Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 002741 20674977 na godz. na dobę w sumie
ABC nagrywania płyt DVD - książka
ABC nagrywania płyt DVD - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-088-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy nadchodzi kres płyt CD? Standardowe płyty CD przestają wystarczać i nośnik ten musi ustąpić miejsca nowocześniejszej technologii, zapewniającej znacznie większą - DVD. Mamy już za sobą czasy, gdy urządzenia umożliwiające zapis płyt DVD były poza zasięgiem przeciętnego użytkownika komputera i stanowiły jedynie ciekawostkę technologiczną. Dzisiaj nagrywarki DVD stają się ogólnodostępne. Tanieją także nośniki. Dalsza obniżka cen nagrywarek i nośników z całą pewnością zaowocuje wzrostem popularności płyt DVD.

Zapis DVD nie jest dzisiaj wiedzą tajemną przekazywaną jedynie w wąskich kręgach specjalistów. Książka 'ABC Nagrywania płyt DVD' odsłoni przed Tobą wszystkie tajemnice tej nowoczesnej technologii. Dowiesz się z niej także, jak wykorzystać nagrywarkę DVD do wykonywania kopii zapasowych ważnych danych, a także w jaki sposób nagrać własny film w standardzie DVD.

Książka opisuje:

Nawet jeśli jeszcze nie posiadasz nagrywarki DVD, warto zapoznać się z tą technologią. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że już niedługo popularność sprzętu nagrywającego DVD dorówna popularności standardowych nagrywarek CDR/RW. Gigabajty danych na jednej płytce... to już jest rzeczywistość!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC nagrywania p³yt DVD Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-088-X Format: B5, stron: 232 Czy nadchodzi kres p³yt CD? Standardowe p³yty CD przestaj¹ wystarczaæ i noġnik ten musi ust¹piæ miejsca nowoczeġniejszej technologii, zapewniaj¹cej znacznie wiêksz¹ — DVD. Mamy ju¿ za sob¹ czasy, gdy urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce zapis p³yt DVD by³y poza zasiêgiem przeciêtnego u¿ytkownika komputera i stanowi³y jedynie ciekawostkê technologiczn¹. Dzisiaj nagrywarki DVD staj¹ siê ogólnodostêpne. Taniej¹ tak¿e noġniki. Dalsza obni¿ka cen nagrywarek i noġników z ca³¹ pewnoġci¹ zaowocuje wzrostem popularnoġci p³yt DVD. Zapis DVD nie jest dzisiaj wiedz¹ tajemn¹ przekazywan¹ jedynie w w¹skich krêgach specjalistów. Ksi¹¿ka „ABC Nagrywania p³yt DVD” ods³oni przed Tob¹ wszystkie tajemnice tej nowoczesnej technologii. Dowiesz siê z niej tak¿e, jak wykorzystaæ nagrywarkê DVD do wykonywania kopii zapasowych wa¿nych danych, a tak¿e w jaki sposób nagraæ w³asny film w standardzie DVD. Ksi¹¿ka opisuje: • Najwa¿niejsze standardy: DVD-R, DVD+R, DVD-RAM • Interfejsy nagrywarek DVD • Wybór, monta¿ i konfiguracjê napêdu • Nagrywanie p³yt przy u¿yciu programów Nero Burning ROM i WinOnCD • Techniki zaawansowane: tworzenie p³yt multisesyjnych, p³yt samostartuj¹cych i nagrywanie ponad standardow¹ pojemnoġæ • Tworzenie filmów na p³ytach DVD, tak¿e z authoringiem • Kopiowanie p³yt DVD • Przenoszenie albumów zdjêæ na p³ytê DVD • Zapis pakietów: InCD i DirectCD • Kopie zapasowe na p³ytach DVD: WinBackup i Norton Ghost Nawet jeġli jeszcze nie posiadasz nagrywarki DVD, warto zapoznaæ siê z t¹ technologi¹. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e ju¿ nied³ugo popularnoġæ sprzêtu nagrywaj¹cego DVD dorówna popularnoġci standardowych nagrywarek CDR/RW. Gigabajty danych na jednej p³ytce... to ju¿ jest rzeczywistoġæ! Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Wprowadzenie do nagrywania płyt DVD............................................... 7 Ogólna charakterystyka płyty DVD ...................................................r.........................7 Opis dostępnych standardów...................................................r.................................11 Format DVD-R/RW ...................................................r.......................................11 Format DVD+R/RW ...................................................r......................................12 Format DVD-RAM ...................................................r........................................13 Charakterystyka dostępnych napędów i nagrywarek DVD ..........................................13 Interfejsy nagrywarek — IDE, SATA, USB2 i FireWire .......................................14 Opis stosowanych oznaczeń...................................................r............................17 Technologie stosowane w celu zapobiegania występowaniu błędów podczas zapisu ..18 Metody zapisu ...................................................r...............................................19 Podział świata na regiony ...................................................r.....................................22 Identyfikacja regionu...................................................r......................................23 Usuwanie podziału na regiony...................................................r.........................25 Potrzebne oprogramowanie...................................................r...................................27 Programowe odtwarzacze płyty DVD Video...................................................r.....27 Oprogramowanie do zapisu danych na nośniku DVD ...........................................28 Oprogramowanie do authoringu ...................................................r......................30 Oprogramowanie do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych.....................32 Oprogramowanie do archiwizacji danych ...................................................r.........33 Pozostałe oprogramowanie...................................................r..............................33 Rozdział 2. Samodzielny montaż i przygotowanie do pracy nagrywarki DVD.......... 35 Ustawienia zworek...................................................r...............................................35 Montaż napędu w obudowie ...................................................r.................................36 Przygotowanie systemu operacyjnego do pracy z nagrywarką DVD ............................37 Sterownik ASPI...................................................r.............................................38 Autostart płyty oraz funkcja DMA...................................................r...................41 Zarządzanie pamięcią w MS Windows 98 ...................................................r........43 Inne przyczyny błędów przy nagrywaniu...................................................r..........44 Nero Burning ROM a zapis z konta użytkownika bez prawa administratora............45 Rozdział 3. Nagrywamy pierwsze płyty DVD ...................................................z..... 51 Płyta z danymi...................................................r...................................................r..51 Nero Burning ROM...................................................r........................................52 WinOnCD ...................................................r...................................................r..61 Obsługa płyty wielokrotnego zapisu ...................................................r......................70 Nero Burning ROM...................................................r........................................70 WinOnCD ...................................................r...................................................r..70 4 ABC nagrywania płyt DVD Kopia istniejącej płyty DVD z danymi ...................................................r...................71 Nero Burning ROM...................................................r........................................71 WinOnCD ...................................................r...................................................r..76 Rozdział 4. Wyższy stopień wtajemniczenia ...................................................z..... 81 Płyta wielosesyjna...................................................r................................................81 Nero Burning ROM...................................................r........................................82 WinOnCD ...................................................r...................................................r..86 Płyta startowa...................................................r...................................................r...89 Kilka słów na temat ustawień BIOS-u...................................................r..............89 Niezbędne dodatki...................................................r..........................................91 Płyta startowa dla MS DOS oraz MS Windows 9x ...............................................95 Płyta startowa dla MS Windows 2000/XP ...................................................r...... 102 Multisystemowa płyta startowa — kilka systemów na jednym dysku DVD .......... 114 Rozdział 5. Płyta wideo ...................................................z................................ 125 Opis standardu DVD Video ...................................................r................................ 126 Przygotowanie płyty DVD Video ...................................................r........................ 126 Testowanie gotowej płyty DVD Video...................................................r................. 136 Rozdział 6. Cyfrowy album fotograficzny...................................................z........ 139 Rozdział 7. Authoring płyty DVD...................................................z.................... 147 Zgrywanie i obróbka materiału wideo ...................................................r.................. 148 Authoring płyty DVD Video ...................................................r............................... 158 Alternatywa dla oprogramowania Ulead...................................................r............... 162 Rozdział 8. Kopia płyty DVD Video ...................................................z................ 165 Zgrywanie zawartości płyty DVD na dysk twardy komputera ................................... 165 Dopasowanie materiału do pojemności zapisywalnej płyty DVD............................... 168 Zapis zmodyfikowanego materiału na płycie DVD .................................................. 170 Inne sposoby wykonywania kopii płyty DVD Video ................................................ 172 Rozdział 9. Zapis pakietowy ...................................................z......................... 175 InCD — mały wielki gracz ...................................................r................................. 176 DirectCD — renoma i możliwości...................................................r....................... 179 Rozdział 10. Płyta DVD jako tani i pojemny nośnik kopii bezpieczeństwa............. 185 WinBackup ...................................................r...................................................r.... 186 Tworzenie archiwum...................................................r.................................... 186 Odzyskiwanie danych z archiwum...................................................r................. 192 Automatyzacja wykonywanych zadań...................................................r............ 194 Norton Ghost — sposób na archiwizację całego systemu.......................................... 195 Archiwizacja całej partycji...................................................r............................ 196 Odzyskiwanie danych z obrazu partycji ...................................................r......... 202 Odzyskiwanie wybranych plików z obrazu...................................................r..... 209 Rozdział 11. Dodatek ...................................................z..................................... 213 Przerabianie płyty DVD Video do formatu DivX ...................................................r.. 213 Kopia płyty DVD Video w formacie VCD ...................................................r........... 219 Zarządzanie nagrywanymi płytami DVD...................................................r.............. 221 Przydatne strony internetowe ...................................................r.............................. 223 Skorowidz...................................................z................................... 227 Rozdział 5. Płyta wideo Kariera płyty CD zaczęła się od służenia w charakterze nośnika muzyki o wysokiej jakości. Następnie CD zaadaptowano do zastosowań komputerowych, by później utwo- rzyć rozwiązanie o nazwie VideoCD oraz Super VideoCD. Mała pojemność płyty CD miała bezpośredni wpływ na jakość materiału wideo zapisanego na płytach VCD oraz SVCD, a do tego wymagała używania dwóch i więcej płyt w celu zmieszczenia całego filmu. Płyta DVD została zaprojektowana jak cyfrowy nośnik dla filmów o wysokiej jako- ści. Spora pojemność dochodząca nawet do 17 GB (DVD 18) pozwoliła na publikację cyfrowego materiału wideo o doskonałej jakości, a jednocześnie zostaliśmy zwolnieni z uciążliwej konieczności zmiany płyty w napędzie. Oczywiście po zastosowaniach wideo płyta DVD została zaadaptowana na potrzeby rynku komputerowego. Poprzednie rozdziały — pierwsza część książki — omawiały komputerowe zastosowania płyty DVD, co sprawiło, że ta część mogła być podobna do innej mojej książki „ABC nagry- wania płyty CD”. Praktycznie jedyna różnica między DVD a CD w przypadku zasto- sowań komputerowych sprowadza się do tego, że użytkownik dysponuje dużo większą pojemnością, na którą może nagrać swoje dane. W niniejszym rozdziale opisałem pierwotne zastosowanie płyty DVD — to znaczy DVD Video. Na podstawie opisów tutaj zamieszczonych przygotujesz swoje pierwsze proste płyty wideo przeznaczone do odtwarzania na komputerze za pomocą specjalnych programów, na przykład PowerDVD oraz w stacjonarnych czytnikach DVD. Twoje pierw- sze płyty będą zawierały proste elementy authoringu, co zapewni im profesjonalny wygląd. Natomiast w następnym rozdziale przeczytasz o tym, jak utworzyć własne cyfrowe albumy ze zdjęciami z wakacji. W książce skupiłem się jedynie na przygotowaniu płyty DVD. Nie znajdziesz tutaj opisu montażu filmów oraz zgrywania materiału do komputera. Niestety szczegółowy opis nieliniowego montażu wideo za pomocą komputera to temat na oddzielną książkę. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że w najbliższej przyszłości powstanie książka po- święcona w całości montażowi filmu, kompresji i authoringowi płyty DVD. Informa- cje o dacie ukazania się książki możesz szukać na mojej stronie domowej — http:// danowski.pl. 126 ABC nagrywania płyt DVD Opis standardu DVD Video Materiał wideo przeznaczony do publikacji na płycie DVD Video musi spełniać ściśle określone wymogi. Innymi słowy, nie możesz wziąć na przykład popularnego DIVX-a i bez modyfikacji nagrać go na płytę DVD. Taki twór nie zadziała. Specyfikacja płyty DVD Video wymaga użycia materiału zapisanego w formacie MPEG2. Dodatkowo jest określona specyfikacja konkretnych parametrów pliku MPEG2. W tabeli 5.1 zamieściłem zestawienie najważniejszych cech filmu przeznaczonego do umieszczenia na płycie DVD. Dodatkowo w tabeli znajdują się dane materiału wideo przeznaczonego do nagrywania płyty VideoCD oraz Super VideoCD. Tabela 5.1. Podstawowe parametry materiału wideo dla VCD, SVCD oraz DVD Video Rozdzielczość VCD 352×288 Rodzaj kompresji wideo MPEG1 SVCD 480×576 MPEG2 DVD Video 720×576 MPEG2 Wideo bitrate (kb/s) 1150 kb/s 1500 – 2500 kb/s 3000 – 8000 kb/s Rodzaj kompresji audio MPEG1 MPEG1 MPEG1, MPEG2, AC3, DTS, PCM Audio bitrate (kb/s) 224 kb/s 128 – 384 kb/s 192 – 448 kb/s Wielkość minuty filmu 10 MB/min 10 – 20 MB/min 30 – 70 MB/min Przygotowanie płyty DVD Video Długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniego narzędzia, które pomogłoby mi opisać proces przygotowania płyty wideo. Ostatecznie mój wybór padł na program autorstwa firmy Ahead — tej samej, która utworzyła Nero Burning ROM. Wybrany przeze mnie program nazywa się NeroVision Express. Wersję testową tego doskona- łego, a zarazem prostego programu można pobrać ze strony internetowej producenta — http://www.nero.com. Na stronie producenta znajdziesz również polskie pliki języ- kowe dla tego programu. Aplikacja pozwala na nagranie płyty DVD Video z materiału znajdującego się na dysku twardym komputera lub karty telewizyjnej czy też innego urządzenia pozwa- lającego na przechwycenie sygnału wideo. Sporym atutem programu jest możliwość prostej obróbki — authoringu — tworzonej płyty, dzięki czemu zyskuje ona na swojej atrakcyjności. Po uruchomieniu programu już w pierwszym oknie musisz określić, co chcesz zrobić. W celu nagrania płyty wybierz opcję Zapis wideo, a następnie DVD Video. Zwróć uwagę, że program pozwala na przygotowanie również płyty VCD oraz SVCD (rysu- nek 5.1). Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 127 Rysunek 5.1. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap pierwszy Na rysunku 5.2 znajduje się następne okno, w którym musisz zaznaczyć opcję Dodaj wideo. Jeżeli chcesz pobrać materiał bezpośrednio z kamery, to po jej podłączeniu do komputera wybierz opcję Przechwyć wideo. Rysunek 5.2. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap drugi W celu dodania plików wideo do tworzonego projektu wystarczy po wybraniu opcji Dodaj wideo w nowo otwartym oknie odszukać i wskazać odpowiedni plik. Następnie wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku Otwórz (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap trzeci 128 ABC nagrywania płyt DVD Do jednego projektu możesz dodać kilka filmów, ale pamiętaj o tym, by nie przekra- czały dostępnej pojemności płyty DVD. Dlatego przez cały czas śledź pasek zajętości znajdujący się w dolnej części okna widocznego na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap czwarty Jeżeli nagrywasz jeden długi film z wakacji, warto poddać go prostej edycji i utworzyć indeksy, dzięki czemu w prosty sposób będziesz mógł rozpocząć oglądanie gotowej płyty od wybranego momentu. Wyobraź sobie taką sytuację. Spędziłeś wspaniałe wakacje, podczas których byłeś przez tydzień we Włoszech, następnie odwiedziłeś Szwajcarię, by na koniec polecieć na Majorkę. Z całego urlopu masz zmontowany jeden film, w którym możesz wyróżnić trzy główne elementy: Włochy, Szwajcarię oraz Majorkę. Moim zda- niem w takiej sytuacji warto tak przygotować płytę, by łatwo można było wrócić podczas oglądania do wybranego etapu urlopu. Pomocna w realizacji tego zadania jest możliwość tworzenia indeksów. Za dodawanie indeksów odpowiada opcja Edytuj widoczna na rysunku 5.4. Zanim jed- nak z niej skorzystasz, musisz zaznaczyć swój film na liście znajdującej się powyżej wspomnianego przycisku. Po zaznaczeniu filmu kliknij przycisk Edytuj. Okno edycji składa się z dwóch głównych części. Z lewej strony znajdują się okno pod- glądu oraz narzędzia pozwalające na zarządzanie indeksami. Natomiast prawa strona pokazuje poszczególne sceny utworzone po dodaniu indeksów. Bezpośrednio pod oknem podglądu masz sześć przycisków odpowiedzialnych za odtwarzanie, zatrzymywanie, przewijanie w lewo i prawo, przewijanie o jedną klatkę w lewo i prawo obrabianego materiału. Na rysunku 5.5 zaznaczyłem pasek, na którym wstawia się indeksy oraz ikonę, która służy do tego celu. Dodanie indeksu jest możliwe na kilka sposobów. Najprostszą metodą jest włączenie odtwarzania filmu za pomocą odpowiedniego przycisku, a następ- nie w odpowiednich momentach wystarczy klikać ikonę, którą zaznaczyłem kołem na rysunku 5.6. Innym sposobem dodania indeksu jest ręczne przesuwanie suwaka na zaznaczonym pasku i wstawianie indeksów w żądanym miejscu. Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 129 Rysunek 5.5. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap piąty Strzałki widoczne na rysunku 5.6 wskazują miejsca, w których wstawiłem indeksy. Dodat- kowo w prawej części okna widać poszczególne sceny zawarte w utworzonych indeksach. Rysunek 5.6. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap szósty Jak pamiętasz, nasz przykładowy film z wakacji składa się z trzech części, a więc zakła- damy trzy indeksy. Następnym etapem przygotowania płyty jest nadanie odpowiedniego tytułu naszemu filmowi. Na rysunku 5.6 w polu Tytuł możesz wpisać tytuł całego filmu. Oczywiście poszczególne indeksy również mogą posiadać własne tytuły. Za ich nadawanie odpo- wiada ikona, którą zaznaczyłem trójkątem na rysunku 5.6. Wystarczy, że zaznaczysz indeks, którego tytuł chcesz zmienić i klikniesz wspomnianą ikonę, a następnie w nowo otwartym oknie wpiszesz tytuł i zatwierdzisz go za pomocą przycisku OK. 130 ABC nagrywania płyt DVD Na rysunku 5.7 widać przykład filmu, w którym utworzyłem trzy indeksy oraz nadałem im tytuły. Po zakończeniu edycji filmu kliknij przycisk OK, który umieszczono w pra- wym dolnym rogu okna programu, dzięki czemu wrócisz do głównego okna NeroVision Express. Rysunek 5.7. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap siódmy W głównym oknie programu, w sytuacji gdy jesteś pewien, że masz już skompletowany i podzielony cały materiał, kliknij przycisk Dalej, by przejść do kolejnego etapu two- rzenia płyty DVD Video. Następny etap tworzenia płyty DVD pozwala na określenie układu elementów w menu, koloru tła, zdjęcia w tle, wyglądu ramek wokół przycisków oraz zmiany wyglądu i ko- loru czcionki. Jeżeli do jednej kompilacji dodałeś kilka filmów i dla wybranych utworzyłeś indeksy, to za pomocą opcji Menu do dostosowania możesz wybrać, które podmenu chcesz mo- dyfikować. W przypadku mojej kompilacji poza filmem z wakacji (ma trzy indeksy) do- dałem jeszcze trzy inne filmy. W związku z tym mam główne menu, w którym mogę wybrać filmy do oglądania. W przypadku gdy wybiorę film z wakacji, mam dostępne podmenu. Na początek poddajmy edycji główne menu, czyli to, co zobaczy widz zaraz po uru- chomieniu płyty DVD. Dlatego w polu Menu do dostosowania wybierz opcję Menu główne (rysunek 5.8). Z prawej strony podglądu masz listę kilku elementów, które możesz modyfikować. Zaczynamy od opcji Wygląd. Za pomocą tej opcji możesz zmienić rozmieszczenie elementów w menu. NeroVision Express pozwala jedynie na korzystanie z gotowych szablonów, dlatego po kliknięciu opcji Wygląd na ekranie pojawi się menu z listą gotowych szablonów (patrz rysunek 5.9), wystarczy, że odszukasz odpowiadający Ci szablon i zaznaczysz, klikając go. Szablony mają jedynie charakter poglądowy i znajdują się na nich tylko prostokąty — szare to odpowiednik tekstu, niebieskie — przyciski. Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 131 Rysunek 5.8. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap ósmy Rysunek 5.9. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap dziewiąty Kolejna opcja o nazwie Zdjęcie w tle pozwala na umieszczenie wybranego zdjęcia jako tła dla menu. Wystarczy, że po wskazaniu wspomnianej opcji z menu wybierzesz Prze- glądaj (rysunek 5.10), a następnie odszukasz i wskażesz obrazek, którym ma być tłem. Pamiętaj o tym, że tło musi być dobrane kolorystycznie do przycisków, w przeciwnym przypadku menu będzie nieczytelne. Rysunek 5.10. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap dziesiąty 132 ABC nagrywania płyt DVD Jeżeli zadecydujesz, że Twoje menu nie ma mieć obrazka w tle, możesz skorzystać z opcji Kolor tła, za pomocą której określisz, jaki będzie kolor tła. Kolejnym etapem modyfikacji menu jest ustawienie wyglądu przycisków. NeroVision Express umożliwia jedynie dodanie wymyślnych ramek dla przycisków, które domyślnie zawierają pierwszą klatkę filmu. Zmiana wyglądu ramek jest możliwa za pomocą opcji Ramka przycisku. Wystarczy, że klikniesz wspomnianą opcję i z menu wybierzesz jeden z dostępnych wzorów ramek (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap jedenasty Przedostatnim elementem, który możesz zmienić w tworzonej płycie DVD, jest kolor, rodzaj oraz krój czcionki. Za zmiany wyglądu tekstu odpowiada opcja Czcionka. Po jej wybraniu w typowym menu możesz ustawić wspomniane parametry wyglądu tekstu. Rysunek 5.12. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap dwunasty Na koniec pozostało dodanie nagłówka oraz stopki dla menu. Za modyfikację tych ele- mentów odpowiada opcja Tekst nagłowka/stopki. Po wybraniu tej opcji w menu musisz wpisać odpowiednie informacje, które będą tytułem oraz stopką menu (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap trzynasty Jeżeli utworzyłeś indeksy dla któregoś z filmów w kompilacji, możesz modyfikować powstałe w ten sposób menu. Wystarczy, że w polu Menu do dostosowania wybierzesz odpowiednią opcję, a reszta czynności niczym nie różni się od tego, co zrobiłeś z głów- nym menu Twojej płyty DVD. Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 133 NeroVision Express pozwala na zróżnicowanie wyglądu menu i podmenu. Materiał na płytę skompletowany, indeksy utworzone, a menu wygląda wręcz perfek- cyjnie — pora brać się za dokończenie naszej płyty. W oknie widocznym na rysunku 5.14 po ostatecznym ustaleniu wyglądu menu możesz kliknąć przycisk Dalej, by przejść do następnego etapu tworzenia płyty DVD. Rysunek 5.14. Wygląd gotowego menu płyty Następny etap tworzenia płyty pozwala na sprawdzenie, czy wszystkie elementy płyty są zrobione, tak jak sobie tego życzymy. W tej chwili to ostatni dzwonek, by wrócić i coś poprawić. Na zawartość okna podglądu składa się monitor oraz pilot, za pomocą którego możemy wybierać i odtwarzać poszczególne pozycje. Obsługa podglądu jest bardzo intuicyjna i wystarczy, że za pomocą myszy lub strzałek na pilocie wskażesz odpowiedni przycisk i naciśniesz Play. Jeżeli sprawdziłeś wszystkie elementy menu i jesteś pewien, iż to ostateczny kształt płyty, kliknij przycisk Dalej — rysunek 5.15. Ostatni etap odpowiada za określenie właściwości zapisu oraz za sam zapis kompilacji na płycie DVD. W oknie widocznym na rysunku 5.16 w prawej jego części jest menu podobne do tego, jakie znasz z modyfikacji menu, jednak tym razem odpowiada ono za ustawienie parametrów zapisu. Opcja Nazwa woluminu pozwala na określenie tytułu płyty DVD. Wystarczy, że klik- niesz tę opcję, a następnie w menu wpiszesz tytuł. 134 ABC nagrywania płyt DVD Rysunek 5.15. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap czternasty Rysunek 5.16. NeroVision Express — tworzenie płyty DVD — etap piętnasty Następna opcja — Ustawienia nagrywania — pozwala na ustalenie szybkości zapisu oraz tego, czy zapis ma być wykonany po uprzedniej symulacji, czy też natychmiast. Ustaw odpowiednie dane w zależności od parametrów swojej nagrywarki. Jeżeli nie możesz wprowadzić zmian, przejdź do opcji Zapisz na, by określić, z której nagry- warki będziesz korzystać. Oczywiście w przypadku jednej nagrywarki zainstalowanej w systemie jest ona uznana za domyślną (rysunek 5.17). Opcja Preferencje jest dość ważna z punktu poprawności działania kompilacji. Po wybraniu tej opcji w menu musisz zaznaczyć wartość PAL oraz w polu Folder plików tymczasowych powinieneś wskazać miejsce, gdzie NeroVision Express będzie mogło przechowywać pliki tymczasowe dla kompilacji. Wskazany dysk powinien posiadać kilka gigabajtów wolnego miejsca (rysunek 5.18). Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 135 Rysunek 5.17. Właściwości zapisu kompilacji Rysunek 5.18. Ustawienia projektu Utworzony projekt możesz zapisać na dysku komputera bez jego modyfikacji, dzięki czemu w przyszłości będziesz mógł w nim wprowadzić zmiany. Za zapis projektu na dysku twardym odpowiada opcja Zapis do folderu na dysku. Zasada działania tej opcji niczym nie różni się od zapisywania plików na przykład w MS Word. Ostatnią opcją znajdującą się na liście jest Zapis na. Odpowiada ona za wskazanie na- grywarki, z której chcesz skorzystać przy tworzeniu płyty DVD. Poza nagrywarką, która znajduje się fizycznie w komputerze, możesz jeszcze skorzystać z wirtualnej nagrywarki (wykreujesz na niej obraz płyty DVD, którą będziesz mógł nagrać w przyszłości). Zapis na płycie rozpocznie się po kliknięciu przycisku Nagraj (patrz rysunek 5.16) znajdującego się w prawym dolnym narożniku okna programu. NeroVision Express rozpocznie przygotowanie materiału do zapisu na płycie DVD, a następnie rozpocznie się właściwy zapis. Czas potrzebny na przygotowanie i nagranie płyty DVD jest zależny od ilości dodanego materiału, szybkości komputera, który musi przetworzyć materiał, oraz samej nagry- warki i tego, z jaką prędkością potrafi zapisywać dane. Nie zdziw się, jeżeli na przy- gotowanie jednej płyty będziesz potrzebował nawet kilka godzin. Na rysunku 5.19 zaznaczyłem miejsce, w którym program wyświetla czas, jaki pozostał do zakończenia tworzenia płyty DVD oraz czas, jaki już upłynął. W przypadku mojej przy- kładowej płyty, na której zamieściłem jedynie cztery krótkie filmy, cały proces przy- gotowania i nagrania płyty trwał blisko 40 minut. O zakończeniu nagrywania zostaniesz powiadomiony stosownym komunikatem, który pojawi się na ekranie monitora. Na rysunku 5.20 znajduje się okno NeroVision Express po zakończeniu nagrywania. W menu masz dostępne opcje, dzięki którym możesz nagrać jeszcze raz tę samą kom- pilację, rozpocząć nowy projekt, wykonać okładkę dla nagranej płyty DVD oraz za- mknąć program. 136 Rysunek 5.19. Postęp zapisu ABC nagrywania płyt DVD Rysunek 5.20. Okno NeroVision Express po zakończeniu nagrywania kompilacji na płycie DVD Testowanie gotowej płyty DVD Video Mamy już nagraną pierwszą płytę DVD Video i pora sprawdzić, co wykreowaliśmy. Najprostszym testem jest uruchomienie płyty w stacjonarnym napędzie DVD. Jeżeli wszystko ruszy, oznacza to, że nagrałeś działającą płytę DVD Video — moje gratulację. Wydaje mi się, że ta część testu nie wymaga dokładniejszego omówienia, dlatego skupię się nad opisaniem procedury testującej płyty DVD Video na komputerze za pomocą pro- gramowego odtwarzacza. Rozdział 5. ♦ Płyta wideo 137 W jednym z pierwszy rozdziałów niniejszej książki wspominałem o tym, że bardzo popularnym oprogramowaniem do oglądania filmów DVD na komputerze jest Power- DVD. Dlatego też procedurę testową opiszę na podstawie tej aplikacji. Pragnę nadmie- nić, że dodatkową zaletą tego programu jest polska wersja językowa. Po uruchomieniu programu PowerDVD na ekranie komputera pojawi się moduł ste- rowania oraz okno podglądu filmu. W celu uruchomienia płyty DVD Video musisz kliknąć ikonę, którą zaznaczyłem na rysunku 5.21, a następnie z listy wybrać napęd DVD, w którym znajduje się płyta. Po chwili w oknie poglądu powinieneś zobaczyć menu Twojej płyty (rysunek 5.22). Rysunek 5.21. PowerDVD — moduł sterowania Rysunek 5.22. Podgląd menu płyty DVD Wystarczy, że teraz za pomocą kursora myszy klikniesz odpowiednią pozycję w menu, by zobaczyć dany materiał wideo. Obsługa menu na płycie DVD nieodparcie kojarzy mi się z przeglądaniem strony WWW i jest równie prosta. Jeżeli Twoja płyta DVD nie chce się uruchomić podczas testu w stacjonarnym odtwa- rzaczu, sprawdź ją na komputerze za pomocą programu PowerDVD. W sytuacji gdy płyta działa poprawnie na komputerze, a nie uruchamia się w stacjonarnym odtwarzaczu, upewnij się, czy Twoje urządzenie potrafi czytać nagrywane płyty DVD. Informacje na ten temat powinny być zamieszczone w instrukcji obsługi. Dodatkowo możesz spraw- dzić na stronie http://tjsoundvideo.com/dvd_compatability.htm, czy Twój napęd potrafi odczytywać na przykład płyty DVD „minus” lub „plus”. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że Twoja płyta nie chce zadziałać ani na komputerze, ani w stacjonarnym odtwarzaczu DVD. W takiej sytuacji przyczyną może być jakiś błąd, który wystąpił w trakcie tworzenia płyty DVD. Spróbuj jeszcze raz nagrać płytę.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC nagrywania płyt DVD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: