Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 002534 22767756 na godz. na dobę w sumie
ABC Word 2013 PL - książka
ABC Word 2013 PL - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7540-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się, jak szybko i sprawnie tworzyć profesjonalne dokumenty tekstowe!

Microsoft Word od lat stanowi jedną z najpopularniejszych aplikacji wśród użytkowników systemu Windows i już dawno stał się podstawowym narzędziem pracy dla wielu zawodów. Prawnicy, księgowi, urzędnicy, nauczyciele oraz naukowcy - wszyscy ci, którzy potrzebują wygodnego i rozbudowanego programu, umożliwiającego łatwą edycję i zaawansowane formatowanie dokumentów tekstowych, z powodzeniem korzystają właśnie z możliwości Worda. Ten wspaniały edytor pozwala też osadzać w dokumentach rozmaite elementy graficzne, tabele, indeksy, spisy i obiekty pochodzące z innych aplikacji, a ponadto ułatwia tworzenie korespondencji seryjnej i wydajną współpracę wielu osób przy redakcji tekstów.

Możliwości te stopniowo rozszerzano w kolejnych wersjach programu. Nie inaczej było w przypadku Worda 2013. Edytor stał się jeszcze łatwiejszy w użyciu, a oferowane przezeń funkcje pozwalają osiągać ciekawe efekty w krótszym czasie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak sprawnie korzystać z programu, sięgnij po książkę 'ABC Word 2013 PL '. Dzięki niej poznasz interfejs edytora oraz sposoby dostosowania go do swoich potrzeb oraz nauczysz się tworzyć profesjonalne dokumenty tekstowe, właściwie je formatować i wzbogacać o elementy graficzne. Dowiesz się również, jak drukować efekty swojej pracy, korzystać ze stylów i szablonów, tworzyć indeksy, spisy i konspekty, adresować koperty i korespondencję seryjną oraz redagować dokumenty we współpracy z innymi użytkownikami programu.

Już dziś zacznij w pełni wykorzystywać możliwości najnowszej wersji programu Microsoft Word!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciek Pasek Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abcw13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7540-1 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 2 Zaczynamy! ......................................................................9 Uruchamiamy program Word i co z tego wynika… .....................10 Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy ...................................12 Otwieranie dokumentów w programie Word ...............................14 Tworzenie nowego dokumentu ...............................................14 Otwieranie istniejÈcego dokumentu ........................................15 Wymiana dokumentów pomiÚdzy aplikacjami ............................19 Inne edytory tekstów ...............................................................19 Pierwszy dokument .......................................................................20 Przygotowanie dokumentu do wydruku ......................................21 Przygotowanie dokumentu ......................................................21 Drukowanie ..............................................................................24 Szybkie drukowanie ................................................................25 Problemy z drukowaniem .......................................................26 Zapisywanie dokumentów ............................................................28 Usuwanie i zmiana nazwy dokumentów .....................................30 Koñczenie pracy z programem ......................................................31 Edycja dokumentów ........................................................33 Zaznaczanie tekstu ........................................................................33 Kopiowanie tekstu .........................................................................37 Wklejanie tekstu ............................................................................37 Wycinanie tekstu ...........................................................................38 Usuwanie liter i fragmentów tekstu .............................................38 Wyszukiwanie fragmentów tekstu ...............................................40 Wyszukiwanie z uĝyciem symboli wieloznacznych ...............43 Cofanie ostatnio wykonanych czynnoĂci ......................................45 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Powtarzanie ostatnich wpisów i ostatnio wykonanych czynnoĂci ...............................................46 Formatowanie tekstu ....................................................................47 Czcionka ...................................................................................47 Zasady efektywnej edycji tekstu ...................................................55 Najpierw napisz tekst, a póěniej zajmuj siÚ jego formatowaniem .............................55 Poznaj metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia tekstu .............................................................55 Naucz siÚ korzystaÊ z funkcji cofania i powtarzania poleceñ ...................................................................................56 Naucz siÚ korygowaÊ bïÚdy w wielkoĂci liter .........................56 Zaprzyjaěnij siÚ z poleceniami zakïadki Widok ......................56 Dobierz odpowiedni widok i powiÚkszenie ............................56 Naucz siÚ szybko przemieszczaÊ wewnÈtrz dokumentu .......56 W poczÈtkowej fazie dobierz czcionkÚ, którÈ ïatwo jest odczytaÊ ......................................................56 Naucz siÚ korzystaÊ z Autotekstu i poleceñ autokorekty .......57 Numerowanie stron ......................................................................57 Formatowanie numerów stron ...............................................57 Numerowanie stron, poczÈwszy od numeru innego niĝ 1 .....59 Usuwanie numerów stron .......................................................60 Data i godzina ................................................................................60 Obiekty graficzne ..........................................................................62 Ksztaïty ....................................................................................62 WordArt ...................................................................................66 Obrazy online ...........................................................................69 Obiekty graficzne z innych plików .........................................70 Praca z tekstem ............................................................. 71 Listy punktowane i numerowane .................................................71 Listy numerowane konspektu .................................................74 Numerowanie nagïówków utworzonych za pomocÈ wbudowanych stylów nagïówków .....................75 Numerowanie nagïówków utworzonych za pomocÈ stylów niestandardowych ...................................75 Numerowanie elementów w tekĂcie akapitu .........................76 Tworzenie pustych list numerowanych .................................78 Style list wypunktowanych i numerowanych ........................79 Punktory ..................................................................................80 Usuwanie wypunktowania lub numerowania .......................82 Przerwanie listy .......................................................................82 Kolumny ........................................................................................83 Nagïówki i stopki ..........................................................................86 Tworzenie nagïówków i stopek ..............................................86 Nagïówki i stopki w dokumencie zawierajÈcym wiele sekcji ............................................................................88 3 4 Poleć książkęKup książkę 4 5 Spis treĂci Przypisy .........................................................................................90 Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie przypisów ..................92 Symbole jako znaczniki przypisów .........................................93 Bibliografia ....................................................................................93 Dodawanie nowego cytatu ......................................................94 Znajdowanie ěródïa .................................................................95 Tworzenie bibliografii .............................................................96 Style i szablony ..............................................................97 Style ...............................................................................................97 Typy stylów .............................................................................98 Stosowanie stylu ......................................................................99 Tworzenie stylów ..................................................................100 Okienko zadañ Style ..............................................................102 Modyfikowanie stylów ..........................................................103 Usuwanie stylu ......................................................................103 Style wbudowane ..................................................................104 Malarz formatów oraz inne sposoby powtarzania stylu ......105 Kontrolowanie sposobu wklejania tekstu .............................106 Porównywanie podobnego formatowania ............................106 Ograniczanie formatowania dokumentu ..............................108 Problemy ze stylami ..............................................................110 Szablony .......................................................................................112 Szablon standardowy (Normal.dotm) ....................................113 Praca z szablonem .................................................................113 Tworzenie szablonów ............................................................114 Modyfikowanie szablonów ....................................................116 Zabezpieczanie szablonu .......................................................119 Tabele .........................................................................121 Tworzenie tabel ...........................................................................122 Szablony tabel ........................................................................123 Sekcja Tabele ..........................................................................124 Polecenie Wstaw tabelÚ .........................................................125 Rysowanie tabeli ....................................................................125 Konwertowanie tekstu na tabelÚ ..........................................127 Umieszczanie tabeli wewnÈtrz innej tabeli ..........................127 Wprowadzanie danych ..........................................................128 Edytowanie i formatowanie tabel ..............................................129 Zaznaczanie fragmentów tabeli ............................................129 Edycja danych w tabeli .........................................................131 Dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn .............131 Przenoszenie lub kopiowanie tabeli ......................................136 Zmiana kolejnoĂci wierszy ....................................................137 Formatowanie tabel ....................................................................137 Style tabeli .............................................................................138 Obramowania .........................................................................138 5 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Linie siatki .............................................................................140 Powtarzanie nagïówka tabeli ................................................140 OkreĂlanie miejsca podziaïu tabeli ........................................141 WïaĂciwoĂci tabeli .......................................................................141 Tabela .....................................................................................141 Wiersz ....................................................................................144 Kolumna .................................................................................144 Komórka .................................................................................145 Sortowanie danych w tabeli .......................................................146 Numerowanie komórek .........................................................148 Kierunek tekstu .....................................................................149 Obramowanie i cieniowanie .......................................................149 Obramowanie tabeli ..............................................................150 Cieniowanie ...........................................................................151 Konspekty, spisy treĂci, indeksy .................................. 153 Co to jest konspekt? .....................................................................153 Widok Konspekt .....................................................................154 Tworzenie i modyfikowanie konspektów .............................155 Poziomy konspektu a styl akapitu ........................................156 Drukowanie konspektu .........................................................158 Tworzenie spisu treĂci ................................................................158 Tworzenie i formatowanie spisu treĂci ................................158 Aktualizacja spisu treĂci ........................................................163 Usuwanie spisu treĂci ............................................................164 Spis ilustracji ...............................................................................164 Tworzenie indeksu ......................................................................167 Oznaczanie wyrazów i wyraĝeñ ...........................................167 Plik konkordancji ...................................................................169 Oznaczanie haseï indeksu ......................................................170 Tworzenie indeksu ................................................................171 Edycja indeksu .......................................................................172 Aktualizacja indeksu .............................................................173 Adresowanie ............................................................... 175 Korespondencja seryjna — pierwsze kroki .................................176 Tworzenie korespondencji seryjnej ............................................179 Koperty i etykiety ........................................................................186 dla pojedynczego elementu lub adresu ...............................190 Tworzenie i drukowanie kopert dla korespondencji seryjnej .................................................192 Tworzenie i drukowanie pojedynczej koperty ......................192 Tworzenie i drukowanie etykiet Tworzenie i drukowanie etykiet dla korespondencji seryjnej .................................................186 6 7 6 Poleć książkęKup książkę 8 9 Spis treĂci Opcje edycji oraz dostosowywanie programu ................195 Opcje edycji dokumentu ..............................................................195 Poruszanie siÚ w dokumencie .....................................................202 Definiowanie wyglÈdu okna programu .................................202 Widoki dokumentu ................................................................202 Widok Odczyt peïnoekranowy ..............................................203 Zakïadki .......................................................................................204 Sekrety zakïadek ....................................................................205 Sprawdzanie pisowni ..................................................................208 Sprawdzanie pisowni i gramatyki w trakcie pisania ...........209 Sprawdzanie pisowni w caïym dokumencie .........................210 Korzystanie ze sïowników niestandardowych .....................211 Szybkie wstawianie tekstu .........................................................213 Autokorekta ...........................................................................214 Automatyczne wstawianie tekstu i symboli podczas pisania ....................................................................214 Zmiana wielkoĂci liter .................................................................216 Pisanie i wstawianie równañ ......................................................216 Pisanie równania ...................................................................216 Wielokrotne uĝywanie i rozpowszechnianie czÚĂci dokumentu ......................................................................218 Tworzenie bloku konstrukcyjnego do ponownego uĝycia ....219 Znajdowanie i uĝywanie bloku konstrukcyjnego .................220 Zmienianie zawartoĂci bloku konstrukcyjnego ....................221 Zapisywanie i rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych za pomocÈ szablonu ................................221 Praca zespoïowa ..........................................................223 Praca wielu uĝytkowników nad jednym dokumentem ..............224 Pasek narzÚdzi Recenzja ........................................................224 Wstawianie komentarzy, czyli jak skrytykowaÊ cudzÈ pracÚ .....................................224 Edycja komentarzy ................................................................225 Drukowanie komentarzy .......................................................227 Usuwanie komentarzy ...........................................................228 Tworzenie notatek z wykorzystaniem tekstu ukrytego .......229 PrzeglÈdanie dokumentu .......................................................230 Porównywanie i scalanie dokumentów ................................233 Przygotowywanie dokumentu do recenzowania ..................234 WyïÈczanie fragmentów dokumentu spod ochrony .............236 Podpisy cyfrowe ..........................................................................237 Dodawanie wiersza podpisu do dokumentu .........................239 Dokument gïówny i dokumenty podrzÚdne ...............................241 Tworzenie ..............................................................................242 Zmiana poïoĝenia i edycja dokumentów podrzÚdnych .........243 Ochrona ..................................................................................244 Skorowidz ....................................................................247 7 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL 8 Poleć książkęKup książkę 6 KONSPEKTY, SPISY TRE¥CI, INDEKSY Co to jest konspekt? Konspekt to hierarchiczna struktura dokumentu, którÈ tworzÈ jego nagïówki i nagïówki podrzÚdne. Konspekt tworzÈ tytuïy wszystkich rozdziaïów i podrozdziaïów, a na tej podstawie dopiero powstaje dokument lub ksiÈĝka. Rozmiar czcionki nagïówka zaleĝy od poziomu konspektu ʊ rozmiar czcionki roĂnie wraz z poziomem. W ramach szablonu Normal.dotm program Word jest wyposaĝony w dziewiÚÊ stylów wbudowanych, które umoĝliwiajÈ tworzenie struktury konspek- tu. Konspekt przedstawia sposób organizacji do- kumentu i uïatwia modyfikacjÚ jego struktury. Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Widok Konspekt W programie Word dostÚpny jest specjalny widok Konspekt przeznaczony do pracy z konspektami. Typowy konspekt w widoku Konspekt przedstawia rysu- nek 6.1. Aby wïÈczyÊ widok Konspekt, przejdě na zakïadkÚ Widok i w sekcji Widoki kliknij przycisk Konspekt. Rysunek 6.1. Dokument przedstawiony w widoku Konspekt W widoku Konspekt program automatycznie tworzy wciÚcia nagïówków, aby pokazaÊ istniejÈce miÚdzy nimi relacje. Uĝytkownik moĝe wyĂwietliÊ lub ukryÊ okreĂlony poziom konspektu. NarzÚdzia do pracy z konspektem znajdujÈ siÚ na zakïadce Tworzenie konspektu tuĝ nad oknem dokumentu (rysunek 6.2). Aby wyĂwietliÊ okreĂlony poziom konspektu, wybierz odpowiedniÈ opcjÚ z listy rozwijanej Pokaĝ poziom w sekcji NarzÚdzia tworzenia konspektu. JeĂli chcesz, aby pokazywane byïy jednoczeĂnie wszystkie poziomy konspektu, wybierz opcjÚ Wszystkie poziomy. 154 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy Rysunek 6.2. Zakïadka Tworzenie konspektu Inna niezwykle poĝyteczna funkcja dostÚpna na zakïadce Tworzenie konspektu to Pokaĝ tylko pierwszy wiersz. JeĂli zaznaczysz pole wyboru Pokaĝ tylko pierwszy wiersz, program bÚdzie wyĂwietlaï pierwszy wiersz kaĝdego akapitu dokumentu. Zaznaczenie pola wyboru Pokaĝ formatowanie tekstu powoduje wyĂwietlanie szczegóïów formatowania konspektu. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy styl nagïówka ma wïasne formatowanie, które moĝe utrudniaÊ pracÚ nad strukturÈ dokumentu. Moĝliwa jest równieĝ zmiana kolejnoĂci nagïówków i tekstu podstawowego, przenoszenie ich w górÚ lub w dóï. Uĝytkownik moĝe podnosiÊ poziom nagïówka (polega to na zmianie tekstu podstawowego na nagïówek lub podwyĝszeniu po- ziomu nagïówka, na przykïad zmianie z Nagïówek 6 na Nagïówek 5) lub go obni- ĝaÊ. SïuĝÈ do tego przyciski dostÚpne w sekcji NarzÚdzia tworzenia konspektu. StrukturÚ dokumentu moĝna równieĝ organizowaÊ na nowo, przeciÈgajÈc symbole konspektu w lewo, w prawo, do góry lub do doïu. Tworzenie i modyfikowanie konspektów W celu utworzenia konspektu naleĝy przypisaÊ odpowiedni styl nagïówka do kaĝdego poziomu konspektu: styl Nagïówek 1 do pierwszego poziomu, styl Na- gïówek 2 do drugiego poziomu itd. Moĝesz najpierw napisaÊ konspekt, a dopiero potem przypisaÊ odpowiednie style nagïówków. Moĝesz równieĝ przypisywaÊ style nagïówków na bieĝÈco. W nowym dokumencie przeïÈcz siÚ do widoku Konspekt i po wpisaniu kaĝdego kolejnego nagïówka naciĂnij klawisz Enter. Program Word formatuje nagïówki, stosujÈc wbudowany styl nagïówka Nagïówek 1. JeĂli chcesz przypisaÊ nagïówek do innego poziomu i zastosowaÊ odpowiedni styl nagïówka, umieĂÊ w nim punkt wstawiania, a nastÚpnie na pasku narzÚdzi Tworzenie konspektu klikaj przycisk Podwyĝsz poziom lub Obniĝ poziom, aĝ nagïówek znajdzie siÚ na wymaganym poziomie. Aby przenieĂÊ nagïówek w inne miejsce, umieĂÊ w nim punkt wstawiania, a na- stÚpnie na pasku narzÚdzi Tworzenie konspektu klikaj przycisk PrzenieĂ w górÚ lub PrzenieĂ w dóï, aĝ nagïówek znajdzie siÚ w wymaganym miejscu. PamiÚtaj, ĝe 155 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL jeĂli nagïówek jest zwiniÚty, umieszczony pod nim tekst podrzÚdny jest przeno- szony razem z nim. Po odpowiednim zorganizowaniu dokumentu przeïÈcz siÚ do widoku normalnego, widoku ukïadu wydruku lub widoku ukïadu strony sieci Web, aby dodaÊ szcze- góïy i ilustracje do tekstu podstawowego. Moĝna takĝe zmieniÊ rozmieszczenie tekstu, przeciÈgajÈc symbole nagïówków konspektu i tekstu podstawowego w górÚ, w dóï, w lewo lub w prawo. Podczas przeciÈgania symbolu konspektu zwiniÚtego nagïówka umieszczone pod nim nagïówki podrzÚdne i tekst podstawowy równieĝ sÈ przenoszone lub ich poziom siÚ zmienia. Podczas przeciÈgania program Word wyĂwietla liniÚ pionowÈ na poziomie kaĝdego nagïówka. Zwolnij przycisk myszy, aby przydzieliÊ tekst do nowego poziomu. W programie Word do nagïówka zastosowany zostanie odpowiadajÈcy mu styl lub do tekstu podstawowego zastosowany zostanie styl Normalny. Poziomy konspektu a styl akapitu Standardowo przyjÚto, ĝe poziom 1. odpowiada stylowi Nagïówek 1, poziom 2. — stylowi Nagïówek 2 itd. OczywiĂcie poziomy konspektu moĝna dowolnie przypisaÊ do wybranych stylów akapitu. DziÚki temu uĝytkownik ma wiÚkszÈ kontrolÚ nad wyglÈdem konspektu. Poziom konspektu moĝna przypisaÊ do stylu akapitu w widoku Normalny lub Ukïad wydruku. W tym celu naleĝy przejĂÊ do jednego z tych widoków i kliknÈÊ akapit, do którego ma zostaÊ przypisany poziom konspektu. NastÚpnie naleĝy kliknÈÊ akapit prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybraÊ pozycjÚ Akapit. Pojawi siÚ okno dialogowe Akapit (rysunek 6.3). Wybierz poziom konspektu z listy rozwijanej Poziom konspektu. Aby usunÈÊ istniejÈcy poziom konspektu, wybierz opcjÚ Tekst podstawowy. 156 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy Rysunek 6.3. Okno dialogowe Akapit Widok Konspekt nie tylko pozwala utworzyÊ strukturÚ dokumentu, ale równieĝ uïatwia pracÚ z dïugim dokumentem. JeĂli wïÈczysz widok Konspekt i zwiniesz caïy tekst dokumentu z wyjÈtkiem nagïówków, to otrzymasz spis treĂci, w ramach którego moĝesz siÚ szybko i prosto przemieszczaÊ. Aby przejĂÊ do pracy nad konkretnym podpunktem, umieĂÊ kursor w jego nagïówku i kliknij ikonÚ Rozwiñ na zakïadce Tworzenie konspektu. Po zakoñczeniu pracy z rozdziaïem umieĂÊ kursor w jego nagïówku i kliknij ikonÚ Zwiñ. Zaznaczenie nagïówka, pod którym znajduje siÚ zwiniÚty tekst podrzÚdny, powoduje jednoczeĂnie zaznaczenie zwiniÚtego tekstu podrzÚdnego, mimo ĝe jest on niewidoczny. Wszelkie zmiany dokonywane w nagïówku, takie jak przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie go, majÈ takĝe wpïyw na zwiniÚty tekst podrzÚdny. 157 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Drukowanie konspektu Konspekt moĝesz drukowaÊ w taki sam sposób, jak drukujesz wszystkie inne do- kumenty programu Word. Przejdě do widoku Konspekt, zwiñ lub rozwiñ elementy konspektu, a nastÚpnie przejdě na zakïadkÚ Plik i wybierz polecenie Drukuj. JeĂli dokument jest sformatowany przy uĝyciu wbudowanych stylów, moĝna wydrukowaÊ tylko same nagïówki. Uĝyj przycisków dostÚpnych na pasku narzÚdzi Tworzenie konspektu, aby wyĂwietliÊ tylko te elementy, które chcesz wydrukowaÊ, a nastÚpnie wydrukuj konspekt. Tworzenie spisu treĂci Spis treĂci to element niezwykle potrzebny w dokumentach o duĝych rozmiarach, gdyĝ pozwala on czytelnikowi w prosty i szybki sposób zlokalizowaÊ interesu- jÈce go informacje. Spis treĂci jest zwykle umieszczany na poczÈtku dokumentu i zawiera spis wszystkich rozdziaïów i podrozdziaïów w dokumencie wraz z odpo- wiadajÈcÈ im informacjÈ o stronie, na której dany nagïówek siÚ znajduje. Jest to podstawowa róĝnica pomiÚdzy spisem treĂci a konspektem, który równieĝ wy- Ăwietla charakterystycznÈ strukturÚ dokumentu. Program Word posiada wbu- dowane narzÚdzie do automatycznego tworzenia spisu treĂci dokumentu. Tworzenie i formatowanie spisu treĂci Stworzenie spisu treĂci jest niezwykle proste, pod warunkiem ĝe prawidïowo wykorzystywaïeĂ poszczególne poziomy nagïówków w dokumencie. Najlepszym rozwiÈzaniem jest wykorzystanie tych samych stylów, których uĝywa siÚ do tworzenia konspektu. JeĂli nie uĝyïeĂ stylów nagïówków, moĝesz utworzyÊ spis treĂci, pod warunkiem ĝe uĝyjesz innego stylu dla kaĝdego poziomu, który ma byÊ uwzglÚdniony w spisie treĂci. Kaĝdy wpis w spisie treĂci jest powiÈzany z nagïówkiem, do którego siÚ odwoïuje. JeĂli wskaĝesz kursorem myszy wpis w spisie treĂci, pojawi siÚ podpowiedě informujÈca, ĝe wystarczy wcisnÈÊ klawisz Ctrl i jednoczeĂnie kliknÈÊ lewym przyciskiem myszy element spisu treĂci, aby przejĂÊ do wskazywanego przezeñ nagïówka. 158 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy Zanim zaangaĝujesz siÚ w tworzenie spisu treĂci, zastanów siÚ na chwilÚ nad tym, jak powinien on wyglÈdaÊ, aby rzeczywiĂcie byï uĝyteczny dla czytelnika. Wielu autorów ulega pokusie umieszczania w spisie treĂci kaĝdego nagïówka, który wystÚpuje w dokumencie. Takie dziaïanie neguje jednak sensownoĂÊ istnienia spisu treĂci. W koñcu zadaniem spisu treĂci jest uïatwienie czytelnikom wyszu- kiwania informacji w dokumencie. W spisie treĂci, który ciÈgnie siÚ na kilkanaĂcie stron, wyszukiwanie informacji jest jeszcze trudniejsze niĝ w samym dokumencie, gdyĝ czytelnik musi przeczytaÊ wszystkie nagïówki, zanim znajdzie ten, który go interesuje. JeĂli chcesz, aby tworzony spis treĂci byï naprawdÚ uĝyteczny, umieĂÊ go w osob- nej sekcji na poczÈtku dokumentu oraz nadaj stronom, na których siÚ on znajduje, osobnÈ numeracjÚ, na przykïad uĝywajÈc rzymskich cyfr. Takie rozwiÈzanie jest czÚsto stosowane w oficjalnych publikacjach i wydawnictwach. Spis treĂci moĝesz formatowaÊ w taki sam sposób jak kaĝdy inny tekst wewnÈtrz dokumentu ʊ wystarczy zaznaczyÊ tekst i nadaÊ mu odpowiednie atrybuty. Kolejne kroki prowadzÈce do stworzenia spisu treĂci sÈ nastÚpujÈce: 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawiÊ spis treĂci (zwykle na poczÈtku dokumentu). 2. Na zakïadce Odwoïania w sekcji Spis treĂci kliknij przycisk Spis treĂci (rysunek 6.4), a nastÚpnie wybierz odpowiedni styl spisu treĂci. Jest to najprostszy sposób tworzenia spisu treĂci w przypadku, gdy uĝywasz stan- dardowych nagïówków. JeĂli natomiast uĝywasz nagïówków niestandardowych, musisz wykonaÊ kilka dodatkowych kroków. W tym celu: 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawiÊ spis treĂci, i na zakïadce Odwoïania w sekcji Spis treĂci kliknij przycisk Spis treĂci, a nastÚpnie wybierz polecenie Wstaw spis treĂci. 2. W oknie dialogowym Spis treĂci (rysunek 6.5) po lewej widoczne jest okienko podglÈdu, w którym prezentowany jest wyglÈd spisu treĂci na wydruku dokumentu. Analogiczne okienko po lewej stronie prezentuje podglÈd spisu treĂci w formacie HTML. Standardowo numery stron w spisie treĂci sÈ wyrównywane do prawej. Spis treĂci moĝe równieĝ posiadaÊ znaki wiodÈce tabulacji. Moĝesz usunÈÊ numery stron i wyrównanie do prawej oraz usunÈÊ lub zmieniÊ znaki wiodÈce tabulacji. W wersji HTML elementy spisu treĂci sÈ hiperïÈczami do odpowiednich miejsc w dokumencie. Kliknij przycisk Opcje. 159 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Rysunek 6.4. Sekcja Spis treĂci zakïadki Odwoïania Rysunek 6.5. Okno dialogowe Spis treĂci 160 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy 3. KlikniÚcie przycisku Opcje powoduje pojawienie siÚ okna dialogowego Opcje spisu treĂci (rysunek 6.6). WyĂwietla ono wszystkie dostÚpne w dokumencie style. W sekcji DostÚpne style zaznaczone sÈ style, które zostanÈ uwzglÚdnione w spisie treĂci, a w sekcji Poziom spisu treĂci moĝna siÚ dowiedzieÊ, jaki styl stosowany jest na jakim poziomie. Uĝytkownik moĝe te wszystkie ustawienia zdefiniowaÊ samodzielnie. Jest to szczególnie waĝne, jeĂli nagïówki dokumentu posiadajÈ niestandardowe style. W sekcji DostÚpne style znajdě styl zastosowany do nagïówków w dokumencie, a w sekcji Poziom spisu treĂci obok nazwy stylu wpisz liczbÚ od 1 do 9, aby wskazaÊ poziom, który chcesz przypisaÊ do stylu nagïówka. Rysunek 6.6. Okno dialogowe Opcje spisu treĂci 4. Kliknij przycisk OK, aby powróciÊ do okna dialogowego Spis treĂci. 5. Wybierz spis treĂci odpowiedni do typu dokumentu: Q Dokument przeznaczony do wydrukowania — jeĂli tworzysz dokument przeznaczony do wydrukowania na papierze, moĝna utworzyÊ spis treĂci, w którym kaĝde hasïo bÚdzie zawieraïo zarówno nagïówek, jak i numer strony, na której ten nagïówek siÚ znajduje. DziÚki temu uĝytkownicy bÚdÈ mogli szybko przejĂÊ do odpowiedniej strony. Q Dokument przeznaczony do czytania na ekranie — w przypadku dokumentu przeznaczonego do czytania na ekranie w programie Word moĝna sformatowaÊ hasïa spisu treĂci jako hiperïÈcza, dziÚki czemu uĝytkownicy bÚdÈ mogli przechodziÊ do nagïówka w dokumencie, klikajÈc odpowiadajÈce mu hasïo w spisie treĂci. 6. Aby zastosowaÊ jeden z dostÚpnych projektów, kliknij go w polu Formaty. 7. Kliknij przycisk OK, aby umieĂciÊ spis treĂci wewnÈtrz dokumentu (rysunek 6.7). 161 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Rysunek 6.7. Przykïadowy spis treĂci Jak z pewnoĂciÈ zauwaĝyïeĂ, program Word oferuje znacznÈ róĝnorodnoĂÊ w za- kresie wyboru formatu spisu treĂci. W oknie dialogowym Spis treĂci moĝesz wybraÊ jeden z wielu dostÚpnych formatów z listy rozwijanej Formaty. JeĂli jednak ĝaden z dostÚpnych formatów Ci nie odpowiada, moĝesz samodzielnie zaprojektowaÊ wyglÈd spisu treĂci w swoim dokumencie. Aby stworzyÊ styl spisu treĂci: 1. Przejdě do okna Spis treĂci, upewnij siÚ, ĝe z listy rozwijanej Formaty wybrana jest opcja Z szablonu, i kliknij przycisk Modyfikuj. 2. Pojawi siÚ okno dialogowe Styl (rysunek 6.8) zawierajÈce listÚ wszystkich stylów spisu treĂci w uĝywanym przez Ciebie szablonie. Wybierz styl i kliknij przycisk Modyfikuj. Rysunek 6.8. JeĂli nie odpowiadajÈ Ci dostÚpne w szablonie style spisu treĂci, moĝesz je samodzielnie modyfikowaÊ 162 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy JeĂli oznaczyïeĂ fragment akapitu stylem nagïówka, a mimo to nie jest on umiesz- czany w spisie treĂci nawet po jego aktualizacji, to pamiÚtaj, ĝe chociaĝ oznacze- nie fragmentu akapitu stylem nagïówka jest moĝliwe, w programie Microsoft Word taki tekst jest umieszczany w spisie treĂci tylko wówczas, jeĂli znajduje siÚ na poczÈtku akapitu. Aby umieĂciÊ w spisie tekst znajdujÈcy siÚ w Ărodku akapi- tu, naleĝy go zaznaczyÊ, nacisnÈÊ kombinacjÚ klawiszy Alt+Shift+O, a nastÚp- nie postÚpowaÊ zgodnie z procedurÈ tworzenia spisu treĂci z pól spisu treĂci. Jak wiesz, spis treĂci jest wstawiany do dokumentu jako pole. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe zamiast spisu treĂci bÚdzie widoczny tylko kod pola {TOC}. Oznacza to, ĝe zamiast wyników wyĂwietlane jest samo pole. Aby zobaczyÊ wyniki spisu treĂci, zaznacz caïe pole spisu treĂci, ïÈcznie z nawiasami klamrowymi {}, a nastÚpnie naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Shift+F9. Aktualizacja spisu treĂci Program tworzy elementy spisu treĂci za pomocÈ kodów pól. Jest to najlepsze rozwiÈzanie, poniewaĝ w wyniku edytowania dokumentu nagïówki oraz nume- ry stron mogÈ ulec zmianie. DziÚki zastosowaniu kodów pól aktualizacja spisu treĂci sprowadza siÚ do aktualizacji pól. PamiÚtaj, ĝe jeĝeli dodajesz, usuwasz, przenosisz lub edytujesz nagïówki lub inny tekst w dokumencie, naleĝy zaktuali- zowaÊ spis treĂci. Naleĝy tak zrobiÊ na przykïad po dokonaniu edycji nagïówka lub przeniesieniu go na innÈ stronÚ. W tym celu: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij element spisu treĂci i z menu kontekstowego wybierz opcjÚ Aktualizuj pole. 2. Pojawi siÚ okno dialogowe Aktualizowanie spisu treĂci (rysunek 6.9). DostÚpne opcje to Aktualizacja wyïÈcznie numerów stron oraz Aktualizacja caïego spisu. Wybierz odpowiedniÈ opcjÚ, a nastÚpnie kliknij przycisk OK. Rysunek 6.9. Okno dialogowe Aktualizowanie spisu treĂci 163 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Usuwanie spisu treĂci JeĂli zdecydowaïeĂ, ĝe jednak nie bÚdziesz korzystaÊ ze spisu treĂci, lub z jakichĂ innych powodów chcesz go usunÈÊ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Na zakïadce Odwoïania w sekcji Spis treĂci kliknij przycisk Spis treĂci. 2. Kliknij polecenie Usuñ spis treĂci. Moĝesz równieĝ zaznaczyÊ spis treĂci rÚcznie, po czym nacisnÈÊ klawisz Delete. Spis ilustracji Spis ilustracji to zestawienie wszystkich rysunków, równañ lub tabel dokumentu. Spis ilustracji jest tworzony analogicznie jak spis treĂci. Program szuka elemen- tów o tym samym stylu (na przykïad podpisów) i tworzy spis ilustracji z numerami stron, na których siÚ one znajdujÈ. Dlatego warunkiem koniecznym stworzenia spisu ilustracji jest zastosowanie jednolitego stylu podpisów rysunków. Aby stworzyÊ spis ilustracji, musisz zaczÈÊ od nazwania rysunków znajdujÈcych siÚ w dokumencie. Podpisy rysunków moĝesz dodaÊ automatycznie lub rÚcznie. JeĂli chcesz to zrobiÊ w sposób automatyczny: 1. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis. 2. Pojawi siÚ okno dialogowe Podpis (rysunek 6.10), w którym naleĝy kliknÈÊ przycisk Autopodpis. Rysunek 6.10. Okno dialogowe Podpis 164 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy 3. W oknie dialogowym Autopodpis (rysunek 6.11) na liĂcie Dodaj podpis przy wstawianiu zaznacz elementy, dla których program Word ma wstawiÊ podpisy. Rysunek 6.11. Okno dialogowe Autopodpis 4. Wybierz pozostaïe opcje. 5. W dokumencie wstaw element, do którego ma zostaÊ dodany podpis. 6. Program Word automatycznie doda odpowiedni podpis. 7. JeĂli chcesz dodaÊ opcjonalny opis, kliknij obszar za podpisem i wpisz odpowiedni tekst. JeĂli wolisz dodaÊ podpisy do rysunków rÚcznie, to: 1. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis. 2. W oknie dialogowym Podpis na liĂcie Etykieta zaznacz element, dla którego program Word ma wstawiÊ podpis. 3. Wybierz dowolne z pozostaïych opcji. JeĂli do podpisów ilustracji zostaïy juĝ zastosowane style niestandardowe, moĝna okreĂliÊ ustawienia stylów, których program Word bÚdzie uĝywaÊ podczas tworzenia spisów ilustracji. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe ten sam styl niestandardowy musi byÊ zastosowany do wszystkich podpisów ilustracji, przy czym moĝe on byÊ stosowany tylko do podpisów. 165 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Procedura tworzenia spisu ilustracji jest nastÚpujÈca: 1. UmieĂÊ kursor w miejscu, w którym ma zostaÊ wstawiony spis ilustracji. 2. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw spis ilustracji. Pojawi siÚ okno dialogowe Spis ilustracji (rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Okno dialogowe Spis ilustracji 3. Zakïadka Spis ilustracji skïada siÚ z okienka podglÈdu, w którym prezentowany jest wyglÈd spisu rysunków na wydruku dokumentu. Analogiczne okienko po prawej stronie prezentuje podglÈd spisu rysunków w formacie HTML. Moĝesz usunÈÊ lub wyĂwietliÊ numery stron, wyrównaÊ numery stron do prawej oraz wybraÊ wiodÈce znaki tabulacji, a takĝe doïÈczyÊ etykietÚ i numer. W wersji HTML elementy spisu treĂci sÈ hiperïÈczami do odpowiednich miejsc w dokumencie. 4. W sekcji Ogólne wybierz format spisu z listy rozwijanej Formaty. JeĂli w Twoim dokumencie znajduje siÚ zarówno spis treĂci, jak równieĝ spis rysunków, wybierz dla obu spisów ten sam format. DziÚki temu oba spisy, wystÚpujÈc jeden za drugim, nie bÚdÈ wyglÈdaïy znaczÈco róĝnie i na ich widok czytelnicy nie zacznÈ mrugaÊ z zaskoczenia. 5. Z listy rozwijanej Etykieta podpisu wybierz odpowiedniÈ etykietÚ (dostÚpne opcje to Rysunek, Równanie, Tabela oraz (brak)). 166 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy 6. Przycisk Opcje wywoïuje okno dialogowe Opcje spisu ilustracji. Pozwala ono wybraÊ styl, którego program ma szukaÊ podczas tworzenia spisu ilustracji. 7. Kliknij przycisk OK w oknie Opcje spisu ilustracji, a nastÚpnie ponownie kliknij przycisk OK w oknie Spis ilustracji. Spis ilustracji zostanie utworzony. W przypadku dodawania, usuwania, przenoszenia lub edytowania podpisów albo innego tekstu w dokumencie naleĝy zaktualizowaÊ spis ilustracji. Na przykïad jeĂli podpis zostaï poddany edycji i przeniesiony na innÈ stronÚ, naleĝy siÚ upewniÊ, ĝe w spisie ilustracji jest zawarty podpis i numer strony po modyfikacji. Aby zaktualizowaÊ spis ilustracji, naleĝy kliknÈÊ po jego lewej stronie i nacisnÈÊ klawisz F9. Tworzenie indeksu Kaĝde powaĝne opracowanie naukowe i ksiÈĝka powinny zawieraÊ indeks. Uĝyt- kownicy sieci WWW przyzwyczaili siÚ do moĝliwoĂci przeszukiwania witryny przy uĝyciu wyszukiwarki. Skorowidz takiej elastycznoĂci nigdy nie osiÈgnie, ale uïatwia on szybkie wyszukiwanie interesujÈcego czytelnika tematu. Dobry indeks to prawdziwe dzieïo sztuki. Jest jednÈ z dwóch moĝliwoĂci wzglÚdnie szybkiego odszukania interesujÈcego nas tematu w dïugim dokumencie. DrugÈ jest oczywiĂcie spis treĂci. Tworzenie indeksu to praca trudna i czasochïonna. Na szczÚĂcie program Word zawiera wbudowane narzÚdzie, które usprawnia proces oznaczania haseï indeksu oraz generowania samego indeksu. Sïowa i wyraĝenia, które powinny znaleěÊ siÚ w indeksie, trzeba najpierw oznaczyÊ. Oznaczanie wyrazów i wyraĝeñ W programie Word dostÚpne sÈ dwa sposoby zaznaczania sïów i zwrotów w do- kumencie w celu umieszczenia ich w indeksie. Pierwszy z nich to oznaczanie sïów i wyraĝeñ pojedynczo przez uĝycie okna dialogowego Oznaczanie wpisu indeksu, a drugi ʊ stworzenie pliku konkordancji i umieszczenie w nim wszystkich haseï indeksu. JeĂli chcesz skorzystaÊ z prostej, aczkolwiek maïo eleganckiej metody tworzenia pliku konkordancji, musisz siÚ liczyÊ z faktem, ĝe tego typu indeks 167 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL nie bÚdzie zbyt uĝyteczny dla czytelnika. JeĂli jednak indeks, który tworzysz, ma jedynie istnieÊ i zostanie doïÈczony do dokumentu, którego i tak nikt nie bÚdzie czytaÊ, moĝesz posïuĝyÊ siÚ prostszym sposobem i stworzyÊ plik konkordancji. JeĂli zdecydowaïeĂ siÚ na rozwiÈzanie bardziej ambitne, chociaĝ niestety czaso- chïonne, to poniĝej przedstawiona zostaïa procedura opisujÈca sposób oznaczania wyrazów i wyraĝeñ, które program ma uwzglÚdniaÊ podczas tworzenia indeksu: 1. Zaznacz wyraz lub wyraĝenie, które ma staÊ siÚ hasïem indeksowym. 2. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Oznacz hasïo. Pojawi siÚ okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu 3. Zaznaczony wyraz pojawi siÚ w polu Wpis gïówny. OznaczajÈc hasïa, które chcesz umieĂciÊ w indeksie, zastanów siÚ, w jaki sposób Ty szukaïbyĂ informacji, gdybyĂ po raz pierwszy wziÈï do rÚki dokument, nad którym aktualnie pracujesz. Spróbuj sobie wyobraziÊ, jak inni bÚdÈ szukaÊ informacji w tworzonym teraz indeksie, i dostosuj do tego sposobu myĂlenia zakres haseï, które w nim umieszczasz. 4. W polu tekstowym Wpis podrzÚdny moĝesz wpisaÊ hasïo podrzÚdne skojarzone z hasïem gïównym. 168 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy 5. Moĝesz podaÊ numer strony, na której znajduje siÚ hasïo, ale moĝesz równieĝ odesïaÊ czytelnika do innego hasïa indeksu. W tym celu wybierz opcjÚ Odsyïacz i wpisz odpowiedni tekst we wskazanym polu tekstowym. 6. Standardowo obok hasïa program Word umieszcza w indeksie numer strony, na której to hasïo siÚ znajduje (opcja BieĝÈca strona). 7. JeĂli w indeksie ma zostaÊ umieszczony zakres stron, wybierz opcjÚ Zakres stron. Moĝesz to zrobiÊ tylko i wyïÈcznie wtedy, gdy zakres stron zostaï oznaczony za pomocÈ zakïadki. Aby wskazaÊ zakres stron, wybierz nazwÚ odpowiedniej zakïadki z listy rozwijanej Zakïadka. 8. OkreĂl format numeru strony, zaznaczajÈc pola wyboru Pogrubienie i Kursywa. 9. NastÚpnie kliknij przycisk Oznacz w celu oznaczenia wybranego wyrazu lub przycisk Oznacz wszystko, jeĂli chcesz oznaczyÊ wszystkie wystÈpienia zaznaczonego wyrazu. Przesuñ okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu do rogu okna programu i sko- rzystaj z niego ponownie, gdy natrafisz na kolejne hasïo, które uznasz za godne umieszczenia w indeksie. Wszystkie kody pól, ïÈcznie z kodami pól indeksu, pojawiÈ siÚ w dokumencie, gdy klikniesz przycisk Oznacz. Plik konkordancji Przedstawimy teraz metodÚ, która jest niezwykle przydatna, gdy kilka dokumen- tów zawiera te same wyrazy lub wyraĝenia. Program Word nie jest wyposaĝony w specjalne narzÚdzie do tworzenia pliku konkordancji ʊ plik konkordancji to osobny dokument zawierajÈcy dwukolumnowÈ tabelÚ. Tworzenie pliku konkordancji Plik konkordancji moĝna utworzyÊ w nastÚpujÈcy sposób: 1. Utwórz tabelÚ skïadajÈcÈ siÚ z dwóch kolumn. 2. W lewej kolumnie wprowadě tekst, który program ma odszukaÊ i oznaczyÊ jako hasïo indeksu. 3. W prawej kolumnie wpisz hasïo indeksu, które program ma przypisaÊ do tekstu znajdujÈcego siÚ w lewej kolumnie. Aby utworzyÊ hasïo podrzÚdne, wpisz hasïo gïówne, znak dwukropka (:) i hasïo podrzÚdne. 4. Powtórz powyĝsze czynnoĂci dla kaĝdego wyrazu lub wyraĝenia, które program ma odszukaÊ i oznaczyÊ jako hasïo indeksu. 169 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Aby znaleěÊ siÚ w indeksie, sïowa w dokumencie muszÈ dokïadnie odpowiadaÊ sïowom znajdujÈcym siÚ w lewej kolumnie tabeli pliku konkordancji. JeĂli na przykïad w lewej kolumnie umieĂcisz sïowo „kowal”, to program Word, napotkawszy w tekĂcie dokumentu nazwisko „Kowal”, nie skojarzy go ze znajdujÈcym siÚ w pliku konkordancji sïowem „kowal”. 5. Zapisz plik konkordancji. Szybkim sposobem tworzenia pliku konkordancji jest otwarcie równoczeĂnie pliku konkordancji i indeksowanego dokumentu. Aby jednoczeĂnie umieĂciÊ na ekranie obydwa dokumenty, przejdě na zakïadkÚ Widok i w sekcji Okno kliknij przycisk WyĂwietl obok siebie. NastÚpnie naleĝy kopiowaÊ z indeksowanego dokumentu tekst, który ma siÚ znaleěÊ w indeksie, i umieszczaÊ go w lewej kolumnie pliku konkordancji. Oznaczanie haseï indeksu Pliku konkordancji moĝesz uĝyÊ do oznaczenia haseï indeksu w dowolnym do- kumencie. 1. Otwórz dokument, który chcesz indeksowaÊ. 2. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Wstaw indeks. 3. Kliknij przycisk Autozaznaczanie. 4. Pojawi siÚ okno dialogowe Otwórz plik Autozaznaczania indeksu. Odszukaj plik konkordancji utworzony zgodnie z zamieszczonym powyĝej opisem i kliknij przycisk Otwórz. Program odszuka wyrazy i wyraĝenia z lewej kolumny i oznaczy je wedïug instrukcji podanych w prawej kolumnie. Teraz w caïym dokumencie pojawiÈ siÚ kody pól w miejscach, w których plik konkordancji powiÈzaï sïowa z indeksem. 170 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy Tworzenie indeksu Po zaznaczeniu sïów i wyraĝeñ, które majÈ siÚ znaleěÊ w indeksie, moĝesz przejĂÊ do tworzenia samego indeksu. W programie Word indeks przybiera postaÊ kolumn w stylu gazetowym. Dla indeksu tworzona jest nowa sekcja. Aby wygenerowaÊ indeks, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě na zakïadkÚ Odwoïania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Wstaw indeks. Pojawi siÚ okno Indeks (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Okno dialogowe Indeks 2. Z listy rozwijanej Formaty wybierz format indeksu. W oknie PodglÈd wydruku zobaczysz, jak bÚdzie wyglÈdaï indeks w wybranym formacie. 3. W sekcji Typ zaznacz opcjÚ Zwarty zamiast opcji WciÚty, jeĂli chcesz, aby hasïa podrzÚdne byïy umieszczane bezpoĂrednio, bez wciÚcia pod hasïami gïównymi. 4. W polu Kolumny wpisz lub wybierz liczbÚ kolumn tworzonego indeksu. JeĂli chcesz, aby indeks byï przedstawiany w wiÚcej niĝ dwóch kolumnach, koniecznie zaznacz opcjÚ Zwarty, aby kolumny nie nachodziïy na siebie. 5. Dodatkowo moĝesz zaznaczyÊ pole wyboru Numery stron wyrównaj do prawej. JeĂli zaznaczysz to pole, to bÚdziesz równieĝ mógï dokonaÊ wyboru wiodÈcych znaków tabulacji. 6. Kliknij przycisk OK. 171 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL JeĂli jesteĂ ĝÈdny przygód i chcesz opracowaÊ wïasny styl indeksu, kliknij przycisk Modyfikuj w oknie dialogowym Indeks. Pojawi siÚ okno dialogowe Styl, w którym moĝesz opracowaÊ wïasny styl indeksu. Styl Indeks 1 jest odpowiedzialny za wyglÈd hasïa gïównego, natomiast style Indeks 2, Indeks 3 itd. odpowiadajÈ za wyglÈd kolejnych poziomów haseï podrzÚdnych. Edycja indeksu Po utworzeniu indeksu koniecznie przeczytaj umieszczone w nim wpisy. Wpisy indeksu nie sÈ, co ciekawe, przechowywane w samym indeksie, ale w kodach pól wewnÈtrz dokumentu. Dlatego odszukanie i poprawienie wpisu indeksu, który jest bïÚdnie zapisany lub znajduje siÚ w niewïaĂciwym miejscu, moĝe byÊ trudne. Wpisy indeksu sÈ umieszczone wewnÈtrz nawiasu klamrowego w cudzy- sïowie oraz sÈ poprzedzone kodem „XE” (z ang. Index Entry). Tekst wpisu w in- deksie znajduje siÚ wewnÈtrz cudzysïowu. Aby przejĂÊ do edycji indeksu, kliknij przycisk Pokaĝ wszystko znajdujÈcy siÚ w sekcji Akapit zakïadki NarzÚdzia gïówne, aby zobaczyÊ kody pól w dokumen- cie. NastÚpnie odszukaj wpis, który chcesz poprawiÊ lub usunÈÊ. Najprostszym sposobem jest klikniÚcie przycisku Znajdě w sekcji Edytowanie zakïadki NarzÚ- dzia gïówne (lub naciĂniÚcie kombinacji klawiszy Ctrl+F), wprowadzenie sïowa indeksu, które wymaga modyfikacji, i klikniÚcie przycisku Znajdě nastÚpny. Pole- cenie Znajdě wyszukuje wpisy w indeksie równie dobrze jak kaĝde inne sïowo w tekĂcie ʊ oczywiĂcie pod warunkiem ĝe pokazywanie kodów jest aktywne. Gdy wpis zostanie odszukany, usuñ go lub zmodyfikuj. Moĝesz równieĝ zastÈpiÊ wpis w cudzysïowie wpisem poprawnym. Upewnij siÚ tylko, ĝe nie usunÈïeĂ zna- ków cudzysïowu lub nie wprowadziïeĂ nadmiarowych spacji. JeĂli pola XE nie sÈ widoczne, kliknij przycisk Pokaĝ wszystko. Aby usunÈÊ hasïo indeksu, zaznacz caïe pole razem z nawiasami {} i naciĂnij klawisz Delete. Aby zaktualizowaÊ indeks, kliknij z jego lewej strony i naciĂnij klawisz F9. Indeks jest wstawiany do dokumentu w postaci pola. JeĂli zamiast indeksu wyĂwietlany jest tekst w rodzaju {INDEX}, to oznacza, ĝe wyĂwietlane jest pole zamiast wyników pola. Aby wyĂwietliÊ wyniki indeksu, zaznacz caïe pole indeksu, ïÈcznie z nawiasami klamrowymi {}, a nastÚpnie naciĂnij klawisze Shift+F9. 172 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy treĂci, indeksy Aktualizacja indeksu Jeĝeli dodawane, usuwane, przenoszone lub edytowane sÈ hasïa indeksu albo inny tekst w dokumencie, naleĝy zaktualizowaÊ indeks. Na przykïad jeĂli hasïo indeksu jest edytowane i przenoszone na innÈ stronÚ, naleĝy siÚ upewniÊ, ĝe w indeksie znajdzie siÚ hasïo i numer strony po modyfikacji. W tym celu naleĝy umieĂciÊ kur- sor wewnÈtrz indeksu i nacisnÈÊ klawisz F9 lub kliknÈÊ wewnÈtrz indeksu pra- wym przyciskiem myszy i wybraÊ z menu kontekstowego opcjÚ Aktualizuj pole. 173 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL 174 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ D data i godzina, wstawianie, 60, 61 dokumenty domyĂlny folder przechowywania, 18 gïówne, 241, 242, 243 odzyskiwanie, 31 opcje edycji, 195, 196 otwieranie, 15, 16, 17, 18 podrzÚdne, 241, 242, 243, 244 porównywanie i scalanie, 233, 234 praca zespoïowa, 224, 244, 245 tworzenie, 14, 15 usuwanie, 30 widoki, 202, 203 wiersz podpisu, 239, 240 wydruk, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 wymiana miÚdzy aplikacjami, 19 zakïadki, 204, 205, 206 zapisywanie, 28, 29 zmiana nazwy, 30 zmiana wielkoĂci liter, 216 drukowanie, 21, 22, 23, 24, 25 problemy, 26, 27 szybkie, 25, 26 A AddressBlock, pole, 183 ASK, FILLIN, pole, 184 Autokorekta, 214, 215 B bibliografia, 93 dodawanie cytatu, 94 tworzenie, 96 znajdowanie ěródïa, 95 bloki konstrukcyjne, 218 edycja, 221 szablony, 221, 222 tworzenie, 219 uĝywanie, 220 C Caps Lock, klawisz, 21 cofanie, 45, 46 czcionka kolor, 48, 49 krój, 48 rozmiar, 47 wyróĝnienie, 49 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL E etykiety, 186, 187 dla pojedynczego adresu, 190 koñczenie scalania, 189 przeglÈdanie, 189 rozmieszczanie danych, 187 F FIM-A, kod, 194 format RTF, 20 txt, 20 formatowanie tekstu, 47 ograniczenie, 108, 109, 110 porównywanie, 106, 107, 108 G grafika, wstawianie, 62, 70 H hiperïÈcza, 206, 207, 208 IF, pole, 184 I K kolumny, 83, 84, 85, 86 komentarze, 224, 225 drukowanie, 227 edycja, 225, 226 usuwanie, 228, 229 konspekt, 153 drukowanie, 158 listy numerowane, 74, 75 modyfikowanie, 155 poziomy, 156 tworzenie, 155 Konspekt, widok, 154, 157 koperty, 192, 193, 194 kopiowanie tekstu, 37 248 korespondencja seryjna, 175, 176, 177, 178 etykiety, 186, 187, 189, 190 koperty, 192, 193, 194 pola dodatkowe, 184 tworzenie, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186 ksztaïty, wstawianie, 62, 63, 64, 65 L linijka pionowa, wïÈczanie, 53 listy numerowane, 71, 72, 73, 78, 79 przerwanie, 82 punktowane, 71, 72, 73, 79 ’ ïÈcznik nierozdzielajÈcy, wstawianie, 39 ïÈcznik opcjonalny, wstawianie, 39 M Malarz formatów, 105 masowe przesyïki pocztowe, 176 MERGEREC, pole, 184 MERGESEQ, pole, 184 Microsoft Certificate Server, 238 N nagïówki, 86 formatowanie, 87 numerowanie, 75 usuwanie, 88 wiele sekcji, 88, 89 wstawianie, 86, 87 NEXT, pole, 184 NEXTIF, pole, 184 Normal.dotm, 113 numeracja, 71, 72, 73 elementów w akapicie, 76 konspektu, 74 nagïówków, 75 Poleć książkęKup książkę Skorowidz pusta lista, 78 style, 79 usuwanie, 82 numerowanie stron, 57 formatowanie, 57, 58, 59 od róĝnych numerów, 59 usuwanie, 60 O obrazy online, wstawianie, 69 obszar roboczy, 12 Odczyt peïnoekranowy, widok, 203 odstÚpy, 21 opcje edycji dokumentu, 195, 196 P pasek narzÚdzi, 13 pasek tytuïowy, 12 podpisy cyfrowe, 237, 238, 239 podziaï kolumny, wstawianie, 39 podziaï strony, wstawianie, 39 podziaï wiersza, wstawianie, 39 pole, wstawianie, 39 polskie znaki, 21 POSTNET, kod, 194 powtarzanie, 46 praca zespoïowa, 224, 244, 245 przypisy, 90, 91, 92 edycja, 92 symbole, 93 punktory, 80 wstawianie, 81, 82 R Recenzja, zakïadka, 224 równania, 216 pisanie, 216, 217, 218 RTF, format, 20 S SET, pole, 184 SKIPIF, pole, 184 sïowniki niestandardowe, 211, 212, spacja nierozdzielajÈca, wstawianie, 213 39 spis treĂci, 158, 159, 160, 161 aktualizacja, 163 styl, 162 usuwanie, 164 sprawdzanie gramatyki, 208, 209 sprawdzanie pisowni, 208, 209 automatyczne, 210 sïowniki niestandardowe, 211, 212, 213 w caïym dokumencie, 210 stopki, 86 formatowanie, 87 usuwanie, 88 wiele sekcji, 88, 89 wstawianie, 86 strony, numerowanie, 57, 58, 59, 60 style, 97, 98 akapitu, 99 listy, 99 Malarz formatów, 105 modyfikowanie, 103 problemy, 110, 111, 112 stosowanie, 99, 100 tabeli, 99 tworzenie, 100, 101, 102 usuwanie, 103 wbudowane, 104, 105 znaku, 99 Style, okno, 102 symbole wieloznaczne, 42, 43, 44, 45 symbole, wstawianie, 53, 54 szablon, 15, 112, 113 dodawanie formantów, 116, 117, 118 modyfikowanie, 116 standardowy, 113 tekst instruktaĝowy, 118 tworzenie, 114, 115, 116 zabezpieczanie, 119, 120 249 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL Ăledzenie zmian, 230, 231 akceptowanie i odrzucanie, 232, 233 ukrywanie, 231 ¥ T tabele, 121 cieniowanie, 149, 150, 151, 152 dodawanie kolumn, 131, 134, 135 dodawanie komórek, 131, 133 dodawanie wierszy, 131, 133, 134 dzielenie komórek, 135 edycja danych, 131 formatowanie, 129, 137 kierunek tekstu, 149 konwertowanie tekstu, 127 kopiowanie, 136 linie siatki, 140 miejsce podziaïu, 141 numerowanie komórek, 148 obramowania, 138, 139, 140, 149, 150, 151 powtarzanie nagïówka, 140, 141 przenoszenie, 136 rysowanie, 125, 126 scalanie komórek, 135 sortowanie danych, 146, 147, 148 style, 138 szablony, 123 tworzenie, 122, 123, 124, 125 usuwanie, 135 usuwanie kolumn, 131, 132 usuwanie komórek, 131, 132 usuwanie wierszy, 131, 132 wewnÈtrz innej tabeli, 127, 128 wïaĂciwoĂci, 141, 142, 143 wprowadzanie danych, 128 zaznaczanie, 36, 129, 130 zmiana kolejnoĂci wierszy, 137 Tabele, sekcja, 124 tekst formatowanie, 47 kopiowanie, 37 odstÚpy miÚdzy wierszami, 51, 52 pozycjonowanie, 50 symbole, 53, 54 usuwanie, 38, 39 wklejanie, 37, 38, 106 wycinanie, 38 wyrównywanie, 50 wyszukiwanie, 40, 41, 42, 43, 44, 45 zasady edycji, 55, 56, 57 zastÚpowanie, 42 zaznaczanie, 33, 34, 35, 36, 37 znaki podziaïu, 55 tekst ukryty, 229 przeglÈdanie, 229 wprowadzanie, 229 U Ukïad sieci Web, widok, 203 Ukïad wydruku, widok, 202 uruchomienie, 10, 11, 12 Ustawienia strony, okno, 22, 23, 24 usuwanie tekstu, 38, 39 W Wersja robocza, widok, 202 widoki dokumentu, 202 Odczyt peïnoekranowy, 203 Ukïad sieci Web, 203 Ukïad wydruku, 202 Wersja robocza, 202 wielka litera, 21 wielokropek, wstawianie, 40 wklejanie tekstu, 37, 38, 106 Word koñczenie pracy, 31 obszar roboczy, 12 uruchomienie, 10, 11, 12 WordArt, wstawianie, 66, 67 Wstaw tabelÚ, polecenie, 125 wstawianie data i godzina, 60, 61 element Autotekstu, 39 grafika, 62, 70 ksztaïty, 62, 63, 64, 65 ïÈcznik nierozdzielajÈcy, 39 250 Poleć książkęKup książkę Skorowidz ïÈcznik opcjonalny, 39 nagïówek, 86, 87 obrazy online, 69 podziaï kolumny, 39 podziaï strony, 39 podziaï wiersza, 39 pole, 39 punktory, 80, 81, 82 spacja nierozdzielajÈca, 39 stopka, 86 symbole, 53, 54 wielokropek, 40 WordArt, 66, 67 zastrzeĝony znak towarowy, 40 znak towarowy, 40 znak zastrzeĝenia praw autorskich, 40 znaki podziaïu, 55 znaki specjalne, 39 wstÈĝka, 13 wycinanie tekstu, 38 wydruk problemy, 26, 27 przygotowanie, 21, 22, 23, 24, 25 szybki, 25, 26 wypunktowanie, 71, 72, 73 style, 79 usuwanie, 82 wyszukiwanie elementów specjalnych, 42 wyszukiwanie tekstu, 40, 41, 42 symbole wieloznaczne, 43, 44, 45 Z zagnieĝdĝone tabele, 127, 128 zakïadki, 204, 205 a Autokorekta, 205 predefiniowane, 206 ukryte, 205 zastrzeĝony znak towarowy, wstawianie, 40 zaznaczanie tekstu, 33, 34, 35 rozszerzanie obszaru, 36, 37 w tabeli, 35, 36 zmiana wielkoĂci liter, 216 znak towarowy, wstawianie, 40 znak zastrzeĝenia praw autorskich, wstawianie, 40 znaki podziaïu, wstawianie, 55 znaki specjalne, wstawianie, 39 251 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2013 PL 252 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Word 2013 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: