Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 006650 20291821 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica - książka
ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica - książka
Autor: , Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0999-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj ASP.NET 2.0 i naucz się tworzyć wydajne aplikacje internetowe!


Czas statycznych witryn WWW dawno już przeminął. Dziś, aby przyciągnąć odwiedzających, należy regularnie aktualizować stronę, zamieszczając na niej aktualne treści. Serwisy i aplikacje internetowe pobierające artykuły z baz danych, łatwe do modyfikowania i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem to teraźniejszość i przyszłość sieci. ASP to wykorzystywana od dłuższego czasu technologia tworzenia dynamicznych witryn WWW, która po zaprezentowaniu platformy .NET zyskała zupełnie nowe oblicze. Tworzenie serwisów i aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP.NET 2.0 przebiega błyskawicznie. Możliwość użycia języka C# lub Visual Basic oraz bezpłatnych i łatwych w konfiguracji narzędzi sprawiają, że ASP.NET 2.0 zyskuje coraz większą popularność.

Po lekturze książki 'ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica' ta technologia przestanie mieć przed Tobą tajemnice. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzia do pracy, podejmiesz decyzję o wyborze języka programowania, którego użyjesz do tworzenia aplikacji sieciowych, i poznasz ten język. Nauczysz się korzystać z kontrolek .NET, budować aplikacje, łączyć je z bazami danych i implementować mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. Przeczytasz także o generowaniu przesyłek e-mail z poziomu aplikacji oraz o operacjach na plikach.


Platforma .NET to przyszłość programowania. Już dziś poznaj jej elementy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Autor: Cristian Darie, Zak Ruvalcaba T‡umaczenie: Ireneusz Jak(cid:243)bik, Maciej Jezierski ISBN: 978-83-246-0999-4 Tytu‡ orygina‡u: Build Your Own ASP.NET 2.0 Web Site Using C# VB Format: B5, stron: oko‡o 608 Przyk‡ady na ftp: 1991 kB Poznaj ASP.NET 2.0 i naucz siŒ tworzy(cid:230) wydajne aplikacje internetowe! (cid:149) Jak dostosowa(cid:230) (cid:156)rodowisko robocze do w‡asnych wymog(cid:243)w? (cid:149) Kiedy stosowa(cid:230) C#, a kiedy Visual Basic? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b przyspieszy(cid:230) proces tworzenia aplikacji? Czas statycznych witryn WWW dawno ju¿ przemin„‡. Dzi(cid:156), aby przyci„gn„(cid:230) odwiedzaj„cych, nale¿y regularnie aktualizowa(cid:230) stronŒ, zamieszczaj„c na niej aktualne tre(cid:156)ci. Serwisy i aplikacje internetowe pobieraj„ce artyku‡y z baz danych, ‡atwe do modyfikowania i zabezpieczone przed niepowo‡anym dostŒpem to tera(cid:159)niejszo(cid:156)(cid:230) i przysz‡o(cid:156)(cid:230) sieci. ASP to wykorzystywana od d‡u¿szego czasu technologia tworzenia dynamicznych witryn WWW, kt(cid:243)ra po zaprezentowaniu platformy .NET zyska‡a zupe‡nie nowe oblicze. Tworzenie serwis(cid:243)w i aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP.NET 2.0 przebiega b‡yskawicznie. Mo¿liwo(cid:156)(cid:230) u¿ycia jŒzyka C# lub Visual Basic oraz bezp‡atnych i ‡atwych w konfiguracji narzŒdzi sprawiaj„, ¿e ASP.NET 2.0 zyskuje coraz wiŒksz„ popularno(cid:156)(cid:230). Po lekturze ksi„¿ki (cid:132)ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica(cid:147) ta technologia przestanie mie(cid:230) przed Tob„ tajemnice. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) narzŒdzia do pracy, podejmiesz decyzjŒ o wyborze jŒzyka programowania, kt(cid:243)rego u¿yjesz do tworzenia aplikacji sieciowych, i poznasz ten jŒzyk. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z kontrolek .NET, budowa(cid:230) aplikacje, ‡„czy(cid:230) je z bazami danych i implementowa(cid:230) mechanizmy uwierzytelniania u¿ytkownik(cid:243)w. Przeczytasz tak¿e o generowaniu przesy‡ek e-mail z poziomu aplikacji oraz o operacjach na plikach. (cid:149) Instalacja i konfiguracja serwera i narzŒdzi produkcyjnych (cid:149) Podstawy ASP.NET (cid:149) Programowanie w C# i Visual Basic (cid:149) Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem kontrolek (cid:149) Zastosowanie kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w (cid:149) Sprawdzanie poprawno(cid:156)ci danych wprowadzanych w formularzach (cid:149) Projektowanie i tworzenie baz danych (cid:149) Manipulowanie danymi za pomoc„ jŒzyka SQL (cid:149) Korzystanie z technologii ADO.NET (cid:149) Wy(cid:156)wietlanie danych na stronie za pomoc„ kontrolek (cid:149) Zabezpieczanie aplikacji Platforma .NET to przysz‡o(cid:156)(cid:230) programowania. Ju¿ dzi(cid:156) poznaj jej elementy Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ..................................................................................................................11 Przedmowa .................................................................................................................13 Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy ASP.NET i .NET .......................................................17 Czym jest ASP.NET? ..................................................................................................................17 Instalacja niezbędnego oprogramowania .....................................................................................20 Instalowanie serwera stron internetowych .............................................................................21 Instalacja .NET Framework oraz SDK ..................................................................................24 Konfiguracja serwera internetowego .....................................................................................25 Instalacja SQL Server Express Edition ..................................................................................34 Instalacja SQL Server Management Studio Express .............................................................35 Instalacja Visual Web Developer 2005 .................................................................................36 Twoja pierwsza strona ASP.NET ................................................................................................38 Uzyskiwanie pomocy ..................................................................................................................42 Podsumowanie .............................................................................................................................43 Rozdział 2. Podstawy ASP.NET ....................................................................................................45 Struktura strony ASP.NET ..........................................................................................................45 Dyrektywy .............................................................................................................................47 Bloki deklaracji kodu ............................................................................................................48 Bloki wykonywanego kodu ...................................................................................................50 Kontrolki serwera ASP.NET .................................................................................................51 Komentarze po stronie serwera .............................................................................................52 Tekst i znaczniki HTML .......................................................................................................53 Stan widoku .................................................................................................................................54 Korzystanie z dyrektyw ...............................................................................................................57 Języki ASP.NET ..........................................................................................................................58 Visual Basic ..........................................................................................................................58 C# ..........................................................................................................................................58 Podsumowanie .............................................................................................................................59 Rozdział 3. Podstawy programowania w VB i C# .......................................................................61 Podstawy programowania ............................................................................................................61 Zdarzenia i procedury kontrolek ............................................................................................62 Zdarzenia strony ....................................................................................................................65 Zmienne i deklaracje zmiennych ...........................................................................................68 Tablice ...................................................................................................................................70 Funkcje ..................................................................................................................................73 Operatory ..............................................................................................................................75 Instrukcje sterujące ................................................................................................................77 6 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Pętle .......................................................................................................................................79 Koncepcje programowania zorientowanego obiektowo ..............................................................83 Obiekty i klasy ......................................................................................................................84 Właściwości ..........................................................................................................................86 Metody ..................................................................................................................................87 Klasy .....................................................................................................................................87 Konstruktory .........................................................................................................................88 Zasięg ....................................................................................................................................88 Zdarzenia ...............................................................................................................................89 Dziedziczenie ........................................................................................................................89 Obiekty w .NET ....................................................................................................................90 Przestrzenie nazw ..................................................................................................................91 Wykorzystanie plików chowających kod ....................................................................................92 Podsumowanie .............................................................................................................................96 Rozdział 4. Tworzenie stron internetowych ASP.NET ...............................................................97 Formatki internetowe ...................................................................................................................98 Kontrolki HTML serwera ............................................................................................................99 Korzystanie z kontrolek HTML serwera .............................................................................100 Kontrolki internetowe serwera ...................................................................................................103 Standardowe kontrolki internetowe serwera ........................................................................105 Kontrolki List ......................................................................................................................111 Zaawansowane kontrolki .....................................................................................................113 Kontrolki internetowe użytkownika ..........................................................................................124 Tworzenie kontrolki internetowej użytkownika ..................................................................124 Strony wzorcowe .......................................................................................................................130 Korzystanie z kaskadowych arkuszy stylów (CSS) ...................................................................132 Typy stylów i arkuszy stylów ..............................................................................................133 Podsumowanie ...........................................................................................................................137 Rozdział 5. Tworzenie aplikacji internetowych ......................................................................... 139 Wstęp do projektu Dorknozzle ..................................................................................................140 Korzystanie z programu Visual Web Developer .......................................................................141 Funkcje programu ...............................................................................................................143 Uruchamianie projektu ..............................................................................................................150 Wykorzystanie serwera internetowego wbudowanego w program Visual Web Developer ....................................................................................151 Używanie IIS .......................................................................................................................153 Główne funkcjonalności aplikacji internetowej .........................................................................158 Web.config ..........................................................................................................................159 Global.asax ..........................................................................................................................162 Korzystanie ze stanu aplikacji .............................................................................................164 Korzystanie z sesji użytkownika .........................................................................................170 Korzystanie z obiektu Cache ...............................................................................................172 Korzystanie z Cookie ..........................................................................................................173 Początek projektu Dorknozzle ...................................................................................................176 Przygotowanie mapy witryny ..............................................................................................176 Korzystanie z tematów, skórek i stylów ..............................................................................178 Tworzenie strony wzorcowej ..............................................................................................183 Korzystanie ze strony wzorcowej ........................................................................................186 Rozbudowywanie Dorknozzle ...................................................................................................188 Debugowanie i obsługa błędów .................................................................................................191 Debugowanie w programie Visual Web Developer ............................................................191 Inne rodzaje błędów ............................................................................................................196 Spis treści 7 Błędy użytkownika ..............................................................................................................197 Lokalna obsługa wyjątków ..................................................................................................198 Podsumowanie ...........................................................................................................................202 Rozdział 6. Korzystanie z kontrolek sprawdzających poprawność ......................................... 203 Wprowadzenie do kontrolek ASP.NET sprawdzających poprawność .......................................204 Wymuszanie sprawdzania poprawności po stronie serwera ................................................207 Korzystanie z kontrolek sprawdzających poprawność ...............................................................212 RequiredFieldValidator .......................................................................................................212 CompareValidator ...............................................................................................................213 RangeValidator ....................................................................................................................216 ValidationSummary ............................................................................................................216 RegularExpressionValidator ................................................................................................217 CustomValidator .................................................................................................................220 Grupowanie sprawdzania poprawności .....................................................................................223 Aktualizacja witryny Dorknozzle ..............................................................................................225 Podsumowanie ...........................................................................................................................229 Rozdział 7. Projektowanie i tworzenie bazy danych .................................................................231 Czym jest baza danych? ............................................................................................................231 Tworzenie pierwszej bazy danych .............................................................................................233 Tworzenie nowej bazy danych za pomocą programu Visual Web Developer .....................234 Tworzenie nowej bazy danych za pomocą SQL Server Management Studio ......................235 Tworzenie tabel w bazie danych ................................................................................................236 Typy danych ........................................................................................................................240 Właściwości kolumny .........................................................................................................241 Klucze główne .....................................................................................................................242 Tworzenie tabeli Pracownicy ..............................................................................................244 Tworzenie pozostałych tabel ...............................................................................................247 Wypełnianie tabel z danymi ................................................................................................248 Koncepcje projektowania relacyjnej bazy danych .....................................................................250 Klucze obce .........................................................................................................................252 Korzystanie z diagramów bazy danych ...............................................................................254 Implementacja relacji w bazie danych Dorknozzle .............................................................257 Diagramy i relacje pomiędzy tabelami ................................................................................260 Podsumowanie ...........................................................................................................................263 Rozdział 8. Język SQL ................................................................................................................. 265 Odczyt danych z pojedynczej tabeli ..........................................................................................266 Korzystanie z instrukcji SELECT .......................................................................................268 Wybieranie określonych pól ................................................................................................270 Wybieranie unikalnych danych za pomocą DISTINCT ......................................................270 Filtrowanie wierszy za pomocą WHERE ............................................................................273 Wybieranie zakresu wartości za pomocą BETWEEN .........................................................273 Wyszukiwanie wzorców za pomocą LIKE ..........................................................................274 Korzystanie z operatora IN ..................................................................................................275 Sortowanie wyników za pomocą ORDER BY ....................................................................275 Ograniczanie liczby wyników za pomocą TOP ...................................................................276 Odczytywanie danych z wielu tabel ..........................................................................................277 Podzapytania .......................................................................................................................277 Złączenia tabel .....................................................................................................................278 Wyrażenia i operatory ...............................................................................................................279 Funkcje Transact-SQL ...............................................................................................................281 Funkcje arytmetyczne ..........................................................................................................281 Funkcje łańcuchowe ............................................................................................................283 8 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Funkcje daty i czasu ............................................................................................................284 Praca z grupami wartości ...........................................................................................................285 Funkcja COUNT .................................................................................................................286 Grupowanie rekordów za pomocą GROUP BY ..................................................................286 Filtrowanie grup za pomocą HAVING ................................................................................287 Funkcje SUM, AVG, MIN i MAX ......................................................................................288 Aktualizowanie istniejących danych ..........................................................................................288 Zapytanie INSERT ..............................................................................................................289 Zapytanie UPDATE ............................................................................................................290 Zapytanie DELETE .............................................................................................................290 Procedury składowane ...............................................................................................................291 Podsumowanie ...........................................................................................................................295 Rozdział 9. ADO.NET .................................................................................................................. 297 Wprowadzenie do ADO.NET ....................................................................................................297 Importowanie przestrzeni nazw SqlClient ...........................................................................299 Definiowanie połączenia do bazy danych ...........................................................................300 Przygotowanie Command ...................................................................................................301 Wykonywanie polecenia .....................................................................................................302 Konfiguracja uwierzytelniania bazy danych ........................................................................304 Odczytywanie danych .........................................................................................................306 Używanie parametrów w zapytaniach .................................................................................308 Zabezpieczanie kodu dostępu do danych ............................................................................314 Korzystanie z kontrolki Repeater ........................................................................................316 Tworzenie wykazu pracowników Dorknozzle ...........................................................................321 Wiązanie kolejnych danych .................................................................................................326 Wstawianie rekordów ..........................................................................................................331 Aktualizowanie rekordów ...................................................................................................337 Usuwanie rekordów .............................................................................................................350 Korzystanie z procedur składowanych ................................................................................353 Podsumowanie ...........................................................................................................................355 Rozdział 10. Wyświetlanie zawartości za pomocą kontrolek DataList ......................................357 Podstawy DataList .....................................................................................................................358 Obsługa zdarzeń kontrolki DataList ..........................................................................................361 Edycja elementów DataList i korzystanie z szablonów .............................................................368 Kontrolka DataList i program Visual Web Developer ...............................................................374 Stylizowanie kontrolki DataList ................................................................................................377 Podsumowanie ...........................................................................................................................378 Rozdział 11. Zarządzanie zawartością za pomocą kontrolek GridView oraz DetailsView ....................................................................................................... 379 Korzystanie z kontrolki GridView .............................................................................................380 Dostosowanie kolumn kontrolki GridView .........................................................................386 Stylizowanie GridView za pomocą szablonów, skórek oraz arkuszy CSS ..........................387 Wybieranie rekordów ..........................................................................................................389 Korzystanie z kontrolki DetailsView .........................................................................................394 Stylizowanie kontrolki DetailsView ....................................................................................397 Zdarzenia GridView i DetailsView ...........................................................................................400 Przejście do trybu edycji .....................................................................................................403 Korzystanie z szablonów .....................................................................................................405 Aktualizowanie rekordów w kontrolce DetailsView ...........................................................408 Podsumowanie ...........................................................................................................................412 Rozdział 12. Zaawansowane metody uzyskiwania dostępu do danych ..................................... 415 Używanie kontrolek źródła danych ...........................................................................................416 Spis treści 9 Powiązanie kontrolki GridView z obiektem klasy SqlDataSource ......................................417 Powiązanie kontrolki DetailsView z obiektem klasy SqlDataSource ..................................423 Wyświetlanie list w kontrolce DetailsView .........................................................................433 Więcej o obiektach klasy SqlDataSource ............................................................................435 Praca ze zbiorami danych i tabelami danych .............................................................................436 Z czego składa się zbiór danych? ........................................................................................439 Powiązanie obiektów klasy DataSet z kontrolkami .............................................................440 Implementacja stronicowania ..............................................................................................445 Przechowywanie zbiorów danych w zbiorze ViewState .....................................................446 Implementacja sortowania ...................................................................................................449 Filtrowanie danych ..............................................................................................................459 Aktualizacja bazy danych na podstawie zmodyfikowanego zbioru klasy DataSet ....................460 Podsumowanie ...........................................................................................................................464 Rozdział 13. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie użytkownika ...................................................465 Podstawowe zasady bezpieczeństwa .........................................................................................466 Zabezpieczanie aplikacji w środowisku ASP.NET 2.0 ..............................................................468 Praca z uwierzytelnianiem formularzy ................................................................................469 Członkostwa ASP.NET 2.0 oraz role ........................................................................................480 Tworzenie struktur danych członkowskich .........................................................................480 Korzystanie z bazy danych w celu przechowywania danych członkowskich ......................483 Korzystanie z narzędzia ASP.NET Web Site Configuration Tool .......................................487 Tworzenie użytkowników i ról ............................................................................................489 Zmiana wymagań dotyczących siły hasła ............................................................................491 Zabezpieczanie aplikacji sieciowej .....................................................................................493 Używanie kontrolek logowania środowiska ASP.NET .......................................................495 Podsumowanie ...........................................................................................................................502 Rozdział 14. Praca z plikami i pocztą e-mail ...............................................................................503 Zapisywanie i odczytywanie plików tekstowych .......................................................................504 Ustawienia bezpieczeństwa .................................................................................................504 Zapisywanie treści w pliku tekstowym ................................................................................505 Czytanie treści z pliku tekstowego ......................................................................................511 Uzyskiwanie dostępu do katalogów i informacji o katalogach ..................................................513 Praca ze ścieżkami dostępu do katalogów i plików .............................................................516 Przekazywanie plików ...............................................................................................................520 Wysyłanie wiadomości e-mail w środowisku ASP.NET ...........................................................522 Konfiguracja serwera SMTP ...............................................................................................525 Wysyłanie testowej wiadomości e-mail ..............................................................................527 Tworzenie firmowej strony z biuletynem ............................................................................530 Podsumowanie ...........................................................................................................................537 Dodatek A Wykaz kontrolek sieciowych ...................................................................................539 Skorowidz ................................................................................................................. 585 Rozdział 4. Tworzenie stron internetowych ASP.NET Jeśli kiedykolwiek budowałeś modele z klocków lego, jesteś dobrze przygotowany do two- rzenia prawdziwych stron ASP.NET. Technologia ta oferuje wiele technik umożliwiających programistom niezależne tworzenie różnych części stron internetowych, a następnie składanie ich w całość. Zawartość, którą tworzymy podczas pracy z ASP.NET, prawie nigdy nie jest statyczna. W czasie projektowania myślimy w kategoriach szablonów posiadających miejsca na zawartość, która zostanie wygenerowana dynamicznie w czasie działania aplikacji. W tym rozdziale omówimy wiele obiektów i technik, które nadają stronom internetowym ASP.NET wygląd, włączając w to: (cid:141) formatki internetowe, (cid:141) kontrolki HTML serwera, (cid:141) kontrolki internetowe serwera, (cid:141) kontrolki internetowe użytkownika, (cid:141) strony wzorcowe, (cid:141) obsługę nawigacji strony, (cid:141) stylizowanie stron i kontrolek za pomocą CSS. Jeśli ta lista trochę Cię przestraszyła — nie przejmuj się. Wszystko to jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia, niż by się wydawało. 98 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Formatki internetowe Jak wiesz, podczas uczenia się nowej technologii zawsze trzeba opanować nową terminologię. Jednak w ASP.NET nawet najprostsze terminy używane do opisu podstaw stron internetowych zostały zmienione, żeby odzwierciedlić procesy, które w nich zachodzą. Terminem używanym do opisania strony internetowej ASP.NET jest formatka internetowa (ang. web form). Jest to główny obiekt w programowaniu ASP.NET. Spotkałeś się już z for- matkami internetowymi — to pliki .aspx, z którymi dotąd pracowałeś w tej książce. Na pierwszy rzut oka formatki internetowe wyglądają jak strony HTML, ale poza statyczną zawar- tością HTML znajdują się w nich również elementy prezentacyjne ASP.NET oraz kod wykony- wany po stronie serwera, który generuje dynamiczną zawartość i wykonuje żądane funkcje. Każda formatka internetowa posiada znacznik form runat= server , zawierający elementy specyficzne dla ASP.NET, z których składa się strona. Na stronie może znajdować się tylko jedna formatka. Podstawowa struktura formatki internetowej znajduje się poniżej: html head script runat= server language= język programowania ...tu znajduje się kod /script /head body form runat= server ...tu znajdują się elementy interfejsu użytkownika... /form /body /html Do odwoływania się do formatki internetowej i wykonywania na niej operacji z poziomu języka programowania wykorzystujemy klasę System.Web.UI.Page. Być może przypominasz ją sobie z przykładu z chowaniem kodu w rozdziale 3. W pliku chowającym kod musimy jawnie korzystać z tej klasy. W sytuacjach, w których nie korzystamy z plików chowających kod (np. cały kod piszemy w pliku .aspx), klasa Page także jest używana, tyle tylko, że niejaw- nie. Wewnątrz formatki możemy korzystać z różnorodnych elementów interfejsu użytkownika począwszy od statycznego kodu HTML, aż po elementy, których wartości i właściwości mogą zostać wygenerowane lub zmieniane albo przed pierwszym wczytaniem strony, albo po wysła- niu formularza. Elementy te — w terminologii ASP.NET nazywane kontrolkami — umożli- wiają wielokrotne używanie w różnych formatkach internetowych wspólnych funkcjonalności, takich jak nagłówek strony, kalendarz, zawartość koszyka na zakupy czy ramka z cytatem dnia. W ASP.NET jest kilka typów kontrolek: (cid:141) kontrolki HTML serwera, (cid:141) kontrolki internetowe serwera, (cid:141) kontrolki internetowe użytkownika, (cid:141) strony wzorcowe. Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 99 Pomiędzy powyższymi typami kontrolek są znaczne różnice techniczne, jednak łączy je łatwość integracji i możliwość wielokrotnego wykorzystywania w witrynach internetowych. Przyj- rzyjmy się wszystkim powyższym typom kontrolek po kolei. Kontrolki HTML serwera Kontrolki HTML serwera są na pozór podobne do zwykłych znaczników HTML, ale zawierają atrybut runat= server . Pozwala on ASP.NET na sterowanie tymi kontrolkami, dzięki cze- mu możemy odnosić się do nich z poziomu języka programowania. Jeśli na przykład na stro- nie mamy znacznik a i chcemy dynamicznie, za pomocą kodu VB lub C#, zmienić adres, do którego się odnosi, wykorzystamy atrybut runat= server . Dla większości często używanych elementów HTML są odpowiednie kontrolki HTML po stronie serwera. Stworzenie takiej kontrolki jest łatwe: wystarczy na końcu zwykłego znacznika HTML dodać atrybut runat= server . Pełna lista bieżących klas kontrolek HTML i po- wiązanych z nimi znaczników znajduje się tabeli 4.1. Tabela 4.1. Klasy kontrolek HTML Klasa HtmlAnchor HtmlButton HtmlForm HtmlImage HtmlInputButton HtmlInputCheckBox HtmlInputFile HtmlInputHidden HtmlInputImage HtmlInputRadioBut ton HtmlInputText HtmlSelect HtmlTable HtmlTableRow HtmlTableCell HtmlTextArea HtmlGenericContro l Powiązany znacznik a runat= server button runat= server form runat= server img runat= server input type= submit runat= server input type= reset runat= server input type= button runat= server input type= checkbox runat= server input type= file runat= server input type= hidden runat= server input type= image runat= server input type= radio runat= server input type= text runat= server input type= password runat= server select runat= server table runat= server tr runat= server td runat= server th runat= server textarea runat= server span runat= server div runat= server Wszystkie pozostałe znaczniki HTML 100 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Bardziej szczegółowy opis tych klas znajduje się w „dodatku A”. Wszystkie klasy kontrolek HTML serwera są zawarte w przestrzeni nazw System.Web.UI. HtmlControls. Ponieważ są one przetwarzane przez ASP.NET po stronie serwera, mamy do- stęp z poziomu kodu do ich właściwości w każdym miejscu strony. Jeśli znasz JavaScript, HTML i CSS, wiesz, że zmienianie tekstu w znacznikach HTML, a nawet modyfikowanie za- wartych w nich stylów może być kłopotliwe i podatne na błędy. Kontrolki HTML serwera pozwalają rozwiązać te problemy, umożliwiając łatwą modyfikację strony za pomocą wybra- nego języka ASP.NET, np. VB lub C#. Korzystanie z kontrolek HTML serwera Nic nie wyjaśnia teorii lepiej niż działający przykład. Stwórzmy prostą ankietę korzystającą z następujących kontrolek: (cid:141) HtmlForm, (cid:141) HtmlButton, (cid:141) HtmlInputText, (cid:141) HtmlSelect. Rozpoczniemy od stworzenia nowego pliku o nazwie Survey.aspx. Umieść go w katalogu Learning, który założyłeś w rozdziale 1. Poniższy kod tworzy wizualny interfejs ankiety: Plik: Survey.aspx (fragment) !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Korzystanie z kontrolek HTML serwera w ASP.NET /title !-- Tu będzie znajdował się kod -- /head body form runat= server h2 Weź udział w ankiecie! /h2 !-- Wyświetl imię użytkownika -- p Imię: br / input type= text id= name runat= server / /p !-- Wyświetl e-mail -- p E-mail: br / input type= text id= email runat= server / /p !-- Wyświetl listę technologii -- p Których technologii po stronie serwera używasz? br / select id= serverModel runat= server multiple= true option ASP.NET /option option PHP /option option JSP /option option CGI /option Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 101 option ColdFusion /option /select /p !-- Wyświetl .NET opcje opinii o net -- p Czy wciąż lubisz .NET? br / select id= likeDotNet runat= server option Tak /option option Nie /option /select /p !-- Wyświetl przycisk potwierdzający -- p button id= confirmButton OnServerClick= Click runat= server Zatwierdź /button /p !-- Etykieta potwierdzenia -- p asp:Label id= feedbackLabel runat= server / /p /form /body /html Z tego, co dotąd dowiedziałeś się o kontrolkach HTML, powinieneś wywnioskować, z jakimi klasami będziemy mieli do czynienia na tej stronie. Wszystko, co zrobiliśmy, to umieszczenie kilku kontrolek HtmlInputText, kontrolki HtmlButton oraz HtmlSelect wewnątrz wy- maganej kontrolki HtmlForm. Dodaliśmy także kontrolkę Label, którą wykorzystamy do wyświetlenia wyników użytkownikowi. Kontrolki HTML serwera w działaniu Zapamiętaj, że kontrolki HTML serwera są w istocie znacznikami HTML z atrybutem runat= server . W większości przypadków będziesz musiał także przypisać im identyfikatory, które umożliwią Ci używanie ich w kodzie. Kiedy wszystko będzie już gotowe, formatka internetowa Survey.aspx będzie przypominała rysunek 4.1. Kiedy użytkownik naciśnie przycisk, wyświetlimy przesłane odpowiedzi w przeglądarce. W prawdziwej aplikacji najprawdopodobniej zapisalibyśmy informacje w bazie danych i być może pokazalibyśmy wyniki w postaci wykresu. W każdym przypadku będziemy odnosić się do właściwości kontrolek HTML w następujący sposób: Visual Basic Plik: Survey.aspx (fragment) script runat= server language= VB Sub Click(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs) Dim i As Integer feedbackLabel.Text = Nazywasz się: name.Value br / feedbackLabel.Text += Twój adres e-mail: email.Value _ br / 102 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Rysunek 4.1. Prosta formatka wykorzystująca kontrolki HTML serwera C# feedbackLabel.Text += Lubisz pracować w: br / For i = 0 To serverModel.Items.Count - 1 If serverModel.Items(i).Selected Then feedbackLabel.Text += - _ serverModel.Items(i).Text br / End If Next i feedbackLabel.Text += Lubisz .NET: likeDotNet.Value End Sub /script Plik: Survey.aspx (fragment) script runat= server language= C# void Click(Object s, EventArgs e) { feedbackLabel.Text = Nazywasz się: + name.Value + br / ; feedbackLabel.Text += Twój adres e-mail: + email.Value + br / ; feedbackLabel.Text += Lubisz pracować w: br / ; for (int i = 0; i = serverModel.Items.Count - 1; i++) { if (serverModel.Items[i].Selected) { feedbackLabel.Text += - + serverModel.Items[i].Text + br / ; } } feedbackLabel.Text += Lubisz .NET: + likeDotNet.Value; } /script Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 103 Podobnie jak w przykładach z poprzednich rozdziałów, rozpoczniemy od umieszczenia kodu VB lub C# w bloku kodu skryptu strony serwera wewnątrz części head strony. Następnie stworzymy nową funkcję obsługi zdarzenia Click, która będzie przyjmowała dwa parame- try zwyczajowe parametry. W końcu użyjemy kontrolki Label do wyświetlenia na stronie odpowiedzi użytkownika. Po napisaniu kodu zapisz swoją pracę i przetestuj wyniki w przeglądarce. Wpisz jakieś in- formacje i naciśnij przycisk. Żeby wybrać kilka opcji z listy serverModel, kiedy będziesz klikał opcje, naciśnij i przytrzymaj Ctrl. Informacje, które wprowadziłeś, pojawią się u dołu strony, tak jak na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Podgląd wyników ankiety to przypisanie każdej kontrolce Konkludując, praca z kontrolkami HTML serwera jest naprawdę prosta. Wszystko, czego potrze- identyfikatora oraz dodanie atrybutu ru- bujesz, nat= server . Następnie możesz w prosty sposób odwoływać się i przeprowadzać na nich operacje wykorzystując kod VB lub C# po stronie serwera. Kontrolki internetowe serwera Kontrolki internetowe serwera mogą być postrzegane jako bardziej zaawansowana wersja kontrolek. Służą one do generowania zawartości za Ciebie — nie masz wpływu na to, jaki HTML zostanie wygenerowany. O ile dobra znajomość HTML-a jest przydatna, o tyle nie jest ona konieczna dla tych, którzy korzystają z kontrolek internetowych serwera. Spójrzmy na przykład. Możemy użyć kontrolki serwera Label do umieszczenia tekstu we- wnątrz formatki internetowej. Żeby zmienić tekst w kontrolce Label z poziomu kodu C# lub VB, po prostu ustawiamy jej właściwość Text, tak jak poniżej: Visual Basic myLabel.Text = Myszka Miki 104 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Podobnie, żeby dodać pole tekstowe do formatki, używamy kontrolki internetowej serwera TextBox. Ponownie możemy odczytać bądź zapisać tekst za pomocą właściwości Text: C# username = usernameTextBox.Text; Mimo że stosujemy kontrolkę TextBox, ASP.NET tak naprawdę używa elementu input, jed- nak nie musimy się już przejmować jego szczegółami. Dzięki kontrolkom internetowym serwera Microsoft po prostu ponownie wymyślił HTML. W przeciwieństwie do kontrolek HTML serwera, kontrolki internetowe serwera nie przekładają się bezpośrednio na tworzone przez nie elementy HTML. Na przykład, do wygenerowania elementu select możemy użyć jednej z dwóch kontrolek internetowych serwera: DropDown- List lub ListBox. Kontrolki internetowe serwera stosują ten sam podstawowy wzór co znaczniki HTML, ale nazwa znacznika jest poprzedzona przez asp: i zapisana w notacji języka Pascal. Notacja języ- ka Pascal polega na zapisywaniu pierwszych liter każdego wyrazu wielką literą (np. Text- Box). Identyfikatory obiektów są zazwyczaj zapisywane za pomocą notacji wielbłądziej, w której wszystkie pierwsze litery poszczególnych wyrazów, z wyjątkiem pierwszego, są zapi- sywane wielką literą (np. usernameTextBox). Rozpatrzmy poniższy element HTML input, który tworzy pole tekstowe: input type= text name= usernameTextBox size= 30 / Odpowiadającą mu kontrolką internetową serwera jest kontrolka TextBox, która wygląda na- stępująco: asp:TextBox id= usernameTextBox runat= server Colums= 30 /asp:textBox Pamiętaj o tym, że w przeciwieństwie do zwykłych elementów HTML, które mógłbyś wykorzy- stać w formatkach internetowych, kontrolki internetowe serwera są najpierw przetwarzane przez ASP.NET i zamieniane na HTML. Efektem ubocznym tego podejścia jest to, że musisz pamiętać o tym, żeby zawsze wstawiać znaczniki zamykające ( /asp:TextBox w powyż- szym kodzie). Parsery HTML-a w przeglądarkach nie są rygorystyczne co do poprawności kodu, ale ASP.NET jest. Pamiętaj o tym, że jeśli niczego nie ma pomiędzy znacznikami otwie- rającymi i zamykającymi kontrolkę internetową serwera, możesz użyć skrótowej składni (/ ). Tak więc kontrolka TextBox mogłaby wyglądać następująco: asp:TextBox id= usernameTextBox runat= server Colums= 30 / Podsumowując, kluczowe rzeczy, o których należy pamiętać podczas pracy z kontrolkami internetowymi serwera, to: (cid:141) Żeby prawidłowo działać, kontrolki internetowe serwera muszą zostać umieszczone wewnątrz znacznika form runat= server . (cid:141) Internetowe kontrolki serwera wymagają atrybutu runat= server . (cid:141) Internetowe kontrolki serwera wstawiamy do formatki za pomocą przedrostka asp:. Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 105 Internetowych kontrolek serwera jest więcej niż kontrolek HTML. Niektóre z nich oferują zaawansowane funkcje, których po prostu nie można zrealizować za pomocą samego HTML-a, a inne z kolei tworzą dosyć złożony HTML za Ciebie. Z wieloma kontrolkami internetowymi serwera oraz sposobem ich działania zapoznamy się w kolejnych rozdziałach. Więcej o kontrolkach internetowych serwera, włączając w to właściwości metody i zdarzenia, dowiesz się w „dodatku A”. Standardowe kontrolki internetowe serwera Zbiór standardowych kontrolek internetowych serwera dostarczany z ASP.NET na wiele sposo- bów odzwierciedla kontrolki HTML serwera. Jednak kontrolki internetowe serwera udostępniają wiele udoskonaleń i rozszerzeń, takich jak obsługa zdarzeń czy stanu widoku, spójniejszy zestaw właściwości i metod oraz więcej wbudowanych funkcjonalności. W tym punkcie przyjrzymy się kilku kontrolkom, z których najprawdopodobniej będziesz korzystał w codziennej pracy. Pamiętaj o tym, żeby korzystać z dokumentacji .NET Framework 2.0 SDK za każdym razem, kiedy będziesz chciał dowiedzieć się więcej o jakiejś klasie (lub kontrolce). Dokumentacja dostępna jest w menu Start/Programy/Microsoft .NET Framework SDK 2.0/Documentation. Żeby znaleźć klasę, po prostu wyszukaj jej nazwę. Jeśli jest wiele klas o tej samej nazwie, ale znajdują się one w różnych przestrzeniach nazw, będziesz mógł wybrać odpowiednią z okienka Index Results. Na przykład są trzy klasy o nazwie Label umieszczone w przestrzeniach nazw System.Web.UI.MobileControls, System.Web.UI.WebControls oraz Sys- tem.Windows.Form, co widać na rysunku 4.3. Najprawdopodobniej będziesz zainteresowany wersją klasy umieszczoną w przestrzeni nazw WebControls. Label Najprostszym sposobem wyświetlenia statycznego tekstu na stronie jest po prostu wpisanie go bezpośrednio do sekcji body strony bez żadnych znaczników. Jeśli jednak chcesz zmieniać wyświetlany na stronie tekst za pomocą kodu ASP.NET, możesz umieścić go wewnątrz kontrolki Label. Poniżej znajduje się typowy przykład: asp:Label id= messageLabel Text= runat= server / Poniższy kod ustawia właściwość Text kontrolki Label, tak żeby wyświetlała tekst „Witaj świecie!”: Visual Basic Public Sub Page_Load() messageLabel.Text = Witaj świecie! End Sub 106 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Rysunek 4.3. Dokumentacja kontrolki Label C# public void Page_Load() { messageLabel.Text = Witaj swiecie ; } W kodzie funkcji Page_Load możemy zobaczyć, że kiedy strona po raz pierwszy jest wczy- tywana, właściwość Text kontrolki Label z identyfikatorem message zostanie ustawiona na „Witaj świecie”. Literal Jest to najprawdopodobniej najprostsza kontrolka w ASP.NET. Jeśli ustawisz jej właściwość Text, spowoduje to po prostu wstawienie tekstu do wynikowego kodu HTML bez żadnych zmian. W przeciwieństwie do Label, która ma podobna funkcjonalność, Literal nie opa- kowuje tekstu w znaczniki span umożliwiające ustawienie informacji o stylu. TextBox Kontrolka TextBox jest wykorzystywana do tworzenia pola tekstowego, w którym użytkow- nik może zapisywać bądź z którego może czytać zwykły tekst. Właściwość TextMode umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania tekstu, tak żeby znajdował się w jednej linijce, w Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 107 wielu linijkach lub był ukrywany podczas wprowadzania (na przykład tak jak w polach haseł HTML). Poniższy kod demonstruje, w jaki sposób moglibyśmy użyć jej w prostej stronie lo- go xtBox TextMode= SingleLine wania: p ytkownik: asp:TextBox id= userTe Uż Columns= 30 runat= server / /p p sło: asp:TextBox id= passwordTextBox Ha TextMode= Password Columns= 30 runat= server / /p p Komentarz: asp:TextB TextMode= MultiLine runat= server / /p ox id= commentsTextBox Columns= 30 rows= 10 W każdej z powyższych instanc go, które ma zostać stworzone. ji TextBox atrybut TextMode ustawia rodzaj pola tekstowe- HiddenField HiddenField jest prostą kontrolką, która tworzy element input hidden. Możemy ustawić jej jedyną ważną właściwość: Value. z atrybutem type równym Button Domyślnie kontrolka Button tworzy element input z atrybutem type o wartości submit. syłany do serwera w celu prze- Po naciśnięciu przycisku formularz, który go zawiera, jest wy tworzenia i wywoływane są zdarzenia Click oraz Command. Po niższy kod wyświetla kontrolkę Button i Label: asp:Button id= submitButton Text= Wyślij runa OnClick= WriteText / aps:Label id= messageLabel runat= server / t= server Zauważ atrybut OnClick w kontrolce. Po naciśnięciu przycisku wywoływane jest zdarzenie Click, co powoduje wywołanie procedury WriteText. Będzie ona zawierała kod, który wy- funkcje przeznaczone dla omawianego przycisku, na przykład wyświetlenie komuni- konuje katu: Visual Basi c Public S messag End Sub C# ub WriteText(s As Object, e As EventArgs) eLabel.Text = Witaj swiecie! public void WriteText(Object s, EventArgs e) { } messageLabel.Text = Witaj swiecie! ; 108 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica To ważne, żeby zrozumieć, iż zdarzenia są związane z większością kontrolek internetowych serwera, a podstawowe techniki korzystania z nich są takie same, jak technika, której używali- śmy ze zdarzeniem Click kontrolki Button. Wszystkie kontrolki implementują standardo- wy zestaw zdarz eń, ponieważ dziedziczą po klasie bazowej WebControl. ImageButton Kontrolka ImageButton jest podobna do kontrolki Button, ale za u korzysta z podanego przez nas obrazka. Spójrz na przykład: sk asp:ImageButton id= myImgButton ImageUrl= myBu runat= server OnClick= WriteText / asp:Label id= messageLabel runat= server / tton.gif miast z systemowego przyci- Zdarzenie Clic ty ob razek: k kontrolki ImageButton odbiera koordynaty punktu, w którym został kliknię- Visual Basi c Public Wr iteText(s As Object, e As ImageClickEventArgs) messsageLabel.Text = Koordynaty: e.X , e.Y End Sub C# public void WriteText(Object s, ImageClickEventArgs e) { messageLabel.Text = Koordynaty: + e.X + , + e.Yl } LinkButton Kontrolka LinkButton tworzy hiperłącze, po którego kliknięciu wywoływane jest zdarze- nie Click. Z punktu widzenia kodu ASP.NET, kontrolki LinkButton mogą być traktowane w wi ększości przypadków jak przyciski. asp:LinkButton id= myLinkButton Text= Naci runat= server / śnij tu HyperLink Kontrolka HyperLink tworzy na stronie hiperłącze o adresie ustalanym przez właściwość NavigateUrl. W przeciwieństwie do kontrolki LinkButton udostępniającej funkcjonalno- ści, kontrolki HyperLink są prze- ści, takie jak zdarzenia Click czy sprawdzanie poprawno zn aczone do nawigacji z jednej strony do innej. asp:HyperLink id= myLink NavigateUrl= http://www.sitepoint.com/ ImageUrl= splogo.gif runat= server SitePoint /asp:HyperLink Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 109 Jeśli jest podany, atrybut ImageUrl powoduje, że kontrolka wyświetla określony obrazek. W takim przypadku tekst podany wewnątrz kontrolki będzie funkcjonował jako alternatywny tekst obrazka. Ch eckBox ntrolkę Ko dwa stany — zaznaczone lub niezaznaczone. możesz wykorzystać do CheckBox wyświetlenia pola wyboru, które ma tylko asp:CheckBox id= questionCheck Text= Tak, lubię .NET! Checked= True runat= server / eniem związanym z kontrolką CheckBox jest CheckChanged, które może Głównym zdarz zostać obsłużone przez atrybut OnCheckChanged. Właściwość Checked ma wartość True, jeśli pole wyboru jest zaznaczone, i False, jeśli nie jest. RadioButton Ko pu ko ntrolka RadioButton jest podobna do CheckBox z tym wyjątkiem, że kontrol mogą być grupowane razem, dzięki czemu będą reprezentować zbiór opcji, z jedna może zostać wybrana. Do grupowania służy właściwość GroupNam asp:RadioButton id= warszawa GropupName= City Text= Warsza runat= server / .br / asp:RadioButton id= katowice runat= server / .br / asp:RadioButton id= kielce GropupName= City Text= Kielce runat= server / .br / asp:RadioButton id= krakow GropupName= City Text= Kraków runa t= server / .br / e. wa GropupName= City Text= Katowice ki tego ty- których tyl- Podobnie jak w kontrolce CheckBox, głównym zdarzeniem związanym z kontrolkami Ra- dioButton jest CheckChanged, które może zostać o bsłużone przez atrybut OnCheck- Changed . Inną kontrolką, którą możemy wykorzystać do wyświetlenia pól wielokrotnego wyboru, jest RadioButtonList, opisana w dalszej części rozdziału. Im age ntrolka Ko Odpowiada on Image tworzy obrazek, który m oże być zmieniany dynamicznie z poziomu kodu. a znacznikowi img w HTML-u. Oto przykład: asp:Image id= myImage ImageUrl= mygif.gif runat= server AlternateText= opis / ImageMap Kontrolka ImageMap generuje HTML wyświetlający obrazki posiadające klikalne obszary, nazywane aktywnymi miejscami. Każde z takich miejsc inaczej reaguje na kliknięcie przez użytkownika. 110 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Ob ks sp gły szary są definiowane za pomocą trzech kontrolek, określających aktywne miejsca ztałtach: CircleHotspot (okrąg), RectangleHotspot (prostok ot (wielokąt). Poniżej znajduje się przykład definiujący kon mi aktywnymi miejscami: asp:ImageMap id= myImageMap tunat= server ImageUrl= image.jpg asp:CircleHotSpot AlternateText= Przycisk1 Radius= 20 X= 50 Y= 50 / asp:CircleHotSpot AlternateText= Przycisk2 Radius= 20 X= 100 Y= 50 / /asp:ImageMap o różnych ąt) oraz PolygonHot- trolkę ImageMap z dwoma okrą- Żeby skonfigurować działania wynikające z kliknięcia aktywnych miejsc przez użyt musimy ustawić właściwo tów aktywnych miejsc, u SpotMode jest osta kownika, ść HotSpotMode kontrolki ImageMap i (lub) poszczególnych obiek- żywając wartości przedstawionych w tabeli 4.2. Jeśli właściwość Hot- i dla miejsca aktywnego, ta tnia właściwość nadpisze tę ustawioną w bardziej ogólnej kontrolce ImageMap. wiona zarówno w kontrolce ImageMap, jak usta artości HotSpotM HotPotMode T abela 4.2. W wartość Inactive Navigate NotSet PostB ack ode Zachowanie po kliknięciu aktywnego miejsca brak Użytkownik jest przenoszony do określonego adresu URL. Jeśli jest ustawiona dla kontrolki HotSpot, zachowanie jest dziedziczone po rodzicielskiej kontrolce ImageMap. Jeśli w rodzicielskiej kontrolce ImageMap określonej dom Jeśli jest ustawiona dla ImageMap, wartość ta jest równoważna z Navigate. Miejsce aktywne wywołuje zdarzenie po stronie serwera i pozwala wyko użytkownika. , które może zostać obsłużone nać jakąś operacje w odpowiedzi na działanie yślnej wartości, ustawiana jest wartość Navigate. Click Dokumentacja Microsoft .NET Framework 2.0 SDK dla klasy ImageMap zawiera szczegółowe przykłady korzystania z wartości HotSpotMode. aceHolder Pl Kontrolka PlaceHolder umożliwia dynamiczne — za pomocą kodu — dodawanie ele tów w określonych miejscach na stronie: asp:PlaceHolder id= pla niższy kod dodaje nową kontrolkę HtmlButton wewnątrz ceHolder runat= server / kontrolki PlaceHolder: men- Po Visual Basi c Public Sub Page_Load() Dim myButton As HtmlButton = New HtmlButton() myButton.InnerText = Nowy przycisk placeHolder.Controls.A End dd(myButton) Sub Rozdział 4. ♦ Tworzenie stron internetowych ASP.NET 111 C# mlButton myButton = new HtmlButton(); public void Page_Load() { Ht myButton.InnerText = Nowy przycisk ; placeHolder.Controls.Add(myButton); } , ponieważ umożliwia traktowa- biorczych operacji. Na Click kontrolki: Pa Ko nie pr żna wyświetlać lub chować za pomocą zdarzenia nel ntrolka Panel działa podobnie do elementu div w HTML zawartych w niej elementów jako grupy i wykonywanie na nich z zykład panel mo asp:Panel id= myPanel runat= server p Użytkownik: asp runat= server / /p p Hasło: asp:TextBox id= passwordTextBox TextMode= Password Colums= 30 runat= server / /p /asp:Panel asp:Button id= hideButton Text= Ukryj panel OnClick= Hide runat= server / :TextBox id= usernameTextBox Colums= 30 Panel Po zn ko wyższy kod umieszcza w kontrolce Panel dwie kontrolki ajduje się po ntrolki Panel za kontrolką Panel poprzez ustawianie jej właściwości Visible na False: TextBox. Kontrolka Button . Procedura HidePanel będzie sterowała widocznością Visu al Basic Public Sub HidePanel(s As Object, e As EventArgs) myPanel.Visible = False End Sub public void HidePanel(Object s, EventArgs e) { myPanel.Visible = false; } C# W powyższym przykładzie, kiedy użytkownik kliknie przycisk, wywoływane jest zdarzenie Click, które wykonuje procedurę HidePanel ustawiającą właściwość kontrolki Panel na Fal- se. Kont rolki List W tym punkcie zapoznamy się z kontrolkami ASP.NET wyświetlającymi proste listy elemen- oraz BulletedList. tów: ListBox, DropDownList, CheckBoxList, RadioButtonList 112 ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica Dr opDownList ntrolka DropDownList Ko jednego elementu z listy za pomocą rozwijanego menu. jest podobna do elementu HTML select. Umożliwia ona wybór asp:DropDownList id= ddlFavColor runat= server asp:ListItem Text= Czerwony value= red / asp:ListItem Text= Zielony value= green / asp:ListItem Text= Niebieski value= blue / /asp:DropDownList j przydatnym zdarzeniem udostępnianym przez tę kontrolkę jest SelectedIn- Najbardzie dexChanged. Zdarzenie to jest udostępniane przez inne kontrolki list, takie jak CheckBoxList i RadioButtonList, i umożliwia programiście łatwą komunikację z kontrolką. Kontrolki te mogą być również powiązane bazą danych, dzięki czemu można do rozwijanego menu wsta- wiać dynamiczną zawartość. Li Ko ti ti tak stBox ntrolka ListBox odpowiada elementowi HTML select z ple lub size (size musi mieć wartość 2 lub wię onMode na multiple, użytkownik będzie mógł wy jak w poniższym przykładzie: asp:ListBox id= Selection asp:ListIte asp:ListItem Text= JSP Value= jsp / asp:ListItem Text= PHP Value= php / asp:ListItem Text= CGI Value= cgi / asp:ListItem Text= ColdFusion Value= cf / /asp:ListBox listTechnologies runat= server Mode= Multiple m Text= ASP.NET Value= aspnet / ustawionym atrybutem mul- kszą). Jeśli ustawisz atrybut Selec- brać więcej niż jeden element z listy, Ra dioButtonList dobnie jak kontrolka RadioB tnego wyboru, z tą różnicą, Po kro składni. Oto przyk ład: List reprezentuje pola wielo- utton, kontrolka RadioButton że ta druga reprezentuje i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: