Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 002979 22422262 na godz. na dobę w sumie
Abecadło Małego Człowieka - ebook/pdf
Abecadło Małego Człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 47
Wydawca: e-Bizcom Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65215-00-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zestaw wierszyków i rymowanek dla dzieci pod wspólnych tytułem 'Abecadło Małego Człowieka'. Wierszyki i rymowanki mają jedną wspólną cechę - każda z nich poświęcona jest jednej literze polskiego alfabetu, a w szczególności w każdej rymowance jedna litera jest szczególnie obecna (najczęściej jako pierwsza litera słów używanych w rymowance, a tam gdzie to niemożliwe - możliwie często użyta w danej rymowance litera).

Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-7 lat, poznających litery, uczących się nowych wyrazów i posługiwania językiem polskim.

Uwaga! Dodatkowo w zestawie drugi bonusowy ebook pt. 'Wyliczanki Rymowanki i Mruczanki'. Oba ebooki zawarte są w jednym pliku.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 PPaawweełł PPaabbiiaanniiaakk AAbbeeccaaddłłoo MMaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa www.bajeczkowo.net 3 ISBN 978-83-65215-00-0 4 Spis treści Spis treści .................................................................................................................................. 5 Abecadło .................................................................................................................................. 7 Aligator Arek .......................................................................................................................... 8 Ara i Albatros ........................................................................................................................ 8 Gołąb .......................................................................................................................................... 9 Bajka o Bardzo Bystrym Byczku .................................................................................. 10 Czarodziejka Cecylia ......................................................................................................... 12 Ćma Ćmiąca .......................................................................................................................... 13 Dinozaury Dwa .................................................................................................................... 14 Dzięcioł i Gęsi ......................................................................................................................... 15 Ela i Encyklopedia ........................................................................................................... 16 W Fotelu Fioletowym ......................................................................................................... 17 W Gaju, na Górce... ............................................................................................................ 18 Hiszpański Hrabia Hilary ................................................................................................... 19 Indianka Imieniem Ilona ................................................................................................. 20 Jeden Jak .............................................................................................................................. 21 Krasnoludki z Kniei .......................................................................................................... 22 Lawendowy las lilipucich ludzików ............................................................................. 24 5 =azanki ................................................................................................................................ 25 =amigłówka ........................................................................................................................... 25 Małpa i Malarz ................................................................................................................... 26 Nietoperz Nikodem ............................................................................................................... 27 Okoń leń ................................................................................................................................ 28 Ogród Oli................................................................................................................................ 29 Ósemka próżnych mrówek .................................................................................................. 30 Podróże Pantery Pauliny .................................................................................................. 31 Różowy rowerek ..................................................................................................................... 34 W sierpniu ............................................................................................................................... 35 Świerszcze i inni ................................................................................................................... 36 Tra ta ta ta tam ................................................................................................................ 37 Ufoludek ............................................................................................................................... 38 Wróbel ...................................................................................................................................... 39 Yeti, o rety! ........................................................................................................................... 40 Zebra ...................................................................................................................................... 41 Źrebak ................................................................................................................................... 42 Żubr i żur ............................................................................................................................. 43 6 Abecadło KKttoośś mmnniiee mmoożżee zzaappyyttaa,, ccoo ttoo jjeesstt aabbeeccaaddłłoo,, CCoo kkiieeddyyśś kkoommuuśś jjuużż zz ppiieeccaa ssppaaddłłoo?? OOttóóżż,, mmooii mmaallii ddrrooddzzyy pprrzzyyjjaacciieellee AAbbeeccaaddłłoo ttoo ttaakkii zzbbiióórr wwiieelluu lliitteerreekk ZZ lliitteerreekk wwsszzyyssttkkiicchh aabbeeccaaddłłoo ssiięę sskkłłaaddaa AA zz lliitteerreekk jjaakk zz kklloocckkóóww ssłłoowwaa ssiięę uukkłłaaddaa SSłłóóww uużżyywwaammyy bbyy ppiissaaćć ii mmóówwiićć ŻŻee ccoośś jjeesstt ffaajjnnee,, lluubb ccoośś ssiięę bbaarrddzzoo lluubbii ŻŻee ccoośś jjeesstt zzaabbaawwnnee,, aallbboo ttrroocchhęę ssmmuuttnnee TToo ffaassccyynnuujjąąccee,, aa ttaammttoo jjeesstt nnuuddnnee ZZaatteemm zzaapprraasszzaamm,, nniiee mmaa nnaa ccoo cczzeekkaaćć PPoozznnaajjcciiee aabbeeccaaddłłoo mmaałłeeggoo cczzłłoowwiieekkaa!! 7 Aligator Arek Aligator akrobata, Arek z Amazonii Amatorem był arbuzów oraz ananasów Aby anulować ten atak anomalii Akupunkturę aplikuje mu ameba w Australii Ara i Albatros Ale awantura, albo i atrakcja! Ara Aga Admiruje agat na akacjach Albatros w amorach do niej apeluje „Mam atrakcyjne auto!”, arę adoruje 8 Gołąb Z Morąga do Lądka, gołąb gołowąs Rzeką popłynął łódką wiosłową Ni stąd ni zowąd, płynąc tak wodą Piątkową nocą on błąd swój pojął „Dlaczego łajbą, a nie przez ląd” „Jak mądry gołąb zrobił ten błąd?” „Bądź co bądź, ten problem rozwiążę” „Do Lądka już suchą stopą podążę!” 9 Bajka o Bardzo Bystrym Byczku Bajkę bombową bajać Wam będę Lecz nie o biedronce, co buczy gdzieś w borze Czy o borsuku brzdąkającym na bandżo Ani o bocianie, co brodzi w bajorze Bohater tej bajki brykać bardzo lubi W dzień bezwietrzny czy noc bezksiężycową To byczek Barnaba, co z boru pochodzi Wśród byczej braci bryluje brawurowo Ale prócz brykania bezustannego Biegać uwielbia od obudzenia Byle bystro i byle daleko W butach czy na boso to nie ma znaczenia Gdy błyskotliwie biegnie bulwarem Jak boa, bezszelestnie i bezszumowo Bledną przy tym bratków bukiety Gdyż ma nasz Barnaba barwę bordową W Bostonie też bywa u braci bizonów Od babki strony jest bowiem bizonem Nie mogąc biec tam przez oceanu bałwany Bez przystanku po drodze bieży tam balonem 10 Kiedyś przez Bułgarię biegł do Bangladeszu Przez bagna Boliwii, bezdrożami Brazylii Nad brzegiem oceanu z bawołami balował Przywiózł stąd bobu baryłkę i beczkę bazylii Biegał też bezstresowo po betonie na Bali Na Borneo buszował z butnym bażantem Beztrosko bisurmaniąc się na basenie Błaznował w Berlinie z bobrem birbantem Nawet na biegun na biwak się wybrał Lecz było tam biało, burzowo i mrocznie Bezczynnie siedzieć jest tam bez sensu Więc biegiem wrócił stamtąd bezzwłocznie Teraz, gdy pod baldachimem w bamboszach leży I bąk go pyta, koło bicepsa mu bzycząc Czy bywa gdzieś na świecie tak błogo jak w borze? Bąka spod byka: Nigdzie tak byczo! 11 Czarodziejka Cecylia Czarodziejka Cecylia w czerwonym cylindrze W ciżemkach z cyrkoniami Cichutko cały czas chodziła Czarami codziennie cuda czyniła Częstowała czekoladą i cukierkami Pod cyprysem się często czesała Do cylindra chowając czosnek i cebulę Z nich ciasto z czereśniami ciurkiem czarowała 12 Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone Kopiowanie czy rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej książki jest zabronione. Możliwe jest tylko cytowanie fragmentów publikacji z podaniem ich źródła. Copyright by www.bajeczkowo.net ISBN 978-83-65215-00-0 47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Abecadło Małego Człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: