Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01644 026115 23518734 na godz. na dobę w sumie
ABC komputera. Wydanie VII - ebook/pdf
ABC komputera. Wydanie VII - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7797-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Zostań świadomym użytkownikiem komputera!Zamierzasz kupić komputer? A może już go masz i przeraża Cię korzystanie z niego na co dzień? Niepotrzebnie. Z komputerów korzystają codziennie miliony ludzi. Dlaczego Ty nie miałbyś stać się jednym z nich? Komputery są dziś wszechobecne w naszym życiu, dzięki nieograniczonym możliwościom Internetu wiele spraw urzędowych, bankowych, rezerwacji można dziś załatwić nie wychodząc z domu. Komputer stał się nieodzownym elementem we współczesnym świecie i każdy z nas jest w stanie przyswoić sobie przynajmniej podstawowe zasady jego obsługi. Wykorzystując pakiety biurowe będziesz mógł szybko i sprawnie sporządzić odpowiedni dokument, przygotować korespondencję, prezentację firmową czy też pełne zestawienie domowych wydatków. Deszczowe wieczory uprzyjemnisz sobie ciekawymi grami komputerowymi, a bogate zasoby Internetu dostarczą Ci informacji na każdy temat.


Jeśli nadal nie jesteś przekonany, sięgnij po książkę 'ABC komputera. Wydanie VII '. Autor, doświadczony wykładowca na kursach komputerowych, w prosty sposób przedstawia w niej tajniki obsługi komputera. Z tej lektury dowiesz się, jak wybrać optymalny dla siebie sprzęt i jak obsługiwać najnowszy system operacyjny Windows 7, w tym pakiet biurowy Microsoft Office. Znajdziesz tu również informacje na temat poczty elektronicznej, przeglądarki stron WWW i programów antywirusowych. Poznasz też zagadnienia związane z nagrywaniem płyt CD i DVD.Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z komputera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC komputera. Wydanie VII Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-2731-8 Format: B5, stron: 368 Zostañ œwiadomym u¿ytkownikiem komputera! (cid:129) Wybierz odpowiedni komputer dla siebie (cid:129) Poznaj obs³ugê systemu Windows 7 (cid:129) W pe³ni wykorzystaj mo¿liwoœci komputera (cid:129) Internet. Daj siê wci¹gn¹æ Zamierzasz kupiæ komputer? A mo¿e ju¿ go masz i przera¿a Ciê korzystanie z niego na co dzieñ? Niepotrzebnie. Z komputerów korzystaj¹ codziennie miliony ludzi. Dlaczego Ty nie mia³byœ staæ siê jednym z nich? Komputery s¹ dziœ wszechobecne w naszym ¿yciu, dziêki nieograniczonym mo¿liwoœciom Internetu wiele spraw urzêdowych, bankowych, rezerwacji mo¿na dziœ za³atwiæ nie wychodz¹c z domu. Komputer sta³ siê nieodzownym elementem we wspó³czesnym œwiecie i ka¿dy z nas jest w stanie przyswoiæ sobie przynajmniej podstawowe zasady jego obs³ugi. Wykorzystuj¹c pakiety biurowe bêdziesz móg³ szybko i sprawnie sporz¹dziæ odpowiedni dokument, przygotowaæ korespondencjê, prezentacjê firmow¹ czy te¿ pe³ne zestawienie domowych wydatków. Deszczowe wieczory uprzyjemnisz sobie ciekawymi grami komputerowymi, a bogate zasoby Internetu dostarcz¹ Ci informacji na ka¿dy temat. Jeœli nadal nie jesteœ przekonany, siêgnij po ksi¹¿kê „ABC komputera. Wydanie VII”. Autor, doœwiadczony wyk³adowca na kursach komputerowych, w prosty sposób przedstawia w niej tajniki obs³ugi komputera. Z tej lektury dowiesz siê, jak wybraæ optymalny sprzêt i jak obs³ugiwaæ najnowszy system operacyjny Windows 7, w tym pakiet biurowy Microsoft Office. Znajdziesz tu równie¿ informacje na temat poczty elektronicznej, przegl¹darki stron WWW i programów antywirusowych. Poznasz te¿ zagadnienia zwi¹zane z nagrywaniem p³yt CD i DVD. (cid:129) Zakup komputera i optymalny dobór elementów zestawu (cid:129) Instalacja, u¿ywanie i konfigurowanie systemu operacyjnego Windows 7 (cid:129) Nagrywanie p³yt CD i DVD za pomoc¹ funkcji systemu Windows i programu Nero 9 (cid:129) Ochrona przed wirusami przy u¿yciu komercyjnych programów antywirusowych i ich darmowych odpowiedników (cid:129) Instalacja i podstawy obs³ugi pakietu Microsoft Office (cid:129) Edycja tekstów w edytorze Word (cid:129) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w Excelu (cid:129) Tworzenie grafiki w programach Word i Paint (cid:129) S³uchanie muzyki, korzystanie z gier i edukacyjne zastosowania tego urz¹dzenia (cid:129) Pod³¹czanie komputera do Internetu (cid:129) Korzystanie z poczty elektronicznej oraz przegl¹darek Internet Explorer i Firefox (cid:129) Komunikator Gadu-Gadu i telefonia internetowa (cid:129) Ciekawe zastosowania Internetu (grupy dyskusyjne, portale pracy, portale aukcyjne i porównywarki cen) Przekonaj siê, jak wiele mo¿esz zyskaæ, korzystaj¹c z komputera! SPIS TRE¥CI I 1 2 3 WstÚp ............................................................................11 SYSTEM WINDOWS 7 .................................... 15 Wizyta w sklepie ...........................................................17 Co zatem warto wiedzieÊ przed wejĂciem do sklepu komputerowego? ........................................................18 Elementy podstawowe — widoczne na zewnÈtrz ..................20 Elementy podstawowe — ukryte wewnÈtrz ..........................23 Oprogramowanie podstawowe ................................................25 DostÚp do Internetu .................................................................25 Komputer stacjonarny czy przenoĂny? ...................................26 Tuĝ po wïÈczeniu komputera ..........................................29 Samodzielna instalacja systemu ...................................................29 Klawiatura i mysz ..........................................................35 Mysz ...............................................................................................35 Co to jest menu podrÚczne? .....................................................36 Klawiatura .....................................................................................38 Esc ............................................................................................39 Caps Lock .................................................................................42 Shift ..........................................................................................42 Polskie znaki ............................................................................42 4 5 6 7 ABC komputera Poruszanie siÚ po tekĂcie ..............................................................43 Klawisze kierunkowe ..............................................................43 Pozostaïe klawisze ...................................................................45 Szybkie uruchamianie programów ...............................................45 Lewy Alt kontra prawy Alt ...........................................................46 Windows znaczy... okna! ............................................... 49 Zmiana rozmiaru i poïoĝenia okien ..............................................51 Przesuwanie zawartoĂci okna ......................................................52 Zakoñczenie pracy komputera lub programu ...............................53 CoĂ dziwnego staïo siÚ z programem ............................................55 WielozadaniowoĂÊ systemu Windows ..........................................57 Zapis i odczyt dokumentów ............................................ 61 Zasoby komputera .........................................................................62 Zapisujemy dokument ...................................................................64 Odczytujemy dokument ................................................................66 Organizacja danych w komputerze ..............................................67 Biblioteki systemu Windows 7 .....................................................70 Szybkie otwieranie dokumentów .................................................71 Eksploracja zasobów komputera .................................... 75 Kopiowanie dokumentów (poznajemy Schowek Windows) .........80 Technika „przeciÈgnij i upuĂÊ” ......................................................83 Usuwanie (i odzyskiwanie) dokumentów .....................................85 Wysuwanie pïyt optycznych z czytnika .......................................87 Poruszamy siÚ w oknie Eksploratora Windows ...........................87 Wyszukiwanie plików w Windows 7 ...........................................88 Nagrywanie pïyt CD/DVD .............................................................89 Nagrywanie w Eksploratorze Windows .................................89 Nagrywanie pïyt za pomocÈ programu Nero ..........................91 Gry, nauka i muzyka ...................................................... 97 SkÈd siÚ biorÈ gry? ........................................................................98 Jak zainstalowaÊ nowÈ grÚ na komputerze? ................................98 Gry dostarczane z systemem Windows ........................................99 Saper ......................................................................................100 Pasjans ...................................................................................101 Komputer i nauka ........................................................................102 Komputer i muzyka .....................................................................105 Program Windows Media Player ...........................................105 Program iTunes .....................................................................108 4 Spis treĂci 8 9 10 Wirusy komputerowe ...................................................111 SkÈd siÚ biorÈ wirusy? ................................................................112 Wirusy w Internecie ....................................................................112 ¥rodki zapobiegawcze .................................................................113 PrzeglÈd wybranych pakietów antywirusowych .......................114 Darmowe programy antywirusowe ............................................118 Skanery antywirusowe online ...............................................119 Konfiguracja Windows 7 ..............................................123 Pulpit ...........................................................................................124 Pasek zadañ .................................................................................124 Czas i godzina w komputerze .....................................................125 Personalizacja Windows .............................................................126 DěwiÚki systemowe ...............................................................126 Zmiana tïa wypeïniajÈcego ekran komputera .......................127 Zmiana rozdzielczoĂci ekranu ...............................................128 Ustawienie wygaszacza ekranu ............................................129 Mysz dla osób leworÚcznych .................................................130 Panel sterowania .........................................................................131 Ustawienia klawiatury ..........................................................131 Polskie znaki w systemie .......................................................132 „Udziwnianie” systemu Windows .........................................133 Konta uĝytkowników systemu Windows ...................................134 Zapobieganie zapominaniu hasïa ..........................................135 NarzÚdzia systemu Windows 7 .....................................137 Kalkulator ....................................................................................137 Ostatnio uĝywane programy i dokumenty .................................138 Wyszukiwanie dokumentów .......................................................139 System pomocy Windows 7 ........................................................140 Optymalizacja pracy dysku twardego .........................................141 Sprawdzanie bïÚdów ..............................................................143 Program Oczyszczanie dysku ................................................143 Defragmentacja ......................................................................144 Obsïuga folderów skompresowanych (ZIP) .................................146 Porady ..........................................................................................148 Windows 7 i programy dla starszych wersji systemu ................148 PrzeglÈdanie i edycja grafiki w Windows 7 ................................149 5 ABC komputera II MICROSOFT WORD I GRAFIKA .................... 151 Instalacja i podstawy obsïugi pakietu Microsoft Office ....153 11 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwróciÊ uwagÚ? .....154 Pierwsze kroki z edytorem tekstów ...........................................155 Ekran programu Microsoft Word i podstawowe funkcje jego interfejsu uĝytkownika ................................................155 Uïatwienia obsïugi w Microsoft Office .................................159 Otwieranie i zapisywanie dokumentów .....................................161 Opcje edytora Word .....................................................................163 Tryby pracy z dokumentem i jego wielkoĂÊ ekranowa ..............164 Drukowanie dokumentów tekstowych .......................................165 Instalacja drukarki w systemie Windows 7 ...............................166 Formatowanie tekstów ................................................. 169 PojÚcie akapitu i jego wyrównanie wzglÚdem marginesów ......171 Rzeczywisty rozmiar dokumentu ...............................................173 Wyróĝnianie elementów tekstu ..................................................175 Pojedyncze litery i nowe wyrazy ..........................................176 Juĝ napisane pojedyncze wyrazy ..........................................176 Grupy napisanych wyrazów ..................................................176 BïÚdy, bïÚdy! ................................................................................177 Word i schowek ...........................................................................177 PowiÚkszanie lub zmniejszanie czcionki ....................................177 Kolor czcionki ..............................................................................178 OdstÚpy miÚdzy akapitami ..........................................................178 Wypunktowanie i numerowanie ................................................180 Zaawansowane formatowanie ....................................................182 Podwieszony akapit ...............................................................182 Automatyczne dzielenie wyrazów ........................................183 Wielkie i maïe litery ..............................................................184 Wstawianie daty i godziny ....................................................185 Czcionki i jÚzyki w dokumentach Worda ...................... 187 Krój i rozmiar czcionki ................................................................187 Znaki diakrytyczne jÚzyków obcych ...........................................191 Sprawdzanie pisowni ..................................................................192 Autokorekta .................................................................................193 Tabele i ukïad kolumnowy ........................................... 195 Tworzenie i formatowanie tabeli ...............................................196 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) .............................................199 Bardzo dïugie tabele (wielostronicowe) ......................................200 12 13 14 6 Spis treĂci 15 16 Praca z dïugimi dokumentami — nagïówki i stopki w praktyce ...................................203 Zasady podziaïu dokumentów na strony ....................................204 Nawigacja ...............................................................................205 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ...........................................206 Stopki i nagïówki .........................................................................206 Numeracja stron dla zaawansowanych ......................................209 Róĝne stopki i nagïówki dla odrÚbnych czÚĂci dokumentu .......210 Stopki i nagïówki dla zaawansowanych .....................................210 Numerowanie nagïówków i spis treĂci ......................................210 Przygotowanie dokumentu ....................................................211 Tworzenie spisu treĂci ...........................................................213 Przypisy .......................................................................................215 Odsyïacze .....................................................................................216 Grafika w programach Word i Paint .............................219 Program graficzny Paint .............................................................220 Podstawy obsïugi programu Paint ........................................220 Zaznaczanie i przeksztaïcanie obrazów ................................223 NarzÚdzie tekstowe w programie Paint ................................224 Rysunki w edytorze Word ...........................................................225 DoïÈczanie gotowych plików graficznych ............................225 NarzÚdzia graficzne w programie Word ...............................228 Operacje na obiektach graficznych programu Word ............231 Przesïanianie siÚ obiektów ....................................................231 Grupowanie ............................................................................232 Praca z polami tekstowymi ...................................................233 Ustalanie ziarnistoĂci obrazu ................................................234 Kopiowanie i wklejanie rysunków ..............................................235 III MICROSOFT EXCEL I OBLICZENIA ............... 237 17 Podstawy obsïugi arkusza kalkulacyjnego ....................239 Poznajemy arkusz kalkulacyjny ..................................................240 Otwieranie i zapisywanie dokumentów .....................................242 Wprowadzanie i formatowanie danych na arkuszu ..................242 Formatowanie komórek ..............................................................245 Operacje na komórkach ...............................................................248 Kilka zaskakujÈcych Êwiczeñ praktycznych .........................249 Nagïówki i opisy tabel .................................................................250 7 ABC komputera 18 19 IV 20 21 Automatyczne obliczenia w praktycznych Êwiczeniach ....253 Nasza pierwsza formuïa w arkuszu ...........................................253 Powielanie wzoru za pomocÈ myszy ....................................255 Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania ...........................................................................255 WspóïrzÚdne wzglÚdne i bezwzglÚdne ..................................256 Operatory matematyczne ............................................................257 Funkcje matematyczne w formuïach .........................................258 Modyfikacja formuïy na arkuszu ................................................259 mwiczenia ....................................................................................260 Skïadki w dziaïalnoĂci gospodarczej .....................................260 Lokata bankowa ....................................................................261 Bazy danych i drukowanie w Excelu ............................ 263 Sortowanie i filtrowanie danych ................................................264 Drukowanie arkuszy ...................................................................267 Kondensowanie wydruku ......................................................267 Ustawienia wydruku arkusza ...............................................269 Nagïówki i stopki ...................................................................270 INTERNET .................................................. 273 PodïÈczenie do Internetu ............................................. 275 Konfiguracja podïÈczenia do Internetu przez telefon stacjonarny ..........................................................277 Konfiguracja dostÚpu przez telefon komórkowy (GPRS) ............279 ’Èczymy siÚ z Internetem ...........................................................282 Instalacja modemu ................................................................284 Konfiguracja dostÚpu przez sieÊ przewodowÈ (sieÊ osiedlowa LAN lub modem kablowy) ...............................285 Konfiguracja dostÚpu przez sieÊ bezprzewodowÈ (WLAN) ........286 Konfiguracja dostÚpu przez sieÊ przewodowÈ (LAN) i router bezprzewodowy ...........................................................287 Bezpieczny Internet ....................................................................289 BÈděmy legalni w sieci Internet .................................................291 Poruszanie siÚ po Internecie ........................................ 293 Internet Explorer ........................................................................294 PrzeglÈdanie strony internetowej .........................................295 Opis przycisków programu Internet Explorer ......................297 Wyszukiwanie informacji ......................................................298 8 Spis treĂci 22 23 ¥ciÈganie plików z Internetu ......................................................303 Pobieranie programu z Internetu (na przykïadzie Gadu-Gadu) ................................................303 Serwery ftp ............................................................................305 PrzeglÈdarka Firefox ...................................................................309 Sprawne poruszanie siÚ po sieci, czyli zakïadki .........................312 Zakïadki w Internet Explorerze ............................................312 Zakïadki w Firefoksie ............................................................314 Program Adobe Reader ................................................................315 Poczta elektroniczna (e-mail) ......................................319 Darmowa poczta na portalu internetowym ...............................320 Darmowa poczta w Internecie ....................................................325 Poczta usïugi Windows Live .......................................................327 Instalacja ................................................................................327 Obsïuga programu Poczta usïugi Windows Live ..................329 Konfigurowanie dostÚpu do serwera e-mail .........................330 Odbieranie poczty ..................................................................332 Czytanie wiadomoĂci .............................................................333 Pisanie i wysyïanie poczty ....................................................334 ZaïÈczniki w e-mailach ..........................................................338 Ciekawe zastosowania Internetu ..................................339 Grupy dyskusyjne ........................................................................340 Komunikatory ..............................................................................343 Telefonia internetowa .................................................................347 Banki internetowe .......................................................................348 Praca w Internecie? .....................................................................350 Muzyka w Internecie ..................................................................351 Po pracy na wakacje? ..................................................................351 Porównywarki cen ......................................................................353 Serwisy aukcyjne .........................................................................355 Internetowa aktualizacja systemu Windows .............................357 Skorowidz ....................................................................359 9 4 WINDOWS ZNACZY... OKNA! W rozdziale tym nieco dokïadniej omówimy pracÚ z oknami (ang. windows), gdyĝ z obiektami tymi bÚdziesz miaï ciÈgle do czynienia podczas pracy z komputerem. Spróbuj odnaleěÊ na ekranie wizerunek kosza. Taki obrazek to ikona, czyli symbol graficzny pro- gramu, okna lub zasobu (np. biblioteki z dokumen- tami) itp. W systemie Windows 7 niektóre programy sÈ dostarczane z systemem operacyjnym (np. Eks- plorator Windows, WordPad), a inne — instalo- wane przez uĝytkownika w trakcie eksploatacji (np. gry, programy antywirusowe). ABC komputera Aby szybko pokazaÊ pulpit komputera, a dokïadniej — pomniejszyÊ aktywne okna, naciĂnij i przytrzymaj klawisz ), a nastÚpnie naciĂnij raz klawisz D. z flagÈ Windows ( Równieĝ po prawej stronie paska zadañ (prawy dolny róg ekranu) znajdziemy maïÈ, pionowÈ ikonÚ, klikniÚcie której równieĝ pokazuje pulpit. Wskaĝ teraz ikonÚ Kosz lewym klawiszem myszy i naciĂnij raz klawisz Enter (obsïugÚ myszy i klawiatury wyjaĂniïem w poprzednim rozdziale). Na ekranie pojawi siÚ okno programu Kosz. W czym ten „twór” przypomina okno? Cóĝ, wiele pojÚÊ i terminów, które spoty- kamy w Ăwiecie komputerów, ma niewiele wspólnego ze swoimi pierwotnymi znaczeniami w Ăwiecie rzeczywistym (np. mysz). Okno w systemie Windows w wiÚkszoĂci przypadków jest osobnym programem, czyli specjalnym moduïem rozszerzajÈcym moĝliwoĂci systemu. Windows skïada siÚ z wielu programów (np. Kosz, Internet Explorer czy Kalkulator), a ich podsta- wowa obsïuga jest podobna. To, czego nauczymy siÚ na przykïadzie programu Kosz, bÚdzie w duĝej mierze dotyczyïo kaĝdego innego programu Windows. Oczy- wiĂcie cechy wspólne dotyczÈ typowych czynnoĂci, takich jak otwieranie, zamyka- nie czy przesuwanie, a nie czynnoĂci, do których programy te zostaïy stworzone. Zadaniem programu Kosz jest odzyskiwanie przypadkowo usuniÚtych dokumen- tów. Wrócimy do tego bardzo waĝnego tematu w kolejnych rozdziaïach. Co moĝna zrobiÊ z kaĝdym programem, tzn. z jego oknem? Podstawowe czyn- noĂci, które moĝna wykonaÊ z oknem, opisaïem juĝ na poczÈtku poprzedniego 50 Windows znaczy... okna! rozdziaïu: niego, tecznie zamyka program. powiÚksza okno, pomniejsza okno i „zrzuca” je na dóï ekranu, na pasek zadañ, a przywraca z powiÚkszenia do rozmiaru poprzed- osta- Sprawdě te informacje samodzielnie! Przyciski ekranowe majÈ, niestety, tÚ wadÚ, ĝe czasem trudno je nacisnÈÊ za pomocÈ myszy. JeĂli sprawia Ci to trudnoĂÊ, naciĂnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt (znajdziesz go w lewym dolnym rogu klawiatury) i spacjÚ (dïugi, poziomy kla- wisz na dole klawiatury). Zobaczysz wówczas tzw. menu systemowe okna, które zawiera zazwyczaj przynajmniej opcjÚ Minimalizuj (to samo co ) i Zamknij (to samo co ). Wybór polecenia Maksymalizuj polega na naciĂniÚciu na klawiaturze strzaïki w dóï cztery razy i potwierdzeniu klawiszem Enter. Zamiast klikaÊ przycisk , moĝesz takĝe uĝyÊ skrótu klawiszowego Alt+F4 (wciĂnij i przytrzymaj lewy kla- wisz Alt oraz naciĂnij klawisz funkcyjny F4). Powodzenia! Zmiana rozmiaru i poïoĝenia okien Okno programu nie zawsze ma wïaĂciwy (optymalny) rozmiar na ekranie. Na szczÚĂcie system Windows pozwala na ïatwe regulowanie zarówno rozmiaru, jak i pozycji okna. Aby zmieniÊ rozmiar okna, przesuñ wskaěnik myszy w pobliĝe jego brzegu lub rogu, tak aby przybraï ksztaït , , , . Gdy kursor juĝ zmieni ksztaït, przytrzymaj wciĂniÚty lewy klawisz myszy i zwy- czajnie przesuñ wskaěnik. Okno zmieni swój rozmiar zaleĝnie od wybranego kierunku (moĝesz je dowolnie powiÚkszyÊ lub zmniejszyÊ). 51 ABC komputera W podobny sposób moĝna okno przesuwaÊ, wystarczy tylko naprowadziÊ wskaě- nik myszy na pasek tytuïowy (w obrÚbie tekstu tytuïu, jest to tzw. belka tytu- ïowa), przytrzymaÊ wciĂniÚty lewy klawisz myszy i przesunÈÊ. Kursory jednoczeĂnie, czyli sïuĝÈ do rozciÈgania lub zwÚĝania. , które pojawiajÈ siÚ na krawÚdziach okna, dziaïajÈ na dwa wymiary i Przesuwanie zawartoĂci okna Nie zawsze wielkoĂÊ okna programu jest tak dobrana, by moĝna byïo zobaczyÊ edytowany dokument w caïoĂci. Nie pomoĝe wówczas nawet przycisk powiÚk- szania na caïy ekran ( ). Program, którego dokument nie mieĂci siÚ w oknie, wyĂwietla na jego brzegach specjalne suwaki pozwalajÈce przesuwaÊ jego zawar- toĂÊ w pionie i poziomie. Przykïad takiego dokumentu znajduje siÚ na rysunku na nastÚpnej stronie. Suwaki widoczne na ekranie peïniÈ specjalne funkcje. Spróbuj kliknÈÊ suwaki i sprawdě, jak reaguje dokument znajdujÈcy siÚ w oknie programu. Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe dziaïanie tych przycisków jest trochÚ nielogiczne (klikasz lewy trójkÈcik — dokument przesuwa siÚ w prawo), ale doĂÊ ïatwo siÚ z tym pogodziÊ, jeĂli wyobrazisz sobie, ĝe to nie dokument siÚ przesuwa, ale Ty — jako obserwator. 52 Windows znaczy... okna! Przycisk Przesuwa zawartoĂÊ okna W prawo W lewo W dóï W górÚ Oprócz przesuwania zawartoĂci ekranu za pomocÈ trójkÈcików moĝna teĝ „chwyciÊ” myszkÈ ruchomÈ belkÚ suwaka (na rysunku jest wskazana dolna belka) i trzymajÈc przyciĂniÚty klawisz myszki, znacznie szybciej przesuwaÊ zawartoĂÊ dokumentu w obrÚbie okna. Brak belek oznacza, ĝe zawartoĂÊ okna jest optymalnie dopasowana do jego zawartoĂci! Zakoñczenie pracy komputera lub programu Pisanie o zamykaniu systemu Windows na samym poczÈtku ksiÈĝki moĝe siÚ wydawaÊ dziwne, jednak jest to tak waĝna sprawa, ĝe postanowiïem jej poĂwiÚ- ciÊ odrÚbny rozdziaï. Poprawne zakoñczenie pracy systemu Windows w dowolnym momencie nie polega na wyïÈczeniu komputera za pomocÈ przycisku zasilania (ang. power). System ope- racyjny komputera naleĝy traktowaÊ jak ĝywy organizm, który wykonuje wiele róĝnych czynnoĂci naraz. Przerwanie jego pracy przez brutalne odciÚcie zasilania 53 ABC komputera moĝe nas kosztowaÊ utratÚ utworzonego wïaĂnie dokumentu, a nawet spowodo- waÊ uszkodzenie systemu (przez analogiÚ — wyobraě sobie wyïÈczenie stacyjki w momencie, gdy samochód znajduje siÚ w ruchu). znaj- Po naciĂniÚciu przycisku Start (lub klawisza z symbolem flagi Windows dujÈcego siÚ w pobliĝu lewego dolnego rogu klawiatury) zobaczysz przycisk Za- mknij, a po naciĂniÚciu trójkÈcika rozwiniesz menu systemowe, które zawiera dodatkowe opcje. Znajdě tam trójkÈcik i go kliknij, aby zobaczyÊ nastÚpujÈce okienko. JeĂli wybierzesz opcjÚ Zamknij, komputer powinien samoczynnie siÚ wyïÈczyÊ. ByÊ moĝe nie bÚdzie to natychmiastowe (np. zostanÈ wykryte otwarte doku- menty i komputer poprosi o ich zapisanie na dysk). Pozostaïe opcje poleceñ takĝe warto dobrze poznaÊ i stosowaÊ w razie potrzeby. Q Uruchom ponownie — przydatne, gdy komputer zaczyna siÚ dziwnie zachowywaÊ. Q UĂpij — komputer przechodzi w stan niskiego poboru energii i jest caïy czas wïÈczony. Ponowne naciĂniÚcie przycisku zasilania lub dowolnego klawisza spowoduje bardzo szybkie uruchomienie go z zachowaniem stanu programów, które wczeĂniej znajdowaïy siÚ otwarte na ekranie. Q Hibernacja — komputer zapisuje na dysk stan systemu i uruchomione programy. Ponowne naciĂniÚcie przycisku zasilania przywróci je w stanie sprzed hibernacji, dziÚki czemu unikniemy ĝmudnego uruchamiania ich od nowa. W wielu komputerach przenoĂnych (np. laptopach) samo zatrzaĂniÚcie pokrywy ekranu powoduje automatyczne wywoïanie opcji uĂpienia. Aby sprawdziÊ sposób reakcji laptopa na zamkniÚcie pokrywy, wejdě przez Start do programu Panel sterowania, kliknij System i zabezpieczenia, znajdě Opcje zasilania i wybierz zadanie Zmieñ dziaïanie przycisków zasilania. 54 Windows znaczy... okna! Na rysunku widzisz w wersji rozwiniÚtej listÚ dostÚpnych opcji okreĂlajÈcych zachowanie systemu po zamkniÚciu pokrywy w przypadku, gdy komputer jest podïÈczony do sieci (przykïadowo, gdy laptop pracuje na zasilaniu sieciowym). Moĝesz dokonaÊ zmiany kaĝdej z opcji, na którÈ tylko masz ochotÚ. CoĂ dziwnego staïo siÚ z programem Bywa i tak, ĝe nagle w trakcie pracy program wyĂwietla symbol klepsydry (czyli prosi o cierpliwoĂÊ). Czekamy, czekamy, czekamy i... czekamy, czekamy, czekamy... Co jednak zrobiÊ, gdy czekanie zdaje siÚ nie mieÊ koñca, a zazwyczaj oznacza to, ĝe program zupeïnie siÚ „zawiesiï”? Na szczÚĂcie istnieje doĂÊ prosty sposób przywrócenia programu, który przestaï dziaïaÊ. Wystarczy nacisnÈÊ kombinacjÚ klawiszy Ctrl+lewy Alt+Delete. SekwencjÚ Ctrl+Alt+Delete naleĝy wywoïywaÊ bardzo ostroĝnie: najpierw klawisz Ctrl (który przytrzymujemy), potem lewy Alt (w tym momencie przytrzymujemy juĝ oba) i w koñcu naciskamy jednokrotnie klawisz Del. 55 ABC komputera JeĂli powyĝsza sekwencja zostanie wywoïana poprawnie, komputer przejdzie na ekran startowy z kilkoma opcjami (np. Zablokuj ten komputer, PrzeïÈcz uĝytkow- nika). Wybierz z tej listy polecenie Uruchom Menedĝera zadañ. Aby zakoñczyÊ dziaïanie zawieszonego programu, naleĝy go wskazaÊ myszÈ (zazwyczaj program jest oznaczony tekstem Nie odpowiada lub Brak odpowiedzi) i kliknÈÊ przycisk Zakoñcz zadanie. Niektóre programy potrafiÈ czasami wykonaÊ coĂ, czego nie akceptuje system Windows, który dla ochrony swoich zasobów systemowych moĝe je wówczas samoczynnie zamknÈÊ. W przypadku, gdy na ekranie monitora pojawi siÚ komu- nikat: Program wykonaï nieprawidïowÈ operacjÚ i nastÈpi jego zamkniÚcie. JeĂli problem bÚdzie siÚ powtarzaï, skontaktuj siÚ ze sprzedawcÈ, nie mamy wielkiego wyboru i zazwyczaj obserwujemy brutalne zakoñczenie pracy programu, czÚsto powiÈzane z utratÈ danych (np. dokumentu). Windows 7 jest doĂÊ stabilnym system, niemniej jednak sporo programów jest z nim niezgodnych. Nie zdziw siÚ wiÚc, jeĂli od czasu do czasu zobaczysz podobne do pokazanych w tym rozdziale okienka z informacjÈ, ĝe jeden z uruchomionych programów zadziaïaï niezgodnie z zasadami systemu operacyjnego, który posta- nowiï go zamknÈÊ. System Windows 7 po wykryciu takiej sytuacji — podejrzanego dziaïania programu zazwyczaj sugeruje jego zamkniÚcie (patrz rysunek na nastÚpnej stronie). Czasami bïÈd jednego programu moĝe spowodowaÊ utratÚ efektów pracy w innym programie, np. w edytorze tekstów! 56 Windows znaczy... okna! Warto zatem jak najczÚĂciej zapisywaÊ dokumenty, nad którymi pracujemy, gdyĝ przykra niespodzianka w postaci nagïej utraty dokumentu moĝe skutecznie zepsuÊ niejeden wieczór wytÚĝonej pracy! O zapisywaniu efektów naszej pracy z kompu- terem opowiem w nastÚpnych rozdziaïach. WielozadaniowoĂÊ systemu Windows Wiesz juĝ, co to jest program w systemie Windows — „twór” w ksztaïcie okna, umoĝliwiajÈcy rysowanie, pisanie, operowanie plikami. Wiesz takĝe, jak urucha- mia siÚ programy (z menu Start lub za pomocÈ Eksploratora Windows). Wykonaj teraz maïy eksperyment, zresztÈ bardzo prosty. Uruchom z menu Start kilka programów, klikajÈc ich ikony, np. Internet Eksplorer , Windows Eks- plorer . Moĝesz teĝ uruchomiÊ z pulpitu program Kosz . Zaraz, zaraz... na ekranie zrobiï siÚ straszny baïagan: okno kolejnego programu zakrywa program poprzedni albo na ekranie widoczne sÈ fragmenty okien wszystkich programów! , Windows Media Player Uruchomienie kaĝdego kolejnego programu nieco spowalnia dziaïanie komputera, zajmuje bowiem czÚĂÊ jego zasobów (pamiÚÊ, obciÈĝenie jednostki centralnej), ale w nowych, szybkich komputerach w zasadzie swobodnie moĝna pracowaÊ z kil- koma programami jednoczeĂnie. Jak siÚ jednak przeïÈczyÊ z jednego na inny? Otóĝ to wcale nie jest trudne! Popatrz na pasek na dole ekranu, tuĝ koïo przycisku Start, tam, gdzie znajdujÈ siÚ przypiÚte ikony sïuĝÈce do uruchamiania aplikacji (dalej w ksiÈĝce pokaĝÚ, jak samodzielnie umieszczaÊ tam nowe programy). ZapamiÚtaj kilka prostych reguï: Q Umieszczenie wskaěnika myszy nad ikonÈ programu, który nie jest jeszcze uruchomiony, spowoduje wyĂwietlenie w dymku jego nazwy. Q Umieszczenie wskaěnika myszy nad ikonÈ programu, który juĝ zostaï uruchomiony, spowoduje wyĂwietlenie w tle miniatury jego okna (a czasem kilku otwartych w jego ramach okien). 57 ABC komputera Q KlikniÚcie ikony programu na pasku zadañ powoduje albo jego uruchomienie albo, jeĂli juĝ jest uruchomiony, przejĂcie do jego okna. Q KlikniÚcie prawym klawiszem myszki ikony programu pozwalajÈcego na otwieranie dokumentów (np. Word, Paint) pokaĝe listÚ ostatnio otwieranych elementów. Moĝna dziÚki temu szybko otworzyÊ wybrany dokument, klikajÈc go lewym przyciskiem myszki. System Windows moĝe byÊ tak skonfigurowany, ĝe pasek dolny nie bÚdzie w ogóle widoczny. Dla poczÈtkujÈcych oznacza to czasem prawdziwÈ katastrofÚ, ale dziÚki tej ksiÈĝce nauczysz siÚ radziÊ sobie z takimi niespodziankami! PomiÚdzy uruchomionymi programami moĝna siÚ bardzo wygodnie przeïÈczaÊ, uĝywajÈc kombinacji klawiszy Alt i Tab. W tym celu naciĂnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt (np. kciukiem) i, trzymajÈc go ciÈgle, naciĂnij kilkakrotnie klawisz Tab (w odstÚpach mniej wiÚcej jednej sekundy — moĝesz uĝyÊ np. palca wskazujÈcego). W centrum ekranu pojawi siÚ pasek z miniaturkami aktywnych programów. Kaĝde kolejne naciĂniÚcie Tab powoduje „wskazanie” kolejnej aplikacji. 58 Windows znaczy... okna! U góry paska jest wyĂwietlony opis „wybranego” programu, natomiast w górnym — jego ikona (obwiedziona niebieskim kolorem — w naszym przypadku trzeci od lewej program Paint). JeĂli puĂcisz klawisz Tab, w momencie, gdy niebieska obwódka otoczy ikonÚ jakiegoĂ programu, Windows automatycznie otworzy wïaĂnie ten program. Takie przeïÈczanie siÚ miÚdzy programami jest bardzo uĝytecznÈ cechÈ tego sys- temu, gdyĝ moĝesz równolegle wykonywaÊ wiele zadañ, np. pisaÊ list, a gdy Ci siÚ to znudzi, przeïÈczyÊ siÚ na grÚ Saper. Na tym wïaĂnie polega wielozadaniowoĂÊ systemu Windows. Cecha ta, w poïÈczeniu z operacjami kopiowania i wklejania (o nich napiszÚ w rozdziale 6.), sprawia, ĝe moĝliwe jest przenoszenie fragmentów dokumentów lub grafiki pomiÚdzy aplikacjami! JeĂli masz ochotÚ nieco urozmaiciÊ sobie przeïÈczanie pomiÚdzy programami, zamiast klawisza Alt wciĂnij klawisz z flagÈ Windows . Efekt bÚdzie trójwymia- rowo zaskakujÈcy! Trójwymiarowe efekty i okienka z efektem przeěroczystoĂci stanowiÈ czÚĂÊ technologii tzw. interfejsu Aero, który zostaï wprowadzony jeszcze w systemie Vista w wersjach Premium i Ultimate. 59 ABC komputera Aby skutecznie poruszaÊ siÚ w gÈszczu okien aplikacji systemu Windows, postaraj siÚ nabraÊ nawyku uĝywania kombinacji Alt+Tab. PamiÚtaj teĝ o skrócie klawisz Windows ( okna na dóï, pokazujÈc pulpit. )+D, który „zrzuca” wszystkie otwarte Sprawdě to ponownie! 60
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC komputera. Wydanie VII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: