Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 004915 22929435 na godz. na dobę w sumie
ABC MS Office 2013 PL - książka
ABC MS Office 2013 PL - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7539-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spraw, aby pakiet Microsoft Office nie miał przed Tobą tajemnic!

Microsoft Office to prawdopodobnie najpopularniejszy pakiet oprogramowania biurowego na świecie. Edycja 2013, jego najnowsza odsłona, została ulepszona i wzbogacona o szereg funkcji ułatwiających przeprowadzanie typowych operacji. Nowoczesny i przejrzysty interfejs użytkownika, dostosowany do pracy na przenośnych urządzeniach z ekranami dotykowymi, czyni codzienną pracę wygodniejszą i jeszcze bardziej wydajną. Twórcy nie zapomnieli również o takim rozszerzeniu możliwości programów, dzięki któremu da się łatwo tworzyć i edytować dokumenty w różnych formatach, korzystać z plików dostępnych za pośrednictwem sieci, ciekawie formatować dane oraz stosować gotowe style, motywy i szablony.

Ta książka pomoże Ci szybko zapoznać się z ogromnymi możliwościami trzech najważniejszych programów wchodzących w skład pakietu, czyli Worda, Excela i PowerPointa. Przedstawione w niej przykłady krok po kroku wprowadzą Cię w arkana tworzenia, edycji, formatowania i publikowania atrakcyjnych wizualnie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych. Z podręcznika dowiesz się, jak wydajnie korzystać z dostępnych narzędzi i jak osiągać za ich pomocą najlepsze efekty.

Twórz profesjonalne dokumenty za pomocą najlepszych narzędzi MS Office!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abco13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7539-5 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 2 Startujemy .....................................................................13 Co nowego? ....................................................................................13 Nowoczesny wyglÈd i wygodna obsïuga .................................13 Sposoby zapisu dokumentów ..................................................14 Instalacja pakietu biurowego ........................................................15 Wybór wersji ............................................................................15 Przebieg instalacji ....................................................................16 Pierwsze uruchomienie ...........................................................17 Poznaj Ărodowisko pracy ...............................................................18 WstÈĝka ....................................................................................19 Dodatkowe paski ......................................................................24 Dodatkowe okna i menu ..........................................................25 Dodatkowe informacje .............................................................28 Konto Microsoft .......................................................................29 Word — poprawna edycja tekstu ...................................31 Pierwsze kroki w edytorze ............................................................31 Linijka i suwaki przewijania ...................................................31 Zmiana widoku i powiÚkszenia dokumentu ...........................32 Wybór formatu strony .............................................................34 Korzystanie z klawiatury ........................................................35 Cofanie, ponawianie i powtarzanie operacji ...........................37 Wstawianie symboli ................................................................38 Zasady poprawnego wpisywania tekstu .................................39 Poprawianie struktury dokumentu .........................................43 Poleć książkęKup książkę 3 ABC MS Office 2013 PL Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów .......45 Zapisywanie dokumentów ......................................................45 Otwieranie dokumentów .........................................................49 Tworzenie nowego dokumentu ...............................................52 Praca z plikami PDF ................................................................53 Wspóïpraca z MS Office 97 – 2003 ..........................................54 Usprawnianie edycji ......................................................................56 Przechodzenie do wybranego miejsca w dokumencie ............56 Zaznaczanie fragmentów dokumentu .....................................57 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ........................59 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metodÈ „przeciÈgnij i upuĂÊ” .................................................63 Znajdowanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów ............65 NarzÚdzia jÚzykowe ......................................................................68 Autokorekta .............................................................................68 Sprawdzanie pisowni ..............................................................72 Sïownik wyrazów bliskoznacznych ........................................75 Praca z tekstami obcojÚzycznymi ...........................................76 Word — profesjonalne formatowanie ............................. 79 Formatowanie czcionki .................................................................79 Szybkie formatowanie przy wykorzystaniu WstÈĝki .............79 Dodatkowe ustawienia w oknie dialogowym .........................84 Litery wielkie i maïe — zamiana ............................................84 Formatowanie akapitów — ksztaïtowanie bloków tekstu ..........86 Wyrównanie akapitu ...............................................................87 WciÚcia akapitu .......................................................................87 Interlinie i odstÚpy miÚdzy akapitami ....................................90 Obramowanie i cieniowanie .........................................................92 Obramowanie akapitu i tekstu ................................................92 Cieniowanie akapitu i tekstu ...................................................96 Obramowanie i tïo strony ........................................................98 Jak usprawniÊ formatowanie .......................................................99 Malarz formatów .....................................................................99 Znajdowanie i zamiana elementów formatowania ..............100 Style i motywy, czyli automatyzacja formatowania ..................102 Galeria stylów — stosowanie stylów wbudowanych ...........102 Szybkie formatowanie poprzez zmianÚ motywu ..................103 Szybkie formatowanie poprzez zmianÚ zestawu stylów .....105 Samodzielna zmiana wyglÈdu stylu ......................................106 Tworzenie wïasnych stylów .................................................106 Przechowywanie stylów w szablonach ................................107 Listy numerowane i punktowane ...............................................108 Wprowadzanie numeracji lub punktorów ............................109 Ustalanie pozycji numeracji ..................................................111 Ustalanie wartoĂci poczÈtkowej listy ...................................111 Listy wielopoziomowe (zagnieĝdĝone) ..................................112 6 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Sterowanie przepïywem tekstu ..................................................113 Dzielenie wyrazów ................................................................113 Spacja nierozdzielajÈca ..........................................................115 ’Ècznik nierozdzielajÈcy .......................................................116 RÚczny podziaï wiersza .........................................................116 RÚczny podziaï strony ...........................................................117 Podziaï akapitu pomiÚdzy stronami ......................................118 Kolumny typu gazetowego ..........................................................119 Formatowanie kolumn ..........................................................119 Sterowanie przepïywem tekstu pomiÚdzy kolumnami ........120 Rozmieszczanie tekstu za pomocÈ tabulacji i tabulatorów .......121 Wstawianie znaków tabulacji ...............................................121 Sterowanie szerokoĂciÈ znaków tabulacji za pomocÈ tabulatorów .......................................................122 Szybkie przygotowanie tabeli .....................................................125 Budowanie tabeli ...................................................................125 Formatowanie tabeli ..............................................................131 Wzbogacanie tekstu obiektami graficznymi ..............................133 Obrazy ....................................................................................133 Cliparty ..................................................................................137 Ksztaïty ..................................................................................137 Grafika SmartArt ...................................................................138 Obiekty tekstowe .........................................................................140 Napisy ozdobne WordArt ......................................................140 Pola tekstowe .........................................................................141 Inicjaïy ...................................................................................143 Drukowanie dokumentu .............................................................144 PodglÈd wydruku ...................................................................144 Ustawienia wydruku .............................................................144 Word — narzÚdzia zaawansowane ...............................147 Praca z dïugimi dokumentami ....................................................147 Nagïówki i stopki ...................................................................147 Strona tytuïowa .....................................................................150 Przypisy dolne i koñcowe ......................................................151 Automatyczne generowanie spisu treĂci ....................................152 Przygotowanie struktury dokumentu ...................................152 Wstawianie spisu treĂci .........................................................154 Korespondencja seryjna ...............................................................155 Przygotowanie bazy danych ..................................................155 Listy seryjne ...........................................................................156 Adresowanie kopert ...............................................................158 Seryjne wiadomoĂci e-mail ....................................................159 Edycja równañ matematycznych ................................................159 Wstawianie równania ............................................................160 Edycja równania ....................................................................160 Formatowanie równania .......................................................164 4 7 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ............................................ 165 Rozpoczynamy pracÚ z Excelem .................................................165 Do czego sïuĝy Excel .............................................................165 Uruchamianie ........................................................................166 Co widaÊ w oknie Excela .......................................................166 Widoki i powiÚkszanie arkusza .............................................168 Edytowanie danych w arkuszu ...................................................168 „Komórkowa” budowa arkusza .............................................168 Wpisywanie liczb i tekstu .....................................................169 Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian .................173 ZarzÈdzanie arkuszami skoroszytu .......................................174 Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów ......176 Zapisywanie skoroszytu ........................................................176 Otwieranie skoroszytów ........................................................177 Eksport zawartoĂci skoroszytu do formatu PDF (i innych formatów) .............................................................178 Budowanie struktury tabeli ........................................................179 Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy ..............................179 Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy ...................................181 Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy ........183 Scalanie i rozdzielanie komórek ............................................184 Formatowanie komórek w arkuszu ............................................185 Wyrównanie i obrót zawartoĂci komórki .............................185 Zawijanie tekstu w komórce .................................................186 Obramowanie i wypeïnienie komórek ..................................188 Formatowanie czcionki .........................................................191 Formaty liczbowe, motywy i style .....................................................................196 Mechanizmy usprawniajÈce edycjÚ ............................................197 Szybkie przemieszczanie siÚ w obszarze arkusza ................197 Autouzupeïnianie zawartoĂci komórek ................................198 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ......................198 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metodÈ „przeciÈgnij i upuĂÊ” ...............................................203 Znajdowanie i zamienianie zawartoĂci komórek .................204 Wypeïnianie komórek seriami danych i listami .........................206 Wstawianie serii liczb i dat ...................................................206 Listy niestandardowe ............................................................208 Listy rozwijane ......................................................................210 Formatowanie stron i drukowanie .............................................211 Podziaï arkusza na strony .....................................................211 Powtarzanie wierszy nagïówkowych ...................................216 Nagïówki i stopki na stronach ..............................................217 Opcje wydruku .......................................................................218 czyli sposób na zmianÚ wyglÈdu liczb ................................191 Automatyzacja formatowania: Malarz formatów, 5 8 Poleć książkęKup książkę 6 Spis treĂci Excel — obliczenia, analiza danych, wykresy ...............219 Automatyzacja obliczeñ poprzez wprowadzanie formuï ...............219 Podstawowe dziaïania obliczeniowe ....................................219 Stosowanie nawiasów do okreĂlania kolejnoĂci dziaïañ ......224 Szybkie kopiowanie formuï ...................................................224 ¥ledzenie powiÈzañ pomiÚdzy komórkami ...........................227 Stosowanie funkcji ......................................................................228 Autosumowanie i inne funkcje podstawowe ........................228 Wyszukiwanie i wstawianie funkcji .....................................231 Autouzupeïnianie nazw funkcji ............................................233 Uwaga na zaokrÈglanie liczb! .....................................................234 Pozorne nieĂcisïoĂci w obliczeniach .....................................234 DokïadnoĂÊ obliczeñ zgodna z dokïadnoĂciÈ wyĂwietlanÈ ..236 ZaokrÈglanie liczb poprzez funkcjÚ .......................................237 Odwoïania wzglÚdne, bezwzglÚdne i mieszane .............................238 Stosowanie odwoïañ wzglÚdnych (ruchomych) .....................238 Wymuszanie odwoïañ bezwzglÚdnych (nieruchomych) .......239 Przykïady odwoïañ mieszanych ............................................241 ZastÚpowanie odwoïañ nazwami ..........................................242 Dziaïania warunkowe .................................................................244 Funkcja warunkowa ..............................................................244 Formatowanie warunkowe ...................................................247 Funkcje w praktyce .....................................................................249 Zagnieĝdĝanie funkcji ............................................................249 Funkcje statystyczne .............................................................251 Funkcje daty ...........................................................................253 Funkcje tekstowe ...................................................................254 PorzÈdkowanie danych ...............................................................256 Podziaï kolumn ......................................................................256 Eksport danych ......................................................................257 Import danych .......................................................................259 Tabele zamiast zakresów ......................................................260 Usuwanie duplikatów ............................................................262 Sortowanie danych ................................................................263 Filtrowanie wierszy ...............................................................264 Analiza danych ............................................................................267 Sumy czÚĂciowe — szybkie podsumowywanie danych .......267 Tabele przestawne — przekrojowa analiza danych .............269 Przedstawianie danych na wykresach ........................................271 Wykresy proponowane przez program Excel .......................272 Samodzielne wstawianie wykresów .....................................273 Dopasowanie elementów wykresu ........................................274 Zmiana wyglÈdu elementów na wykresie ............................276 Wskazywanie danych ěródïowych ........................................279 Dobór typu wykresu ..............................................................282 Miniwykresy w pojedynczych komórkach ...........................285 9 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Szybka analiza, czyli wszystko pod rÚkÈ! ..................................286 Ochrona arkusza i skoroszytu .....................................................288 Ochrona zawartoĂci komórek w arkuszu .............................288 Ochrona caïego skoroszytu ....................................................289 Ukrywanie formuï .................................................................289 PowerPoint — dynamiczne prezentacje multimedialne ................... 291 Atrakcyjna forma przekazu .........................................................291 ZawartoĂÊ slajdów .................................................................291 Przykïadowe zastosowania ...................................................292 Szybkie tworzenie prezentacji na podstawie szablonu ..............293 Uruchamianie programu PowerPoint ...................................293 Wybór szablonu .....................................................................293 Uruchamianie pokazu ............................................................294 Co widaÊ w oknie programu PowerPoint .............................295 Przechodzenie pomiÚdzy slajdami ........................................297 Budowanie prezentacji od podstaw ............................................297 Tworzenie nowej, pustej prezentacji na podstawie motywu ................................................................................297 Wybór rozmiaru slajdów .......................................................298 Zmiana motywu slajdów .......................................................299 Ukïady slajdów ......................................................................299 Praca z tekstem ......................................................................302 Formatowanie akapitów oraz list numerowanych i punktowanych ...................................................................303 Kolumny na slajdzie ..............................................................305 Dopisywanie notatek do slajdów ..........................................306 PorzÈdkowanie slajdów .........................................................307 Zapisywanie prezentacji ........................................................313 Wzbogacanie prezentacji — wstawianie ilustracji, wykresów i tabel ..............................314 Szybkie tworzenie fotoalbumu ..............................................314 Co potrafi SmartArt ...............................................................316 Edycja i formatowanie wykresu ...........................................319 Formatowanie prezentacji ..........................................................320 Stosowanie motywów ...........................................................320 BezpoĂrednie formatowanie obiektów na slajdzie ...............323 Formatowanie zaawansowane — wykorzystanie wzorców slajdów ...................................325 Wstawianie ïÈczy ........................................................................327 Co potrafi prezentacja interaktywna ....................................327 Stosowanie odwoïañ do zasobów zewnÚtrznych .................327 Dodawanie akcji do obiektów ...............................................330 Praktyczne zastosowania ......................................................331 7 10 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci „Oĝywianie” pokazu — animacje obiektów ................................333 PrzejĂcia slajdów ....................................................................333 Animacje niestandardowe .....................................................334 Animowanie wykresów i SmartArtów ..................................340 Wstawianie plików děwiÚkowych i filmowych .........................341 Podkïad muzyczny .................................................................341 Nagrywanie narracji ..............................................................342 Klipy wideo ............................................................................343 Przygotowanie i prowadzenie pokazu ........................................346 Wybór slajdów przeznaczonych do wyĂwietlania ................346 Ustawianie tempa prezentacji ...............................................348 Rozpowszechnianie prezentacji ............................................350 Sterowanie przebiegiem pokazu ...........................................353 Skorowidz ....................................................................357 11 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL 12 Poleć książkęKup książkę 5 EXCEL — EDYCJA I FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM Rozpoczynamy pracÚ z Excelem Do czego sïuĝy Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel umoĝliwia: Q wprowadzanie i przechowywanie danych liczbowych oraz tekstowych, Q automatyzacjÚ obliczeñ, Q porzÈdkowanie danych (sortowanie, filtrowanie, podsumowywanie), Q prezentowanie danych liczbowych w formie wykresów. Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL StosujÈc ogromne uproszczenie, moĝemy stwierdziÊ, ĝe Excel to odpowiednik ze- szytu, dïugopisu oraz (przede wszystkim!) kalkulatora. DziÚki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel bÚdziesz mógï np.: Q prowadziÊ róĝnego typu ewidencje (sprzedaĝy, czasu pracy, przebiegu pojazdu), Q tworzyÊ kosztorysy i kalkulacje, Q zapisywaÊ i poddawaÊ dalszej obróbce statystycznej wyniki ankiet, testów i pomiarów, Q budowaÊ formularze elektroniczne (np. faktury, zamówienia). Uruchamianie Aby uruchomiÊ MS Excel na komputerze z systemem Windows 8, kliknij odpo- wiedni kafelek. Aby uruchomiÊ MS Excel na komputerze z systemem Windows 7, kliknij przycisk Start, poïoĝony w lewym dolnym rogu pulpitu. Po otwarciu menu Start wskaĝ opcjÚ Wszystkie programy, a nastÚpnie rozwiñ podmenu Microsoft Office 2013 i kliknij ikonÚ Excel 2013. Co widaÊ w oknie Excela JeĂli po uruchomieniu programu MS Excel przywita CiÚ ekran startowy, kliknij miniaturÚ Pusty skoroszyt. Po otwarciu zasadniczego okna Excela zmaksymalizuj je. JeĂli po zainstalowaniu pakietu MS Office uruchomiïeĂ program po raz pierwszy, wówczas Excel jest gotowy do pracy, a wyglÈd okna jest zgodny z poniĝszym opisem. Podobnie jak w przypadku edytora Word najwaĝniejszym elementem okna Excela jest WstÈĝka. Poniĝej WstÈĝki znajduje siÚ Pasek formuïy oraz towarzyszÈce mu Pole nazwy. Gïówny obszar roboczy arkusza jest zïoĝony z tzw. komórek, którym towarzyszÈ nagïówki kolumn i wierszy. Suwaki przewijania uïatwiajÈ przesuwanie widocz- nych na ekranie komórek. Zakïadki arkuszy, poïoĝone u doïu obszaru roboczego, umoĝliwiÈ Ci wskazanie aktywnego arkusza spoĂród wielu innych, które moĝesz dodaÊ (domyĂlnie w nowym, pustym skoroszycie jest tylko jeden arkusz) — ry- sunek 5.1. 166 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.1. Okno programu Excel: 1 — WstÈĝka, 2 — Pole nazwy, 3 — Pasek formuïy, 4 — Nagïówki wierszy, 5 — Nagïówki kolumn, 6 — zakïadka arkusza, 7 — Pasek stanu, 8 — Suwak powiÚkszenia, 9 — Poziomy suwak przewijania, 10 — Pionowy suwak przewijania, 11 — Obszar roboczy arkusza zïoĝony z komórek JeĂli któryĂ z elementów okna jest niewidoczny, wówczas przejdě do karty WIDOK na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy zostaïy uaktywnione opcje Pasek formuïy, Nagïówki oraz Linie siatki, znajdujÈce siÚ w grupie Pokazywanie. ChcÈc sprawdziÊ dodatkowe ustawienia, przejdě do panelu PLIK i kliknij przycisk Opcje, a po otwarciu okna dialogowego Opcje programu Excel wybierz kategoriÚ Zaawansowane i przejdě do sekcji Opcje wyĂwietlania dla tego skoroszytu. Upewnij siÚ, ĝe opcje Pokaĝ pasek przewijania poziomego, Pokaĝ pasek przewijania pionowego oraz Pokaĝ karty arkuszy sÈ aktywne. 167 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Widoki i powiÚkszanie arkusza Podobnie jak edytor Word równieĝ Excel umoĝliwia zmianÚ sposobu wyĂwietlania zawartoĂci arkusza poprzez zmianÚ tzw. widoku. Widok, z którego bÚdziesz ko- rzystaÊ przy wykonywaniu wiÚkszoĂci prac, to widok Normalny. Aby upewniÊ siÚ, ĝe pracujesz w widoku Normalny, przejdě do karty WIDOK na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy przycisk Normalny, znajdujÈcy siÚ w grupie Widoki skoroszytu, jest uaktywniony. Widok Ukïad strony umoĝliwi Ci oglÈdanie zawartoĂci arkusza w takiej postaci, w jakiej zostanie on podzielony na poszczególne strony podczas wydruku. W praktyce widok Ukïad strony stosuje siÚ np. podczas edytowania zawartoĂci nagïówków i stopek stron. Z kolei widok PodglÈd podziaïu stron umoĝliwia kontrolÚ i ewentualnÈ korektÚ miejsc podziaïu arkusza na poszczególne strony (patrz: rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby zmieniÊ powiÚkszenie arkusza, skorzystaj z Suwaka powiÚkszenia, poïoĝo- nego w prawym dolnym rogu okna, lub przekrÚcaj pokrÚtïo myszy (tzw. scrolling) przy równoczesnym przytrzymywaniu na klawiaturze klawisza Ctrl. Zmiana powiÚkszenia arkusza nie wpïynie na wielkoĂÊ elementów (np. cyfr i liter) zawartych w jego komórkach. Bez wzglÚdu na stopieñ powiÚkszenia arkusz w postaci drukowanej bÚdzie wyglÈdaï zawsze tak samo. Edytowanie danych w arkuszu „Komórkowa” budowa arkusza Obszar roboczy arkusza skïada siÚ z komórek tworzÈcych wiersze i kolumny. Aby uaktywniÊ wybranÈ komórkÚ, ustaw w jej obszarze kursor myszy (przyjmujÈcy postaÊ krzyĝyka) i kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. 168 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aktywnej komórce towarzyszy pogrubione obramowanie, a nagïówki wiersza i kolumny, do których naleĝy ta komórka, sÈ wyróĝnione. Adres bieĝÈcej komórki pojawia siÚ w tzw. Polu nazwy, poïoĝonym na lewo od Paska formuïy (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Adres aktywnej komórki widoczny Polu nazwy JeĂli zechcesz szybko przejĂÊ do jednej z sÈsiednich komórek, naciĂnij na klawiaturze wybranÈ strzaïkÚ — w górÚ, w dóï, w lewo, w prawo. Aby przejĂÊ do odlegïej komórki, kliknij Pole nazwy, wpisz adres komórki (np. D12) i naciĂnij Enter. Wpisywanie liczb i tekstu Do wybranej komórki arkusza moĝesz wpisaÊ liczbÚ, tekst lub tzw. formuïÚ. W tym ostatnim przypadku wartoĂÊ wyĂwietlana w komórce zaleĝy od zawartoĂci komó- rek, do których odwoïuje siÚ formuïa (np. stanowi sumÚ liczb zapisanych w innych komórkach). Kliknij jednokrotnie wybranÈ komórkÚ arkusza (np. B2), a nastÚpnie wpisz tekst Ewidencja wydatków. NaciĂniÚcie klawisza Enter spowoduje zatwierdzenie wpisu oraz przejĂcie do komórki znajdujÈcej siÚ o jeden wiersz niĝej. NaciĂniÚcie klawisza Tab (zamiast Enter) spowoduje, ĝe po zatwierdzeniu wpisu zostanie uaktywniona komórka poïoĝona na prawo od komórki edytowanej. JeĂli tekst wpisany do komórki jest od niej szerszy, wówczas zostaje zajÚta równieĝ czÚĂÊ sÈsiedniej komórki (pod warunkiem, ĝe jest ona pusta) — rysunek 5.3. 169 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Rysunek 5.3. Przechodzenie tekstu z danej komórki do sÈsiedniej pustej komórki JeĂli komórka niemieszczÈca w sobie caïego tekstu sÈsiaduje z komórkÈ niepustÈ, wówczas czÚĂÊ tekstu zostanie „obciÚta” (w caïoĂci tekst ten bÚdzie widoczny na Pasku formuïy) — rysunek 5.4. Rysunek 5.4. „ObciÚcie” nadmiaru tekstu w komórce Tekst wpisany do komórki jest domyĂlnie wyrównywany do jej lewej krawÚdzi, zaĂ liczba do prawej. JeĂli liczba wpisana do komórki lub stanowiÈca wynik formuïy nie mieĂci siÚ w tej komórce, wówczas zostanie wyĂwietlona w doĂÊ nieczytelnym tzw. formacie naukowym lub teĝ zamiast niej zostanÈ wyĂwietlone symbole ###. WartoĂÊ liczby nie ulegnie jednak zmianie i bÚdzie widoczna na Pasku formuïy (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Przykïady wyĂwietlania liczb, które nie zmieĂciïy siÚ w komórce 170 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aby zapobiec „obcinaniu” tekstu lub znieksztaïcaniu liczb, trzeba — podczas dalszych prac nad arkuszem — poszerzyÊ kolumny, do których naleĝÈ zbyt wÈskie komórki (patrz: rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Budowanie struktury tabeli Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy”). Uwaĝaj na czÚsto popeïniane bïÚdy! WpisujÈc liczby niecaïkowite, stosuj separator dziesiÚtny w formie przecinka. Posïuĝenie siÚ znakiem kropki bÚdzie stanowiÊ bïÈd i spowoduje, ĝe Excel po- traktuje wpis nie jako liczbÚ, lecz jako tekst, co zostanie zasygnalizowane wy- równaniem zawartoĂci komórki do lewej strony (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Przykïady zastosowania poprawnego i bïÚdnego znaku separatora dziesiÚtnego Kolejny bïÈd, który spowoduje, ĝe liczba zostanie potraktowana jako tekst, to wpisanie wielkiej litery O zamiast cyfry zero (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Przykïad bïÚdu polegajÈcego na wpisaniu wielkiej litery O zamiast cyfry zero JeĂli po wpisaniu liczby zauwaĝysz, ĝe zostaïa ona wyrównana do lewej strony, powinno to stanowiÊ dla Ciebie sygnaï ostrzegawczy. W ĝadnym razie nie wyrów- nuj takiej liczby „na siïÚ” do prawej strony, zamiast tego postaraj siÚ znaleěÊ bïÈd w tworzÈcych jÈ znakach. 171 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Liczba, która wskutek bïÚdu bÚdzie traktowana przez MS Excel jako tekst, nie zostanie uwzglÚdniona w odwoïujÈcych siÚ do niej formuïach, co spowoduje zafaïszowanie wyników obliczeñ. Sprawdzanie pisowni, Autokorekta i Autoformatowanie Podobnie jak edytor Word równieĝ Excel zostaï wyposaĝony w narzÚdzia jÚzykowe, takie jak: Autokorekta, Sprawdzanie pisowni czy Tezaurus. Aby skontrolowaÊ tekst wpisany do komórek arkusza, wywoïaj okno dialogowe, klikajÈc przycisk Pisownia (karta RECENZJA, grupa Sprawdzanie). W okreĂlonych przypadkach poprawki dokonywane przez MS Excel muszÈ byÊ blokowane. Zaïóĝmy, ĝe przygotowujesz tabelÚ zawierajÈcÈ numery telefonów do wybranych osób. Numery te zaczynajÈ siÚ od cyfry zero lub od znaku + (w przy- padku uwzglÚdniania prefiksu danego kraju). Po wpisaniu numeru telefonu do komórki arkusza rozpoczynajÈca go cyfra zero lub znak + nie bÚdÈ wyĂwietlane. Excel potraktuje bowiem numer telefonu jako zwykïÈ liczbÚ, a rozpoczynajÈce jÈ zero jako tzw. cyfrÚ nieznaczÈcÈ, zaĂ znak + jako informacjÚ, ĝe jest to liczba dodatnia. Aby w komórce arkusza mogïa zostaÊ wyĂwietlona liczba w postaci identycznej z tÈ, którÈ wpisujesz za pomocÈ klawiatury, umieĂÊ na poczÈtku wpisu znak apostrofu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Stosowanie znaku apostrofu, wymuszajÈcego wyĂwietlanie zawartoĂci komórki w postaci zgodnej z sekwencjÈ znaków wpisanych z klawiatury Innym sposobem na zablokowanie zmian jest przypisanie do wybranej komórki arku- sza, jeszcze przed dokonaniem wpisu, formatu o nazwie Tekstowe (patrz: rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowa- nie komórek w arkuszu Formaty liczbowe, czyli sposób zmiany wyglÈdu liczb”). 172 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian ZastÚpowanie lub usuwanie zawartoĂci komórki JeĂli uaktywnisz niepustÈ komórkÚ, a nastÚpnie zaczniesz wpisywanie sekwencji znaków z klawiatury, wówczas dotychczasowa zawartoĂÊ komórki zniknie, a w jej obszarze oraz na Pasku formuïy zacznie siÚ pojawiaÊ nowa treĂÊ. JeĂli stwierdzisz, ĝe przez pomyïkÚ zastÚpujesz wïaĂnie starÈ treĂÊ komórki nowym wpisem, wówczas naciĂnij na klawiaturze klawisz Esc — spowoduje to przywróce- nie dotychczasowej treĂci komórki. Natomiast naciĂniÚcie klawisza Enter lub Tab ostatecznie zatwierdzi zastÈpienie starej zawartoĂci nowÈ. Aby w razie potrzeby wycofaÊ siÚ z zatwierdzonej zmiany, kliknij przycisk Cofnij, umiejscowiony na pasku narzÚdzi Szybki dostÚp. ChcÈc caïkowicie wyczyĂciÊ zawartoĂÊ komórki — poprzez usuniÚcie znajdujÈcej siÚ w niej liczby, tekstu lub formuïy — uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij klawisz Del. Poprawianie zawartoĂci komórki Aby dokonaÊ poprawek w tekĂcie, liczbie bÈdě formule wpisanej do danej komórki, uaktywnij tÚ komórkÚ, a nastÚpnie kliknij w obszarze Paska formuïy, przenoszÈc do niego kursor tekstowy. JeĂli zechcesz edytowaÊ tekst bezpoĂrednio w komórce, uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F2. Inny sposób to dwukrotne szybkie klikniÚcie lewym przyciskiem myszy w obszarze komórki (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Edycja zawartoĂci bezpoĂrednio w komórce Po wprowadzeniu poprawek naciĂnij klawisz Enter. 173 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL ZarzÈdzanie arkuszami skoroszytu Dokument tworzony w programie MS Excel, okreĂlany mianem skoroszytu lub zeszytu, skïada siÚ z poszczególnych arkuszy, które moĝna przyrównaÊ do kartek wpinanych do koïonotatnika. Nowy skoroszyt, który pojawia siÚ po uruchomieniu Excela, zawiera tylko jeden pusty arkusz. Aby zmieniÊ domyĂlnÈ liczbÚ arkuszy w nowo tworzonych skoroszy- tach, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Ogólne i ustaw od- powiedniÈ wartoĂÊ w polu DoïÈcz nastÚpujÈcÈ liczbÚ arkuszy. Dodawanie i usuwanie arkuszy ChcÈc dodaÊ nowy arkusz do skoroszytu, kliknij przycisk Nowy arkusz (rysu- nek 5.10). Rysunek 5.10. Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu Aby usunÈÊ ze skoroszytu wybrany arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy jego kartÚ i wybierz opcjÚ Usuñ. Przechodzenie do wybranego arkusza Przyciski nawigacyjne oraz karty arkuszy poïoĝone u doïu okna umoĝliwiajÈ szyb- kie przechodzenie do wybranego arkusza (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Karty arkuszy tworzÈcych skoroszyt ChcÈc przejĂÊ do wybranego arkusza, kliknij jego kartÚ. Zauwaĝ, ĝe karta bieĝÈcego arkusza jest zawsze odpowiednio wyróĝniona. JeĂli chcesz zaznaczyÊ kilka arkuszy naraz, klikaj ich karty, przytrzymujÈc równo- czeĂnie klawisz Ctrl na klawiaturze. 174 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Nadawanie arkuszom nazw i kolorów Aby usystematyzowaÊ dane zawarte w skoroszycie, warto nadaÊ poszczególnym arkuszom nazwy odzwierciedlajÈce ich zawartoĂÊ. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartÚ wybranego arkusza, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Zmieñ nazwÚ. Po wpisaniu nowej nazwy arkusza naciĂnij klawisz Enter. W celu jeszcze lepszego wyróĝnienia danego arkusza spoĂród innych pokoloruj jego kartÚ. Aby to zrobiÊ, kliknij kartÚ prawym przyciskiem myszy, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Kolor karty. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy ChcÈc zmieniÊ kolejnoĂÊ arkuszy, ustaw kursor myszy na karcie wybranego arkusza, wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kartÚ w lewo lub w prawo. Zwolnij przycisk myszy w momencie, gdy ikona w ksztaïcie czarnej strzaïki znajdzie siÚ pomiÚdzy dwoma innymi wybranymi kartami (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Zmiana kolejnoĂci arkuszy w skoroszycie JeĂli podczas zwalniania przycisku myszy przytrzymasz na klawiaturze klawisz Ctrl, wówczas w skoroszycie pojawi siÚ kopia przeciÈganego arkusza. Kopiowanie arkusza pozwala zaoszczÚdziÊ wiele pracy w sytuacji, gdy wprowadzone do niego formatowanie i formuïy bÚdÈ powtarzane w innych arkuszach (np. jeĂli przygotowaïeĂ arkusz ewidencjonujÈcy przychody lub wydatki za styczeñ, wówczas moĝesz skopiowaÊ go kilkakrotnie, a nastÚpnie wypeïniaÊ kopie danymi pochodzÈcymi z kolejnych miesiÚcy). ChcÈc skopiowaÊ lub przenieĂÊ arkusz pomiÚdzy róĝnymi skoroszytami, otwórz obydwa skoroszyty, a nastÚpnie przejdě do skoroszytu ěródïowego, kliknij prawym przyciskiem myszy na karcie wybranego arkusza i wybierz opcjÚ PrzenieĂ lub ko- piuj…. Po otwarciu okna dialogowego rozwiñ listÚ Do skoroszytu i wskaĝ skoroszyt docelowy. W razie potrzeby uaktywnij opcjÚ Utwórz kopiÚ i kliknij przycisk OK. 175 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Szybka nawigacja W przypadku wiÚkszej liczby arkuszy umieszczonych w skoroszycie warto posze- rzyÊ obszar przeznaczony na wyĂwietlanie kart arkuszy. Aby to uczyniÊ, przeciÈgnij w prawo krawÚdě umieszczonÈ pomiÚdzy kartami arkuszy a poziomym paskiem przewijania. Dodatkowe uïatwienie stanowiÈ przyciski nawigacyjne (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Przyciski nawigacyjne arkuszy i karty arkuszy ograniczone krawÚdziÈ suwaka przewijania Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów Zapisywanie i otwieranie skoroszytów MS Excel jest dokonywane w taki sam spo- sób jak w przypadku dokumentów tworzonych w edytorze Word. Zapisywanie skoroszytu Aby zapisaÊ nowo utworzony skoroszyt, kliknij ikonÚ Zapisz, poïoĝonÈ na pasku narzÚdzi Szybki dostÚp. Po przejĂciu do panelu Zapisz jako wybierz kategoriÚ Komputer, a nastÚpnie kliknij przycisk PrzeglÈdaj. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako wskaĝ folder docelowy i wypeïnij pole Nazwa pliku. Upewnij siÚ, ĝe do pola Zapisz jako typ zo- staïa przypisana opcja Skoroszyt programu Excel (*.xlsx). Kliknij teraz przycisk Zapisz i zaobserwuj pojawienie siÚ na pasku tytuïowym okna Excela nazwy skoroszytu (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Nazwa skoroszytu widoczna na pasku tytuïowym arkusza kalkulacyjnego Excel 176 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Skoroszyt zawierajÈcy makra zostanie zapisany w pliku, któremu Excel automatycznie nada rozszerzenie .xlsm. Podobnie jak Word równieĝ Excel umoĝliwia bezpoĂrednie zapisywanie skoro- szytów na wirtualnym dysku w Internecie. W panelu PLIK/Zapisz jako naleĝy w takim przypadku kliknÈÊ kategoriÚ Usïuga SkyDrive. JeĂli po zapisaniu skoroszytu wprowadzisz do niego kolejne zmiany, wówczas powinieneĂ go powtórnie zapisaÊ. Aby to uczyniÊ, kliknij ponownie ikonÚ Zapisz na pasku Szybki dostÚp. Natomiast próba zamkniÚcia programu Excel bez zapisania w skoroszycie nowo wprowadzonych zmian spowoduje wygenerowanie ostrze- gawczego komunikatu. Jeĝeli zechcesz zapisaÊ kolejnÈ wersjÚ skoroszytu pod postaciÈ zupeïnie nowego pliku, wówczas przejdě do panelu PLIK i kliknij przycisk Zapisz jako, a nastÚpnie przyciski Komputer i PrzeglÈdaj. Po otwarciu okna Zapisywanie jako zmieñ za- wartoĂÊ pola Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz. Zapisanie zmian w skoroszycie dotyczy wszystkich zawartych w nim arkuszy, a nie tylko arkusza bieĝÈcego. Podobnie jak MS Word równieĝ MS Excel zostaï wyposaĝony w mechanizm Auto- odzyskiwania, który w przypadku niespodziewanego zamkniÚcia skoroszytu umoĝ- liwi (przynajmniej czÚĂciowe) odtworzenie niezapisanych danych. Aby skontrolowaÊ ustawienia Autoodzyskiwania, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Zapisywanie i upewnij siÚ, ĝe opcja Zapisz informacje Autoodzyskiwania co jest wïÈczona. Zabezpieczanie skoroszytu MS Excel hasïem chroniÈcym przed niepowoïanym od- czytem odbywa siÚ tak samo jak w przypadku dokumentów MS Word. Identycznie przedstawiajÈ siÚ równieĝ problemy zwiÈzane z zapisywaniem skoroszytów w star- szych formatach MS Office oraz problemy pojawiajÈce siÚ przy odczycie plików .xlsx w starszych wersjach pakietu (patrz: rozdziaï 2. „Word — poprawna edycja tekstu Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów”). Otwieranie skoroszytów Aby z poziomu systemu operacyjnego Windows otworzyÊ skoroszyt programu Micro- soft Excel, naleĝy otworzyÊ okno odpowiedniego folderu ěródïowego i kliknÈÊ dwu- krotnie (lub jednokrotnie — jeĂli tak wïaĂnie ustawiono w systemie operacyjnym) wybrany plik. 177 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL JeĂli w systemie Windows zostaïa wyïÈczona opcja ukrywania tzw. rozszerzeñ znanych typów plików, wówczas po nazwie gïównej kaĝdego pliku bÚdÈcego skoroszytem MS Excel 2013 wyĂwietli siÚ czteroliterowe rozszerzenie .xlsx lub .xlsm. Skoroszyty zapisane w starszym formacie bÚdÈ zaĂ miaïy rozszerzenie .xls. W przypadku gdy MS Excel zostaï juĝ uruchomiony, otwieranie kolejnych skoro- szytów moĝe odbywaÊ siÚ poprzez jego okno dialogowe. W tym celu przejdě do pa- nelu PLIK i kliknij przycisk Otwórz, nastÚpnie wskaĝ opcjÚ Komputer i kliknij przycisk PrzeglÈdaj. W oknie Otwieranie przejdě do folderu ěródïowego, zaznacz wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz. Ponowne otwarcie danego skoroszytu uïatwi Ci lista ostatnio uĝywanych sko- roszytów, widoczna po przejĂciu do panelu PLIK, klikniÚciu przycisku Otwórz i wybraniu kategorii Ostatnio uĝywane skoroszyty. Po otwarciu skoroszytów .xls (czyli tych, które zostaïy zapisane w starym formacie) jest wïÈczany tzw. tryb zgodnoĂci, co sygnalizowane jest odpowiednim komunika- tem widocznym na pasku tytuïowym (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Otwarcie skoroszytu zapisanego w starym formacie Aby przekonwertowaÊ skoroszyt ze starego formatu na nowy, przejdě do panelu PLIK/Informacje, a nastÚpnie kliknij przycisk Konwertuj. Eksport zawartoĂci skoroszytu do formatu PDF (i innych formatów) Eksport arkuszy skoroszytu do formatu PDF przypomina drukowanie. Podczas tej operacji obszar arkusza jest dzielony na poszczególne strony, zgodnie z ustawionym formatem. Do wyeksportowanych stron sÈ doïÈczane wpisy umieszczone w nagïówkach i stopkach arkuszy. Dlatego teĝ przed dokonaniem eksportu naleĝy sformatowaÊ strony arkuszy i w odpowiedni sposób przygotowaÊ arkusze do wydruku (patrz: rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). 178 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aby wyeksportowaÊ zawartoĂÊ skoroszytu do formatu PDF, przejdě do panelu PLIK, kliknij przycisk Eksportuj, wybierz kategoriÚ Utwórz dokument PDF/XPS i wreszcie kliknij przycisk Utwórz plik PDF/XPS. Po otwarciu okna Publikowanie jako pliku PDF lub XPS upewnij siÚ, ĝe w polu Za- pisz jako typ wybrano opcjÚ Plik PDF (*.pdf). NastÚpnie kliknij przycisk Opcje…. W sekcji Co opublikowaÊ wybierz odpowiedniÈ opcjÚ (Aktywne arkusze lub Caïy skoroszyt) i kliknij przycisk OK. Aby zakoñczyÊ proces eksportowania, kliknij przycisk Publikuj. Oprócz eksportu do formatu PDF Excel umoĝliwia zapisywanie danych równieĝ w innych formatach. Aby to uczyniÊ, w panelu PLIK/Eksportuj wybierz kategoriÚ Zmieñ typ pliku. Teraz zaznacz wybrany typ pliku (np. Arkusz kalkulacyjny Open- Document) i kliknij przycisk Zapisz jako. Budowanie struktury tabeli Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy Szybkie zaznaczanie wybranych fragmentów arkusza pozwoli Ci przyspieszyÊ prace zwiÈzane z budowaniem tabeli i formatowaniem jej komórek. Aby zaznaczyÊ wybrany zakres komórek, ustaw kursor myszy w obszarze poczÈt- kowej naroĝnej komórki zakresu (np. B2), a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk my- szy i przeciÈgnij kursor do koñcowej naroĝnej komórki zakresu (np. D4). Zauwaĝ, ĝe dopóki nie zwolnisz przycisku myszy, w Polu nazwy wyĂwietlana bÚdzie in- formacja o wielkoĂci zaznaczonego obszaru (np. 3W x 3K). Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczona grupa komórek zostanie wyróĝniona szarym wypeïnieniem oraz czarnym obramowaniem, zaĂ adres poczÈtkowej ko- mórki zakresu pojawi siÚ w Polu nazwy (rysunek 5.16). JeĂli chcesz zaznaczyÊ wybranÈ kolumnÚ arkusza, kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy jej nagïówek (rysunek 5.17). Aby zaznaczyÊ grupy komórek niesÈsiadujÈcych z sobÈ, przy zaznaczaniu kolejnych zakresów przytrzymuj na klawiaturze klawisz Ctrl. 179 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Rysunek 5.16. Zaznaczenie zakresu komórek Rysunek 5.17. Zaznaczanie wybranej kolumny w arkuszu ChcÈc zaznaczyÊ kilka sÈsiednich kolumn, ustaw kursor myszy na nagïówku wybranej kolumny. NastÚpnie, po pojawieniu siÚ ikony strzaïki skierowanej w dóï, wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij kursor myszy w lewo lub w prawo, do nagïówka innej kolumny, i zwolnij przycisk myszy. Aby zaznaczyÊ wybrany wiersz arkusza, kliknij jednokrotnie jego nagïówek (ry- sunek 5.18). Rysunek 5.18. Zaznaczanie wybranego wiersza w arkuszu ChcÈc zaznaczyÊ wiÚkszÈ liczbÚ wierszy, ustaw kursor myszy na nagïówku wybra- nego wiersza, a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kursor my- szy w górÚ lub w dóï. 180 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aby zaznaczyÊ wszystkie komórki naleĝÈce do bieĝÈcego arkusza, kliknij przy- cisk poïoĝony na przeciÚciu nagïówków kolumn i wierszy (rysunek 5.19). Rysunek 5.19. Zaznaczanie wszystkich komórek w arkuszu Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy Dostosowanie rozmiarów komórek do wyĂwietlanych w ich obszarze informacji zagwarantuje czytelnoĂÊ prezentowanych danych. Zmiana rozmiarów danej ko- mórki arkusza bÚdzie polegaÊ na zmianie szerokoĂci caïej kolumny oraz wysokoĂci caïego wiersza, do których ta komórka naleĝy. JeĂli po wpisaniu danych do arkusza czÚĂÊ etykiet tekstowych oraz liczb nie zostanie prawidïowo wyĂwietlona, wówczas bÚdzie konieczne poszerzenie wy- branych kolumn (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Przykïadowy tekst i liczby wykraczajÈce poza obszar komórek (B3, B4, C4) Autodopasowanie Po zaznaczeniu komórek, których zawartoĂÊ nie zostaïa prawidïowo wyĂwietlona (B3:C4), kliknij przycisk Formatuj, znajdujÈcy siÚ w grupie Komórki na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Autodopasowanie szerokoĂci kolumn. 181 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Ustawienia uĝytkownika Aby samodzielnie okreĂliÊ szerokoĂÊ wybranej kolumny, ustaw kursor myszy nad prawÈ krawÚdziÈ jej nagïówka. Po zaobserwowaniu zmiany ksztaïtu kursora myszy wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě kolumny w lewo lub w prawo i zwolnij przycisk myszy. Podczas przeciÈgania krawÚdzi obok kursora my- szy pojawia siÚ „dymek” informujÈcy o bieĝÈcej szerokoĂci kolumny (rysunek 5.21). Rysunek 5.21. Zmiana szerokoĂci kolumny B poprzez przeciÈganie jej prawej krawÚdzi ChcÈc zmieniÊ szerokoĂÊ kilku kolumn, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ szerokoĂÊ jednej z nich. SzerokoĂÊ wszystkich zaznaczonych kolumn podÈĝy za szerokoĂciÈ kolumny przewymiarowanej przez Ciebie. W celu powiÚkszenia wysokoĂci wybranego wiersza ustaw kursor myszy na dolnej krawÚdzi jego nagïówka. WciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě wiersza w dóï i zwolnij przycisk myszy (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Zmiana wysokoĂci wiersza poprzez przeciÈganie jego dolnej krawÚdzi 182 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aby zmieniÊ wysokoĂÊ kilku wierszy, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ wysokoĂÊ jednego z nich. Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy Modyfikowanie struktury tabeli Wstawienie do istniejÈcego zakresu danych nowych, pustych kolumn i wierszy pozwoli w razie potrzeby na elastycznÈ rozbudowÚ struktury tabeli. Zaïóĝmy, ĝe do tabeli przedstawiajÈcej koszty Ăniadañ i kolacji chcesz dodaÊ infor- macje o kosztach obiadów. Najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie w tym przypadku wstawienie nowej kolumny pomiÚdzy kolumnami juĝ istniejÈcymi. W tym celu zaznacz dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do kolumny Kolacja, a nastÚpnie kliknij strzaï- kÚ przypisanÈ do przycisku Wstaw, znajdujÈcego siÚ w grupie Komórki na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Wstaw kolumny arkusza. Nowa kolumna pojawia siÚ zawsze na lewo od bieĝÈcej komórki, a wszystkie kolumny znajdujÈce siÚ na prawo od niej sÈ automatycznie przenumerowywane. Natomiast gdy wstawiamy nowy wiersz, wówczas pojawia siÚ on zawsze powyĝej komórki bieĝÈcej, a przenumerowanie obejmuje wszystkie wiersze znajdujÈce siÚ poniĝej niego. ChcÈc usunÈÊ z arkusza wybrany wiersz (lub kolumnÚ) wraz z caïÈ zawartoĂciÈ, uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolumny), a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Usuñ, znajdujÈcego siÚ w grupie Komórki na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Usuñ wiersze arkusza (lub Usuñ kolumny arkusza). Ukrywanie wierszy i kolumn Naleĝy wystrzegaÊ siÚ zbyt pochopnego usuwania wierszy i kolumn, moĝe to bo- wiem spowodowaÊ nieodwracalnÈ utratÚ danych. JeĂli chcesz „chwilowo” pozbyÊ siÚ wybranych kolumn lub wierszy, aby np. nie pojawiïy siÚ na wydruku, wówczas dobrym rozwiÈzaniem jest ich ukrycie. ChcÈc ukryÊ wybrany wiersz (lub kolumnÚ), uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolumny), a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Formatuj (grupa Komórki, karta NARZ}- DZIA G’ÓWNE). Po otwarciu menu rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj, a nastÚpnie wybierz opcjÚ Ukryj wiersze (lub Ukryj kolumny). 183 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Po ukryciu wiersza (lub kolumny) stanie siÚ widoczna nieciÈgïoĂÊ numeracji na- gïówków wierszy (lub kolumn). Dane zawarte w ukrytych komórkach sÈ przez caïy czas uwzglÚdniane w formuïach odwoïujÈcych siÚ do tych komórek. Aby odkryÊ wszystkie ukryte wiersze (lub kolumny) naleĝÈce do danego arkusza, zaznacz wszystkie komórki, a nastÚpnie kliknij przycisk Formatuj, rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj i wybierz opcjÚ Odkryj wiersze (lub Odkryj kolumny). Scalanie i rozdzielanie komórek ’Èczenie kilku sÈsiednich komórek w caïoĂÊ pozwala osiÈgaÊ ciekawe efekty stylistyczne. ChcÈc scaliÊ wybrane komórki, zaznacz je, a nastÚpnie kliknij przycisk Scal i wy- Ărodkuj, znajdujÈcy siÚ w grupie Wyrównanie na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE (rysunek 5.23). Rysunek 5.23. Przykïadowa tabela zawierajÈca komórki scalone JeĂli zechcesz przywróciÊ pierwotny podziaï komórek, wówczas po zaznacze- niu scalonej komórki kliknij ponownie przycisk Scal i wyĂrodkuj. 184 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie komórek w arkuszu Odpowiedni wyglÈd komórek arkusza pozwala na wyeksponowanie zawartych w nim danych. Wyrównanie i obrót zawartoĂci komórki JeĂli szerokoĂÊ lub wysokoĂÊ komórki jest wiÚksza niĝ wyĂwietlana w niej za- wartoĂÊ, wówczas istotnego znaczenia nabiera sposób wyrównania zawartoĂci komórki wzglÚdem jej krawÚdzi. ChcÈc zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w poziomie, zaznacz komórkÚ lub grupÚ komórek, a nastÚpnie kliknij przycisk Wyrównaj do lewej, WyĂrodkuj lub Wyrównaj do prawej (karta NARZ}DZIA G’ÓWNE, grupa Wyrównanie). Natomiast chcÈc zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w pionie, kliknij przycisk Wyrównaj do góry, Wyrównaj do Ărodka lub Wyrównaj do doïu (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Zmiana wyrównania zawartoĂci komórki W przypadku liczb wielocyfrowych nie powinieneĂ ingerowaÊ w sposób ich wyrównania, pozostawiajÈc je tym samym w stanie domyĂlnego wyrównania do prawej krawÚdzi komórki. W wiÚkszoĂci przypadków stosowanie opcji Wyrównaj do Ărodka (w pionie) zapewnia optymalnÈ czytelnoĂÊ danych. 185 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL W uzasadnionych stylistycznie przypadkach moĝesz dokonaÊ obrotu zawartoĂci komórki o okreĂlony kÈt. W tym celu zaznacz komórkÚ, a nastÚpnie kliknij ikonÚ Orientacja (karta NARZ}DZIA G’ÓWNE, grupa Wyrównanie). Po otwarciu menu wskaĝ odpowiedni wariant (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Zastosowanie opcji ObróÊ tekst w górÚ, pozwalajÈce na zmniejszenie szerokoĂci kolumn Opcje ObróÊ tekst w górÚ oraz ObróÊ tekst w dóï dajÈ zupeïnie inny efekt niĝ opcja Tekst pionowy (rysunek 5.26). Rysunek 5.26. Przykïadowe sposoby aranĝacji tekstu KlikniÚcie przycisku Orientacja i wybranie opcji Formatuj wyrównanie komórki spowoduje otwarcie okna dialogowego dajÈcego moĝliwoĂÊ precyzyjnego usta- wienia kÈta obrotu. Zawijanie tekstu w komórce JeĂli do wybranej komórki arkusza zostanie wpisany nieco dïuĝszy tekst, wów- czas moĝna go automatycznie lub „rÚcznie” podzieliÊ na wiÚkszÈ liczbÚ wierszy. 186 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym W poniĝszym przykïadzie tekst wpisany do komórki B2 nie mieĂci siÚ w niej (rysunek 5.27). Rysunek 5.27. Zbyt wÈska komórka, zawierajÈca duĝÈ iloĂÊ tekstu wyĂwietlanego w pojedynczym wierszu Aby zapewniÊ odpowiedni rozkïad tekstu w komórce B2, zaznacz jÈ, a nastÚpnie kliknij przycisk Zawijaj tekst, znajdujÈcy siÚ w grupie Wyrównanie na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE (rysunek 5.28). Rysunek 5.28. Automatyczne zawijanie tekstu w komórce Automatyczne zawijanie tekstu moĝe byÊ dodatkowo uzupeïniane znakami rÚczne- go podziaïu wiersza. Aby wprowadziÊ znak rÚcznego podziaïu wiersza, kliknij dwukrotnie komórkÚ B2, przechodzÈc w ten sposób do trybu edycji. NastÚpnie ustaw kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz zakoñczyÊ wybrany wiersz, przytrzymaj na klawiaturze lewy klawisz Alt i naciĂnij Enter. 187 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Tekst znajdujÈcy siÚ na prawo od kursora tekstowego zostanie przeniesiony do nowego wiersza w tej samej komórce (rysunek 5.29). Rysunek 5.29. Rozkïad tekstu w komórce po wprowadzeniu rÚcznych podziaïów wiersza Obramowanie i wypeïnienie komórek Linie siatki widoczne na ekranie nie sÈ, zgodnie z ustawieniami domyĂlnymi, dru- kowane. Tak wiÚc chcÈc uwidoczniÊ strukturÚ tabeli, powinieneĂ uzupeïniÊ wy- brane komórki arkusza o odpowiednie obramowania. Obramowanie standardowe Aby obramowaÊ komórki przykïadowej tabeli zawierajÈcej dane liczbowe oraz etykiety tekstowe, zaznacz zakres komórek B2:D5, a nastÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obramowania, znajdujÈcego siÚ w grupie Czcionka na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE (rysunek 5.30). Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Wszystkie krawÚdzie. Kolejny etap pracy to wprowadzenie obramowania eksponujÈcego nagïówki ko- lumn znajdujÈce siÚ w pierwszym wierszu tabeli. Aby to uczyniÊ, zaznacz zakres komórek B2:D2, a nastÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obra- mowania i wybierz opcjÚ Podwójna krawÚdě dolna (rysunek 5.31). Obramowanie niestandardowe JeĂli zamierzasz skomponowaÊ obramowanie niestandardowe, wówczas po za- znaczeniu zakresu komórek B2:D5 kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obramowania i wybierz opcjÚ WiÚcej obramowañ…. 188 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.30. Dodawanie krawÚdzi do komórek tabeli Rysunek 5.31. Tabela obramowana standardowo Po otwarciu okna Formatowanie komórek upewnij siÚ, ĝe jesteĂ w zakïadce Ob- ramowanie. Kliknij wzorzec znajdujÈcy siÚ w polu Styl, a przedstawiajÈcy np. po- dwójnÈ liniÚ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kontur. Zaobserwuj pojawienie siÚ zewnÚtrznego obramowania tabeli na podglÈdzie. Wybierz teraz inny wzorzec zawarty w polu Styl, a nastÚpnie kliknij przycisk WewnÈtrz (rysunek 5.32). Na zakoñczenie kliknij OK. ChcÈc lepiej oceniÊ efekt powstaïy po zastosowaniu obramowania, wyïÈcz na pewien czas opcjÚ Linie siatki (karta WIDOK, grupa Pokazywanie). 189 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL Rysunek 5.32. Niestandardowe obramowanie komórek tabeli Wypeïnienie komórek kolorem, gradientem i deseniem Wypeïnienie wybranych komórek jednolitym kolorem lub gradientem uatrakcyjni wyglÈd tabeli i dodatkowo poprawi czytelnoĂÊ zawartych w niej danych. Aby wypeïniÊ komórki jednolitym kolorem, zaznacz zakres komórek (np. B2:D2), a na- stÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Kolor wypeïnienia, znajdujÈ- cego siÚ w grupie Czcionka na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Po otwarciu palety kliknij wybrany wzorzec koloru. JeĂli zamierzasz zastosowaÊ efektowny gradient kolorów, wówczas po zaznaczeniu zakresu komórek kliknij przycisk Formatuj, znajdujÈcy siÚ w grupie Komórki na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Formatuj komórki…. Po otwarciu okna Formatowanie komórek przejdě do zakïadki Wypeïnienie, a na- stÚpnie kliknij przycisk Efekty wypeïnienia…. Po otwarciu okna Efekty wypeï- nienia skomponuj Gradient zïoĝony z dwóch kolorów (rysunek 5.33). 190 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.33. Gradientowe wypeïnienie komórek JeĂli chcesz usunÈÊ wypeïnienie komórki, zaznacz jÈ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kolor wypeïnienia i wybierz opcjÚ Brak wypeïnienia (nie pomyl siÚ i nie kliknij wzorca reprezentujÈcego kolor biaïy!). Formatowanie czcionki Prawidïowy dobór wyglÈdu czcionki to kolejny warunek, który trzeba speïniÊ, by dane zapisane w tabeli byïy czytelne. JeĂli chcesz zmieniÊ wyglÈd czcionki, zaznacz komórkÚ lub zakres komórek, a na- stÚpnie skorzystaj z pól Czcionka i Rozmiar czcionki oraz z przycisków Pogrubienie, Kursywa i PodkreĂlenie. Aby dokonaÊ bardziej zaawansowanych ustawieñ, kliknij ikonÚ strzaïki, poïoĝonÈ w prawym dolnym rogu grupy Czcionka na karcie NARZ}- DZIA G’ÓWNE. Ciekawy efekt stylistyczny moĝna osiÈgnÈÊ, zmieniajÈc wyglÈd fragmentu tekstu lub nawet pojedynczego znaku w komórce. Aby to uczyniÊ, przejdě do trybu edycji komórki (naciskajÈc klawisz F2 na klawiaturze), zaznacz wybrany frag- ment tekstu, a nastÚpnie skorzystaj z przycisków naleĝÈcych do grupy Czcionka (rysunek 5.34). Rysunek 5.34. Zmiana wyglÈdu pojedynczych znaków w komórce Formaty liczbowe, czyli sposób na zmianÚ wyglÈdu liczb DostosowujÈc format liczby, moĝemy m.in. zmniejszaÊ lub zwiÚkszaÊ iloĂÊ cyfr wystÚpujÈcych po przecinku dziesiÚtnym, dodawaÊ do wyĂwietlanej liczby symbol 191 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL wybranej waluty, wyĂwietlaÊ liczbÚ w postaci procentowej lub teĝ sprawiaÊ, by liczba przyjmowaïa postaÊ konkretnej daty. Rzeczywista wartoĂÊ liczby, wpisana do komórki i uwzglÚdniana przy obliczeniach, nie ulega zmianie i jest zawsze widoczna na Pasku formuïy. ZaokrÈglanie liczb ChcÈc okreĂliÊ dokïadnoĂÊ, z jakÈ liczba jest wyĂwietlana, zaznacz zawierajÈcÈ jÈ komórkÚ, a nastÚpnie skorzystaj z przycisków Zmniejsz dziesiÚtne lub ZwiÚksz dziesiÚtne, znajdujÈcych siÚ w grupie Liczba na karcie NARZ}DZIA G’ÓWNE. Wyeliminowanie wszystkich miejsc dziesiÚtnych pozwoli na zaokrÈglenie danej liczby do postaci caïkowitej (rysunek 5.35). Rysunek 5.35. WyĂwietlanie liczby zaokrÈglonej (w obszarze komórki) oraz niezaokrÈglonej (na Pasku formuïy) W przypadku tworzenia zestawieñ zawierajÈcych liczby o róĝnej iloĂci miejsc dziesiÚtnych powinieneĂ ujednoliciÊ iloĂÊ tych miejsc, co zagwarantuje, ĝe cyfry jednoĂci, dziesiÈtek itd. znajdÈ siÚ pod sobÈ (rysunek 5.36). 192 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.36. Zestawienie liczb o wymuszonej jednakowej iloĂci miejsc dziesiÚtnych Format procentowy ChcÈc zastosowaÊ format procentowy, zaznacz komórkÚ, do której uprzednio wpisano liczbÚ, a nastÚpnie kliknij przycisk Zapis procentowy (karta NARZ}- DZIA G’ÓWNE, grupa Liczba). Zastosowanie formatu procentowego sprawia, ĝe oprócz dodania symbolu wartoĂÊ liczby, która znajdowaïa siÚ w komórce, zostaje pomnoĝona przez 100. Natomiast jeĂli sekwencja czynnoĂci jest odwrotna (tzn. najpierw nadasz komórce format procentowy, a dopiero potem wpiszesz do niej liczbÚ), wówczas liczba ta pozostaje niezmieniona. Aby okreĂliÊ dokïadnoĂÊ liczby wyĂwietlanej w formacie procentowym, skorzystaj ze znanych Ci przycisków Zmniejsz dziesiÚtne lub ZwiÚksz dziesiÚtne. Symbole walut w formacie ksiÚgowym Jeĝeli chcesz dodaÊ do liczby domyĂlny symbol waluty, zaznacz komórkÚ, a nastÚp- nie kliknij przycisk KsiÚgowy format liczb (karta NARZ}DZIA G’ÓWNE, grupa Liczba). 193 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2013 PL JeĂli korzystasz ze standardowo skonfigurowanej polskiej wersji systemu operacyjnego Windows, wówczas obok liczby pojawi siÚ symbol zï, zaĂ jej dokïadnoĂÊ zostanie rozszerzona do dwóch miejsc po przecinku (a wiÚc do groszy). Jeĝeli zamierzasz zastosowaÊ inny symbol waluty niĝ domyĂlny, wówczas kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku KsiÚgowy format liczb. Po otwarciu menu wybierz format ksiÚgowy reprezentujÈcy odpowiedniÈ walutÚ (np. Euro) — rysu- nek 5.37. Rysunek 5.37. Wstawianie symbolu waluty poprzez nadawanie wybranego formatu ksiÚgowego ChcÈc zastosowaÊ symbol waluty, którego nie ma na podrÚcznej liĂcie formatów, wybierz opcjÚ WiÚcej formatów ksiÚgowych…. Po otwarciu okna Formatowanie komórek rozwiñ listÚ Symbol i wybierz odpowiadajÈcy Ci wariant. SzczególnÈ uwagÚ zwróÊ na róĝne symbole waluty euro (rysunek 5.38). Aby zaokrÈgliÊ liczbÚ do peïnych jednostek monetarnych (eliminujÈc grosze, centy, pensy itd.), posïuĝ siÚ polem Miejsca dziesiÚtne. ChcÈc przywróciÊ liczbie pierwotny format liczbowy, zaznacz komórkÚ, a nastÚpnie rozwiñ listÚ przypisanÈ do pola Format liczb (karta NARZ}DZIA G’ÓWNE, grupa Liczba) i wybierz opcjÚ Ogólne. 194 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.38. Przykïadowe formaty ksiÚgowe Separator tysiÚcy JeĂli nie chcesz stosowaÊ symbolu waluty, ale równoczeĂnie zaleĝy Ci na tym, by liczby wielocyfrowe byïy czytelne, wówczas wprowadě format ksiÚgowy bez symbolu waluty. Aby to uczyniÊ, zaznacz odpowiednie komórki i kliknij przy- cisk Zapis dziesiÚtny (karta NARZ}DZIA G’ÓWNE, grupa Liczba). W ra
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC MS Office 2013 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: