Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 002949 21513693 na godz. na dobę w sumie
ABC grafiki komputerowej - książka
ABC grafiki komputerowej - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-012-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeszcze względnie niedawno termin 'grafika komputerowa' wywoływał uśmiechy politowania na twarzach ludzi uznawanych za autorytety w dziedzinie informatyki. Dzisiaj ci ludzie zapewne wstydzą się tego, co wówczas mówili. Grafika komputerowa jest wszędzie -- korzystamy z niej nawet o tym nie wiedząc. Okładki książek, czołówki programów telewizyjnych, etykiety na butelkach i kartki pocztowe -- wszędzie możemy natknąć się na grafikę komputerową. Wzrost jej popularności najwyraźniej widoczny jest w ilości aplikacji graficznych dostępnych na rynku.

Książka 'ABC grafiki komputerowej' zawiera wszystkie podstawowe informacje o grafice komputerowej. Informacje, z którymi powinien zapoznać się nie tylko początkujący grafik komputerowy, ale każdy, kto do pracy lub rozrywki wykorzystuje komputer. Jak poradzić sobie ze źle zeskanowanymi lub skomponowanymi zdjęciami cyfrowymi? Jak uatrakcyjnić prezentację na spotkanie z klientem? W jaki sposób przygotować nieszablonowe kartki świąteczne? Po przeczytaniu tej książki nie będziesz już się nad tym zastanawiał. Poznasz różnice pomiędzy grafiką wektorową i bitmapową; nauczysz się tworzyć i modyfikować obrazki obu typów wykorzystując aplikacje CorelDRAW i Adobe Photoshop.

Dzięki tej książce:

Nawet jeśli nie zamierzasz zostać grafikiem komputerowym, powinieneś posiadać podstawową wiedzę związaną z grafiką komputerową. Ta książka jest doskonałym źródłem takiej wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC grafiki komputerowej Autorzy: Roland Zimek, £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-012-X Format: B5, stron: 240 Jeszcze wzglêdnie niedawno termin „grafika komputerowa” wywo³ywa³ uġmiechy politowania na twarzach ludzi uznawanych za autorytety w dziedzinie informatyki. Dzisiaj ci ludzie zapewne wstydz¹ siê tego, co wówczas mówili. Grafika komputerowa jest wszêdzie — korzystamy z niej nawet o tym nie wiedz¹c. Ok³adki ksi¹¿ek, czo³ówki programów telewizyjnych, etykiety na butelkach i kartki pocztowe — wszêdzie mo¿emy natkn¹æ siê na grafikê komputerow¹. Wzrost jej popularnoġci najwyraĥniej widoczny jest w iloġci aplikacji graficznych dostêpnych na rynku. Ksi¹¿ka „ABC grafiki komputerowej” zawiera wszystkie podstawowe informacje o grafice komputerowej. Informacje, z którymi powinien zapoznaæ siê nie tylko pocz¹tkuj¹cy grafik komputerowy, ale ka¿dy, kto do pracy lub rozrywki wykorzystuje komputer. Jak poradziæ sobie ze ĥle zeskanowanymi lub skomponowanymi zdjêciami cyfrowymi? Jak uatrakcyjniæ prezentacjê na spotkanie z klientem? W jaki sposób przygotowaæ nieszablonowe kartki ġwi¹teczne? Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki nie bêdziesz ju¿ siê nad tym zastanawia³. Poznasz ró¿nice pomiêdzy grafik¹ wektorow¹ i bitmapow¹; nauczysz siê tworzyæ i modyfikowaæ obrazki obu typów wykorzystuj¹c aplikacje CorelDRAW i Adobe Photoshop. Dziêki tej ksi¹¿ce: • Dowiesz siê czym jest grafika komputerowa. • Poznasz ró¿nicê pomiêdzy rysunkiem wektorowym a grafik¹ bitmapow¹. • Nauczysz siê tworzyæ i modyfikowaæ obiekty wektorowe. • Poznasz narzêdzia rysunkowe Photoshopa. • Nauczysz siê jak stosowaæ: warstwy, ġcie¿ki, kana³y i maski. • Poznasz tajniki korekcji obrazów. Nawet jeġli nie zamierzasz zostaæ grafikiem komputerowym, powinieneġ posiadaæ podstawow¹ wiedzê zwi¹zan¹ z grafik¹ komputerow¹. Ta ksi¹¿ka jest doskona³ym ĥród³em takiej wiedzy. Spis treści Część I Edycja grafiki wektorowej.................................................7 Rozdział 1. Wstęp ................................................................................................ 9 Co nowego w programie? ...................................................a................................................9 Wymagania systemowe...................................................a..................................................10 Różnice pomiędzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ................................................10 Rozdział 2. Pierwsze kroki .................................................................................. 13 Instalacja programu CorelDRAW 11...................................................a.............................13 Uruchamianie programu...................................................a.................................................17 Wygląd ekranu ...................................................a...................................................a............18 Przydatne informacje...................................................a...................................................a...21 Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego ....................................................... 23 Rysowanie prostych obiektów ...................................................a.......................................23 Prostokąty, elipsy, wielokąty i spirale ...................................................a.....................23 Kształty podstawowe ...................................................a...............................................26 Nadawanie kolorów obiektom ...................................................a.......................................27 Transformacje obiektów...................................................a.................................................29 Tworzenie kopii obiektu...................................................a.................................................31 Obiekty z 3 punktów ...................................................a...................................................a...33 Kolejność obiektów...................................................a...................................................a.....34 Wybieranie obiektów ...................................................a...................................................a..34 Grupy obiektów...................................................a...................................................a...........36 Blokowanie obiektów...................................................a...................................................a..38 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów...................................................a.........................39 Rozdział 4. Praca z tekstem ............................................................................... 43 Wpisywanie i formatowanie tekstu ...................................................a................................43 Okienko Format Text ...................................................a...................................................a..44 Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów....................................................... 53 Zmiana ustawień domyślnych...................................................a........................................53 Wypełnienie jednolite ...................................................a...................................................a.54 Wypełnienie tonalne...................................................a...................................................a....56 Wypełnienie deseniem ...................................................a...................................................a58 Wypełnienie teksturą...................................................a...................................................a...59 Wypełnienie postscriptowe ...................................................a............................................60 Okno dokowane................................................a...................................................a..............61 Kontury obiektów...................................................a...................................................a........62 4 ABC grafiki komputerowej Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie ........................................................................ 65 Linijki ...................................................a...................................................a..........................66 Siatka...................................................a...................................................a...........................68 Prowadnice ...................................................a...................................................a..................71 Przyciąganie do obiektów ...................................................a..............................................72 Rozdział 7. Edycja krzywych ............................................................................... 75 Krzywe Béziera ...................................................a...................................................a...........75 Zmiana kształtu krzywych ...................................................a.............................................77 Zmiana kształtu obiektów ...................................................a..............................................80 Rysowanie linii...................................................a...................................................a............81 Rysunek odręczny...................................................a...................................................a.82 Krzywe Béziera...................................................a...................................................a.....83 Środki artystyczne...................................................a...................................................a.83 Pisak...................................................a...................................................a......................84 Łamana...................................................a...................................................a..................85 Krzywa z 3 punktów ...................................................a................................................86 Interakcyjny łącznik...................................................a.................................................86 Rozdział 8. Modyfikacje obiektów ....................................................................... 89 Narzędzia kształtu ...................................................a...................................................a.......89 Nóż...................................................a...................................................a........................89 Gumka...................................................a...................................................a...................90 Pędzel rozmazujący ...................................................a.................................................90 Pędzel chropowaty ...................................................a...................................................a91 Łączenie obiektów...................................................a...................................................a.......92 Kształtowanie ...................................................a...................................................a..............93 Spawanie ...................................................a...................................................a...............93 Przycinanie...................................................a...................................................a............94 Część wspólna...................................................a...................................................a.......97 Uprość ...................................................a...................................................a...................98 Przód bez tyłu ...................................................a...................................................a.......98 Tył bez przodu ...................................................a...................................................a......98 Rozdział 9. Praca z bitmapami .......................................................................... 103 Część II Edycja grafiki rastrowej ................................................109 Rozdział 10. Wstęp ............................................................................................ 111 Szczególne właściwości programu...................................................a...............................111 Rozdział 11. Narzędzia........................................................................................ 113 Narzędzia do tworzenia selekcji...................................................a...................................115 Narzędzia zaznaczenia ...................................................a...........................................115 Narzędzie Move (Przesunięcie) ...................................................a.............................117 Narzędzie Lasso ...................................................a...................................................a..118 Narzędzie Magic Wand (Różdżka)...................................................a........................119 Narzędzie Crop (Kadrowanie) ...................................................a...............................120 Narzędzia odcinania...................................................a...............................................121 Narzędzia malarskie i edycyjne...................................................a....................................122 Narzędzie Brush (Pędzel) ...................................................a......................................124 Narzędzie Pencil (Ołówek) ...................................................a....................................128 Narzędzie Clone Stamp (Stempel)...................................................a.........................128 Narzędzie Pattern Stamp (Stempel wzorkiem) ...................................................a......129 Narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) oraz Patch (Łatka)................................130 Spis treści 5 Narzędzie History Brush (Pędzel historii) ...................................................a.............131 Narzędzie Art History Brush (Pędzel stylowy) ...................................................a.....132 Narzędzia typu Eraser (Gumka)...................................................a.............................132 Narzędzie Gradient ...................................................a................................................134 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................a..............136 Narzędzia Blur (Rozmycie), Sharpen (Wyostrzenie) oraz Smudge (Smużenie)......137 Narzędzia Dodge (Rozjaśnianie), Burn (Ściemnianie) oraz Sponge (Gąbka)..........138 Narzędzia Notes (Adnotacje), Hand (Rączka) oraz Zoom (Lupka) .........................139 Rozdział 12. Palety ............................................................................................ 141 Paleta Navigator (Nawigator)...................................................a.......................................144 Paleta Info ...................................................a...................................................a.................145 Paleta Color (Kolor) ...................................................a...................................................a..146 Paleta Swatches (Próbki)...................................................a..............................................147 Paleta Styles (Style) ...................................................a...................................................a..149 Paleta History (Historia)...................................................a...............................................151 Zdjęcia...................................................a...................................................a.................152 Stany historii ...................................................a...................................................a.......153 Paleta Actions (Zadania) ...................................................a..............................................154 Paleta Layers (Warstwy) ...................................................a..............................................158 Podstawowe operacje na warstwach...................................................a......................158 Krycie...................................................a...................................................a..................165 Tryb mieszania warstw ...................................................a..........................................166 Blokowanie parametrów warstwy...................................................a..........................166 Zestawy warstw ...................................................a...................................................a..167 Łączenie warstw...................................................a...................................................a..167 Warstwy dopasowania (korekcyjne)...................................................a......................169 Efekty warstw ...................................................a...................................................a.....170 Maski warstw ...................................................a...................................................a......173 Pozostałe operacje wykonywane na warstwach ...................................................a....173 Paleta Channels (Kanały) ...................................................a.............................................174 Paleta Paths (Ścieżki) ...................................................a...................................................a176 Rozdział 13. Tryb szybkiej maski — selekcje dla niecierpliwych.......................... 177 Kilka słów na temat masek...................................................a...........................................177 Praca w trybie szybkiej maski...................................................a......................................178 Uruchamianie trybu szybkiej maski...................................................a.......................179 Ustawianie opcji malowania ...................................................a..................................180 Tworzenie maski...................................................a...................................................a.180 Poprawianie maski ...................................................a.................................................182 Konwersja maski na zaznaczenie...................................................a...........................183 Zastosowanie...................................................a...................................................a.......184 Rozdział 14. Ścieżki i kształty, czyli obraz wektorowy w Photoshopie.................. 187 Elementy składowe ścieżki ...................................................a..........................................188 Segmenty i węzły...................................................a...................................................a188 Styczne kierunkowe i uchwyty pomocnicze...................................................a..........189 Węzły gładkie ...................................................a...................................................a.....189 Węzły narożne ...................................................a...................................................a....189 Rodzaje ścieżek ...................................................a...................................................a.........190 Podścieżki ...................................................a...................................................a...........191 Narzędzia do tworzenia i edycji ścieżek ...................................................a......................191 Zastosowanie narzędzi ...................................................a...........................................192 Narzędzia do zaznaczania ścieżek...................................................a................................198 Narzędzia do tworzenia kształtów...................................................a................................199 6 ABC grafiki komputerowej Ścieżki odcinania warstwy ...................................................a...........................................199 Konwersja ścieżki na zaznaczenie ...................................................a...............................202 Inne operacje wykonywane na ścieżkach...................................................a.....................203 Obrysowywanie ścieżek...................................................a.........................................203 Wypełnianie ścieżek ...................................................a..............................................204 Eksport do programu Adobe Illustrator ...................................................a.................204 Rozdział 15. Filtry .............................................................................................. 207 Stosowanie filtrów...................................................a...................................................a.....207 Przegląd filtrów ...................................................a...................................................a.........208 Rozdział 16. Podstawy korekcji obrazów ............................................................. 211 Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka ..........................211 Zmiana wymiarów na potrzeby druku ...................................................a...................211 Korekcja tonalna ...................................................a...................................................a.......213 Polecenie Levels (Poziomy) ...................................................a..................................214 Polecenie Curves (Krzywe) ...................................................a...................................215 Retusz ...................................................a...................................................a........................218 Dodatki ...................................................y....................................221 Dodatek A Konfiguracja tabletu graficznego ..................................................... 223 Technologia...................................................a...................................................a...............223 Tablety graficzne serii Graphire ...................................................a............................224 Tablety graficzne serii Intuos...................................................a.................................225 Zastosowanie...................................................a...................................................a.............226 Konfiguracja sterownika...................................................a........................................226 Konfiguracja tabletu w Photoshopie...................................................a......................230 PenTools ...................................................a...................................................a.............233 Skorowidz ......................................................................................................... 235 Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów Prostokąty, elipsy, wielokąty i spirale Aby narysować jakikolwiek obiekt, skorzystaj z paska narzędzi z lewej strony ekranu. Narysu- jemy na początku prostokąt. W tym celu odszukaj przycisk z taką właśnie figurą i kliknij go . Kursor myszy zamieni się na krzyżyk z małym prostokątem. Na kartce wskaż teraz jeden z na- rożników i trzymając wciśnięty przez cały czas lewy przycisk myszy, przemieszczaj ją tak, aby wskazać przeciwległy narożnik prostokąta (rysunek 3.1).w Rysunek 3.1. Rysowanie obiektów 24 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Podobnie postępujesz, jeżeli chcesz narysować elipsę w . Po narysowaniu dowolnego obiektu na jego obwodzie pojawia się szereg czarnych kwadratów. Są to tak zwane uchwyty zaznaczenia (lub po prostu uchwyty). Natomiast zawsze w środku obiektu pojawia się znacznik X (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Uchwyty zaznaczenia obiektu oraz znacznik środka obiektu Narysowana elipsa Uchwyt zaznaczenia Znacznik X Jeżeli mamy narysowanych kilka obiektów, to możemy wskazać dowolny z nich. W tym celu , a następnie klikamy interesujący nas obiekt. Obiekt można wybieramy narzędzie Wskaźnik teraz przesunąć w dowolne miejsce, wystarczy go chwycić lewym przyciskiem myszy i prze- mieścić w inne miejsce. Kursor myszy w trakcie przeciągania obiektu zamieni się w mały „plus” ze strzałeczkami na końcach (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Zmiana położenia obiektu Jeżeli nie odpowiada nam rozmiar narysowanego obiektu, to chwytamy za jeden z uchwytów i trzymając go, przesuwamy w inne miejsce (rysunek 3.4). Chwytając górny lub dolny uchwyt, zmieniamy zawsze pionowy rozmiar, lewym i prawym uchwytem zmieniamy szerokość. Jeżeli będziemy chcieli zmienić jednocześnie wysokość i szerokość obiektu, to chwytamy dowolny z narożnikowych uchwytów. Rozdział 3. ♦ Podstawy rysunku wektorowego 25 Rysunek 3.4. Zmiana rozmiaru obiektu Mając wskazany dowolny obiekt, możemy go w łatwy sposwób usunąć, wciskając klawisz Delete. Możemy także narysować od razu okrąg. W tym celu podczas rysowania elipsy należy przy- trzymać wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze. Podobnie postępujemy w przypadku rysowania kwadratu. Zwróć uwagę, iż podczas rysowania kwadratu czy prostokąta zawsze jeden z naroż- ników będzie się znajdował w miejscu, gdzie zacząłeś go rysować. Można jednak rysować nie od narożnika, ale od środka. W tym celu podczas rysowania trzymamy wciśnięty klawisz Shift. Podobnie też z elipsą i innymi obiektami, o których jeszcze nie mówiliśmy. Sprawdź także, co się stanie, gdy będziemy rysować z jednoczesnym przwytrzymaniem klawiszy Ctrl i Shift. Możesz także w łatwy sposób narysować prostokąt o rozmiarach całej strony, wystarczy dwa razy szybko kliknąć narzędzie prostokąta . Znacznie więcej możliwości ustawień mamy podczas rysowwania wielokątów i gwiazd (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wielokąt i gwiazda 26 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Wybierz narzędzie Wielokąty , a następnie przeciągnij na ukos kursorem myszy (nie zapo- mnij wcisnąć lewego przycisku). Zostanie narysowany wielobok o pięciu wierzchołkach. Od- ; jeżeli go wciśniesz, prostokąt zamieni się szukaj na pasku narzędzi przycisk z gwiazdą w gwiazdę. Pamiętaj jednak, że musi być wybrany jakiś wielokąt (tzn. na jego obwodzie musi być widocznych osiem czarnych uchwytów zaznaczenia, jewżeli tak nie jest, to musisz zaznaczyć możesz wpi- obiekt za pomocą wskaźnika sać (lub wybrać strzałkami) wymaganą liczbę boków wielokąta lub liczbę ramion gwiazdy (gdy wybierzesz wartość 3 dla prostokąta, to otrzymasz trwójkąt). ). W polu Liczba wierzchołków wielokąta (spirala) pozwala nam narysować spiralę o stałym lub logarytmicznym Narzędzie Spirala skoku. Aby je wybrać, należy przez chwilę przytrzymać narzędzie Wielokąty , tak aby poja- wiła się paleta. Na pasku narzędzi przypisanym do rysowania tego obiektu możemy wybrać (od lewej) liczbę zwojów, spiralę o skoku stałym, spiralę o skoku lo- garytmicznym i ostatecznie współczynnik rozszerzania spirali (tylko dla spirali o skoku loga- rytmicznym) (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Spirala o skoku stałym i logarytmicznym oraz kratka Na tej samej palecie wysuwanej, gdzie znajdują się wielokąt i spirala, jest też możliwość wy- brania rysowania kratek . Ten obiekt jest dość prosty i dlatego możesz jedynie wybrać na pa- sku narzędzi interesującą nas liczbę kolumn i wierswzy. Kształty podstawowe CorelDRAW posiada także wiele zdefiniowanych kształtów podstawowych (rysunek 3.7). Umożliwiają one narysowanie takich kształtów, jak: strzałki, błyskawice, dymki, wstęgi, serca itp. Dzięki temu wiele kształtów, które musiałbyś tworzyć ręcznie, możesz szybko stworzyć dzięki Kształty podstawowe . Po wybraniu jednego z typów prostych obiektów wybierz z paska właściwości konkretny obiekt, który będziesz chciał stworzyć. W tym celu kliknij przycisk Kształty dokładne (dla róż- nych grup prostych obiektów ma on inny wygląd), a pojawi się paleta dostępnych elementów (rysunek 3.8). Rozdział 3. ♦ Podstawy rysunku wektorowego 27 Rysunek 3.7. Przykładowe obiekty zdefiniowane w programie Rysunek 3.8. Palety przykładowych obiektów Wiele z narysowanych w ten sposób obiektów możesz jeszcze dodatkowo zmodyfikować. Na przykład z uśmiechniętej buzi możesz zrobić smutną. W tym celu wskaż obiekt i odszukaj mały czerwony symbol, a następnie chwyć go i przesuń (rysunwek 3.9). Rysunek 3.9. Zmiana kształtu prostych obiektów Nadawanie kolorów obiektom W tej części rozdziału zajmiemy się wybieraniem kolorów. Ponieważ możliwości nadawania kolorów i wypełnień obiektom są olbrzymie i musiałbym omawiać trochę bardziej skompliko- wane czynności, to dlatego omówię tutaj tylko najbardwziej podstawowe sposoby. Jeżeli chcesz, aby jakiś obiekt miał określony kolor, wto najpierw musisz go wskazać narzędziem . Następnie z prawej strony ekranu kliknij kolor, który chcesz nadać obiektowi. Wskaźnik Wnętrze obiektu zostanie wypełnione wybranym przez Ciebie kolorem (jest to tak zwany kolor wypełnienia). Możesz także zmienić kolor konturu obiektu, klikając prawym przyciskiem my- szy kolor z prawej strony ekranu (rysunek 3.10). Na palecie kolorów znajdują się także małe czarne strzałki. Strzałką w górę i strzałką w dół możesz „przewijać” paletę kolorów (jest ich więcej, niż widać na ekranie), a strzałka w lewą strwonę rozwija całą dostępną paletę kolorów. Rysunek 3.10. Wypełnienie i kontur obiektu Zwróć uwagę na sam początek palety kolorów, znajduje się tam biały przekreślony kwadrat . Pozwala on nadać obiektom przezroczystość. Innymi słowy, obiekt nie posiada wypełnienia lub konturu. Na rysunku poniżej widoczne jest szare kółko, biały kwadrat i przezroczysty trójkąt. Przezroczystość jest często mylona z kolorem białym, gdyż rysujesz na białej kartce, która „prześwituje” przez obiekt (rysunek 3.11). 28 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Rysunek 3.11. Przezroczysty trójkąt umożliwia zobaczenie obiektów leżących pod nim Możesz też nadać kolor obiektowi, który nie został przez Ciebie wskazany. W tym celu chwyć wybrany przez Ciebie kolor i przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągnij go nad jakiś obiekt i dopiero wtedy puść przycisk (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Przeciąganie koloru na obiekt Powtórz to jeszcze raz, ale zwróć uwagę na kształt kursora myszy, szczególnie gdy zbliżasz się do jakiegoś obiektu. Po prawej stronie kursora myszy zobaczysz kwadrat w wybranym przez Ciebie kolorze. Gdy najedziesz kursorem na kontur obiektu, to z prawej strony pojawi się kwa- drat. Będzie pusty w środku, a gdy będziesz nad obiektem, to kwadrat na prawo od kursora my- szy ponownie zostanie wypełniony wybranym kolorem. W ten sposób możesz przeciągać kolory, nadając obiektom wybrane przez Ciebie wypełnienia lwub kolory konturów. Jeżeli puścisz lewy przycisk myszy podczas przeciągania w miejscu, gdzie nie ma żadnego obiektu, to pojawi się okienko o nazwie Wypełnienie jednolite z zaznaczoną opcją Rysunek. Jeżeli zaakceptujesz ją, klikając na przycisku OK lub wciskając Enter, to od tej pory każdy nowo ry- sowany przez Ciebie obiekt będzie posiadał taki właśnie kolor. Będzie to tak zwany kolor do- myślny (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wypełnienie domyślne Bardzo ciekawą funkcją jest tak zwane mieszanie kolorów. Polega ono na tym, iż podczas przeciągania jakiegoś koloru na obiekt o innym kolorze, z wciśniętym jednocześnie klawiszem Ctrl, oba kolory zostaną wymieszane w stosunku: 90 — kolor poprzedni, 10 — kolor nowy. Bardzo użyteczny jest też sposób kopiowania koloru z jednego obiektu do innego. Chwyć obiekt, z którego chcesz skopiować kolor, prawym przyciskiem myszy, przenieś nad obiekt docelowy i puść przycisk. Pojawi się tzw. menu podręczne (albo kontekstowe, jak kto woli), z którego wybieramy jedną z trzech możliwości (rysunek w3.14): Rozdział 3. ♦ Podstawy rysunku wektorowego 29 Rysunek 3.14. Kopiowanie wypełnienia  Kopiuj wypełnienie tutaj,  Kopiuj kontur tutaj,  Kopiuj wszystkie właściwości. Jednak oprócz kolorów zostaną skopiowane także inne niż tylko kolor właściwości obiektu, które opiszę w innym rozdziale. Jeżeli chciałbyś zastosować inny kolor, niż te, które są pokazane na palecie kolorów, to powi- nieneś przytrzymać dłużej kolor jak najbardziej zbliżony do interesującej Cię barwy. Pojawi się wtedy dodatkowa paleta kolorów (rysunek 3.15). Wystarczwy teraz wybrać żądany kolor. Rysunek 3.15. Paleta z dodatkowymi kolorami Transformacje obiektów Po narysowaniu dowolnego obiektu możemy go poddawać wielu różnym transformacjom. Mu- (tak naprawdę to sisz w tym celu zaznaczyć interesujący Cię obiekt za pomocą wskaźnika możemy wskazać obiekt, mając wybrane dowolne narzędzie, lecz nie polecam tego, gdyż nie- chcący możemy przez przypadek narysować np. elipsę). Na obwodzie obiektu pojawi się osiem czarnych kwadratów, zwanych uchwytami zaznaczenia (rysunek 3.16). Gdy chwycimy wskaź- nikiem za dowolne miejsce obiektu, to możemy go przesunąć w dowolne miejsce. Znak X, znaj- dujący się w środku obiektu, pozwala na przesuwanie go, gdy wybrane jest dowolne narzędzie. Natomiast uchwyty pozwalają na skalowanie obiektu, wczyli zmianę jego rozmiaru (rysunek 3.17). Podczas tej czynności możesz śledzić jego aktualne rozmiary na pasku właściwości (rysunek 3.18). Gdy potrzebujesz dokładnie określić rozmiar danego obiektu, to najlepiej jest skorzystać z paska właściwości, gdy obiekt jest wybrany. 30 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Rysunek 3.16. Zmiana wysokości obiektu Rysunek 3.17. Proporcjonalna zmiana wysokości i szerokości obiektu Rysunek 3.18. Fragment paska właściwości z polami współrzędnych i rozmiaru obiektu Pola x i y pozwalają na dokładne określenie położenia obiektu na kartce (wartość x:0.0 mm i y:0.0 mm to punkt 0,0 na linijce, gdyby linijka nie była widoczna, to możesz ją włączyć z gór- nego menu poleceniem Widok/Linijki). Dwa następne pola umożliwiają dokładne określenie rozmiarów obiektu — szerokości i wysokości. Możesz też określić nowe proporcje obiektu w pro- centach. Kłódka (Nieproporcjonalne skalowanie/zmiana rozmiaru) pozwala określić, czy zmiana jednej wartości pociągnie za sobą proporcjonalną zmianę przeciwnej wartości. Na przykład gdy kłódka jest aktywna (widać wtedy, że jest otwarta) i wpiszesz nową szerokość obiektu, to wy- sokość obiektu nie ulegnie zmianie, ale gdy kłódka jest zamknięta, to zmiana szerokości pocią- gnie za sobą adekwatną zmianę wysokości. Podobnie jest dla wartości procentowych. Możesz też zmieniać rozmiary obiektu o jego wielo- krotność za pomocą klawisza Ctrl. Gdy przesuwasz jeden z uchwytów z wciśniętym klawiszem Ctrl, to zwiększasz rozmiar o 100 , 200 , 300 itd. Jeżeli będziesz przeciągał któryś z uchwy- tów poprzez obiekt „na drugą” jego stronę, utworzysz lustrzane odbicie obiektu (rysunek 3.19). Nie zapomnij o klawiszu Ctrl, gdyż nie zachowasz oryginalnych rozmiarów. Rysunek 3.19. Lustrzane odbicie obiektu Gdy klikniesz na zaznaczonym już obiekcie ponownie, to uzyskasz możliwość pochylania i ob- racania obiektów. Chwycenie którejś z prostych strzałeczek pozwoli Ci pochylić obiekt (rysu- nek 3.20). Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl pozwala na modyfikację co 15 stopni. Strzałeczki „zakręcone” umożliwiają natomiast obracanie obiektu (rysunek 3.21). Ana- logicznie, z klawiszem Ctrl możesz obracać o wielokrotność 15 stopni. Środek obrotu obiektu znajduje się w samym środku obiektu i jest oznaczony małym kółeczkiem z czarną kropką. Je- żeli chcesz, możesz zmienić jego położenie na dowolne inne (nawet leżące poza obiektem). Rozdział 3. ♦ Podstawy rysunku wektorowego 31 Rysunek 3.20. Pochylanie obiektu Rysunek 3.21. Obracanie obiektu Gdy podczas przesuwania środka obrotu przytrzymasz klawisz Ctrl, to przesuniesz go do jed- nego z dziewięciu punktów (narożniki, środki boków i środek obiektu). Przy obracaniu obiek- , gdzie tów bardzo przydatne może się też okazać pole kąta obrotu na pasku narzędzi na bieżąco możemy kontrolować wartość obrotu. Tworzenie kopii obiektu Bardzo przydatny jest szary klawisz +, znajdujący się z prawej strony klawiatury (tzw. blok klawiszy numerycznych). Pozwala on skopiować obiekt. Wystarczy wskazać obiekt i wcisnąć +, aby utworzyć dokładną jego kopię. Ponieważ kopia wygląda tak samo i znajduje się w tym samym miejscu co oryginał, to aby zobaczyć efekt swowjego działania, przesuń ją trochę. Analogiczne działanie ma też wykonanie sekwencji poleceń z górnego menu Edycja/Kopiuj, a następnie Edycja/Wklej (ewentualnie kombinacje klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V), ale widać od ra- zu wygodę pierwszego sposobu. Klawisz + pozwala także tworzyć kopie obiektów podczas ich transformacji. Jeżeli podczas przesuwania obiektu na nowe miejsce wciśniesz i puścisz ten klawisz, to przesuniesz kopię, a na starym miejscu wpozostanie oryginał. Zwróć uwagę, że gdy wciśniesz + podczas przesuwania, to kursor myszy zmieni się z plusa ze strzałeczkami w czarną strzałkę z małym plusikiem w kwadracie (oznaczającym właśnie, że przesuwasz kopię) (rysunek 3.22). Jeżeli pomylisz się i nie będziesz chciał utworzyć kopii pod- czas transformacji, to wystarczy, że ponownie wciśniesz szary +, a operacje będziesz wykonywał na oryginalnym obiekcie (kursor myszy w postaci plusa zakończonego strzałkami). Wypróbuj to na wszystkich transformacjach, które opisałem. Znacznie wygodniejszym sposobem (ale i trudniejszym dla początkujących) jest wciśnięcie podczas transformacji prawego przycisku myszy zamiast klawisza +. Działa on analogicznie, tzn. tworzy kopię obiektu. Zwracaj baczną uwagę na kształt kursora myszy, gdyż możesz nie- chcący wcisnąć kilka razy prawy przycisk i nie będziesz wiedział, czy modyfikujesz kopię, czy oryginał. Gdy nabędziesz wprawy, to możesz zapomnieć wo szarym +. Jak zapewne zauważysz, poznane dotąd wiadomości pozwalają już na wykonanie wielu cieka- wych rysunków. Pamiętaj jednak, że olbrzymie znaczenie ma precyzja wykonywanych czynno- ści. Często robienie czegoś „na oko” kończy się niedoróbkami i uzyskany w ten sposób efekt jest często daleki od zamierzonego. Dlatego już na samym początku staraj się o precyzyjne wy- konywanie wszystkich czynności. 32 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Rysunek 3.22. Tworzenie kopii obiektu Spróbuj utworzyć gwiazdę widoczną na rysunku 3.23. Rysunek 3.23. Gwiazda złożona z cienkich prostokątów Narysuj cienki, podłużny prostokąt i usuń kontur (ryswunek 3.24). Rysunek 3.24. Cienki prostokąt Kliknij ponownie na obiekcie, tak aby pojawiły się uchwyty obrotu. Wciśnij klawisz + na kla- wiaturze numerycznej, aby utworzyć kopię tego obiektu. Następnie chwyć za jeden z uchwytów obrotu i obróć prostokąt o 15 stopni (przeciwnie do rwuchu wskazówek zegara) (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Obracanie kopii prostokąta Powtarzaj poprzedni krok, aż uzyskasz ostateczny rezultat (pomoc: zamiast ciągle powtarzać tę samą czynność, możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl+R, powtarzającego ostatnio wykonaną czynność). Rozdział 3. ♦ Podstawy rysunku wektorowego 33 Uzyskanie efektu jak na poniższym rysunku jest znacznie łatwiejsze, niż się wydaje. Zwróć uwagę, że każde z ramion jest pochylonym kwadratem, na dodatek mającym swoje lustrzane odbicie w postaci innego kwadratu (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Rysunek złożony z czterech pochylonych prostokątów Narysuj kwadrat (z wciśniętym klawiszem Ctrl), a następnie nadaj mu jasny kolor (rysunek 3.27). Rysunek 3.27. Rysujemy kwadrat Utwórz kopię obiektu klawiszem + na klawiaturze numerycznej i zmień kolor na ciemny. Po- nownie kliknij na obiekcie, aby pojawiły się uchwyty ukosowania. Chwyć dolny uchwyt uko- sowania i trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnij go w prawo tak, aby lewy narożnik ciemnego obiektu pokrył się z prawym narożnikiem jaswnego kwadratu (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Ukosowanie kopii kwadratu Zaznaczony obiekt przesuń pod jasny kwadrat (kombinacja klawiszy Shift+PgDn). Zaznacz ja- sny kwadrat, kliknij go ponownie i chwytając za dolny uchwyt ukosowania z klawiszem Ctrl, przesuń go w lewo o taką samą wartość, jak poprzednio kwadrat ciemny. Zaznacz oba obiekty (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Gotowa górna część rysunku Utwórz kopię zaznaczonych obiektów (klawisz +), a następnie przeciągnij górny uchwyt z wci- śniętym klawiszem Ctrl poprzez obiekty w dół.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC grafiki komputerowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: