Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 002388 22606137 na godz. na dobę w sumie
ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II - książka
ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0605-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowsze metody projektowania stron WWW

Dziś posiadanie własnej witryny WWW nie jest już wyłącznie domeną przedsiębiorstw promujących w ten sposób swoją ofertę. Coraz więcej użytkowników sieci prezentuje na własnych stronach WWW wykonane przez siebie fotografie, relacje z wakacji, pierwsze własnoręcznie napisane programy i wiele innych rzeczy. Firmy oferujące bezpłatnie miejsce na strony WWW udostępniają również gotowe szablony takich stron, które wystarczy wypełnić treścią. Jednak na pewno większą satysfakcję przyniesie samodzielne stworzenie witryny WWW.

'ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II' to kolejne wydanie świetnego podręcznika przedstawiającego zagadnienia związane z projektowaniem witryn internetowych. Dzięki tej książce, zaktualizowanej zgodnie z najnowszymi standardami sieciowymi, poznasz język XHTML i najnowszą specyfikację kaskadowych arkuszy stylów. Nauczysz się tworzyć dokumenty składające się na witrynę WWW, wstawiać do nich elementy graficzne i mechanizmy nawigacyjne. Dowiesz się, jak opublikować witrynę na serwerze internetowym, i poznasz sposoby jej optymalizacji i pozycjonowania tak, aby była prawidłowo rozpoznawana przez najważniejsze wyszukiwarki, takie jak Google. W książce znajdziesz również zestawienie wszystkich atrybutów stylów CSS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0605-X Format: B5, stron: 296 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Poznaj najnowsze metody projektowania stron WWW Dziœ posiadanie w³asnej witryny WWW nie jest ju¿ wy³¹cznie domen¹ przedsiêbiorstw promuj¹cych w ten sposób swoj¹ ofertê. Coraz wiêcej u¿ytkowników sieci prezentuje na w³asnych stronach WWW wykonane przez siebie fotografie, relacje z wakacji, pierwsze w³asnorêcznie napisane programy i wiele innych rzeczy. Firmy oferuj¹ce bezp³atnie miejsce na strony WWW udostêpniaj¹ równie¿ gotowe szablony takich stron, które wystarczy wype³niæ treœci¹. Jednak na pewno wiêksz¹ satysfakcjê przyniesie samodzielne stworzenie witryny WWW. „ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II” to kolejne wydanie œwietnego podrêcznika przedstawiaj¹cego zagadnienia zwi¹zane z projektowaniem witryn internetowych. Dziêki tej ksi¹¿ce, zaktualizowanej zgodnie z najnowszymi standardami sieciowymi, poznasz jêzyk XHTML i najnowsz¹ specyfikacjê kaskadowych arkuszy stylów. Nauczysz siê tworzyæ dokumenty sk³adaj¹ce siê na witrynê WWW, wstawiaæ do nich elementy graficzne i mechanizmy nawigacyjne. Dowiesz siê, jak opublikowaæ witrynê na serwerze internetowym, i poznasz sposoby jej optymalizacji i pozycjonowania tak, aby by³a prawid³owo rozpoznawana przez najwa¿niejsze wyszukiwarki, takie jak Google. W ksi¹¿ce znajdziesz równie¿ zestawienie wszystkich atrybutów stylów CSS. (cid:129) Narzêdzia do tworzenia stron WWW (cid:129) Struktura dokumentu HTML (cid:129) Umieszczanie na stronie elementów graficznych (cid:129) Hiper³¹cza (cid:129) Formatowanie tekstu za pomoc¹ kaskadowych arkuszy stylów (cid:129) Przygotowywanie grafiki na strony WWW (cid:129) Rejestracja domeny i publikacja strony (cid:129) Pozycjonowanie witryny w wyszukiwarkach CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 1 2 Wstęp ............................................................................. 7 Wprowadzenie ................................................................. 9 Niezbędne informacje o HTML, XHTML, CSS i nie tylko ............... 9 Narzędzia potrzebne do dalszej pracy ........................................... 12 Edytory tekstowe ...................................................................... 12 Edytory graficzne ..................................................................... 14 Programy do przygotowywania grafiki sieciowej ................... 14 Przeglądarki stron WWW ......................................................... 15 Polskie litery na stronie WWW ...................................................... 17 Odbiorca strony .............................................................................. 18 Tworzymy stronę WWW. Podstawy języka HTML ......... 21 Podstawy i struktura dokumentu .................................................. 22 Nagłówek dokumentu .............................................................. 26 Ciało dokumentu ....................................................................... 32 Komentarze ............................................................................... 33 Prezentacja tekstu .......................................................................... 34 Nagłówki ................................................................................... 34 Akapity ...................................................................................... 34 Cytaty ........................................................................................ 36 Indeks górny i dolny ................................................................. 37 Łamanie wierszy ....................................................................... 38 Wyróżnianie tekstu ................................................................... 39 Twarda spacja ........................................................................... 40 Znacznik DIV ............................................................................. 40 ABC tworzenia stron WWW Listy ................................................................................................ 40 Lista wypunktowana ................................................................ 41 Lista numerowana .................................................................... 42 Lista definicji ............................................................................ 43 Zagnieżdżanie list ..................................................................... 43 Umieszczanie grafiki na stronie WWW ........................................ 45 Hiperłącza ....................................................................................... 49 Hiperłącza tekstowe ................................................................. 50 Hiperłącza graficzne ................................................................. 53 Mapy odsyłaczy ........................................................................ 54 Kotwice ..................................................................................... 58 Adresy względne i bezwzględne .............................................. 60 Tabele .............................................................................................. 61 Proste tabele ............................................................................. 64 Wymiarowanie tabel ................................................................ 66 Tabele niesymetryczne ............................................................. 69 Zagnieżdżanie tabel .................................................................. 71 Dodatkowe elementy tabeli ..................................................... 72 Formularze ..................................................................................... 83 Pola typu input ......................................................................... 84 Pole typu select ......................................................................... 86 Pole typu textarea .................................................................... 87 Przesyłanie treści formularza .................................................. 87 Ramki .............................................................................................. 92 Modyfikujemy stronę WWW — CSS ...............................97 Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML/HTML i CSS ................................................. 98 Umieszczanie stylów w dokumencie ............................................ 99 Jednostki miar i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS ........ 101 Jednostki względne ................................................................ 101 Jednostki bezwzględne .......................................................... 102 Nazewnictwo kolorów używane w CSS ................................ 103 Budowa stylu ................................................................................ 105 Selektory ................................................................................. 107 Identyfikatory ......................................................................... 113 Klasy ........................................................................................ 114 Pseudoklasy ............................................................................ 116 Pseudoelementy ...................................................................... 120 Grupowanie selektorów ......................................................... 122 Dziedziczenie i kaskadowość to klucz do potęgi CSS ................. 123 Formatowanie wyglądu tekstu .................................................... 126 Wyrównanie tekstu ................................................................ 127 Pionowe wyrównanie ............................................................. 128 Wcięcie pierwszego wiersza akapitu ..................................... 129 Odstępy — wiersze, wyrazy, litery ........................................ 129 Dekoracja tekstu ..................................................................... 131 Małe i duże litery .................................................................... 134 Kontrola pustej przestrzeni .................................................... 135 3 4 Spis treści Formatowanie wyglądu czcionki ................................................. 136 Rodzaj czcionki ....................................................................... 136 Rozmiar ................................................................................... 138 Waga czcionki ......................................................................... 141 Styl czcionki ............................................................................ 142 Formatowanie wyglądu list ......................................................... 145 Typ listy .................................................................................. 145 Własny punktor graficzny ...................................................... 146 Pozycjonowanie listy względem punktora ............................ 147 Kolor i tło poszczególnych elementów ........................................ 148 Kolor ........................................................................................ 148 Tło ............................................................................................ 149 Powielanie i zatrzymanie tła .................................................. 150 Pozycjonowanie graficznego tła ............................................. 152 Marginesy i dopełnienie ............................................................... 153 Marginesy zewnętrzne ........................................................... 153 Marginesy wewnętrzne — dopełnienie ................................. 155 Obramowanie elementów ............................................................ 157 Styl obramowania ................................................................... 158 Szerokość i kolor obramowania ............................................. 160 Pozycjonowanie elementów ......................................................... 165 Określanie pozycji ................................................................... 167 Wymiarowanie elementów .................................................... 167 Pływanie i tamowanie elementów ......................................... 170 Przygotowywanie grafiki na potrzeby publikacji na stronie WWW ........................................................ 177 GIF ................................................................................................. 178 Transparentność — kolor przezroczysty ............................... 180 Przeplot ................................................................................... 184 Animowany GIF ...................................................................... 185 Redukcja palety kolorów ........................................................ 189 JPG ................................................................................................ 190 PNG ............................................................................................... 193 Pozostałe formaty publikacji grafiki na stronie WWW .............. 194 Sposoby redukcji rozmiaru zdjęć i grafiki ................................... 196 Antyaliasing .................................................................................. 198 Cięcie grafiki na mniejsze elementy ............................................ 201 Mapa odsyłaczy ............................................................................ 204 Skanowanie i obróbka obrazów na potrzeby strony WWW ...... 205 Skanowanie ............................................................................. 205 Obróbka skanu ........................................................................ 208 Publikacja i utrzymanie strony .................................... 213 Wybór serwera — hosting ........................................................... 214 Zakładanie konta .......................................................................... 216 Publikacja strony .......................................................................... 219 Rejestracja domeny ...................................................................... 222 4 5 5 ABC tworzenia stron WWW 6 Pozycjonowanie i promocja strony ..................................227 Popularne sposoby promocji strony ............................................ 228 Podpis poczty elektronicznej ................................................. 228 Grupy dyskusyjne ................................................................... 228 Listy mailingowe .................................................................... 228 Inne formy promocji ............................................................... 229 Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach ................................. 229 Podstawy ................................................................................. 230 Prawidłowa indeksacja strony ............................................... 232 Zdobywanie pozycji ................................................................ 238 Dodatek ..................................................................................243 Zestawienie właściwości kaskadowych arkuszy stylów ............ 243 Właściwości tekstu ................................................................. 243 Właściwości czcionki ............................................................. 246 Właściwości list ...................................................................... 248 Kolor i tło ................................................................................ 249 Marginesy ............................................................................... 251 Dopełnienie ............................................................................. 252 Obramowanie .......................................................................... 253 Wymiary elementów .............................................................. 254 Tabele ...................................................................................... 256 Pozycjonowanie elementów ................................................... 257 Efekty wizualne ...................................................................... 258 Drukowanie ............................................................................ 259 Interfejs użytkownika ............................................................ 261 Zawartość generowana i liczniki ........................................... 262 Zestawienie obsługi stylów przez przeglądarki .......................... 263 Wczytywanie arkusza w zależności opartego na FormMail .......................................................... 270 Pola poszerzające działanie formularza ................................ 271 Własny licznik .............................................................................. 273 Podsumowanie ........................................................................277 Skorowidz ..............................................................................279 od używanej przeglądarki ......................................................... 266 Zabezpieczanie strony hasłem ..................................................... 268 Opis skryptu FormMail ................................................................ 270 Pola niezbędne do działania formularza 6 ażdy twórca strony chce, by po jej publikacji była ona oblegana przez tłumy odwiedzających. Niestety, w praktyce sprawa odwiedzin oraz popularności stro- ny nie wygląda tak dobrze. Aby rozpropagować swoją witrynę, musisz sięgnąć po wiele rozwiązań i sztuczek, które postanowiłem opisać poniżej w zwięzłej formie. Jeżeli interesuje Cię temat pozycjonowania i optymalizacji stron WWW, odwiedź moją stronę i poszukaj tam stosownych informacji i porad. W chwili gdy czytasz te słowa, na ukończeniu powinna być dedykowana książka na temat pozycjonowania stron WWW oraz optymalizacji kodu. ABC tworzenia stron WWW W niniejszym podrozdziale opisałem kilka prostych i popularnych sposobów promo- cji strony. Większość przedstawionych rozwiązań nie wymaga specjalistycznej wie- dzy oraz dużego nakładu pracy. Dzięki temu świetnie nadają się one na start. Podpis poczty elektronicznej Najprostszym sposobem reklamy strony jest dodanie do wysyłanej poczty e-mail odpowiedniej stopki lub podpisu, zawierającego adres serwisu. Jeżeli wysyłasz dużo e-maili, to z całą pewnością w bliskiej przyszłości taka forma promocji od- niesie skutek. Dalej zamieściłem przykład swojej stopki, która jest częścią każdego listu wysy- łanego z komputera. -- Bartosz Danowski :: http://danowski.pl :: Jak walczyć ze spam-em - http://danowski.pl/ksiazka/spam W swoim przykładowym podpisie poza imieniem i nazwiskiem zamieściłem adres strony internetowej oraz reklamę losowo wybranej książki. Tworząc stopkę poczty, musisz pamiętać o tym, by nie zawierała ona więcej niż cztery wiersze — w przeciwnym razie możesz spotkać się z krytyką takiego działania ze strony innych użytkowników internetu. Grupy dyskusyjne Możliwa jest także promocja strony na grupach dyskusyjnych, w tym celu po- wstała specjalna grupa o nazwie pl.comp.www.nowe-strony. Tam możesz bez obaw wysyłać informacje o swojej stronie i o tym, gdzie się ona znajduje. Poza wspomnianą grupą możesz także spróbować zareklamować stronę na innych grupach tematycznie związanych z zawartością witryny. Jednak pamiętaj, że nie wszędzie jest to mile widziane i zanim poślesz wiadomość, postaraj się zapoznać z zasadami panującymi na wybranej przez Ciebie grupie dyskusyjnej. Listy mailingowe Promocja strony WWW czy też usług oferowanych w internecie za pomocą poczty elektronicznej jest tak stara, jak sam internet. Decydując się na ten sposób promo- cji strony, musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. 228 Pozycjonowanie i promocja strony Moim zdaniem najważniejszą sprawą jest grono adresatów poczty. Nie powinieneś wysyłać poczty elektronicznej do grupy ludzi, których adresy znalazły się w bazie danych, będącej w Twoim posiadaniu. Takie działanie zazwyczaj spotyka się z wrogością odbiorców, często bowiem okazuje się, że ich adresy e-mail trafiły do takiej bazy bez ich wiedzy i zgody. Zanim zdecydujesz się rozsyłać e-maile z reklamami Twojej strony, koniecznie zapoznaj się z książką Spam. Profilaktyka i obrona — http://danowski.pl/ksiazka/spam. Dlatego skorzystaj z systemów do prowadzenia biuletynów informacyjnych i umoż- liw swoim czytelnikom dopisywanie swoich adresów do Twojej bazy. Dzięki temu unikniesz problemów związanych z posądzaniem o spamowanie. Inne formy promocji Do innych form promocji można zaliczyć zamieszczenie adresu strony na papierze firmowym, wizytówkach, folderach reklamowych oraz w branżowych magazynach. Dzięki temu o Twojej stronie dowiedzą się ludzie, którzy są zainteresowani tym, co robisz lub co oferujesz. Zdecydowanie najlepszym sposobem na wzrost popularności Twojej strony jest jej optymalizacja, przygotowanie do indeksacji przez wyszukiwarki oraz zdoby- wanie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. Porady zamieszczone poniżej potraktuj jako wstęp do pozycjonowania stron WWW, gdyż temat ten jest na tyle obszerny, że wymaga osobnej i grubej książki. Nie zmienia to faktu, że niektóre rady tu zamieszczone są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że ich stosowanie w niczym nie zaszkodzi, a często przyniesie pożądany efekt w postaci dobrych miejsc w wynikach wyszukiwania. 229 ABC tworzenia stron WWW Podstawy Na samym początku przeanalizuj treść swojej strony i na tej podstawie wybierz kilka słów kluczowych. Powinny być to słowa lub frazy, które najlepiej oddają zawartość strony i są wykorzystywane przez ludzi szukających informacji w sieci. Aby prawidłowo wykonać to zadanie, warto wczuć się w rolę osoby szukającej, a nie pozycjonującej stronę. Analizując zwartość mojej strony, doszedłem do wniosku, że każda z podstron omawiających książki korzysta z innych słów i fraz kluczowych. Dlatego jako przykład do dalszych rozważań posłuży mi strona jednej z ostatnich książek Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne — http://danowski.pl/ ksiazka/cwner7. Wytypowane przeze mnie słowa kluczowe wypisałem poniżej. ■ Nero, ■ Nagrywanie płyt, ■ Nero Burning ROM, ■ Wypalanie płyt, ■ Płyty CD DVD, ■ Kopiowanie płyt. Mając wybrany zestaw kluczowych fraz i słów, możesz zabrać się do optymali- zacji kodu strony. W pierwszej kolejności musisz zadbać o odpowiednie opisane znaczników meta / . Poniżej zamieściłem przykład odpowiednich znaczników wraz z wpisanym słowa kluczowymi. Pamiętaj, że oba elementy muszą znajdować się w nagłówku strony pomiędzy znacznikami head /head . meta name= keywords content= nero, nagrywanie płyt, nagrywanie plyt, kopiowanie płyt, kopiowanie plyt, wypalanie płyt, wypalanie, płyty CD DVD / meta name= description content= Poznaj możliwości pakietu Nero i naucz się nagrywać płyty CD oraz DVD / Zwróć uwagę, że słowa kluczowe — znacznik keywords — rozdzielone są przecin- kami, a te z wyrazów, które zawierają polskie znaki profilaktycznie zostały po- wtórzone. Postaraj się nie dodawać zbyt wielu słów kluczowych, bo wyszukiwarki i tak nie uwzględniają wszystkich. Drugi z przedstawionych znaczników zawiera opis strony, który przez niektóre wyszukiwarki jest przedstawiony wraz z wynikami wyszukiwania. Opis powi- nien być zwięzły i na temat, bo w dużej mierze od niego zależy, czy dany gość poczuje się zachęcony do bliższego zapoznania się z Twoją stroną. Staraj się w opisie wykorzystywać słowa kluczowe. 230 Pozycjonowanie i promocja strony Następnym istotnym elementem jest tytuł strony. Przypomnę tylko, że jest on tworzony za pomocą znacznika title /title . Dobrze zbudowany tytuł stro- ny powinien zawierać informacje o jej zawartości oraz pozycjonowane frazy lub słowa kluczowe. Zdecydowanie złym pomysłem jest tworzenie tytułu zawierają- cego np. nazwę mało znanej firmy produkującej okna. Mało kto będzie szukał producenta okien po nazwie firmy. Poniżej przedstawiłem dobrze skonstruowany tytuł strony. title Nero – nagrywanie płyt CD i DVD /title Kolejnym istotnym elementem, który musi znaleźć się w kodzie strony, jest znacz- nik meta name= robots / , który informuje robota wyszukiwarki o tym, co można indeksować na stronie. Poniżej znajduje się przykładowy wpis, pozwalający na pełną indeksację wszystkich podstron serwisu. meta name= robots content= index,follow / Oczywiście w zależności od potrzeb wartości wpisane do atrybutu content mogą przybierać inną postać, np.: ■ index — strona powinna być zaindeksowana, ■ noindex — strona nie powinna być zaindeksowana, ■ follow — linki z tej strony powinny być zaindeksowane, ■ nofollow — linki z tej strony nie powinny być zaindeksowane, ■ all równa się index, follow — wartość domyślna, ■ none równa się noindex, nofollow . Uwaga, wszystkie opisane w niniejszym podrozdziale znaczniki języka XHTML/ HTML powinny znaleźć się w nagłówku każdej z podstron serwisu. Po zmianach kodu strony przyszła pora na to, aby przyjrzeć się treści pozycjo- nowanej strony. Poprawnie napisany tekst przeznaczony do prezentacji na stronie WWW powinien spełniać kilka surowych kryteriów, dzięki którym będzie trafiał do czytającego oraz wpłynie na poprawę wyników wyszukiwania. ■ Tekst powinien być możliwie krótki i zwarty, ■ Najważniejsze elementy powinny być umieszczone na początku tekstu, ■ Wewnątrz tekstu powinny zostać umiejętnie wplecione frazy i słowa kluczowe, które zostały wybrane do pozycjonowania, ■ Tekst powinien być napisany poprawną polszczyzną i w pierwszej kolejności kierowany do osoby czytającej, a dopiero później do robotów wyszukiwarek. 231 ABC tworzenia stron WWW ■ Staraj się używać w treści strony nagłówków. Pamiętaj, że nagłówek H1 może wystąpić tylko raz na stronie. W miarę możliwości nagłówki powinny zawierać w sobie pozycjonowane frazy lub słowa kluczowe. ■ Używaj znaczników odpowiedzialnych za wyróżnianie tekstu. Wyróżnienia powinny dotyczyć pozycjonowanych fraz lub słów kluczowych. Ważne jest jednak, aby wyróżniać z umiarem i tylko to, co faktycznie jest istotne. Prawidłowa indeksacja strony Po dobraniu słów kluczowych, prawidłowym opisie istotnych znaczników w kodzie strony i optymalizacji tekstów przyszła pora na to, aby zadbać o należytą indeksa- cję strony przez wyszukiwarki. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, kilka ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób działają roboty wyszukiwarek. W dużym uproszczeniu robot wyszukiwarki jest samodzielną przeglądarką, która analizuje zawartość strony i wyniki swoich obserwacji przesyła do bazy danych. Robot po wypuszczeniu z „klatki” zaczyna swoją wędrówkę po sieci i przemieszcza się pomiędzy indeksowanymi stronami dzięki odnośnikom. Dlatego bardzo waż- nym elementem jest prawidłowe połączenie wszystkich stron w serwisie. Robot musi mieć swobodę skakania ze strony na stronę tak, by zapoznał się ze wszystkimi częściami serwisu. Niestety robot sieciowej wyszukiwarki w zależności od tego, z jakim serwisem macierzystym jest powiązany, ma szereg braków i ograniczeń, które musimy brać pod uwagę podczas tworzenia strony. Zacznijmy od najważniejszego ograniczenia. Otóż większość robotów nie potrafi analizować stron wykorzystujących technologię Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) lub robi to nieudolnie. Efektem tych ograniczeń może być zerowa lub szcząt- kowa indeksacja Twojej strony. W przypadku mojej strony domowej (starej wersji) boczne menu nawigacyjne zostało wykonane za pomocą programu Adobe Flash — rysunek 6.1, co zaowo- cowało w pierwszej fazie problemami z indeksacją strony. Niestety, roboty indeksowały wyłącznie stronę główną oraz podstrony, do których odnośniki znajdowały się w kolumnie aktualności i w głównej treści strony. Łącznie w indeksie znajdowało się zaledwie kilkanaście procent całego serwisu. Opisany powyżej problem można rozwiązać przynajmniej na trzy sposoby, które pozwoliłem sobie szerzej opisać poniżej. 232 Pozycjonowanie i promocja strony Rysunek 6.1. System nawigacji zbudowany w oparciu o Adobe Flash jest złym rozwiązaniem z punktu widzenia pozycjonowania stron Najszybszym rozwiązaniem jest dodanie drugiego, tekstowego menu nawigacyj- nego, przeznaczonego głównie dla robotów. W przypadku mojej strony domowej takie menu pojawiło się w stopce strony — rysunek 6.2. Rysunek 6.2. Dodatkowe tekstowe menu nawigacyjne wpływa na lepszą indeksację strony Drugim rozwiązaniem, które wymaga odrobinę więcej zachodu, jest stworzenie mapy strony. W praktyce taka mapa jest wykazem odnośników do wszystkich podstron serwisu. Rysunek 6.3 przedstawia przykładową mapę mojej strony domowej. Tworząc mapę strony, warto skorzystać z list wypunktowanych lub numerowa- nych, a gotową podstronę bezwzględnie należy podpiąć na głównej strony serwisu za pomocą tekstowego odnośnika. Na przykładowej witrynie odnośnik do mapy strony znajdziesz w tekstowym menu nawigacyjnym, umieszczonym w stopce — rysunek 6.2. Ostatnim i chyba najbardziej wymagającym rozwiązaniem jest zmiana systemu nawigacji strony i zastąpienie go lepszym oraz nowocześniejszym rozwiązaniem, jakim są kaskadowe arkusze stylów. Na rysunku 6.4 widać alternatywne menu nawigacyjne mojej strony domowej, wykonane za pomocą CSS. 233 ABC tworzenia stron WWW Rysunek 6.3. Mapa strony bardzo dobrze wpływa na lepszą indeksację strony Liczące się wyszukiwarki udostępniły specjalne narzędzie do tworzenia map strony oraz zarządzania nimi. Dzięki temu strony mają być jeszcze lepiej i dokładniej indeksowane. Przykładem takiego rozwiązania może być Google Sitemap — http://www.google.com/webmasters/sitemaps. Rysunek 6.4. Za pomocą CSS można stworzyć równie atrakcyjne, a przy tym funkcjonalne menu nawigacyjne 234 Pozycjonowanie i promocja strony Powyższy projekt nigdy nie został wykorzystany na stronie, ponieważ zdecydo- wałem o zmianie jej charakteru i wyglądu, o czym sam możesz się przekonać, odwiedzając ją. Nie zmienia to faktu, że przykładowe menu jest wygodne w codzien- nym użyciu, działa poprawnie w różnych przeglądarkach i świetnie „współpracuje” z robotami wyszukiwarek. Poniżej zamieściłem przykładowy arkusz stylów oraz kod strony WWW z pre- zentowanym menu. Mam nadzieję, że dzięki informacjom zawartym w poprzed- nich rozdziałach niniejszej książki poradzisz sobie z przygotowaniem podobnego systemu nawigacji. Kod XHTML div id= menu ul id= danowski li a href= #1 title= Strona główna Strona główna /a /li książki Książki /a /li li a href= #2 title= Napisane li a href= #3 title= Artykuły Artykuły /a /li li a href= http://danowski.blogspot.com title= Blog Blog /a /li li a href= #4 title= Właśnie piszę Właśnie piszę /a /li li a href= #5 title= Uaktualnienia Uaktualnienia /a /li li a href= #6 title= O mnie O mnie /a /li li a href= #7 title= Sklep Sklep /a /li li a href= #8 title= Reszta Reszta /a /li li a href= #9 title= Przyjazne strony Ciekawe strony /a /li li a href= #10 title= Kontakt Kontakt /a /li /ul /div Arkusz stylów ul#danowski { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } #menu { width: 150px; border-style: solid solid none solid; border-color: #F4F4F4; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; } 235 ABC tworzenia stron WWW #menu li a { height: 32px; voice-family: } ; voice-family: inherit; height: 24px; text-decoration: none; outline-style: none; } #menu li a:link, #menu li a:visited { color: #404040; display: block; background: url(images/menu1.gif); padding: 8px 0 0 10px; outline-style: none; } #menu li a:hover { color: #26370A; background: url(images/menu1.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } #menu li a:active { color: #26370A; background: url(images/menu1.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 10px; } Na rysunku 6.5 widać obrazek wykorzystany do stworzenia menu. Rysunek 6.5. Zmyślna konstrukcja obrazka powoduje, że animacja menu jest płynna niezależnie od posiadanego łącza Szalenie ważnym czynnikiem poprawiającym dokładną indeksację strony jest system wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami. Innymi słowy, w miarę możliwości zadbaj o to, aby poszczególne strony były powiązane między sobą. Zwróć uwagę, że na przykładowej stronie głównej można np. znaleźć odnośnik do strony o książce omawiającej program Nero. Po otwarciu odpowiedniej pod- strony pod opisem książki znajdziesz kilka kolejnych odnośników do innych książek na ten sam temat — rysunek 6.6. 236 Pozycjonowanie i promocja strony Rysunek 6.6. Zadbaj o wzajemne powiązania poszczególnych stron Tworząc system wzajemnych powiązań, staraj się wykorzystywać w odsyłaczach słowa kluczowe wybrane do pozycjonowania strony. Jeżeli z jakichś powodów dany odsyłacz ma nie być analizowany przez robota wyszukiwarki, można skorzystać z atrybutu rel= nofollow . a href=”http://danowski.pl” rel=”nofollow” Ten odsyłacz nie zostanie sprawdzony przez robota /a Musisz wiedzieć, że wszystkie zmiany w wyszukiwarkach wymagają czasu i co za tym idzie, efekty Twojej pracy mogą być widoczne dopiero po kilku tygodniach, a w szczególnych przypadkach nawet po kilku miesiącach. Kontrola stopnia indeksacji witryny jest możliwa za pomocą specjalnych poleceń, które możemy wpisać w okno wyszukiwarki. Na przykład w przypadku najpo- pularniejszej sieciowej wyszukiwarki — Google, polecenie ma następującą postać: site:http://danowski.pl Bezpośrednio po poleceniu site: podajemy adres strony, która ma zostać spraw- dzona. Rysunek 6.7 przedstawia przykładowe wyniki dla mojej strony domowej. 237 ABC tworzenia stron WWW Rysunek 6.7. Wynik działania polecenia site: W chwili wykonywania testu ilość zindeksowanych stron w bazie Google wyno- siła 856. Biorąc pod uwagę, że cały serwis w starej wersji miał około 1000 pod- stron, jest to wynik bardzo dobry. Pamiętaj o tym, że wyniki dla zapytania site: nigdy nie pokazują stu procent stanu faktycznego i każdego dnia mogą być inne — to normalne. Zdobywanie pozycji Skoro kod strony został poprawiony a konstrukcja poszczególnych podstron zop- tymalizowana tak, by poprawnie była analizowana i indeksowana przez roboty wyszukiwarek, możemy zająć się zdobywaniem pozycji. Ze względu na poglądowy charakter tego opisu skupię się tutaj wyłącznie na wyszu- kiwarce Google. Pamiętaj jednak, że konkurencja stara się naśladować lidera rynku, więc żadna z opisanych poniżej metod Ci nie zaszkodzi, a może jedynie pomóc. Pod pojęciem zdobywania pozycji rozumiem to, że dla konkretnego zapytania zadanego wyszukiwarce zwróci ona adres Twojej witryny na możliwie najwyż- szym miejscu. Osobiście uważam, że zadowalającym rezultatem jest pierwsza podstrona wyników. Ostatnie miesiące utwierdziły mnie w przekonaniu, że do zdobycia wysokiej lokaty w wynikach wyszukiwania wystarczy odpowiednia liczba odsyłaczy prowadzących do Twojej strony z innych witryn. Odnośniki takie muszą mieć następującą postać: 238 Pozycjonowanie i promocja strony a href=”http://danowski.pl/ksiazka/ppner7” target=”_blank” Nero /a a href=”http://danowski.pl/ksiazka/ppner7” target=”_blank” Książka Nero /a a href=”http://danowski.pl/ksiazka/ppner7” target=”_blank” img src=”obrazki/nero.gif” alt=”Nero” title=”Nero” / /a Szczególnie istotnym elementem odsyłacza prowadzącego do Twojej strony jest pozycjonowana fraza lub słowo kluczowe. Na początku zdecydowałem, że pozy- cjonować będę stronę książki o Nero, więc trudno o lepszy odnośnik. Właściwie w tym miejscu mogę zakończyć swój wywód stwierdzeniem, że należy zdobywać możliwie najwięcej odnośników prowadzących do swojej strony i to wystarczy do osiągnięcia wysokiej pozycji. Niestety, prawda jest trochę inna i dlatego zachęcam do lektury dalszej części tego podrozdziału. Zdobywając odnośniki prowadzące do Twojej strony, musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Pozwoliłem sobie wypisać w podpunktach najważniejsze czynniki, jakie mają tutaj znaczenie. ■ Pamiętaj, że wartość ma tylko jeden odnośnik z danej strony. Jeżeli znajomy doda u siebie kilka odnośników do Twojej strony i każdy z nich będzie miał inny opis, to nie wpłynie to w znacznym stopniu na uzyskane przez Ciebie wyniki. Oczywiście każda podstrona serwisu znajomego może zawierać odnośnik o różnej treści. ■ Zadbaj o pozyskanie odnośników z innych serwisów o podobnej tematyce. Twórcy wyszukiwarek wiedzą, że konkurencja nie współpracuje ze sobą i ciężko pozyskać odnośniki z takich miejsc. Dlatego odsyłacze tego typu mają dużo większą wartość i w znaczącym stopniu wpływają na Twoje notowania. ■ Unikaj złego sąsiedztwa i nie publikuj odnośników na stronach o treści powszechnie uznanej za szkodliwą. Mam tutaj na myśli strony pornograficzne, nazistowskie etc. ■ Zabiegaj o odnośniki ze stron o wysokim współczynniku PageRank. Więcej na temat tego elementu napisałem w dalszej części niniejszego rozdziału. ■ Staraj się pozyskiwać po kilka odnośników dziennie i pamiętaj, że różne „magiczne” systemy służące do zdobywania odnośników, np. LinkVault, nic Ci nie dadzą. Zdarzają się przypadki, gdy dodawanie zbyt dużej ilości odnośników prowadzi do problemów i np. wykluczenia strony z wyników wyszukiwania. ■ Zadbaj o to, aby informacja o Twojej stronie znalazła się w liczących się katalogach stron WWW. Osobiście uważam, że warto zainteresować się następującymi katalogami: http://www.webwweb.pl, http://katalog.onet.pl, http://katalog.wp.pl oraz http://dmoz.org. 239 ABC tworzenia stron WWW Jak widzisz, praca nad pozycją w dużej mierze polega na zdobywaniu odnośników do Twojej strony. Dlatego uznałem, że dobrym pomysłem jest przedstawienie kilku sposobów na to, w jaki sposób zdobywać odsyłacze. ■ Prowadząc stronę o ciekawej zawartości oraz dużej popularności, nie musisz się martwić o odsyłacze, bo Twoi goście sami będą stronę polecać na swoich witrynach. Przykładem takiej sytuacji jest CDRinfo.pl. ■ Umieść na swojej stronie dział z odnośnikami do innych i staraj się wymieniać adresami. Przykład dobrze skonstruowanej strony z odnośnikami możesz zobaczyć na rysunku 6.8. Rysunek 6.8. Przykład strony z odnośnikami. Zasada jest prosta — jeżeli chcesz u mnie adres swojej strony, umieść u siebie odnośnik do mnie. Warto podać dokładny kod, dzięki czemu masz gwarancję, że wszystkie odwołania będą miały należytą postać ■ Jeżeli dysponujesz budżetem na promocję strony, warto pomyśleć o zakupie wartościowych odnośników. Miejscem pomocnym w dokonywaniu takich transakcji jest strona http://forum.optymalizacja.com. Pora na to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób sprawdzić liczbę stron odwołujących się do Twojej strony. Również w tym przypadku do dyspozycji mamy specjalne zapytanie, które w połączeniu z adresem strony wpisujemy na stronie wyszuki- warki. link:http://helion.pl Na rysunku 6.9 widać wyniki, jakie Google pokazało dla powyższego zapytania. Testowa strona posiada aż 3520 odnośników z innych witryn. 240 Pozycjonowanie i promocja strony Rysunek 6.9. Przykład działania zapytania link: W tym miejscu pragnę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że odnośniki z innych wi- tryn w połączeniu z dobrze zbudowaną stroną dają piorunujące wrażenie. Przy- kładem takiej sytuacji może być podstrona mojego serwisu poświęcona książce o Nero. Dla zapytania o treści nero pojawia się ona na pierwszej stronie wyników — rysunek 6.10. Nieskromnie pochwalę się tym, że dla tego słowa kluczowego konkurencja jest bardzo duża i Google ma ok. 66 milionów wyników. Na koniec pragnę napisać kilka słów o wskaźniku PageRank, o którym wcześniej wspominałem. Otóż wskaźnik ten jest jednym z elementów działania wyszuki- warki Google i na temat jego roli powstało wiele spekulacji. Ostatnio możemy zauważyć, że wpływ PageRank na wyniki znacznie zmalał, ale mimo to wielu webmasterów dba o to, aby był on jak najwyższy. PageRank przybiera wartość z przedziału od 0 do 10. Nowa strona zaczyna swoje życie ze wskaźnikiem o wartości 0, a wraz ze wzrostem popularności PageRank rośnie. Dobrze zoptymalizowana i popularna strona powinna mieć PageRank na poziomie 5 lub 6. Wyższe wartości tego wskaźnika uzyskują tylko duże i bardzo popularne strony. Na przykład http://www.google.com ma PageRank o wartości 10. Za przyrost wartości PageRank odpowiada duża ilość odsyłaczy prowadzących do Twojej strony. Dlatego jeżeli będziesz stosować się do porad zamieszczonych w niniejszym podrozdziale, masz szansę na to, że wskaźnik ten zyska większą wartość niż domyślne 0. Pamiętaj jednak, że wartość PageRank zmienia się sto- sunkowo rzadko i na aktualizację trzeba czekać nawet kilka miesięcy. 241 ABC tworzenia stron WWW Rysunek 6.10. Miejsce w pierwszej dziesiątce dla popularnego słowa kluczowego Wartość wskaźnika PageRank możesz sprawdzić na kilka sposobów: ■ Strona http://www.optymalizacja.com/pagerank.php ■ Wtyczka dla przeglądarki Mozilla Firefox o nazwie SearchStatus — http://www.quirk.biz/searchstatus. 242
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC tworzenia stron WWW. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: