy ..........................................................................................................................12 Zakładki arkuszy............................................................................................................................12 Asystent pakietu Office .................................................................................................................12 Rozdział 2. Podstawowe operacje w Excelu .........................................................13 Otwieranie nowego skoroszytu ............................................................................................................13 Zamykanie skoroszytu .........................................................................................................................14 Zapisywanie skoroszytu .......................................................................................................................15 Otwieranie już istniejących skoroszytów.............................................................................................15 Wypełnianie skoroszytu danymi ..........................................................................................................15 Operacje na arkuszach ...................................................................................................................16 Poruszanie się po arkuszu ..............................................................................................................17 Wypełnianie komórek wartościami ...............................................................................................19 Formatowanie komórek .................................................................................................................20 Podstawowe czynności edycyjne .........................................................................................................27 Podstawowe informacje na temat formuł i funkcji........................................................................27 Edycja skoroszytów .......................................................................................................................27 Drukowanie w programie Excel 2002..................................................................................................29 Przygotowanie arkusza do wydruku ..............................................................................................29 Podgląd dokumentu przed wydrukiem ..........................................................................................30 Drukowanie w programie Excel ....................................................................................................31 Wymiana dokumentów pomiędzy aplikacjami....................................................................................32 4 ABC Excel 2002/XP PL Rozdział 3. Konfigurowanie programu Microsoft Excel ..........................................35 Opcje uruchamiania .............................................................................................................................35 Opcje programu Microsoft Excel.........................................................................................................36 Konfigurowanie ekranu........................................................................................................................37 Praca z paletą kolorów...................................................................................................................37 Widok Pełny ekran.........................................................................................................................38 Zapamiętywanie widoku bieżącego skoroszytu ............................................................................38 Makropolecenia....................................................................................................................................39 Określanie klawisza skrótu dla makropolecenia............................................................................39 Zapamiętywanie makropolecenia ..................................................................................................40 Odwołania względne i bezwzględne..............................................................................................40 Uruchamianie makropoleceń .........................................................................................................41 Zapamiętywanie układu niestandardowych pasków narzędzi .............................................................41 Tworzenie niestandardowych pasków narzędzi o zasięgu globalnym ..........................................42 Zapamiętywanie niestandardowych pasków razem ze skoroszytem.............................................42 Wykorzystanie szablonów programu Microsoft Excel do zapamiętywania zmian dokonanych przez użytkownika .............................................................43 Tworzenie i zapisywanie szablonów skoroszytu ...........................................................................43 Wstawianie do skoroszytu nowego arkusza opartego na szablonie użytkownika.........................44 Rozdział 4. Zaawansowane wyszukiwanie i zaznaczanie danych............................45 Poruszanie się po skoroszycie..............................................................................................................45 Aktualne położenie w arkuszu.......................................................................................................45 Poruszanie się po skoroszycie przy użyciu klawiatury..................................................................46 Przechodzenie do krawędzi obszaru danych .................................................................................47 Przechodzenie do zakresu komórek o danej nazwie......................................................................47 Przewijanie.....................................................................................................................................50 Pliki obszarów roboczych..............................................................................................................52 Zaznaczanie komórek...........................................................................................................................53 Klawisz Shift..................................................................................................................................53 Zaznaczanie wielu elementów arkusza..........................................................................................54 Powrót do pierwszej wybranej komórki ........................................................................................55 Wybór zakresu komórek w oknie dialogowym .............................................................................55 Poruszanie się wewnątrz zaznaczonego obszaru ...........................................................................56 Tabela klawiszy skrótów służących do zaznaczania komórek ......................................................56 Wprowadzanie danych .........................................................................................................................59 Pojedyncze komórki ......................................................................................................................59 Wypełnianie zakresu komórek.......................................................................................................62 Wprowadzanie danych do grupy arkuszy......................................................................................66 Kontrola poprawności danych .......................................................................................................67 Automatyczne poprawianie wpisywanych danych........................................................................69 Rozdział 5. Formatowanie i edycja danych ...........................................................71 Porządkowanie informacji ...................................................................................................................71 Przeciąganie ...................................................................................................................................71 Prawy przycisk myszy ...................................................................................................................71 Wstawianie z zachowaniem istniejących informacji .....................................................................72 Przenoszenie do innego arkusza ....................................................................................................73 Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn ...............................................................................................73 Ukrywanie wierszy i kolumn.........................................................................................................73 Znajdowanie i odkrywanie ukrytych wierszy i kolumn.................................................................74 Spis trelci 5 Formatowanie.......................................................................................................................................75 Niestandardowe formaty liczbowe ................................................................................................75 Wyrównywanie danych .................................................................................................................77 Automatyczne formatowanie danych ............................................................................................79 Formatowanie warunkowe.............................................................................................................80 Wklejanie poszczególnych atrybutów komórek ............................................................................81 Formatowanie za pomocą stylów ..................................................................................................83 Tabela klawiszy skrótów służących do formatowania komórek ...................................................83 Dodawanie komentarzy........................................................................................................................83 Dołączanie komentarza do komórki ..............................................................................................84 Wyświetlanie komentarzy..............................................................................................................85 Edycja komentarzy ........................................................................................................................85 Wyszukiwanie komentarzy............................................................................................................86 Usuwanie komentarzy....................................................................................................................86 Wskazówki dotyczące drukowania ......................................................................................................86 Rozdział 6. Formuły i funkcje ...............................................................................87 Formuły ................................................................................................................................................87 Obliczenia ręczne i automatyczne .................................................................................................87 W jaki sposób Excel oblicza wartości formuł?..............................................................................88 Operatory w formułach..................................................................................................................89 Odwoływanie się do komórek i zakresów w formułach................................................................90 Narzędzia inspekcji formuł ..................................................................................................................93 Sprawdzanie błędów ......................................................................................................................93 Poprzedniki, komórki zależne i błędy............................................................................................94 Okno czujki....................................................................................................................................95 Szacowanie wartości formuły........................................................................................................95 Odwołania 3-W ....................................................................................................................................96 Formuły 3-W..................................................................................................................................96 Nazwy 3-W ....................................................................................................................................97 Kilka uwag.....................................................................................................................................97 Funkcje w formułach............................................................................................................................98 Budowa funkcji..............................................................................................................................99 Wstawianie funkcji ........................................................................................................................99 Zagnieżdżanie funkcji..................................................................................................................100 Funkcja JEŻELI...........................................................................................................................100 Przegląd funkcji programu Excel ................................................................................................101 Porady i wskazówki ...........................................................................................................................105 Definiowanie stałych ...................................................................................................................105 Argumenty funkcji daty spoza dopuszczalnego zakresu .............................................................106 Dynamiczne tabele danych ..........................................................................................................106 Rozdział 7. Wykresy ..........................................................................................111 Język wykresów .................................................................................................................................111 Typy wykresów..................................................................................................................................112 Arkusze pełne wykresów ...................................................................................................................113 Kreator wykresów........................................................................................................................113 Elementy arkusza.........................................................................................................................114 Zmiana typu wykresu...................................................................................................................115 Dopasowywanie danych.....................................................................................................................115 Przesuwanie punktów na wykresie ..............................................................................................115 Wyszukiwanie wartości docelowej przy użyciu wykresów ........................................................117 Zmiana zakresu danych źródłowych dla wykresu .......................................................................117 Zmiana orientacji wykresu...........................................................................................................119 6 ABC Excel 2002/XP PL Formatowanie wykresów ...................................................................................................................119 Operowanie danymi.....................................................................................................................120 Zabawa tekstem ...........................................................................................................................124 Perspektywa i rotacja ...................................................................................................................125 Różne typy danych na tym samym wykresie.....................................................................................126 Wykresy kombinowane ...............................................................................................................126 Wykresy z dodatkową osią ..........................................................................................................127 Zapisywanie opcji wykresów.............................................................................................................127 Rozdział 8. Analiza danych ................................................................................129 Filtrowanie danych.............................................................................................................................129 Funkcja Autofiltr..........................................................................................................................129 Filtry niestandardowe ..................................................................................................................131 Filtry zaawansowane....................................................................................................................131 Usuwanie filtrów..........................................................................................................................132 Zapisywanie filtrów w skoroszytach udostępnionych .................................................................132 Funkcje ułatwiające korzystanie z list .........................................................................................132 Tabele i wykresy przestawne .............................................................................................................132 Kiedy należy używać tabel przestawnych? .................................................................................133 Tworzenie tabeli przestawnej ......................................................................................................134 Pasek i menu kontekstowe tabeli przestawnej.............................................................................138 Precyzyjne dostrajanie tabeli przestawnej ...................................................................................138 Tworzenie wykresu przestawnego...............................................................................................141 Narzędzie Szukaj wyniku...................................................................................................................142 Dodatki...............................................................................................................................................143 Kreator odnośników.....................................................................................................................144 Dodatek Analysis ToolPak ..........................................................................................................145 Dodatek Solver ............................................................................................................................145 Udostępnianie skoroszytów ...............................................................................................................146 Śledzenie zmian ...........................................................................................................................147 Łączenie zmian ............................................................................................................................149 Rozdział 9. Sprawdzanie poprawnolci arkuszy ....................................................151 Pasek Inspekcja formuł ......................................................................................................................151 Zależności między komórkami....................................................................................................151 Śledzenie za pomocą paska Inspekcja formuł .............................................................................152 Sztuczka z podwójnym kliknięciem ............................................................................................153 Dla używających klawiatury........................................................................................................154 Błędy w komórkach ...........................................................................................................................154 Komunikaty o błędach .................................................................................................................154 Śledzenie błędów .........................................................................................................................154 Błędy podczas sprawdzania poprawności danych .......................................................................155 Identyfikacja odwołań cyklicznych .............................................................................................155 Wyszukiwanie błędów logicznych ..............................................................................................157 Sprawdzanie błędów na bieżąco ..................................................................................................158 Skorowidz.........................................................................................................163 Rozdział 5. Ile razy zdarzyło ci się, że po wpisaniu danych do arkusza wyglądały one nieszczegól- nie? Za pierwszym razem niełatwo jest uzyskać zadowalające efekty, dlatego wszystkie komórki powinny zostać odpowiednio sformatowane i zmodyfikowane, aby można było powiedzieć, że arkusz został zaprojektowany przez profesjonalistę. Jeżeli zmiany w wyglądzie arkusza nie spełniają oczekiwań użytkownika, może on cofnąć lub po- wtórzyć 16 ostatnio dokonanych modyfikacji. Porzdkowanie informacji Excel posiada mnóstwo potężnych narzędzi służących do przenoszenia danych za- równo w samych arkuszach, jak i między nimi. Przeciganie Po umieszczeniu na granicy zaznaczonego obszaru wskaźnik myszy zamienia się w dwie skrzyżowane strzałki, co oznacza, że obszar ten można przenieść lub skopiować w inne miejsce arkusza. Nie dotyczy to elementów arkusza nie przylegających do siebie. Przeciągnięcie wskaźnika myszy w żądane miejsce powoduje przeniesienie zazna- czonego zakresu komórek. Przytrzymanie klawisza Ctrl w czasie tej operacji pozwala utworzyć jego kopię. Podczas ruchu wskaźnika widoczny jest kontur przenoszonego fragmentu arkusza, a program wyświetla adres komórki docelowej. A to dopiero początek. Prawy przycisk myszy Po przeciągnięciu zaznaczonego obszaru przy użyciu prawego przycisku myszy pojawia się menu kontekstowe, zawierające wiele przydatnych opcji. Pokazano je na rysunku 5.1. ABC Excel 2002/XP PL 72 Rysunek 5.1. Przeciągnięcie wybranego zakresu komórek za pomocą prawego przycisku myszy wywołuje menu kontekstowe, oferujące wiele ciekawych opcji JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ Przenieś/Kopiuj. Pierwsze dwa polecenia mają znaczenie analogiczne do opisanych powyżej operacji przenoszenia i kopiowania zaznaczonych fragmentów arkusza za pomocą lewego przycisku myszy. Wybrane atrybuty. Można skopiować tylko niektóre atrybuty zaznaczonego zakresu komórek, takie jak wynikowa wartość formuły (opcja tylko wartości) lub format (opcja jako format). Informacje dotyczące kopiowania innych atrybutów znajdują się w dalszej części rozdziału, w punkcie „Wklejanie poszczególnych atrybutów komórek”. Łącza. Polecenie Połącz tutaj umieszcza w komórce docelowej odsyłacz do odpowiadającej jej komórki w obszarze źródłowym, na przykład . Każda modyfikacja komórki źródłowej jest wówczas widoczna natychmiast w komórce docelowej. Za pomocą polecenia Utwórz hiperłącze tutaj można wstawić hiperłącze, umożliwiające natychmiastowe przeniesienie się do miejsca źródłowego jednym kliknięciem myszy. Wstawianie z przesunięciem. Podczas kopiowania lub przenoszenia danych można stracić informacje położone w obszarze docelowym. Aby zabezpieczyć się przed tą ewentualnością, można wykorzystać jedną z czterech opcji w menu kontekstowym. Opcje te określają kierunek przesunięcia komórek znajdujących się w miejscu, w którym chcemy wstawić kopiowane dane. W następnym punkcie wyjaśniamy, jak można to zrobić nie korzystając z menu. Wstawianie z zachowaniem istniejcych informacji Przenosząc lub kopiując dane do określonego obszaru można zażądać, aby istniejące komórki zostały przesunięte w prawo lub w dół. Dzięki temu zostaje zwolnione miejsce dla nowych informacji. Wystarczy tylko podczas przeciągania zaznaczonego obszaru przytrzymać klawisz Shift. Po dojściu do celu dane wstawiane są między istniejące Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 73 komórki. Szara linia informuje o sposobie ich przesunięcia. Jeżeli jest pionowa, zostaną one przeniesione w dół, jeśli pozioma, to znajdą się z prawej strony wstawianego ob- szaru. Ponadto etykietka ekranowa pokazuje adres komórki docelowej. Przy wyko- nywaniu operacji kopiowania należy najpierw nacisnąć klawisz Ctrl, a potem Shift. Przenoszenie do innego arkusza Jeżeli obszar docelowy znajduje się w innym arkuszu, nie znaczy to, że trzeba rezy- gnować z operacji typu „przeciągnij i upuść”. Wystarczy podczas przeciągania zazna- czonego zakresu komórek nacisnąć klawisz Alt, wskazać zakładkę odpowiedniego ar- kusza i po jego uaktywnieniu wybrać miejsce docelowe dla przenoszonych lub kopiowanych danych. Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn Wysokość wiersza i szerokość kolumny można łatwo zmienić, wybierając w menu Format polecenie Wiersz lub Kolumna, a następnie odpowiednio Wysokość lub Szero- kość. Jeżeli wcześniej zaznaczono więcej kolumn lub wierszy, zmieni się rozmiar każdego z tych elementów arkusza. Zmiana rozmiaru wiersza lub kolumny za pomocą myszy przebiega bardzo łatwo. Oto sposób postępowania w przypadku wiersza. Najpierw należy umieścić wskaźnik myszy na granicy między tym wierszem a następnym, położonym poniżej. Kiedy wskaźnik zmieni się w poziomą linię ze strzałkami wystającymi w górę i w dół, wystarczy — trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy — odpowiednio zmienić wysokość wier- sza. Podczas tej operacji etykietka ekranowa informuje o bieżącym jego rozmiarze. Dla kolumn metoda ta jest w zasadzie taka sama. Należy tylko umieścić wskaźnik myszy na granicy pomiędzy kolumną modyfikowaną i tą, która znajduje się po jej prawej stronie. Wskaźnik myszy zmieni się wówczas w linię pionową, ze strzałkami skierowanymi w lewo i w prawo. Dalej operacja zmiany rozmiaru kolumny przebiega dokładnie w taki sam sposób. Jeżeli wcześniej wybranych zostało kilka wierszy lub kolumn, wystarczy zmodyfikować rozmiar tylko jednego z tych elementów, a wszystkie pozostałe zmienią się w taki sam sposób. Excel wyświetla ciąg znaków #####, jeżeli komórka jest zbyt wąska i informacje w niej zawarte nie mogą być wyświetlane przy obecnych ustawieniach arkusza. Aby tego uniknąć, wystarczy odpowiednio rozszerzyć kolumnę. Ukrywanie wierszy i kolumn Aby ukryć wiersze lub kolumny, należy je najpierw zaznaczyć, a następnie w menu kontekstowym (wywoływanym prawym przyciskiem myszy) wybrać polecenie Ukryj. Ukryte wiersze i kolumny przestają być widoczne, ale pozostają nietknięte i nadal można korzystać z nich w formułach. Czynność ta jest przydatna wtedy, gdy chcemy skupić się na śledzeniu wyników obliczeń i obecność danych źródłowych odwracała- by naszą uwagę. 74 ABC Excel 2002/XP PL Znajdowanie i odkrywanie ukrytych wierszy i kolumn Człowiek inteligentny od razu zwróci uwagę na to, że w ciągu znaków ABCEFG czegoś brakuje. W przypadku arkusza kalkulacyjnego może to oznaczać tylko jedno, a miano- wicie ukrytą kolumnę. Wydaje się, że nie można jej teraz łatwo odkryć za pomocą myszy. Istnieją jednak dwa sposoby na odsłonięcie ukrytych wierszy i kolumn właśnie przy użyciu tego urządzenia. Wykorzystajmy powyższy przykład. Aby odkryć kolumnę D, można zaznaczyć kolumny C i E, a następnie — klikając prawym przyciskiem myszy — wywołać menu kontekstowe i wybrać w nim polecenie Odkryj. Spowoduje to na- tychmiastowe pojawienie się na ekranie kolumny D. Drugi sposób wymaga więcej finezji. Wykorzystywana jest tu umiejętność modyfi- kowania rozmiaru kolumn i wierszy za pomocą myszy. Załóżmy, że w arkuszu widoczne są wiersze 1, 2, 3, 7, 8 i 9, a użytkownik chce zoba- czyć wiersz 6, pozostawiając w ukryciu wiersze o numerach 4 i 5. Pierwszy sposób jest w tym momencie nieprzydatny, ponieważ umożliwi on jednoczesne odkrycie wszystkich trzech niewidocznych wierszy. Oto druga metoda. Po ustawieniu wskaź- nika myszy tuż poniżej granicy między wierszami przylegającymi do wierszy ukry- tych (w tym przypadku 3 i 7), powinien zmienić się on w dwie poziome linie ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół. Należy teraz w tym właśnie miejscu kliknąć lewym przyciskiem myszy. Pojawi się etykietka ekranowa informująca o wysokości ostatniego z ukrytych wierszy (tego o numerze 6). Początkowo wysokość ta jest oczywiście równa 0. Można ją zmienić, przeciągając wskaźnik myszy w dół, co spo- woduje odsłonięcie wiersza 6. Na rysunku 5.2 pokazano zastosowanie tej techniki w odniesieniu do ukrytej kolumny. Rysunek 5.2. Wskaźnik myszy zmienił wygląd, co oznacza, że natrafiono na ukrytą kolumnę Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 75 Formatowanie W ciągu ostatnich kilku lat w programie Microsoft Excel bardzo rozbudowano funk- cje graficzne i formatujące, dlatego praktycznie nie ma potrzeby korzystania z osob- nych programów DTP do zapewnienia arkuszowi profesjonalnego wyglądu. Więk- szość opcji formatowania znajduje się na pasku narzędzi o nazwie Formatowanie, przedstawionym na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Pasek narzędzi Formatowanie zawiera najczęściej używane funkcje, pozwalające zmieniać wygląd arkusza Pasek ten służy do zmiany wyglądu, rozmiaru i stylu czcionki. Zawartość komórek można pogrubić, podkreślić lub oznaczyć kursywą, wyśrodkować, wyrównać do le- wej lub prawej strony, ewentualnie scalić, a następnie wyśrodkować. Dostępne są też funkcje pozwalające wybrać dla komórki format walutowy, procentowy lub ułamko- wy, wraz z możliwością określenia liczby wyświetlanych miejsc po przecinku i wiel- kości wcięć. Można również dodać obramowanie do komórki, wybrać styl wypełnie- nia i kolor czcionki. Te funkcje formatujące znalazły się na omawianym pasku narzędzi ze względu na ich przydatność i częste użycie. Funkcji takich jest oczywiście znacznie więcej. Istnieje także możliwość tworzenia pasków narzędzi dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Niestandardowe formaty liczbowe Po wybraniu w menu Format polecenia Komórki można na zakładce Liczby wybrać jeden z dwunastu wbudowanych formatów liczbowych. Umożliwiają one między in- nymi przedstawienie wielkości liczbowych w postaci waluty, procentów, zapisu wy- kładniczego, godziny, daty i ułamków. Po wybraniu formatu Specjalne dane w ko- mórkach mogą zawierać numery telefonu, PESEL lub kody pocztowe. Specjalne typy danych są różne w zależności od aktualnej lokalizacji użytkownika, którą można zmienić w polu Ustawienia regionalne (lokalizacja). Na rysunku 5.4, przedstawiającym okno dialogowe Formatuj komórki, wybrane zostały ustawienia regionalne dla Polski. Formaty zdefiniowane w programie Excel w większości przypadków będą odpowia- dać potrzebom użytkownika. Może on jednak utworzyć własny format liczbowy. Format liczbowy stosowany w komórkach nie ma wpływu na rzeczywistą wartość, wykorzystywaną przez program w obliczeniach. Wartość ta jest widoczna na pasku formuły. 76 ABC Excel 2002/XP PL Rysunek 5.4. Aby użyć jednego z dostępnych formatów lub zdefiniować własny, należy w menu Format wybrać opcję Komórki Zaokrglanie liczb Mimo iż można w dowolny sposób określać liczbę miejsc po przecinku, rodzaje prze- cinków i inne elementy, przy użyciu wbudowanych formatów liczbowych nie da się zaokrąglić liczby do określonej wartości większej od 1. Żądany efekt pozwala uzy- skać funkcja ZAOKR, ale jest on osiągalny również poprzez zdefiniowanie własnego formatu liczbowego. Wystarczy tylko wybrać kategorię Niestandardowe i wpisać kod tego formatu. Kate- goria Niestandardowe została przedstawiona na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Tworzenie własnego formatu liczbowego Aby zdefiniować format umożliwiający zaokrąglanie liczb, można wykorzystać przy- kłady przedstawione w tabeli 5.1. Lista kodów niestandardowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia znajduje się w pli- ku pomocy. Można ją wyszukać, wpisując w polu zapytania hasło Kody formatów liczbowych. Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 77 Tabela 5.1. Zaokrąglanie liczb przy użyciu formatów niestandardowych Kod formatu Efekt Przykład  (po znaku # należy wpisać spację)   Zaokrąglenie do najbliższego tysiąca, z pominięciem zer. Brak miejsc po przecinku Zaokrąglenie do najbliższego tysiąca, z uwzględnieniem zer. Brak miejsc po przecinku (cid:5) (po pierwszym zerze należy wstawić dwie spacje) Zaokrąglenie do najbliższego miliona, z jednym miejscem po przecinku Liczba 54 223 zostaje zaokrąglona do 54 Liczba 54 223 zostaje zaokrąglona do 54 000. Każde trzy cyfry oznaczające kolejne tysiące są oddzielone spacją Liczba 54 223 223 zostaje zaokrąglona do 54,2 Specjalne symbole waluty Aby umieścić symbol waluty w tworzonym formacie, można użyć klawiatury nume- rycznej. Jeżeli naciśnięty został klawisz NumLock i na pasku stanu programu Excel wyświetlane są litery NUM, wystarczy wpisać kod symbolu waluty, trzymając wci- śnięty klawisz Alt. Po puszczeniu tego klawisza symbol pojawi się na ekranie. Symbole wymienione w tabeli 5.2 można umieszczać zarówno w polu Typ okna dia- logowego Formatuj komórki (kategoria Niestandardowe), jak i w samym arkuszu. Je- żeli używany jest inny zestaw znaków, niż Windows: Zachodni, wówczas w celu uzy- skania wymienionych symboli walut należy skorzystać z narzędzia o nazwie Tablica znaków, dostępnego w każdym systemie Windows. Tabela 5.2. Kody specjalnych symboli waluty Symbol ¢ (cent) £ (funt brytyjski) ¥ (jen japoński) Kod 0162 0163 0165 Wyrównywanie danych Informacje zawarte w arkuszu można uporządkować, korzystając z licznych narzędzi służących do wyrównywania danych i wypełniania nimi dostępnej przestrzeni. Opcje wyrównywania Na zakładce Wyrównanie okna dialogowego Formatuj komórki (rysunek 5.6) dostęp- ne są opcje pozwalające ułożyć dane w komórce pionowo, poziomo lub pod określo- nym kątem. Nową funkcją jest określanie kierunku tekstu — od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Kierunek ten można także uzależnić od kontekstu, czyli zawarto- ści komórek sąsiednich. 78 Rysunek 5.6. Zakładka Wyrównanie zawiera funkcje pozwalające kontrolować ułożenie informacji w komórce ABC Excel 2002/XP PL Na liście rozwijanej o nazwie Poziomo możliwe jest określenie wcięcia dla wyrówna- nia lewego, prawego lub rozłożonego. Można też obrócić dane pod kątem od 0 do 90 stopni. Nie da się tego zrobić, jeżeli w polu Poziomo wybrano pozycję Wypełnienie lub Wyrównaj zaznaczenie do środka. Jeżeli użytkownik decyduje się na obrócenie danych, ewentualne wcięcie jest zerowane. W części Orientacja pokazany jest kąt, pod jakim tekst znajduje się w komórce. Kąt ten można określić wpisując jego wiel- kość w polu stopni(e) lub klikając i przeciągając linię Tekst w żądane miejsce. Jeżeli komórka posiada obramowanie, obraca się ono razem z tekstem. Dopasowanie wielkolci czcionki Jeśli nie wszystkie informacje zawarte w komórkach są widoczne, można zażądać, aby wielkość czcionki była dopasowywana do rozmiaru kolumny. Nie trzeba wów- czas zmieniać jej szerokości. Funkcję tę włącza się zaznaczając na zakładce Wyrów- nanie pole Zmniejszaj, aby dopasować. Każda zmiana rozmiaru kolumny powoduje wówczas odpowiednie dostosowanie wyglądu czcionki. Scalanie komórek Istnieje również możliwość pionowego i poziomego scalania komórek. Wystarczy za- znaczyć przylegające do siebie komórki i nacisnąć przycisk Scal i wyśrodkuj, znaj- dujący się na pasku narzędzi Formatowanie. Efekt takiego połączenia jest widoczny na rysunku 5.7. Excel umieszcza zawartość komórki z lewego górnego rogu zaznaczonego obszaru w nowej, dużej komórce, powstałej w wyniku działania operacji Scal i wyśrodkuj. Adres tej komórki pozostaje nie zmieniony. Jeśli z jakiegoś powodu efekt działania powyższej funkcji nie jest zadowalający, wy- starczy ponownie kliknąć przycisk Scal i wyśrodkuj. Jest on teraz przyciskiem przełą- czającym, który umożliwia powrót do poprzedniego wyglądu arkusza. Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 79 Rysunek 5.7. Efekt scalenia i wyśrodkowania zawartości komórek od A1 do F4 Scalone komórki zachowują pierwotne atrybuty wyrównania, dlatego w efekcie może okazać się, że po połączeniu komórek przy krawędzi dużego obszaru znajdu- je się bardzo mały tekst, co nie wygląda najlepiej. Dlatego po scaleniu komórek warto wyśrodkować je zarówno w pionie, jak i w poziomie. Odpowiednie zmiany można wykonać na zakładce Wyrównanie w oknie dialogowym Formatuj komórki, przedstawionym na rysunku 5.6. Zachowane zostają tylko dane znajdujące się w lewym górnym rogu scalanego ob- szaru. Jeżeli informacje zawiera także jakaś inna jego część, przed ich usunięciem i połączeniem komórek Excel wyświetli odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Jeżeli informacje te powinny pozostać w arkuszu, należy je przenieść do lewej górnej komórki wybranego obszaru lub skopiować w inne, bezpieczne miejsce. Automatyczne formatowanie danych Jeżeli wygląd arkusza nadal nie jest zadowalający, można użyć jednego z szesnastu wbudowanych wzorców tabel, służących do automatycznego formatowania danych. Ich użycie pozwala natychmiast nadać elegancki wygląd tabelom w arkuszu. Po- szczególne elementy tabeli są formatowane w taki sposób, aby łatwo było odróżnić nagłówki wierszy i kolumn od danych tabeli. Program wyróżnia też wiersze i kolum- ny zawierające podsumowania tych danych. Aby skorzystać z funkcji automatyczne- go formatowania danych, wystarczy zaznaczyć tabelę lub jeden z jej elementów, na- stępnie w menu Format otworzyć okno dialogowe Autoformatowanie (rysunek 5.8) i wybrać jeden z szesnastu wzorców tabel. Podczas formatowania zostają wyróżnione kolumny i wiersze, które zawierają sumy poszczególnych danych w tabeli. 80 Rysunek 5.8. Za pomocą tego okna dialogowego można wybrać jeden z 16 formatów tabeli ABC Excel 2002/XP PL Po kliknięciu przycisku Opcje można określić, które elementy formatowania mają zo- stać uwzględnione. Jeżeli na przykład kolory tła nie spełniają wymagań użytkownika, może on wyczyścić pole Desenie, usuwając w ten sposób cieniowanie tabeli. Aby wyłączyć funkcję automatycznego formatowania tabeli, należy wybrać wzorzec o na- zwie Żaden, położony na samym dole okna dialogowego Autoformatowanie. Formatowanie warunkowe Istnieje możliwość monitorowania wartości w poszczególnych komórkach przy uży- ciu formatów warunkowych. Zmiana wartości w komórce jest widoczna natychmiast, ponieważ zostaje ona wyświetlona w inny sposób. Różnym zdarzeniom i stanom mo- gą odpowiadać różne formaty komórek. Jeżeli na przykład w komórce pojawi się wartość spoza określonego zakresu lub gdy spełniony zostanie pewien warunek lo- giczny, można to odpowiednio pokazać. Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy zaznaczyć żądany zakres komórek i w menu Format otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, przedstawione na rysunku 5.9. Jeżeli kryterium formatowania ma bazować na wartościach komórki, w polu Warunek 1 powinniśmy wybrać opcję Wartość komórki jest, w następnym polu określić rodzaj porównania, a następnie podać porównywaną wartość lub zdefiniować ją na podstawie formuły lub innych komórek arkusza. Rysunek 5.9. Można warunkowo formatować komórki w zależności od przechowywanych w nich wartości Jeżeli kryterium formatowania ma być wyrażenie logiczne, w polu Warunek 1 należy wybrać opcję Formuła jest, a następnie wpisać to wyrażenie w znajdującym się obok polu, poprzedzając je znakiem równości. Należy pamiętać, że wyrażenie to musi przyjmować wartość PRAWDA lub FAŁSZ. Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 81 Po określeniu warunku należy kliknąć przycisk Formatuj i zdefiniować sposób wy- świetlania informacji w komórce lub zakresie komórek, jeśli warunek ten zostanie spełniony. Podgląd wybranego formatu jest widoczny w oknie dialogowym. Proszę zauważyć, że nie można warunkowo zmienić wysokości wiersza ani szerokości ko- lumny. Aby określić drugi warunek, wystarczy nacisnąć przycisk Dodaj. Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnie trzech warunków. Gdy podane kryteria zostaną spełnione, Excel automatycznie zmieni format komórek. Jeżeli nie, komórki te wyglądają tak samo, jak przed użyciem formatowania warun- kowego. Jeżeli spełnionych jest kilka warunków jednocześnie, nowy format komórki odpowiada pierwszemu z nich. Można łatwo znaleźć i zaznaczyć komórki formatowane warunkowo. Wystarczy wy- wołać okno dialogowe Przejdź do (menu Edycja, polecenie Przejdź do, ewentualnie klawisz F5 lub kombinacja Ctrl+G), kliknąć przycisk Specjalnie i zaznaczyć pole Formaty warunkowe. Po zaznaczeniu pól Sprawdzanie poprawności danych i Wszystkich w arkuszu zaznaczone zostaną wszystkie komórki sformatowane warunkowo. Jeżeli zamiast opcji Wszystkich użytkownik zaznaczy pole Takich samych, w arkuszu wy- brane zostaną komórki o takim samym formacie warunkowym, jak komórka aktywna. Istnieje prosty sposób, który pozwala szybko skopiować z komórki samo formato- wanie warunkowe. Wystarczy wybrać zakres komórek, które mają zostać poddane formatowaniu warunkowemu oraz jedną komórkę, dla której format warunkowy zo- stał już zdefiniowany. Teraz trzeba tylko w menu Format wybrać polecenie Forma- towanie warunkowe, a następnie nacisnąć OK. Wklejanie poszczególnych atrybutów komórek Nie trzeba kopiować całej zawartości komórki. Można wybrać tylko te jej atrybuty, które mają zostać umieszczone w komórce docelowej. Atrybutami mogą być na przy- kład wartości obliczane przez formułę, format komórki, komentarze oraz ograniczenia narzucone na tę komórkę. Polecenie Wklej specjalnie Po zaznaczeniu żądanego zakresu komórek i skopiowaniu go do pamięci należy w miej- scu docelowym wywołać menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wklej specjalnie. Jest ono dostępne również w menu Edycja. Pojawi się okno dialogowe, przedstawione na rysunku 5.10. Można w nim określić atrybuty, które zostaną skopiowane do obszaru docelowego. Dostępne atrybuty to między innymi formuły (z formatowaniem lub bez), tylko wartości lub tylko format komórek, ko- mentarze oraz atrybuty kontroli poprawności. Można również dokonać transpozycji nowego obszaru, czyli zamienić w nim wiersze z kolumnami, a także umieścić od- wołania do komórek obszaru źródłowego. 82 Rysunek 5.10. Okno dialogowe Wklej specjalnie umożliwia kopiowanie dowolnych atrybutów komórek ABC Excel 2002/XP PL Przycisk Malarz formatów Jeżeli użytkownika interesuje wyłącznie kopiowanie atrybutów formatu komórki, ta- kich jak wyrównanie czy wygląd czcionki, może wykorzystać do tego celu bardzo użyteczny przycisk o nazwie Malarz formatów. Znajduje się on na pasku narzędzi Formatowanie. Przycisk ten funkcjonuje podobnie, jak w aplikacji Word. Należy za- znaczyć komórkę zawierającą żądane atrybuty i uaktywnić malarza formatów z paska narzędzi. Obok wskaźnika myszy pojawi się malutki symbol pędzla. Teraz wystarczy wybrać komórkę docelową lub — przeciągając wskaźnik myszy — kilka komórek, które od tej chwili będą sformatowane tak samo, jak komórka źródłowa. Malarza formatów można używać wielokrotnie. Wystarczy kliknąć go dwa razy i moż- na wklejać atrybuty formatowania bez ograniczeń. Aby wyjść z tego trybu, należy na- cisnąć klawisz Esc. Automatyczne kopiowanie wartolci lub atrybutów formatowania Wybrane atrybuty komórki źródłowej można skopiować także za pomocą uchwytu wypełnienia. Wystarczy przeciągnąć go, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy. Pojawi się menu kontekstowe, które umożliwia skopiowanie do sąsiednich komórek tylko formatu komórki źródłowej. Funkcja automatycznego wypełniania list Funkcja ta automatycznie formatuje kolejne elementy, dodawane do listy lub tabeli. Załóżmy, że dla każdej kolumny tworzonej tabeli określony jest kolor tła, czcionka i inne atrybuty. Gdy do tabeli dodany zostanie nowy wiersz, Excel automatycznie skopiuje do niego te atrybuty. Jeśli cała ta „pomoc” jest niepotrzebna i przeszkadza w pracy z arkuszem, wystarczy w menu Narzdzia wywołać okno dialogowe Opcje i na zakładce Edycja wyczyścić pole Rozszerz listy formatów i formuł. Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 83 Formatowanie za pomoc stylów Podobnie jak Word, program Microsoft Excel umożliwia zapamiętywanie szeregu atry- butów w stylach, dzięki czemu można bardzo szybko nadawać komórkom arkusza żą- dane cechy. W stylu można zdefiniować dowolną kombinację atrybutów formatowania liczb, wyrównania, czcionki, oraz obramowania i cieniowania komórek. W stylu można również zapisać atrybuty ochrony komórek, mimo iż nie są one atrybutami formatowania. Aby utworzyć, zmodyfikować lub zastosować styl, należy w menu Format wybrać polecenie Styl. Pojawi się wówczas okno dialogowe, w którym można wybrać jeden z dostępnych stylów. Po naciśnięciu OK komórki w zaznaczonym obszarze zostaną sformatowane zgodnie z wybranym stylem. Sposób formatowania zaznaczonego za- kresu komórek zależy od tego, które pola w oknie dialogowym Styl są zaznaczone. Można swobodnie określić atrybuty przypisywane komórkom z zaznaczonego obsza- ru. Należy jednak pamiętać, że w programie Excel zmiany są zapamiętywane auto- matycznie i zostaną uwzględnione również przy następnym użyciu stylu. Aby zmodyfikować styl, należy kliknąć przycisk Modyfikuj i w znanym już oknie dialogowym Formatuj komórki dokonać odpowiednich zmian. Aby utworzyć nowy styl, wystarczy wpisać jego nazwę i nacisnąć przycisk Dodaj. Przycisk Scalaj umoż- liwia korzystanie ze stylów zdefiniowanych w innych skoroszytach. Trudno zrozumieć, dlaczego w tej wersji programu zrezygnowano z przycisku Styl na pasku narzędzi. Można go tam oczywiście umieścić. W tym celu na zakładce Polecenia okna dialogowego Dostosowywanie należy znalepć polecenie Styl i prze- ciągnąć je na żądany pasek narzędzi. Teraz można stosować style bez potrzeby odwoływania się do menu. Tabela klawiszy skrótów słurcych do formatowania komórek W tabeli 5.3 znajduje się spis klawiszy skrótów, za pomocą których można szybko formatować arkusze programu Excel. Dodawanie komentarzy Niektóre wpisy w arkuszu wymagają dodatkowego komentarza. Może on na przykład wyjaśniać, skąd pochodzą dane lub w jaki sposób obliczane są pewne wartości. W komentarzach umieszczane są również wskazówki dotyczące wprowadzania da- nych do danej komórki. Jeżeli trzeba cokolwiek wyjaśnić lub o czymś poinformować, warto skorzystać z tego narzędzia. 84 ABC Excel 2002/XP PL Tabela 5.3. Klawisze skrótów służące do formatowania komórek Czynnolć Wyświetlenie okna dialogowego Styl Wyświetlenie okna dialogowego Formatuj komórki Wprowadzenie ogólnego formatu liczbowego Wprowadzenie formatu waluty z dwoma miejscami po przecinku. Wartości ujemne są przedstawione czerwonym kolorem Klawisz skrótu Alt+ (apostrof) Ctrl+1 Ctrl+Shift+ ~ (tylda) Ctrl+Shift+4 Wprowadzenie wartości procentowych bez miejsc po przecinku Ctrl+Shift+5 Wprowadzenie notacji wykładniczej z dwoma miejscami po przecinku Ctrl+Shift+6 Wprowadzenie formatu daty (dzień, miesiąc, rok) Wprowadzenie formatu czasu (godzina, minuta) Wprowadzenie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus dla wartości ujemnych Dodanie konturu do komórek Usunięcie wszystkich obramowań Włączenie lub wyłączenie czcionki pogrubionej Włączenie lub wyłączenie kursywy Włączenie lub wyłączenie podkreślania Włączenie lub wyłączenie przekreślania Ukrycie wierszy Odkrycie wierszy Ukrycie kolumn Odkrycie kolumn Ctrl+Shift+3 Ctrl+Shift+2 Ctrl+Shift+1 Ctrl+Shift+7 Ctrl+Shift+_ (podkreślenie) Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+U Ctrl+5 Ctrl+9 Ctrl+Shift+9 Ctrl+0 Ctrl+Shift+0 Dołczanie komentarza do komórki Aby dołączyć komentarz do komórki, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybrać polecenie Wstaw komentarz. Jak widać na rysunku 5.11, pojawi się małe okno komentarza, zawierające imię i nazwisko użytkownika programu Excel. W oknie tym można wpisać żądaną treść. Kliknięcie fragmentu ar- kusza poza oknem kończy edycję komunikatu. W tym momencie w prawym górnym rogu komórki pojawi się czerwony trójkącik, co oznacza, że do komórki jest dołączony komentarz. Aby go przeczytać, wystarczy wska- zać dowolne miejsce w komórce. Jeżeli komentarz jest dość długi, wówczas trzeba będzie odpowiednio zmienić rozmiar okna, w którym jest on wyświetlany. Domyślnie widoczne są tylko cztery pierwsze wiersze komunikatu. Aby dostosować wielkość okna do długości komentarza, na- leży w menu kontekstowym komórki wybrać polecenie Edytuj komentarz i zwięk- szyć okno za pomocą białych uchwytów, znajdujących się na jego krawędzi. Rozdział 5.  Formatowanie i edycja danych 85 Rysunek 5.11. Ten komentarz informuje o źródle pochodzenia zawartych w komórce danych Wylwietlanie komentarzy Komórki zawierające komentarze są oznaczone czerwonymi wskaźnikami w formie trójkąta. Komentarze są wyświetlane w momencie wskazania komórki myszą. Są to domyślne ustawienia dotyczące sposobu pokazywania komentarzy w arkuszu. Usta- wienia te mogą jednak zostać zmienione. Wystarczy na zakładce Widok okna dialo- gowego Opcje określić, czy ma być wyświetlany tylko wskaźnik, czy też wskaźnik i komentarz. Można również zażądać, aby zarówno wskaźnik, jak i komentarz pozo- stały niewidoczne. Najprostszym narzędziem umożliwiającym kontrolę sposobu wyświetlania komenta- rzy jest polecenie Komentarze w menu Widok. Po wybraniu tego polecenia pojawia się pasek narzędzi Recenzja i ujawniona zostaje treść wszystkich komentarzy w arku- szu. Za pomocą paska Recenzja można przejść od jednego komentarza do drugiego, dokonać jego edycji, a także ukryć go, usunąć lub wysłać pocztą elektroniczną. Komentarz można ukryć również za pomocą polecenia Ukryj komentarz, dostęp- nego w menu kontekstowym komórki. Aby ujawnić treść ukrytych komentarzy, wy- starczy dwukrotnie wybrać polecenie Komentarze w menu Widok. Edycja komentarzy Aby zmienić treść komentarza, wystarczy w menu kontekstowym komórki wybrać polecenie Edytuj komentarz. Można też użyć klawisza skrótu Shift+F2. 86 ABC Excel 2002/XP PL Wyszukiwanie komentarzy Można szybko zaznaczyć wszystkie komórki zawierające komentarze przy użyciu okna dialogowego Przejdź do (menu Edycja, polecenie Przejdź do, ewentualnie klawisz F5 lub kombinacja Ctrl+G). Po jego wywołaniu wystarczy kliknąć przycisk Specjalnie, zazna- czyć pole Komentarze i nacisnąć OK. Jeżeli istnieje potrzeba znalezienia komentarzy za- wierających charakterystyczne słowa, należy wywołać okno dialogowe Znajdź w menu Edycja, nacisnąć przycisk Opcje i na liście rozwijanej Szukaj w wybrać Komentarze. Usuwanie komentarzy Aby usunąć komentarz, wystarczy w menu kontekstowym komórki kliknąć polecenie Usuń komentarz. Funkcja ta jest również dostępna na pasku narzędzi Recenzja oraz w menu Edycja (polecenie Wyczyść). Jeśli użytkownik chce usunąć wszystkie komentarze w arkuszu, powinien najpierw je zaznaczyć (opis tej czynności znajduje się w poprzednim punkcie), w menu Edycja wybrać polecenie Wyczyść, a następnie kliknąć Komentarze. Jeżeli w aktywnej komórce naciśniemy klawisz Delete, usunięta zostanie tylko jej zawartość. Zarówno format komórki, jak i komentarze nie ulegają zmianie. Wskazówki dotyczce drukowania Warto nauczyć się korzystać z polecenia Podgląd podziału stron w menu Widok. Po- zwala ono zobaczyć i w łatwy sposób zmienić granice pomiędzy drukowanymi stro- nami. Wystarczy tylko przeciągnąć we właściwe miejsce grube, niebieskie linie. Trzeba także pamiętać o tym, że aby wydrukować zaznaczony obszar arkusza, należy w menu Plik wybrać polecenie Drukuj i przed rozpoczęciem drukowania kliknąć pole Zaznaczenie. Aby wydrukować nazwany zakres komórek, trzeba najpierw wybrać go w polu nazwy i postąpić tak samo, jak w przypadku innego zaznaczonego fragmentu arkusza. Można także wydrukować określony zestaw arkuszy. W tym celu powinny zostać zgrupowane (opis tej czynności znajduje się w rozdziale 4., w punkcie „Wpro- wadzanie danych do grupy arkuszy”). Wystarczy teraz w oknie dialogowym Drukuj zaznaczyć pole Aktywne arkusze i nacisnąć przycisk OK. Użytkownik może zdecydować, czy mają być drukowane poszczególne obiekty w ar- kuszu, takie jak przyciski, obiekty graficzne, ramki tekstowe, rysunki czy obiekty OLE. Aby to zrobić, należy w menu Format wywołać okno dialogowe Obiekt i na za- kładce Właściwości zaznaczyć bądź wyczyścić pole Drukuj obiekt, w zależności od potrzeb. Excel nie wydrukuje obiektów, jeżeli zostaną ukryte przez zaznaczenie pola Ukryj wszystko na zakładce Widok okna dialogowego Opcje. Okno dialogowe Obiekt w menu Format nie jest dostępne, jeżeli w arkuszu nie zo- stał zaznaczony żaden obiekt.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excela 2002/XP PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: