Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 003179 21535511 na godz. na dobę w sumie
ABC PowerPoint 2010 PL - książka
ABC PowerPoint 2010 PL - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2616-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po pierwsze nie musisz znać się na grafice i projektowaniu. Po drugie nie musisz biegle obsługiwać komputera. W dodatku wystarczy Ci nawet pięć minut. Jedyne, czego dziś potrzebujesz, by szybko tworzyć profesjonalne, robiące wrażenie prezentacje, to program PowerPoint i wiedza o tym, jak wykorzystać jego potencjał. To stale rozwijane, funkcjonalne, a przy tym niezwykle intuicyjne narzędzie w najnowszej wersji oferuje kolejne ciekawe sposoby nadawania atrakcyjnej formy przekazywanym treściom. Wersja 2010 oferuje opcje znacznie usprawniające pracę - między innymi daje możliwość zaawansowanego modyfikowania wstawianych do slajdów obrazów i plików wideo czy wykorzystywania nowych, efektownych animacji i dźwięków. Zawiera też narzędzia do równoczesnej edycji prezentacji przez kilka osób. Jednak ta liczba i różnorodność narzędzi może przytłoczyć nie tylko początkujących użytkowników aplikacji, ale i tych, którzy korzystali już z jej poprzednich wersji.

Dla jednych i drugich przygotowany został ten podręcznik, pozwalający pewnie stawiać pierwsze kroki w programie PowerPoint 2010. Dzięki prostemu językowi i licznym ilustracjom szybko opanujesz wszystkie poruszane tu zagadnienia. Bez trudu oswoisz się z odmienionym środowiskiem programu i zobaczysz, jak stworzyć dobry konspekt, który stanie się podstawą Twojej prezentacji. Opanujesz pracę z tekstem, zmiany wyglądu, układu i kolejności slajdów oraz dodawanie do nich tabel i wykresów. Nauczysz się także zmieniać istniejące motywy i wzorce oraz tworzyć własne szablony. Z tymi umiejętnościami poczujesz, jak przyjemna i sprawna może być praca z PowerPointem, i bez względu na ilość czasu, jaką będziesz dysponować - zawsze uda Ci się stworzyć doskonałą prezentację!

Dzięki tej książce nauczysz się między innymi:

Szacuje się, że każdego dnia ponad 30 milionów ludzi na całym świecie tworzy swoje prezentacje za pomocą programu PowerPoint - przekonaj się dlaczego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do ABC PowerPoint 2010 PL • Spis treści • Przykładowy rozdział Autor: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 978-83-246-2616-8 Format: 158×228, stron: 192 Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Po pierwsze nie musisz znać się na grafice i projektowaniu. Po drugie nie musisz biegle obsługiwać komputera. W dodatku wystarczy Ci nawet pięć minut. Jedyne, czego dziś potrzebujesz, by szybko tworzyć profesjonalne, robiące wrażenie prezentacje, to program PowerPoint i wiedza o tym, jak wykorzystać jego potencjał. To stale rozwijane, funkcjonalne, a przy tym niezwykle intuicyjne narzędzie w najnowszej wersji oferuje kolejne ciekawe sposoby nadawania atrakcyjnej formy przekazywanym treściom. Wersja 2010 oferuje opcje znacznie usprawniające pracę – między innymi daje możliwość zaawansowanego modyfikowania wstawianych do slajdów obrazów i plików wideo czy wykorzystywania nowych, efektownych animacji i dźwięków. Zawiera też narzędzia do równoczesnej edycji prezentacji przez kilka osób. Jednak ta liczba i różnorodność narzędzi może przytłoczyć nie tylko początkujących użytkowników aplikacji, ale i tych, którzy korzystali już z jej poprzednich wersji. Dla jednych i drugich przygotowany został ten podręcznik, pozwalający pewnie stawiać pierwsze kroki w programie PowerPoint 2010. Dzięki prostemu językowi i licznym ilustracjom szybko opanujesz wszystkie poruszane tu zagadnienia. Bez trudu oswoisz się z odmienionym środowiskiem programu i zobaczysz, jak stworzyć dobry konspekt, który stanie się podstawą Twojej prezentacji. Opanujesz pracę z tekstem, zmiany wyglądu, układu i kolejności slajdów oraz dodawanie do nich tabel i wykresów. Nauczysz się także zmieniać istniejące motywy i wzorce oraz tworzyć własne szablony. Z tymi umiejętnościami poczujesz, jak przyjemna i sprawna może być praca z PowerPointem, i bez względu na ilość czasu, jaką będziesz dysponować – zawsze uda Ci się stworzyć doskonałą prezentację! Dzięki tej książce nauczysz się między innymi: • poruszać się w nowym środowisku programu • tworzyć prezentację w oparciu o konspekt i szablon • wprowadzać i edytować tekst • dodawać i modyfikować pola tekstowe • opracowywać układ i wygląd slajdu • ustalać kolejność wyświetlania slajdów • korzystać z dostępnych motywów • dodawać i formatować tabele, wykresy i diagramy • wstawiać i edytować zdjęcia, pliki wideo i obiekty Clipart • animować tekst i obiekty na slajdach • dodawać interesujące dźwięki i narrację • udostępniać i drukować prezentację • tworzyć własne elementy, motywy i szablony prezentacji • dopasowywać prezentację do potrzeb różnych odbiorców • przygotowywać prezentację do wyświetlenia Szacuje się, że każdego dnia ponad 30 milionów ludzi na całym świecie tworzy swoje prezentacje za pomocą programu PowerPoint – przekonaj się dlaczego! SPIS TRE¥CI 1 2 3 Pierwsze kroki ................................................................7 ¥rodowisko programu .....................................................................8 Otwieranie, przeglÈdanie i zamykanie prezentacji ......................11 Róĝne widoki prezentacji ..............................................................15 Zapisywanie prezentacji ................................................................17 Tworzenie nowej prezentacji ..........................................19 Prezentacja gotowa w piÚÊ minut .................................................20 Tworzenie prezentacji w oparciu o szablon .................................23 Konspekt jako baza tworzenia prezentacji ...................................25 Eksport prezentacji w postaci konspektu ...............................27 Wielokrotne wykorzystanie slajdów ............................................27 Praca z tekstem .............................................................29 Wprowadzanie tekstu ...................................................................30 Edycja tekstu .................................................................................32 Dodawanie i modyfikowanie pól tekstowych ..............................35 Zmiana domyĂlnej czcionki pola tekstowego ..........................38 Poprawianie i skalowanie tekstu podczas pisania .......................39 Sprawdzanie pisowni i dobór wyrazów .......................................40 Wyszukiwanie sïów w tezaurusie ...........................................43 Wyszukiwanie i zastÚpowanie tekstu ..........................................44 Zmiana wïaĂciwoĂci tekstu ...........................................................44 ABC PowerPoint 2010 PL Modyfikowanie ukïadu, kolejnoĂci i wyglÈdu slajdów ..... 47 Zmiana ukïadu slajdu ....................................................................48 Dodawanie symbolu zastÚpczego do ukïadu ..........................50 Zmienianie symbolu zastÚpczego ............................................51 Dodawanie ukïadu ...................................................................52 Zmiana kolejnoĂci slajdów w prezentacji .....................................53 Kopiowanie i wklejanie slajdów ..............................................54 Duplikowanie slajdów .............................................................55 Ukrywanie i pokazywanie slajdu ............................................56 Uĝycie motywu ..............................................................................57 Dostosowywanie motywu dokumentu ...................................57 Wybieranie zestawu efektów motywu ...................................61 Zapisywanie motywu dokumentu ...........................................62 Formatowanie tïa slajdu ...............................................................63 Dodawanie stylu tïa do prezentacji .........................................63 Dostosowywanie stylu tïa na potrzeby prezentacji ................65 Dodawanie tabel, wykresów i diagramów ....................... 69 Dodawanie i formatowanie tabeli ................................................70 Formatowanie tabeli ...............................................................73 Modyfikowanie ukïadu tabeli .................................................82 Zmiana rozmiaru tabeli ...........................................................84 Wstawianie i aktualizowanie arkusza kalkulacyjnego ................85 Konfigurowanie obiektu OLE w celu uruchamiania podczas prezentacji ...............................................................87 Wstawianie i formatowanie wykresu ..........................................88 Wstawianie i formatowanie schematu .........................................93 Konwersja listy na grafikÚ SmartArt ......................................98 Grafika .......................................................................... 99 Obiekty clipart ...............................................................................99 Program Clip Organizer .........................................................100 Wstawianie i modyfikowanie obrazów ......................................106 Tworzenie albumu zdjÚÊ .............................................................108 Tworzenie i modyfikowanie ksztaïtów ......................................113 Tworzenie i modyfikowanie stylizowanego tekstu ....................117 PorzÈdkowanie grafiki w obrÚbie slajdu ....................................121 Animacje, děwiÚki i filmy ............................................ 123 Animowanie tekstu i obiektów na slajdach ................................124 Tworzenie efektów przejĂcia ......................................................129 Dodawanie, odtwarzanie i modyfikowanie plików děwiÚkowych ............................................................................131 Dodawanie narracji ...............................................................135 Dodawanie, odtwarzanie i modyfikowanie ustawieñ filmów ...137 4 5 6 7 4 Spis treĂci 8 9 10 PrzeglÈdanie i udostÚpnianie prezentacji .....................141 PodglÈd i wydruk prezentacji .....................................................142 Notatki ...................................................................................145 Ograniczenie dostÚpu do prezentacji ..........................................146 Wstawianie komentarzy .............................................................147 Tworzenie wïasnych elementów prezentacji .................151 Tworzenie i modyfikowanie motywów ......................................152 Dostosowywanie motywu dokumentu .................................153 Zapisywanie motywu dokumentu .........................................157 Modyfikowanie wzorca slajdów .................................................158 Tworzenie ukïadu slajdów ..........................................................160 Zapisywanie wïasnego szablonu .................................................163 Prezentowanie prezentacji ...........................................165 Dostosowywanie prezentacji do potrzeb róĝnych grup odbiorców .........................................166 Próba generalna ...........................................................................170 Przygotowywanie komentarzy i materiaïów informacyjnych ... 172 Przygotowywanie prezentacji do transportu .............................173 Wielka chwila ..............................................................................176 Skorowidz ..............................................................................179 5 6 GRAFIKA DziÚki ïatwej dostÚpnoĂci profesjonalnych sza- blonów prezentacje staïy siÚ ostatnio znacznie bar- dziej wyrafinowane i atrakcyjne wizualnie. Siïa i celnoĂÊ przytaczanych argumentów nie sÈ juĝ gwarantem udanej prezentacji, gdyĝ coraz wiÚksze znaczenie majÈ elementy graficzne uĝyte do jej ozdobienia i skupienia uwagi odbiorców. Ogólnie uĝywane okreĂlenie „grafika” odnosi siÚ do kilku rodzajów elementów umieszczanych w obrÚ- bie prezentacji. Dla potrzeb tego rozdziaïu zde- finiujemy grafikÚ jako obiekty clipart, róĝnego rodzaju obrazy oraz stylizowany tekst. Wszystkie te rodzaje grafiki sÈ umieszczane w slajdzie jako obiekt i mogÈ byÊ skalowane, przenoszone, kopio- wane i formatowane na wiele sposobów. Obiekty clipart W programie PowerPoint masz dostÚp do setek profesjonalnych obiektów clipart, które majÈ postaÊ symboli, szkiców, kreskówek, ale mogÈ równieĝ ABC PowerPoint 2010 PL obejmowaÊ zdjÚcia, klipy děwiÚkowe i wideo. W prezentacji moĝesz uĝyÊ obiektu clipart jako obrazu ilustrujÈcego omawiany temat, jako ozdobnika tekstu lub punktora w liĂcie. Aby dodaÊ obiekt clipart do slajdu, kliknij przycisk Obiekt clipart znajdujÈcy siÚ w sekcji Ilustracje zakïadki Wstawianie, co spowoduje pojawienie siÚ okienka zadañ Clipart (rysunek 6.1). Sïuĝy ono do wyszukiwania i wstawiania do slajdów obiektów clipart. Moĝesz szukaÊ obiektów, podajÈc interesujÈce CiÚ sïowo klu- czowe, przeszukiwaÊ okreĂlonÈ kolekcjÚ lub wyszukiwaÊ obiekty o okreĂlonym formacie, jak na przykïad klipy wideo. Rysunek 6.1. Okienko zadañ Clipart pozwala przeszukiwaÊ zbiór obiektów clipart Program Clip Organizer JeĂli chcesz mieÊ dostÚp do caïego zbioru swoich obrazów, zdjÚÊ, plików děwiÚ- kowych i wideo, niezaleĝnie od tego, w którym miejscu sÈ one przechowywane, skorzystaj z programu Clip Organizer. Przy pierwszym uruchomieniu programu Clip Organizer moĝna wybraÊ opcjÚ wyszukania na komputerze fotografii i innych plików multimedialnych, a nastÚpnie uporzÈdkowaÊ znalezione pliki w oddzielne kolekcje, aby moĝna je byïo póěniej ïatwo odszukaÊ. W rzeczywistoĂci program Clip Organizer nie kopiuje ani nie przenosi plików na komputerze. Zamiast tego pozostawia je w ich oryginalnych lokalizacjach i po prostu tworzy do nich skróty w folderach kolekcji. DziÚki tym skrótom moĝna podejrzeÊ, otworzyÊ lub wstawiÊ plik bez koniecznoĂci przechodzenia do lokalizacji, w której jest on zainstalowany. 100 Grafika Warto pamiÚtaÊ, ĝe program Clip Organizer automatycznie dodaje pewne sïowa kluczowe do plików multimedialnych — na przykïad nazwÚ lub rozszerzenie nazwy pliku. Moĝesz modyfikowaÊ, usuwaÊ lub dodawaÊ nowe sïowa kluczowe, zarówno do pojedynczych, jak i do wielu klipów, aby moĝna je byïo póěniej ïatwo odnaleěÊ. DodajÈc klipy, program Clip Organizer tworzy foldery kolekcji z nazwami odpo- wiadajÈcymi folderom na komputerze, w których znajdujÈ siÚ znalezione klipy. Klipy moĝna dodaÊ do wiÚcej niĝ jednej kolekcji albo teĝ przenosiÊ z jednej kolek- cji niestandardowej do innej. Program Clip Organizer klasyfikuje obiekty clipart w cztery typy kolekcji: Q Moje kolekcje — zawiera kolekcje wïasne uĝytkownika, na przykïad te, które program utworzy po automatycznym przeszukaniu zawartoĂci dysków podïÈczonych do komputera uĝytkownika. Pliki takie umieszczane sÈ w kolekcjach, których nazwy odpowiadajÈ nazwom folderów, w jakich sÈ one przechowywane. Q Kolekcje pakietu Office — obejmuje wszystkie pliki multimedialne dostarczone razem z pakietem Microsoft Office. Q Kolekcje udostÚpnione — zawiera obiekty clipart uĝywane przez wielu uĝytkowników — na przykïad klipy wideo, które sÈ wspólne dla caïej organizacji. Obiekty clipart w tej kolekcji znajdujÈ siÚ zwykle na serwerze plików lub na wspólnej stacji roboczej. Te typy kolekcji istniejÈ tylko wtedy, gdy administrator sieci utworzyï i wyeksportowaï kolekcjÚ do uĝycia na udostÚpnionym urzÈdzeniu sieciowym. Q Kolekcje sieci Web — zawiera kolekcjÚ witryny Microsoft Office Online. PrzeglÈdajÈc tÚ kolekcjÚ lub doïÈczajÈc jÈ do zakresu wyszukiwania, moĝesz znaleěÊ dowolny z tysiÚcy klipów dostÚpnych na stronie gïównej Obiekty clipart i multimedia. Jak wspominaïam wczeĂniej, przy pierwszym uruchomieniu programu Clip Orga- nizer moĝesz zorganizowaÊ obiekty clipart i skonfigurowaÊ automatyczne orga- nizowanie nowych klipów. W tym celu: 1. Wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Microsoft Office/NarzÚdzia Microsoft Office 2010/Microsoft Clip Organizer, co spowoduje pojawienie siÚ okna programu Clip Organizer (rysunek 6.2). 2. Z menu Plik wybierz polecenie Dodaj klipy do kolekcji, a nastÚpnie kliknij polecenie Automatycznie. 3. Wykonaj jednÈ z nastÚpujÈcych czynnoĂci: 101 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.2. Okno programu Clip Organizer i Aby okreĂliÊ foldery, które majÈ byÊ przeszukiwane, kliknij przycisk Opcje. Zaznacz pola wyboru znajdujÈce siÚ obok folderów, w których nowe klipy majÈ byÊ wyszukiwane automatycznie, a nastÚpnie kliknij przycisk Kataloguj. i Aby pliki multimedialne byïy wyszukiwane we wszystkich folderach, kliknij przycisk Kataloguj. Aby dodaÊ obiekty clipart z pliku: 1. Z menu Plik wybierz polecenie Dodaj klipy do kolekcji, a nastÚpnie kliknij przycisk Samodzielnie. 2. Zlokalizuj folder zawierajÈcy obiekty clipart, które chcesz dodaÊ, a nastÚpnie zaznacz te pliki. 3. Aby wybraÊ kolekcjÚ, do której klip ma zostaÊ dodany, kliknij przycisk Dodaj do, a nastÚpnie wybierz ĝÈdanÈ kolekcjÚ. 4. Kliknij przycisk Dodaj. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ dodania obiektu bezpoĂrednio z dokumentu programu pakietu Microsoft Office. Wystarczy, ĝe klikniesz obraz, który chcesz dodaÊ, i prze- ciÈgniesz go do kolekcji, w której ma zostaÊ umieszczony. 102 Grafika JeĂli chcesz przenieĂÊ obiekt clipart z jednej kolekcji do innej: 1. Zaznacz obiekt clipart, który chcesz przenieĂÊ, i z menu Edycja wybierz polecenie PrzenieĂ do kolekcji. 2. Wykonaj jednÈ z nastÚpujÈcych czynnoĂci: i Aby przenieĂÊ obiekt clipart do istniejÈcej kolekcji, zaznacz kolekcjÚ, do której obiekt ma zostaÊ przeniesiony, i kliknij przycisk OK. i Aby przenieĂÊ obiekt clipart do nowej kolekcji, kliknij przycisk Nowy i w drzewie folderów Wybierz lokalizacjÚ kolekcji zaznacz folder, do którego chcesz dodaÊ nowÈ kolekcjÚ, a nastÚpnie w polu Nazwa wpisz nazwÚ kolekcji. Kliknij przycisk OK. 3. Kliknij przycisk OK. Klipy moĝna przenosiÊ tylko do nowo utworzonych kolekcji. Kolekcje dostarczane wraz z programem Clip Organizer sÈ tylko do odczytu. Aby wyszukaÊ obiekt clipart: 1. Na pasku narzÚdzi Standardowy kliknij przycisk Wyszukaj (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Po klikniÚciu przycisku Wyszukaj pojawi siÚ okienko zadañ Wyszukiwanie 2. W okienku zadañ Wyszukiwanie w polu Wyszukaj wpisz wyraz lub frazÚ opisujÈcÈ poszukiwany obiekt clipart albo wpisz czÚĂÊ lub caïoĂÊ nazwy pliku zawierajÈcego klip. 3. JeĂli chcesz zawÚziÊ wyszukiwanie, wykonaj jednÈ lub obie z nastÚpujÈcych czynnoĂci: 103 ABC PowerPoint 2010 PL i Aby ograniczyÊ wyniki wyszukiwania do okreĂlonej kolekcji, kliknij pole Wyszukaj w, kliknij strzaïkÚ i zaznacz kolekcje, które chcesz przeszukaÊ. i Aby ograniczyÊ wyniki wyszukiwania do okreĂlonego typu plików multimedialnych, w polu Wyniki powinny mieÊ postaÊ kliknij strzaïkÚ i zaznacz pola wyboru obok typów klipów, które chcesz znaleěÊ. 4. Kliknij przycisk Przejdě. Liczba wyników otrzymanych po wpisaniu sïowa kluczowego „pies” jest naprawdÚ imponujÈca (rysunek 6.4). JeĂli masz zamiar tworzyÊ prezentacjÚ lecznicy dla zwierzÈt lub schroniska dla psów, obiektów clipart na pewno Ci nie zabraknie. Rysunek 6.4. Przykïadowe wyniki wyszukiwania obiektu w oknie programu Clip Organizer JeĂli chcesz przeglÈdaÊ obiekty w poszczególnych kolekcjach, kliknij przycisk Lista kolekcji i wybierz kolekcjÚ, której zawartoĂÊ chcesz przeglÈdaÊ. JeĂli obiekt clipart zostaï dodany do kolekcji programu Clip Organizer, w kaĝdej chwili moĝesz dodawaÊ, zmieniaÊ lub usuwaÊ sïowa kluczowe, które sÈ zwiÈ- zane z tym obiektem. W tym celu: 1. Wybierz obiekt clipart, którego opis chcesz zmieniÊ, a nastÚpnie z menu Edycja wybierz polecenie Sïowa kluczowe (rysunek 6.5). 2. W oknie dialogowym Sïowa kluczowe (rysunek 6.6) wykonaj jednÈ z nastÚpujÈcych czynnoĂci: 104 Grafika Rysunek 6.5. ZmianÚ sïów kluczowych powiÈzanych z obiektem clipart naleĝy rozpoczÈÊ od wybrania z menu Edycja polecenia Sïowa kluczowe Rysunek 6.6. Okno dialogowe Sïowa kluczowe i Dodawanie nowego sïowa kluczowego — na liĂcie Sïowo kluczowe wpisz sïowo kluczowe, które chcesz dodaÊ. Aby dodaÊ kilka sïów kluczowych naraz, rozdziel je przecinkami. Kliknij przycisk Dodaj. 105 ABC PowerPoint 2010 PL i Zmienianie istniejÈcego sïowa kluczowego — na liĂcie Sïowa kluczowe bieĝÈcego klipu zaznacz sïowo kluczowe, które chcesz zmodyfikowaÊ. NastÚpnie na liĂcie Sïowo kluczowe wprowadě zmiany w sïowie kluczowym. Kliknij przycisk Modyfikuj. i Usuwanie sïowa kluczowego — na liĂcie Sïowa kluczowe bieĝÈcego klipu zaznacz sïowo kluczowe, które chcesz usunÈÊ. Kliknij przycisk Usuñ. JeĂli chcesz zmieniÊ podpis obiektu clipart: 1. Wybierz obiekt clipart, którego podpis chcesz zmieniÊ, i z menu Edycja wybierz polecenie Sïowa kluczowe. 2. Poniĝej podglÈdu klipu, na liĂcie Podpis, wpisz ĝÈdany podpis. Niektóre obiekty clipart moĝesz modyfikowaÊ w programie Clip Organizer. JeĂli do programu Clip Organizer zostanie wstawiony metaplik Microsoft Windows (plik .wmf), moĝna go przekonwertowaÊ na obiekt rysunkowy, który moĝna zmie- niaÊ i poprawiaÊ. Do obiektów graficznych naleĝÈ Autoksztaïty, krzywe, linie i obiekty WordArt. JeĂli obraz jest mapÈ bitowÈ (plik .bmp), plikiem .jpg, .gif lub .png, nie moĝna go konwertowaÊ na obiekty rysunkowe ani rozgrupowywaÊ. Aby modyfikowaÊ obiekt clipart: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz programu Clip Organizer, który chcesz zmodyfikowaÊ, a nastÚpnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj obraz. 2. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi siÚ okno komunikatu. 3. Skorzystaj z narzÚdzi dostÚpnych na pasku narzÚdzi Rysowanie, aby zmodyfikowaÊ obiekty. Wstawianie i modyfikowanie obrazów Do prezentacji moĝesz dodawaÊ ilustracje stworzone w programach graficznych, zeskanowane lub wykonane aparatem cyfrowym. Ogólnie tego typu obiekty sÈ okreĂlane jako obrazy. Podobnie jak obiekty clipart, równieĝ obrazy majÈ za zada- nie uczynienie Twojej prezentacji bardziej atrakcyjnÈ. Nie zapominaj, ĝe jeden obraz jest wart tysiÈca sïów. Obraz moĝe przekazaÊ odbiorcom informacje, które bÚdzie Ci czasem trudno ujÈÊ w sïowa. Na przykïad podczas prezentacji nowej wycieczki wprowadzanej do oferty biura podróĝy nic lepiej nie zachÚci potencjal- nych klientów jak zdjÚcia z miejsc, o których mówisz. 106 Grafika Nie zapominaj, ĝe moĝesz równieĝ zapisaÊ slajd z programu PowerPoint, aby nastÚpnie umieĂciÊ go wewnÈtrz dokumentu innego typu. W tym celu wyĂwietl slajd, który chcesz wykorzystaÊ, a nastÚpnie przejdě na zakïadkÚ Plik i wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako rozwiñ listÚ w polu Zapisz jako typ i wybierz opcjÚ Plik Windows Metafile (.wmf). Wpisz nazwÚ pliku, pod którÈ slajd ma zostaÊ zapisany, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi siÚ komunikat, który pozwala wybraÊ, czy eksportowane majÈ byÊ wszystkie slajdy w prezentacji, czy tylko bieĝÈcy slajd (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. ZapisujÈc slajdy prezentacji w postaci plików Windows Metafile, musisz zdecydowaÊ, czy chcesz eksportowaÊ wszystkie slajdy prezentacji, czy tylko bieĝÈcy slajd Aby dodaÊ obraz do slajdu, kliknij przycisk Obraz w sekcji Ilustracje zakïadki Wstawianie. Spowoduje to pojawienie siÚ okna dialogowego Wstawianie obrazu (rysunek 6.8), w którym moĝesz wybraÊ lokalizacjÚ i wskazaÊ obraz, który ma zostaÊ dodany do slajdu. Kliknij przycisk Wstaw, aby dodaÊ obraz do slajdu. Po dodaniu obrazu do slajdu moĝesz go formatowaÊ, korzystajÈc z narzÚdzi zakïadki NarzÚdzia obrazów — Formatowanie (rysunek 6.9). Moĝesz na przykïad: Q zmieniÊ kolor, jasnoĂÊ i kontrast obrazu, Q obróciÊ obraz o dowolny kÈt, Q zastosowaÊ efekty specjalne, jak na przykïad cieñ, odbicie, wygïadzanie krawÚdzi, Q poddaÊ obraz kadrowaniu, aby usunÈÊ zbÚdne fragmenty, Q skompresowaÊ obraz, aby zmniejszyÊ jego rozmiar. 107 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.8. Okno dialogowe Wstawianie obrazu Rysunek 6.9. NarzÚdzia zakïadki NarzÚdzia obrazów — Formatowanie pozwalajÈ miÚdzy innymi zmieniÊ kolor, jasnoĂÊ i kontrast obrazu W zaleĝnoĂci od ustawieñ rozdzielczoĂci podczas poddawania obrazu kompresji moĝe pogorszyÊ siÚ jego jakoĂÊ. Moĝesz wybraÊ rozdzielczoĂÊ obrazu w zaleĝnoĂci od tego, jak prezentacja bÚdzie publikowana. Moĝesz równieĝ zachowaÊ jakoĂÊ obrazu, zmniejszajÈc nieco jego rozmiar, jeĂli podczas kadrowania zdecydujesz siÚ usunÈÊ obszary wykadrowane, gdyĝ standardowo sÈ one jedynie ukrywane. Tworzenie albumu zdjÚÊ Album fotograficzny programu PowerPoint jest prezentacjÈ, która moĝe sïuĝyÊ do wyĂwietlania zbioru zdjÚÊ. Moĝesz jÈ wzbogaciÊ w takie efekty, jak przejĂcia miÚdzy slajdami, kolorowe tïa i motywy czy róĝnego rodzaju ukïady. Po wpro- 108 Grafika wadzeniu obrazów do albumu moĝesz do nich dodaÊ podpisy, dopasowaÊ ich kolejnoĂÊ i ukïad, wstawiÊ dookoïa nich ramki, a nawet wykorzystaÊ motyw w celu lepszego dostosowania wyglÈdu albumu. Aby utworzyÊ pierwszy slajd albumu i dodaÊ do niego obraz z pliku: 1. Na zakïadce Wstawianie w sekcji Ilustracje kliknij strzaïkÚ pod przyciskiem Album fotograficzny, a nastÚpnie wybierz polecenie Nowy album fotograficzny. 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny (rysunek 6.10) w sekcji Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk. Rysunek 6.10. W oknie dialogowym Album fotograficzny naleĝy kliknÈÊ przycisk Plik/Dysk, aby dodaÊ obraz znajdujÈcy siÚ w pliku na dysku komputera 3. W oknie dialogowym Wstawianie nowych obrazów zlokalizuj folder zawierajÈcy obraz do wstawienia, a nastÚpnie kliknij przycisk Wstaw. 4. Aby wyĂwietliÊ podglÈd pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwÚ pliku obrazu, który chcesz wyĂwietliÊ w oknie PodglÈd. 5. Aby zmieniÊ kolejnoĂÊ wyĂwietlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwÚ pliku obrazu, która ma zostaÊ przeniesiona, a nastÚpnie za pomocÈ przycisków strzaïek przenieĂ jÈ w górÚ lub w dóï listy (rysunek 6.11). 6. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz. 109 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.11. Przyciski strzaïek pozwalajÈ zmieniÊ kolejnoĂÊ obrazów w albumie Do kaĝdego zdjÚcia w albumie moĝesz dodaÊ podpis. W tym celu: 1. Na zakïadce Wstawianie w sekcji Ilustracje kliknij strzaïkÚ pod przyciskiem Album fotograficzny, a nastÚpnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami (rysunek 6.12). JeĂli to pole wyboru jest niedostÚpne, naleĝy najpierw okreĂliÊ ukïad obrazów w albumie fotograficznym. Aby to zrobiÊ, naleĝy wybraÊ w obszarze Ukïad albumu odpowiedni ukïad z listy Ukïad obrazu. 3. Kliknij przycisk Aktualizuj. Program PowerPoint uĝywa nazwy pliku obrazu jako domyĂlnego tekstu zastÚpczego dla podpisu. 4. W widoku normalnym kliknij tekst zastÚpczy podpisu, a nastÚpnie wprowadě podpis. Po dodaniu obrazu do albumu moĝesz zmieniÊ jego wyglÈd. Aby to zrobiÊ: 1. Otwórz prezentacjÚ albumu fotograficznego zawierajÈcÈ obraz, który ma zostaÊ zmieniony, i na zakïadce Wstawianie w sekcji Ilustracje kliknij strzaïkÚ pod przyciskiem Album fotograficzny, a nastÚpnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jednÈ z nastÚpujÈcych czynnoĂci: 110 Grafika Rysunek 6.12. Okno dialogowe Edytowanie albumu fotograficznego i Aby wyĂwietliÊ wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-biaïej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-biaïe. i Aby wybraÊ ukïad obrazów, w obszarze Ukïad albumu wybierz odpowiedni ukïad z listy Ukïad obrazu (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Lista opcji dostÚpnych w polu Ukïad obrazu okna dialogowego Edytowanie albumu fotograficznego i Aby dodaÊ ramkÚ do obrazów, w obszarze Ukïad albumu z listy Ksztaït ramki wybierz ksztaït ramki, który bÚdzie pasowaï do wszystkich obrazów albumu. i Aby wybraÊ motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Ukïad albumu obok pola Motyw kliknij przycisk PrzeglÈdaj, a nastÚpnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu zlokalizuj motyw, który ma zostaÊ uĝyty (rysunek 6.14). 111 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.14. Okno dialogowe Wybieranie motywu pojawia siÚ po klikniÚciu przycisku PrzeglÈdaj obok pola Motyw i Aby dodaÊ pole tekstowe (umoĝliwiajÈce wyznaczenie odstÚpów miÚdzy obiektami w albumie fotograficznym), w obszarze Obrazy w albumie kliknij obraz, który ma zostaÊ uzupeïniony o pole tekstowe, a nastÚpnie kliknij przycisk Nowe pole tekstowe. i Aby obróciÊ obraz, zwiÚkszyÊ lub zmniejszyÊ jasnoĂÊ albo zwiÚkszyÊ lub zmniejszyÊ kontrast, na liĂcie Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz poddaÊ modyfikacji, a nastÚpnie kliknij jeden z przycisków znajdujÈcych siÚ poniĝej pola PodglÈd (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Poniĝej pola PodglÈd w oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego znajdujÈ siÚ przyciski pozwalajÈce obróciÊ obraz, zmieniÊ jego kontrast i jasnoĂÊ 112 Grafika JeĂli zdecydujesz siÚ na usuniÚcie zdjÚcia z albumu fotograficznego, moĝesz to zrobiÊ w nastÚpujÈcy sposób: 1. Na zakïadce Wstawianie w sekcji Ilustracje kliknij strzaïkÚ pod przyciskiem Album fotograficzny, a nastÚpnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 2. Na liĂcie Obrazy w albumie zaznacz obraz, który chcesz usunÈÊ, a nastÚpnie kliknij przycisk Usuñ. Tworzenie i modyfikowanie ksztaïtów Kolejnym sposobem wzbogacenia tworzonej prezentacji jest dodanie do niej ksztaïtów. W programie PowerPoint masz dostÚp do narzÚdzi pozwalajÈcych tworzyÊ kilka rodzajów ksztaïtów, jak na przykïad gwiazdy, wstÚgi, linie, okrÚgi i prostokÈty. Z pomocÈ wyobraěni ïatwo Ci bÚdzie samodzielnie opracowaÊ wiele sposobów tworzenia rysunków poprzez ïÈczenie standardowych ksztaïtów. Aby utworzyÊ ksztaït w programie PowerPoint, wystarczy kliknÈÊ przycisk Ksztaïty znajdujÈcy siÚ w sekcji Ilustracje zakïadki Wstawianie. Z listy, która siÚ pojawi (rysunek 6.16), wybierz ksztaït, który CiÚ interesuje, a nastÚpnie wskaĝ miejsce na slajdzie, w którym ma on zostaÊ umieszczony. JeĂli chcesz narysowaÊ okrÈg lub kwadrat, wybierz z listy owal lub prostokÈt i podczas rysowania przytrzymaj wciĂniÚty klawisz Shift. Po narysowaniu ksztaïtu wokóï niego widoczne sÈ uchwyty, które pozwalajÈ stwierdziÊ, ĝe jest on aktualnie aktywny. Uchwyty wokóï aktywnego ksztaïtu pozwalajÈ: Q zmieniÊ jego rozmiar przez przeciÈgniÚcie jednego z uchwytów w dowolnym kierunku, Q obróciÊ go o dowolny kÈt. Moĝesz kopiowaÊ lub wycinaÊ ksztaït albo grupÚ ksztaïtów, a nastÚpnie wklejaÊ je w innym miejscu tej samej prezentacji, innej prezentacji lub w dokumencie innego programu Microsoft Office. Aby przenieĂÊ ksztaït z miejsca na miejsce w obrÚbie tego samego slajdu, moĝesz go po prostu przeciÈgnÈÊ. Moĝesz utworzyÊ kopiÚ wybranego ksztaïtu, trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl i przeciÈgajÈc go 113 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.16. Lista standardowych ksztaïtów dostÚpnych po klikniÚciu przycisku Ksztaïty w sekcji Ilustracje w nowe miejsce. Ten sam efekt uzyskasz, klikajÈc strzaïkÚ pod przyciskiem Wklej w sekcji Schowek zakïadki NarzÚdzia gïówne i wybierajÈc z listy polecenie Duplikuj. Po narysowaniu ksztaïtu moĝesz go modyfikowaÊ, korzystajÈc z narzÚdzi zakïadki NarzÚdzia do rysowania — Formatowanie. Moĝesz na przykïad: Q UmieĂciÊ tekst wewnÈtrz ksztaïtu — tekst bÚdzie wyrównywany do Ărodka ksztaïtu podczas pisania i stanie siÚ czÚĂciÈ ksztaïtu. Moĝesz nastÚpnie poddaÊ tekst formatowaniu, korzystajÈc z narzÚdzi sekcji Czcionka zakïadki NarzÚdzia gïówne. Q ZmieniÊ kolor i gruboĂÊ krawÚdzi ksztaïtu. Q NadaÊ ksztaïtowi efekt trójwymiarowy. 114 Grafika Po utworzeniu ksztaïtu moĝesz zmieniÊ jego orientacjÚ na slajdzie, obracajÈc go lub tworzÈc jego odbicie lustrzane. Aby obróciÊ wybrany ksztaït, kliknij przycisk Obrót w sekcji Rozmieszanie zakïadki Formatowanie, a nastÚpnie wybierz interesujÈce CiÚ polecenie. JeĂli chcesz obróciÊ ksztaït o dowolny kÈt, moĝesz przeciÈgnÈÊ zielony uchwyt widoczny wokóï niego (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Wokóï aktywnego ksztaïtu widoczne sÈ uchwyty pozwalajÈce skalowaÊ i obracaÊ ten obiekt Do dyspozycji masz równieĝ funkcje sekcji Style ksztaïtów (rysunek 6.18) pozwa- lajÈce modyfikowaÊ styl ksztaïtu, definiowaÊ jego wypeïnienie i kontury oraz nadawaÊ ksztaïtom efekty specjalne. Rysunek 6.18. Sekcja Style ksztaïtów zakïadki Formatowanie obszaru NarzÚdzia do rysowania JeĂli wprowadzisz zmiany dla jednego ksztaïtu, moĝesz w prosty sposób przenieĂÊ ustawienia na inny ksztaït. W tym celu: 1. Zaznacz ksztaït, którego ustawienia chcesz przenieĂÊ na inny ksztaït w prezentacji. 2. Kliknij przycisk Malarz formatów znajdujÈcy siÚ w sekcji Schowek zakïadki NarzÚdzia gïówne. 3. Zaznacz ksztaït, na który chcesz przenieĂÊ zdefiniowane wczeĂniej ustawienia. 115 ABC PowerPoint 2010 PL Zamiast dodawania pojedynczych ksztaïtów w celu utworzenia rysunku moĝna utworzyÊ grafikÚ SmartArt. W takiej grafice rozmieszczenie ksztaïtów i iloĂÊ tekstu w nich zawartego sÈ aktualizowane automatycznie podczas dodawania lub usuwania ksztaïtów oraz edytowania tekstu. JeĂli ĝaden z ukïadów nie speïnia dokïadnie oczekiwañ uĝytkownika, zawsze moĝna dodaÊ ksztaït do grafiki Smart- Art lub zastÈpiÊ go. Aby utworzyÊ grafikÚ SmartArt: 1. Na zakïadce NarzÚdzia gïówne w grupie Rysowanie kliknij przycisk Ksztaïty. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ksztaït, który chcesz dodaÊ, a nastÚpnie wybierz polecenie Zablokuj tryb rysowania (rysunek 6.19). Rysunek 6.19. Po klikniÚciu ksztaïtu prawym przyciskiem pojawia siÚ menu kontekstowe pozwalajÈce zablokowaÊ tryb rysowania 3. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie, a nastÚpnie przeciÈgnij wskaěnik, aby umieĂciÊ ksztaït. Powtórz to dla kaĝdego ksztaïtu, który chcesz dodaÊ. 4. Po dodaniu wszystkich potrzebnych ksztaïtów naciĂnij klawisz Esc. Moĝesz równieĝ zastosowaÊ ustawienia wybranego ksztaïtu do wszystkich ksztaï- tów w prezentacji. Aby to zrobiÊ, kliknij ksztaït prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Ustaw jako ksztaït domyĂlny (rysu- nek 6.20). Od tego momentu wszystkie ksztaïty tworzone w bieĝÈcej prezentacji bÚdÈ miaïy wïaĂciwoĂci wybranego ksztaïtu. Rysunek 6.20. Wybranie z menu kontekstowego ksztaïtu polecenia Ustaw jako ksztaït domyĂlny powoduje, ĝe ustawienia wybranego ksztaïtu bÚdÈ stosowane do wszystkich ksztaïtów w prezentacji 116 Grafika Dwa ksztaïty w prezentacji moĝesz ze sobÈ poïÈczyÊ, rysujÈc liniÚ ïÈczÈcÈ uchwyty zwane punktami poïÈczenia. PrzesuniÚcie jednego z poïÈczonych ksztaïtów powo- duje, ĝe linia ïÈczÈca ksztaïty jest przesuwana wraz z nim, a poïÈczenie miÚdzy ksztaïtami nie zostaje zerwane. Kilka ksztaïtów na slajdzie moĝesz poïÈczyÊ w grupÚ, dziÚki czemu moĝliwe bÚdzie edytowanie, kopiowanie i przenoszenie caïej grupy (rysunek 6.21). Moĝesz takĝe zmieniÊ wïaĂciwoĂci pojedynczego ksztaïtu — kolor, rozmiar, poïoĝenie — nie usuwajÈc grupowania. Rysunek 6.21. Obiekty moĝna poïÈczyÊ w grupÚ, dziÚki czemu kilka obiektów bÚdzie od tego momentu wspólnie poddawanych edycji, kopiowaniu czy przenoszeniu Tworzenie i modyfikowanie stylizowanego tekstu ByÊ moĝe spotkaïeĂ siÚ z fantazyjnymi nagïówkami slajdów w prezentacjach, które oglÈdaïeĂ, i teĝ chciaïbyĂ uĝyÊ takich nagïówków. Skorzystaj z moĝliwoĂci tekstu WordArt. KorzystajÈc z tekstu WordArt, moĝesz wizualnie wzbogaciÊ umieszczany w prezentacji tekst. Nie musisz byÊ wcale grafikiem, aby stworzyÊ coĂ naprawdÚ ïadnego, gdyĝ teksty WordArt moĝesz wybieraÊ z dostÚpnej w pro- gramie galerii. Najlepsze efekty daje uĝycie tekstu WordArt dla pojedynczych zdañ (na przykïad Informatyka w najlepszym wydaniu) lub pojedynczych sïów w prezentacji (na przykïad Pytania). Aby umieĂciÊ w slajdzie stylizowany tekst, kliknij przycisk WordArt w sekcji Tekst zakïadki Wstawianie. NastÚpnie wybierz styl z galerii stylów WordArt, wprowadě tekst i ewentualnie zastosuj dodatkowe formatowanie dostÚpne na zakïadce Formatowanie (rysunek 6.22). 117 ABC PowerPoint 2010 PL Rysunek 6.22. Obiekt WordArt umieszczony w slajdzie WyglÈd tekstu lub obiektu WordArt moĝna zmodyfikowaÊ, zmieniajÈc jego wypeï- nienie lub kontur albo dodajÈc efekty, takie jak cienie, odbicia lub poĂwiaty. Wypeïnienie to wewnÚtrzny obszar liter w tekĂcie obiektu WordArt, a zmieniajÈc jego kolor, moĝna równieĝ dodaÊ do niego teksturÚ, obraz lub gradient. Kontur to zewnÚtrzne obramowanie kaĝdego znaku w obiekcie WordArt; zmieniajÈc kontur tekstu, moĝna równieĝ dostosowaÊ kolor, gruboĂÊ i styl linii. Aby dodaÊ lub zmieniÊ wypeïnienie obiektu WordArt: 1. W obiekcie WordArt zaznacz tekst, do którego chcesz dodaÊ wypeïnienie. JeĂli chcesz dodaÊ to samo wypeïnienie w kilku miejscach, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a nastÚpnie naciĂnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, zaznaczajÈc pozostaïe fragmenty tekstu. 2. Na zakïadce NarzÚdzia do rysowania — Formatowanie w sekcji Style tekstu WordArt kliknij strzaïkÚ obok przycisku Wypeïnienie tekstu (rysunek 6.23), a nastÚpnie wykonaj jednÈ z nastÚpujÈcych czynnoĂci: i Aby dodaÊ lub zmieniÊ kolor wypeïnienia, kliknij kolor, który chcesz zastosowaÊ. JeĂli nie chcesz korzystaÊ z wypeïnienia kolorem, wybierz polecenie Brak wypeïnienia. PamiÚtaj jednak, ĝe po wybraniu polecenia 118 Grafika Rysunek 6.23. Lista poleceñ dostÚpnych po klikniÚciu przycisku Wypeïnienie tekstu w sekcji Style tekstu WordArt Brak wypeïnienia tekst nie bÚdzie widoczny, jeĂli wczeĂniej nie dodano do niego konturu. Moĝesz zmieniÊ kolor na nienaleĝÈcy do kolorów motywu. W tym celu kliknij polecenie WiÚcej kolorów wypeïnienia, a nastÚpnie wybierz odpowiedni kolor na zakïadce Standardowy lub zmieszaj wïasny kolor na zakïadce Niestandardowy. i Aby dodaÊ lub zmieniÊ obraz wypeïnienia, wybierz polecenie Obraz, znajdě folder zawierajÈcy obraz, którego chcesz uĝyÊ, kliknij plik tego obrazu, a nastÚpnie kliknij przycisk Wstaw. Po zaznaczeniu nieciÈgïych fragmentów tekstu i zastosowaniu wypeïnienia obrazem kaĝdy zaznaczony fragment zostanie wypeïniony caïym obrazem. i Aby dodaÊ lub zmieniÊ wypeïnienie gradientowe, wybierz polecenie Gradient, a nastÚpnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosowaÊ. Moĝesz dostosowaÊ gradient, klikajÈc polecenie WiÚcej gradientów, a nastÚpnie wybierajÈc odpowiednie opcje. i Aby dodaÊ lub zmieniÊ teksturÚ wypeïnienia, wybierz polecenie Tekstura, a nastÚpnie kliknij teksturÚ, którÈ chcesz zastosowaÊ. Polecenie WiÚcej tekstur pozwoli dostosowaÊ teksturÚ do Twoich oczekiwañ. Kontury tekstu WordArt moĝesz zmodyfikowaÊ, klikajÈc strzaïkÚ obok przyci- sku Kontury tekstu w sekcji Style tekstu WordArt. Polecenia, które siÚ pojawiÈ, pozwolÈ Ci: Q DodaÊ lub zmieniÊ kolor konturu — w tym celu kliknij kolor, który chcesz zastosowaÊ. Moĝesz nie wybieraÊ ĝadnego koloru, klikajÈc polecenie Brak konturu. Q DodaÊ lub zmieniÊ gruboĂÊ konturu — w tym celu wybierz polecenie GruboĂÊ, a nastÚpnie kliknij gruboĂÊ, którÈ chcesz zastosowaÊ. Moĝesz dostosowaÊ gruboĂÊ, klikajÈc polecenie WiÚcej linii, a nastÚpnie wybierajÈc odpowiednie opcje. 119 ABC PowerPoint 2010 PL Q DodaÊ kontur w postaci kropek lub kresek — w tym celu wskaĝ polecenie Kreski, a nastÚpnie kliknij styl, który chcesz zastosowaÊ (rysunek 6.24). Moĝesz dostosowaÊ styl, klikajÈc polecenie WiÚcej linii, a nastÚpnie wybierajÈc odpowiednie opcje. Rysunek 6.24. JeĂli po klikniÚciu przycisku Kontury tekstu wybierzesz polecenie Kreski, to bÚdziesz mógï zmieniÊ obrys tekstu WordArt Trzeci przycisk w sekcji Style tekstu WordArt to Efekty tekstowe, który pozwala wybraÊ dla tekstu WordArt dodatkowe efekty tekstowe. Po klikniÚciu tego przy- cisku moĝesz: Q DodaÊ lub zmieniÊ cieñ — do tego celu sïuĝy polecenie Cieñ, po klikniÚciu którego moĝesz wybraÊ cieñ, jaki chcesz zastosowaÊ. Polecenie Opcje cienia pozwala wybraÊ dodatkowe opcje cieniowania. Q DodaÊ lub zmieniÊ odbicie — pozwala na to polecenie Odbicie (rysunek 6.25). Q DodaÊ lub zmieniÊ poĂwiatÚ — klikajÈc polecenie PoĂwiata, a nastÚpnie wybierajÈc poĂwiatÚ, którÈ chcesz zastosowaÊ. Moĝesz dostosowaÊ kolory poĂwiaty, klikajÈc polecenie WiÚcej kolorów z poĂwiatÈ, a nastÚpnie klikajÈc kolor, który chcesz zastosowaÊ. Q NadaÊ tekstowi efekt gïÚbi przez dodanie lub zmianÚ krawÚdzi — sïuĝy do tego celu polecenie Skos. Aby dostosowaÊ skos, kliknij polecenie Skos, a nastÚpnie wybierz odpowiednie opcje. Q DodaÊ lub zmieniÊ obrót 3-W — wskaĝ polecenie Obrót 3-W, a nastÚpnie kliknij obrót 3-W, który chcesz zastosowaÊ. Aby dostosowaÊ obrót 3-W, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a nastÚpnie wybierz odpowiednie opcje. 120 Grafika Rysunek 6.25. Po wybraniu polecenia Odbicie z listy dostÚpnej po klikniÚciu przycisku Efekty tekstowe moĝesz wybraÊ interesujÈcy CiÚ efekt odbicia Q DodaÊ albo zmieniÊ wyginanie lub ĂcieĝkÚ tekstu — pozwala na to polecenie Przeksztaïcenie, po wybraniu którego kliknij efekt wyginania lub Ăcieĝki, jaki chcesz zastosowaÊ. PorzÈdkowanie grafiki w obrÚbie slajdu Po umieszczeniu grafiki lub ksztaïtów w miejscach, w których miaïyby siÚ znajdowaÊ na slajdzie, moĝesz je uporzÈdkowaÊ lub zmieniÊ ich kolejnoĂÊ, korzy- stajÈc z przycisków sekcji Rozmieszczanie (rysunek 6.26) zakïadki NarzÚdzia obrazów — Formatowanie. Rysunek 6.26. Sekcja Rozmieszczanie zakïadki Formatowanie KlikniÚcie przycisku Wyrównaj pozwala wybraÊ jedno z poleceñ wyrównywania jednego lub kilku obiektów graficznych. Moĝesz za jego pomocÈ: Q WyrównaÊ do lewej, do Ărodka w poziomie lub do prawej. Q WyrównaÊ do góry, do Ărodka w pionie lub do doïu. Q RozïoĝyÊ w poziomie lub rozïoĝyÊ w pionie. 121 ABC PowerPoint 2010 PL JeĂli obiekty zachodzÈ na siebie, moĝesz ustaliÊ ich kolejnoĂÊ, czyli zdefinio- waÊ, który obiekt ma siÚ znajdowaÊ na wierzchu, a który pod spodem. Do tego celu sïuĝÈ przyciski Przesuñ do przodu oraz Przesuñ do tyïu. JeĂli obiekt jest przesïoniÚty przez inne obiekty znajdujÈce siÚ na slajdzie, kliknij przycisk Okienko zaznacz, aby wyĂwietliÊ okienko zadañ Zaznaczanie i widocznoĂÊ (rysu- nek 6.27). Zawiera ono listÚ obiektów, które moĝesz dowolnie porzÈdkowaÊ, korzy- stajÈc z przycisków dostÚpnych w dolnej czÚĂci okienka zadañ. Rysunek 6.27. Okienko zadañ Zaznaczanie i widocznoĂÊ pojawia siÚ po klikniÚciu przycisku Okienko zaznacz 122
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC PowerPoint 2010 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: