Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 009629 23472834 na godz. na dobę w sumie
ABC sieci komputerowych - książka
ABC sieci komputerowych - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-860-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dzięki poradom i wskazówkom zawartym w tej książce Czytelnik zmieni się ze zwykłego użytkownika komputera PC w administratora sieciowego. Chociaż książka przeznaczona jest dla początkujących, także profesjonaliści zajmujący się sieciami i telekomunikacją znajdą tu wiele przydatnych wiadomości. 'ABC sieci komputerowych' to kompendium wiedzy zarówno o zagadnieniach dotyczących infrastruktury sieciowej jak i kwestii związanych z oprogramowaniem używanym w sieciach.

Lektura tej książki sprawi, że:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC sieci komputerowych Autor: Joe Habraken T³umaczenie: Mateusz Michalski, Witold Zio³o ISBN: 83-7197-860-X Tytu³ orygina³u: Absolute Beginner s Guide to Networking, Third Edition Format: B5, stron: 430 Dziêki poradom i wskazówkom zawartym w tej ksi¹¿ce Czytelnik zmieni siê ze zwyk³ego u¿ytkownika komputera PC w administratora sieciowego. Chocia¿ ksi¹¿ka przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych, tak¿e profesjonaliġci zajmuj¹cy siê sieciami i telekomunikacj¹ znajd¹ tu wiele przydatnych wiadomoġci. „ABC sieci komputerowych” to kompendium wiedzy zarówno o zagadnieniach dotycz¹cych infrastruktury sieciowej jak i kwestii zwi¹zanych z oprogramowaniem u¿ywanym w sieciach. Lektura tej ksi¹¿ki sprawi, ¿e: odpowiadaj¹c¹ Twoim potrzebom do tworzenia sieci • Nauczysz siê odró¿niaæ typy sieci i wybierzesz technologiê sieciow¹ najlepiej • Zapoznasz siê z ró¿nymi sk³adnikami sprzêtu komputerowego wykorzystywanymi • Poznasz architekturê sieci komputerowych • Zapoznasz siê z teori¹ i praktyk¹ dotycz¹c¹ komunikacji w sieci • Poznasz protoko³y internetowe (FTP, POP3, SMTP, IMAP, TCP/IP) • Nauczysz siê projektowaæ i konfigurowaæ sieci oraz dowiesz siê, w jaki sposób • Bêdziesz móg³ uruchamiaæ serwery WWW • Zapoznasz siê z metodami ochrony danych, ochrony sieci przed atakami oraz • Bêdziesz zna³ praktyczne sposoby rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych udostêpniaæ w sieci zasoby, takie jak drukarki czy dyski ochrony systemu przed wirusami z sieciami Spis treści O Autorze ......................................................................................... 11 Wstęp .............................................................................................. 13 Część I Wprowadzenie do sieci komputerowych ..........................17 Rozdział 1. Sieci komputerowe w skrócie............................................................ 19 Istota sieci komputerowej...................................................k...............................................20 Korzyści płynące z połączenia komputerów...................................................k..................20 Kilka zdań o komputerach typu mainframe i o minikomputerach....................................22 Początki superkomputerów...................................................k......................................22 Epoka minikomputerów...................................................k...........................................22 Model przetwarzania scentralizowanego...................................................k.................24 Jak powstały komputery osobiste...................................................k...................................24 Sieci z komputerami PC: początki ...................................................k.................................26 Klienty i serwery: podstawowe pojęcia ...................................................k.........................27 Osoby w sieci: użytkownicy i administratorzy ...................................................k..............28 Podstawy transmisji danych w sieciach LAN ...................................................k................29 Praca z siecią nie wymaga wszechwiedzy ...................................................k.....................30 Podsumowanie rozdziału...................................................k................................................31 Rozdział 2. Różne potrzeby, różne sieci ............................................................... 33 Podstawy sieci stacji równorzędnych...................................................k.............................34 Historia rozwiązań umożliwiających tworzenie sieci równorzędnych.......................34 Sieci równorzędne dzisiaj ...................................................k........................................36 Zalety sieci równorzędnych ...................................................k.....................................38 Wady sieci równorzędnych...................................................k......................................38 Sieci oparte na serwerze...................................................k.................................................40 Zalety i wady sieci opartych na serwerze ...................................................k................40 Typy serwerów sieciowych...................................................k......................................42 Podstawowe topologie sieci ...................................................k...........................................45 Topologia typu magistrala ...................................................k.......................................46 Topologia typu gwiazda...................................................k...........................................47 Topologia typu pierścień...................................................k..........................................48 Określanie potrzeb sieciowych...................................................k.......................................49 Planowanie sieci...................................................k...................................................k..........50 Posumowanie rozdziału...................................................k..................................................51 Rozdział 3. Sprzęt sieciowy ................................................................................ 53 Używanie kart sieciowych ...................................................k.............................................54 Wybór karty sieciowej ...................................................k.............................................55 Instalacja karty sieciowej...................................................k.........................................57 6 ABC sieci komputerowych Urządzenia sieciowe...................................................k...................................................k....60 Koncentratory ...................................................k...................................................k.......60 Regeneratory sygnału...................................................k...............................................61 Mostki ...................................................k...................................................k...................62 Przełączniki...................................................k...................................................k...........62 Rutery...................................................k...................................................k................... .63 Kilka uwag na temat sprzętu PC ...................................................k....................................65 Płyty główne ...................................................k...................................................k.........66 Procesory...................................................k...................................................k...............67 Pamięć...................................................k...................................................k...................68 Dyski twarde ...................................................k...................................................k.........69 Uwagi dotyczące serwera sieciowego ...................................................k.....................71 Uwagi dotyczące klienta sieciowego ...................................................k.......................72 Posumowanie rozdziału...................................................k..................................................73 Rozdział 4. Tworzenie infrastruktury sieciowej..................................................... 75 Podstawy architektur sieciowych ...................................................k...................................76 Wprowadzenie do sieci Ethernet...................................................k....................................77 Strategia dostępu do sieci...................................................k.........................................78 Szybsze odmiany sieci Ethernet...................................................k...............................79 Specyfikacje IEEE i rodzaje kabli ...................................................k...........................80 Podstawy sieci IBM Token-Ring ...................................................k...................................82 Strategia dostępu do sieci typu token-ring...................................................k...............82 Standardy IEEE i rodzaje kabli w sieciach token-ring ...............................................83 Kilka uwag dotyczących AppleTalk ...................................................k..............................85 Podstawy FDDI...................................................k...................................................k...........85 Wybór sposobu połączenia sieci ...................................................k....................................86 Możliwości okablowania ...................................................k.........................................86 Światłowód ...................................................k...................................................k...........90 Wykorzystanie linii telefonicznych i sieci elektrycznej .............................................91 Metody bezprzewodowe ...................................................k..........................................92 Podsumowanie rozdziału...................................................k................................................94 Rozdział 5. Protokoły transmisji: model OSI i protokoły rzeczywiste .................... 97 Teoretyczny model OSI ...................................................k.................................................98 Działanie modelu OSI ...................................................k..................................................100 Warstwa aplikacji...................................................k...................................................k102 Warstwa prezentacji...................................................k...............................................102 Warstwa sesji ...................................................k...................................................k......103 Warstwa transportowa ...................................................k...........................................103 Warstwa sieci ...................................................k...................................................k......104 Warstwa łącza danych...................................................k............................................105 Warstwa fizyczna...................................................k...................................................k106 Korzyści płynące z istnienia modelu OSI ...................................................k....................106 TCP/IP...................................................k...................................................k................... ....107 Protokoły TCP/IP...................................................k...................................................k108 Adresowanie w protokole IP...................................................k..................................109 Klasy adresów IP ...................................................k...................................................k110 Maska podsieci...................................................k...................................................k....111 Konfiguracja protokołu TCP/IP...................................................k.............................112 ..114 Protokoły IPX/SPX...................................................k................................................115 Adresowanie w protokole IPX...................................................k...............................115 Konfiguracja protokołu IPX/SPX ...................................................k..........................116 IPX/SPX...................................................k...................................................k.................. Spis treści 7 Inne godne uwagi protokoły sieciowe...................................................k..........................117 NetBEUI ...................................................k...................................................k.............117 AppleTalk ...................................................k...................................................k...........119 DLC...................................................k...................................................k.....................120 Posumowanie rozdziału...................................................k................................................121 Część II Tworzenie i uruchamianie sieci .....................................123 Rozdział 6. Konfiguracja sieci stacji równorzędnych.......................................... 125 Wybór i konfiguracja protokołów sieciowych ...................................................k.............126 Protokoły LAN w systemie Windows ...................................................k...................126 Protokoły LAN w systemie Mac OS ...................................................k.....................133 Uruchamianie sieci stacji równorzędnych...................................................k....................134 Współużytkowanie plików i drukarek w grupach roboczych systemu Windows ....134 Współużytkowanie folderów i drukarek w systemie Windows................................135 Współużytkowanie plików i drukarek w systemie Mac OS .....................................138 Współpraca systemów Linux i Windows...................................................k.....................139 Kilka słów podsumowania ...................................................k...........................................144 Posumowanie rozdziału...................................................k................................................144 Rozdział 7. Praca z sieciowymi systemami operacyjnymi .................................. 147 Istota sieciowych systemów operacyjnych ...................................................k..................148 Współdziałanie klienta z NOS ...................................................k.....................................149 Konfiguracja klientów sieciowych ...................................................k........................150 Konfiguracja protokołów LAN na kliencie ...................................................k...........151 Konfiguracja NOS na serwerze...................................................k....................................153 Konfiguracja sprzętowa serwera...................................................k............................153 Licencjonowanie NOS ...................................................k...........................................155 Instalacja NOS ...................................................k...................................................k....157 Praca z Microsoft Windows Server...................................................k..............................159 Struktura sieci Microsoft...................................................k........................................160 Interfejs serwera Microsoft ...................................................k....................................162 Kilka słów podsumowania...................................................k.....................................164 Praca z Novell NetWare...................................................k...............................................165 Struktura sieci ...................................................k...................................................k.....167 Interfejs serwera NetWare ...................................................k.....................................168 Kilka słów podsumowania...................................................k.....................................170 Inne godne uwagi platformy ...................................................k........................................171 Unix...................................................k...................................................k.....................171 Linux ...................................................k...................................................k...................172 Kilka słów podsumowania o sieciowych systemach operacyjnych ................................174 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................174 Rozdział 8. Współdzielenie zasobów w sieci ...................................................... 177 Czym jest udział? ...................................................k...................................................k......178 Współużytkowanie folderów i napędów ...................................................k......................179 Współużytkowanie folderów w systemie Windows 2000 Server.............................180 Współużytkowanie katalogów w systemie NetWare................................................181 Praca z katalogami użytkowników...................................................k...............................183 Lokalizowanie zasobów sieciowych ...................................................k............................185 Poszukiwanie zasobów w sieci ...................................................k..............................186 Mapowanie dysku sieciowego ...................................................k...............................187 Współużytkowanie drukarek...................................................k........................................188 Drukowanie przez sieć ...................................................k.................................................190 Konfiguracja serwera wydruku ...................................................k....................................191 8 ABC sieci komputerowych Zarządzanie drukarką sieciową ...................................................k....................................192 Praca w mieszanym środowisku sieciowym ...................................................k................194 Posumowanie rozdziału...................................................k................................................195 Rozdział 9. Praca z aplikacjami w sieci ............................................................. 197 Wybór aplikacji sieciowych ...................................................k.........................................198 Wykorzystanie oprogramowania użytkowego w sieci...................................................k.199 Aplikacje instalowane na kliencie ...................................................k.........................200 Aplikacje sieciowe na serwerze ...................................................k.............................200 Produkty wspomagające pracę grupową ...................................................k......................201 Lotus Notes ...................................................k...................................................k.........202 Microsoft Exchange Server...................................................k....................................206 Wprowadzenie do baz danych typu klient-serwer ...................................................k.......208 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................210 Część III Rozszerzanie sieci ...................................................r.....213 Rozdział 10. Rozszerzanie sieci LAN za pomocą technik WAN ............................. 215 Wykorzystywanie publicznej sieci telefonicznej ...................................................k.........216 Wykorzystywanie połączeń wybieranych i dedykowanych............................................218 Modemy asynchroniczne ...................................................k.......................................218 Modemy synchroniczne ...................................................k.........................................220 System traktów cyfrowych...................................................k...........................................221 Sieci komutowane ...................................................k...................................................k.....222 Sieci z komutacją obwodów ...................................................k..................................223 Sieci z komutacją pakietów ...................................................k...................................226 Uzyskiwanie zdalnego dostępu ...................................................k....................................228 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................229 Rozdział 11. Jak działa Internet .......................................................................... 231 Skąd wziął się Internet?...................................................k................................................232 Wykorzystanie protokołu FTP ...................................................k.....................................233 Serwery FTP ...................................................k...................................................k.......234 Anonimowy dostęp do serwera FTP...................................................k......................235 Klienty FTP...................................................k...................................................k.........236 Wyjaśnienie pojęcia poczty elektronicznej ...................................................k..................238 Adresy e-mail...................................................k...................................................k......238 SMTP ...................................................k...................................................k..................239 POP3 ...................................................k...................................................k...................239 IMAP...................................................k...................................................k...................240 Korzystanie z usług WWW...................................................k..........................................241 Inne usługi Internetu...................................................k...................................................k..242 Grupy dyskusyjne ...................................................k..................................................242 Gopher...................................................k...................................................k.................244 Omówienie usług DNS..................................................k..................................................245 Przestrzeń nazw domen...................................................k..........................................246 Jak działa DNS...................................................k...................................................k....247 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................249 Rozdział 12. Włączenie sieci do Internetu ........................................................... 251 Przyłączenie sieci do Internetu...................................................k.....................................252 Dostęp do szkieletu Internetu...................................................k.................................252 Wybór dostawcy usług internetowych...................................................k...................253 Wybór typu połączenia ...................................................k..........................................254 Uzyskanie nazwy domenowej...................................................k......................................256 Uzyskanie adresów IP ...................................................k..................................................257 Spis treści 9 Udostępnianie połączenia z Internetem...................................................k........................258 Wymagania sprzętowe przy udostępnianiu połączenia z Internetem .......................259 Adresacja IP komputera udostępniającego połączenie .............................................259 Wykorzystanie serwerów proxy...................................................k...................................261 Wyjaśnienie działania NAT ...................................................k.........................................262 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................264 Rozdział 13. Prowadzenie witryny WWW ............................................................. 265 Wizerunek Twojej firmy w Internecie ...................................................k.........................266 Marketing w Internecie ...................................................k..........................................266 Sprzedaż w Internecie ...................................................k............................................267 Bezpieczeństwo transakcji ...................................................k.....................................268 Kto poprowadzi Twoją witrynę WWW? ...................................................k.....................270 Prowadzenie własnej witryny WWW...................................................k....................270 Korzystanie z usług prowadzenia witryny WWW...................................................k.272 Tworzenie stron WWW ...................................................k...............................................273 Wykorzystanie języka HTML...................................................k................................274 Narzędzia projektowania stron WWW ...................................................k..................276 Wykorzystanie technologii Internetu ...................................................k...........................277 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................278 Część IV Utrzymanie sieci w dobrym stanie .................................281 Rozdział 14. Ochrona danych w sieci .................................................................. 283 Dyski twarde ...................................................k...................................................k.............284 Dzielenie dysku na partycje ...................................................k...................................284 Formatowanie dysku...................................................k..............................................286 Zastosowanie macierzy RAID ...................................................k.....................................287 Rodzaje technologii RAID ...................................................k...........................................288 RAID 0...................................................k...................................................k................288 RAID 1...................................................k...................................................k................290 RAID 5...................................................k...................................................k................291 Archiwizacja danych ...................................................k...................................................k.292 Rodzaje archiwizacji...................................................k..............................................294 Strategia archiwizacji...................................................k.............................................295 Wykorzystywanie zasilaczy UPS...................................................k.................................297 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................298 Rozdział 15. Rozwiązywanie problemów .............................................................. 301 Nie zawsze winny jest użytkownik ...................................................k..............................302 Identyfikowanie problemów sieciowego systemu operacyjnego....................................303 Diagnostyka problemów sprzętowych i sieciowych ...................................................k....305 Monitorowanie podzespołów serwera ...................................................k...................306 Monitorowanie sieci...................................................k...............................................309 Rozwiązywanie problemów z łącznością...................................................k.....................311 Kontrola ustawień i łączności z wiersza poleceń...................................................k...312 Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów z łącznością ........................315 Sposób rozwiązywania problemów...................................................k..............................316 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................317 Rozdział 16. Podstawy bezpieczeństwa w sieci .................................................. 319 Administratorzy i użytkownicy...................................................k....................................320 Zarządzanie kontami użytkowników ...................................................k...........................321 Hasła użytkowników...................................................k..............................................322 Inne opcje konta użytkownika ...................................................k...............................324 Uprawnienia do udziału ...................................................k...............................................326 Wykorzystanie grup do określenia poziomu dostępu ...................................................k..328 10 ABC sieci komputerowych Walka z wirusami...................................................k...................................................k......330 Rodzaje wirusów...................................................k...................................................k.331 Robaki i konie trojańskie ...................................................k.......................................332 Ochrona przed wirusami ...................................................k........................................333 Ochrona sieci przed atakiem z zewnątrz ...................................................k......................335 Firewall...........................................k...................................................k..............................337 Rodzaje firewall ...................................................k...................................................k........339 Bezpieczeństwo sieciowe — kilka uwag ...................................................k.....................341 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................341 Rozdział 17. Korzystanie z sieci .......................................................................... 343 Ewolucja mobilnych urządzeń komputerowych ...................................................k..........344 Praca z laptopami ...................................................k...................................................k......345 Wyświetlacze laptopów ...................................................k.........................................345 Karty rozszerzenia PCMCIA ...................................................k.................................346 Stacje dokujące ...................................................k...................................................k...347 Wyjaśnienie pojęcia zdalnego dostępu do sieci ...................................................k...........348 Konfiguracja serwera RAS do przyjmowania połączeń telefonicznych...................349 Konfiguracja klienta RAS...................................................k......................................351 Wyjaśnienie pojęcia protokołów dostępowych...................................................k............353 Wykorzystywanie zdalnego dostępu...................................................k............................354 Zastosowanie wirtualnych sieci prywatnych VPN...................................................k.......355 Konfiguracja serwera tunelu ...................................................k..................................356 Konfiguracja klienta tunelu...................................................k....................................357 Nadzorowanie połączeń VPN ...................................................k................................358 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................359 Rozdział 18. Urządzenia PDA w sieci................................................................... 361 Cyfrowy asystent osobisty ...................................................k...........................................362 Systemy operacyjne palmtopów...................................................k...................................364 Palm OS ...................................................k...................................................k..............364 Windows CE ...................................................k...................................................k.......366 Praca w sieci i poza siecią ...................................................k............................................366 Synchronizacja palmtopa z komputerem osobistym...................................................k....368 Podstawka synchronizacyjna ...................................................k.................................369 Oprogramowanie do synchronizacji ...................................................k......................370 Technologia Bluetooth ...................................................k.................................................371 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................372 Rozdział 19. Przyszłość sieci: nowe technologie ................................................. 375 Systemy operacyjne o większej mocy...................................................k..........................376 Większe prędkości w sieci ...................................................k...........................................377 Programy pracy grupowej na platformie WWW ...................................................k.........378 Adresacja IP wykorzystująca IPv6...................................................k...............................378 Telefonia IP ...................................................k...................................................k...............379 Komputery przenośne ...................................................k..................................................380 Komunikacja równorzędna w Internecie...................................................k......................381 Perspektywy ...................................................k...................................................k..............381 Podsumowanie rozdziału...................................................k..............................................382 Dodatki ...................................................r....................................383 Dodatek A Słownik pojęć ................................................................................. 385 Dodatek B Zasoby internetowe związane z sieciami......................................... 405 Skorowidz....................................................................................... 411 Rozdział 6. Konfiguracja sieci stacji równorzędnych W niniejszym rozdziale przedstawiono następujące zamgadnienia:  wybór protokołu dla sieci równorzędnej;  nazwy w NetBIOS;      konfiguracja protokołów w komputerach pracujących w smieci równorzędnej; wspólne wykorzystywanie zasobów w grupie roboczej Wmindows; udostępnianie plików i folderów w sieciach równorzędmnych z systemem Macintosh; konfiguracja systemu Linux do współpracy z sieciami Wmindows; zapewnienie współpracy systemu Windows z Apple OS. Mylić się jest rzeczą ludzką, ale do narobienia praewdziwych kłopotów potrzeba komputera — Autor nieznany Po omówieniu różnic między sieciami stacji równorzędnych, a sieciami opartymi na serwerze i po opisaniu protokołów używanych w sieciach LAN należy przedstawić za- gadnienia dotyczące sposobów uruchamiania i konfigurowania sieci równorzędnych (peer-to-peer). Sieci wykorzystujące serwery i sieciowe systemy operacyjne zostaną omówione w następnym rozdziale. Każda sieć LAN, niezależnie od swojej wielkości, wymaga wyposażenia stacji w odpowiednie składniki sprzętowe i programowe, umoż- liwiające komunikację poprzez wybrane medium sieciomwe. W sytuacji, gdy trzeba połączyć niewielką liczbę komputerów, które mają wspólnie wykorzystywać zasoby, takie jak pliki czy drukarki, najlepszym rozwiązaniem może się okazać sieć stacji równorzędnych. Ten typ sieci został szczegółowo omówiony w rozdziale 2. pt. „Różne potrzeby, różne sieci”. Mimo że w celu skonfigurowania sie- ci równorzędnej nie jest wymagana gruntowna znajomość wielu sieciowych systemów 124 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci operacyjnych, jednak w celu pomyślnego przeprowadzenia tego procesu konieczna jest wiedza dotycząca możliwości oferowanych przez wykorzystywane w komputerach klienckie systemy operacyjne. Należy pamiętać, że sieci równorzędne przewidziane są jako połączenie 10 lub mniejszej liczby komputerów. Niektóre systemy operacyjne umożliwiają realizowanie maksymalnie 10 połączeń. Oznacza to, że komputer, który udostępnia w sieci jakiś folder czy drukarkę, nie pozwoli na więcej niż 10 jednocze- snych połączeń z danym zasobem. W niniejszym rozdziale przedstawię zagadnienia dotyczące sposobu dokonywania wy- boru oraz konfiguracji protokołu dla sieci równorzędnej. Uwzględnię przebieg tego procesu w kilku wybranych systemach operacyjnych. Następnie opiszę sposób komu- nikowania się komputerów w sieciach tego typu. Wybór i konfiguracja protokołów sieciowych Bez względu na to, jaki system operacyjny jest wykorzystywany w komputerach two- rzących sieć równorzędną, we wszystkich maszynach trzeba skonfigurować przynajm- niej jeden wspólny protokół sieciowy. W środowisku Windows najprostszym do skon- figurowania protokołem dla małej sieci jest NetBEUI, ponieważ wystarczy go tylko wybrać jako protokół używany w sieci — niepotrzebne są żadne dodatkowe ustawie- nia. Jeśli jednak sieć taka ma być podłączona do Internetu, konieczne jest dodatkowe skonfigurowanie protokołu TCP/IP. W przypadku sieci równorzędnych z komputerami Macintosh w prosty sposób usta- wia się protokół AppleTalk. Jednak jeśli planuje się połączenie sieci z Internetem, znów we wszystkich komputerach trzeba uwzględnić protokół TCP/IP. Poniżej przed- stawiono przebieg procesu konfiguracji protokołów w sieciach LAN systemu Win- dows, a w dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono sposób konfigurowania tego protokołu w komputerach Mac. Protokoły LAN w systemie Windows We wszystkich obecnych wersjach systemu Windows (9x, NT, 2000,Me i XP) proces konfiguracji protokołów sieciowych przebiega w bardzo podobny sposób. W środo- wiskach Windows 9x i Windows NT konfigurację tę rozpoczyna się od naciśnięcia prawym przyciskiem myszy znajdującej się na pulpicie ikony Otoczenie Sieciowe. Następnie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Właściwości. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Sieć. W systemach Windows 9x zarządzanie protokołami jest możliwe za pomocą opcji dostępnych na zakładce mKonfiguracja, która znajdującej się w tym oknie. Natomiast w przypadku środowiska Windows NT dodawanie, usu- wanie i konfigurowanie protokołów odbywa się na zakładce Protokoły. Na rysunku 6.1 przedstawiono widok tej zakładki z poziomu okna Sieć systemu NT. Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 125 Rysunek 6.1. Narzędzia do konfiguracji protokołów w systemach Windows 9x i Windows NT znajdują się w oknie dialogowym Sieć Dodanie protokołu zarówno w klientach z Windows 9x, jak i z Windows NT sprowa- dza się do kliknięcia przycisku Dodaj i dokonania wyboru odpowiedniego protokołu z dostępnej listy. W systemach Windows 2000 i Windows Me dodawanie protokołu przebiega w podobny sposób, jednak w każdym z powyższych systemów sposób uzy- skiwania dostępu do odpowiedniego okna jest nieco imnny. W systemach Windows 98, Windows 2000 i Windows Me domyślnie jest wybiera- ny protokół TCP/IP. W razie potrzeby wykorzystania w sieci równorzędnej protoko- łu NetBEUI należy dodać ten protokół. W systemach Windows 2000 i Windows Me zastąpiono znaną z wcześniejszych wersji systemu Windows, znajdującą się na pulpicie ikonę Otoczenie Sieciowe nową, o na- zwie Moje miejsca sieciowe. Mimo to uzyskanie dostępu do okna dialogowego, słu- żącego do konfigurowania protokołów nadal wymaga wykonania zaledwie paru klik- nięć myszą. System Windows 2000 Professional dysponuje systemem zabezpieczeń lokalnych, a zatem aby dokonać zmiany ustawień sieciowych w komputerze pracującym pod kontrolą tego systemu, należy się zalogować jako administrator lub inny użytkow- nik, należący do grupy Administratorzy. A zatem w celu dodania nowego protokołu należy kliknąć prawym przyciskiem my- szy znajdującą się na pulpicie Windows 2000 lub Me ikonę Moje miejsca sieciowe i wybrać pozycję Właściwości z menu kontekstowego. Pojawi się okno Połączenia sieciowe i telefoniczne. Wtedy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy znajdującą się tu ikonę Połączenie lokalne i wybrać polecenie Właściwości. Spowoduje to otwar- cie się okna Właściwości: Połączenie lokalne. Wygląd tego okna przedstawiono na rysunku 6.2. 126 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci Rysunek 6.2. Konfigurowanie protokołów w systemach Windows 2000 i Me przebiega w oknie dialogowym Właściwości: Połączenie lokalne W celu dodania nowego protokołu należy kliknąć przycisk Zainstaluj (w systemach Windows 9x i NT jego odpowiednikiem jest przycisk Dodaj). Pojawi się wtedy okno Wybieranie typu składnika sieci, którego wygląd pokazano na rysunku 6.3. Rysunek 6.3. Do dodawania nowych protokołów i innych komponentów sieciowych służy okno Wybieranie typu składnika sieci W oknie Wybieranie typu składnika sieci można dokonać wyboru jednej z trzech opcji: Klient, Usługa i Protokół. Tematem tego podrozdziału jest przede wszystkim opis spo- sobów konfigurowania protokołów, jednak poniżej przedstawiono krótki opis każdego z wymienionych elementów.   Klient. Ta opcja pozwala na określenie, jakiego typu klientmem ma być dany komputer. W przypadku sieci peer-to-peer wymaga się zainstalowania Klienta sieci Microsoft Networks, mimo że centralny serwer, do którego trzeba by się logować, nie istnieje. Usługa. Usługą jest dodatkowa cecha sieci, taka jak Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks czy Agent SAP. Ponieważ udostępniane plików i drukarek jest bardzo ważnym emlementem sieci równorzędnej, usługa ta powinna zostać zainstalowanam na każdym komputerze. Sposób wykonywania takiej konfiguracji przedstawionom w następnym Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 127 podrozdziale. Agent SAP jest związany z punktami dostęmpowymi w sieciach NetWare. Zagadnienia dotyczące SAP omówiono w rozdzialme 5. pt. „Protokoły transmisji: model OSI i protokoły rzeczywiste”.  Protokół. Uogólniając, protokół określa sposób sieciowego kommunikowania się komputerów i innych urządzeń. Czytelnik zapewne pmamięta, że aby komputery w sieci mogły się ze sobą komunikować, wszmystkie muszą mieć zainstalowany ten sam protokół. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące sposobu konfigurowania protokołów w śro- dowisku Windows. Aby dodać protokół do konfiguracji komputera, należy wybrać opcję Protokół w oknie Wybieranie typu składnika sieci, a następnie nacisnąć przycisk Dodaj. W efekcie tego działania pojawi się okno Wybieranie protokołu sieciowego, którego wygląd pokaza- no na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. W tym oknie dialogowym można wybrać protokół, który ma być dodany do konfiguracji komputera Po wybraniu odpowiedniego protokołu należy nacisnąć przycisk OK. Wybrany proto- kół zostanie dodany do listy protokołów widocznej w oknie Właściwości: Połączenie lokalne. W sieci stacji równorzędnych można wykorzystywać protokół TCP/IP, NW- Link (odmiana protokołu IPX/SPX utworzona przez firmę Micromsoft) lub NetBEUI. Wybór któregoś z protokołów dla budowanej sieci zleży wyłącznie od upodobań jej administratora. Najczęściej jednak wybiera się protokół TCP/IP lub NetBEUI, choć równie dobrze może to być NWLink czy IPX/SPX. Poniżej znajduje się opis sposobu konfigurowania protokołu TCP/IP oraz NetBEUI. TCP/IP Protokół TCP/IP jest domyślnie dodawany do konfiguracji systemów Windows 9x, NT, 2000 i Me. Także ustawienia tego protokołu są wstępnie konfigurowane — adres IP, maska podsieci i inne, takie jak domyślna brama i podstawowy serwer DNS, są pobierane automatycznie ze znajdującego się w siecim serwera DHCP. Jeśli tworzona sieć stacji równorzędnych ma mieć połączenie z Internetem poprzez DSL lub modem kablowy, można pozostawić ustawienia domyślne — wszystkie po- trzebne parametry IP zostaną automatycznie pobrane z serwera DHCP danego dostawcy 128 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci usług internetowych. Jeśli do Internetu podłączonych ma być kilka komputerów, do- stawca usług internetowych nada komputerom w sieci równorzędnej adresy z tego samego, wybranego przedziału. Tak więc nie powinno być żadnych kłopotów z wyko- rzystaniem protokołu TCP/IP także lokalnie. Zagadnienia dotyczące podłączenia kilku komputerów do jednego łącza z Internetem przedstawiono w rozdziale 12. pt. „Włą- czanie sieci do Internetu”, w podrozdziale „Udostępniamnie połączenia z Internetem”. Jeśli sieć ma być podłączona do Internetu za pomocą jednego łącza (odpowiednie za- gadnienia omówiono w rozdziale 12.) lub jeśli sieć w ogóle nie ma mieć takiego połą- czenia, ale mimo to planuje się wykorzystywanie protokołu TCP/IP, do dyspozycji pozostają dwa sposoby nadawania adresów IP komputeromm:   można pozwolić na automatyczną konfigurację systemu Wmindows 2000 czy Windows Me; można manualnie skonfigurować wszystkie ustawienia. Jemst to konieczne, jeśli komputery w danej sieci pracują pod kontrolą msystemów Windows 9x lub Windows NT Workstation. Warto jednak nadmienić, że w przypadku nieuwzględnienia jakiegokolwiek połącze- nia z Internetem lepszym rozwiązaniem jest zastosowmanie protokołu NetBEUI. Systemy Windows 2000 Professional i Windows Me posiadają nową cechę związaną z adresami IP, zwaną APIPA (ang. Automatic Private IP Addressing — automatyczne nadawanie prywatnych adresów IP. Systemy te są domyślnie konfigurowane do po- bierania swoich parametrów IP, takich jak adres i maska podsieci z serwera DHCP, a zatem nastąpią próby nawiązania połączenia z takim serwerem. Jeśli serwer ten nie będzie odnaleziony, gdyż w danej sieci równorzędnej nie ma takiego serwera, zosta- nie uruchomiony mechanizm APIPA. Poszczególne stacje otrzymają adresy IP z prze- działu 169.254.0.1 do 169.254.255.254. Zakres ten stanowi prywatny zakres adresów systemów Microsoft i nie jest używany w Internecie. W omawianym przypadku ma- ska podsieci zostanie określona jako 255.255.0.0. W takim pmrzypadku wszystkie kom- putery otrzymają adresy z zakresu tej samej Klasy B, a zatem nie powinno być żad- nych kłopotów z komunikowaniem się w sieci za pomocmą protokołu TCP/IP. Być może Czytelnik zastanawia się nad sposobem przeprowadzenia ręcznej, statycz- nej konfiguracji adresów IP. W sieci równorzędnej nie ma żadnych serwerów, a zatem wystarczy skonfigurować odpowiednio adresy IP i maskę podsieci. Pytanie jest nastę- pujące: jaki powinien być zakres adresów IP i jakiego rodzaju maskę podsieci należy zastosować? Odpowiedź jest bardzo prosta. W celu wykorzystania przy nadawaniu adresów prywat- nych zarezerwowano trzy przedziały. Adresy z tych zakresów nie zostały przypisane do żadnego komputera w Internecie, dlatego w razie zastosowania ich w komputerach tworzących sieć lokalną nie powinno być żadnych konfliktów z adresami używanymi w Sieci. W każdej z trzech klas: A, B i C znajdują się przedziały zarezerwowanych adresów. W tabeli 6.1 zebrano możliwe do wykorzystania zakresy adresów i odpowiadające im maski podsieci. Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 129 Tabela 6.1. Zakresy prywatnych adresów IP Klasa Zakres adresów Maska podsieci A B C 10.0.0.1 do 10.255.255.254 255.0.0.0 172.16.0.1 do 172.31.255.254 255.255.0.0 192.168.0.1 do 192.168.255.254 255.255.255.0 Oczywiście, zakres klasy A daje olbrzymią liczbę dostępnych adresów (co w znacznej mierze przekracza potrzeby sieci równorzędnej), ale można nadawać komputerom ad- resy z tego przedziału. Istnieje jednak konieczność ograniczenia się tylko do jednej kla- sy adresów prywatnych, aby zapewnić poprawną komunikację komputerów w sieci. Aby ręcznie skonfigurować adres IP i maskę podsieci, należy przejść do okna Właści- wości: Połączenie lokalne (lub okna Sieć w klientach z systemem Windows 9x i NT), wybrać opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknąć przycisk Właściwości. Spowo- duje to otwarcie okna Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP), którego wygląd pokazano na rysunku 6.5. Rysunek 6.5. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) można wprowadzić adres IP i maskę podsieci komputera W oknie tym należy wybrać opcję Użyj następującego adresu IP: i wpisać wybrany adres oraz maskę podsieci komputera. Następnie wystarczy kliknąć OK i pozamykać wszystkie otwarte okna. W przypadku niektórych klientów Windows nowe ustawie- nia zaczynają obowiązywać dopiero po ponownym uruchommieniu komputera. NetBEUI NetBEUI wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla sieci stacji równorzędnych, o ile sieć ta nie ma mieć dostępu do Internetu. Jest to rozwiązanie idealne w tym znaczeniu, że po zainstalowaniu tego protokołu w systemie żadna dalsza konfiguracja nie jest wymagana. 130 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci NetBEUI w sieci stosuje specjalny system służący do identyfikacji komputerów i no- szący nazwę NetBIOS. Nazwą NetBIOS jest ta sama nazwa, którą nadaje się kompu- terowi w trakcie instalowania systemu. Być może Czytelnikowi wydaje się w tym momencie, że w systemie Windows 2000 nazwa nadana komputerowi będzie częścią w pełni kwalifikowanej nazwy domenowej (FQDN) tego komputera — i jest to prawda, ponieważ system operacyjny Windows 2000 Professional zaprojektowano z myślą o większych sieciach TCP/IP, w których znajdowałby się serwer DNS, zapewniający konwersję nazw FQDN do adresów IP. Część kliencka adresu FQDN może mieć do 63 znaków. Jeśli jednak podstawowym protokołem danej sieci ma być NetBEUI, nazwy komputerów nie mogą być dłuższe niż 15 znaków. Jest to ograniczenie narzucone na nazwym NetBIOS. Standard nazw NetBIOS jest nadal wykorzystywany do nadawania nazw klientom w systemach Windows 9x, Windows NT i Windows Me. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy komputer musi mieć niepowtarzalną nazwę NetBIOS, ponieważ nazwa ta ma być wykorzystywana do jego identyfikacji w sieci. Tak więc, w przypadku potrzeby połączenia komputerów, które wcześniej pracowały jako samodzielne jednostki i którym nadano jednakowe nazwy, trzeba te nazwy zmie- nić na inne przed uruchomieniem sieci. Nadawanie indywidualnych nazw kompute- rom ma pewne konsekwencje także przy nadawaniu nazw grupom roboczym (co zo- stanie omówione już za chwilę) i udostępnianym folderom. Wszystkie komputery, grupy robocze, drukarki i udostępnione foldery wykorzystywane w sieci równorzęd- nej muszą mieć nadane oddzielne nazwy, aby cały systmem mógł pracować poprawnie. Nawet w razie wykorzystywania w budowanej sieci protokołu TCP/IP można ogra- niczyć długość nazw komputerów do 15 znaków. W ten sposób w razie podłącze- nia do sieci komputera z wcześniejszą wersją systemu Windows (na przykład Windows 9x czy nawet nieco archaiczny już Windows for Workgroups) wszystkie klienty będą mogły korzystać z zasobów sieciowych. Poza tym w razie konieczno- ści przeprowadzenia zmiany protokołu TCP/IP na inny, na przykład NetBEUI czy NWLink, nazwy komputerów będą już odpowiednio utworzone i ich dodatkowe usta- wianie nie będzie potrzebne. W dowolnym systemie Windows zmiana nazwy komputera jest bardzo prosta. Przy- kładowo, w komputerze z systemem Windows 2000 Professional należy kliknąć pra- wym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i z menu wybrać opcję Właściwości. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości systemu. Teraz należy wybrać zakładkę Identyfikacja sieciowa i kliknąć przycisk Właściwości. Wtedy pojawi się okno Zmiany identyfikacji, którego wygląd pokazano na rysunku 6.6. W polu Nazwa komputera można wpisać wybraną nazwę. Aby dokonane zmiany za- częły obowiązywać, trzeba zrestartować komputer. Poniżej przedstawiono sposoby konfiguracji protokołów sieciowych w komputerach Macintosh. W dalszej części niniejszego rozdziału znów będą omawiane pewne za- gadnienia dotyczące sieci równorzędnych systemów Windows — mianowicie sposo- by udostępniania folderów i drukarek w grupach robocmzych. Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 131 Rysunek 6.6. We wszystkich wersjach systemu Windows zmiana nazwy komputera jest prostym zadaniem Protokoły LAN w systemie Mac OS Skonfigurowanie protokołu AppleTalk w sieciach równorzędnych komputerów Mac- intosh jest niezwykle łatwym zadaniem. Sam protokół jest w tych komputerach insta- lowany domyślnie. Jest on o wiele bardziej złożony niż NetBEUI, jednak samo konfi- gurowanie tych dwóch protokołów przeprowadza się w podobny sposób. Komputery Macintosh z wbudowanym połączeniem sieci Ethernet posiadają w sys- temie operacyjnym specjalny element, który pozwala na wykorzystywanie protokołu AppleTalk w standardowej sieci uwzględniającej zastosowanie skrętki i koncentrato- ra. Aby upewnić się, że połączenie sieci Ethernet zostało dodane do konfiguracji Ap- pleTalk, należy posłużyć się dedykowanym panelem steromwania. Dostęp do panelu sterowania AppleTalk jest możliwy poprzez otwarcie menu Apple, przejście do folderu systemowego (System Folder) i następnie do podfolderu Control Panels. Znajduje się tu ikona służąca do otwierania panelu sterowania AppleTalk. Po otwarciu tego panelu wystarczy kliknąć rozwijaną listę Connect Via (połącz przez) i upewnić się, że wybrano opcję Ethernet. W celu komunikowania się z drukarkami podłączonymi mdo komputerów wykorzystuje się AppleTalk, a zatem rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wybranie go jako proto- kołu dla sieci równorzędnej. Jednak w razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać do tego celu protokół TCP/IP. Należy wtedy nadać wszystkim kompute- rom oddzielne adresy IP i określić w nich maskę podsiemci. Konfigurując adresy IP w komputerach Mac można użyć dowolnego zakresu tych ad- resów z zakresów przedstawionych we wcześniejszym podrozdziale „TCP/IP”. Trzeba tylko pamiętać, że dotyczy to jedynie sieci, gdzie nie planuje się połączenia z Inter- netem. Ustawień powyższego protokołu można dokonać za pomocą odpowiedniego panelu sterowania. Należy się tylko upewnić, że każdemu komputerowi nadano inny adres IP i we wszystkich ustawiono tę samą maskę podsieci odpowiedniej klasy. Te zagadnienia także omówiono wcześniej, w podrozdziale m„TCP/IP”. 132 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci Uruchamianie sieci stacji równorzędnych Po skonfigurowaniu odpowiedniego protokołu w komputerach podłączonych do sieci można przystąpić do uruchomienia takiej sieci. Należy w tym celu fizycznie połączyć komputery za pomocą wybranego medium. Zarówno system Windows, jak i Mac OS umożliwiają bezpośrednie połączenie dwóch komputerów za pomocą kabla — stano- wią one wtedy małą sieć równorzędną. Komputery z systemem Windows można po- łączyć bezpośrednio ze sobą za pomocą kabla szeregowego, podłączanego do portu szeregowego w komputerze. Począwszy od drugiego wydania systemu Windows 98 systemy operacyjne firmy Microsoft pozwalają na konfigurację takiego połączenia komputerów. W przypadku komputerów Mac w celu połączenia dwóch maszyn można wykorzy- stać standardowy (dla Macintosha) kabel od drukarki, ewentualnie można wykorzy- stać wbudowane interfejsy RJ-45 (chodzi tu o karty sieciowe Ethernet, znajdujące się w standardowym wyposażeniu tych komputerów) i połączyć dwa komputery za po- mocą specjalnej odmiany skrętki, zwanej kablem z przekrosem (ang. crossover cable). Kabel taki można zakupić praktycznie w każdym sklepie mkomputerowym. Za pomocą kabla z przekrosem można także połączyć dwa komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows, jeśli zostaną one wyposażone w karty sieciowe. Zastosowanie takiego kabla eliminuje konieczność posiadania koncentratora. Je- śli Czytelnik zechce podjąć próbę samodzielnego wykonania takiego kabla, powi- nien odwiedzić witrynę, znajdującą się pod adresem: http://www.error404.pl/po_ godzinach/pc2pc/recenzja1.htm. Przyjęto jednak, że dana sieć składa się z kilku komputerów połączonych za pomocą skrętki oraz koncentratora — przypadek taki opisano w rozdziale 4. pt. „Tworzenie infrastruktury sieciowej”. Poniżej przedstawiono sposoby udostępniania zasobów, ta- kich jak napędy, foldery i drukarki, w środowiskach Winmdows i Mac. Współużytkowanie plików i drukarek w grupach roboczych systemu Windows W celu zapewnienia pracy sieci stacji równorzędnych w środowisku Windows trzeba skonfigurować dwa elementy: Grupę roboczą i Udostępnianie plików i drukarek (de facto konieczne jest jeszcze udostępnienie wybranych folderów i drukarek, co omó- wiono w dalszej części niniejszego rozdziału). Grupa robocza (ang. workgroup) w rzeczywistości jest logicznym wydzieleniem pewnej liczby komputerów, w których ustawiono tę samą nazwę grupy roboczej. Określanie nazwy grupy roboczej, do której należy komputer z systemem Windows, jest przeprowadzane na tej samej zakładce okna dialogowego, która pozwala na usta- wianie nazwy komputera. Przykładowo, w systemie Windows 2000 Professional jest Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 133 dostępne okno Identyfikacja sieciowa, do którego przechodzi się po wybraniu przyci- sku Właściwości w oknie dialogowym Właściwości systemu. Wygląd tego okna przed- stawiono na rysunku 6.6. W przypadku systemu Windows Me nazwę grupy roboczejm można określić za pomocą okna, którego wygląd przedstawiono na rysunku 6.6, albo też wykorzystać specjalne- go Kreatora Sieci Domowych. Przeprowadza on użytkownika przez proces tworzenia grupy roboczej i udostępniania plików i drukarek. Kreatora tego uruchamia się z fol- deru Moje miejsca sieciowe i można za jego pomocą łatwo określić nazwę tworzonej grupy roboczej. Na rysunku 6.7 przedstawiono sposób konfigurowania grupy roboczej. Można przy okazji nadać komputerowi jakąś odpowiednią mnazwę. Rysunek 6.7. W systemie Windows Me do konfiguracji grupy roboczej można wykorzystać specjalnego kreatora Kreator Sieci Domowych z systemu Windows Me może poza tym utworzyć specjal- ny plik, który można zachować na dyskietce. Plik ten można wykorzystać w celu szybkiej konfiguracji dowolnego komputera z systemem Windows 95 i Windows 98, który ma należeć do grupy roboczej, utworzonej na komputerze z Windows Me za pomocą Kreatora Sieci Domowych. Po skonfigurowaniu wszystkich komputerów, tak aby należały do tej samej grupy ro- boczej, należy się upewnić o włączeniu opcji Udostępnianie plików i drukarek w sie- ciach Microsoft Networks. Jest to specjalna usługa dodawana do sieciowej konfigura- cji komputera. Pozycja taka powinna pojawić się na liście protokołów i usług w oknie dialogowym Sieć (w przypadku systemu Windows 98 zgodnie z treścią rysunku 6.8) lub w oknie Właściwości: Połączenie lokalne dla systemów Windows 2000 i Me. Współużytkowanie folderów i drukarek w systemie Windows Samo udostępnianie folderów i drukarek w środowisku Windows jest bardzo prostą ope- racją. W obydwóch przypadkach sprowadza się ona do kliknięcia prawym przyciskiem 134 Część II ♦ Tworzenie i uruchamianie sieci Rysunek 6.8. Aby współużytkować zasoby w sieci równorzędnej systemu Windows, konieczne jest skonfigurowanie usługi Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks myszy ikony odpowiadającej udostępnianemu folderowi czy drukarce. Współużytko- wanie folderów i napędów w sieciach opartych na serwerze omówiono w podrozdzia- le „Współużytkowanie folderów i napędów” rozdziału 8. pt. „Współdzielenie zasobów w sieci”. W celu udostępnienia folderu należy za pomocą narzędzia Eksplorator Windows zlo- kalizować odpowiedni folder. Następnie klika się go prawym przyciskiem myszy i wybiera opcję Udostępnianie. W efekcie tej operacji pojawia się zakładka Udostęp- nianie okna Właściwości tego folderu. Aby udostępnić dany folder, zaznacza się pole wyboru przy opcji Udostępnij ten folder. Można również określić nazwę udziału (ang. share), jak określa się taki udostępniony folder. Na rysunku 6.9 przedstawiono wygląd zakładki Udostępnianie okna Właściwości wybranego folderu na komputerze z syste- mem Windows NT. Rysunek 6.9. Aby udostępnić folder użyj zakładki Udostępnianie okna Właściwości tego folderu Rozdział 6. ♦ Konfiguracja sieci stacji równorzędnych 135 Istnieje poza tym możliwość określenia hasła i stopnia dostępu do folderu (można wybrać dostęp Tylko do odczytu lub Pełen). W przypadku systemów Windows 2000 Professional lub NT Workstation można także ustawiać poziomy dostępu na podsta- wie lokalnych, utworzonych grup. Udostępnianie drukarki jest równie prostym zadaniem, co udostępnianie folderu. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Drukarki. W większości wersji systemu Win- dows należy kliknąć przycisk Start, przejść do pozycji Ustawienia i następnie wybrać opcję Drukarki. Po otwarciu okna należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowol- ną zainstalowaną drukarkę i wybrać opcję Udostępnianie. Wtedy otworzy się okno dialogowe Właściwości dla tej drukarki. Następnie wybiera się opcję Udostępniona jako i podaje nazwę, pod jaką dana drukarka ma być widoczna w sieci. Syste
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sieci komputerowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: