Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 008385 24109806 na godz. na dobę w sumie
ABC MS Office 2007 PL - książka
ABC MS Office 2007 PL - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1468-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykorzystaj wszystkie możliwości nowego pakietu MS Office 2007 PL

Umiejętność poruszania się po programach pakietu MS Office jest dziś niemal jak prawo jazdy -- po prostu musisz ją posiadać. Nowy pakiet Office 2007 wprowadza w tym zakresie rewolucyjne zmiany. Inny jest nie tylko wygląd, ale i sposób obsługi programów -- stały się one bardziej intuicyjne w obsłudze, a dodatkowo posiadają sporą liczbę gotowych wzorców, które możesz wykorzystać w swoich pracach.

Książka 'ABC MS Office 2007 PL' nauczy Cię, jak pracować wydajnie i szybko przy użyciu programów wchodzących w skład pakietu. Dowiesz się, jak zautomatyzować formatowanie tekstu, stosując style i motywy, oraz jak sterować jego przepływem i wzbogacać go elementami graficznymi. Nauczysz się stosować nawiasy do określania kolejności działań i używać funkcji w Excelu. Dzięki temu podręcznikowi z łatwością stworzysz także oryginalną prezentację multimedialną z podkładem muzycznym i elementami animacji. Bez trudu będziesz poruszać się po programach pakietu Office, skutecznie wykorzystując wszystkie ich możliwości.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o programach nowego pakietu MS Office 2007!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC MS Office 2007 PL Autor: Adam Jaronicki ISBN: 83-246-1468-0 Format: 158x228, stron: 344 Wykorzystaj wszystkie mo¿liwo(cid:156)ci nowego pakietu MS Office 2007 PL (cid:149) Jak edytowa(cid:230) i formatowa(cid:230) r(cid:243)wnania matematyczne? (cid:149) Jak wype‡nia(cid:230) kom(cid:243)rki tabeli seriami danych? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) w prezentacji animacje niestandardowe? UmiejŒtno(cid:156)(cid:230) poruszania siŒ po programach pakietu MS Office jest dzi(cid:156) niemal jak prawo jazdy (cid:150) po prostu musisz j„ posiada(cid:230). Nowy pakiet Office 2007 wprowadz w tym zakresie rewolucyjne zmiany. Inny jest nie tylko wygl„d, ale i spos(cid:243)b obs‡ugi program(cid:243)w (cid:150) sta‡y siŒ one bardziej intuicyjne w obs‡udze, a dodatkowo posiadaj„ spor„ liczbŒ gotowych wzorc(cid:243)w, kt(cid:243)re mo¿esz wykorzysta(cid:230) w swoich pracach. Ksi„¿ka (cid:132)ABC MS Office 2007 PL(cid:148) nauczy CiŒ, jak pracowa(cid:230) wydajnie i szybko przy u¿yciu program(cid:243)w wchodz„cych w sk‡ad pakietu. Dowiesz siŒ, jak zautomatyzowa(cid:230) formatowanie tekstu, stosuj„c style i motywy, oraz jak sterowa(cid:230) jego przep‡ywem i wzbogaca(cid:230) go elementami graficznymi. Nauczysz siŒ stosowa(cid:230) nawiasy do okre(cid:156)lania kolejno(cid:156)ci dzia‡aæ i u¿ywa(cid:230) funkcji w Excelu. DziŒki temu podrŒcznikowi z ‡atwo(cid:156)ci„ stworzysz tak¿e oryginaln„ prezentacjŒ multimedialn„ z podk‡adem muzycznym i elementami animacji. Bez trudu bŒdziesz porusza(cid:230) siŒ po programach pakietu Office, skutecznie wykorzystuj„c wszystkie ich mo¿liwo(cid:156)ci. (cid:149) Nowe (cid:156)rodowisko pracy MS Office 2007 (cid:149) NarzŒdzia do edycji tekstu (cid:150) Word (cid:149) Wzbogacanie tekstu obiektami graficznymi (cid:149) SmartArt i WordArt (cid:149) Edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym (cid:150) Excel (cid:149) Budowanie struktury tabeli (cid:149) Obliczenia, analiza danych i wykresy (cid:149) Stosowanie funkcji (cid:149) Dzia‡ania warunkowe (cid:149) Dynamiczne prezentacje multimedialne (cid:150) PowerPoint (cid:149) Budowanie i wzbogacanie prezentacji (cid:149) Wstawianie plik(cid:243)w d(cid:159)wiŒkowych i filmowych Wszystko, co powiniene(cid:156) wiedzie(cid:230) o programach nowego pakietu MS Office 2007! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TRE�CI 1 Startujemy ..................................................................... 11 Co nowego? .................................................................................... 11 Zmieniony wygl�d i sposób obs�ugi ........................................ 11 U�atwienia w pracy nad dokumentami ................................... 12 Nowy standard zapisu dokumentów ...................................... 13 Instalowanie i aktywacja pakietu biurowego .............................. 14 Wybór wersji pakietu .............................................................. 14 Wymagania systemowe ........................................................... 14 Pozyskiwanie plików instalacyjnych ...................................... 15 Przebieg instalacji .................................................................... 15 Pierwsze uruchomienie ........................................................... 18 Poznaj nowe �rodowisko pracy ..................................................... 19 Wygodniejsze uruchamianie programów ................................ 19 Nowe elementy okna ............................................................... 21 Przycisk pakietu Office ............................................................ 22 Pasek narz�dzi Szybki dost�p .................................................. 24 Wst��ka .................................................................................... 25 Minipasek narz�dzi przy zaznaczaniu .................................... 28 Dodatkowe okna i menu .......................................................... 29 Pasek stanu .............................................................................. 31 Zwi�kszanie bezpiecze�stwa i funkcjonalno�ci MS Office 2007 ...... 32 Aktualizowanie pakietu ........................................................... 32 Dodatek do publikowania w formacie PDF ............................ 32 Dwukierunkowy s�ownik angielsko-polski ............................. 33 Pakiety j�zykowe (Language Pack) .......................................... 34 2 3 ABC MS Office 2007 PL Umiej�tne korzystanie z zasobów Pomocy ....................................35 Wyszukiwanie informacji .........................................................35 Pomoc kontekstowa ..................................................................35 Witryna Office Online ...............................................................37 Word — poprawna edycja tekstu ......................................39 Pierwsze kroki w edytorze .............................................................39 Linijka i suwaki przewijania ....................................................39 Zmiana widoku i powi�kszenia dokumentu ............................40 Wybór formatu strony ..............................................................42 Korzystanie z klawiatury .........................................................43 Cofanie, ponawianie i powtarzanie operacji ............................45 Wstawianie symboli .................................................................46 Zasady poprawnego wpisywania tekstu ..................................47 Poprawianie struktury dokumentu ..........................................51 Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów ........52 Zapisywanie dokumentów .......................................................52 Otwieranie dokumentów ..........................................................57 Tworzenie nowego dokumentu ................................................59 Wspó�praca z MS Office 97-2003 .............................................60 Eksport do formatu PDF (i innych) ..........................................61 Usprawnianie edycji .......................................................................61 Przechodzenie do wybranego miejsca w dokumencie .............62 Zaznaczanie fragmentów dokumentu ......................................63 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek .........................65 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metod� przeci�gnij i upu�� ..................................................................68 Znajdowanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów .............70 Narz�dzia j�zykowe .......................................................................73 Autokorekta ..............................................................................73 Sprawdzanie pisowni ...............................................................78 S�ownik wyrazów bliskoznacznych .........................................80 T�umacz ....................................................................................82 Praca z tekstami obcoj�zycznymi ............................................82 Word — profesjonalne formatowanie ................................87 Formatowanie czcionki .................................................................88 Szybkie formatowanie przy wykorzystaniu Wst��ki .............88 Dodatkowe ustawienia w oknie dialogowym .........................91 Litery wielkie i ma�e — zamiana ............................................92 Formatowanie akapitów — kszta�towanie bloków tekstu ..........94 Wyrównanie akapitu ...............................................................94 Wci�cia akapitu .......................................................................96 Interlinie i odst�py mi�dzy akapitami ....................................97 Obramowanie i cieniowanie .........................................................99 Obramowanie akapitu i tekstu ..............................................100 Cieniowanie akapitu i tekstu .................................................103 Obramowanie i t�o strony ......................................................104 4 Spis tre�ci Jak usprawni� formatowanie .....................................................106 Malarz formatów ...................................................................106 Wklejanie tekstu ze Schowka bez pierwotnego wygl�du .....107 Znajdowanie i zamiana elementów formatowania ...............108 Style i motywy, czyli automatyzacja formatowania ..................109 Stosowanie stylów wbudowanych ........................................109 Szybkie formatowanie poprzez zmian� motywu ..................111 Szybkie formatowanie poprzez zmian� zestawu stylów ......113 Samodzielna zmiana wygl�du stylu ......................................113 Tworzenie w�asnych stylów ..................................................114 Przechowywanie stylów w szablonach ................................114 Listy numerowane i punktowane ...............................................115 Wprowadzanie numeracji lub punktorów ............................116 Ustalanie pozycji numeracji ..................................................118 Ustalanie warto�ci pocz�tkowej listy ...................................119 Listy wielopoziomowe (zagnie�d�one) ..................................119 Sterowanie przep�ywem tekstu ..................................................120 Dzielenie wyrazów ................................................................120 Spacja nierozdzielaj�ca ..........................................................122 ��cznik nierozdzielaj�cy .......................................................123 R�czny podzia� wiersza .........................................................123 R�czny podzia� strony ...........................................................124 Podzia� akapitu pomi�dzy stronami ......................................125 Kolumny typu gazetowego ..........................................................126 Formatowanie kolumn ..........................................................126 Sterowanie przep�ywem tekstu pomi�dzy kolumnami ........127 Rozmieszczanie tekstu za pomoc� tabulacji i tabulatorów .......128 Wstawianie znaków tabulacji ...............................................128 Sterowanie szeroko�ci� znaków tabulacji za pomoc� tabulatorów .......................................................129 Szybkie przygotowanie tabeli .....................................................132 Budowanie tabeli ...................................................................132 Formatowanie tabeli ..............................................................137 Wzbogacanie tekstu obiektami graficznymi ..............................139 Obrazy ....................................................................................139 Cliparty ..................................................................................141 Kszta�ty ..................................................................................142 Grafika SmartArt ...................................................................142 Obiekty tekstowe .........................................................................144 Napisy ozdobne WordArt ......................................................144 Pola tekstowe .........................................................................145 Inicja�y ...................................................................................146 Drukowanie dokumentu .............................................................147 Podgl�d wydruku ...................................................................147 Ustawienia wydruku .............................................................148 Drukowanie stron parzystych i nieparzystych .....................149 5 4 5 ABC MS Office 2007 PL Word — narz�dzia zaawansowane ................................151 Praca z d�ugimi dokumentami .....................................................151 Nag�ówki i stopki ....................................................................151 Znak wodny ............................................................................154 Strona tytu�owa ......................................................................155 Przypisy dolne i ko�cowe .......................................................155 Automatyczne generowanie spisu tre�ci .....................................157 Przygotowanie struktury dokumentu ....................................157 Wstawianie spisu tre�ci .........................................................157 Korespondencja seryjna ...............................................................159 Przygotowanie bazy danych ...................................................159 Listy seryjne ............................................................................160 Adresowanie kopert ................................................................163 Seryjne wiadomo�ci e-mail .....................................................163 Edycja równa� matematycznych ................................................164 Wstawianie równania ............................................................164 Edycja równania .....................................................................164 Formatowanie równania ........................................................167 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .............................................169 Rozpoczynamy prac� z Excelem ..................................................169 Do czego s�u�y Excel ..............................................................169 Uruchamianie .........................................................................170 Co wida� w oknie Excela ........................................................170 Widoki i powi�kszanie arkusza ..............................................172 Edytowanie danych w arkuszu ....................................................172 „Komórkowa” budowa arkusza ..............................................172 Wpisywanie liczb i tekstu ......................................................173 Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian ..................176 Zarz�dzanie arkuszami skoroszytu ........................................177 Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów .......179 Zapisywanie skoroszytu .........................................................179 Otwieranie skoroszytów .........................................................181 Eksport zawarto�ci skoroszytu do formatu PDF (i innych) .....182 Budowanie struktury tabeli .........................................................182 Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy ...............................182 Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy ....................................184 Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy .........185 Scalanie i rozdzielanie komórek .............................................187 Formatowanie komórek w arkuszu .............................................187 Wyrównanie i obrót zawarto�ci komórki ..............................187 Zawijanie tekstu w komórce ..................................................189 Obramowanie i wype�nienie komórek ...................................190 Formatowanie czcionki ..........................................................192 6 6 Spis tre�ci Formaty liczbowe, czyli sposób na zmian� wygl�du liczb ..... 193 Automatyzacja formatowania: Malarz formatów, motywy i style ..................................................................... 197 Mechanizmy usprawniaj�ce edycj� ............................................ 199 Szybkie przemieszczanie si� w obszarze arkusza ................ 199 Autouzupe�nianie zawarto�ci komórek ................................ 199 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ...................... 200 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metod� przeci�gnij i upu�� ............................................................... 204 Znajdowanie i zamienianie zawarto�ci komórek .................. 205 Wype�nianie komórek seriami danych i listami ............................ 206 Wstawianie serii liczb i dat ................................................... 207 Listy niestandardowe ............................................................ 208 Listy rozwijane ...................................................................... 210 Formatowanie stron i drukowanie ............................................. 211 Podzia� arkusza na strony ..................................................... 211 Powtarzanie wierszy nag�ówkowych ................................... 216 Nag�ówki i stopki na stronach .............................................. 217 Opcje wydruku ....................................................................... 217 Excel — obliczenia, analiza danych, wykresy ................ 219 Automatyzacja oblicze� poprzez wprowadzanie formu� ........... 219 Podstawowe dzia�ania obliczeniowe .................................... 220 Stosowanie nawiasów do okre�lania kolejno�ci dzia�a� ...... 223 Szybkie kopiowanie formu� ................................................... 224 �ledzenie powi�za� pomi�dzy komórkami ........................... 227 Stosowanie funkcji ...................................................................... 227 Autosumowanie i inne funkcje podstawowe ........................ 228 Wyszukiwanie i wstawianie funkcji ..................................... 230 Autouzupe�nianie nazw funkcji ............................................ 232 Uwaga na zaokr�glanie liczb ...................................................... 233 Pozorne nie�cis�o�ci w obliczeniach ..................................... 233 Dok�adno�� oblicze� zgodna z dok�adno�ci� wy�wietlan� ...... 235 Zaokr�glanie liczb poprzez funkcj� ....................................... 236 Odwo�ania wzgl�dne, bezwzgl�dne i mieszane ............................. 237 Stosowanie odwo�a� wzgl�dnych (ruchomych) .................... 237 Wymuszanie odwo�a� bezwzgl�dnych (nieruchomych) ....... 237 Przyk�ady odwo�a� mieszanych ............................................ 239 Zast�powanie odwo�a� nazwami .......................................... 240 Dzia�ania warunkowe ................................................................. 242 Funkcja warunkowa .............................................................. 242 Formatowanie warunkowe ................................................... 244 Funkcje w praktyce ..................................................................... 246 Zagnie�d�anie funkcji ............................................................ 246 Funkcje statystyczne ............................................................. 248 Funkcje daty ........................................................................... 250 Funkcje tekstowe ................................................................... 250 7 ABC MS Office 2007 PL Porz�dkowanie danych ................................................................252 Podzia� kolumn .......................................................................252 Eksport danych .......................................................................253 Import danych ........................................................................254 Tabele zamiast zakresów .......................................................255 Usuwanie duplikatów .............................................................257 Sortowanie danych .................................................................258 Filtrowanie wierszy ................................................................259 Analiza danych .............................................................................262 Sumy cz��ciowe — szybkie podsumowywanie danych ........262 Tabele przestawne — przekrojowa analiza danych ..............264 Przedstawianie danych na wykresach ........................................266 Wstawianie wykresu ..............................................................266 Dopasowanie elementów wykresu ........................................267 Zmiana wygl�du elementów na wykresie .............................269 Wskazywanie danych �ród�owych .........................................271 Dobór typu wykresu ...............................................................273 Ochrona arkusza i skoroszytu ......................................................276 Ochrona zawarto�ci komórek w arkuszu ..............................276 Ochrona ca�ego skoroszytu .....................................................278 Ukrywanie formu� ..................................................................278 PowerPoint — dynamiczne prezentacje multimedialne .....279 Atrakcyjna forma przekazu ..........................................................279 Zawarto�� slajdów ..................................................................279 Przyk�adowe zastosowania ....................................................280 Szybkie tworzenie prezentacji na podstawie szablonu ...............281 Uruchamianie programu PowerPoint ....................................281 Wybór szablonu ......................................................................281 Uruchamianie pokazu .............................................................281 Co wida� w oknie programu PowerPoint ..............................282 Przechodzenie pomi�dzy slajdami .........................................284 Budowanie prezentacji od podstaw .............................................285 Tworzenie nowej, pustej prezentacji na podstawie motywu ....285 Zmiana motywu ......................................................................285 Uk�ady slajdów .......................................................................286 Praca z tekstem .......................................................................288 Formatowanie akapitów oraz list numerowanych i punktowanych ....................................................................289 Kolumny na slajdzie ...............................................................291 Dopisywanie notatek do slajdów ...........................................292 Porz�dkowanie slajdów ..........................................................293 Zapisywanie prezentacji .........................................................296 Wzbogacanie prezentacji — wstawianie grafiki, wykresów i tabel ..................................297 Co potrafi SmartArt ................................................................297 Edycja i formatowanie wykresu ............................................301 7 8 Spis tre�ci Formatowanie prezentacji .......................................................... 302 Stosowanie motywów ............................................................ 302 Bezpo�rednie formatowanie obiektów na slajdzie ............... 304 Formatowanie zaawansowane — wykorzystanie wzorców slajdów ................................... 305 Wstawianie ��czy ........................................................................ 307 Co potrafi prezentacja interaktywna .................................... 307 Stosowanie odwo�a� do zasobów zewn�trznych .................. 307 Dodawanie akcji do obiektów ............................................... 310 Praktyczne zastosowania ...................................................... 311 „O�ywianie” pokazu — animacje obiektów ................................ 313 Przej�cia slajdów .................................................................... 313 Animacje niestandardowe ..................................................... 314 Animowanie wykresów i SmartArtów .................................. 318 Wstawianie plików d�wi�kowych i filmowych ......................... 319 Podk�ad muzyczny ................................................................. 319 Nagrywanie narracji .............................................................. 321 Klipy wideo ............................................................................ 322 Przygotowanie i prowadzenie pokazu ........................................ 323 Wybór slajdów przeznaczonych do wy�wietlania ................ 323 Ustawianie tempa prezentacji ............................................... 325 Drukowanie materia�ów dodatkowych ................................. 327 Rozpowszechnianie prezentacji w formie strony internetowej lub dokumentu PDF ........................... 328 Prezentacja przeno�na ........................................................... 329 Sterowanie przebiegiem pokazu ........................................... 330 Skorowidz ....................................................................331 9 5 EXCEL — EDYCJA I FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM Rozpoczynamy pracÚ z Excelem Do czego sïuĝy Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel umoĝliwia: Q wprowadzanie i przechowywanie danych liczbowych oraz tekstowych, Q automatyzacjÚ obliczeñ, Q porzÈdkowanie danych (sortowanie, filtrowanie, podsumowywanie), Q prezentowanie danych liczbowych w formie wykresów. ABC MS Office 2007 PL StosujÈc ogromne uproszczenie, moĝemy stwierdziÊ, ĝe Excel to odpowiednik ze- szytu, dïugopisu oraz (przede wszystkim!) kalkulatora. DziÚki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel bÚdziesz mógï np.: Q prowadziÊ róĝnego typu ewidencje (sprzedaĝy, czasu pracy, przebiegu pojazdu), Q tworzyÊ kosztorysy i kalkulacje, Q zapisywaÊ i poddawaÊ dalszej obróbce statystycznej wyniki ankiet, testów i pomiarów, Q budowaÊ formularze elektroniczne (np. faktury, zamówienia). Uruchamianie Aby uruchomiÊ MS Excel, kliknij przycisk Start poïoĝony w lewym dolnym rogu Pulpitu Windows. Po otwarciu menu Start wskaĝ opcjÚ Programy, a nastÚpnie rozwiñ podmenu Microsoft Office i kliknij ikonÚ Microsoft Office Excel 2007. Inny sposób to klikniÚcie przycisku Start, a po otwarciu menu Start klikniÚcie w polu Rozpocznij wyszukiwanie (lub Uruchom…), wpisanie frazy excel i naci- ĂniÚcie klawisza Enter. Co widaÊ w oknie Excela Po uruchomieniu programu MS Excel zmaksymalizuj jego okno. JeĂli po zainsta- lowaniu pakietu MS Office uruchomiïeĂ program po raz pierwszy, wówczas Excel jest gotowy do pracy, a wyglÈd okna jest zgodny z poniĝszym opisem. Podobnie jak w przypadku edytora Word, najwaĝniejszym elementem okna Excela jest WstÈĝka. Poniĝej WstÈĝki znajduje siÚ Pasek formuïy oraz towarzyszÈce mu Pole nazwy. Gïówny obszar roboczy arkusza zïoĝony jest z tzw. komórek, którym towarzy- szÈ nagïówki kolumn i wierszy. Suwaki przewijania uïatwiajÈ przesuwanie wi- docznych na ekranie komórek. Zakïadki arkuszy, poïoĝone u doïu obszaru robo- czego, umoĝliwiajÈ wskazanie aktywnego arkusza spoĂród trzech pustych, które domyĂlnie skïadajÈ siÚ na nowy, pusty skoroszyt (rysunek 5.1). 170 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.1. Okno programu Excel: 1 — WstÈĝka, 2 — Pole nazwy, 3 — Pasek formuïy, 4 — Nagïówki wierszy, 5 — Nagïówki kolumn, 6 — zakïadki arkuszy, 7 — Pasek stanu, 8 — Suwak powiÚkszenia, 9 — poziomy suwak przewijania, 10 — pionowy suwak przewijania, 11 — obszar roboczy arkusza zïoĝony z komórek JeĂli któryĂ z elementów okna jest niewidoczny, wówczas uaktywnij kartÚ Widok na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy uaktywnione zostaïy opcje Pasek formuïy, Nagïówki oraz Linie siatki, znajdujÈce siÚ w grupie Pokazywanie/ukrywanie. ChcÈc skontrolowaÊ dodatkowe ustawienia, kliknij Przycisk pakietu Office, a gdy otworzy siÚ menu, kliknij przycisk Opcje programu Excel. Po otwarciu okna dialogowego Opcje programu Excel wybierz kategoriÚ Zaawansowane i przejdě do sekcji Opcje wyĂwietlania dla tego skoroszytu. Upewnij siÚ, ĝe opcje Pokaĝ pasek przewijania poziomego, Pokaĝ pasek przewijania pionowego oraz Pokaĝ karty arkuszy sÈ aktywne. 171 ABC MS Office 2007 PL Widoki i powiÚkszanie arkusza Podobnie jak edytor Word, równieĝ i Excel umoĝliwia zmianÚ sposobu wyĂwie- tlania zawartoĂci arkusza poprzez zmianÚ tzw. widoku. Widok, z którego bÚdziesz korzystaÊ przy wykonywaniu wiÚkszoĂci prac, to widok Normalny. Aby upewniÊ siÚ, ĝe pracujesz w widoku Normalny, uaktywnij kartÚ Widok na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy przycisk Normalny, znajdujÈcy siÚ w grupie Widoki skoroszytu, jest uaktywniony. Widok Ukïad strony umoĝliwi Ci oglÈdanie zawartoĂci arkusza w takiej postaci, w jakiej zostanie on podzielony na poszczególne strony podczas wydruku. W praktyce widok Ukïad strony stosuje siÚ np. podczas edytowania zawartoĂci nagïówków i stopek stron. Z kolei widok PodglÈd podziaïu stron umoĝliwia kontrolÚ i ewentualnÈ korektÚ miejsc podziaïu arkusza na poszczególne strony (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby zmieniÊ powiÚkszenie arkusza, skorzystaj z Suwaka powiÚkszenia poïoĝo- nego w prawym dolnym rogu okna lub przekrÚcaj pokrÚtïo myszy (tzw. scrolling) przy równoczesnym przytrzymaniu na klawiaturze klawisza Ctrl. Zmiana powiÚkszenia arkusza nie wpïynie na wielkoĂÊ elementów (np. cyfr i liter) zawartych w jego komórkach. Bez wzglÚdu na stopieñ powiÚkszenia arkusz w postaci drukowanej bÚdzie wyglÈdaï zawsze tak samo. Edytowanie danych w arkuszu „Komórkowa” budowa arkusza Obszar roboczy arkusza zïoĝony jest z komórek tworzÈcych wiersze i kolumny. Aby uaktywniÊ wybranÈ komórkÚ, ustaw w jej obszarze kursor myszy (przyjmu- jÈcy postaÊ krzyĝyka) i kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. 172 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aktywnej komórce towarzyszy pogrubione obramowanie, a nagïówki wiersza i kolumny, do których naleĝy komórka aktywna, sÈ wyróĝnione. Adres bieĝÈcej komórki pojawia siÚ w tzw. Polu nazwy, poïoĝonym na lewo od Paska formuïy (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Adres aktywnej komórki widoczny w Polu nazwy Aby szybko przejĂÊ do jednej z sÈsiednich komórek, naciĂnij na klawiaturze wybranÈ strzaïkÚ — w górÚ, w dóï, w lewo, w prawo. Aby przejĂÊ do odlegïej komórki, kliknij Pole nazwy, wpisz adres komórki (np. D12) i naciĂnij Enter. Wpisywanie liczb i tekstu Do wybranej komórki arkusza moĝesz wpisaÊ liczbÚ, tekst lub tzw. formuïÚ. W tym ostatnim przypadku wartoĂÊ wyĂwietlana w komórce zaleĝy od zawar- toĂci komórek, do których odwoïuje siÚ formuïa (np. stanowi sumÚ liczb zapisa- nych w innych komórkach). Kliknij jednokrotnie wybranÈ komórkÚ arkusza (np. B2), a nastÚpnie wpisz tekst Ewidencja wydatków. NaciĂniÚcie klawisza Enter spowoduje zatwierdzenie wpisu oraz przejĂcie do komórki znajdujÈcej siÚ o jeden wiersz niĝej. NaciĂniÚcie klawisza Tab (zamiast Enter) spowoduje, ĝe po zatwierdzeniu wpisu uaktywniona zostanie komórka poïoĝona na prawo od komórki edytowanej. JeĂli tekst wpisany do komórki jest od niej szerszy, wówczas zajÚta zostaje rów- nieĝ czÚĂÊ sÈsiedniej komórki (pod warunkiem ĝe jest ona pusta) (rysunek 5.3). JeĂli komórka niemieszczÈca w sobie caïego tekstu sÈsiaduje z komórkÈ niepu- stÈ, wówczas czÚĂÊ tekstu zostanie „obciÚta” (w caïoĂci tekst ten widoczny bÚdzie na Pasku formuïy) (rysunek 5.4). 173 ABC MS Office 2007 PL Rysunek 5.3. Rozprzestrzenianie tekstu z danej komórki do sÈsiedniej pustej komórki Rysunek 5.4. „ObciÚcie” nadmiaru tekstu w komórce Tekst wpisany do komórki jest domyĂlnie wyrównywany do jej lewej krawÚdzi, zaĂ liczba do prawej. JeĂli liczba wpisana do komórki lub stanowiÈca wynik formuïy nie mieĂci siÚ w tej komórce, wówczas zostanie wyĂwietlona w doĂÊ nieczytelnym tzw. forma- cie naukowym lub teĝ zamiast niej wyĂwietlone zostanÈ symbole ###. WartoĂÊ liczby nie ulegnie jednak zmianie i bÚdzie widoczna na Pasku formuïy (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Przykïady wyĂwietlania liczb, które nie zmieĂciïy siÚ w komórce Aby zapobiec „obcinaniu” tekstu lub znieksztaïcaniu liczb, trzeba — w toku dalszych prac nad arkuszem — poszerzyÊ kolumny, do których naleĝÈ zbyt wÈskie komórki (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Budowanie struktury tabeli Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy”). Uwaĝaj na czÚsto popeïniane bïÚdy! WpisujÈc liczby niecaïkowite, stosuj separator dziesiÚtny w formie przecinka. Posïuĝenie siÚ znakiem kropki bÚdzie stanowiÊ bïÈd i spowoduje, ĝe Excel po- traktuje wpis nie jako liczbÚ, lecz jako tekst, co zostanie zasygnalizowane wy- równaniem zawartoĂci komórki do lewej strony (rysunek 5.6). 174 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.6. Przykïady zastosowania poprawnego i bïÚdnego znaku separatora dziesiÚtnego Kolejny bïÈd, który spowoduje, ĝe liczba potraktowana zostanie jako tekst, to wpi- sanie wielkiej litery „O” zamiast cyfry zero (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Przykïad bïÚdu polegajÈcego na wpisaniu duĝej litery „O” zamiast cyfry zero JeĂli po wpisaniu liczby zauwaĝysz, ĝe zostaïa ona wyrównana do lewej strony, powinno to stanowiÊ dla Ciebie sygnaï ostrzegawczy. W ĝadnym wypadku nie wyrównuj takiej liczby „na siïÚ” do prawej strony, tylko postaraj siÚ znaleěÊ bïÈd w tworzÈcych jÈ znakach. Liczba, która wskutek bïÚdu traktowana bÚdzie przez MS Excel jako tekst, nie zostanie uwzglÚdniona w odwoïujÈcych siÚ do niej formuïach, co spowoduje zafaïszowanie wyników obliczeñ. Sprawdzanie pisowni, Autokorekta i Autoformatowanie Podobnie jak edytor Word, równieĝ Excel wyposaĝony zostaï w narzÚdzia jÚzy- kowe, takie jak Autokorekta, Sprawdzanie pisowni czy Tezaurus. Aby skontro- lowaÊ tekst wpisany do komórek arkusza, wywoïaj okno dialogowe, klikajÈc przy- cisk Pisownia (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie). W okreĂlonych przypadkach poprawki dokonywane przez MS Excel muszÈ byÊ blokowane. Zaïóĝmy, ĝe sporzÈdzasz tabelÚ zawierajÈcÈ numery telefonów do wy- branych osób. Numery te rozpoczynajÈ siÚ od cyfry zero lub znaku „+” (w przy- padku uwzglÚdniania prefiksu danego kraju). Po wpisaniu numeru telefonu do komórki arkusza rozpoczynajÈce go cyfra zero lub znak „+” nie bÚdÈ wyĂwietlane. Excel potraktuje bowiem numer telefonu jako zwykïÈ liczbÚ, rozpoczynajÈce jÈ zero jako tzw. cyfrÚ nieznaczÈcÈ, a znak „+” jako informacjÚ, iĝ jest to liczba dodatnia. 175 ABC MS Office 2007 PL Aby w komórce arkusza mogïa zostaÊ wyĂwietlona liczba w postaci identycznej jak ta, którÈ wpisujesz za pomocÈ klawiatury, umieĂÊ na poczÈtku wpisu znak apostrofu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Stosowanie znaku apostrofu wymuszajÈcego wyĂwietlanie zawartoĂci komórki w postaci zgodnej z sekwencjÈ znaków wpisanych z klawiatury Innym sposobem na zablokowanie zmian jest przypisanie do wybranej komórki arkusza, jeszcze przed dokonaniem wpisu, formatu o nazwie Tekstowy (patrz roz- dziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym For- matowanie komórek w arkuszu Formaty liczbowe, czyli sposób na zmianÚ wy- glÈdu liczb”). Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian ZastÚpowanie lub usuwanie zawartoĂci komórki JeĂli uaktywnisz niepustÈ komórkÚ, a nastÚpnie rozpoczniesz wpisywanie sekwen- cji znaków z klawiatury, wówczas dotychczasowa zawartoĂÊ komórki zniknie, a w jej obszarze oraz na Pasku formuïy zacznie siÚ pojawiaÊ nowa treĂÊ. JeĂli stwierdzisz, ĝe przez pomyïkÚ zastÚpujesz starÈ treĂÊ komórki nowym wpi- sem, wówczas naciĂnij na klawiaturze klawisz Esc — spowoduje to przywrócenie dotychczasowej treĂci komórki. Natomiast naciĂniÚcie klawisza Enter lub Tab ostatecznie zatwierdzi zastÈpienie starej zawartoĂci nowÈ. Aby w razie potrzeby wycofaÊ siÚ z zatwierdzonej zmiany, kliknij przycisk Cofnij umiejscowiony na pa- sku narzÚdzi Szybki dostÚp. ChcÈc caïkowicie wyczyĂciÊ zawartoĂÊ komórki — poprzez usuniÚcie znajdujÈcej siÚ w niej liczby, tekstu lub formuïy — uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij kla- wisz Del. Poprawianie zawartoĂci komórki Aby dokonaÊ poprawek w tekĂcie, liczbie bÈdě formule wpisanej do danej ko- mórki, uaktywnij tÚ komórkÚ, a nastÚpnie kliknij w obszarze Paska formuïy, przenoszÈc do niego kursor tekstowy. 176 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ¿eby edytowaÊ tekst bezpoĂrednio w komórce, uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F2. Inny sposób to dwukrotne szybkie klikniÚ- cie lewym przyciskiem myszy w obszarze komórki (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Edycja zawartoĂci bezpoĂrednio w komórce Po dokonaniu poprawek naciĂnij klawisz Enter. ZarzÈdzanie arkuszami skoroszytu Dokument tworzony w programie MS Excel, okreĂlany mianem skoroszytu lub zeszytu, skïada siÚ z poszczególnych arkuszy, które przyrównaÊ moĝna do kar- tek wpinanych do koïonotatnika. Nowy skoroszyt, który pojawia siÚ po uruchomieniu Excela, zïoĝony jest z trzech pustych arkuszy. Aby zmieniÊ domyĂlnÈ liczbÚ arkuszy w nowo tworzonych skoroszytach, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Popularne i ustaw odpowiedniÈ wartoĂÊ w polu DoïÈcz nastÚpujÈcÈ liczbÚ arkuszy. Przechodzenie do wybranego arkusza Przyciski nawigacyjne oraz karty arkuszy poïoĝone u doïu okna umoĝliwiajÈ szyb- kie przechodzenie do wybranego arkusza (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Karty arkuszy tworzÈcych skoroszyt Aby przejĂÊ do wybranego arkusza, kliknij jego kartÚ. Zauwaĝ, ĝe karta bieĝÈcego arkusza jest zawsze odpowiednio wyróĝniona. JeĂli chcesz zaznaczyÊ kilka arkuszy naraz, klikaj ich karty, przytrzymujÈc rów- noczeĂnie klawisz Ctrl na klawiaturze. 177 ABC MS Office 2007 PL Nadawanie arkuszom nazw i kolorów Aby usystematyzowaÊ dane zawarte w skoroszycie, warto pokusiÊ siÚ o nadanie poszczególnym arkuszom nazw odzwierciedlajÈcych ich zawartoĂÊ. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy kartÚ wybranego arkusza, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Zmieñ nazwÚ. Po wpisaniu nowej nazwy arkusza naciĂnij klawisz Enter. W celu jeszcze lepszego wyróĝnienia danego arkusza spoĂród innych pokoloruj jego kartÚ. Aby to zrobiÊ, kliknij kartÚ prawym klawiszem myszy, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Kolor karty. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Aby zmieniÊ kolejnoĂÊ arkuszy, ustaw kursor myszy na karcie wybranego arku- sza, wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kartÚ w lewo lub prawo. Zwolnij przycisk myszy w momencie, gdy ikona w ksztaïcie czarnej strzaïki znajdzie siÚ pomiÚdzy dwoma innymi wybranymi kartami (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Zmiana kolejnoĂci arkuszy w skoroszycie JeĂli podczas zwalniania przycisku myszy przytrzymasz na klawiaturze klawisz Ctrl, wówczas w skoroszycie pojawi siÚ kopia przeciÈganego arkusza. Kopiowanie arkusza pozwala zaoszczÚdziÊ wiele pracy w sytuacji, gdy wprowadzone do niego formatowanie i formuïy bÚdÈ powtarzane w innych arkuszach (np. jeĂli przygotowaïeĂ arkusz ewidencjonujÈcy przychody lub wydatki za styczeñ, wówczas moĝesz skopiowaÊ go kilkakrotnie, a nastÚpnie wypeïniaÊ kopie danymi pochodzÈcymi z kolejnych miesiÚcy). Aby skopiowaÊ lub przenieĂÊ arkusz pomiÚdzy róĝnymi skoroszytami, otwórz obydwa skoroszyty, a nastÚpnie przejdě do skoroszytu ěródïowego, kliknij pra- wym przyciskiem myszy na karcie wybranego arkusza i wybierz opcjÚ PrzenieĂ lub kopiuj…. Po otwarciu okna dialogowego rozwiñ listÚ Do skoroszytu i wskaĝ skoroszyt docelowy. W razie potrzeby uaktywnij opcjÚ Utwórz kopiÚ i kliknij przy- cisk OK. 178 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Dodawanie i usuwanie arkuszy Aby dodaÊ kolejny arkusz do skoroszytu, kliknij przycisk Wstaw arkusz poïoĝony na prawo od kart arkuszy (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu Aby usunÈÊ ze skoroszytu wybrany arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy jego kartÚ i wybierz opcjÚ Usuñ. Po wyĂwietleniu komunikatu ostrzegawczego kliknij przycisk Usuñ. Szybka nawigacja W przypadku wiÚkszej liczby arkuszy umieszczonych w skoroszycie warto posze- rzyÊ obszar przeznaczony na wyĂwietlanie kart arkuszy. Aby to uczyniÊ, prze- ciÈgnij w prawo krawÚdě umieszczonÈ pomiÚdzy kartami arkuszy a poziomym paskiem przewijania. Dodatkowe uïatwienie mogÈ stanowiÊ przyciski nawigacyjne (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Przyciski nawigacyjne arkuszy i karty arkuszy ograniczone krawÚdziÈ suwaka przewijania Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów Zapisywanie i otwieranie skoroszytów MS Excel dokonywane jest w taki sam sposób, jak w przypadku dokumentów tworzonych w edytorze Word. Zapisywanie skoroszytu Aby zapisaÊ nowo utworzony skoroszyt, kliknij ikonÚ Zapisz poïoĝonÈ na pasku narzÚdzi Szybki dostÚp. 179 ABC MS Office 2007 PL Po otwarciu okna dialogowego Zapisz jako wskaĝ folder docelowy i wypeïnij pole Nazwa pliku. Upewnij siÚ, ĝe do pola Zapisz jako typ przypisana zostaïa opcja Skoroszyt programu Excel (*.xlsx). Kliknij teraz przycisk Zapisz i zaobserwuj pojawienie siÚ na pasku tytuïowym okna MS Excel nazwy skoroszytu (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Nazwa skoroszytu widoczna na pasku tytuïowym arkusza kalkulacyjnego Excel Skoroszyt zawierajÈcy makra zapisywany jest w pliku z rozszerzeniem xlsm. JeĂli po zapisaniu skoroszytu wprowadzisz do niego kolejne zmiany, wówczas powinieneĂ go powtórnie zapisaÊ. Aby to uczyniÊ, kliknij ponownie ikonÚ Zapisz na pasku Szybki dostÚp. Natomiast próba zamkniÚcia programu Excel bez zapi- sania w skoroszycie nowo wprowadzonych zmian spowoduje wygenerowanie ostrzegawczego komunikatu. Jeĝeli zechcesz zapisaÊ kolejnÈ wersjÚ skoroszytu pod postaciÈ zupeïnie nowego pliku, wówczas kliknij Przycisk pakietu Office, a po otwarciu menu rozwiñ pod- menu Zapisz jako. Gdy otworzy siÚ okno dialogowe Zapisz jako, zmieñ zawartoĂÊ pola Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz. Zapisanie zmian w skoroszycie dotyczy wszystkich zawartych w nim arkuszy, a nie tylko arkusza bieĝÈcego. Podobnie jak MS Word, równieĝ MS Excel wyposaĝony zostaï w mechanizm Autoodzyskiwanie, który w przypadku niespodziewanego zamkniÚcia skoroszytu umoĝliwi (przynajmniej czÚĂciowe) odtworzenie niezapisanych danych. Aby skon- trolowaÊ ustawienia Autoodzyskiwania, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Zapisywanie i upewnij siÚ, ĝe opcja Zapisz informacje Auto- odzyskiwania co jest wïÈczona. Zabezpieczanie skoroszytu MS Excel hasïem chroniÈcym przed niepowoïanym odczytem oraz dodawanie do skoroszytu podpisu cyfrowego odbywa siÚ tak samo, jak w przypadku dokumentów MS Word. Identycznie przedstawiajÈ siÚ 180 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym równieĝ problemy zwiÈzane z zapisywaniem skoroszytów w starszych formatach MS Office oraz problemy pojawiajÈce siÚ przy odczycie plików xlsx w starszych wersjach pakietu (patrz rozdziaï 2. „Word — poprawna edycja tekstu Zapisy- wanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów”). Otwieranie skoroszytów Aby z poziomu systemu operacyjnego Windows otworzyÊ skoroszyt Microsoft Excel, naleĝy otworzyÊ okno odpowiedniego foldera ěródïowego i kliknÈÊ dwu- krotnie (lub jednokrotnie — jeĂli tak wïaĂnie ustawiono w systemie operacyjnym) wybrany plik. JeĂli w systemie Windows wyïÈczona zostaïa opcja ukrywania tzw. rozszerzeñ znanych typów plików, wówczas po nazwie gïównej kaĝdego pliku bÚdÈcego skoroszytem MS Excel 2007 wyĂwietlone zostanie czteroliterowe rozszerzenie .xlsx lub .xlsm. Skoroszyty zapisane w starszym formacie bÚdÈ odznaczaÊ siÚ rozszerzeniem .xls. W przypadku gdy MS Excel zostaï juĝ uruchomiony, otwieranie kolejnych sko- roszytów moĝe odbyÊ siÚ poprzez okno dialogowe. W tym celu kliknij Przycisk pakietu Office, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Otwórz. Przejdě do foldera ěródïowego, zaznacz wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz. Ponowne otwarcie danego skoroszytu uïatwi Ci lista ostatnio uĝywanych skoro- szytów, widoczna po klikniÚciu Przycisku pakietu Office i wskazaniu opcji Nowy, Otwórz lub Zapisz. Po otwarciu skoroszytów .xls (czyli tych, które zostaïy zapisane w starym forma- cie) wïÈczany jest tzw. tryb zgodnoĂci, co sygnalizowane jest odpowiednim ko- munikatem widocznym na pasku tytuïowym (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Otwarcie skoroszytu zapisanego w starym formacie Aby przekonwertowaÊ skoroszyt ze starego formatu do nowego, kliknij Przycisk pakietu Office, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Konwertuj. 181 ABC MS Office 2007 PL Eksport zawartoĂci skoroszytu do formatu PDF (i innych) Eksport arkuszy skoroszytu do formatu PDF przypomina drukowanie. Podczas tej operacji obszar arkusza jest dzielony na poszczególne strony, zgodnie z ustawionym formatem. Do wyeksportowanych stron doïÈczane sÈ wpisy umieszczone w nagïówkach i stopkach arkuszy. Dlatego teĝ przed dokonaniem eksportu naleĝy sformatowaÊ strony arkuszy i w odpowiedni sposób przygotowaÊ arkusze do wydruku (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby wyeksportowaÊ zawartoĂÊ skoroszytu do formatu PDF, wskaĝ Przycisk pa- kietu Office/Zapisz jako, zaĂ po rozwiniÚciu podmenu wybierz opcjÚ PDF lub XPS. Po otwarciu okna dialogowego skontroluj poïoĝenie i nazwÚ pliku. NastÚpnie kliknij przycisk Opcje. W sekcji Co opublikowaÊ wybierz odpowiedniÈ opcjÚ (Aktywne arkusze lub Caïy skoroszyt) i kliknij przycisk OK. Aby sfinalizowaÊ eksport, kliknij przycisk Publikuj. Oprócz eksportu do formatu PDF Excel umoĝliwia zapisywanie danych równieĝ w innych formatach (m.in. tekstowych). Budowanie struktury tabeli Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy Szybkie zaznaczanie wybranych fragmentów arkusza pozwoli Ci na przyĂpiesze- nie prac zwiÈzanych z budowaniem tabeli i formatowaniem jej komórek. Aby zaznaczyÊ wybrany zakres komórek, ustaw kursor myszy w obszarze poczÈt- kowej naroĝnej komórki zakresu (np. B2), a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kursor do koñcowej naroĝnej komórki zakresu (np. D4). Po zwolnie- niu przycisku myszy zaznaczona grupa komórek wyróĝniona zostanie szarym wy- peïnieniem oraz czarnym obramowaniem, zaĂ adres poczÈtkowej komórki za- kresu pojawi siÚ w Polu nazwy (rysunek 5.16). 182 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.16. Zaznaczenie zakresu komórek Aby zaznaczyÊ grupy komórek niesÈsiadujÈce ze sobÈ, przy zaznaczaniu kolejnych zakresów przytrzymuj na klawiaturze klawisz Ctrl. JeĂli chcesz zaznaczyÊ wybranÈ kolumnÚ arkusza, kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy jej nagïówek (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Zaznaczanie wybranej kolumny w arkuszu ChcÈc zaznaczyÊ kilka sÈsiednich kolumn, ustaw kursor myszy na nagïówku wybranej kolumny. NastÚpnie po pojawieniu siÚ ikony strzaïki skierowanej w dóï wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij kursor myszy w lewo lub prawo do nagïówka innej kolumny i zwolnij przycisk myszy. Aby zaznaczyÊ wybrany wiersz arkusza, kliknij jednokrotnie jego nagïówek (ry- sunek 5.18). Rysunek 5.18. Zaznaczanie wybranego wiersza w arkuszu ChcÈc zaznaczyÊ wiÚkszÈ liczbÚ wierszy, ustaw kursor myszy na nagïówku wy- branego wiersza, a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kursor myszy w górÚ lub w dóï. 183 ABC MS Office 2007 PL Aby zaznaczyÊ wszystkie komórki naleĝÈce do bieĝÈcego arkusza, kliknij przy- cisk Zaznacz wszystko poïoĝony na przeciÚciu nagïówków kolumn i wierszy (ry- sunek 5.19). Rysunek 5.19. Zaznaczanie wszystkich komórek w arkuszu Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy Dostosowanie rozmiarów komórek do wyĂwietlanych w ich obszarze informacji zagwarantuje czytelnoĂÊ prezentowanych danych. Zmiana rozmiarów danej ko- mórki arkusza polegaÊ bÚdzie na zmianie szerokoĂci caïej kolumny oraz wyso- koĂci caïego wiersza, do których ta komórka naleĝy. JeĂli po wpisaniu danych do arkusza czÚĂÊ etykiet tekstowych oraz liczb nie zo- stanie prawidïowo wyĂwietlona, wówczas konieczne bÚdzie poszerzenie wybra- nych kolumn (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Przykïadowy tekst i liczby wykraczajÈce poza obszar komórek (B3, B4, C4) Autodopasowanie Po zaznaczeniu komórek, których zawartoĂÊ nie zostaïa prawidïowo wyĂwietlona (B3:C4), kliknij przycisk Format znajdujÈcy siÚ w grupie Format na karcie Na- rzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Autodopasowanie szerokoĂci kolumn. Ustawienia uĝytkownika Aby samodzielnie okreĂliÊ szerokoĂÊ wybranej kolumny, ustaw kursor myszy nad prawÈ krawÚdziÈ jej nagïówka. Po zaobserwowaniu zmiany ksztaïtu kursora my- szy wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě kolumny w lewo lub prawo i zwolnij przycisk myszy. Podczas przeciÈgania krawÚdzi obok kursora myszy pojawia siÚ „dymek” informujÈcy o bieĝÈcej szerokoĂci kolumny (rysunek 5.21). 184 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.21. Zmiana szerokoĂci kolumny B poprzez przeciÈganie jej prawej krawÚdzi Aby zmieniÊ szerokoĂÊ kilku kolumn, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ szerokoĂÊ jednej z nich. SzerokoĂÊ wszystkich zaznaczonych kolumn podÈĝy za szerokoĂciÈ kolumny przewymiarowanej przez Ciebie. ¿eby powiÚkszyÊ wysokoĂÊ wybranego wiersza, ustaw kursor myszy na dolnej krawÚdzi jego nagïówka. WciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě wier- sza w dóï i zwolnij przycisk myszy (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Zmiana wysokoĂci wiersza poprzez przeciÈganie jego dolnej krawÚdzi Aby zmieniÊ wysokoĂÊ kilku wierszy, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ wysokoĂÊ jednego z nich. Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy Modyfikowanie struktury tabeli Wstawienie do istniejÈcego zakresu danych nowych pustych kolumn i wierszy pozwoli w razie potrzeby na elastycznÈ rozbudowÚ struktury istniejÈcej tabeli. Zaïóĝmy, ĝe do tabeli przedstawiajÈcej koszty Ăniadañ i kolacji chcesz dodaÊ in- formacje o kosztach obiadów. Najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie w tym przypadku wstawienie nowej kolumny pomiÚdzy kolumnami juĝ istniejÈcymi. W tym celu zaznacz dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do kolumny Kolacja, a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Wstaw znajdujÈcego siÚ w grupie Komórki na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Wstaw kolumny arkusza. 185 ABC MS Office 2007 PL Nowa kolumna pojawia siÚ zawsze na lewo od bieĝÈcej komórki, a wszystkie kolumny znajdujÈce siÚ na prawo od niej sÈ automatycznie przenumerowywane. Natomiast gdy wstawiamy nowy wiersz, wówczas pojawia siÚ on zawsze powyĝej komórki bieĝÈcej, a przenumerowanie obejmuje wszystkie wiersze znajdujÈce siÚ poniĝej niego. Aby usunÈÊ z arkusza wybrany wiersz (lub kolumnÚ) wraz z caïÈ zawartoĂciÈ, uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolumny), a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Usuñ znajdujÈcego siÚ w grupie Komórki na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Usuñ wiersze ar- kusza (lub Usuñ kolumny arkusza). Ukrywanie wierszy i kolumn Naleĝy wystrzegaÊ siÚ zbyt pochopnego usuwania wierszy i kolumn, bowiem moĝe to spowodowaÊ nieodwracalnÈ utratÚ danych. JeĂli chcesz „chwilowo” pozbyÊ siÚ wybranych kolumn lub wierszy, aby np. nie pojawiïy siÚ na wydruku, wówczas dobrym rozwiÈzaniem jest ich ukrycie. ¿eby ukryÊ wybrany wiersz (lub kolumnÚ), uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolumny), a nastÚp- nie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Format (grupa Komórki, karta Na- rzÚdzia gïówne). Po otwarciu menu rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Ukryj wiersze (Ukryj kolumny). Po ukryciu wiersza (lub kolumny) widoczna stanie siÚ nieciÈgïoĂÊ numeracji na- gïówków wierszy (lub kolumn). Dane zawarte w ukrytych komórkach sÈ przez caïy czas uwzglÚdniane w formuïach odwoïujÈcych siÚ do tych komórek. Aby odkryÊ wszystkie ukryte wiersze (lub kolumny) naleĝÈce do danego arkusza, zaznacz wszystkie komórki, a nastÚpnie kliknij przycisk Format, rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj i wybierz opcjÚ Odkryj wiersze (lub Odkryj kolumny). 186 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Scalanie i rozdzielanie komórek ’Èczenie kilku sÈsiednich komórek w caïoĂÊ pozwala osiÈgaÊ ciekawe efekty sty- listyczne. Aby scaliÊ wybrane komórki, zaznacz je, a nastÚpnie kliknij przycisk Scal i wy- Ărodkuj znajdujÈcy siÚ w grupie Wyrównanie na karcie NarzÚdzia gïówne (ry- sunek 5.23). Rysunek 5.23. Przykïadowa tabela zawierajÈca komórki scalone JeĂli zechcesz przywróciÊ pierwotny podziaï komórek, wówczas po zaznaczeniu scalonej komórki kliknij ponownie przycisk Scal i wyĂrodkuj. Formatowanie komórek w arkuszu Odpowiedni wyglÈd komórek arkusza pozwala na wyeksponowanie zawartych w nim danych. Wyrównanie i obrót zawartoĂci komórki JeĂli szerokoĂÊ i wysokoĂÊ komórki jest wiÚksza niĝ wyĂwietlana w niej zawar- toĂÊ, wówczas istotnego znaczenia nabiera sposób wyrównania zawartoĂci ko- mórki wzglÚdem jej krawÚdzi. Aby zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w poziomie, zaznacz komórkÚ lub grupÚ komórek, a nastÚpnie kliknij przycisk Wyrównaj tekst do lewej, Do Ărodka w poziomie lub Wyrównaj tekst do prawej. Natomiast chcÈc zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w pionie, kliknij przycisk Wyrównaj do góry, Wyrównaj do Ărodka lub Wyrównaj do doïu (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Wyrównanie) (rysunek 5.24). 187 ABC MS Office 2007 PL Rysunek 5.24. Zmiana wyrównania zawartoĂci komórki W przypadku liczb wielocyfrowych nie powinieneĂ ingerowaÊ w sposób ich wyrównania, pozostawiajÈc je tym samym w stanie domyĂlnego wyrównania do prawej strony. W wiÚkszoĂci przypadków stosowanie opcji Wyrównaj do Ărodka (w pionie) zapewnia najwiÚkszÈ czytelnoĂÊ danych. W uzasadnionych stylistycznie przypadkach moĝesz dokonaÊ obrotu zawartoĂci komórki o okreĂlony kÈt. W tym celu zaznacz komórkÚ, a nastÚpnie kliknij ikonÚ Orientacja (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Wyrównanie). Po otwarciu menu wskaĝ odpowiedni wariant (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Zastosowanie opcji ObróÊ tekst w górÚ pozwalajÈce na zmniejszenie szerokoĂci kolumn Opcje ObróÊ tekst w górÚ oraz ObróÊ tekst w dóï dajÈ zupeïnie inny efekt niĝ opcja Tekst pionowy (rysunek 5.26). KlikniÚcie przycisku Orientacja i wybranie opcji Formatuj wyrównanie komórki spowoduje otwarcie okna dialogowego dajÈcego moĝliwoĂÊ precyzyjnego usta- wienia kÈta obrotu. 188
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC MS Office 2007 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: