Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03137 030724 23399973 na godz. na dobę w sumie
Access 2002/XP PL dla każdego - książka
Access 2002/XP PL dla każdego - książka
Autor: , , Liczba stron: 544
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-786-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Access jest systemem obsługi relacyjnych baz danych, stanowiącym dla większości użytkowników pierwszą tego rodzaju aplikację, z którą się stykają. Chociaż jego możliwości nie dorównują specjalistycznym systemom, takim jak Oracle czy MS SQL, Access przewyższa je łatwością obsługi i integracją z pozostałym aplikacjami pakietu MS Office, którego jest składnikiem.

Celem tej książki jest nauczenie Cię obsługi programu Microsoft Access 2002/XP PL, zarówno w jej podstawowych jak i bardziej zaawansowanych aspektach. Abyś mógł tworzyć własne bazy, przekaże Ci ona podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych w sposób przystępny i pozbawiony zbędnej technicznej terminologii. Znajdziesz w niej dokładny opis najnowszej wersji Accessa, dowiesz się jak tworzyć formularze służące do wprowadzania danych, kwerendy i raporty. Następnie nauczysz się automatyzować swoją pracę za pomocą makr. Poznasz także język SQL, będący standardem w świecie baz danych.

Jeśli twoje potrzeby są większe, 'Access 2002/XP PL dla każdego' zaspokoi Twój głód wiedzy. Jest też ona przewodnikiem po zaawansowanych możliwościach Accessa, nauczysz się programować w języku Visual Basic for Applications. Przedstawione zostały także najważniejsze zagadnienia związane z administrowaniem bazami Accessa. Ostatni rozdział, 'Access i sieć WWW', zawiera opisy publikowania danych z tabel w formacie XML, jako statycznych i dynamicznych stron HTML oraz w postaci stron Active Server Pages.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Access 2002/XP PL dla ka¿dego Autorzy: Paul Cassel, Craig Eddy, Jon Price T³umaczenie: Jaros³aw Gierlicki, Micha³ Szolc ISBN: 83-7197-786-7 Tytu³ orygina³u: TY Access 2002 in 21 Days Microsoft Access jest systemem obs³ugi relacyjnych baz danych, stanowi¹cym dla wiêkszoġci u¿ytkowników pierwsz¹ tego rodzaju aplikacjê, z któr¹ siê stykaj¹. Chocia¿ jego mo¿liwoġci nie dorównuj¹ specjalistycznym systemom, takim jak Oracle czy MS SQL, Access przewy¿sza je ³atwoġci¹ obs³ugi i integracj¹ z pozosta³ym aplikacjami pakietu MS Office, którego jest sk³adnikiem. Celem tej ksi¹¿ki jest nauczenie Ciê obs³ugi programu Microsoft Access 2002/XP PL, zarówno w jej podstawowych jak i bardziej zaawansowanych aspektach. Abyġ móg³ tworzyæ w³asne bazy, przeka¿e Ci ona podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych w sposób przystêpny i pozbawiony zbêdnej technicznej terminologii. Znajdziesz w niej dok³adny opis najnowszej wersji Accessa, dowiesz siê jak tworzyæ formularze s³u¿¹ce do wprowadzania danych, kwerendy i raporty. Nastêpnie nauczysz siê automatyzowaæ swoj¹ pracê za pomoc¹ makr. Poznasz tak¿e jêzyk SQL, bêd¹cy standardem w ġwiecie baz danych. Jeġli twoje potrzeby s¹ wiêksze, „Access 2002/XP PL dla ka¿dego” zaspokoi Twój g³ód wiedzy. Jest te¿ ona przewodnikiem po zaawansowanych mo¿liwoġciach Accessa, nauczysz siê programowaæ w jêzyku Visual Basic for Applications. Przedstawione zosta³y tak¿e najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z administrowaniem bazami Accessa. Ostatni rozdzia³, „Access i sieæ WWW”, zawiera opisy publikowania danych z tabel w formacie XML, jako statycznych i dynamicznych stron HTML oraz w postaci stron Active Server Pages. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 15 Wprowadzenie ...................................................h.............................. 17 Część I ...................................................1.......................................21 Rozdział 1. Teoria baz danych ...................................................h......................... 23 W tym rozdziale poznasz ...................................................i...............................................23 Access w teorii i praktyce ...................................................i..............................................24 Dane to nie informacje ...................................................i...................................................i24 Przetwarzanie danych w informacje ...................................................i........................25 Problemy o większej złożoności...................................................i..............................26 Zasady przetwarzania danych ...................................................i..................................27 Access a model relacyjny...................................................i...............................................28 Struktura baz danych w teorii...................................................i.........................................33 Struktura bazy danych w praktyce ...................................................i.................................37 Wybór klucza podstawowego ...................................................i..................................37 Typy relacji ...................................................i...................................................i...........38 Normalizacja ...................................................i...................................................i.........39 Nieformalne reguły ...................................................i...................................................i.....42 Przeznaczenie Accessa...................................................i...................................................i42 Wymagania sprzętowe ...................................................i...................................................i44 Troska o bezpieczeństwo danych...................................................i...................................44 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............46 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i...46 Warsztat...................................................i...................................................i.......................47 Test...................................................i...................................................i........................47 Rozdział 2. Podstawy tworzenia aplikacji w Accessie ......................................... 49 W tym rozdziale poznasz ...................................................i...............................................49 Interfejs użytkownika...................................................i...................................................i..50 Okienko zadań ...................................................i...................................................i......50 Obiekty i czynności...................................................i..................................................52 Grupy ...................................................i...................................................i....................54 Widoki...................................................i...................................................i.........................56 Widoki, otwieranie i zamykanie obiektów ...................................................i..............56 Tak jak w Windows ...................................................i.................................................57 Opcje globalne...................................................i...................................................i.............58 6 Access 2002/XP PL dla każdego Obiekty Accessa...................................................i...................................................i..........60 Tabele...................................................i...................................................i....................61 Kwerendy...................................................i...................................................i..............63 Formularze ...................................................i...................................................i............65 Raporty...................................................i...................................................i..................66 Strony dostępu do danych...................................................i........................................68 Makra ...................................................i...................................................i....................68 Moduły...................................................i...................................................i..................71 Planowanie bazy danych ...................................................i................................................72 Nie bądź niewolnikiem konwencji...................................................i...........................73 Nie martw się na zapas ...................................................i............................................74 Pomoc — Asystent pakietu Office...................................................i.................................74 Prawdziwi eksperci też korzystają z Pomocy ...................................................i..........75 Sposoby uzyskiwania Pomocy...................................................i.................................76 Co to jest? ...................................................i...................................................i.............76 Paski narzędzi...................................................i...................................................i..............78 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............80 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i...80 Warsztat...................................................i...................................................i.......................81 Test...................................................i...................................................i........................81 Rozdział 3. Automatyzacja Accessa ...................................................h................ 83 W tym rozdziale poznasz ...................................................i...............................................83 Po co automatyzować Accessa?...................................................i.....................................83 Kreator baz danych...................................................i...................................................i......84 Szablon...................................................i...................................................i..................85 Uwagi dotyczące szablonów...................................................i....................................87 Kreator tabel...................................................i...................................................i................88 Kreator prostych kwerend ...................................................i..............................................90 Automatyczne formularze ...................................................i..............................................91 Tworzenie formularza za pomocą Autoformularza ...................................................i.92 Tworzenie formularzy za pomocą kreatora ...................................................i.............93 Automatyczne raporty ...................................................i...................................................i.94 Strony dostępu do danych ...................................................i..............................................96 Podsumowanie ...................................................i...................................................i............97 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i...98 Warsztat...................................................i...................................................i.......................98 Test...................................................i...................................................i........................98 Ćwiczenia...................................................i...................................................i..............99 Rozdział 4. Tabele — podstawa relacyjnych baz danych ................................... 101 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................101 Istota projektu tabeli...................................................i...................................................i..101 Analiza tabeli...................................................i...................................................i.............102 Tworzenie tabel ...................................................i...................................................i.........105 Podstawy projektowania tabel ...................................................i...............................105 Tworzenie tabel za pomocą siatki projektowej...................................................i......107 Tworzenie tabel w trybie Widok arkusza danych...................................................i..108 Kreator tabel...................................................i...................................................i........110 Analiza tabeli utworzonej przez kreatora...................................................i.....................112 Złamanie reguły pierwszej postaci normalnej ...................................................i.......112 Nieprawidłowe typy pól...................................................i.........................................113 Łączenie pól — serce relacji ...................................................i........................................113 Wprowadzanie danych „na skróty” ...................................................i.......................115 Spis treści 7 Wynik relacji ...................................................i...................................................i.............117 Najlepsze jeszcze przed Tobą ...................................................i................................118 Wątpliwości?...................................................i...................................................i.......118 Przekonaj się sam...................................................i...................................................i119 Właściwości tabel i pól ...................................................i................................................120 Indeksowanie i dodatkowe informacje o polach kluczowych.........................................122 Sortowanie i filtrowanie danych ...................................................i..................................123 Sortowanie ...................................................i...................................................i..........123 Filtrowanie ...................................................i...................................................i..........125 Wyszukiwanie danych...................................................i..................................................127 Uwagi dotyczące wyszukiwania danych ...................................................i...............128 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........129 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.129 Warsztat...................................................i...................................................i.....................130 Test...................................................i...................................................i......................130 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............131 Rozdział 5. Tworzenie prostych formularzy...................................................h..... 133 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................133 Dlaczego taka kolejność? ...................................................i.............................................134 Związane i niezwiązane formularze i pola...................................................i...................134 Właściwości Źródło formantu i Źródło rekordów...................................................i........135 Właściwość Nazwa — typowe konwencje nazewnictwa ...............................................137 Tworzenie pierwszego formularza ...................................................i...............................139 Tryb Widok Projekt formularza ...................................................i...................................142 Grupa opcji...................................................i...................................................i..........147 Rozmieszczanie formantów w formularzu ...................................................i............148 Nagłówki i stopki formularza...................................................i.......................................151 Pozostałe właściwości opisujące format formularza...................................................i....152 Kolejność dostępu do elementów formularza ...................................................i..............154 Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych w formularzach ..................................158 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........158 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.159 Warsztat...................................................i...................................................i.....................160 Test...................................................i...................................................i......................160 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............160 Rozdział 6. Kwerendy ...................................................h................................... 163 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................163 Kwerenda w Accessie ...................................................i..................................................164 Pierwsza kwerenda...................................................i...................................................i....164 Kreator prostych kwerend ...................................................i............................................168 Filtrowanie i sortowanie danych w kwerendach ...................................................i..........169 Kryteria w kwerendzie ...................................................i.................................................171 Sztuczki i skróty...................................................i...................................................i..175 Kwerendy wielotabelowe...................................................i.............................................176 Kwerendy wielotabelowe bez gotowych połączeń między tabelami..............................179 Kryteria o średnim stopniu złożoności...................................................i.........................182 Symbole wieloznaczne oraz słowa kluczowe Like i Between..................................182 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........184 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.185 Warsztat...................................................i...................................................i.....................185 Test...................................................i...................................................i......................186 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............186 8 Access 2002/XP PL dla każdego Rozdział 7. Generowanie prostych raportów ...................................................h.. 189 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................189 Raporty w Accessie...................................................i...................................................i...190 Autoraporty ...................................................i...................................................i...............190 Kreator raportów ...................................................i...................................................i.......192 Szczegóły dotyczące podglądu raportu...................................................i..................194 Tryb Widok Projekt raportu ...................................................i.........................................196 Grupowanie w raportach ...................................................i..............................................202 Grupa...................................................i...................................................i...................203 Właściwości ...................................................i...................................................i........203 Etykiety pocztowe ...................................................i...................................................i.....206 Szczegóły dotyczące wyrażeń...................................................i................................208 Układ strony ...................................................i...................................................i..............209 Sumy, sumy częściowe i sumy bieżące...................................................i........................210 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........214 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.215 Warsztat...................................................i...................................................i.....................216 Test...................................................i...................................................i......................216 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............216 Część II ...................................................1....................................217 Rozdział 8. Makra ...................................................h........................................ 219 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................219 Makra i Access ...................................................i...................................................i..........220 Sedno sprawy ...................................................i...................................................i......220 Elementy makr ...................................................i...................................................i..........221 Siatka projektowa makra...................................................i........................................221 Bardzo proste makro ...................................................i..............................................222 Usuwanie i wstawianie akcji do makra...................................................i..................225 Makra i zdarzenia ...................................................i...................................................i......226 Nazwy makr ...................................................i...................................................i..............230 Więcej informacji na temat akcji w makrach ...................................................i........235 Makra warunkowe...................................................i...................................................i.....236 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........240 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.240 Warsztat...................................................i...................................................i.....................241 Test...................................................i...................................................i......................241 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............241 Rozdział 9. Udoskonalanie tabel ...................................................h................... 243 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................243 Tabele a spójność danych...................................................i.............................................244 Sprawdzanie poprawności danych z użyciem wyrażeń ..................................................245 Odnośniki w tabelach ...................................................i...................................................i247 Maski wprowadzania...................................................i...................................................i.251 Obiekty OLE i hiperłącza w tabelach ...................................................i..........................256 Umieszczanie w tabeli obiektów OLE...................................................i...................256 Umieszczanie w tabelach hiperłączy ...................................................i.....................259 Edycja hiperłączy...................................................i...................................................i260 Autonomiczne hiperłącza na formularzach ...................................................i...........261 Zapisywanie tabel w postaci dokumentów HTML ...................................................i......263 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........264 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.265 Spis treści 9 Warsztat...................................................i...................................................i.....................266 Test...................................................i...................................................i......................266 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............266 Rozdział 10. Udoskonalanie formularzy...................................................h............ 267 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................267 Zmiana kolorów prostym sposobem urozmaicenia wyglądu formularzy .......................268 Zmiana koloru obiektu...................................................i...........................................268 Umieszczanie na formularzach obrazów ...................................................i...............270 Umieszczanie obrazów na przyciskach poleceń ...................................................i....272 Osiąganie efektów trójwymiarowości...................................................i..........................273 Narzędzia systemowe i formatujące...................................................i.............................275 Elementy dekoracyjne ...................................................i..................................................277 Tworzenie formularzy opartych na kilku źródłach danych.............................................278 Kreatorzy formantów ...................................................i...................................................i282 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........282 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.283 Warsztat...................................................i...................................................i.....................284 Test...................................................i...................................................i......................284 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............284 Rozdział 11. Możliwości kwerend...................................................h.................... 285 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................285 Siatka projektowa kwerendy ...................................................i........................................286 Rzut oka na widok SQL ...................................................i...............................................288 Operacje matematyczne w kwerendach...................................................i.........................288 Działania w kwerendach operujące na datach i czasie...................................................i.291 Sortowanie wartości, które nie są uporządkowane alfabetycznie.....................................293 Sprzężenia ...................................................i...................................................i.................295 Sprzężenia dwóch kopii tej samej tabeli...................................................i................297 Sprzężenia nierówne ...................................................i..............................................299 Używanie w kwerendach zakresów ...................................................i.............................300 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........302 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.302 Warsztat...................................................i...................................................i.....................303 Test...................................................i...................................................i......................303 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............303 Rozdział 12. Tworzenie wysokiej klasy raportów................................................. 305 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................305 Tworzenie profesjonalnych raportów...................................................i...........................305 Filtrowanie danych przekazywanych do raportów...................................................i.......306 Filtrowanie danych w raportach przez zmianę kwerendy bazowej ..........................306 Filtrowanie raportów poprzez zmianę właściwości filtrowania ...............................309 Dynamiczne kryteria raportów — użycie parametrów.............................................311 Sortowanie i grupowanie...................................................i..............................................315 Sortowanie ...................................................i...................................................i..........315 Grupowanie...................................................i...................................................i.........316 Raporty krzyżowe ...................................................i...................................................i.....320 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........324 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.324 Warsztat...................................................i...................................................i.....................324 Test...................................................i...................................................i......................325 10 Access 2002/XP PL dla każdego Rozdział 13. Strukturalny Język Zapytań, czyli SQL............................................. 327 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................327 Co to jest SQL? ...................................................i...................................................i.........328 Do czego służy konstrukcja SELECT? ...................................................i........................328 Wybieranie z tabeli większej ilości kolumn lub pól .................................................330 Wybieranie danych z większej ilości tabel ...................................................i............331 Dodanie frazy WHERE...................................................i................................................333 Rozbudowa konstrukcji SELECT ...................................................i................................334 Eliminowanie powtarzających się wyników ...................................................i................336 Praktyczne zastosowania SQL-a ...................................................i..................................337 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........338 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.338 Warsztat...................................................i...................................................i.....................339 Test...................................................i...................................................i......................339 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............339 Rozdział 14. Zastosowanie nietypowych kwerend .............................................. 341 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................341 Kwerendy funkcjonalne ...................................................i...............................................341 Dodawanie kwerendy do paska narzędzi...................................................i...............342 Kwerenda aktualizująca ...................................................i.........................................342 Kwerenda dołączająca ...................................................i...........................................345 Kwerenda usuwająca ...................................................i.............................................347 Kwerenda tworząca tabele ...................................................i.....................................349 Kwerendy krzyżowe...................................................i...................................................i..349 Posługiwanie się Kreatorem kwerend krzyżowych ..................................................350 Udoskonalanie efektu działania kreatora ...................................................i...............352 Kwerendy SQL...................................................i...................................................i..........354 Kwerendy składające ...................................................i.............................................355 Kwerendy definiujące dane...................................................i....................................356 Kwerendy przekazujące ...................................................i.........................................357 Wykorzystywanie w kwerendach zewnętrznych kryteriów............................................358 Kwerendy parametryczne ...................................................i......................................358 Kryteria kwerend pobierane z pól formularza ...................................................i.......360 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........362 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.362 Warsztat...................................................i...................................................i.....................363 Test...................................................i...................................................i......................363 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............363 Część III ...................................................1...................................365 Rozdział 15. Wprowadzenie do języka VBA ...................................................h...... 367 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................368 Co to jest VBA i dlaczego należy się go nauczyć? ...................................................i......368 Język programowania BASIC...................................................i......................................369 Rys historyczny...................................................i...................................................i...369 Visual Basic for Applications a „czysty” Visual Basic ............................................370 Wprowadzenie do programowania sterowanego zdarzeniami........................................371 Zdarzenia w Accessie ...................................................i............................................371 „Poznawanie zdarzeń” ...................................................i...........................................373 Wprowadzenie do obiektów...................................................i.........................................376 Wszystko jest obiektem ...................................................i.........................................376 Przenośna funkcjonalność...................................................i......................................377 Odwoływanie się do obiektów, właściwości i metod ...............................................377 Spis treści 11 Wprowadzenie do pojęcia kolekcji obiektów ...................................................i..............378 Kolekcje obiektów ...................................................i.................................................379 Obiekty kolekcji w Accessie...................................................i..................................379 Wprowadzenie do modułów języka VBA...................................................i....................379 Moduły standardowe...................................................i..............................................380 Moduły klas ...................................................i...................................................i........380 Wprowadzenie do edytora VBE (Visual Basic Editor)...................................................i381 Dodawanie procedur, funkcji i właściwości ...................................................i..........383 Okno przeglądania obiektów ...................................................i.................................384 Inteligentne autouzupełnianie ...................................................i................................385 Korzystanie z pomocy...................................................i..................................................385 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........386 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.386 Warsztat...................................................i...................................................i.....................387 Test...................................................i...................................................i......................387 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............387 Rozdział 16. Elementy języka VBA — część 1. ...................................................h 389 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................389 Idea modułów...................................................i...................................................i............390 Moduły klas ...................................................i...................................................i........391 Moduły standardowe...................................................i..............................................392 Struktura modułu ...................................................i...................................................i393 Procedury VBA...................................................i...................................................i.........394 Tworzenie kodu „wielokrotnego użytku”...................................................i..............396 Wprowadzenie do zmiennych...................................................i................................396 Struktura procedury ...................................................i...............................................397 Funkcje i instrukcje wbudowane ...................................................i...........................400 Używanie w procedurach argumentów...................................................i..................400 Przykład procedury „z życia wziętej”...................................................i....................402 Wywoływanie funkcji z listy właściwości...................................................i.............403 Zmienne...................................................i...................................................i.....................405 Deklaracje zmiennych...................................................i............................................405 Typy danych...................................................i...................................................i........406 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........412 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.412 Warsztat...................................................i...................................................i.....................413 Test...................................................i...................................................i......................413 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............413 Rozdział 17. Programowanie w języku VBA — część 2. ...................................... 415 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................415 Zmienne...................................................i...................................................i.....................415 Konwersje zmiennych do innych typów danych ...................................................i...416 Tablice...................................................i...................................................i.................417 Tablice dynamiczne ...................................................i...............................................418 Określanie wartości wyrażeń ...................................................i.................................420 Stałe...................................................i...................................................i.....................422 Zasięg i czas istnienia ...................................................i............................................423 Standardowe konwencje nazewnicze...................................................i.....................425 Instrukcje wyboru...................................................i...................................................i......428 Instrukcje If...Then...Else...................................................i.......................................428 Funkcja IIf() ...................................................i...................................................i........430 Instrukcja Select...Case ...................................................i..........................................430 Funkcje Switch() i Choose() ...................................................i..................................431 12 Access 2002/XP PL dla każdego Instrukcje pętli...................................................i...................................................i...........432 Pętle For...Next ...................................................i...................................................i...432 Pętle For Each...Next ...................................................i.............................................433 Pętle While...Wend ...................................................i................................................436 Pętle Do...Loop ...................................................i...................................................i...437 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........438 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.439 Warsztat...................................................i...................................................i.....................439 Test...................................................i...................................................i......................439 Rozdział 18. Obiekty i kolekcje...................................................h....................... 441 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................441 Programowanie zorientowane obiektowo ...................................................i.......................441 Korzyści płynące ze stosowania obiektów ...................................................i............442 Korzystanie z innych obiektów...................................................i..............................443 Okno przeglądania obiektów ...................................................i.................................444 Tworzenie własnych obiektów...................................................i.....................................447 Klasy — szablony obiektów ...................................................i..................................447 Instancje ...................................................i...................................................i..............448 Właściwości, metody i zdarzenia...................................................i...........................449 Definiowanie typów wyliczeniowych...................................................i....................454 Tworzenie kolekcji...................................................i...................................................i....455 Kolekcje ...................................................i...................................................i..............456 Właściwości i metody kolekcji ...................................................i..............................456 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........457 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.457 Warsztat...................................................i...................................................i.....................457 Test...................................................i...................................................i......................457 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............458 Rozdział 19. Zaawansowane wykorzystanie języka VBA ...................................... 459 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................459 Obiekty danych ActiveX (ADO)...................................................i..................................459 Unikanie konfliktów z DAO...................................................i..................................460 Używanie obiektów ADO...................................................i......................................461 Tworzenie połączeń ...................................................i...............................................466 Praca z zestawami rekordów ADO ...................................................i........................467 Klonowanie zestawu rekordów...................................................i..............................468 Składowane zestawy rekordów...................................................i..............................469 Wprowadzenie do pasków poleceń pakietu Office ...................................................i......470 Dodawanie nowego paska narzędzi ...................................................i.......................470 Odwołania do obiektów paska poleceń...................................................i..................472 Operowanie elementami pasków poleceń...................................................i..............473 Działania związane z tworzeniem i zarządzaniem bazy danych.....................................476 Zespołowe tworzenie aplikacji ...................................................i..............................476 Określanie powiązań bibliotek...................................................i...............................477 Ukrywanie okna bazy danych...................................................i................................478 Rozprowadzanie gotowych aplikacji ...................................................i.....................478 Zalecane źródła informacji dotyczących Accessa oraz VBA .........................................479 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........479 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.479 Warsztat...................................................i...................................................i.....................480 Test...................................................i...................................................i......................480 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............480 Spis treści 13 Rozdział 20. Administrowanie i zabezpieczanie baz danych Accessa ................... 481 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................481 Znaczenie administrowania bazą danych ...................................................i........................482 Naprawa uszkodzonej bazy danych ...................................................i.............................482 Kompaktowanie rozrośniętej bazy danych ...................................................i....................483 Konwertowanie bazy danych do innych formatów...................................................i......483 Używanie różnych wersji Accessa...................................................i.........................484 Kreator rozbudowy ...................................................i................................................484 Mechanizmy zabezpieczeń w Accessie...................................................i........................487 Szyfrowanie bazy danych ...................................................i......................................487 Ustalanie hasła dostępu do bazy danych...................................................i................488 Użytkownicy, grupy i uprawnienia...................................................i........................489 Kreator zabezpieczeń grupy roboczej...................................................i....................490 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........492 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.492 Warsztat...................................................i...................................................i.....................493 Test...................................................i...................................................i......................493 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............493 Rozdział 21. Access i sieć WWW...................................................h.................... 495 W tym rozdziale poznasz ...................................................i.............................................495 Publikowanie statycznych stron internetowych ...................................................i...........495 Tworzenie pliku szablonu HTML...................................................i..........................496 Eksportowanie...................................................i...................................................i.....497 Publikowanie dynamicznych stron internetowych...................................................i.......498 Tworzenie źródła danych ODBC...................................................i...........................498 Eksportowanie do formatu Active Server Pages ...................................................i...499 Eksportowanie danych do formatu XML ...................................................i......................500 Strony dostępu do danych ...................................................i............................................502 Tworzenie strony dostępu do danych ...................................................i....................504 Edycja strony dostępu do danych ...................................................i..........................507 Podsumowanie ...................................................i...................................................i..........509 Pytania i odpowiedzi ...................................................i...................................................i.510 Warsztat...................................................i...................................................i.....................511 Test...................................................i...................................................i......................511 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............511 Dodatki ...................................................1....................................513 Dodatek A Odpowiedzi ...................................................h................................. 515 Rozdział 5. Tworzenie prostych formularzy Programiści wykorzystują formularze do wprowadzania, edycji i przeglądania danych. Zastosowanie formularzy można uzasadnić na dwa spos oby: Większość użytkowników preferuje i jest przyzwyczajon a do oglądania danych w postaci formularzy. Formularz może zatem z większyć komfort korzystania z aplikacji. Formularze posiadają funkcje umożliwiające filtrowa nie danych, automatyzację ich wprowadzania i kontrolowanie popr awności na poziomie przewyższającym możliwości tabel i kwerend. W obszarze roboczym w oknie formularza widzimy właściwy formularz wraz z użytymi w nim formantami. Formanty formularza mogą służyć do edycji danych lub być wyko- rzystywane do automatyzowania procesu manipulowania danymi. W tym rozdziale poznasz Mimo iż praktycznie cały proces wprowadzania danych można przeprowadzić za pomocą tabel, zastosowanie formularzy umożliwia większą kontrolę nad sposobem umieszcze- nia w nich danych. W rozdziale 5. dowiesz się wszystkiego o formularzach, także co nieco o właściwościach wpływających na ich wygląd. Omówione zostaną następujące zagadnienia: Kreator autoformularzy. Standardowy Kreator formularzy. Widok projektu formularza. Właściwości Źródło formantu i Źródło rekordów. Kolejność klawisza Tab. 134 Access 2002/XP PL dla każdego ♦ Część I Konwencje nazewnictwa formantów. Formularze i formanty — związane i niezwiązane. Grupy przycisków opcji. Filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie danych w for mularzach. Programowanie przycisku polecenia za pomocą kreator a. Właściwości projektu formularza. Dlaczego taka kolejność? Kolejnym, po tabelach, obiektem na pasku obiektów bazy danych są kwerendy. W książce tej zdecydowano się jednak na przejście bezpośrednio do formularzy. Już w poprzednim rozdziale, w części dotyczącej filtrowania i sortowania, poznałeś pierwsze kwerendy. Te dwie czynności wykonywane są w rzeczywistości wła śnie przez kwerendy. Rozdział dotyczący formularzy został umieszczony w tym miejscu, gdyż wiedza do- tycząca tych obiektów w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie lektury rozdziału dotyczącego tabel stanowi podstawę tworzenia aplikacji w Accessie. I nie znaczy to, że wiedza dotycząca kwerend nie jest Ci potrzebna. Są one niezbędne do pełnego korzystania z Accessa. Jednakże umiejąc korzystać z formularzy, tabel oraz opcji filtrowania i sortowania można pracować w Accessie. W tym rozdziale dowiesz się również sporo o programowaniu w Accessie, które jest dość przyjemne. Poza tym formularze są bardziej interesujące niż wszystko, czego dowiedziałeś się na temat tabel w poprzednim rozdziale. W rozdziale omawiany jest stosunkowo bogaty materiał. Chwilami możesz zatem odnieść wrażenie, że przejście od tematu do tematu jest dość chaotyczne. Wszyst- kie nabyte wiadomości zaczną się jednak układać w spójną całość w chwili, gdy faktycznie zaczniesz projektować nieco bardziej złożone formularze. Związane i niezwiązane formularze i pola Formularz może być związany lub niezwiązany. Formularz związany jest powiązany z konkretną tabelą lub kwerendą, z której pobiera i do której zapisuje dane. Formularz niezwiązany nie odczytuje danych z żadnego obiektu, ani nie wpisuje ich do niego. Obiekt powiązany z danym formularzem (jeśli powiązanie istnieje) określany jest za pomocą właściwości Źródło rekordów. Formanty znajdujące się wewnątrz formularza także mogą być związane lub niezwią- zane. Formanty związane, podobnie jak formularze związane, odczytują i zapisują dane Rozdział 5. ♦ Tworzenie prostych formularzy 135 umieszczone w polach wewnątrz powiązanych z nimi obiektów. Wiele formularzy zawiera zarówno formanty związane jak i niezwiązane . Właściwością określającą, czy formant jest związany czy niezwiązany, jest właściw ość Źródło formantu. Dotychczasowe rozważania były nieco abstrakcyjne, mogło powstać wrażenie, że omawiane zagadnienia są bardziej zawiłe, niż to jest w rzeczywistości. Przyjrzyj się zatem konkretnemu przykładowi. Otwórz znajdującą się na płyci1e CD bazę danych 4QFKCđ. Właściwości Źródło formantu i Źródło rekordów Przeanalizuj tabelę VDN5RTGFCľ, otwierając ją zarówno w trybie Widok Projekt, jak i w trybie Widok arkusza danych. Jest to bardzo prosta tabela zawierająca tylko dwa pola — w jednym nich umieszczony jest numer transakcji (klucz podstawowy), a w dru- gim jej kwota. Wiele obiektów w przykładowej bazie danych jest bardzo uproszczonych. Oznacza to, że raczej nie użyłbyś ich w prawdziwej aplikacji. Jednakże aby skoncentrować się na temacie, pozwoliłem sobie na uproszczenie obeiektów. Kliknij pozycję Formularze na pasku obiektów i znajdź formularz HTO2KGTYUG GOQ. Kliknij go Kliknij go dwukrotnie, otwierając go w trybie Widok Formularz. Formularz ten pokazano na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Formularz z dwoma formantami związanymi i jednym niezwiązanym Formularz ten związany jest z tabelą VDN5RTGFCľ, którą oglądałeś wcześniej. Zaczyna- jąc od góry, pierwszy formant pokazuje wartość klucza podstawowego, czyli pola 0WOGT5RTGFCľ[. Drugi wyświetla kwotę sprzedaży odczytywaną z tabeli z pola -YQVC. Trzeci formant jest niezwiązany i służy do obliczenia podatku od sprzedaży (5,125 kwoty sprzedaży). Aby zobaczyć, jak wszystkie te elementy działają razem, kliknij przycisk Widok, aby przejść do trybu Widok Projekt. Jeśli okno Właściwości nie jest otwarte, kliknij przycisk Właściwości na pasku narzędzi lub wybierz polecenie Widok/Właściwości z menu głów- nego. Upewnij się, że aktualnie wybrany obiekt jest formularzem. Jeśli tak, słowo Formularz pojawi się zarówno w polu z listą obiektów na pasku narzędzi, jak i na pasku głównym okna Właściwości. Formularz ten, otwarty w trybie Widok Projekt, 136 Access 2002/XP PL dla każdego ♦ Część I widzimy na rysunku 5.2. O tym, że formularz jest obiektem aktywnym (wybranym), informują nas trzy elementy: znajdujące się w lewym górnym rogu nałożone na siebie kwadraty (czarny i szary), słowo Formularz na pasku obiektu oraz słowo Formularz na pasku tytułu okna Właściwości. Naciśnięcie klawiszy Alt+Enter spowoduje wyświetlenie okna Właściwości, jeśli jest ono ukryte. Rysunek 5.2. Elementem aktywnym (wybranym) na tym rysunku jest formularz Zminimalizowałem okno widoku bazy danych, aby ekran przedstawiony na rysunku 5.2 był bardziej czytelny. Gdy na ekranie wyświetlonych jest jednocześnie kilka okien, staje się on nieczytelny i mało przejrzysty. Zadbaj również o to, aby otwarte było okno Lista pól. Na rysunku 5.2 jest to okno z napi- sem VDN5RTGFCľ na pasku tytułowym. Kliknij zakładkę Dane w oknie Właściwości. Zwróć uwagę, że właściwość Źródło rekordów wskazuje, że obiektem związanym z danym formularzem jest tabela VDN5RTGFCľ. Kliknij w polu tekstowym zawierającym dane z pierwszego pola — 0WOGT5RTGFCľ[. Zestawienie właściwości w oknie Właściwości zmieni się teraz, pokazując zamiast właściwości formularza właściwości pola tekstowego — format takiego typu został bowiem użyty w formularzu do wyświetlenia danych z pola 0WOGT5RTGFCľ[. Klikając zakładkę Dane, możesz przekonać się, że właściwość Źródło formantu zawiera wartość 0WOGT5RTGFCľ[, czyli wskazuje związane z tym formantem pole tabe li. Źródło rekordów przedstawia cały obiekt (na przykład tabelę lub kwerendę), z którym związany jest formularz, natomiast źródło formantu przeedstawia określoną, związaną część obiektu (na przykład pole). Nie do końca zgadzam się nazewnictwem przyjętym przez Microsoft, ale należy się do niego stosować. Rozdział 5. ♦ Tworzenie prostych formularzy 137 Kliknij w obszarze wyświetlania danych następnego pola — -YQVC. Ponownie kliknij zakładkę Dane w oknie Właściwości, aby przekonać się, że wartość właściwości Źródło formantu zmienia się, wskazując pole -YQVC w powiązanej tabeli. Formanty formularza są to obiekty wyświetlające dane w sposób graficzny. Przykła- dowe formanty to pole tekstowe, pole wyboru i pole ekombi. Pora przejść do ciekawszych zagadnień. Kliknij w polu 2QFCVGM — tam, gdzie w trybie Widok Formularz pojawiają się wyliczone podatki. Ponownie przyjrzyj się właściwości Źródło formantu na zakładce Dane (lub Wszystkie). Właściwość zawiera wyrażenie: =VZV-YQVC? Tym razem właściwość Źródło formantu nie wskazuje pola z powiązanej tabeli, lecz zawiera wzór matematyczny odwołujący się do innego fo rmantu. Nawiasy kwadratowe = ? wokół pola VZV-YQVC informują Accessa, że zawarta po- między nimi nazwa wskazuje formant. Właściwość Nazwa — typowe konwencje nazewnictwa Inną ważną właściwością, jaką musisz poznać, jest właściwość Nazwa. Przejdź na zakład- kę Wszystkie. Zwróć uwagę na właściwość Nazwa, którą dla dolnego pola jest VZV2QFCVGM. Kliknij środkowe pole, a zobaczysz, że właściwość Nazwa tego pola to VZV-YQVC. Wszystkie formanty w formularzu Accessa muszą posiadać nazwy. Access przypisze nazwę każdemu nowemu formantowi, używając swojego własnego algorytmu. Jako projektant, musisz postarać się, aby stosowana przez Ciebie konwencja nazewnic- twa formantów była czytelna. Wszystkie formanty w formularzu, związane lub niezwiązane, muszą posiadać nazwy (właściwość Nazwa). Stosowanie przejrzystej konwencji nazewnictwa obiektów formu- larza jest niezwykle istotne dla efektywnego wykorzystania Accessa. Sam program nie interesuje się używaną przez Ciebie konwencją nazewnictw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2002/XP PL dla każdego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: