Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003552 22429051 na godz. na dobę w sumie
ABC systemu Windows XP PL. Wydanie II - książka
ABC systemu Windows XP PL. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0602-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości systemu Windows XP

Windows XP jest powszechnie uznawany za wygodny i uniwersalny system operacyjny dla komputerów PC. Jego producent, firma Microsoft, wcześniej rozwijał dwie rodziny systemów operacyjnych: jedną przeznaczoną dla użytkowników domowych, a drugą -- dla użytkowników profesjonalnych. Z czasem firma zdecydowała się na stworzenie jednego, uniwersalnego produktu, oznaczonego symbolem XP. Według specjalistów i dziennikarzy system jest stabilny, bezpieczny i prosty w obsłudze. Dodatkowo jest zgodny z poprzednimi wersjami Windows i doskonale zintegrowany z usługami sieciowymi. Świetnie nadaje się zarówno dla komputerów domowych, jak i stacji roboczych. Czas więc poznać jego zalety!

Dzięki książce 'ABC systemu Windows XP PL' opanujesz wszystkie tajniki wykorzystywania tego systemu operacyjnego w domu i w pracy. W drugim, uaktualnionym wydaniu tej bestsellerowej pozycji znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, aby stać się zaawansowanym użytkownikiem Windows XP w wersji z pakietem Service Pack 2. Dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić instalację systemu i jak go optymalnie skonfigurować. Nauczysz się korzystać z jego możliwości oraz dołączonych do niego narzędzi. Poznasz zasady administrowania kontami użytkowników, wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz pracy w sieci.

Pobierz dodatkowe rozdziały jako pliki PDF:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC systemu Windows XP PL. Wydanie II Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Marcin œwi¹telski ISBN: 83-246-0602-5 Format: B5, stron: 320 Poznaj mo¿liwoœci systemu Windows XP (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj system (cid:129) Zapoznaj siê z elementami pulpitu (cid:129) Zarz¹dzaj sprzêtem i kontami u¿ytkowników Windows XP jest powszechnie uznawany za wygodny i uniwersalny system operacyjny dla komputerów PC. Jego producent, firma Microsoft, wczeœniej rozwija³ dwie rodziny systemów operacyjnych: jedn¹ przeznaczon¹ dla u¿ytkowników domowych, a drug¹ — dla u¿ytkowników profesjonalnych. Z czasem firma zdecydowa³a siê na stworzenie jednego, uniwersalnego produktu, oznaczonego symbolem XP. Wed³ug specjalistów i dziennikarzy system jest stabilny, bezpieczny i prosty w obs³udze. Dodatkowo jest zgodny z poprzednimi wersjami Windows i doskonale zintegrowany z us³ugami sieciowymi. œwietnie nadaje siê zarówno dla komputerów domowych, jak i stacji roboczych. Czas wiêc poznaæ jego zalety! Dziêki ksi¹¿ce „ABC systemu Windows XP PL” opanujesz wszystkie tajniki wykorzystywania tego systemu operacyjnego w domu i w pracy. W drugim, uaktualnionym wydaniu tej bestsellerowej pozycji znajdziesz wszystkie informacje niezbêdne do tego, aby staæ siê zaawansowanym u¿ytkownikiem Windows XP w wersji z pakietem Service Pack 2. Dowiesz siê, jak prawid³owo przeprowadziæ instalacjê systemu i jak go optymalnie skonfigurowaæ. Nauczysz siê korzystaæ z jego mo¿liwoœci oraz do³¹czonych do niego narzêdzi. Poznasz zasady administrowania kontami u¿ytkowników, wykonywania kopii bezpieczeñstwa oraz pracy w sieci. (cid:129) Rodzina systemów Windows (cid:129) Podzia³ dysku na partycje (cid:129) Instalacja, aktywacja i aktualizacja systemu (cid:129) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Mo¿liwoœci multimedialne systemu Windows XP (cid:129) Administrowanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Zarz¹dzanie systemem plików (cid:129) Drukowanie (cid:129) Pod³¹czanie komputera do sieci (cid:129) Korzystanie z WWW i poczty elektronicznej (cid:129) Optymalizacja dzia³ania systemu SprawdŸ, czy Windows XP jest rzeczywiœcie tak dobry jak opinie o nim Wstęp ............................................................................. 9 1 Instalacja systemu ......................................................... 17 Planowanie instalacji (uaktualnienia) ........................................... 17 Wymagania sprzętowe ............................................................. 17 Kompatybilność sprzętu ........................................................... 18 Dodatek Service Pack 2 ............................................................ 20 Partycjonowanie dysku i wybór systemu plików ................... 20 Domena czy grupa robocza? ..................................................... 22 Instalacja Windows XP .................................................................. 23 Instalacja z płyty CD ................................................................. 24 Instalacja sieciowa ......................................................................... 25 Uaktualnienie do Windows XP ...................................................... 27 Możliwe scenariusze uaktualnienia ........................................ 27 Przygotowanie systemu do uaktualnienia ............................... 28 Uaktualnienie z systemu Windows 98/ME .............................. 29 Uaktualnienie komputerów z systemem Windows 2000 lub Windows NT Workstation 4.0 SP 5 ................................. 31 Instalacja Windows XP w konfiguracji dwusystemowej ............. 31 Kreator transferu plików i ustawień ............................................. 32 Migrowanie ustawień do nowego komputera ......................... 32 Aktywacja produktu Windows ...................................................... 35 Aktywacja Windows XP ........................................................... 35 ABC systemu Windows XP PL 2 3 4 Praca z systemem ..........................................................37 Uruchamianie i wyłączanie komputera ........................................ 37 Specjalne tryby uruchamiania systemu .................................. 38 Wyłączanie komputera ............................................................. 39 Wylogowywanie użytkownika ...................................................... 41 Obsługa systemu ............................................................................ 42 Ikony ......................................................................................... 42 Okienka ..................................................................................... 44 Pliki i foldery ............................................................................ 48 Aktywacja systemu Windows XP .................................................. 56 Na czym polega aktywacja systemu? ...................................... 56 Jak działa program aktywacyjny? ........................................... 57 Aktywacja systemu ................................................................... 58 Konfiguracja środowiska użytkownika ............................61 Instalowanie nowego urządzenia ..................................................61 Aktualizacja sterowników .............................................................63 Przywracanie poprzedniej wersji sterownika .........................64 Podpisywanie sterowników .....................................................65 Konfiguracja środowiska użytkownika .........................................66 Pasek zadań ..............................................................................66 Menu Start ................................................................................71 Pulpit .........................................................................................71 Opcje regionalne .......................................................................73 Opcje ułatwień dostępu ............................................................75 Konfiguracja środowiska systemowego ........................................76 Zmienne środowiskowe ............................................................77 Opcje uruchamiania i odzyskiwania ........................................77 Wydajność .................................................................................81 Instalowanie programów ...............................................................83 Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem ..................84 Multimedia ....................................................................87 Instalacja urządzeń ........................................................................ 87 Automatyczne odtwarzanie płyt CD i DVD ............................. 89 Nagrywanie płyt ....................................................................... 90 Grafika i zdjęcia .............................................................................. 92 Pobieranie obrazów .................................................................. 92 Przechowywanie i kolekcjonowanie plików graficznych ....... 94 Obraz ruchomy ............................................................................... 97 Windows Movie Maker ............................................................ 97 Windows Media Player — odtwarzanie multimediów .............. 101 Wyszukiwanie i biblioteki multimediów .............................. 101 Odtwarzanie ............................................................................ 103 Kopiowanie muzyki ................................................................ 103 4 Spis treści 5 6 7 Administracja kontami użytkowników .......................... 105 Podział kont użytkowników ........................................................ 106 Zarządzanie kontami .................................................................... 107 Typy lokalnych kont użytkowników ..................................... 107 Tworzenie lokalnych kont użytkowników ............................ 108 Modyfikowanie kont ............................................................... 113 Praca z hasłami ....................................................................... 118 Konfigurowanie grup i korzystanie z nich .................................. 121 Informacje ogólne ................................................................... 121 Lokalne grupy wbudowane .................................................... 122 Praca z grupami ...................................................................... 124 Zarządzanie danymi na dyskach NTFS ........................ 127 Wybór systemu plików ................................................................ 127 Sektory i jednostki alokacji .................................................... 127 FAT .......................................................................................... 128 FAT32 ...................................................................................... 128 NTFS ........................................................................................ 129 Konwersja systemu plików .................................................... 130 Praca z NTFS ................................................................................ 132 Tworzenie plików i folderów ................................................. 133 Kopiowanie plików i folderów ............................................... 135 Inspekcja dostępu do danych ................................................. 135 Kompresja i szyfrowanie danych ........................................... 138 Ograniczanie ilości miejsca dostępnego dla użytkowników ... 142 Odporność na uszkodzenia i wydajność ...................................... 143 Program Chkdsk ...................................................................... 144 Defragmentacja dysku ............................................................ 145 Sieci lokalne ................................................................ 147 Połączenia sieciowe ...................................................................... 148 Protokół TCP/IP ............................................................................ 150 Przypisywanie adresu IP ........................................................ 150 Przypisywanie nazw ............................................................... 153 Kreator konfiguracji sieci ............................................................. 155 Udostępnianie połączenia internetowego .............................. 156 Połączenia nieobsługujące ICS ............................................... 157 Zapora połączenia internetowego ................................................ 158 Praca z siecią ................................................................................ 159 Udostępnianie folderu ............................................................ 159 Podłączanie do udostępnionych folderów ............................. 160 Folder Moje miejsca sieciowe — omówienie ......................... 163 8 Internet ....................................................................... 165 Czym jest internet? ....................................................................... 165 World Wide Web (WWW) ....................................................... 166 Domain Name Services (DNS) ................................................ 168 5 ABC systemu Windows XP PL Poczta elektroniczna .............................................................. 172 File Transfer Protocol (FTP) ................................................... 175 Internet Relay Chat (IRC) ....................................................... 178 Telnet ...................................................................................... 179 Konfiguracja systemu ................................................................... 180 Stały dostęp do internetu ....................................................... 181 Instalacja modemu ................................................................. 182 Konfiguracja połączenia z internetem ................................... 185 Zapora połączenia internetowego .......................................... 189 Internet Explorer ......................................................................... 191 Konfiguracja programu Internet Explorer ............................ 191 Interfejs programu Internet Explorer ................................... 196 Przeglądanie zasobów internetowych ................................... 198 Outlook Express ........................................................................... 200 Konfiguracja programu Outlook Express .............................. 200 Interfejs programu Outlook Express ..................................... 203 Wysyłanie i odbieranie wiadomości ...................................... 206 Drukowanie .................................................................211 Omówienie procesu drukowania ................................................. 211 Plik buforu wydruku .............................................................. 212 Instalacja i konfiguracja drukarki ............................................... 214 Metody drukowania dokumentów .............................................. 216 Wydruk z programu ............................................................... 217 Wydruk z Eksploratora .......................................................... 217 Kopiowanie dokumentów do folderu drukarki ..................... 217 Drukowanie z systemu DOS ................................................... 218 Drukowanie przez internet .................................................... 219 Drukowanie na serwerach UNIX ........................................... 219 Zarządzanie drukowaniem .......................................................... 219 Anulowanie wydruku dokumentu ......................................... 219 Zmiana kolejności wysłanych do drukarki dokumentów ..... 220 Nadawanie uprawnień do drukarki ...................................... 220 Zaawansowane właściwości drukarki .................................. 222 9 10 Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC ...................................225 Tworzenie i konfigurowanie konsoli ........................................... 226 Dodawanie przystawek do nowej konsoli ............................. 226 Tryby pracy konsoli ................................................................ 228 Edycja ustawień konsoli ........................................................ 230 Widoki bloku zadań ................................................................ 232 Zdalna administracja .................................................................... 235 Konfiguracja Pulpitu zdalnego ............................................... 236 Podłączanie do komputera zdalnego ..................................... 237 6 Spis treści 11 Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu .............. 241 Poznajmy swój system ................................................................. 242 Menedżer zadań Windows ........................................................... 243 Wydajność ............................................................................... 243 Sieć .......................................................................................... 244 Użytkownicy ........................................................................... 244 Aplikacje .................................................................................. 245 Procesy .................................................................................... 247 Wydajność i konserwacja ............................................................. 250 Dostosuj efekty wizualne ....................................................... 250 Zwolnij miejsce na dysku twardym ....................................... 251 Rozmieść elementy na dysku twardym tak, aby programy uruchamiały się szybciej .............................. 252 Automatyczne odzyskiwanie systemu ........................................ 252 Usługi ............................................................................................ 253 Zmiana sposobu uruchamiania usług .................................... 254 Zależności pomiędzy usługami ............................................... 255 Monitorowanie pracy systemu .................................................... 256 Komunikaty systemu .............................................................. 257 Wydajność komputera ............................................................ 257 12 Bezpieczeństwo komputera .......................................... 261 Zasady grupy ................................................................................. 261 Zasady zabezpieczeń lokalnych ............................................. 262 Szablony zabezpieczeń ........................................................... 266 Konfiguracja i analiza zabezpieczeń ...................................... 269 Inspekcja dostępu do zasobów ............................................... 273 Typowe zagrożenia ....................................................................... 277 Wirusy ..................................................................................... 277 Niechciane programy .............................................................. 284 Zgadywanie haseł .................................................................... 286 13 Rozwiązywanie problemów .......................................... 291 Uruchamianie systemu operacyjnego .......................................... 291 Pliki niezbędne do uruchomienia systemu ............................ 291 Plik Boot.ini ............................................................................. 292 Zestawy kontrolne .................................................................. 293 Konsola odzyskiwania ............................................................ 295 Rozwiązywanie typowych problemów ....................................... 297 Korzystanie z plików pomocy ................................................ 297 Aktualizacja systemu .............................................................. 298 Punkt przywracania systemu ................................................ 298 Diagnostyka urządzeń ............................................................ 299 Przywracanie poprzedniej wersji sterowników .................... 300 Typowe zmiany w konfiguracji ............................................. 300 Odzyskiwanie systemu po błędzie typu STOP ............................ 302 Kody kontroli błędów ............................................................. 303 Najczęściej spotykane błędy typu STOP ................................ 303 7 ABC systemu Windows XP PL 14 Windows XP dla komputerów przenośnych .................. FTP Profile sprzętowe .........................................................................FTP Tworzenie profili sprzętowych ..............................................FTP Zaawansowane zarządzanie energią ...........................................FTP Schematy zasilania .................................................................FTP Oszczędzanie energii ..............................................................FTP Udostępnianie plików w trybie bez podłączenia ........................FTP Przebieg pracy w trybie bez podłączenia ..............................FTP Parametry konfiguracyjne ......................................................FTP Konfiguracja plików trybu offline .........................................FTP Konfigurowanie dostępu do stron internetowych w trybie offline .....................................................................FTP Program Synchronizacja ........................................................FTP Konfiguracja połączeń zdalnych ..................................................FTP A Windows XP SP2 ........................................................ FTP Instalacja pakietu SP2 ..................................................................FTP Przegląd zmian i nowości ............................................................FTP Skorowidz ....................................................................307 8 Po włączeniu komputera rozpoczyna się dość skom- plikowany proces uruchamiania systemu operacyj- nego. Błąd na tym etapie uniemożliwia logowanie. Na szczęście istnieje klika sposobów na uruchomie- nie tak uszkodzonego systemu. Pliki niezbędne do uruchomienia systemu Częstym powodem błędów występujących podczas uruchamiania systemu Windows XP jest usunięcie lub zmodyfikowanie jednego z niezbędnych plików systemowych. Poniżej zamieściliśmy pełną listę pli- ków wymaganych do uruchomienia systemu ope- racyjnego wraz z ich lokalizacją. ABC systemu Windows XP PL n Ntldr.exe — główna partycja dysku systemowego (dysku oznaczonego jako aktywny). Plik może być nadpisany wersją oryginalną. n Boot.ini — główna partycja dysku systemowego. Plik nie może być nadpisany plikiem pochodzącym z innego komputera. n Bootsect.dos — główna partycja dysku systemowego. Plik obecny tylko w przypadku konfiguracji wielosystemowej. Plik nie może być nadpisany plikiem pochodzącym z innego komputera. n Ntdetect.com — główna partycja dysku systemowego. Plik może być nadpisany wersją oryginalną. n Ntoskrnl.exe — folder WindowsSystem32 (o ile system Windows XP został zainstalowany w folderze o nazwie Windows). Plik może być nadpisany wersją oryginalną, odpowiednią dla danego typu komputera. n Ntbootd.sys — główna partycja dysku systemowego. Plik obecny tylko w przypadku zainstalowania systemu Windows XP na niektórych typach dysków SCSI. Plik może być nadpisany wersją oryginalną, odpowiednią dla danego typu komputera. n Hal.dll — folder WindowsSystem32. Plik definiuje warstwę uniezależnienia od sprzętu i może być nadpisany wersją oryginalną, odpowiednią dla danego typu komputera. n System — folder WindowsSystem32Config. Plik przechowuje dane o konfiguracji systemu i nie może być nadpisany plikiem pochodzącym z innego komputera. Do uruchomienia systemu niezbędne będą też sterowniki niskiego poziomu przechowywane w folderze WindowsSystem32Drivers. Plik Boot.ini Plik Boot.ini jest plikiem tekstowym tworzonym automatycznie podczas instalacji systemu. Zawiera on informację o lokalizacji wszystkich dostępnych dla loadera systemu Windows XP systemach operacyjnych. Aby wyświetlić zawartość pliku Boot.ini: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer. 2. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości. 3. Przejdź do zakładki Zaawansowane. 292 Rozwiązywanie problemów 4. Naciśnij znajdujący się w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie przycisk Ustawienia. 5. Naciśnij przycisk Edytuj. W pliku Boot.ini znajdują się dwie sekcje: n sekcja [boot loader] zawiera informacje o domyślnym systemie operacyjnym i czasie, przez jaki wyświetlana jest lista systemów operacyjnych; n sekcja [operating systems] zawiera informacje o lokalizacji poszczególnych systemów operacyjnych. Ścieżki ARC Ścieżka ARC (ang. Advanced RISC Computing) jednoznacznie wskazuje lokali- zację systemu operacyjnego. Każda ścieżka ARC zawiera następujące elementy: n SCSI (x) — numer kontrolera (liczony od 0) SCSI z zablokowanym BIOS-em, do którego podłączony jest dysk systemowy. n Multi (x) — numer kontrolera (liczony od 0) IDE, do którego podłączony jest dysk systemowy. n Disk (y) — numer dysku systemowego SCSI (liczony od 0). n Rdisk (y) — numer dysku systemowego IDE (liczony od 0). n Partitions (z) — numer partycji systemowej (liczony od 1). Nieprzemyślana modyfikacja ścieżki ARC spowoduje, że pliki systemowe nie zostaną zlokalizowane i wystąpi błąd podczas uruchamiania systemu. Zestawy kontrolne Podczas uruchamiania system Windows XP wykorzystuje informacje przecho- wywane w zestawach kontrolnych. Zestaw kontrolny jest podkluczem rejestru przechowującym podstawowe dane o konfiguracji systemu. Ponieważ są to in- formacje niezbędne dla uruchomienia systemu, Windows XP tworzy kilka ze- stawów kontrolnych. To, który zostanie wykorzystany podczas następnego uruchamiania sytemu, określone jest w podkluczu HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM Select (rysunek 13.1). 293 ABC systemu Windows XP PL Rysunek 13.1. System Windows XP przechowuje przynajmniej dwa zestawy kontrolne n Zestaw Current przechowuje dane o bieżącej konfiguracji komputera. Innymi słowy, dodanie nowego urządzenia lub zainstalowanie nowego programu modyfikuje ten właśnie zestaw. n Zestaw Default przechowuje dane wykorzystane podczas kolejnego, normalnego uruchomienia systemu. n Zestaw Failed zawiera ostatnią znaną konfigurację, po której system był uruchomiony z wykorzystaniem opcji Ostatnia dobra konfiguracja. n Zestaw LastKnownGood zawiera kopię zestawu kontrolnego, który był wykorzystany podczas ostatniego udanego uruchomienia systemu. Po udanym zalogowaniu się użytkownika do systemu zawartość klucza wykorzystanego podczas uruchamiania zostaje skopiowana do klucza LastKnownGood. Ponieważ zawartość zestawu LastKnownGood jest nadpisywana po zalogowaniu się użytkownika do systemu, nie należy za wszelką cenę starać się normalnie zalogować do systemu, który po ostatniej modyfikacji sprzętu lub oprogramowania działa niestabilnie. 294 Rozwiązywanie problemów Konsola odzyskiwania Konsola odzyskiwania umożliwia uruchomienie systemu w trybie wiersza po- leceń służącego do zamiany sterowników, zatrzymywania lub uruchamiania usług, ustawiania partycji i wykonywania kilku testów systemu plików. Kon- sola może być uruchomiona: n poprzez uruchomienie z instalacyjnego dysku CD systemu Windows XP i wybranie opcji Napraw, n po zapisaniu plików konsoli na dysku twardym i zainstalowaniu konsoli odzyskiwania jako opcji menu rozruchowego. Instalacja konsoli odzyskiwania na dysku twardym Po zainstalowaniu konsoli odzyskiwania na dysku twardym możliwe będzie jej uruchomienie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy systemów opera- cyjnych. Aby zainstalować konsolę odzyskiwania: 1. Włóż płytę instalacyjną systemu Windows XP do napędu CD-ROM. 2. Z menu Start wybierz opcję Uruchom…. 3. W polu Otwórz wpisz cmd i naciśnij Enter. 4. Wpisz literę twojego napędu CD, dwukropek i naciśnij Enter. 5. Wpisz polecenie i386winnt32/cmdcons i naciśnij Enter (rysunek 13.2). Rysunek 13.2. Do zainstalowania konsoli odzyskiwania niezbędna jest płyta instalacyjna systemu 295 ABC systemu Windows XP PL Opcje konsoli odzyskiwania Po uruchomieniu na ekranie konsoli zobaczymy listę wszystkich instalacji sys- temu Windows XP znalezionych na dysku w postaci menu. Wybierz numer dysku, na którym znajduje się uszkodzona wersja systemu operacyjnego1. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje ponowne uruchomienie systemu. Z poziomu konsoli można wywołać kilkanaście poleceń. Większość z nich ma takie samo działanie jak w systemie DOS. Poniżej zamieściliśmy listę poleceń typowych dla konsoli odzyskiwania: n Batch — uruchamia zawartość wskazanego pliku tekstowego jako plik wsadowy. n Enable/Disable — za pomocą tej pary poleceń można włączyć lub wyłączyć usługę systemową, którą podejrzewamy o wywołanie błędu podczas uruchamiania systemu. n Diskpart — za pomocą tego polecenia uruchamia się menedżera partycji — bardzo podobnego do tego, który wykorzystywany jest w części tekstowej instalatora Windows. n Fixboot — za pomocą tego polecenia zawartość pliku BOOTSECT.DAT kopiowana jest do sektora rozruchowego partycji. Opcja ta jest wykorzystywana do naprawy sektora rozruchowego. n Fixmbr — za pomocą tego polecenia zapisywany jest nowy główny rekord rozruchowy wybranego dysku. n Listsvc — za pomocą tego polecenia można zobaczyć listę usług i sterowników. Wykorzystuje się je w połączeniu z poleceniami enable/disable, aby znaleźć nazwę podejrzanej usługi. n Logon — loguje użytkownika do instalacji systemu Windows. n Systemroot — ustawia katalog bieżący jako główny katalog systemowy, do którego użytkownik jest zalogowany. n Exit — za pomocą tego polecenia zamyka się konsolę i uruchamia komputer ponownie. 1 Po wybraniu numeru, konsola odzyskiwania dokończy ładowanie i zostanie wyświetlone zapytanie o hasło administratora. 296 Rozwiązywanie problemów Nawet jeżeli nasz system uruchamia się bez błędów, nie znaczy to, że wszystkie urządzenia, usługi i programy działają prawidłowo. Z menu Start systemu Win- dows XP możemy wywołać Pomoc i obsługę techniczną — konsolę zawierającą nie tylko pliki pomocy, ale również umożliwiającą rozwiązanie większości ty- powych problemów, jakie możemy napotkać podczas pracy z systemem. Po uruchomieniu Centrum pomocy i obsługi technicznej zobaczymy okno dialo- gowe zawierające pogrupowane tematycznie tematy pomocy (lewa kolumna) i listę zadań, które można wywołać, aby rozwiązać problem (prawa kolumna). Korzystanie z plików pomocy Aby wyświetlić informację dotyczącą przykładowego instruktażu: 1. Z menu Start wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna. 2. Z listy dostępnych tematów pomocy wybierz Muzyka, wideo, gry i fotografie. 3. Wybierz opcję Odtwarzanie i kopiowanie muzyki. 4. Z listy dostępnych artykułów wybierz Instruktaż: tworzenie muzyki (rysunek 13.3). Rysunek 13.3. Wśród plików pomocy Windows XP można znaleźć wiele prezentacji 297 ABC systemu Windows XP PL 5. Po zapoznaniu się z prezentacją zamknij okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. Aktualizacja systemu Mechanizm Windows Update umożliwia automatyczną aktualizację plików syste- mowych komputera. Po uruchomieniu program wysyła poprzez internet informa- cje o zainstalowanych komponentach do serwera firmy Microsoft. Jeżeli pewne składniki wymagają aktualizacji, zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane na komputerze (niektóre — oznaczane jako krytyczne dla bezpieczeństwa lub stabilności systemu — aktualizacje są automatycznie pobierane). Aby uruchomić proces aktualizacji systemu: 1. Z menu Start wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna. 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Bądź na bieżąco dzięki witrynie Windows Update. 3. Naciśnij przycisk Połącz. Nastąpi nawiązanie połączenia z serwerem Microsoftu i ewentualne pobranie zaktualizowanych składników. Mechanizm Windows Update jest prawie w całości zautomatyzowany. Użytkownik musi jedynie uruchomić zadanie aktualizacji, będąc zalogowanym na konto administratora komputera. Punkt przywracania systemu W Windows XP, tak jak w Windows ME, możliwe jest utworzenie punktu przy- wracania systemu (kopii ustawień systemowych z danej chwili). W razie poja- wienia się problemów można będzie przywrócić stan systemu z chwili, kiedy działał stabilnie. 1. Z menu Start wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna. 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Cofnij zmiany dokonane na komputerze przez przywracanie systemu. Zostanie uruchomiony kreator przywracania systemu. 3. Wybierz opcję Utwórz punkt przywracania i naciśnij przycisk Dalej. 4. Wprowadź opisową nazwę punku odzyskiwania i naciśnij przycisk Dalej. 5. Punkt odzyskiwania zostanie utworzony. Zakończ pracę kreatora. 298 Rozwiązywanie problemów Od tej chwili możliwe będzie przywrócenie stanu systemu, włącznie z konfigu- racją użytkowników, zainstalowanymi programami itd. Diagnostyka urządzeń Centrum pomocy i obsługi technicznej jest prawdziwą skarbnicą wszelkich wia- domości o urządzeniach podłączonych do komputera. Aby wyświetlić ogólne informacje o stanie zainstalowanych urządzeń: 1. Z menu Start wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna. 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze. 3. Wybierz opcję Mój komputer/informacje/Wyświetl stan sprzętu i oprogramowania mojego systemu. Zostanie wyświetlona pogrupowana według kilku kategorii lista sprzętu i oprogramowania (rysunek 13.4). Rysunek 13.4. Lista dostępnych informacji jest imponująca 4. Zamknij okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. 299 ABC systemu Windows XP PL Przywracanie poprzedniej wersji sterowników Windows XP posiada wbudowany mechanizm odzyskiwania systemu po dużych zmianach konfiguracyjnych. Zapisywanie niektórych plików powoduje automa- tyczne wykonywanie ich kopii, tak by można było wrócić do poprzedniej wersji. Mechanizm ten działa inaczej niż znany z poprzednich wersji systemu Windows File Protection, który blokował zapis pewnych plików. Teraz można je zapisywać, jednak zawsze z automatycznym utworzeniem kopii. Możliwe jest również przywrócenie poprzedniej wersji sterowników. Mechanizm przywracania poprzedniej wersji sterowników częściowo wykorzystuje mechanizm odtwarzania plików, a częściowo — pakiety instalacyjne. Tak więc wystarczy wło- żyć płytę instalacyjną systemu do napędu CD, wybrać opcję Przywróć sterownik i po chwili urządzenie będzie z powrotem sprawnie funkcjonować. Aby przywrócić poprzednią wersję sterownika: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu. 3. Wybierz opcję Sprzęt/Menedżer urządzeń. 4. Na liście zainstalowanych urządzeń znajdź urządzenie, które po zmianie sterownika przestało poprawnie działać. 5. Dwukrotnie kliknij wybrane urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Właściwości urządzenia. 6. Wybierz opcję Sterownik/Przywróć sterownik (rysunek 13.5). Jeżeli kopia poprzedniej wersji sterownika jest dostępna, poprzednia wersja sterownika zostanie zainstalowana. W przeciwnym przypadku uruchomione zostanie Centrum pomocy i obsługi technicznej. Typowe zmiany w konfiguracji Po zainstalowaniu system Windows XP: n ponownie uruchamia komputer w przypadku wystąpienia błędu typu STOP, n wyświetla okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie chęci wysłania raportu o błędzie aplikacji lub systemu do pomocy technicznej Microsoft. Poniżej opisujemy, w jaki sposób zmienić te ustawienia systemu. 300 Rozwiązywanie problemów Rysunek 13.5. Na zakładce Sterownik urządzenia dostępny jest nowy przycisk — Przywróć sterownik Niespodziewane ponowne uruchomienie komputera Jeżeli w trakcie normalnej pracy komputer automatycznie ponownie się uru- chamia: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Pojawi się okno Właściwości systemu. 3. Wybierz opcję Zaawansowane. 4. Naciśnij znajdujący się w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie przycisk Ustawienia. 5. Wyczyść pole wyboru opcji Automatycznie uruchom ponownie (rysunek 13.6). 6. Zamknij okno Właściwości systemu i ponownie uruchom komputer. Bez raportów Aby wyłączyć wyświetlanie okna Wyślij raport do firmy Microsoft: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer. 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Pojawi się okno Właściwości systemu. 3. Wybierz opcję Zaawansowane/Raportowanie błędów. Pojawi się okno Raportowanie błędów. 4. Wybierz opcję Wyłącz raportowanie błędów (rysunek 13.7). 301 ABC systemu Windows XP PL Rysunek 13.6. Wyłączenie opcji automatycznego uruchamiania uchroni nas przed sytuacją, w której komputer „w kółko” się włącza i wyłącza Rysunek 13.7. Szczególnie ci użytkownicy, którzy nie mają komputerów na stałe podłączonych do internetu, powinni zmienić domyślne ustawienia systemu 5. Naciśnij klawisz OK i zamknij okno Właściwości systemu. System Windows XP, tak jak i jego poprzednicy, uruchamia wiele procesów o zasadniczym znaczeniu dla stabilności systemu. Błędne działanie któregokol- wiek z tych procesów powoduje natychmiastowe zatrzymanie systemu. Ten typ błędów powszechnie nazywa się Blue Screen of Death (BSOD). 302 Rozwiązywanie problemów Tym, którzy nie znają systemu Windows NT, należy się wyjaśnienie, że zatrzymanie systemu ma taką nazwę, ponieważ w tym właśnie systemie po raz pierwszy wykorzystano specjalny proces KeBugCheckEx, zatrzymujący wszystkie pozostałe procesy i wyświetlający niebieski ekran z informacjami diagnostycznymi. Kody kontroli błędów Górne wiersze ekranu po wystąpieniu błędu typu STOP zawierają kody kontroli błędów pozwalające na identyfikację powodu zatrzymania systemu, informacje o zatrzymaniu systemu (kody zatrzymania systemu) oraz od czasu do czasu nazwę procesu, który był bezpośrednim powodem awarii systemu. W praktyce kody kontroli błędów są jedyną możliwą do wykorzystania pomocą przy rozwiązywaniu problemu. Pierwsza pozycja po słowie STOP jest szesnastkowym identyfikatorem kodu za- trzymania systemu. Ten kod powinien odpowiadać nazwie wyświetlonej w drugim wierszu. Jeśli nie ma żadnej nazwy błędu, sytuacja jest tak trudna, że system nie może skorzystać z wewnętrznej tablicy błędów do zlokalizowania tej nazwy. Kolejne cztery pozycje są to parametry przekazane do funkcji KeBugCheckEx po wystąpieniu błędu typu STOP. Znaczenie i pochodzenie tych parametrów zależy od rodzaju błędu. W wierszu następującym po kodzie kontroli błędu podany jest adres początkowy procesu, który był przyczyną zatrzymania systemu, znacznik czasu w zapisie szesnastkowym tego procesu i jego nazwa. Najczęściej spotykane błędy typu STOP Pracując z systemem Windows XP, mamy o wiele mniej okazji do oglądania nie- bieskiego ekranu śmierci niż w przypadku poprzednich wersji Windows. Ale gdy już nasz system przerwie pracę i wyświetli ten ekran, warto przynajmniej wie- dzieć, gdzie szukać źródeł tego problemu. 303 ABC systemu Windows XP PL Na szczęście 9 na 10 błędów typu STOP będzie należało do poniżej opisanych: n KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (0xC0000005) — oznacza naruszenie prawa dostępu do chronionych zasobów systemowych. Prawie zawsze związany jest ze sterownikiem niekompatybilnym z systemem Windows XP. n IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0000000A) — występuje, kiedy sterownik urządzenia wykorzystujący przerwanie programowe z danym priorytetem próbuje uzyskać dostęp do obszaru pamięci zajętego przez proces korzystający z przerwania programowego z wyższym priorytetem. n UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (0x0000007F) — sygnalizuje problem sprzętowy. n NTFS_FILE_SYSTEM (0x00000024) — ten błąd jest najczęściej spowodowany przez wirusa lub czasem przez nadmiernie „opiekuńczy” program antywirusowy. Może być również efektem działania programów narzędziowych systemu plików, które próbują uzyskać bezpośredni dostęp do dysku. Kolejną możliwą przyczyną wystąpienia tego błędu może być uszkodzenie systemu plików. n PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x00000050) — źródłem tego błędu będą zwykle programy antywirusowe. Związany jest także z wieloma różnymi problemami z obsługą sieci wykorzystującą protokół TCP/IP. n INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (0x0000007B) — oznacza uszkodzenie dysku, kontrolera dysku lub pojawienie się wirusa w sektorze rozruchowym. n MISMATCHED_HAL (0x00000079) — komunikat oznacza niezgodność między plikami systemowymi Windows XP i warstwą uniezależniania od sprzętu HAL (ang. Hardware Abstraction Layer). Błąd z reguły pojawia się po zmianie konfiguracji ACPI w BIOS-ie. Żeby wyłączyć lub ponownie włączyć funkcje ACPI, należy dokonać zmian w BIOS-ie i ponownie zainstalować system Windows XP. n KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR (0x00000077) oraz KERNEL_DATA_ INPAGE_ERROR (0x0000007A) — te błędy oznaczają nieudaną próbę odczytania przez system danych jądra z pamięci wirtualnej. Przyczyny tego błędu mogą być następujące: niesprawny dysk twardy, uszkodzona pamięć, źle skonfigurowany lub niekompatybilny dysk lub sterowniki kontrolera. Mogą to być również problemy ze sprzętem, takie jak źle skonfigurowane urządzenie SCSI, uszkodzone sektory na twardym dysku lub konflikt w BIOS-ie albo oprogramowaniu producenta kontrolera dysków. n DATA_BUS_ERROR (0x0000002E) — przyczyną tego błędu jest z reguły uszkodzenie pamięci (także tej w kartach graficznych). Innymi jego przyczynami mogą być uszkodzony dysk twardy lub płyta główna. 304 Rozwiązywanie problemów n THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (0x000000EA) — występuje po zainstalowaniu nowej karty graficznej lub zaktualizowaniu jej sterownika. Żeby rozwiązać ten problem, należy wymienić kartę graficzną albo zainstalować inny sterownik. n STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED (0xC000021A) — problem ten dotyczy zabezpieczeń w systemie. Najczęściej odpowiedzialny za ten błąd jest program innego producenta, a rozwiązaniem jest usunięcie go. Błąd występuje również, gdy doszło do częściowego przywrócenia systemu z kopii zapasowej, co powoduje niezgodności w plikach systemowych. n DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (0x0000009F) — komunikat informuje, że sterownik o podanej nazwie jest w niewłaściwym stanie zasilania po zamknięciu systemu, przejściu do trybu wstrzymania, hibernacji lub też po przywróceniu z jednego z tych trybów. Błąd mogą powodować sterowniki urządzeń oraz sterowniki systemu plików instalowane przez programy antywirusowe, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz programy do zdalnego dostępu. n PFN_LIST_CORRUPT (0x0000004E) — błąd spowodowany uszkodzeniem wewnętrznych struktur opisujących operacje wejścia-wyjścia. Przyczyną tego uszkodzenia może być błąd sterownika urządzenia lub — częściej — uszkodzona czy też przetaktowana pamięć operacyjna lub procesor. n NO_BOOT_DEVICE (0x00000053) — błąd spowodowany brakiem możliwości odszukania systemu operacyjnego na dysku twardym. Najczęściej jego powodem jest uszkodzenie zapisanych danych na dysku twardym lub odłączenie dysku, na którym zainstalowane są pliki systemu operacyjnego. n MACHINE_CHECK_EXCEPTION (0x0000009C) — błąd występujący w efekcie zgłoszenia przez jeden z procesorów komputera problemu sprzętowego, takiego jak uszkodzenie jednego z bloków procesora, przegrzanie któregoś z układów lub wykrycie błędu danych jednej z magistrali. Pojawienie się tego kodu błędu oznacza konieczność zdiagnozowania usterki i wymiany uszkodzonej części. Jeśli po wyświetleniu komunikatu STOP system uruchomił się ponownie i nie zdą- żyłeś zobaczyć informacji o błędzie, możesz to zrobić po ponownym uruchomieniu systemu w Podglądzie zdarzeń. System prawie zawsze jest w stanie zapisać te informacje. Aby je obejrzeć, należy: 1. Otworzyć folder Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, a w nim Podgląd zdarzeń. 2. W lewym okienku konsoli kliknąć System. 305 ABC systemu Windows XP PL 3. Znaleźć na liście wpis, który w kolumnie Źródło ma wartość Save Dump. Następnie dwukrotnie kliknąć tę pozycję. Wpis zawiera żądane informacje o błędzie STOP. 306
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC systemu Windows XP PL. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: