Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 008372 24101676 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 3.5 dla programistów PHP - książka
ASP.NET 3.5 dla programistów PHP - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1916-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz aplikacje internetowe w technologii ASP.NET 3.5

Technologie PHP i ASP.NET mają kilka cech wspólnych -- obie służą do tworzenia aplikacji internetowych, uruchamianych za pośrednictwem przeglądarki internetowej, i generują wynik swojego działania w postaci dokumentów XHTML. Jednak istnieje między nimi jedna istotna różnica -- PHP wykorzystuje rozwiązania open source, a ASP.NET rozwiązania komercyjne, rozwijane przez firmę Microsoft. ASP.NET opiera się na platformie .NET -- uniwersalnym frameworku, pozwalającym na korzystanie z różnych języków programowania w celu tworzenia skalowalnych, szybkich i łatwych do rozwijania aplikacji sieciowych. Nie bez znaczenia jest także środowisko programistyczne -- Visual Studio to doskonałe narzędzie, znacznie przyspieszające i usprawniające proces tworzenia oprogramowania.

'ASP.NET 3.5 dla programistów PHP' to wprowadzenie do technologii ASP dla wszystkich twórców aplikacji internetowych, którzy dotychczas korzystali z PHP. Czytając tę książkę, zrozumiesz główne zasady korzystania z platformy .NET i techniki budowania aplikacji sieciowych. Dowiesz się, jak skonfigurować środowisko pracy i zaprojektować strukturę aplikacji. Nauczysz się korzystać z najważniejszych elementów platformy .NET -- kontrolek będących gotowymi 'cegiełkami' do budowy stron internetowych ASP. Poznasz podstawowe kontrolki, tworzące interfejs użytkownika i zarządzające sesją, połączysz aplikację z bazą danych i zastosujesz kontrolki do wyświetlenia danych na stronie. Przeczytasz o sprawdzaniu poprawności danych wprowadzanych do formularzy i przypisywaniu ról użytkownikom aplikacji. Znajdziesz tu także informacje o tym, w jaki sposób wykorzystać technologię AJAX do budowy interfejsów użytkownika aplikacji ASP.NET.

Spróbuj czegoś nowego. Może w ASP.NET 3.5 odnajdziesz to, czego brakowało Ci w PHP?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 3.5 dla programist(cid:243)w PHP Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 978-83-246-1916-0 Format: 158x235, stron: 160 Stw(cid:243)rz aplikacje internetowe w technologii ASP.NET 3.5 (cid:149) Poznaj i skonfiguruj (cid:156)rodowisko programistyczne (cid:149) Zaprojektuj strukturŒ aplikacji (cid:149) Po‡„cz aplikacjŒ z baz„ danych (cid:149) Wy(cid:156)wietl dane na stronach Technologie PHP i ASP.NET maj„ kilka cech wsp(cid:243)lnych (cid:151) obie s‡u¿„ do tworzenia aplikacji internetowych, uruchamianych za po(cid:156)rednictwem przegl„darki internetowej, i generuj„ wynik swojego dzia‡ania w postaci dokument(cid:243)w XHTML. Jednak istnieje miŒdzy nimi jedna istotna r(cid:243)¿nica (cid:151) PHP wykorzystuje rozwi„zania open source, a ASP.NET rozwi„zania komercyjne, rozwijane przez firmŒ Microsoft. ASP.NET opiera siŒ na platformie .NET (cid:151) uniwersalnym frameworku, pozwalaj„cym na korzystanie z r(cid:243)¿nych jŒzyk(cid:243)w programowania w celu tworzenia skalowalnych, szybkich i ‡atwych do rozwijania aplikacji sieciowych. Nie bez znaczenia jest tak¿e (cid:156)rodowisko programistyczne (cid:151) Visual Studio to doskona‡e narzŒdzie, znacznie przyspieszaj„ce i usprawniaj„ce proces tworzenia oprogramowania. (cid:132)ASP.NET 3.5 dla programist(cid:243)w PHP(cid:148) to wprowadzenie do technologii ASP dla wszystkich tw(cid:243)rc(cid:243)w aplikacji internetowych, kt(cid:243)rzy dotychczas korzystali z PHP. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, zrozumiesz g‡(cid:243)wne zasady korzystania z platformy .NET i techniki budowania aplikacji sieciowych. Dowiesz siŒ, jak skonfigurowa(cid:230) (cid:156)rodowisko pracy i zaprojektowa(cid:230) strukturŒ aplikacji. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z najwa¿niejszych element(cid:243)w platformy .NET (cid:151) kontrolek bŒd„cych gotowymi (cid:132)cegie‡kami(cid:148) do budowy stron internetowych ASP. Poznasz podstawowe kontrolki, tworz„ce interfejs u¿ytkownika i zarz„dzaj„ce sesj„, po‡„czysz aplikacjŒ z baz„ danych i zastosujesz kontrolki do wy(cid:156)wietlenia danych na stronie. Przeczytasz o sprawdzaniu poprawno(cid:156)ci danych wprowadzanych do formularzy i przypisywaniu r(cid:243)l u¿ytkownikom aplikacji. Znajdziesz tu tak¿e informacje o tym, w jaki spos(cid:243)b wykorzysta(cid:230) technologiŒ AJAX do budowy interfejs(cid:243)w u¿ytkownika aplikacji ASP.NET. (cid:149) Por(cid:243)wnanie technologii s‡u¿„cych do tworzenia aplikacji sieciowych (cid:149) Konfiguracja bazy MS SQL i instalacja narzŒdzi programistycznych (cid:149) Kontrolki interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Zarz„dzanie sesj„ i plikami cookie (cid:149) Komunikacja z bazami danych za pomoc„ ADO.NET (cid:149) Wy(cid:156)wietlanie danych na stronach (cid:149) Weryfikacja poprawno(cid:156)ci danych z formularzy (cid:149) Obs‡uga kont u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) AJAX w aplikacjach ASP.NET Spr(cid:243)buj czego(cid:156) nowego. Mo¿e w ASP.NET 3.5 odnajdziesz to, czego brakowa‡o Ci w PHP? Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania ................................................................................. 5 Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Aplikacje webowe — przegląd technologii ......................................... 9 Perl ................................................................................................................................. 11 Python ............................................................................................................................. 12 Ruby ............................................................................................................................... 13 J2EE/JSP ........................................................................................................................ 13 Rozdział 2. ASP.NET v. PHP ............................................................................. 15 Zalety .............................................................................................................................. 15 Wady .............................................................................................................................. 17 Rozdział 3. Środowisko programistyczne .......................................................... 19 Konfiguracja środowiska SQL ....................................................................................... 20 Pierwsza aplikacja webowa ............................................................................................ 22 Mikstura znaczników ............................................................................................... 24 Debugowanie aplikacji ............................................................................................. 26 Rozdział 4. Podstawowe kontrolki .................................................................... 29 HTML v. ASP.NET ........................................................................................................ 29 Control ............................................................................................................................ 30 WebControl .................................................................................................................... 33 TextBox (input type= text , textarea, input type= password ) ...................................... 34 Button (input type= submit , type= button ) ................................................................. 35 DropDownList (select) ................................................................................................... 36 Mechanizm PostBack ............................................................................................... 37 ListBox (select multiple= multiple ) .............................................................................. 38 CheckBox (input type= checkbox ) ............................................................................... 40 CheckBoxList ................................................................................................................. 41 RadioButton (input type= radio ) .................................................................................. 42 RadioButtonList ............................................................................................................. 42 Image ( img ) ................................................................................................................ 42 ImageButton ............................................................................................................. 43 ImageMap ................................................................................................................ 43 FileUpload (input type= file ) ........................................................................................ 45 Pozostałe kontrolki ......................................................................................................... 47 4 ASP.NET 3.5 dla programistów PHP Rozdział 5. Obsługa strony ............................................................................... 49 Wszystkie drogi prowadzą do strony — Page ................................................................ 49 Request — tak wszystko się zaczyna… .......................................................................... 52 Ciasteczka ................................................................................................................ 53 Niewinne szpiegowanie ............................................................................................ 54 Response — …a tak się kończy ..................................................................................... 54 Nie tylko dla studentów — potyczki z sesjami ............................................................... 56 Rozdział 6. Źródła danych ................................................................................ 59 Słowo o wzorcach… ....................................................................................................... 59 Źródła danych ................................................................................................................. 62 SqlDataSource ................................................................................................................ 63 Rozdział 7. Klasy struktur danych — ADO.NET .................................................. 67 DataColumn i DataRow — kolumny + wiersze = tabela ................................................ 68 Relacje ............................................................................................................................ 70 Widok danych ................................................................................................................. 73 Dostawca danych na przykładzie MS SQL ........................................................................... 73 Rozdział 8. Kontrolki danych ............................................................................ 77 Obsługa danych bez ogródek .......................................................................................... 79 Repeater ................................................................................................................... 80 DetailsView .............................................................................................................. 82 3 w 1 — kontrolki i źródła ....................................................................................... 84 GridView — cała władza w ręce siatki .................................................................... 87 Rozdział 9. Walidacja danych ........................................................................... 93 RequiredFieldValidator .................................................................................................. 93 RangeValidator ............................................................................................................... 95 CompareValidator .......................................................................................................... 97 RegularExpressionValidator ........................................................................................... 98 Rozdział 10. System użytkowników .................................................................... 99 Konfigurowanie aplikacji ASP.NET ............................................................................ 100 Role, czyli uprawnienia ................................................................................................ 104 Rozdział 11. Mistrz i uczeń, czyli zastępcy include’a ......................................... 107 ASP.NET i PHP — to samo czy tak samo? .................................................................. 108 Rozdział 12. Historia o starych znajomych, czyli AJAX w .NET ........................... 111 A(SP.NET) + A(JAX) — brzydkie kaczątko i piękny łabędź ...................................... 112 Rozdział 13. Praktyczne przykłady .................................................................... 117 Księga gości ................................................................................................................. 117 Licznik (pliki) ............................................................................................................... 120 Sonda (ankieta) ............................................................................................................. 127 Tokeny, czyli test na człowieczeństwo ......................................................................... 132 CMS ............................................................................................................................. 136 Bibliografia .................................................................................. 151 Skorowidz .................................................................................... 153 Rozdział 5. Obsługa strony Strony internetowe to nie tylko kontrolki graficzne. Zanim ASP.NET zajmie się ob- sługą kontrolek, musi zostać wysłane przez klienta żądanie, a po wszystkim powinna zostać odesłana do niego odpowiedź. Ponadto często (nawet w poprzednim rozdziale) konieczne jest uzyskanie pewnych informacji o serwerze lub samej aplikacji niemoż- liwych do odczytania z poziomu kontrolek. Większość tych informacji można pobrać za pośrednictwem klasy Page i jej właściwości. Wszystkie drogi prowadzą do strony — Page Z klasą Page mieliśmy do tej pory kontakt wielokrotny, gdyż wszystkie tworzone przez nas proste aplikacje złożone z jednej strony (formularza) były w istocie klasami wy- wiedzionymi bezpośrednio z klasy Page. Co za tym idzie, wiele elementów wykorzy- stywanych uprzednio bezpośrednio (jak właściwości Response czy Server) stanowiło właściwości klasy Page. Można powiedzieć, że klasa Page sama w sobie nie oferuje rozbudowanej funkcjonalności; głównym jej zadaniem jest zebranie w jedną całość. Właściwości tej klasy można po- dzielić na dwie nieformalne grupy — zwykłe, pomocne w określeniu działania strony, i rozbudowane, których działanie nie jest blisko związane z samą klasą Page. W pew- nym sensie klasa Page stanowi jedynie zbiór odwołań do kluczowych obiektów, dzięki czemu nie trzeba ich szukać w innych miejscach. Oczywiście wszystkie te obiekty nie biorą się znikąd — instancje znajdujące się we właściwościach danej strony są po- wiązane właśnie z nią. Do „dużych” właściwości, które będą tematem osobnych pod- rozdziałów i rozdziałów, zaliczają się: (cid:141) HttpApplicationState Application — określa obiekt klasy, której zadaniem jest wymiana informacji między różnymi żądaniami i stronami, czyli zarządzanie stanem aplikacji. (cid:141) HttpRequest Request — zwraca obiekt aktualnie obsługiwanego żądania. 50 ASP.NET 3.5 dla programistów PHP (cid:141) HttpResponse Response — określa obiekt aktualnie generowanej odpowiedzi na żądanie. (cid:141) HttpServerUtility Server — określa obiekt pomocny przy obsługiwaniu żądań, udostępniając pewne mechanizmy serwera — w przeciwieństwie do właściwości Request, której zadaniem nie jest interakcja ze środowiskiem serwera. (cid:141) HttpSessionState Session — określa obiekt sesji, w którym można przechowywać wartości między kolejnymi żądaniami HTTP. (cid:141) IPrincipal User — określa dane użytkownika, który wysłał żądanie (przydatne zwłaszcza po wprowadzeniu do aplikacji mechanizmu autentyfikacji — uwierzytelnienia). Jak widać, klasa Page gromadzi niemal wszystkie istotne elementy przydatne w trak- cie projektowania aplikacji WWW. Oczywiście można wykorzystywać również inne właściwości; z niektórymi już mieliśmy kontakt (np. IsPostBack), niektóre poznamy przy okazji konkretnych rozwiązań zamieszczonych w dalszej części książki. Z pewnością w tym miejscu warto zapoznać się z modelem zdarzeń klasy Page. Opiera się on rzecz jasna na modelu zdarzeń klasy Control. Wytłuszczonym drukiem zostały zaznaczone zdarzenia wprowadzone dopiero w klasie Page: (cid:141) PreInit — na najwcześniejszym możliwym etapie ładowania strony można określić, czy strona jest ładowana w wyniku żądania zwrotnego (postback). Należy jednak pamiętać, że kontrolki nie są jeszcze w pełni załadowane. Z tego względu ustawianie ich wartości na tym etapie nie gwarantuje ich zachowania później. (cid:141) Init — w tym momencie kontrolki są zainicjalizowane (strona może wywołać zdarzenie dopiero wtedy, gdy wszystkie kontrolki zgłosiły to zdarzenie). Można więc dowolnie korzystać z ich właściwości. (cid:141) InitComplete — zgłaszane, gdy cały proces inicjalizacji (włącznie ze stroną) został zakończony. Jeśli jakaś czynność wymaga do działania zakończenia inicjalizacji, powinna znaleźć się w tej metodzie zdarzenia. (cid:141) PreLoad — podczas tego zdarzenia jest ładowany stan widoku strony i kontrolek oraz dane przesłane w żądaniu zwrotnym. (cid:141) Load — ładuje stronę, a następnie rekursywnie wszystkie kontrolki na stronie. W tym momencie można utworzyć połączenia z bazą danych. Po zdarzeniu Load następują inne zdarzenia kontrolek, takie jak kliknięcie przycisku. (cid:141) LoadComplete — podobnie jak InitComplete, to zdarzenie zachodzi po zakończeniu ładowania wszystkich kontrolek. (cid:141) PreRender — zachodzi tuż przed renderowaniem, czyli generowaniem kodu HTML na podstawie kontrolek ASP.NET. Przed zajściem tego zdarzenia kontrolki są wiązane ze źródłami danych, więc to jest najlepszy moment na wykonanie ewentualnych zmian związanych z danymi w takich kontrolkach. Bezpośrednio po tym zdarzeniu zachodzi renderowanie, po którym nie można zmodyfikować już w żaden sposób kontrolek. Rozdział 5. ♦ Obsługa strony 51 (cid:141) Unload — ma miejsce po zajściu zdarzenia dla wszystkich innych kontrolek. Można wtedy zwolnić zasoby przydzielone w ramach całej strony. Wszystkie te zdarzenia są częścią większego procesu, jakim jest realizacja żądania HTTP. Można powiedzieć, że proces ten składa się z trzech części: 1. Wysłanie żądania do serwera. 2. Analiza treści żądania i przetworzenie go (ten etap jest pomijany, w przypadku gdy wysyłane są statyczne strony HTML i nie są używane żadne technologie server-side) — powstanie odpowiedzi na podstawie plików znajdujących się na serwerze i danych zawartych w żądaniu. 3. Odesłanie odpowiedzi do klienta. W przeciwieństwie do innych protokołów sieciowych, takich jak FTP, protokół HTTP jest protokołem bezstanowych. Oznacza to, że każde nowe żądanie wysłane przez klienta nie ma związku z poprzednim. Gdyby nie zastosowanie mechanizmów, takich jak sesje czy ciasteczka (ang. cookies), praktycznie nie byłoby możliwe korzystanie np. z poczty elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki — wysyłając każde żądanie, trzeba byłoby za każdym razem podawać login i hasło — protokół sam w sobie nie umożliwia zapamiętania takich danych. Etap nr 1 stanowi zadanie przeglądarki. Na podstawie decyzji podejmowanych przez użytkownika (wpisanie adresu URL, kliknięcie odnośnika, wysłanie formularza) ge- nerowane są odpowiednie żądania (ang. request) HTTP, które następnie są wysyłane do odpowiedniego serwera. Nasz kontakt z tym etapem sprowadza się do możliwości pobrania informacji na temat żądania — zajmuje się tym klasa HttpRequest, która za pośrednictwem właściwości Request jest obecna w klasie Page. Etap nr 2 stanowi meritum niniejszej publikacji. Niezależnie od użytej technologii se- rver-side schemat działania jest zawsze taki sam — serwer WWW sprawdza typ pliku (na podstawie rozszerzenia lub typu MIME), jaki jest zawarty w żądaniu. Na tej pod- stawie może po prostu odesłać zawartość pliku do klienta (jeśli jest to zwykły plik danych) lub poddać treść pliku działaniu którejś z dostępnych technologii server-side. Oczywiście w takiej sytuacji do modułu server-side musi przekazać także szereg innych danych — informacje przesłane przez klienta (np. z formularzy albo adresu URL), dane żądania, ciasteczka, etc. Gdy to wszystko zostanie razem połączone i przetworzone przez moduł server-side, w wyniku renderowania (używając terminologii ASP.NET, choć termin ten pasuje również do innych technologii server-side) powstaje końcowy dokument HTML. Etap nr 3 polega na przesłaniu danych od serwera do klienta. W przypadku pominię- cia etapu 2. przesyłane dane pochodzą po prostu z wczytanego pliku znajdującego się na dysku serwera. Gdy klient odbierze cały plik, połączenie jest zamykane, a operacja wykonana przez klienta i serwer przechodzi do historii. Co ważne, z poziomu ASP.NET możemy mieć wpływ również i na ten etap (np. przez ustawienie kodowania przesy- łanego tekstu) za pośrednictwem właściwości Response klasy Page (analogicznie jak w etapie 1.). Ponieważ drugi etap omawiamy w zasadzie w znamienitej większości tej książki, przyjrzymy się teraz pozostałym etapom procesu. 52 ASP.NET 3.5 dla programistów PHP Request — tak wszystko się zaczyna… Główną zaletą tej właściwości klasy Page jest możliwość odczytania wielu przydat- nych informacji zawartych w żądaniu. Chociaż samo żądanie jest jedynie łańcuchem zna- ków (może, co prawda, zawierać pliki w przypadku użycia kontrolki FileUpload, ale nie wpływa to na samą formę), zawarta w nim ilość informacji z pewnością zadziwi każdego, kto nie zna dokładnej struktury żądania. Przeglądarka przesyła wraz z adresem URL więcej informacji, niż można by się spodziewać. Zacznijmy jednak od tego, co najprostsze, czyli właśnie adresu URL. Wbrew pozorom nie jest on reprezentowany tylko przez jedną właściwość. Dostajemy aż trzy właści- wości, które umożliwiają nam dostęp do wybranych elementów całego adresu: (cid:141) string Url — określa pełny adres URL żądania (zawierający adres serwera, ścieżkę do pliku oraz parametry dodatkowe). (cid:141) string RawUrl — określa adres URL bez nazwy serwera, czyli np. /katalog/plik.aspx?parametr=wartosc. (cid:141) NameValueCollection QueryString — określa kolekcję parametrów przekazanych w żądaniu (po znaku zapytania). Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatnia właściwość. Łańcuch zapytania pozwala na prze- kazywanie parametrów do strony WWW przez adres URL. W innych technologiach server-side jest to jeden z dwóch głównych sposobów na przekazywanie informacji między kolejnymi żądaniami. W przypadku ASP.NET przekazywanie danych odbywa się bez ingerencji programisty — po wysłaniu żądania wystarczy po prostu odczytać wybrane wartości tak, jak zostało to opisane w rozdziale 4. Mimo to istnieje możliwość wykorzystania mechanizmów podstawowych, takich jak opisane wyżej przekazywanie parametrów przez adres URL, nazywane metodą GET, i przesyłanie danych przez formularz, jednak bez jawnej reprezentacji w ramach adresu, a jedynie w obrębie żądania, czyli metoda POST. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Metoda GET umożliwia przechowanie danych w jednym łańcuchu znaków, ów dodatku widocznym w pasku przeglądarki. Z drugiej strony, istnieje ograniczenie długości przesyłanych danych (z reguły do kilku kilobajtów). Tych ograniczeń nie posiada metoda POST. Należy jednak pamiętać, że o ile żądanie GET można swobodnie przechowywać i przetwarzać (np. przesyłać pocztą elektro- niczną, umieszczać jako odnośniki na innych stronach WWW, etc.), to żądanie POST nie daje tej możliwości — raz wygenerowane żądanie przesłane do serwera nie może być wyświetlone w podobny sposób. Co za tym idzie, proste parametry są z reguły przesyłane za pośrednictwem metody GET, a bardziej skomplikowane — metodą POST. Chociaż dane w ASP.NET są niejawnie (tj. w sposób, który programista nie ingeruje) przekazywane za pomocą widoku stanu, można korzystać również z metody GET. Wy- starczy odpowiednio sformułować np. adresy zawarte w odnośnikach (kontrolka HyperLink): Strona.aspx?parametr1=wartosc1 parametr2=innawartosc Rozdział 5. ♦ Obsługa strony 53 W ten sposób mimo normalnego działania, zgodnego z ASP.NET, można odczytać warto- ści żądania GET. Wystarczy skorzystać z opisanej powyżej właściwości QueryString. Jest to typowa kolekcja-słownik, w której do żądanych elementów-wartości uzyskuje się dostęp przez podanie klucza-nazwy. Jeśli dla powyższego adresu chcemy pobrać wartość pierwszego parametru, wystarczy wywołać instrukcję: string s = Request.QueryString[ parametr1 ]; Drugą grupą właściwości, niejako spokrewnionych z adresem URL, są fizyczne ścieżki dostępu, czyli ścieżki określające położenie katalogu strony bądź samej strony na dysku serwera. (cid:141) string PhysicalApplicationPath — określa ścieżkę do katalogu na dysku serwera, w którym znajduje się dana strona. (cid:141) string PhysicalPath — określa ścieżkę do danej strony na dysku serwera. Można używać też właściwości bez słowa Physical w nazwie, które określają ścieżkę wirtualną, np. /WebSite (ApplicationPath) lub /WebSite1/Strona.aspx (Path). Taki ze- staw właściwości (łącznie siedem) pozwala na swobodne korzystanie z wszelkiego rodzaju ścieżek. Istotnym elementem każdego żądania HTTP są nagłówki. Są one reprezentowane przez właściwość NameValueCollection Headers. Jak widać, jest to kolejny słownik-kolekcja. Odpowiada to faktycznej strukturze nagłówków. Przykładowy nagłówek ma następującą postać: Content-type: text/html Przed dwukropkiem znajduje się klucz, a za dwukropkiem — wartość. Oczywiście zawartość nagłówków zależy od przeglądarki i konkretnego żądania — mogą one ulegać zmianie. Ciasteczka Inną istotną kolekcją są ciasteczka — specjalne pliki tekstowe o niedużym rozmiarze, zapisywane na komputerze użytkownika. Dzięki nim można zapisać informacje doty- czące na przykład danych logowania do poczty elektronicznej. Nie trzeba wtedy wpro- wadzać ich za każdym razem. Ciasteczka, w odróżnieniu od wykorzystywanego już typu NameValueCollection, mają nieco bardziej skomplikowaną strukturę, są więc re- prezentowane za pomocą właściwości HttpCookieCollection. Klasa ciasteczek (jak można się domyślić — HttpCookie) składa się z kilku ważnych właściwości, które charakteryzują każde ciasteczko. Oto najważniejsze: (cid:141) string Name — określa nazwę ciasteczka. (cid:141) string Value — określa wartość ciasteczka. (cid:141) DateTime Expires — określa datę wygaśnięcia ciasteczka. 54 ASP.NET 3.5 dla programistów PHP (cid:141) bool HasKeys — określa, czy wartość ciasteczka jest pojedyncza, czy stanowi kolekcję. (cid:141) NameValueCollection Values — określa kolekcję wartości w przypadku, gdy stwierdzono jej istnienie. Dwie pierwsze właściwości muszą być wypełnione, inaczej istnienie ciasteczka nie ma sensu. Pominięcie właściwości Expires skutkuje usunięciem ciasteczka z komputera użytkownika po zakończeniu sesji na danej stronie, czyli najczęściej po zamknięciu przeglądarki. Reszta parametrów jest opcjonalna i z reguły nie wymaga stosowania. Oczywiście można również tworzyć ciasteczka. Jak większość podobnych, ale odwrot- nych procesów (np. czytanie żądania HTTP — tworzenie odpowiedzi) tak i ten należy do odpowiedzi, czyli klasy HttpResponse. Niewinne szpiegowanie Żądania HTTP zawierają sporo informacji na temat użytkownika, a konkretnie jego prze- glądarki czy komputera. W tym celu można wykorzystać właściwości zaczynające się w większości od słów User: (cid:141) string UserAgent — określa nazwę i informacje o przeglądarce. (cid:141) string UserHostAddress — określa adres IP komputera, z którego zostało nawiązane połączenie. (cid:141) string[] UserLanguages — określa preferowane języki użytkownika (ustawione w przeglądarce; nie wszystkie mają taką możliwość). (cid:141) bool IsAuthenticated — określa, czy użytkownik jest zalogowany (o ile mechanizm ten został zaimplementowany). (cid:141) bool IsLocal — określa, czy żądanie pochodzi z lokalnego komputera (tego samego, na którym działa serwer) — właściwość przydatna zwłaszcza do celów testowych, umożliwiająca rozgraniczenie testów, dokonywanych często z lokalnego komputera, i innych żądań. (cid:141) bool IsSecure — określa, czy nawiązywane połączenie jest bezpieczne (z użyciem protokołu SSL). Na tym kończymy omawianie klasy HttpRequest; kilka ciekawych właściwości i metod, oprócz już poznanych, zostanie wykorzystanych przy okazji konkretnych przykładów. Response — …a tak się kończy W tej klasie odnajdziemy wiele podobieństw łączących ją z klasą HttpRequest. Przede wszystkim niektóre procesy, działające niejako „w jedną stronę” w klasie HttpRequest, zostaną odwrócone w klasie HttpResponse. Na przykład, wspomniane ciasteczka mogły Rozdział 5. ♦ Obsługa strony 55 być odczytywane za pośrednictwem klasy HttpRequest; teraz interesować nas będzie tworzenie ciasteczek i dodawanie ich do odpowiedzi — klasy HttpResponse. Ogólnie rzecz ujmując, w zdecydowanej większości przypadków, jeśli trzeba samemu zająć się właściwością Response klasy Page, polega to na dodawaniu/tworzeniu róż- nych obiektów. Zaczniemy przewrotnie od faktu pozwalającego na zlekceważenie aktualnie przetwa- rzanej strony. Dysponując właściwością Response, możemy pozbyć się treści HTML generowanej przez ASP.NET, a następnie wysłać do strumienia dowolną zawartość w bajtach. Zasada działania opiera się na kilku prostych elementach klasy HttpResponse: (cid:141) string ContentType — określa typ MIME odpowiedzi. W przeciwieństwie do klasy Request, gdzie właściwość ta pełniła rolę jedynie informacyjną, dzięki niej możemy określić typ odpowiedzi, np. na obrazek. (cid:141) void Clear() — czyści zawartość bufora z danych. Dzięki temu można pozbyć się danych, które już znalazły się w strumieniu odpowiedzi. (cid:141) bool BufferOutput — określa, czy odpowiedź zostanie wysłana dopiero po całkowitym przetworzeniu strony. (cid:141) Stream OutputStream — określa strumień, z którego dane zostaną wysłane do klienta. Ponadto klasa Response definiuje właściwości Cookies i Headers, które zostały opisane przy okazji klasy Request. Tym razem można do nich dodawać własne ciasteczka bądź nagłówki — wszystko dla lepszej kontroli wysyłanych do użytkownika danych. Wy- starczy wykorzystać do tego celu metodę Add(), która przyjmuje odpowiednio obiekty klas HttpCookie i parę danych: klucz-wartość. Z ciekawszych elementów tej klasy należy wymienić na pewno dwie metody, które są często wykorzystywane w praktyce. Są to: (cid:141) void Redirect(string url) — przerywa wykonywanie strony i przekierowuje klienta pod podany adres. Uwaga! Należy podawać absolutne adresy URL wraz z protokołem (np. http://www.helion.pl), gdyż w przeciwnym razie serwer potraktuje adres URL jako relatywny. (cid:141) void TransmitFile(string sciezka) — przekazuje plik o podanym adresie (należy podawać relatywny URL) do klienta, pomijając w odpowiedzi żądaną stronę. Zwłaszcza pierwsza z metod jest stosowana w wielu sytuacjach; najczęstszym przy- kładem jest przekierowanie przy logowaniu/wylogowaniu, o ile nie skorzystano z do- myślnych mechanizmów. Poniżej znajduje się przykładowy kod, który umożliwia skie- rowanie do klienta obrazka, wyświetlając przekazany w polu tekstowym tekst: Default.aspx asp:Label ID= Label1 runat= server Text= Podaj tekst do wyswietlenia: (cid:180) /asp:Label br / asp:TextBox ID= TextBox1 runat= server /asp:TextBox asp:Button ID= Button1 runat= server onclick= Button1_Click Text= OK / 56 ASP.NET 3.5 dla programistów PHP Default.aspx.cs protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (IsPostBack) { System.Drawing.Image img = System.Drawing.Image. (cid:180)FromFile(Server.MapPath( Puch.jpg )); System.Drawing.Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage(img); g.DrawString(TextBox1.Text, new System.Drawing.Font( Arial ,20.0F), (cid:180)System.Drawing.Brushes.White, new System.Drawing.PointF(10, 10)); Response.ContentType = image/bmp ; Response.Clear(); img.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); g.Dispose(); img.Dispose(); } } Po kliknięciu przycisku (może być ono zastąpione utratą fokusa w połączeniu z wła- ściwością AutoPostBack) dochodzi do otwarcia i edycji obrazka. Wyświetlamy na nim tekst wysłany przez użytkownika. Następnie wykorzystujemy poznane wcześniej wła- ściwości i metody, aby przygotować strumień i zapisać do niego zawartość obrazka. Oczywiście powyższe rozwiązanie mogłoby zostać pominięte, gdyby chodziło jedynie o wyświetlenie obrazka — wystarczyłoby użyć poznanej metody TransmitFile(). Takie rozwiązanie jest jednak bardziej uniwersalne, pozwala na modyfikację danych, a nawet pobieranie ich z innych źródeł — wszystko, co można przekazać przez strumień, może być wykorzystane. Nie tylko dla studentów — potyczki z sesjami Sesja jest jednym z podstawowych pojęć, które spędza sen z powiek nie tylko studen- tom, ale i programistom aplikacji sieciowych. Uwzględniając to, że protokół HTTP nie umożliwia zachowania stanu (tak jak np. FTP), technologie server-side muszą umoż- liwiać przechowywanie danych pomiędzy poszczególnymi żądaniami. Jedną z metod są ciasteczka, ale użytkownik może wyłączyć ich obsługę w przeglądarce. Z tego względu powszechnie wykorzystywanym mechanizmem są sesje. Sesja, w technologiach server-side najczęściej reprezentowana jako kolekcja-słownik, umożliwia zapis i odczyt wartości niczym zwykła kolekcja. Dzięki specjalnym mecha- nizmom słownik ów ma taki sam stan; przechowuje te same wartości pomiędzy róż- nymi żądaniami. Typowymi zastosowaniami sesji są przechowywanie obiektów kluczo- wych dla obsługi użytkownika, takich jak koszyk z zakupami w sklepie internetowym, dane logowania lub ostatnie operacje wykonane przez użytkownika. Niektóre z infor- macji, które w innych technologiach programista musi zapisywać w sesji sam, są au- tomatycznie przechowywane przez ASP.NET. Rozdział 5. ♦ Obsługa strony 57 Klasa HttpSessionState, udostępniająca funkcjonalność sesji, jest najzwyklejszą kolekcją. Z tego względu zapis i odczyt danych w kolekcji przebiega znacznie prościej niż w PHP. Wystarczy po prostu zapisać dane w kolekcji. Prosty i krótki przykład prezentuje dwie pułapki, na jakie muszą uważać programiści korzystający z mechanizmu sesji: Default.aspx asp:Label ID= Label1 runat= server Text= Podaj login: /asp:Label br / asp:TextBox ID= TextBox1 runat= server /asp:TextBox asp:Button ID= Button1 runat= server onclick= Button1_Click Text= Rejestruj / asp:HyperLink ID= HyperLink1 runat= server NavigateUrl= Default.aspx (cid:180)Przeładuj stronę od nowa /asp:HyperLink Default.aspx.cs protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack Session[ login ] != null) TextBox1.Text = Session[ login ].ToString(); } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Session[ login ] = TextBox1.Text; } Zadanie strony jest proste — jest to zwykła symulacja zapamiętania wartości pola tekstowego w sesji i odtwarzania go w razie potrzeby. Zapis do właściwości (przy- pominam — Session jest właściwością klasy Page, więc możemy się do niej odwoły- wać bez dodatkowych zapisów). Interesujący jest również odczyt. Na pewno musimy sprawdzić, czy wartość loginu istnieje w sesji. Ciekawsze jest jednak sprawdzanie po- stbacku — to warunek konieczny wynikający z kolejności wywoływania zdarzeń. Gdy- byśmy pominęli tę część warunku, przypisanie wartości z sesji do pola tekstowego odbywałoby się za każdym razem po pierwszym określeniu loginu. Ze względu na kolejność wywoływania zdarzeń (Page.Load zachodzi przed innymi zdarzeniami kontrolek potomnych) każda kolejna próba zmiany wartości w sesji (metoda Button1_Click) nie mogłaby się powieść. Nowa wartość pola tekstowego byłaby zastępowana starą war- tością z sesji. Dzięki dodatkowemu warunkowi wartość z sesji pobieramy tylko wtedy, gdy nie podjęto próby przypisania nowej wartości. Oczywiście przy większej liczbie kontrolek, które również mogłyby wygenerować postback, należałoby po prostu do- konać przypisania po ewentualnym wywołaniu metody Button1_Click. Drugi haczyk tkwi w kontrolce, która pojawiła się po raz pierwszy — HyperLink. Zo- stała ona przedstawiona w prostym celu — aby zademonstrować, że sesja działa rze- czywiście. Można powiedzieć, że przycisk również powoduje przeładowanie strony. Problem w tym, że działają wtedy również mechanizmy widoku stanu i wartość pola tekstowego zostałaby zapamiętana bez względu na wykorzystanie sesji. Jeśli jednak prze- ładujemy stronę całkowicie, przy zakomentowanej treści metody Page_Load, wartość pola tekstowego nie zostanie zapamiętana. Pozostałe istotne klasy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w klasie Page, zostaną omówione w praktyce, w drugiej części książki. Teraz możemy zająć się tym, co ty- grysy webowe lubią najbardziej — obsługą danych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 3.5 dla programistów PHP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: