Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 002979 22422272 na godz. na dobę w sumie
ABC Photoshop 7 - książka
ABC Photoshop 7 - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-749-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe Photoshop jest słusznie uważany za najbardziej rozbudowany program służący do obróbki grafiki bitmapowej. Wykorzystywany jest on przez szerokie grono użytkowników: od plastyków, projektantów stron internetowych, przez operatorów DTP, aż do osób zajmujących się fotografią -- zarówno tradycyjną, jak i cyfrową. Zarówno amatorzy, jaki zawodowi graficy doceniają skalę zastosowania i ogromne możliwości Photoshopa.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z obróbką obrazów bitmapowych 'ABC Photoshopa 7.0' jest idealną pozycją dla Ciebie. Napisana w prosty i przystępny sposób pomoże Ci postawić pierwsze kroki na drodze do osiągnięcia prawdziwego mistrzostwa w posługiwaniu się tym programem.

Poznasz:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ABC Photoshop 7 Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7197-749-2 Format: B5, stron: 162 Adobe Photoshop jest s³usznie uwa¿any za najbardziej rozbudowany program s³u¿¹cy do obróbki grafiki bitmapowej. Wykorzystywany jest on przez szerokie grono u¿ytkowników: od plastyków, projektantów stron internetowych, przez operatorów DTP, a¿ do osób zajmuj¹cych siê fotografi¹ — zarówno tradycyjn¹, jak i cyfrow¹. Zarówno amatorzy, jaki zawodowi graficy doceniaj¹ skalê zastosowania i ogromne mo¿liwoġci Photoshopa. Jeġli dopiero zaczynasz swoj¹ przygodê z obróbk¹ obrazów bitmapowych „ABC Photoshopa 7.0” jest idealn¹ pozycj¹ dla Ciebie. Napisana w prosty i przystêpny sposób pomo¿e Ci postawiæ pierwsze kroki na drodze do osi¹gniêcia prawdziwego mistrzostwa w pos³ugiwaniu siê tym programem. Poznasz: • Narzêdzia s³u¿¹ce do selekcji fragmentów ilustracji • Narzêdzia malarskie i edycyjne • Palety Photoshopa • Sposoby pracy z warstwami • Ďcie¿ki i kszta³ty —- ³¹czenie grafiki wektorowej z bitmapow¹ • Mo¿liwoġci filtrów i efektów specjalnych • Metody korekcji obrazu: kadrowanie i korektê tonaln¹ • Sposoby przygotowania ilustracji na potrzeby WWW KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Część I Warsztat ...................................................r.......................9 Rozdział 1. Narzędzia...................................................z...................................... 11 Narzędzia do tworzenia selekcji...................................................t.....................................13 Narzędzia zaznaczenia ...................................................t.............................................14 Narzędzie Move ...................................................t...................................................t....15 Narzędzie Lasso ...................................................t...................................................t....16 Narzędzie Magic Wand...................................................t............................................18 Narzędzie Crop ...................................................t...................................................t.....18 Narzędzia odcinania...................................................t.................................................20 Narzędzia malarskie i edycyjne...................................................t......................................20 Narzędzie Pędzel...................................................t...................................................t...22 Narzędzie Pencil ...................................................t...................................................t...26 Narzędzie Clone Stamp...................................................t............................................27 Narzędzie Pattern Stamp...................................................t..........................................28 Narzędzia Healing Brush oraz Patch ...................................................t.......................30 Narzędzie History Brush...................................................t..........................................30 Narzędzie Art History Brush ...................................................t...................................31 Narzędzia typu Eraser ...................................................t..............................................31 Narzędzie Gradient ...................................................t..................................................33 Narzędzie Paint Bucket...................................................t............................................35 Narzędzia Blur, Sharpen oraz Smudge ...................................................t....................36 Narzędzia Dodge, Burn oraz Sponge...................................................t.......................37 Narzędzia Notes, Hand oraz Zoom...................................................t..........................38 Rozdział 2. Palety ...................................................z.......................................... 39 Navigator...................................................t...................................................t.....................42 Info ...................................................t...................................................t..............................43 Color...................................................t...................................................t............................44 Swatches...................................................t...................................................t......................46 Styles ...................................................t...................................................t...........................48 History...................................................t...................................................t.........................50 Zdjęcia...................................................t...................................................t...................51 Stany historii ...................................................t...................................................t.........52 Actions ...................................................t...................................................t........................53 Layers ...................................................t...................................................t..........................57 Podstawowe operacje na warstwach...................................................t........................57 Krycie...................................................t...................................................t....................64 Tryb mieszania warstw ...................................................t............................................65 4 ABC Photoshopa 7 Blokowanie parametrów warstwy...................................................t............................65 Zestawy warstw ...................................................t...................................................t....66 Łączenie warstw...................................................t...................................................t....66 Warstwy dopasowania (korekcyjne)...................................................t........................68 Efekty warstw ...................................................t...................................................t.......70 Maski warstw ...................................................t...................................................t........72 Pozostałe operacje wykonywane na warstwach ...................................................t......73 Channels ...................................................t...................................................t......................73 Paths ...................................................t...................................................t............................75 Część II Techniki...................................................r......................77 Rozdział 3. Tryb szybkiej maski — selekcje dla niecierpliwych ............................... 79 Kilka słów na temat masek...................................................t.............................................79 Praca w trybie szybkiej maski...................................................t........................................80 Uruchamianie trybu szybkiej maski...................................................t.........................81 Ustawianie opcji malowania ...................................................t....................................82 Tworzenie maski...................................................t...................................................t...82 Poprawianie maski ...................................................t...................................................t84 Konwersja maski na zaznaczenie...................................................t.............................85 Zastosowanie...................................................t...................................................t.........86 Rozdział 4. Ścieżki i kształty, czyli obraz wektorowy w Photoshopie.................... 89 Elementy składowe ścieżki ...................................................t............................................90 Segmenty i węzły...................................................t...................................................t..90 Styczne kierunkowe i uchwyty pomocnicze...................................................t............91 Węzły gładkie ...................................................t...................................................t.......91 Węzły narożne ...................................................t...................................................t......92 Rodzaje ścieżek ...................................................t...................................................t...........92 Podścieżki ...................................................t...................................................t.............93 Narzędzia do tworzenia i edycji ścieżek ...................................................t........................93 Zastosowanie narzędzi ...................................................t.............................................94 Narzędzia do zaznaczania ścieżek...................................................t................................100 Narzędzia do tworzenia kształtów...................................................t................................101 Ścieżki odcinania warstwy ...................................................t...........................................102 Konwersja ścieżki na zaznaczenie ...................................................t...............................105 Inne operacje wykonywane na ścieżkach...................................................t.....................106 Obrysowywanie ścieżek...................................................t.........................................106 Wypełnianie ścieżek ...................................................t..............................................107 Eksport do programu Adobe Illustrator ...................................................t.................107 Rozdział 5. Filtry ...................................................z.......................................... 109 Stosowanie filtrów...................................................t...................................................t.....109 Przegląd filtrów ...................................................t...................................................t.........111 Artistic...................................................t...................................................t.................112 Blur ...................................................t...................................................t.....................115 Brush Strokes ...................................................t...................................................t......115 Distort ...................................................t...................................................t.................117 Noise ...................................................t...................................................t...................119 Pixelate...................................................t...................................................t................119 Render ...................................................t...................................................t.................121 Sharpen ...................................................t...................................................t...............121 Sketch...................................................t...................................................t..................122 Stylize ...................................................t...................................................t.................124 Texture ...................................................t...................................................t................126 Other ...................................................t...................................................t...................127 Spis treści 5 Rozdział 6. Podstawy korekcji obrazów...................................................z........... 129 Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka ..........................129 Zmiana wymiarów na potrzeby druku ...................................................t...................129 Korekcja tonalna ...................................................t...................................................t.......132 Polecenie Levels ...................................................t...................................................t.132 Polecenie Curves...................................................t...................................................t.133 Retusz ...................................................t...................................................t........................136 Rozdział 7. Narzędzia internetowe...................................................z................. 139 Optymalizacja pliku ...................................................t...................................................t..139 Czynności przygotowawcze...................................................t...................................140 Optymalizacja JPEG ...................................................t..............................................143 Odcięcia...................................................t...................................................t.....................144 Optymalizacja pliku z wykorzystaniem odcięć ...................................................t.....144 Tworzenie elementów rollover ...................................................t..............................146 Dodatki ...................................................r....................................149 Dodatek A Konfiguracja tabletu graficznego ...................................................z. 151 Technologia...................................................t...................................................t...............151 Tablety graficzne serii Graphire 2 ...................................................t.........................152 Tablety graficzne serii Intuos 2...................................................t..............................154 Zastosowanie...................................................t...................................................t.............155 Konfiguracja sterownika...................................................t........................................155 Konfiguracja tabletu w Photoshopie...................................................t......................159 PenTools ...................................................t...................................................t.............162 Skorowidz...................................................z................................... 163 Rozdział 6. Podstawy korekcji obrazów To, co nazywamy „korekcją” obrazów, jest właściwie całym — nierzadko dość zło- żonym — procesem, na który składa się wiele różnych czynności edycyjnych wyko- nywanych na pojedynczym pliku graficznym. Każdy użytkownik Photoshopa po pewnym czasie posługiwania się programem wypra- cowuje własne metody obróbki obrazów, które bazują oczywiście na pewnych uznanych standardach. Standardy te nakazują na przykład wykonywanie wszystkich tych czynności edycyjnych w określonym porządku, co zapewnić ma optymalne rezultaty końcowe. W ni- niejszym rozdziale pójdziemy tą samą drogą i prześledzimy kilka najważniejszych pro- cesów edycyjnych związanych z korekcją cyfrowych obrazów (stosując się oczywiście do rzeczonego wcześniej porządku). Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka Korekcję obrazu zwykle rozpoczyna się od czynności najbardziej elementarnych — przede wszystkim kadrowania. Czasami zachodzi również potrzeba zmiany wymiarów obrazka po to, aby można było lepiej dopasować go do wielkości papieru, na którym zamierzamy drukować. Proces kadrowania omówiony został w rozdziawle 1., dlatego teraz przejdziemy od razu do zagadnień związanych ze zmianą wymiarów. Zmiana wymiarów na potrzeby druku Każdy obraz, zanim zostanie wydrukowany, powinien zostać odpowiednio do tego przygotowany. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie optymalnej rozdzielczości obrazka, która będzie dopasowana do charakterystyki urządzenia wyjściowego (czyli drukarki). Większość fascynatów grafiki komputerowej zaopatruje się zazwyczaj w kolorowe drukar- ki atramentowe. Przyjmijmy zatem, że optymalną rozdzielczością obrazu przeznaczonego do wydrukowania na takim urządzeniu jest wartość rzędu 200 – 240 ppi („ppi” oznacza „pikseli na cal”). 130 Część II ♦ Techniki Jeśli skanujesz swoje obrazy, to możesz je od razu zsynchronizować (czyli zeskanować z odpowiednią rozdzielczością) z możliwościami Twojej drukarki. Sytuacja komplikuje się nieco wtedy, gdy obrazy źródłowe pochodzą z aparatu cyfrowego, bo w takim przy- padku rejestrowane są one zazwyczaj z rozdzielczością 72 ppi. Taka rozdzielczość sprawia, że cyfrowe zdjęcia dobrze wyglądają na ekranie monitora (którego rozdzielczość zwykle wynosi 72 ppi, rzadziej 96 ppi), ale raczej kiepsko prezentują się po wydrukowaniu. Trzeba zatem koniecznie oszacować każdy obraz, zanim przystąpimy do jego edycji, a na- stępnie — w razie potrzeby — zmienić rozdzielczość i — ewentualnie — wielkość. Poniższe ćwiczenie ilustruje ten proces. 1. Otwórz obrazek przeznaczony do edycji (File/Open), a następnie wybierz polecenie Image/Image Size. Wykonanie tej czynności spowoduje wyświetlenie okna dialogowego o nazwie Image Size (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Okno dialogowe Image Size 2. 3. Przyjrzyj się uważnie informacjom wyświetlanym w okniew dialogowym Image Size. W górnej sekcji okna (Pixel Dimensions) znajdują się pola tekstowe nazwane Width (szerokość) oraz Height (wysokość). Dzięki nim poznasz fizyczną wielkość Twojego obrazka (a raczej jego wymiary; domyślna jednowstka to piksele). Nas jednak interesuje najbardziej środkowa sekcja okna,w Document Size. Tutaj również znajdują się pola tekstowe Width oraz Height, ale tym razem przedstawiają one wielkość obrazka po wydrukowaniu. Znajduje się tu rówwnież informacja o rozdzielczości (Resolution). Jak wynika z rysunku 6.1, przykładowy obrazek wykorzystany w tym ćwiczeniu zapisany został z rozdwzielczością 72 ppi. Zmień rozdzielczość obrazka i ustaw ją na wartość 200 ppwi. W tym celu należy wpisać odpowiednią wartość w polu Resolution. Wcześniej jednak wyłącz opcję Resample Image. Jeśli tego nie uczynisz, to Photoshop zmieni rozdzielczwość obrazu zachowując jego wymiary osiągane w druku i powiękswzając wymiary w pikselach. Jest to efekt niepożądany, bowiem nie wpłwywa wcale na poprawę jakości obrazka, a jedynie na niepotrzebne powiększwenie pliku — program po prostu wstawi dodatkowe piksele metodą interpolacji. Ww tym momencie okno dialogowe Image Size powinno więc wyglądać podobnie jak na rysunku 6.2. 4. Zauważ, że po wyłączeniu opcji Resample Image i podaniu nowej wartości określającej rozdzielczość, wygląd okna Image Size nieco się zmienił. Nie mamy już możliwości zmiany fizycznych rozmiarów obrazka w pwikselach. Rozdział 6. ♦ Podstawy korekcji obrazów 131 Rysunek 6.2. Zmieniając rozdzielczość obrazu, wyłącz opcję Resample Image Zmieniły się natomiast wskazania pól Width oraz Height w sekcji Document Size okna dialogowego. Wynika z nich, że nasz obrazek będzie wna wydruku znacznie mniejszy niż przedtem. Zatem zwiększenie rozdzielczoścwi obrazu bez ponownego próbkowania (wyłączona opcja Resample Image) sprawia, że wszystkie piksele tworzące obraz zostają niejako „ściśnięte”, gęściej upwakowane. Nie zmienia się natomiast ich faktyczna ilość. I to jest właśnie rezultawt, który zamierzaliśmy osiągnąć. 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i zamknąć wokno dialogowe Image Size. Pamiętaj o tym, że jeśli zechcesz powiększyć wymiary obrazka po wydrukowaniu, to będziesz musiał albo zmniejszyć jego rozdzielczość, albo dokonać ponownego próbko- wania obrazu. Oto „przepis” na tę drugą metodę. 1. 2. Wywołaj okno Image Size wybierając polecenie Image/Image Size. Zaznacz opcję Resample Image, a z widniejącej obok listy rozwijanej wybierz opcję Bicubic — metodę ponownego próbkowania dającą najbardziej zadowalające rezultaty. Zwróć także uwagę na to, aby z prawej strony wpól Width i Height widoczna była ikona łańcucha. Dzięki temu zmiana wymiaróww nie spowoduje zmiany pierwotnych proporcji obrazka (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Zmiana wielkości obrazu metodą ponownego próbkowania 3. 4. Wprowadź nowe wartości w polach tekstowych Width i Height (sekcja Document Size), które oznaczać będą pożądaną wielkość obrazu po wydwruku (rysunek 6.3). Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i zamknąć wokno dialogowe Image Size. 132 Część II ♦ Techniki Korekcja tonalna Kolejnym krokiem w procesie edycji obrazu jest korekcja tonalna, która obejmuje nie tylko uwydatnienie kontrastu, ale również poprawki dotwyczące jego kolorystyki. Obrazy zapisywane za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanowane „w po- śpiechu” często cechują się złym balansem bieli. W efekcie otrzymujemy obrazki z nieco przekłamanymi kolorami — a to za dużo czerwieni, a to za dużo niebieskiego... Jeśli kiedykolwiek borykałeś się z tym problemem, to poniższe ćwiczenie pomoże Ci zro- zumieć, w jaki sposób można go rozwiązać posiłkując się doskonałymi funkcjami edy- cyjnymi Photoshopa. 1. 2. 3. Otwórz plik z obrazem wymagającym wykonania korekcji wtonalnej. Najprostszą i najszybszą metodą przeprowadzenia tegow procesu jest posłużenie się poleceniami automatycznej korekcji, które znajdziwesz w menu Image/Adjustments. Na początku wybierz polecenie Auto Color, które poprawia rozkład tonów (odcieni) w obrazku. Rozwiń ponownie menu Image/Adjustments, ale tym razem wybierz polecenie Auto Contrast. W ten sposób uwydatnisz kontrast obrazka, przez co wstanie się on bardziej wyrazisty. Znacznie lepsze rezultaty korekcji można uzyskać posługując się poleceniami Levels oraz Curves, które również znajdziesz w menu Image/Adjustments. Przeanalizujmy za- stosowanie każdego z nich. Polecenie Levels 1. 2. Otwórz plik z obrazem wymagającym wykonania korekcji wtonalnej. Wybierz polecenie Image/Adjustments/Levels. Pojawi się okno dialogowe o nazwie Levels, którego charakterystycznym punktem jest wykres (zwanwy histogramem obrazu). To właśnie histogram stanowi o sile polecenia Levels, ponieważ obrazuje on rozkład poszczególnych odcieni w obrazie. Pasek widwoczny w dolnej części okna wyznacza nam skalę poziomą: góry (lub doliny) na wykwresie z lewej strony oznaczają ilość pikseli obrazu w cieniach, a te po prawwej — w światłach (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Okno dialogowe Levels Rozdział 6. ♦ Podstawy korekcji obrazów 133 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kliknij przycisk Auto, a Photoshop dokona automatycznej korekcji poziomów jasności w obrazie. Zauważ, jak zmienia się histogram, wa także to, jak wpływa to na wygląd obrazka. Photoshop nadaje najciemniejszym wobszarom w obrazie kolor czarny, a obszarom najjaśniejszym — kolor białwy. Niejako „przy okazji” przywrócona zostaje również równowaga kolorystyczna. wW efekcie obraz staje się bardziej czytelny i wyrazisty. Automatyczny dobór poziomów jasności (patrz: poprzedniw punkt) w obrazie może czasem powodować niepożądaną zmianę balansu jego kolorwów. Aby wstępnie skorygować ten błąd, kliknij środkową ikonę kroplomierwza Set Gray Point, a następnie kliknij taki punkt na obrazie głównym, który powinien mieć kolor szary (najlepiej „neutralny” szary). W podobny sposób możesz określić punkt czerni obrazu —w wystarczy, że wybierzesz ikonę kroplomierza Set Black Point (pierwsza z lewej), a następnie klikniesz myszą taki element obrazu głównego, który powwinien mieć kolor czarny. Teraz określ punkt bieli obrazka. W tym celu wybierz ikownę kroplomierza Set White Point, a następnie kliknij myszą element obrazu głównego, który powinien mieć kolor biały. Zauważ, jak ostatnie trzy czynności wpływwają na wygląd obrazu. Najlepsze rezultaty w procesie korekcji jasności obrazu osiągniesz, gdy będziesz pracował z pojedynczymi kanałami koloru. Aby dopasowaćw na przykład poziom jasności w kanale czerwonym, wybierz z listy Channel widocznej w górnej części okna opcję Red. Kliknij teraz środkowy suwak pod histogramem i przesuwwając go dopasuj poziom gamma czerwieni, tzn. jej odcienie pwośrednie (niezależnie od świateł i cieni danego koloru, czyli odcieni najjaśniejszych i najciemniejszych). Podobnie postępuj w przypadku pozostałych kanałów kolorwu (zwracając przy tym uwagę na to, jak ustawienia każdego z kanałów wpływwają na ogólną kolorystykę obrazu). Jeśli po dopasowaniu balansu jasności obrazu wydaje ci wsię, że będziesz chciał wykorzystać wprowadzone ustawienia w przyszłości, zwapisz je klikając przycisk Save. Aby ostatecznie zastosować parametry korekcji w odwniesieniu do głównego obrazu, kliknij przycisk OK. Gdyby okazało się, że nie jesteś zupełnie zadowolony zw efektów korekcji jasności obrazu, nie musisz ponownie wywoływać okna dialogowegow Levels. Zamiast tego przejdź do menu Edit i wybierz polecenie Fade Levels. Pojawi się okno dialogowe Fade, w którym za pomocą suwaka Opacity będziesz mógł zmniejszyć intensywność efektu. Kliknij przycisk OK, aby zastosować na głównym obrazie wybrane ustawienia. Polecenie Curves 1. Otwórz plik z obrazem wymagającym wykonania korekcji wtonalnej. Jeśli przyzwyczaiłeś się już do korzystania z histogramu obrwazu, to możesz dokonać jego wstępnej oceny wybierając polecenie Image/Histogram. Pojawi się wówczas okno dialogowe, w którym będziesz mógł przyjrzeć się rozkładowi poziomów jasności w obrazie. Następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe (rysunek 6.5). 134 Rysunek 6.5. Okno dialogowe Histogram pomaga ocenić rozkład odcieni w obrazie Część II ♦ Techniki 2. Przystępujemy do korekcji kontrastu obrazu. Wybierz polecenie Image/Adjustments/ Curves. Po chwili na ekranie zobaczysz okno dialogowe Curves, które przedstawia układ współrzędnych (rysunek 6.6). Na osi X widoczne są wartości tonalne obrazu przed zmianami (przed wywołaniem polecenia Curves). Na osi Y — wartości, jakie przyjmą piksele obrazu po zatwierdzeniu zmian. Wwydaje się to może nieco skomplikowane, lecz w rzeczywistości jest bardzo prowste, o czym możesz przekonać się sam. Rysunek 6.6. Okno dialogowe Curves 3. 4. 5. W celu identyfikacji nieprawidłowo oświetlonych obszarów kliknij i przytrzymaj naciśnięty lewy klawisz myszy, a następnie przeciągnij kursor po obrazie w oknie dokumentu. Zauważ, że na linii odniesienia widocznej w wukładzie współrzędnych (w tej chwili jest to jeszcze linia prosta, ale tylko nwa razie) pojawia się niewielkie kółeczko, które określa miejsce wskazanych pikseli obwrazu na wykresie. Możesz teraz dodać punkty do linii w układzie współrzęwdnych okna Curves. W tym celu kliknij wybrane miejsce na linii lub przytrzywmaj wciśnięty klawisz Ctrl i kliknij myszą w oknie dokumentu (rysunek 6.7). Zaznacz punkt na krzywej (klikając go myszą), a następniwe rozjaśnij lub ściemnij jego poziom wyjściowy (przesuwając go myszą odpowiedniwo w górę lub w dół lub wprowadzając odpowiednie wartości w polu Output). Rozdział 6. ♦ Podstawy korekcji obrazów 135 Rysunek 6.7. Dodawanie punktów do krzywej Zmieniając wartości w polu Input spowodujesz przesunięcie punktu kontrolnego w poziomie, co z kolei spowoduje wygięcie linii na odcwinku znajdującym się między najbliższymi punktami sąsiednimi. Co to daje? Umożliwia to wpłynięcie na obszary o podobnej wartości tonalnej w taki sposób, by zmiawna, którą wprowadziłeś nie spowodowała zbytniego wyróżnienia zmienionych obszarwów z otoczenia, w którym się znajdują. 6. 7. 8. 9. 10. Aby dopasować balans kolorów w obrazie, wybierz (analogicznie jak w poleceniu Levels) środkową ikonę kroplomierza i kliknij nią punkt na owbrazie głównym, który powinien mieć kolor szary. Photoshop automatycznie dopasuje krzywą dla każdego kanału koloru w taki sposób, aby obszary o wskazanym kolorze stały się szare. Podobnie jak w przypadku polecenia Levels także w przypadku polecenia Curves dobrze jest pracować z indywidualnymi kanałami koloróww. Wybierz zatem odpowiedni kanał z listy Channel, a linia w układzie współrzędnych przyjmie postać odpowiadającą rozkładowi poziomów jasności ww odniesieniu do tego konkretnego kanału koloru. Możesz teraz ocenić, jak zmiwenił się wykres danego kanału po ustaleniu punktu szarości obrazu. Jeśli masz ochotę poeksperymentować z bardziej „artystwycznymi” efektami, kliknij ikonę ołówka, która jest widoczna w dolnej czwęści okna Curves. Będziesz teraz mógł własnoręcznie narysować w układzie współrzwędnych linię odniesienia (niezależnie od punktów kontrolnych). Jako że trudno jestw narysować taką linię, która by nie wprowadzała drastycznych zmian w kolorywstyce obrazu, opcję tę stosuje się zazwyczaj w celu efektownego przekształceniwa obrazu na inne potrzeby (na przykład tła do innego zdjęcia). Kliknięcie przyciskuw Smooth powoduje złagodzenie narysowanej krzywej. Następne kliknięcie też. I następne... Czynność tę należy powtarzać aż do wyprostowania linii (rysunekw 6.8). Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Curves możesz zapisać na dysku w celu ich późniejszego wykorzystania. Kliknij przycisk Save i w kolejnym oknie dialogowym wskaż na dysku folder, do którego ma zostać zapwisany plik z ustawieniami. Jeśli jesteś zadowolony z rezultatów korekcji obrazu, kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie okna dialogowego Curves i zastosowanie wybranych ustawień. Część II ♦ Techniki 136 Rysunek 6.8. Ręczna edycja linii odniesienia w oknie Curves Retusz Zdarza się, że przekształcając rodzinne zbiory fotograwfii na postać cyfrową natrafiamy na zdjęcia zniszczone, pełne zagięć i rys. Takie defekty dość łatwo można usunąć za pomocą narzędzi Photoshopa — Clone Stamp, Healing Brush oraz Patch. Posługiwanie się dwoma wymienionymi kolejno narzędziami nie powinno stanowić dla Ciebie proble- mu, bowiem omawialiśmy je w rozdziale 1. Warto jednak zatrzymać się na chwilę przy narzędziu Patch. Narzędzie Patch pozwala wygodnie i szybko retuszować większe fragmenty obrazu poprzez klonowanie obszarów ręcznie zdefiniowanych przez użytkownika. Do definio- wania tych obszarów stosuje się selekcje, które można dowolnie przekształcać i dopaso- wywać w celu uzyskania optymalnych rezultatów końcowych. Spróbujmy naprawić przykładową „starą” fotografię (obrazek wykorzystany w ćwiczeniu znajdziesz w folderze Samples, który stanowi podfolder głównego folderu programu Photoshwop 7). 1. Otwórz plik z obrazem wymagającym retuszu (patrz: rysunekw 6.9). Rysunek 6.9. Przykładowa fotografia wymagająca retuszu Rozdział 6. ♦ Podstawy korekcji obrazów 137 2. 3. Wybierz narzędzie Patch ( ). Na pasku opcji zaznacz opcję Source. Kliknij i przeciągnij myszą wokół uszkodzonego obszaru wzdjęcia, by zaznaczyć w ten sposób fragment przeznaczony do naprawienia (rywsunek 6.10). Rysunek 6.10. Definiowanie uszkodzonego obszaru na zdjęciu 4. 5. Kiedy zwolnisz klawisz myszy, wokół uszkodzonego obszawru zostanie utworzona selekcja. Tę selekcję możesz przekształcać dokładnie twak jak każde inne zaznaczenie. Wykorzystaj tę właściwość w celu uzyskania selekcji o mwożliwie najmniejszych rozmiarach, bo tylko wówczas osiągniesz zadowalające rwezultaty retuszu. Po zakończeniu edycji zaznaczenia, umieść kursor myszyw wewnątrz selekcji, a następnie kliknij i przeciągnij kursor w miejsce „niweuszkodzone”, czyli takie, które chciałbyś wstawić w miejscu zaznaczonej wcześnwiej rysy lub zagięcia. Kiedy zwolnisz klawisz myszy, uszkodzony obszar zostanwie zastąpiony „łatką” pobraną z innego fragmentu obrazka. Na rysunku 6.11. możesz wzobaczyć efekt wykonania kilku takich operacji (porównaj z rysunkiem w6.10). Rysunek 6.11. „Łatanie” uszkodzeń za pomocą narzędzia Patch 138 Część II ♦ Techniki Korzystając z narzędzia Patch pamiętaj, że najlepsze rezultaty osiągniesz selekcjonując możliwie najmniejsze fragmenty. Nie śpiesz się — dobry retusz wymaga czasu i cierpli- wości. Być może warto będzie uzupełnić „łatanie” obrazu zastosowaniem innych operacji edycyjnych, na przykład rozjaśnianiem, przyciemnianiem, rozmywaniem lub wyostrza- niem. Korzystaj z różnych narzędzi edycyjnych, a kiedy będziesz posługiwał się narzę- dziem Healing Brush, eksperymentuj z różnymi trybami pracy pędzla. Na końcu procesu retuszowania zastanów się również nad użyciem filtra wyostrzającego obraz, na przykład Unsharp Mask z grupy Sharpen. Tylko nie przesadź z siłą filtra! Zbytnie wyostrzenie też może zepsuć obraz. A zatem — eksperymentuj, eksperymentuj i jeszcze raz eksperymentuj!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Photoshop 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: