Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 003824 21330036 na godz. na dobę w sumie
ABC Neostrada - książka
ABC Neostrada - książka
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-252-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Stały i szybki dostęp do Internetu do niedawna był osiągalny jedynie dla garstki szczęśliwców, korzystających z dobrodziejstw osiedlowych sieci internetowych lub usług niektórych sieci telewizji kablowej. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła usługę Neostrada, o nieporównanie większym zasięgu i stosunkowo atrakcyjnej cenie.

Książka 'ABC Neostrada' ma charakter poradnika i jest przeznaczona zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Dzięki niej dokładnie poznasz sposób instalacji Neostrady, nauczysz się tworzyć proste sieci lokalne i zabezpieczać je przed niepowołanym dostępem.

Książka przedstawia m.in.: Jeśli masz już Neostradę, to dzięki tej książce dowiesz się jak najlepiej ją wykorzystać. Jeśli dopiero zastanawiasz się nad jej podłączeniem, po przeczytaniu 'ABC Neostrada' będziesz bogatszy o wiele informacji, które pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ABC Neostrada Autorzy: Jakub Cisowski, Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-252-1 Format: B5, stron: 146 Sta³y i szybki dostêp do Internetu do niedawna by³ osi¹galny jedynie dla garstki szczêġliwców, korzystaj¹cych z dobrodziejstw osiedlowych sieci internetowych lub us³ug niektórych sieci telewizji kablowej. Sytuacja zmieni³a siê diametralnie, gdy Telekomunikacja Polska S.A. wprowadzi³a us³ugê Neostrada, o nieporównanie wiêkszym zasiêgu i stosunkowo atrakcyjnej cenie. Ksi¹¿ka „ABC Neostrady” ma charakter poradnika i jest przeznaczona zarówno dla osób pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych. Dziêki niej dok³adnie poznasz sposób instalacji Neostrady, nauczysz siê tworzyæ proste sieci lokalne i zabezpieczaæ je przed niepowo³anym dostêpem. Ksi¹¿ka przedstawia m.in.: • Ogóln¹ charakterystykê us³ugi Neostrada • Sposób zamawiania tej us³ugi • Instalacjê Neostrady USB i Ethernet w systemach Windows i Linux • Wspó³dzielenie po³¹czenia w sieci lokalnej • Kontrolê ruchu w sieci LAN • Zabezpieczanie sieci opartej na Neostradzie przed atakami Jeġli masz ju¿ Neostradê, to dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê jak najlepiej j¹ wykorzystaæ. Jeġli dopiero zastanawiasz siê nad jej pod³¹czeniem, po przeczytaniu „ABC Neostrady” bêdziesz bogatszy o wiele informacji, które pozwol¹ Ci podj¹æ w³aġciw¹ decyzjê. KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Neostrada podstawowe informacje ...................................................z.. 7 Ogólna charakterystyka Neostrady ...................................................r..................................7 Jak działa Neostrada? ...................................................r...................................................r....7 Jak sprawdzić, czy mogę mieć Neostradę? ...................................................r......................9 Jak zamówić Neostradę? ...................................................r................................................12 Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku...................... 15 MS Windows XP...................................................r...................................................r.........17 Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. ...................................................r.................17 Drugi, lepszy sposób instalacji ...................................................r................................23 MS Windows 98...................................................r...................................................r..........32 Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. ...................................................r.................33 Drugi, lepszy sposób instalacji ...................................................r................................38 Linux ...................................................r...................................................r...........................43 Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. ...................................................r.................44 Alternatywny sposób instalacji ...................................................r................................48 Instalacja Neostrady Ethernet na pojedynczym stanowisku ............... 51 Instalacja karty sieciowej ...................................................r...............................................51 MS Windows XP...................................................r...................................................r.........54 Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. ...................................................r.................54 Obsługa połączenia szerokopasmowego wbudowana w system operacyjny .............59 MS Windows 98...................................................r...................................................r..........67 Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. ...................................................r.................67 Drugi, lepszy sposób instalacji ...................................................r................................72 Linux ...................................................r...................................................r...........................78 Karta sieciowa...................................................r...................................................r.......78 Konfiguracja ...................................................r...................................................r.........79 Instalacja Neostrady w sieci LAN ...................................................z.. 81 Router sprzętowy....................................r...................................................r........................81 Proste udostępnianie Neostrady USB i Ethernet...................................................r............91 Router programowy na przykładzie Linuksa ...................................................r.................96 Opis na przykładzie „jednodyskietkowego” Linuksa, np. FREESCO .......................97 Opis na przykładzie dużej dystrybucji ...................................................r...................104 4 ABC Neostrada Rozdział 5. Kontrola ruchu w sieci LAN ...................................................z......... 111 MS Windows XP...................................................r...................................................r.......111 Blokowanie ruchu w routerze sprzętowym...................................................r..................115 Linux ...................................................r...................................................r.........................115 Wymagania ...................................................r...................................................r.........116 Uruchomienie...................................................r...................................................r......117 Rozdział 6. Zabezpieczanie sieci LAN przed atakami z Internetu ....................... 119 Zabezpieczenia wbudowane w router sprzętowy...................................................r.........119 Firewall programowy w systemach Linux...................................................r.............121 Rozdział 7. Podstawy budowy małej sieci LAN.................................................. 131 Topologie i technologie sieciowe...................................................r.................................131 Koncentratory...................................................r...................................................r............132 Planowanie ...................................................r...................................................r................133 Kable, kabelki...................................................r...................................................r............134 Uruchomienie ...................................................r...................................................r............135 Rozdział 8. Przydatne informacje ...................................................z.................. 137 Dynamiczny DNS ...................................................r...................................................r.....137 Przydatne odnośniki ...................................................r...................................................r..140 Podsumowanie ...................................................r...................................................r..........140 Skorowidz...................................................z................................... 141 Rozdział 2. Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku W niniejszym rozdziale opisano sposoby instalacji Neostrady w wersji USB w poje- dynczym komputerze. Staraliśmy się przedstawić wszystkie możliwości oferowane przez Telekomunikację Polską oraz rozwiązania alternatywne, które naszym zdaniem sprawdzają się dużo lepiej. Dzięki temu każdy użytkownik znajdzie wariant, który mu najbardziej odpowiada. Dla ułatwienia postanowiliśmy po nazwie Neostrada używać dodatkowego okre- ślenia USB lub Ethernet. Chodziło nam o rozróżnienie urządzeń współpracujących z portem USB od tych, które wymagają do pracy karty sieceiowej. Modem firmy Sagem (rysunek 2.1) współpracuje z USB 1.1 lub USB 2. Obecnie każ- dy nowy komputer jest wyposażony w odpowiednią wersję USB 1.1 lub 2 i nie powi- nieneś mieć problemów z instalacją Neostrady USB. Rysunek 2.1. Modem Sagem F@st 800 16 ABC Neostrada MS Windows XP domyślnie obsługuje USB w wersji 1.1, natomiast w sytuacji gdy posiadasz najnowszą wersję USB 2, musisz zainstalować sterowniki, które znajdują się na płycie CD dołączonej do Twojej płyty głównej. Dokładny opis sterownika USB 2 dla Twojej płyty głównej znajdziesz w instrukcji dołączonej do płyty. Zazwyczaj cała operacja ogranicza się do umieszczenia w napędzie płyty CD i odszukania pliku ste- rownika lub wybrania odpowiedniej opcji z menu, które powinno pojawić się po chwili od włożenia płyty do napędu CD-ROM. Po instalacji sterownika USB 2 konieczny jest restart komputera. Niestety, nie każdy komputer jest wyposażony w USB 1.1 lub 2. W takim przypadku możesz zaczekać na wprowadzenie innych typów modemów do oferty TP S.A. Mamy tutaj na myśli urządzenia współpracujące z kartą sieciową. Zakładamy jednak, że nie chcesz czekać na inne modemy i już teraz pragniesz być użytkownikiem Neostrady. Dlatego do swojego komputera możesz dokupić kartę PCI będącą kontrolerem USB 2. Koszt takiego urządzenia nie jest zbyt wielki i, co ważniejsze, nadaje się ono dosko- nale do wykorzystania podczas instalacji Neostrady.m Zakładamy, że Twój komputer posiada już USB 1.1 lub 2, a potrzebne sterowniki zo- stały zainstalowane. Możemy zająć się przygotowaniem pozostałych elementów nie- zbędnych do szybkiej i bezproblemowej instalacji Nemostrady w Twoim komputerze. W opakowaniu z modemem powinieneś otrzymać kabel USB, kabel telefoniczny za- kończony z obu stron wtyczkami RJ-11, rozgałęźnik oraz spmecjalny filtr. Najpierw podłączamy kabel telefoniczny do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu modemu. Odpowiednia konstrukcja gniazd uniemożliwia popełnienie błędu. Następ- nie możesz podłączyć kabel USB do drugiego gniazda. W tym przypadku również nie możesz się pomylić, ponieważ konstrukcja wtyczki elimminuje możliwość pomyłki. Po podłączeniu obu kabli do modemu pora zająć się podłączeniem modemu do linii telefonicznej. Jeżeli poza Neostradą chcesz używać równimeż telefonu — jak pamiętasz z pierwszego rozdziału, na jednej linii telefonicznej może działać Neostrada oraz tele- fon, musisz do gniazdka wpiąć specjalny rozgałęźnik, widomczny na rysunku 2.2. Rysunek 2.2. Rozgałęźnik linii telefonicznej Do jednego gniazdka w rozgałęźniku wepnij kabel telefoniczny wychodzący z mo- demu, natomiast do drugiego podłącz filtr (rysunek 2.3) stmanowiący część zestawu. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 17 Rysunek 2.3. Filtr Do gniazda w obudowie filtru podłącz kabel wychodzący z telefonu. Dopiero teraz telefon będzie działał poprawnie, gdyż filtr pozwoli na oddzielenie głosu od transmi- sji danych. Na tym etapie możemy zakończyć przygotowywanie sprzętu do instalacji. Pamiętaj o tym, by nie podłączać kabla USB do komputera. Czynność tę wykonany dopiero po instalacji odpowiedniego oprogramowania. MS Windows XP Przygodę z Neostradą zacznijmy od opisu instalacji modemu współpracującego z por- tem USB pod kontrolą systemu MS Windows XP. Poniżej zamieściliśmy dwa sposoby instalacji Neostrady, a od Ciebie zależy, które rozwiązmanie uznasz za wygodniejsze. Zanim zaczniesz instalację swojej Neostrady, proponujemy, byś zapoznał się z opi- sem obu sposobów instalacji. Dzięki temu świadomie będziesz mógł wybrać rozwią- zanie, które jest dla Ciebie bardziej odpowiednie. Poza tym unikniesz konieczności usuwania zbędnych programów i zaśmiecania swojego MS Wmindows XP. Instalację Neostrady musisz przeprowadzić z konta posiadającego uprawnienia administratora systemu. Instalacja zgodna z zaleceniami TP S.A. Opis instalacji będzie w całości oparty na modemie Sagem F@st 800 (rysunek 2.1) oraz oryginalnym oprogramowaniu TP S.A. Po umieszczeniu płyty CD w napędzie CD-ROM lub DVD-ROM powinien nastąpić automatyczny start aplikacji umieszczonej na płycie. W przypadku gdy po kilkunastu sekundach nic się nie stanie, kliknij dwa razy ikonę Mój komputer umieszczoną na pulpicie, a następnie odszukaj ikonę przypisaną do napędu CD lub DVD-ROM i klik- nij ją dwa razy. Po pojawieniu się zawartości płyty odszukaj plik o nazwie start.exe i kliknij go dwa razy. Po wykonaniu tej czynności na ekranie monitora powinno po- jawić się okno programu instalacyjnego Neostrady — rymsunek 2.4. Kliknij myszą zdjęcie modemu i zaczekaj na pojawienie się nowego okna instalatora, w którym zostaniesz poproszony o wybranie wersji językowej. W zależności od upodo- bań wybierz język polski lub angielski. 18 Rysunek 2.4. Główne okno instalatora Neostrady ABC Neostrada Po wybraniu języka, w jakim zostanie przeprowadzona instalacja, na ekranie monitora zostanie wyświetlone nowe okno widoczne na rysunku m2.5. Rysunek 2.5. Pierwszy etap instalacji Wystarczy, że klikniesz przycisk Następny krok, by przejść do kolejnego etapu insta- lacji — przedstawionego na rysunku 2.6. Rysunek 2.6. Drugi etap instalacji Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk Następny krok, by przejść do następnego okna instalatora — rysunek 2.7. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 19 Rysunek 2.7. Trzeci etap instalacji Zaznacz opcję Początkujący i kliknij przycisk Następny krok, by przejść do kolejnego etapu — rysunek 2.8. Rysunek 2.8. Czwarty etap instalacji Okno widoczne na rysunku 2.8 to ostatni etap instalacji. Po kliknięciu przycisku Za- instaluj rozpocznie się kopiowanie plików z płyty CD do Twojego komputera. Czas trwania tej operacji jest uzależniony od szybkości posiadanego komputera. Postęp in- stalacji będzie przez cały czas przedstawiany na graficznym wskaźniku, dzięki czemu będziesz wiedział, ile czasu pozostało do końca całej moperacji. Przed końcem instalacji sterowników na ekranie komputera pojawi się komunikat mówiący o tym, że teraz powinieneś podłączyć modem do portu USB komputera — rysunek 2.9. Po podłączeniu modemu musisz uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż okno widocz- ne na rysunku 2.9 zniknie i pojawi się komunikat o konieczności ponownego uru- chomienia komputera — rysunek 2.10. Czasem może się tak zdarzyć, że nie nastąpi zmiana okna. W takim przypadku musisz odłączyć kabel USB od modemu, a następ- nie podłączyć go ponownie i zaczekać. Po pojawieniu się okna widocznego na rysunku 2.10 kliknij przycisk Uruchom po- nownie i zaczekaj, aż komputer zostanie ponownie uruchomionmy. ABC Neostrada 20 Rysunek 2.9. Piąty etap instalacji Rysunek 2.10. Szósty etap instalacji Zaraz po starcie systemu MS Windows XP powinno pojawić się okno widoczne na rysunku 2.11. Rysunek 2.11. Siódmy etap instalacji Jeżeli to Twoja pierwsza instalacja Neostrady i nie posiadasz jeszcze nazwy użyt- kownika i hasła, musisz zaznaczyć opcję Chcę się zarejestrować w strefie Neostrada Plus, a następnie kliknąć przycisk Następny krok. W przypadku gdy przeprowadzasz jedynie reinstalację systemu po awarii, wybierz opcję Jestem już zarejestrowany w strefie Neostrada Plus. Wybór tej opcji pozwoli Ci na pominięcie procesu rejestracji i uzyskania nazwy użytkownika i hasła dostępu do usługi Neostrada. Proces rejestracji nie jest czynnością skomplikowaną, ale wymaga poświęcenia odro- biny czasu na jego przeprowadzenie. Po wybraniu opcji zaznaczonej na rysunku 2.11 i kliknięciu przycisku Następny krok na ekranie powinno pojawić się okno programu narzędziowego Neostrady — rysunek 2.12. Program ten nazymwa się Wonadoo. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 21 Rysunek 2.12. Okno programu narzędziowego Wonadoo W celu nawiązania połączenia musisz kliknąć przycisk oznaczony na rysunku 2.12 za pomocą kółka. Po chwili powinno zostać nawiązanie połączenie, a na ekranie pojawi się okno odpowiedzialne za rejestrację nowego użytkomwnika — rysunek 2.13. Rysunek 2.13. Rejestracja użytkownika Cały proces rejestracji został podzielony na kilka etapów. W pierwszym oknie, po za- poznaniu się z tekstem wyświetlonym na ekranie, kliknij przycisk Rozpocznij proces rejestracji. Kolejne okno odpowiedzialne za rejestrację jest widmoczne na rysunku 2.14. W zaznaczonych polach musisz wpisać swój numer ID oraz kod PIN. Dane te otrzy- małeś podczas załatwiania formalności w Telepunkcie. Poszukaj zaklejonej koperty i odtwórz ją. W środku powinny znajdować się dwie grumpy cyfr opisane jako ID i PIN. 22 Rysunek 2.14. Rejestracja użytkownika, ciąg dalszy ABC Neostrada Jeżeli zamawiałeś Neostradę przez telefon pod numerem 0800 102 102 lub poprzez Internet na stronie http://www.neostrada.pl, nie posiadasz wspomnianej koperty. W takim przypadku potrzebne numery możesz wygenerować sam na stronie widocz- nej na rysunku 2.14. Wystarczy że klikniesz myszą podkmreślone słowo tutaj. W przypadku gdy przeprowadzasz ponowną instalację Neostrady, a zgubiłeś swój ID i PIN, możesz go pobrać ze strony pokazanej na rysunku 2.14. Wystarczy że klikniesz myszą podkreślone słowo pobierz. W nowym oknie w pola formularza musisz wpisać wymagane dane i po chwili otrzy- masz odpowiednie numery, które następnie wpisz w pola oznaczone na rysunku 2.14 i kliknij przycisk Dalej. Następne etapy rejestracji ograniczają się do udzielenia odpowiedzi na kilka prostych pytań, dlatego pozwoliliśmy sobie na ich pominięcie w dalszym opisie. Pamiętaj jedy- nie o tym, by wydrukować nazwę użytkownika oraz hasło. Nie daj się zmylić, ponieważ nazwa użytkownika w przypadku Neostrady ma postać ciąg_znaków@neostrada.pl. Natomiast hasło to zbiór przypadkowych małych i wielkicmh liter oraz cyfr. Informacje te będą potrzebne w przypadku ponownej instalacji systemu i konfiguracji Neostrady, natomiast w przypadku pierwszej instalacji i konfiguracji połączenia hasło oraz nazwa użytkownika zostaną automatycznie zapisanme w ustawieniach połączenia. Po zakończeniu procesu rejestracji na ekranie powinien pozostać jedynie program na- rzędziowy Wonadoo pokazany na rysunku 2.12. W tej chwili Neostrada została zainstalowana i skonfigurowana, a Tobie nie pozostaje nic innego jak nawiązać pierwsze połączenie. W tym celi kliknij myszą ikonę z logo Neostrady — umiejscowioną na pasku Start w okolicy zegara systemowego — rysu- nek 2.15. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 23 Rysunek 2.15. Ikona Neostrady na pasku Start Kliknięcie ikony Neostrady otworzy okno programu Wonadoo, za pomocą którego będziesz mógł nawiązać połączenie z Internetem. Wystarczy że klikniesz ikonę ozna- czoną kółkiem na rysunku 2.12. Od tej chwili możesz cieszyć się stałym połączeniem z Internetem. Zwróć jednak uwa- gę, że na pasku Start widać przycisk przypisany do otwartego programu Wonadoo. Niestety, tej aplikacji nie można wyłączyć, ponieważ spowoduje to zerwanie połącze- nie z Internetem. Jeżeli denerwuje Cię ten program to zainstaluj Neostradę zgodnie z opisem z następnego podrozdziału. Zapamiętaj, że Neostrady zainstalowanej zgodnie z opisem zamieszczonym w ni- niejszym podrozdziale nie można udostępnić innym komeputerom w sieci LAN. Drugi, lepszy sposób instalacji Instalacja Neostrady według zaleceń Telekomunikacji Polskiej jest z całą pewnością rozwiązaniem najprostszym, ale nie najlepszym. Naszym zdaniem program Wonadoo jest szalenie irytujący i po uruchomieniu zajmuje cenne miejsce na pasku Start. Poza tym proces instalacji zmienia wiele ustawień w naszym systemie MS Windows XP i dodaje swoje dane np. do listy ulubionych stron imnternetowych. Jeżeli jesteś użytkownikiem, który ceni sobie możliwość kontroli tego, co się dzieje podczas instalacji oprogramowania oraz nowych urządzeń, lub nie chcesz oddawać bez walki miejsca na pasku Start, zainstaluj Neostradę zgodnie z zaleceniami opisa- nymi w niniejszym podrozdziale. Zapewniamy Cię, że takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze i pozwala na łatwe udostępnienie Internetu innym komputerom pracu- jącym w sieci LAN. Cały proces instalacji postanowiliśmy opisać od początku, traktując go jako pierwszą instalację Neostrady przez użytkownika, który nie posiada jeszcze własnego hasła oraz nazwy. Zakładamy również, że zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na po- czątku rozdziału przygotowałeś urządzenie do pracy i podłączyłeś je do linii telefo- nicznej. Pamiętaj o tym, by nie podłączać jeszcze modemu do gniazda USB Twojego komputera. Do poprawnej instalacji modemu wykorzystamy część oprogramowania znajdującego się na oryginalnej płycie CD stanowiącej integralną część każdego zestawu. Po umieszczeniu płyty w napędzie CD lub DVD-ROM otwórz folder NeostradaDrivers, a następnie kliknij dwa razy ikonę folderu Sagem800 — rysunek 2.16. 24 Rysunek 2.16. Zawartość oryginalnej płyty CD — katalog NeostradaDrivers Sagem800 ABC Neostrada Odszukaj i uruchom plik o nazwie Setup.exe znajdujący się w katalogu Neostrada/ Drivers/Sagem800. Jest to instalator sterowników wymaganych do poprawnej pracy modemu. Poniżej dokładnie przestawiliśmy proces instamlacji. Pierwsze okno (rysunek 2.17) pozwala na wybór języka, w jakim zostanie przepro- wadzona instalacja. Niestety, oryginalny sterownik nie posiada wersji w naszym ro- dzimym języku, ale w niczym to nie przeszkadza. Rysunek 2.17. Instalacja modemu Sagem — etap pierwszy Wybierz z listy jeden z języków — proponujemy angielski — a następnie kliknij przycisk OK, by przejść do następnego etapu instalacji (rysunek m2.18). Okno widoczne na rysunku 2.18 zawiera jedynie kilka mało istotnych informacji i szkoda naszego czasu na lekturę zawartości. Po kliknięciu przycisku Next rozpocz- nie się kopiowanie danych na dysk oraz instalacja urządzenia — rysunek 2.19. Pa- miętaj, że przez cały czas modem jest odłączony od kommputera. Po zakończeniu kopiowania na ekranie monitora powinno pojawić się nowe okno, zawierające ostrzeżenie o braku certyfikatu zgodności z systemem MS Windows XP — rysunek 2.20. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 25 Rysunek 2.18. Instalacja modemu Sagem — etap drugi Rysunek 2.19. Instalacja modemu Sagem — etap trzeci Rysunek 2.20. Instalacja modemu Sagem — etap czwarty System operacyjny MS Windows XP do stabilnej pracy wymaga certyfikowanych sterowników. Niestety, modem firmy Sagem nie posiada odpowiednich certyfikatów, ale nie ma to wpływu na stabilność pracy. 26 ABC Neostrada Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność sterownika z systemem operacyj- nym MS Windows XP jest procesem bardzo kosztownym i długotrwałym. Certyfiko- wane urządzenie musi zostać wysłane do testów, a kod sterownika powinien być prze- kazany firmie Microsoft. Rzeczą oczywistą jest, że nie wszystkie firmy chcą zdradzać swoje tajemnice i dlatego rezygnują z zabiegania o certyfikat zgodności z MS Win- dows XP. Na szczęście brak certyfikatu nie stanowi większego problemu i po poja- wieniu się okna widocznego na rysunku 2.20 wystarczy kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować instalację. Niekiedy okno pokazane na rysunku 2.20 może pojawić się po raz drugi i w takim przypadku jeszcze raz kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. Po zakończeniu instalacji sterownika z ekranu monitora powinny zniknąć wszystkie okna, jakie pojawiły się podczas instalacji. Dopiero teraz możesz podłączyć modem do portu USB swojego komputera. Po kilkunastu sekundach na ekranie powinno po- jawić się nowe okno, widoczne na rysunku 2.21. Rysunek 2.21. Instalacja modemu Sagem — etap piąty Tym razem system wykrył urządzenie o nazwie USB ADSL Loader, dla którego ste- rownik nie posiada odpowiedniego certyfikatu. Musisz kliknąć przycisk Mimo to konty- nuuj i zaczekaj na pojawienie się kolejnego okna — rysunmek 2.22. Rysunek 2.22. Instalacja modemu Sagem — etap szósty Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 27 Okno pokazane na rysunku 2.22 to już ostatni etap instalacji urządzenia. Również tym razem wykryto nowe urządzenie USB ADSL WAN Adapter, dla którego nie ma certy- fikowanego sterownika. Tradycyjnie kliknij przycisk Mimo to kontynuuj i zaczekaj na zakończenie procesu instalacji. Po zakończeniu instalacji na ekranie monitora nie pojawi się żadne okno z komunika- tem i gratulacjami, a jedynie na pasku Start koło zegara powinny przybyć dwie nowe ikony — rysunek 2.23. Rysunek 2.23. Ikony na pasku Start obok zegara świadczą o tym, że modem zainstalowano poprawnie Możesz kliknąć ikonę z prawej strony strzałki — u Ciebie kolejność ikon może być różna, ale po najechaniu kursorem na ikonę powinien pojawić się podpis Bezpieczne usuwanie sprzętu. Kliknij dwa wspomnianą ikonę i zaczekaj na otwarcie się nowego okna — rysunek 2.24. Rysunek 2.24. Lista urządzeń Na liście powinien być widoczny jeden wpis — USB ADSL WAN Adapter. Jeżeli urzą- dzenia nie ma, spróbuj jeszcze raz odłączyć modem od komputera i po chwili podłą- czyć go ponownie. Kolejnym sygnałem świadczącym o tym, że wszystko zostało wykonane poprawnie, są dwie zapalone diody na obudowie modemu. Zarówno kontrolka o nazwie ADSL, jak i PWR powinny świecić na zielono. Modem Sagem jest zasilany przez port USB oraz przez ten sam port USB komunikuje się z komputerem. W przypadku gdy nie świecą obie diody, sprawdź, czy port USB jest sprawny i poprawnie zainstalowany w systemie. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i kliknij pozycję o nazwie Panel Sterowania. Na ekranie powinno pojawić się nowe okno — rysunek 2.25. 28 Rysunek 2.25. Okno Panelu sterowania ABC Neostrada Jeżeli zawartość Panelu sterowania wygląda jak na rysunku 2.25, odszukaj i kliknij opcję o nazwie Przełącz do widoku klasycznego. Dzięki temu przełączysz widok Pa- nelu sterowania do wersji pokazanej na rysunku 2.26. Rysunek 2.26. Klasyczny widok Panelu sterowania Odszukaj i kliknij ikonę o nazwie System, a po otwarciu nowego okna kliknij zakładkę Sprzęt — rysunek 2.27. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń i zaczekaj na otwarcie nowego okna — rysu- nek 2.28. Na liście urządzeń pokazanej w nowym oknie odszukaj wpis o nazwie Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej i kliknij znak plusa występujący przed nazwą. Po rozwinięciu listy sprawdź, czy występuje tam Twój port USB. Na rysunku 2.28 widać kilka portów USB, ponieważ komputer, z którego korzystaliśmy przy pisaniu książki, posiadał kilka portów USB oraz dodatkowy hub USB w momnitorze iiyama. Jeżeli na liście nie ma żadnego wpisu, postaraj się zainstalować odpowiednie sterow- niki dla swojego portu USB. Opis powinien być dostępmny w instrukcji. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 29 Rysunek 2.27. Właściwości systemu — zakładka Sprzęt Rysunek 2.28. Menedżer urządzeń Zakładamy, że modem działa i został poprawnie zainstalowany, a obie diody świecą na bladozielony kolor. Teraz przyszła pora na to, by przyjrzeć się zawartości pulpitu Twojego systemu operacyjnego MS Windows XP. Powinna się tam pojawić nowa ikona o nazwie Internet ADSL — rysunek 2.29. Rysunek 2.29. Nowa ikona na pulpicie powinna pojawić się po instalacji sterowników 30 ABC Neostrada Zwróć uwagę, że pomimo zainstalowania sterowników nadal nie ma połączenia i nie rozpoczął się proces rejestracji nowego użytkownika jak to miało miejsce w opisie z poprzedniego podrozdziału. Nic się nie martw, zarazm sobie z tym poradzimy. Kliknij dwa razy ikonę Internet ADSL i zaczekaj na otwarcie nowego okna — rysu- nek 2.30. Rysunek 2.30. Okno połączenia W przypadku gdy nie posiadasz jeszcze swojego unikalnego hasła oraz nazwy użyt- kownika, nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem. Nic się nie martw, ponieważ TP S.A. przygotowała specjalnego użytkownika i hasło, które jest przeznaczone tylko do rejestracji. W polu Nazwa użytkownika wpisz rejestracja@neostrada.pl, a w polu Hasło wpisz rejestracja. Pamiętaj, że wielkość użytych liter ma w tym przypadku zna- czenie i powinieneś użyć tylko małych liter. Nie zmiemniaj zawartości pozostałych pól. Jeżeli posiadasz już hasło i nazwę użytkownika, to wpisz je w odpowiednie pola. W tej chwili zakończyła się już dla Ciebie instalacja mNeostrady. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknij przycisk Wybierz numer i za- czekaj chwilę na nawiązanie połączenia. O tym, że połączenie zostało nawiązane, bę- dzie świadczyć to, że z ekranu monitora zniknie oknom z rysunku 2.30, a na pasku Start obok zegara pojawi się nowa ikona — rysunek 2.31. Rysunek 2.31. Mrugające monitorki na pasku Start to znak, że połączyłeś się z Internetem Musisz wiedzieć, że użyty przez Ciebie użytkownik rejestracja@neostrada.pl po- zwala jedynie na otwarcie strony rejestracyjnej, dlatego teraz musisz uruchomić prze- glądarkę internetową i w pasku adresu wpisać http://rejestracja.neostrada.pl i naci- snąć Enter na klawiaturze swojego komputera. Po chwili na ekranie pojawi się nowe okno z informacją, iż zostanie nawiązane bezpieczne pomłączenie — rysunek 2.32. Rozdział 2. ♦ Instalacja Neostrady USB na pojedynczym stanowisku 31 Rysunek 2.32. Komunikat o bezpiecznym połączeniu Kliknij przycisk Tak i zaczekaj na otwarcie właściwej strony rejestracyjnej — rysu- nek 2.33. Rysunek 2.33. Strona rejestracyjna Jak widzisz na rysunku 2.33, strona rejestracyjna wygląda dokładnie tak samo jak opisana w poprzednim podrozdziale. Dlatego w razie wątpliwości wróć kilka stron wcześniej i zapoznaj się z opisem. Po zarejestrowaniu powinieneś otrzymać własną nazwę użytkownika i hasło. Nie za- pomnij wydrukować lub zapisać tych informacji, gdyż mogą się one przydać w przy- szłości. W tej chwili musisz się rozłączyć z Internetem. Wystarczy że klikniesz lewym przyci- skiem myszy ikonę z monitorkami widoczną na rysunku 2.31 i z menu wybierzesz opcję Odłącz. 32 ABC Neostrada Ponownie kliknij myszą ikonę Internet ADSL i w polu Nazwa użytkownika oraz Hasło wpisz swoje własne dane. Następnie zaznacz opcję Zapisz tę nazwę użytkownika i ha- sło dla następujących użytkowników — rysunek 2.34. Rysunek 2.34. Wpisz nowe hasło i nazwę użytkownika w oknie logowania do Internetu Jeżeli chcesz, by inni użytkownicy Twojego komputera mogli korzystać z Internetu, zaznacz dodatkowo opcję o nazwie Dowolny użytkownik tego komputera. Natomiast w sytuacji, gdy jesteś jedynym użytkownikiem komputera lub nie chcesz się dzielić swoją Neostradą z innymi, ustaw opcję Tylko ja. Pozostałe ustawienia pozostaw bez zmian i kliknij przycisk Wybierz numer, by nawiązać swoje pierwsze połączenie z Siecią. Jak sam się mogłeś przekonać po instalacji Neostrady zgodnie z drugą metodą, cały proces nie jest dużo trudniejszy niż opisany w poprzednim podrozdziale, gdzie przed- stawiliśmy rozwiązanie proponowane przez Telekomunikmację Polską. Zaletą rozwiązania opisanego w tym miejscu jest wyeliminowanie programu Wona- doo zajmującego miejsce na pasku Start oraz możliwość prostego udostępnienia In- ternetu innym komputerom pracującym w sieci LAN — opis w jednym z następnych rozdziałów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Neostrada
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: