Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 011685 21078053 na godz. na dobę w sumie
ABC systemu Windows XP PL - książka
ABC systemu Windows XP PL - książka
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-839-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dzięki książce posiądziesz wiedzę, która ułatwi ci pracę z XP.

Wybrane zagadnienia:

Poznaj Windows XP -- system uważany za niezawodny i bezpieczny, odporny na błędy, prosty w zarządzaniu i łatwy we wdrożeniu, wyposażony w wszechstronne narzędzia, wspierający najnowsze urządzenia, w tym komputery przenośne, idealny dla każdego typu sieci komputerowych: zarówno lokalnych, jak wirtualnych czy prywatnych, zintegrowany z internetowymi usługami aplikacyjnymi.

Bądź uczestnikiem wyścigu nowych technologii!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC systemu Windows XP PL Marcin Szeliga Autorzy: ISBN: 83-7197-839-1 Format: B5, stron: 258 , Marcin (cid:140)wi„telski DziŒki ksi„¿ce posi„dziesz wiedzŒ, kt(cid:243)ra u‡atwi ci pracŒ z XP. Wybrane zagadnienia: Opis wymagaæ sprzŒtowych systemu Windows XP oraz scenariusze instalacji oraz uaktualnieæ systemu. Podstawy pracy z nowym systemem. Dostosowanie wygl„du i funkcjonalno(cid:156)ci systemu do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika. Multimedialne mo¿liwo(cid:156)ci systemu Windows XP. Administracja kontami u¿ytkownik(cid:243)w. Instalacja drukarki. Praktyczne porady, kt(cid:243)re pozwol„ na szybkie rozwi„zanie niekt(cid:243)rych z(cid:160) problem(cid:243)w pojawiaj„cych siŒ podczas pracy z komputerem. Wskaz(cid:243)wki dla u¿ytkownik(cid:243)w laptop(cid:243)w. Poznaj Windows XP (cid:151) system uwa¿any za niezawodny i bezpieczny, odporny na b‡Œdy, prosty w zarz„dzaniu i ‡atwy we wdro¿eniu, wyposa¿ony w wszechstronne narzŒdzia, wspieraj„cy najnowsze urz„dzenia, w tym komputery przeno(cid:156)ne, idealny dla ka¿dego typu sieci komputerowych: zar(cid:243)wno lokalnych, jak wirtualnych czy prywatnych, zintegrowany z internetowymi us‡ugami aplikacyjnymi. B„d(cid:159) uczestnikiem wy(cid:156)cigu nowych technologii! IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Wstęp ...................................................z............................................9 Rodzina systemów Windows XP ...................................................y....................... 9 Windows XP Home Edition...................................................P.....................................10 Windows XP Professional ...................................................P.......................................10 Windows XP 64-bit Editions ...................................................P...................................11 Legalność oprogramowania ...................................................y............................. 11 Rodzaje piractwa komputerowego...................................................P...........................11 Legalne produkty firmy Microsoft...................................................P...........................12 Organizacja książki ...................................................y.......................................... 13 Instalacja systemu...................................................z........................15 Planowanie instalacji (uaktualnienia) ...................................................y.............. 15 Wymagania sprzętowe ...................................................P.............................................15 Kompatybilność sprzętu...................................................P...........................................16 Partycjonowanie dysku i wybór systemu plików...................................................P.....17 Domena czy Grupa robocza? ...................................................P...................................18 Instalacja Windows XP ...................................................y.................................... 20 Instalacja z płyty CD...................................................P................................................20 Instalacja sieciowa ...................................................y........................................... 21 Uaktualnienie do Windows XP...................................................y........................ 22 Możliwe scenariusze uaktualnienia ...................................................P.........................22 Przygotowanie systemu do uaktualnienia ...................................................P................23 Uaktualnienie z systemu Windows 98/ME...................................................P..............24 Uaktualnienie komputerów z systemem Windows 2000 lub Windows NT Workstation 4.0 SP 5 ...................................................P................26 Instalacja Windows XP w konfiguracji dwusystemowej.................................... 26 Kreator transferu plików i ustawień...................................................y................. 27 Migrowanie ustawień do nowego komputera ...................................................P..........27 Aktywacja produktu Windows...................................................y......................... 30 Aktywacja Windows XP...................................................P..........................................30 Rozdział 2. Praca z systemem...................................................z.........................31 Uruchamianie i wyłączanie komputera...................................................y............ 31 Specjalne tryby uruchamiania systemu...................................................P....................31 Wyłączanie komputera...................................................P.............................................32 Wylogowywanie użytkownika...................................................y......................... 34 4 ABC systemu Windows XP PL Obsługa systemu ...................................................y.............................................. 35 Ikony ...................................................P...................................................P.................... .35 Okienka ...................................................P...................................................P.................37 Pliki i foldery ...................................................P...................................................P........40 Aktywacja systemu Windows XP...................................................y.................... 46 Na czym polega aktywacja systemu? ...................................................P......................46 Jak działa program aktywacyjny? ...................................................P............................47 Aktywacja systemu ...................................................P..................................................48 Rozdział 3. Konfiguracja środowiska użytkownika ...............................................49 Instalowanie nowego urządzenia ...................................................y..................... 49 Aktualizacja sterowników...................................................y................................ 50 Przywracanie poprzedniej wersji sterownika...................................................P...........51 Podpisywanie sterowników ...................................................P.....................................52 Konfiguracja środowiska użytkownika...................................................y............ 53 Pasek zadań ...................................................P...................................................P...........53 Menu Start...................................................P...................................................P.............57 Pulpit ...................................................P...................................................P................... Opcje regionalne ...................................................P...................................................P...59 Opcje ułatwień dostępu...................................................P............................................61 Konfiguracja środowiska systemowego ...................................................y.......... 62 Zmienne środowiskowe ...................................................P...........................................63 Opcje uruchamiania i odzyskiwania ...................................................P........................63 Wydajność...................................................P...................................................P.............66 ..57 Instalowanie programów...................................................y.................................. 68 Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem...................................................P....68 Rozdział 4. Multimedia ...................................................z...................................71 Instalacja urządzeń ...................................................y........................................... 71 Grafika i zdjęcia ...................................................y............................................... 73 Pobieranie obrazów...................................................P..................................................73 Przechowywanie i kolekcjonowanie plików graficznych...........................................74 Obraz ruchomy...................................................y................................................. 77 Windows Movie Maker ...................................................P...........................................77 Windows Media Player — Odtwarzanie multimediów ...................................... 81 Wyszukiwanie i biblioteki multimediów ...................................................P.................81 Odtwarzanie ...................................................P...................................................P..........82 Kopiowanie muzyki ...................................................P.................................................83 Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników ...............................................85 Podział kont użytkowników...................................................y............................. 85 Zarządzanie kontami ...................................................y........................................ 86 Typy lokalnych kont użytkowników ...................................................P.......................86 Tworzenie lokalnych kont użytkowników...................................................P...............87 Modyfikowanie kont ...................................................P................................................92 Praca z hasłami ...................................................P...................................................P.....96 Konfigurowanie i wykorzystanie grup...................................................y............. 98 Informacje ogólne ...................................................P...................................................P.98 Lokalne grupy wbudowane...................................................P......................................99 Praca z grupami...................................................P...................................................P...101 Spis treści 5 Rozdział 6. Zarządzanie danymi na dyskach NTFS.............................................103 Wybór systemu plików ...................................................y.................................. 103 Sektory i jednostki alokacji...................................................P....................................103 FAT ...................................................P...................................................P.....................104 FAT32 ...................................................P...................................................P.................104 NTFS...................................................P...................................................P...................104 Konwersja systemu plików ...................................................P....................................105 Praca z NTFS ...................................................y................................................. 107 Tworzenie plików i folderów...................................................P.................................107 Kopiowanie plików i folderów ...................................................P..............................110 Inspekcja dostępu do danych ...................................................P.................................110 Kompresja i szyfrowanie danych...................................................P...........................112 Ograniczanie ilości miejsca dostępnego dla użytkowników ....................................115 Odporność na uszkodzenia i wydajność ...................................................y........ 117 Program Chkdsk...................................................P...................................................P..117 Defragmentacja dysku ...................................................P...........................................118 Rozdział 7. Sieci lokalne ...................................................z...............................121 Połączenia sieciowe ...................................................y....................................... 121 Protokół TCP/IP ...................................................y............................................. 123 Przypisywanie adresu IP ...................................................P........................................123 Przypisywanie nazw...................................................P...............................................126 Kreator konfiguracji sieci...................................................y............................... 127 Udostępnianie połączenia internetowego ...................................................P..............128 Połączenia nieobsługujące ICS ...................................................P..............................129 Zapora połączenia internetowego ...................................................y.................. 130 Praca z siecią ...................................................y.................................................. 131 Udostępnianie folderu ...................................................P............................................131 Podłączanie do udostępnionych folderów ...................................................P.............133 Rozdział 8. Internet ...................................................z......................................137 Czym jest internet?...................................................y......................................... 137 World Wide Web (WWW) ...................................................P....................................138 Domain Name Services (DNS) ...................................................P..............................139 Poczta elektroniczna ...................................................P..............................................143 File Transfer Protocol (FTP)...................................................P..................................145 Internet Relay Chat (IRC) ...................................................P......................................147 Telnet ...................................................P...................................................P..................148 Konfiguracja systemu ...................................................y.................................... 149 Stały dostęp do internetu...................................................P........................................150 Instalacja modemu ...................................................P.................................................151 Konfiguracja połączenia z internetem ...................................................P...................153 Zapora połączenia internetowego ...................................................P..........................157 Internet Explorer ...................................................y............................................ 158 Konfiguracja programu Internet Explorer ...................................................P.............158 Interfejs programu Internet Explorer ...................................................P.....................163 Przeglądanie zasobów internetowych ...................................................P....................165 Outlook Express ...................................................y............................................. 166 Konfiguracja programu Outlook Express ...................................................P..............167 Interfejs programu Outlook Express ...................................................P......................169 Wysyłanie i odbieranie wiadomości ...................................................P......................172 6 ABC systemu Windows XP PL Rozdział 9. Drukowanie...................................................z.................................177 Omówienie procesu drukowania...................................................y.................... 177 Plik buforu wydruku ...................................................P..............................................178 Instalacja i konfiguracja drukarki ...................................................y.................. 179 Metody drukowania dokumentów ...................................................y................. 182 Wydruk z programu ...................................................P...............................................182 Wydruk z Eksploratora ...................................................P..........................................182 Kopiowanie dokumentów do folderu drukarki ...................................................P......182 Drukowanie z systemu DOS ...................................................P..................................183 Drukowanie przez internet ...................................................P.....................................183 Drukowanie na serwerach UNIX...................................................P...........................184 Zarządzanie drukowaniem ...................................................y............................. 184 Anulowanie wydruku dokumentu...................................................P..........................184 Zmiana kolejności wysłanych do drukarki dokumentów .........................................185 Nadawanie uprawnień do drukarki ...................................................P........................186 Zaawansowane właściwości drukarki...................................................P....................187 Rozdział 10. Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC ................189 Tworzenie i konfigurowanie konsoli ...................................................y............. 190 Dodawanie przystawek do nowej konsoli...................................................P..............190 Tryby pracy konsoli ...................................................P...............................................192 Edycja ustawień konsoli ...................................................P........................................193 Widoki bloku zadań ...................................................P...............................................195 Zdalna administracja ...................................................y...................................... 198 Konfiguracja Pulpitu zdalnego ...................................................P..............................198 Podłączanie do komputera zdalnego...................................................P......................199 Rozdział 11. Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu.................................203 Poznajmy swój system ...................................................y................................... 203 Menedżer zadań Windows ...................................................y............................. 205 Wydajność...................................................P...................................................P...........205 Sieć...................................................P...................................................P..................... Użytkownicy ...................................................P...................................................P.......206 Aplikacje ...................................................P...................................................P.............207 Procesy ...................................................P...................................................P................208 Wydajność i konserwacja...................................................y............................... 210 Dostosuj efekty wizualne ...................................................P.......................................210 Zwolnij miejsce na dysku twardym ...................................................P.......................212 Rozmieść elementy na dysku twardym tak, aby programy uruchamiały się szybciej......212 .205 Usługi ...................................................y...................................................y.......... 212 Zmiana sposobu uruchamiania usług...................................................P.....................213 Zależności pomiędzy usługami...................................................P..............................214 Monitorowanie pracy systemu ...................................................y....................... 214 Komunikaty systemu ...................................................P.............................................215 Wydajność komputera ...................................................P...........................................216 Rozdział 12. Tworzenie i wdrażanie zasad bezpiecze8stwa ..................................217 Zasady grupy...................................................y.................................................. 217 Zasady zabezpieczeń lokalnych ...................................................P.............................218 Szablony zabezpieczeń ...................................................P..........................................221 Konfiguracja i analiza zabezpieczeń...................................................P......................223 Inspekcja dostępu do zasobów...................................................P...............................226 Konfiguracja opcji logowania...................................................P................................230 Spis treści 7 Rozdział 13. Rozwiązywanie problemów...................................................z...........233 Uruchamianie systemu operacyjnego ...................................................y............ 233 Pliki niezbędne do uruchomienia systemu...................................................P.............233 Plik Boot.ini ...................................................P...................................................P........234 Zestawy kontrolne...................................................P..................................................235 Konsola odzyskiwania ...................................................P...........................................236 Rozwiązywanie typowych problemów ...................................................y.......... 237 Korzystanie z plików pomocy ...................................................P...............................238 Aktualizacja systemu ...................................................P.............................................238 Punkt przywracania systemu...................................................P..................................239 Diagnostyka urządzeń ...................................................P............................................239 Przywracanie poprzedniej wersji sterowników ...................................................P.....239 Typowe zmiany w konfiguracji ...................................................P.............................241 Odzyskiwanie systemu po błędzie typu STOP ................................................. 243 Kody kontroli błędów ...................................................P............................................243 Najczęściej spotykane błędy typu STOP ...................................................P...............243 Rozdział 14. Windows XP dla komputerów przenośnych ......................................245 Profile sprzętowe...................................................y............................................ 245 Tworzenie profili sprzętowych ...................................................P..............................246 Zaawansowane zarządzanie energią ...................................................y.............. 247 Schematy zasilania...................................................P.................................................248 Oszczędzanie energii ...................................................P.............................................249 Udostępnianie plików w trybie bez podłączenia .............................................. 251 Przebieg pracy w trybie bez podłączenia...................................................P...............251 Parametry konfiguracyjne ...................................................P......................................251 Konfiguracja plików trybu offline ...................................................P.........................252 Konfigurowanie dostępu do stron internetowych w trybie offline ...........................254 Program Synchronizacja ...................................................P........................................256 Konfiguracja połączeń zdalnych ...................................................y.................... 257 Rozdział 2. Uruchamianie i wyłączanie komputera Po udanym zainstalowaniu system Windows XP zostanie on automatycznie urucho- miony po włączeniu komputera. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy na kom- puterze zainstalowanych jest kilka systemów operacyjnych — w takim przypadku podczas uruchamiania komputera użytkownik musi wybrazć system. Po uruchomieniu komputera, jeżeli tylko utworzyliśmy więcej niż jedno konto użyt- kownika komputera lub jeżeli jakiekolwiek konto chronimy hasłem, zobaczymy jeden z nowych elementów systemu operacyjnego Windows XP — spersonalizowany ekran powitalny. Ekran zawiera listę wszystkich kont użytkowników. Aby zalogować się do systemu, wystarczy wybrać i kliknąć ikonę reprezentujązcą nasze konto systemowe. Na personalizowanym ekranie powitalnym nie jest wyświetlane obecne w każ- dym systemie Windows XP konto Administrator. Najprostszą metodą zalogo- wania się do systemu na to konto jest przełączenie ekranu powitalnego do wersji znanej z systemu Windows 2000. W tym celu należy, po wyświetleniu spersonalizowanego ekranu powitalnego, nacisnąć dwukrotnie kombinację kla- wiszy Ctr+Alt+Del. Teraz możemy wpisać nazwę użytkownika (Administrator) i jego hasło. Aby przywrócić poprzedni widok, wystarczly nacisnąć klawisz Esc. Specjalne tryby uruchamiania systemu Jeżeli system się nie uruchamia, należy — poprzez naciśnięcie klawisza F8 podczas początkowej fazy ładowania systemu — wywołać ekran menu, z którego można wy- brać specjalne tryby uruchamiania systemu. Lista dostępnych trybów jest dość długa i przypomina listę trybów dostępnych w systemie Windows 2000. Jeżeli awaria sys- temu wystąpiła bezpośrednio po zainstalowaniu nowego urządzenia lub programu, 32 ABC systemu Windows XP PL rozwiązaniem będzie wybór opcji Ostatnia dobra konfiguracja (ostatnie działające ustawienia), dzięki której możemy uruchomić system dokładnie w takim stanie, w ja- kim po raz ostatni którykolwiek z użytkowników pomyzślnie się do niego zalogował. Pełna lista specjalnych trybów uruchamiania systemu Windows XP wygląda następująco: JJJJ JJJJ JJJJ Tryb awaryjny — system zostanie uruchomiony z minimalną liczbą szterowników (np. nie zostaną zainstalowane sterowniki napędu CD-ROM). Wszystkie uruchomione w tym trybie urządzenia korzystać będą z pzodstawowej wersji sterowników. Jeżeli pomimo wybrania tej opcji system znadal się nie uruchamia, świadczy to o bardzo poważnych błędach urządzeń niezbędnyzch do jego działania (dysku twardego, procesora, pamięci lub płyzty głównej). Tryb awaryjny z obsługą sieci — od poprzedniego trybu różni się tym, że zostanie uruchomiona obsługa sieci (sterowniki karty sieciowezj i najważniejsze usługi sieciowe). Tryb awaryjny z wierszem poleceń — system zostaje uruchomiony w trybie awaryjnym, ale nie zostaje uruchomiony graficzny interfejs użytkownika. Ten sposób uruchamiania komputera może pomóc przy rozzwiązywaniu poważnych problemów związanych z obsługą karty grafikzi. Włącz rejestrowanie uruchamiania — podczas uruchamiania systemu w pliku rejestrowane są wszystkie sterowniki i usługi uruchzamiane przez system. Plik wynikowy ntbtlog.txt umieszczony zostanie w głównym katalogu systemu Windows. Włącz tryb VGA — system jest uruchamiany przy użyciu podstawowegoz sterownika VGA. Ten tryb jest przydatny po zainstalowaniu nowego sterownika karty grafiki, który uniemożliwił prawidłowe uruchomzienie systemu. Ostatnia dobra konfiguracja — system zostaje uruchomiony w tym stanie, w którym po raz ostatni użytkownikowi udało się do nziego zalogować. W rezultacie wszystkie zmiany dokonane od ostatniegzo pomyślnego uruchomienia zostaną utracone. Tryb przywracania usług katalogowych — opcja wykorzystywana wyłącznie przy uruchamianiu komputerów pełniących funkcję kontzrolera domeny umożliwiająca odtworzenie lub przetestowanie działanzia usług katalogowych (ang. Active Directory). Tryb debugowania — specjalny tryb diagnostyczny umożliwiający przesyzłane za pośrednictwem kabla szeregowego informacji o pracyz systemu do innego komputera. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ Wyłączanie komputera Jeżeli nie chcemy ryzykować tego, że następnym razem uruchamiając komputer bę- dziemy musieli skorzystać z jednego z trybów opisanych powyżej, należy wyłączać komputer wybierając kolejno menu Start/Wyłącz komputer/Wyłącz. Po chwili, w za- leżności od typu płyty głównej, komputer albo zostanie wyłączony, albo na ekranie zobaczymy komunikat informujący nas o tym, że możemy bezpiecznie wyłączyć komputer z prądu. Rozdział 2. Praca z systemem 33 Okno dialogowe Wyłączanie komputera umożliwia dodatkowo ponowne uruchomie- nie komputera oraz przełączenie go w stan niskiego poboru energii (stan wstrzymania — w tym stanie wyłączone zostaje większość urządzeń, m.in. dysk twardy i karta gra- fiki, dzięki czemu zostaje ograniczona zużywanej przez komputer energii elektrycz- nej) lub hibernacji. Rysunek 2.1. Okno dialogowe Wyłączanie komputera Przełczanie komputera w stan niskiego poboru energiii Użytkownicy komputerów przenośnych z pewnością docenią możliwość ograniczenia zużywanej przez ich komputer energii. Jeżeli nie chcemy wyłączać komputera, który w danej chwili nie jest nam potrzeby do pracy, najprościej przełączyć go w stan wstrzy- mania. W tym celu należy: 1. 2. 3. 4. 5. Nacisnąć przycisk Start. Nacisnąć znajdujący się w prawym, dolnym rogu przyciszk Wyłącz komputer. Zostanie wyświetlone okno dialogowe przedstawione naz rysunku 2.1. Należy wybrać opcję Stan wstrzymania. Komputer po chwili wyłączy dyski twarde oraz większość urządzeń zewnętrznych. Aby uaktywnić komputer, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz — komputer po chwili będzie ponownie gotowy do pracy (szybciej nizż w przypadku poprzednich systemów firmy Microsoft). Jeżeli w komputerze została utworzona większa liczba kzont użytkowników, pojawi się ich lista. Za pomocą myszki należy wybrać wzłaściwe konto. W przeciwnym razie komputer przywróci sesję użytkownzika. Przełczanie komputera w stan hibernacji Jeżeli planujemy dłuższą przerwę w pracy z komputerem, ale nie chcemy tracić zbyt wiele czasu na ponowne uruchomienie systemu operacyjnego i używanych progra- mów, możemy przełączyć komputer w stan hibernacji. System zapisze na dysku twardym dokładną kopię zawartości pamięci operacyjnej i wyłączy komputer. Po- nowne uruchomienie komputera będzie o wiele krótsze.z W tym celu należy: 1. 2. 3. Nacisnąć przycisk Start. Nacisnąć znajdujący się w prawym, dolnym rogu przyciszk Wyłącz komputer. Zostanie wyświetlone okno dialogowe przedstawione naz rysunku 2.1. Należy nacisnąć klawisz Shift i wybrać opcję Stan wstrzymania (podpis pod klawiszem opcji po naciśnięciu klawisza Shift zostanie zmieniony na Hibernacja). 34 ABC systemu Windows XP PL 4. 5. Aby uaktywnić komputer, należy włączyć go — komputer pzo chwili będzie ponownie gotowy do pracy. Tak jak w przypadku wychodzenia systemu ze stanu wsztrzymania, jeżeli w komputerze została utworzona większa liczba kont uzżytkowników, zostanie wyświetlona ich lista. Za pomocą myszki należy wybrać zwłaściwe konto. W przeciwnym przypadku komputer przywróci sesję użytzkownika. Wylogowywanie urytkownika System Windows XP ułatwia pracę wielu użytkowników na jednym komputerze. Możliwe jest zarówno wylogowanie (system zakończy wszystkie uruchomione przez użytkownika programy i umożliwi zalogowanie innemu użytkownikowi), jak i odłą- czanie użytkownika (system umożliwi innemu użytkownikowi zalogowanie się, ale nie zakończy działania uruchomionych aplikacji. Dzięki temu możemy po pewnym czasie zalogować się do systemu i kontynuować rozpoczzętą pracę). Obie opcje dostępne są zarówno z menu Start/Wyloguj (rysunek 2.2), jak i z Mene- dżera zadań Windows (rysunek 2.3). Użytkownik, który wylogowuje się z systemu, zwraca wszystkie zajęte przez siebie zasoby systemowe, w rezultacie wydajności komputera nie ulega pogorszeniu. Programy uruchomione przez użytkownika, który został przełączony, nie zostają zamknięte, dzięki czemu w każdej chwili może on kon- tynuować rozpoczętą pracę, ale obywa się to kosztem pozgorszenia wydajności komputera. Rysunek 2.2. Okno dialogowe umożliwiające wylogowanie użytkownika Rysunek 2.3. Zmieniony Menedżer zadań umożliwia zarówno wylogowanie, jak i przełączenie użytkowników Rozdział 2. Praca z systemem 35 Aby uruchomić Menedrera zada(cid:31) Windows, należy nacisnąć kombinację klawi- szy Ctr+Alt+Del lub Ctr+Shift+Esc. Osoba z uprawnieniami administratora może, poprzez zaznaczenie nazwy innego użytkownika i naciśnięcie przycisku Wylo- guj, zako)czyć sesję wybranego użytkownika. Pozostali użytkownicy komputera po wybraniu zakładki Urytkownicy nie zobaczą żądnych informacji o aktywnych sesjach innych osób. Obsługa systemu Po omówieniu zagadnień związanych z uruchamianiem i wyłączaniem komputera oraz wylogowywaniem użytkowników pozostałą część rozdziału możemy poświęcić opisowi pracy z systemem. Czytelnicy mający doświadczenie zdobyte podczas pracy z wcześniejszymi wersjami systemów operacyjnych firmy Microsoft — dotyczy to zarówno systemów serii 9x, jak i NT/2000, szybko przyzwyczają się do pracy z nowym Windows. Pozostali czy- telnicy powinni poświęcić chwilę na dokładne zapoznanie się z elementami interfejsu użytkownika systemu Windows XP. Ikony Tak jak w poprzednich wersjach systemu Windows, pewnych ikon umieszczonych na pulpicie nie można usunąć. Jednak liczba stałych ikon pulpitu została ograniczona do jednej — po zainstalowaniu Windows XP na pulpicie znajdziemy tylko ikonę Kosz. Ikony to nic innego jak reprezentacje przeróżnych obiektów systemowych. Nie- które z nich reprezentują programy — otwarcie ich spowoduje uruchomienie danego programu. Inne reprezentują dokumenty — otwarcie ikony tego typu spowoduje uruchomienie programu służącego do obsługi dokumentów tego ty- pu oraz wyświetlenie w nim wybranego dokumentu. Jeszcze inne reprezentują foldery — otwarcie takiej ikony spowoduje wyświetlenie okna prezentującego zawartość konkretnego folderu. Ponieważ dokumenty przechowywane w folde- rach również są reprezentowane poprzez ikony, po otwarciu ikony folderu zo- baczymy listę ikon dokumentów. Specjalny typ ikon to ikony skrótów. Charak- teryzuje je niewielka strzałka wyświetlona w lewym dolnym wierzchołku ikony oznacza, że stanowi ona skrót, do jakiegoś programu, dokumentu, folderu lub witryny WWW. Reprezentowany przez ikonę na pulpicie Kosz jest przykładem specjalnego obiektu systemowego. Jego działanie polega na zarezerwowaniu pewnej ilości wolnego miej- sca na niektórych lub wszystkich dyskach logicznych. W tym miejscu będą zapisywa- ne wszystkie usuwane z danego dysku pliki i foldery. Dzięki temu, jeżeli omyłkowo usuniemy z dysku niezbędne nam jutro rano pliki, możemy je odzyskać „zaglądając” do kosza. Żeby mieć pewność, że usuwane pliki rzeczywiście trafiają do kosza (skąd możemy je jeszcze odzyskać) należy, klikając prawym przyciskiem na ikonie Kosz i z menu kontekstowego wybierając opcje Właściwości zarezerwować odpowiednią ilość miejsca na dyskach. ABC systemu Windows XP PL 36 Rysunek 2.4. W przypadku dysków logicznych o wielkości powyżej 40 GB warto zmniejszyć domyślny obszar kosza wynoszący 10 dysku Wróćmy do omawiania ikon. Na szczęście, niezależnie od typu ikony, zawsze można nimi operować przy wykorzystaniu kilku takich samyczh czynności: JJJJ Aby otworzyć ikonę, należy dwukrotnie ją kliknąć. Zawartzość ikony zostanie wyświetlona w odrębnym oknie. JJJJ Aby przesunąć ikonę, wystarczy przeciągnąć ją i upuścić zw dowolnym innym miejscu na ekranie. JJJJ Aby wyświetlić listę wszystkich operacji, jakie można wzykonać na danej ikonie, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy. JJJJ Aby automatycznie rozmieścić wszystkie ikony wyświetlozne na pulpicie systemu lub w oknie programu, wystarczy kliknąć prawzym przyciskiem myszy w dowolnym pustym miejscu pulpitu lub okna. Nazstępnie, z menu kontekstowego, wybieramy opcję Rozmieść ikony i kolejną opcję określającą preferowany sposób rozmieszczenia ikon (Według nazw, Według typów itd.). Aby samodzielne utworzyć ikonę skrótu do dowolnego programu i umieścić ją na pulpicie, należy: 1. Ustawić kursor myszki na dowolnym, pustym fragmencie zpulpitu. 2. Nacisnąć prawy przycisk myszki. 3. Z menu podręcznego wybrać i kliknąć opcję Nowy, a następnie wybierać i kliknąć opcję Skrót. 4. Wysłane zostanie okno Tworzenie skrótu. Należy wybrać opcję Przeglądaj. 5. W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu należy wskazać lokalizację programu, do którego skrót utworzymy na pulpicie, az następnie nacisnąć przycisk OK. Rozdział 2. Praca z systemem 37 6. Jeżeli ścieżka dostępu do pliku pojawiła się w pustym dzotychczas polu poniżej tekstu Wpisz lokalizację elementu, należy nacisnąć przycisk Dalej. 7. Zostanie wyświetlone okno Wybieranie tytułu programu umożliwiające zmianę domyślnej nazwy programu. Po naciśnięciu klawisza Zakończ na pulpicie pojawi się nowa ikona skrótu. Po jej dwukrotnym kliknięciu zzostanie uruchomiony wybrany program. Okienka Ten element interfejsu użytkownika jest tak charakterystyczny dla systemów firmy Microsoft, że to od niego pochodzi nazwa Windows. Wyjaśnijmy, dlaczego. Geneza nazwy Windows Żeby wyjaśnić Czytelnikowi, dlaczego okienka są tak ważne, musimy krótko wspo- mnieć o funkcji, jaką spełnia każdy system operacyjny oraz przypomnieć historię systemów operacyjnych DOS i Windows. System operacyjny zarządza czterema typami operacjiz: JJJJ Uruchamianiem, nadzorem i zakończeniem procesów aplizkacji. Zadaniem systemu operacyjnego jest wczytanie aplikacji do pazmięci i jej uruchomienie. JJJJ Alokacją pamięci. Zadaniem systemu jest przydzieleniez aplikacji potrzebnej jej ilości pamięci i zwolnienie obszarów pamięci dłużezj nieużywanych. JJJJ Operacjami wejścia-wyjścia (I/O) plików. System plików (anzg. File System) jest podstawową częścią każdego systemu operacyjnego z— funkcjonalność starszych systemów operacyjnych właściwie sprowadzazła się do obsługi pamięci masowych. JJJJ Urządzeniami wejścia-wyjścia. Ważnym zadaniem systemu zoperacyjnego jest komunikacja się z urządzeniami wejścia-wyjścia, takimzi jak: karta graficzna, klawiatura czy mysz. Historia DOS-u (ang. Disk Operating System) rozpoczęła się w 1981 roku. Mało wte- dy znana firma Microsoft wykupiła od Seattle Computer Products program, który zmodyfikowała tak, aby mógł on pracować na komputerach IBM PC i nazywała go MS DOS. Przez następne kilka lat produkt ten będzie rozwijany i modernizowany, ale najważniejsza zasada jego działania nie ulegnie zmianie — systemy operacyjne oparte na DOS-ie pozwalały na równoczesną pracę z jedynym komputerem, tylko jednemu użytkownikowi, który mógł uruchomić dokładnie jeden zprogram. Zasada ta została złamana w sierpniu 1995 roku1, wraz z premierą systemu Windows 95. System umożliwiał jednoczesne uruchamianie dowolnej liczby aplikacji, z których każda mogła pracować w oddzielnym oknie — przełączając się pomiędzy oknami użytkownik mógł kontrolować pracę każdej z aplikacji. We wrześniu 2001 r., wraz 1 Próbę złamania tej zasady przez system Windows 3.x trudno uznać za udaną. 38 ABC systemu Windows XP PL z premierą Windows XP, systemu umożliwiającego przełączanie się pomiędzy oknami użytkowników, firma Microsoft złamała ostanie ograniczenie, ograniczenie liczby jednocześnie pracujących z komputerem osób. W Windows XP możemy uruchamiać dowolnie wiele programów — nie są one wy- świetlane na całym obszarze ekranu, lecz w oknach, kztóre zajmują jedynie jego część. Elementy okien Wszystkie okna, niezależnie od różnorodnej zawartości posiadają pewne elementy wspólne. Jednym z takich elementów są ramki otaczające te okna. Na ramkach umiesz- czonych jest kilka elementów: Pasek tytułowy Pasek tytułowy zawiera ikonę menu systemowego, nazwę okna lub wyświetlonego w nim programu oraz przyciski umożliwiające określenie wielkości i zamknięcie okna. Pasek tytułowy umożliwia: JJJJ przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna — wystarczyz kliknąć go dwa razy; JJJJ przesunięcie okna w dowolne miejsce — w tym celu nazleży umieścić wskaźnik myszy na pasku tytułowym i przeciągnąć oknoz. Na pasku tytułowym umieszczone są dodatkowo trzy przzyciski: JJJJ Przycisk Minimalizuj — Po kliknięciu przycisku Minimalizuj okno znika z ekranu i jest reprezentowane przez ikonę na pasku zadań sysztemu. Aby powtórnie wyświetlić okno, kliknij odpowiednią ikonę wyświetlonąz na pasku zadań. JJJJ Przycisk Maksymalizuj — Kliknięcie przycisku Maksymalizuj sprawia, że okno zajmuje cały obszar. Gdy okno zajmuje cały obszar ekranu, przycisk Maksymalizuj zastępowany jest przyciskiem Przywróć. Kliknięcie przycisku Przywróć spowoduje przywrócenie poprzednich rozmiarów okna.z Przycisk ten reprezentowany jest przez dwa malutkie okna i jzest umieszczony pomiędzy przyciskami Minimalizuj oraz Zamknij. JJJJ Przycisk Zamknij — Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie okna, jednocześnie znika także przycisk reprezentujązcy okno na pasku zadań. Jeśli przed zamknięciem okna pracowałeś nad jakimś dokzumentem i zapomniałeś go zapisać, to teraz będziesz miał okazję, żeby to zrobizć. Ramka oraz uchwyt zmiany wielkolci Bardzo ważnym narzędziem jest ramka otaczająca okno. Przeciągając ją, można bo- wiem dowolnie zmieniać wielkość okna. Większość okien ma także, umieszczony w prawym dolnym rogu, specjalny uchwyt zmiany wielkości, który jest na tyle duży, iż z łatwością można umieścić na nim wskaźnik myszy. Rozdział 2. Praca z systemem 39 Paski narzdzi Niektóre okna, oprócz menu głównego, posiadają także paski narzędzi. Paski te, wy- świetlane poniżej menu głównego, pozwalają na szybkie wywołanie najczęściej uży- wanych poleceń danego programu. Aby wykonać polecenie, wystarczy kliknąć od- powiadający mu przycisk paska narzędzi. Pasek stanu Pasek stanu wyświetlany wzdłuż dolnej krawędzi okna prezentuje informacje o stanie programu. Uchwyt zmiany wielkości znajdujący się w prawym dolnym wierzchołku okna jest widoczny wyłącznie wtedy, gdy wyświetlisz pasek stanu. Aby wyświetlić lub ukryć pasek stanu, wybierz z menu opcję Widok/Pasek stanu. Rysunek 2.5. Okno Mój komputer z widocznym paskiem stanu Menu Większość programów ma menu główne wyświetlone poniżej górnej krawędzi okna. Każda z opcji tego menu zawiera kolejne podmenu; aby je otworzyć, wystarczy klik- nąć daną opcję. Jeśli wolisz posługiwać się klawiaturą, a nie myszką, to każde z tych menu możesz otworzyć wciskając klawisz Alt i nacisnąć podkreśloną literę z nazwy odpowiedniej opcji menu głównego. Dla przykładu, naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+P spowoduje wyświetlenie menu odpowiadającego opcji Plik. Opcję z rozwinię- tego menu można także wybrać, posługując się przyciskami strzałek. Kiedy już za- znaczysz odpowiednią opcję, wybierz ją, naciskając kzlawisz Enter. Menu systemowe Menu systemowe pozwala na przesuwanie, zmianę wielkości oraz zamykanie okna przy użyciu klawiatury, a nie myszki. Aby otworzyć menu systemowe, należy naci- snąć kombinację klawiszy Alt+Spacja. Alternatywnym sposobem wywołania menu systemowego jest kliknięcie ikony tego menu znajdującej się z lewej strony paska 40 ABC systemu Windows XP PL tytułowego okna. Kiedy menu zostanie otwarte, możesz wybrać jedną z jego opcji, posługując się standardowymi metodami — kliknij opcję, którą chcesz wybrać. Jeśli wolisz się posługiwać klawiaturą, naciśnij klawisz odpowiadający literze, która w na- zwie opcji została podkreślona. Jeśli z menu systemowego wybierzesz opcję Przenieś lub Rozmiar, to będziesz mógł przesunąć lub określić wielkość okna, posługując się klawiszami strzałek. Kiedy zakończysz, naciśnij klawizsz Enter. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+Spacja powoduje wyświetlenie menu sys- temowego aktywnego okna, nawet jeśli w danej chwili na ekranie widocznych jest kilka okien. Aktywne okno można poznać po tym, iż jego pasek tytułowy jest ciemniejszy od pozostałych. Aby uaktywnić inne okno, kliknij myszą w jego dowolnym miejscu. Możesz także wcisnąć klawisz Alt i naciskać klawisz Tab aż do momentu, gdy w wyświetlonym oknie dialogowym zostanie zaznaczony od- powiedni program. Wtedy zwolnij przycisk Alt. Pliki i foldery Pamięci masowe, takie jakie jak dyski twarde, płyty CD-RW lub DVD mogą zawie- rać tysiące, a nawet miliony plików. Jeśli umieściłbyś te pliki na dysku bez żadnej or- ganizacji, to odszukanie konkretnego z nich byłoby nziesłychanie trudne. Podczas instalacji systemu Windows XP w głównym katalogu dysku twardego kom- putera automatycznie zostaną utworzone następujące zfoldery: JJJJ Documents and Settings — dla każdego konta użytkownika system automatycznie utworzy podkatalog tego folderu, w którym będą przechzowywane wszystkie informacje o użytkowniku (hasło, ustawienia pulpitu, zostatnio odwiedzone strony WWW, folder Moje dokumenty i wiele innych). JJJJ Program Files — w folderze przechowywane są zainstalowane prograzmy, w tym wiele programów systemowych. JJJJ System Volume Information — specjalny folder niedostępny dla użytkownika. JJJJ Windows — główny katalog systemu. To w nim znajdują się plizki niezbędne do prawidłowej pracy systemu Windows XP. Jakakolwiek modyfikacja zawartości tego folderu powinna być dobrze przemyślana. Pliki Każdy program lub dokument jest zapisany jako plik. Podstawowymi atrybutami każ- dego pliku są: JJJJ jego nazwa — nazwa pliku może być prawie dowolna, niez może jedynie zawierać znaków: gwiazdki, ukośnika, odwrotnego ukośnika i nie powinna być dłuższa niż 100 znaków. JJJJ typ pliku — w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami systemu i działającymi w tych systemach programami, typ plizku nadal jest określany poprzez rozszerzenie nazwy — ostatni element nazwy, z reguły trzyliterowy, oddzielony od właściwej nazwy znakiem kropki. Rozdział 2. Praca z systemem 41 Rysunek 2.6. Folder Windows zawiera około 300 podkatalogów i co najmniej 6 tysięcy plików Każdy plik musi mieć nazwę. W jednym folderze nie mogą się znalepć dwa pliki o tej samej nazwie. JJJJ wielkość — określa, ile miejsca na dysku zajmuje plikz, co, gdyby nie najróżniejsze formaty plików, przekładałoby się na ilzość zapisanych w pliku informacji. JJJJ datę utworzenia, modyfikacji i ostatniego użycia. Rysunek 2.7. Okno Właściwości pliku można wywołać zaznaczając plik, klikając prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierając Właściwości 42 ABC systemu Windows XP PL JJJJ tylko do odczytu — ustawienie tego parametru spowodzuje, że nie będzie można modyfikować i usunąć pliku (a więc również zawartych w znim informacji). JJJJ ukryty — ustawienie tego parametru spowoduje, że plzik przestanie być widoczny w oknie Eksploratora lub innego programu służącego do zarządzania plikamzi i folderami. Programy przeznaczone do zarządzania plikami i folderami, w tym Eksploratora można skonfigurować tak, aby wyświetlał również pliki lz ustawionym atrybutem Ukryty. Nieznane i ukryte rozszerzenia nazw plików Jeśli spróbujesz otworzyć plik, którego rozszerzenie nie jest skojarzone z żadnym programem, system, nie potrafiąc otworzyć pliku, wyświetli okienko dialogowe z py- taniem, w jaki sposób ma zidentyfikować program, w którym plik został utworzony. Po wybraniu opcji Wybrać program z listy zostanie wyświetlona lista zainstalowa- nych programów. Teraz możesz określić, jakiego programu należy używać do otwie- rania dokumentów danego typu. Rysunek 2.8. Próba uruchomienia pliku z nieznanym rozszerzeniem zakończy się błędem Systemy Windows od wersji 3 aż do wersji XP rozpoznają typ pliku nie na pod- stawie przechowywanych w nim informacji, ale rozszerzenia nazwy. W rezulta- cie wystarczy zmienić rozszerzenie pliku tekstowego, żeby zobaczyć poniższe okno z komunikatem o błędzie. Przeglądając pliki za pomocą Eksploratora Windows lub zakładki Mój komputer przekonamy się, że wyświetlane nazwy wielu różnego typu plików nie zawierają roz- szerzenia. Zamiast tego, wyświetlany jest krótki opis danego typu plików (ikona, tekst sformatowany itd.). Jest to efektem domyślnych ustawień systemu Windows, który ukrywa przed użytkownikiem znane mu rozszerzenia plików, w ten sposób zabezpie- czając się przed błędem przypadkowej zmiany rozszerzeznia pliku znanego typu. Rozdział 2. Praca z systemem 43 Rysunek 2.9. System Windows ukrywa przed użytkownikiem znane mu rozszerzenia plików, w zamian wyświetlając krótki opis typu pliku Na liście znanych rozszerze) nazw plików znajdują się także pliku typu ZIP, czyli pliki lub foldery skompresowane. Praca z takimi plikami w systemie Windows XP nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.l kcierki dostpu Dokładne położenie pliku na dysku określa ścieżka dostępu. Ścieżka dostępu to łań- cuch znaków składający się z nazwy dysku i folderów (w przypadku plików prze- chowywanych na lokalnym komputerze) lub nazwy komputera i udziału (w przypad- ku plików przechowywanych na komputerze zdalnym — pracy w sieci poświęcony jest rozdział 7.), oddzielonych do siebie dwukropkiem (w przypadku dysku), dwoma znakami odwrotnego ukośnika (w przypadku nazwy komputera) oraz znakiem od- wrotnego ukośnika (w przypadku folderów). Ścieżka pokazuje „drogę”, jaką należy przejść, aby odszukać plik, poczynając do najbardziej ogólnego położenia — dysku, poprzez kolejne foldery i kończąc na nazwie pliku. Ogólna składnia ścieżki ma nastę- pującą postać: .703./6(cid:12)(cid:13)2+;+)49 Znaki odwrotnego ukośnika oddzielają poszczególne nazwy folderów, w których przechowywany jest plik. Przegldanie plików Bez instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, pliki możemy prze- glądać za pomocą trzech programów instalowanych razzem z systemem Windows XP. JJJJ Mój komputer: Ten program pozwala na przeglądanie zawartości dyskzów przy wykorzystaniu prostej metody, w której zawartość każdzego otwieranego dysku lub folderu jest wyświetlana w nowym oknie. 44 ABC systemu Windows XP PL JJJJ Eksplorator Windows: Pozwala na przeglądanie zawartości dysków przy wykorzystaniu okna zawierającego dwa panele. JJJJ Polecenie Wyszukaj w menu Start: Wywoła pokazanego na rysunku 2.10 Pomocnika wyszukiwania. Pomocnika wyszukiwania w nowej wersji systemu Windows został mocno zmieniony i umożliwia teraz m.in. wyszzukiwanie plików określonych typów. Rysunek 2.10. Jedna z nowych funkcji Windows XP — Pomocnik wyszukiwania Przegldanie w oknie Mój komputer Chyba najczęściej wykorzystywanym narzędziem służącym do przeglądania zawarto- ści komputera jest zakładka Mój komputer. Aby ją otworzyć, wystarczy z menu Start wybrać Mój komputer. Po uruchomieniu zobaczymy ekran przypominający pokazany na rysunku 2.5. W górnej części znajdują się prywatne foldery użytkowników, poni- żej dyski logiczne komputera, na dole okna umieszczone zostały wymienne nośniki pamięci masowej. Aby wyświetlić zawartość konkretnego dysku, wyświetlić zawartość folderu lub zo- baczyć zawartość pliku, należy otworzyć reprezentującą go ikonę. Aby zamknąć wy- świetlone okno, należy kliknąć przycisk Zamknij (X), wyświetlony w jego prawym górnym wierzchołku. Przegldanie zasobów przy uryciu programu Eksploratorł Windows Program, podobnie jak Mój komputer, służy do wyświetlania i przeglądania zawarto- ści nośników pamięci masowej zainstalowanych w komputerze. Jednak Eksplorator Windows prezentuje dane w zupełnie inny sposób — zarówno dyski i foldery, jak i do- stępne w nich pliki, wyświetlane są w jednym oknie posiadającym dwa panele. Prze- glądanie zawartości dysków odbywa się zawsze w ramach tego samego okna. Win- dows XP oferuje kilka metod uruchomienia programu Eksplorator Windows: JJJJ JJJJ Można kliknąć przycisk Start i z wyświetlonego menu wybierać opcję Wszystkie programy/Akcesoria/Eksplorator Windows. Innym sposobem na uruchomienie programu jest kliknięczie ikony Mój komputer prawym przyciskiem myszy i wybór z menu kontekstowezgo opcji Eksploruj. Rozdział 2. Praca z systemem 45 JJJJ Kolejną metodą uruchomienia programu jest zaznaczenzie w oknie Mój komputer, kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony dysku lub zfolderu i z menu kontekstowego wybór opcję Eksploruj. Najprostszym sposobem uruchomienia programu jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy pzrzycisku Start i wybranie polecenia Eksploruj. Okno Eksploratora Windows zostało pokazane na rysunkzu 2.6. Przeszukiwanie zasobów komputera Jeżeli chcemy znaleźć dany plik, często najszybszą metodą będzie skorzystanie z usług Pomocnika wyszukiwania. Podając możliwe dokładne dane o pliku (np. całość lub fragment nazwy, rozmiar, fragment przechowywanych w pliku danych lub orienta- cyjną datą utworzenia) spowodujemy przeszukanie zasobów komputera pod kątem zgodności z podanymi przez nas kryteriami. Dlatego im dokładniej zdefiniujemy kryteria wyszukiwania, tym mniej plików i folderów zostanie zwróconych w jego wyniku. Określenie jedynie, że w nazwie znajduje się litera „a”, może zakończyć się znalezieniem tysięcy plików spełniających te kryterium. W takim przypadku trudno mówić o znalezieniu poszukiwanego pliku. Foldery Kiedy po raz pierwszy otworzysz okno Mój komputer, zazwyczaj jego zawartość bę- dzie przedstawiana w formie ikon. Możesz jednak samemu określić, w jaki sposób będzie przedstawiana zawartość okna. Dostępne są następuzjące widoki: JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ Kafelki: Każda ikona jest stosunkowo duża, a poniżej niej wyśwzietlana jest nazwa pliku. Dzięki temu prezentowane informacje są bzardzo czytelne. Ikony: Każda z prezentowanych ikon jest mała, dzięki czemu zw oknie można wyświetlić ich więcej. Lista: Ten sposób prezentacji przypomina ikony, jednak ikozny są jeszcze mniejsze, a nazwy plików w kolumnach są posortowanez alfabetycznie. Szczegóły: W tym przypadku wyświetlana jest nazwa pliku, wielzkość (dla plików), typ oraz data i godzina modyfikacji. Miniatury: Wybór tego sposobu prezentacji spowoduje wyświetlenize zamiast ikon niewielkich miniatur plików i zawartośzci folderów. Opcje folderów W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji systemu Windows, w Windows XP użytkownik ma możliwość dostosowania folderu do typu przechowywanego w nim plików. W tym celu należy: 1. 2. 3. 4. Zaznaczyć wybrany folder. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowzego wybrać opcję Właściwości. Wybrać zakładkę Dostosowywanie, tak jak zostało to pokazane na rysunku 2.11. Rozwinąć listę dostępnych typów folderów i wybrać typ odzpowiadający przechowywanym w folderze plikom. ABC systemu Windows XP PL 46 Rysunek 2.11. Windows XP umożliwia dostosowanie folderu do typu przechowywanych w nim danych Przeglądanie folderów różnego typu za pomocą wbudowanych narzędzi systemu Windows wywoła odpowiednią dla danego typu danych akcję. I tak, przegląda- nie folderu typu Obrazy, spowoduje uruchomienie wbudowanej przeglądarki plików graficznych, otwarcie folderu typu Muzyka, spowoduje uruchomienie programu odtwarzającego dpwięk i muzykę itd. Aktywacja systemu Windows XP System Windows XP został zabezpieczony przed kopiowaniem i wielokrotną instala- cją na różnych komputerach z jednego nośnika instalacyjnego za pomocą technologii nazwanej aktywacją produktu. Osiągnięto to dzięki temu, że pojedyncza płyta CD po- zwala na tylko jedną aktywację systemu. Na czym polega aktywacja systemu? Każdy komputer, a właściwie prawie każda jego każda jego część, ma swój unikalny identyfikator (numer seryjny). Wszystkie te numery mogą być wykorzystane do wygene- rowania unikalnego numeru komputera. Dodatkowo, system Windows także ma swój identyfikator (Product ID). Poprzez połączenie obu numerów (komputera i oprogramo- wania) wygenerowany zostaje unikalny identyfikator wzykorzystywany podczas aktywacji. Proces aktywacji sprowadza się do przesłania firmie Microsoft (poprzez internet lub telefonicznie2) wygenerowanego w powyżej opisany sposób numeru. W odpowiedzi otrzymamy składający się z 50 cyfr klucz potwierdzający. Wprowadzenie go do kom- putera (automatyczne w przypadku aktywacji przez internet) kończy proces aktywacji. 2 Należy zadzwonić pod (czynny 5 dni w tygodniu, w godzminach od 8 do 21) numer Centrum obsługi klienta firmy Microsoft: (0801 30 88 01. Rozdział 2. Praca z systemem 47 Aktywacja wymagana jest przed upływem 30 dni od daty zainstalowania sys- temu. System, który nie został aktywowany zostanie zablokowany i nie pozwoli na zalogowanie się użytkownika. Tylko pierwsza aktywacja systemu zainstalowanego z danego nośnika może być prze- prowadzona poprzez internet. Każda kolejna, ewentualna aktywacja systemu zainsta- lowanego z tej samej płyty musi zostać przeprowadzona telefonicznie. W rezultacie, osoba która zainstalowała nielegalną wersję programuz musi zadzwonić do pracownika firmy Microsoft (a więc do przedstawiciela firmy, którą okrada) i poprosić o aktywo- wanie systemu. Jak działa program aktywacyjny? Program służący do aktywacji odczytuje, wykorzystując technologię PID 3.0 — tech- nologię unikalnych kluczy produktów — numery seryjne pewnych urządzeń zainsta- lowanych w komputerze. Microsoft nie zdradził, jakie elementy komputera są wykorzystywane do gene- rowania klucza aktywacji. Przypuszcza się, że na liście tych urządze) znajdują się: karty sieciowa i graficzna, napęd CD-ROM oraz DVD-ROM, procesor, dysk twardy, kontrolery SCSI oraz IDE, pamięć RAM. Następnie program generuje semiunikalny klucz HWID. Po wygenerowaniu klucza program jest w stanie automatycznie rozpoznać zmiany i uaktualnienia urządzeń podłączonych do komputera. Microsoft nie zdradził, ile zmian w konfiguracji komputera może zostać prze- prowadzonych, zanim system będzie musiał być ponownie aktywowany. Przy- puszcza się, że liczba dopuszczalnych zmian wynosi old 3 do 6. Program aktywacyjny nie skanuje dysków twardych użytkowników, ani nie sprawdza żadnych danych personalnych. W momencie, kiedy użytkownik zdecyduje się aktywo- wać system, na podstawie klucza HWID i numeru seryjnego oprogramowania gene- rowany jest klucz Instalacyjny (ang. Installation ID). Ten właśnie kod jest wyświetlany w kreatorze aktywacji podczas aktywacji telefonicznej. Kod składa się z 50 cyfr (ła- twiej przez telefon podyktować same cyfry niż kod zawierający znaki alfanumerycz- ne). Po sprawdzeniu przez pracownika firmy Microsoft, czy w bazie aktywacji nie znajdują się informacje o innych aktywacjach tego egzemplarza płyty instalacyjnej, użytkownik otrzymuje klucz potwierdzający (ang. Confirmation ID). Klucz ten składa się z 42 cyfr, wyświetlanych jako 7 grup po 6 cyfr. Użytkownik musi wprowadzić klucz potwierdzający w kreatorze aktywacji, aby rozpocząć zużytkowanie oprogramowania. Microsoft nie zdradził, po jakim czasie licznik zmian w konfiguracji komputera zostaje wyzerowany. Przypuszcza się, że okres ten wynosi około 120 dni, czyli po 4 miesiącach od zmiany dowolnego komponentu komputera użytkownik może, bez potrzeby ponownej aktywacji, wymienić elemelnt komputera. 48 Rysunek 2.12. Przebieg procesu aktywacji ABC systemu Windows XP PL Aktywacja systemu Jeżeli system nie został jeszcze aktywowany, będzie przypominał o terminie, w któ- rym należy przeprowadzić aktywację (poprzez wyświetlenie komunikatu w prawym rogu paska zadań). Aby rozpocząć proces aktywacji: 1. Kliknij na rozwijanym komunikacie przypominającym oz obowiązku aktywacji — zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. 2. Wybierz metodę aktywacji (poprzez internet lub telefonzicznie). 3. Zdecyduj, czy jednocześnie z aktywacją chcesz zarejezstrować się jako legalny użytkownik systemu (rejestracja jest dobrowolna). 4. W przypadku aktywacji poprzez internet: Wybierz połączenie. Skonfiguruj połączenie z internetem. System wygeneruje klucz aktywacji, prześle go do Centzrum aktywacji i odbierze klucz potwierdzający. Proces aktywacji zzostaje zakończony. 5. W przypadku aktywacji telefonicznej: Wybierz nazwę kraju, z którego dzwonisz. Zadzwoń pod podany numer i podaj wyświetlony na ekranzie kod aktywacyjny. Wprowadź podany przez pracownika Microsoftu klucz potwierdzający. Proces aktywacji zostaje zakończony.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC systemu Windows XP PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: