Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 003393 21348625 na godz. na dobę w sumie
Access 2002. Tworzenie baz danych - książka
Access 2002. Tworzenie baz danych - książka
Autor: Liczba stron: 428
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-897-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Bazy danych należą do najpopularniejszych programów. Student, profesor, sekretarka, właściciel firmy, lekarz -- każdy potrzebuje bazy danych. Zbuduj relacyjną bazę danych do zarządzania kolekcją płyt, adresami znajomych, gabinetem lekarskim lub przedsiębiorstwem korzystając ze znakomitego programu Microsoft Access 2002.

Wielką zaletą programu Access 2002, składnika pakietu Microsoft Office XP, jest to, że jest on narzędziem do tworzenia zarówno prostych, jak i złożonych baz danych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że bazę danych utworzoną za pomocą tego programu, można w dowolnej chwili rozbudować lub zmodyfikować (oczywiście, jeżeli ma się do tego uprawnienia), a nawet przystosować do pracy z Microsoft SQL Server.

Książka 'Access 2002.Tworzenie baz danych'-- przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników programu Access -- wyjaśnia, jak zbudować relacyjną bazę danych z wykorzystaniem narzędzi do wizualnego tworzenia obiektów baz danych.

W książce omówiono m.in.:

Dołączony do książki CD-ROM zawiera:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Access 2002. Tworzenie baz danych Autor: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7197-897-9 Format: B5, stron: 426 Bazy danych nale¿¹ do najpopularniejszych programów. Student, profesor, sekretarka, w³aġciciel firmy, lekarz — ka¿dy potrzebuje bazy danych. Zbuduj relacyjn¹ bazê danych do zarz¹dzania kolekcj¹ p³yt, adresami znajomych, gabinetem lekarskim lub przedsiêbiorstwem korzystaj¹c ze znakomitego programu Microsoft Access 2002. Wielk¹ zalet¹ programu Access 2002, sk³adnika pakietu Microsoft Office XP, jest to, ¿e jest on narzêdziem do tworzenia zarówno prostych, jak i z³o¿onych baz danych. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e bazê danych utworzon¹ za pomoc¹ tego programu, mo¿na w dowolnej chwili rozbudowaæ lub zmodyfikowaæ (oczywiġcie, je¿eli ma siê do tego uprawnienia), a nawet przystosowaæ do pracy z Microsoft SQL Server. Ksi¹¿ka „Access 2002.Tworzenie baz danych” — przeznaczona zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i doġwiadczonych u¿ytkowników programu Access — wyjaġnia, jak zbudowaæ relacyjn¹ bazê danych z wykorzystaniem narzêdzi do wizualnego tworzenia obiektów baz danych. W ksi¹¿ce omówiono m.in.: oraz usuwaj¹ce • Tabele, formularze, raporty, makra, strony dostêpu do danych • Formanty • Kwerendy wybieraj¹ce, krzy¿owe, tworz¹ce tabele, aktualizuj¹ce, do³¹czaj¹ce • Tabele i wykresy przestawne • ADOX oraz ADO — uniwersalny interfejs dostêpu do danych • Asystent pakietu Office • Tworzenie pasków menu, pasków narzêdzi i menu kontekstowego • Zabezpieczanie bazy danych • Access 2002 a Internet • Procedury w Visual Basicu s³u¿¹ce do automatyzacji dzia³ania bazy danych Do³¹czony do ksi¹¿ki CD-ROM zawiera: • Access 2002 a Internet Spis treści Wprowadzenie ...................................................n.............................. 13 Rozdział 1. Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych............................... 17 Tworzenie nowej bazy danych...................................................j.......................................17 Tworzenie tabeli...................................................j...................................................j..........18 Atrybuty pól tabeli ...................................................j...................................................j22 Klucz podstawowy...................................................j...................................................j23 Zapisywanie tabeli ...................................................j...................................................j24 Zmiana projektu tabeli ...................................................j...................................................j24 Tworzenie formularza ...................................................j...................................................j.25 Zmiana atrybutów formularza...................................................j..................................25 Zmiana atrybutów sekcji Szczegóły ...................................................j........................27 Zapisywanie formularza...................................................j...........................................28 Formanty ...................................................j...................................................j...............29 Domyślny styl formantu ...................................................j..........................................29 Dodawanie formantów do formularza ...................................................j.....................33 Kolejność dostępu do formantów ...................................................j............................37 Formularz w działaniu ...................................................j.............................................39 Zmiana projektu formularza...................................................j...........................................41 Rozdział 2. Tworzenie kwerend ...................................................n....................... 43 Kwerenda wybierająca ...................................................j...................................................j43 Kwerenda parametryczna...................................................j.........................................57 Kwerenda sortująca rekordy w nietypowym porządku ..............................................59 Kwerenda podsumowująca ...................................................j......................................60 Kwerenda krzyżowa...................................................j...................................................j....62 Kwerenda tworząca tabelę ...................................................j.............................................65 Kwerenda aktualizująca ...................................................j.................................................66 Kwerenda dołączająca...................................................j...................................................j.68 Kwerenda usuwająca...................................................j...................................................j...70 Zmiana projektu kwerendy...................................................j.............................................71 Kwerendy a SQL...................................................j...................................................j.........71 Rozdział 3. Relacje w bazie danych...................................................n................. 73 Tworzenie tabel bazy danych „Biblioteka”...................................................j....................74 Tworzenie relacji...................................................j...................................................j.........75 Tworzenie formularzy ...................................................j...................................................j.77 Formularz związany z tabelą po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu ....................77 Formularz związany z tabelą po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu ....................78 Tworzenie podformularza...................................................j........................................80 Formularz z podformularzem w działaniu ...................................................j.....................81 6 Access 2002. Tworzenie baz danych Rozdział 4. Tworzenie raportów...................................................n....................... 85 Tworzenie prostego raportu ...................................................j...........................................85 Zmiana atrybutów raportu...................................................j........................................86 Zmiana atrybutów sekcji Nagłówek strony ...................................................j.............87 Zmiana atrybutów sekcji Szczegóły ...................................................j........................87 Zmiana atrybutów sekcji Stopka strony...................................................j...................88 Zapisywanie raportu...................................................j.................................................88 Dodawanie formantów do raportu ...................................................j...........................88 Raport w działaniu ...................................................j...................................................j90 Zmiana projektu raportu...................................................j.................................................92 Raport wyświetlający rekordy w grupach...................................................j......................92 Tworzenie grupy w raporcie ...................................................j....................................92 Raport wyświetlający rekordy w grupach w działaniu ...............................................94 Raport ze stroną tytułową i końcową ...................................................j.............................95 Tworzenie strony tytułowej oraz strony końcowej raportu ........................................95 Raport ze stroną tytułową i stroną końcową w działaniu ...........................................96 Raport wykonujący obliczenia ...................................................j.......................................97 Tworzenie raportu wykonującego obliczenia ...................................................j..........98 Raport wykonujący obliczenia w działaniu ...................................................j...........101 Rozdział 5. Tabela przestawna i wykres przestawny.......................................... 103 Tabela przestawna ...................................................j...................................................j.....103 Tworzenie tabeli przestawnej ...................................................j................................103 Obliczanie sum...................................................j...................................................j....107 Tworzenie pola obliczeniowego szczegółu ...................................................j...........107 Modyfikowanie tabeli przestawnej ...................................................j........................109 Tabela przestawna w działaniu ...................................................j..............................110 Wykres przestawny ...................................................j...................................................j...110 Tworzenie wykresu przestawnego...................................................j.........................111 Modyfikowanie wykresu przestawnego ...................................................j................114 Obszar roboczy wykresu...................................................j........................................115 Tytuł...................................................j...................................................j....................115 Legenda...................................................j...................................................j...............115 Obszar kreślenia...................................................j...................................................j..116 Oś kategorii...................................................j...................................................j.........116 Tytuł osi kategorii ...................................................j..................................................116 Oś wartości...................................................j...................................................j..........116 Tytuł osi wartości...................................................j...................................................j117 Linie siatki ...................................................j...................................................j..........117 Serie danych...................................................j...................................................j........117 Wykres przestawny w działaniu ...................................................j............................118 Wybieranie typu wykresu ...................................................j......................................119 Rozdział 6. Access 2002 a Visual Basic...................................................n........ 121 Tworzenie formularza Zdarzenia ...................................................j.................................121 Zdarzenie Load formularza...................................................j....................................122 Zdarzenie Click przycisku polecenia ...................................................j.....................124 Zdarzenie GotFocus pola kombi...................................................j............................129 Formularz Zdarzenia w działaniu...................................................j.................................130 Rozdział 7. Łańcuchy znaków...................................................n........................ 133 Konkatenacja...................................................j...................................................j.............134 Funkcja Asc...................................................j...................................................j...............134 Funkcja Chr ...................................................j...................................................j...............135 Spis treści 7 Funkcja Format ...................................................j...................................................j.........135 Łańcuchy znaków ...................................................j..................................................136 Liczby ...................................................j...................................................j.................137 Daty i godziny...................................................j...................................................j.....138 Funkcja InStr ...................................................j...................................................j.............140 Funkcja InStrRev...................................................j...................................................j.......141 Funkcja LCase...................................................j...................................................j...........142 Funkcja Left ...................................................j...................................................j..............143 Funkcja Len...................................................j...................................................j...............143 Funkcja Mid ...................................................j...................................................j..............144 Funkcja MonthName...................................................j...................................................j.145 Funkcja Replace ...................................................j...................................................j........145 Funkcja Right ...................................................j...................................................j............146 Funkcja Space ...................................................j...................................................j...........147 Funkcja StrConv...................................................j...................................................j........147 Funkcja String ...................................................j...................................................j...........148 Funkcja StrReverse ...................................................j...................................................j...149 Funkcja UCase ...................................................j...................................................j..........149 Funkcja WeekdayName ...................................................j...............................................150 Rozdział 8. Matematyka w bazie danych ...................................................n....... 153 Operatory arytmetyczne i logiczne ...................................................j..............................153 Funkcja Abs.........................................j...................................................j.........................155 Funkcja Round ...................................................j...................................................j..........155 Funkcja Sgn...................................................j...................................................j...............156 Funkcja Sqr ...................................................j...................................................j...............156 Inne funkcje matematyczne...................................................j..........................................157 Rozdział 9. Daty i godziny...................................................n............................. 159 Funkcja DateAdd...................................................j...................................................j.......159 Funkcja DateDiff...................................................j...................................................j.......161 Funkcja DatePart ...................................................j...................................................j.......162 Funkcja DateSerial ...................................................j...................................................j....164 Funkcja DateValue...................................................j...................................................j....165 Funkcja Day ...................................................j...................................................j..............166 Funkcja Hour...................................................j...................................................j.............166 Funkcja Minute ...................................................j...................................................j.........167 Funkcja Month ...................................................j...................................................j..........168 Funkcja Second ...................................................j...................................................j.........168 Funkcja TimeSerial ...................................................j...................................................j...169 Funkcja TimeValue ...................................................j...................................................j...169 Funkcja Weekday...................................................j...................................................j......170 Funkcja Year ...................................................j...................................................j.............171 Instrukcja Date ...................................................j...................................................j..........171 Funkcja Date ...................................................j...................................................j.............172 Instrukcja Time ...................................................j...................................................j.........172 Funkcja Time.........................................j...................................................j.......................173 Funkcja Now ...................................................j...................................................j.............173 Funkcja Timer ...................................................j...................................................j...........174 Rozdział 10. Kolory i grafika ...................................................n........................... 175 Funkcja QBColor oraz funkcja RGB ...................................................j...........................175 Tworzenie formularza Kolory...................................................j......................................176 Wstawianie obrazów do formularzy, raportów i formantów ..........................................179 Obrazy w formularzach...................................................j..........................................179 Obrazy w raportach...................................................j................................................180 Obrazy w formantach...................................................j.............................................180 8 Access 2002. Tworzenie baz danych Rozdział 11. Visual Basic od podszewki ...................................................n.......... 183 Moduły ...................................................j...................................................j......................183 Tworzenie modułu standardowego ...................................................j........................183 Zapisywanie modułu standardowego...................................................j.....................183 Otwieranie modułu standardowego ...................................................j.......................184 Typy procedur ...................................................j...................................................j...........184 Tworzenie podprogramu ...................................................j..............................................186 Wywoływanie podprogramu ...................................................j........................................188 Tworzenie funkcji ...................................................j...................................................j.....189 Wywoływanie funkcji ...................................................j..................................................191 Procedura z parametrami opcjonalnymi...................................................j.......................192 Zmienne...................................................j...................................................j.....................193 Stałe...................................................j...................................................j...........................196 Instrukcja For…Next...................................................j...................................................j.198 Instrukcja Do…Loop...................................................j...................................................j.199 Instrukcja Do…Loop ze słowem kluczowym While i warunkiem na jej początku .199 Instrukcja Do…Loop ze słowem kluczowym While i warunkiem na jej końcu ......200 Instrukcja Do…Loop ze słowem kluczowym Until i warunkiem na jej początku ...201 Instrukcja Do…Loop ze słowem kluczowym Until i warunkiem na jej końcu........202 Instrukcja Select Case ...................................................j..................................................203 Instrukcja If…Then…Else ...................................................j...........................................204 Funkcja IIf ...................................................j...................................................j.................205 Funkcja Choose ...................................................j...................................................j.........206 Funkcja Switch...................................................j...................................................j..........207 Tablice...................................................j...................................................j.......................208 Tablica o rozmiarze stałym...................................................j....................................208 Tablica o rozmiarze dynamicznym...................................................j........................210 Funkcja LBound...................................................j...................................................j..212 Funkcja UBound ...................................................j...................................................j.213 Procedura ze zmienną liczbą argumentów ...................................................j...................214 Funkcja Split ...................................................j...................................................j.............215 Funkcja Join ...................................................j...................................................j..............216 Funkcja Filter ...................................................j...................................................j............217 Instrukcja With…End With ...................................................j.........................................218 Kolekcja ...................................................j...................................................j....................219 Metoda Add ...................................................j...................................................j........220 Metoda Count...................................................j...................................................j......220 Metoda Item ...................................................j...................................................j........220 Metoda Remove ...................................................j...................................................j..220 Instrukcja For Each…Next ...................................................j....................................221 Instrukcja Exit ...................................................j...................................................j...........223 Instrukcja Exit Sub...................................................j.................................................223 Instrukcja Exit Function...................................................j.........................................223 Instrukcja Exit For ...................................................j.................................................224 Instrukcja Exit Do ...................................................j..................................................224 Niestandardowe typy danych ...................................................j.......................................225 Komentarz ...................................................j...................................................j.................227 Znak kontynuacji wiersza kodu...................................................j....................................228 Dwa sposoby przekazywania argumentów do procedury ...............................................229 Rozdział 12. ADOX oraz ADO — interfejs dostępu do danych .............................. 231 Dodawanie referencji do zbioru obiektów ADOX...................................................j.......231 Tworzenie tabeli...................................................j...................................................j........233 Tworzenie klucza podstawowego ...................................................j................................235 Spis treści 9 Usuwanie tabeli ...................................................j...................................................j.........237 Dodawanie rekordu ...................................................j...................................................j...237 Edytowanie rekordu ...................................................j...................................................j..241 Usuwanie rekordu ...................................................j...................................................j.....242 Wyszukiwanie rekordów...................................................j..............................................244 Liczenie rekordów...................................................j...................................................j.....246 Wyświetlanie zbioru rekordów ...................................................j....................................247 Sortowanie rekordów ...................................................j...................................................j248 Filtrowanie rekordów ...................................................j...................................................j250 Tworzenie tabeli klucza obcego...................................................j...................................252 Tworzenie relacji...................................................j...................................................j.......254 Tworzenie kwerendy ...................................................j...................................................j.255 ActiveX Data Objects w bazie danych „Biblioteka” ...................................................j...258 Dodanie klucza obcego do tabeli tblAutorzy...................................................j.........258 Tworzenie tabeli tblKraje ...................................................j......................................259 Tworzenie relacji ...................................................j...................................................j260 Tworzenie kwerendy...................................................j..............................................261 Modyfikowanie formularza frmAutorzy...................................................j................261 Kod odpowiedzialny za aktualizację zawartości pola kombi ...................................263 Biblioteka w działaniu ...................................................j...........................................265 Formularz do usuwania elementów z pola kombi...................................................j........266 Tworzenie formularza do usuwania elementów z pola kombi .................................266 Formularz do usuwania elementów z pola kombi w działaniu.................................267 Rozdział 13. Okna komunikatów ...................................................n..................... 269 Funkcja MsgBox ...................................................j...................................................j.......269 Instrukcja MsgBox ...................................................j...................................................j....273 Okna komunikatów w bazie danych „Biblioteka” ...................................................j.......274 Zastępowanie wbudowanych okien komunikatów niestandardowymi...........................277 Rozdział 14. Filtrowanie rekordów ...................................................n.................. 289 Filtrowanie rekordów wyświetlanych w formularzu ...................................................j...289 Tworzenie tabeli bazy danych ...................................................j...............................289 Tworzenie formularza bazy danych...................................................j.......................290 Filtrowanie według formularza...................................................j..............................293 Filtrowanie według wyboru ...................................................j...................................301 Filtrowanie z wyłączeniem wyboru ...................................................j.......................303 Filtrowanie zaawansowane ...................................................j....................................305 Zapisywanie filtru jako kwerendy ...................................................j.........................307 Załadowanie filtru z kwerendy ...................................................j..............................307 Sortowanie rekordów ...................................................j.............................................307 Filtrowanie rekordów wyświetlanych w raporcie ...................................................j........308 Tworzenie kwerendy...................................................j..............................................308 Tworzenie formularza służącego do ustawiania filtru raportu .................................310 Kod formularza służącego do ustawiania filtru raportu............................................311 Formularz służący do ustawiania filtru raportu w działaniu.....................................314 Rozdział 15. Usprawnianie bazy danych ...................................................n.......... 317 Formatowanie danych wyświetlanych w polach tekstowych .........................................317 Typ danych Tekst lub Nota...................................................j....................................318 Typ danych Liczba lub Walutowy...................................................j.........................318 Typ danych Data/Godzina ...................................................j.....................................319 Typ danych Tak/Nie ...................................................j..............................................319 Tworzenie masek wprowadzania danych...................................................j.....................321 Wartość domyślna ...................................................j...................................................j.....322 10 Access 2002. Tworzenie baz danych Formaty, maska wprowadzania danych oraz wartość domyślna w działaniu.................322 Tworzenie tabeli bazy danych ...................................................j...............................323 Tworzenie formularzy bazy danych...................................................j.......................323 Kod bazy danych...................................................j...................................................j.326 Baza danych w działaniu ...................................................j.......................................328 Kompaktowanie bazy danych ...................................................j......................................329 Rozdział 16. Asystent pakietu Office...................................................n............... 331 Wybieranie postaci i animacji Asystenta pakietu Office ................................................331 Postać Asystenta pakietu Office ...................................................j............................331 Animacja Asystenta pakietu Office ...................................................j.......................332 Dymek Asystenta pakietu Office ...................................................j...........................332 Asystent pakietu Office w działaniu ...................................................j............................334 Asystent pakietu Office a zdarzenia formularza i formantów.........................................347 Rozdział 17. Makra ...................................................n........................................ 349 Akcja OknoKomunikatu ...................................................j..............................................349 Akcja Minimalizuj...................................................j...................................................j.....351 Akcja Zamknij...................................................j...................................................j...........351 Akcja Zakończ...................................................j...................................................j...........352 Makro z warunkami ...................................................j...................................................j..353 Makra a zdarzenia formularza, raportu i formantów...................................................j....355 Makra w działaniu...................................................j...................................................j.....356 Zmiana projektu makra ...................................................j................................................357 Makro AutoExec ...................................................j...................................................j.......357 Rozdział 18. Tworzenie paska menu, paska narzędzi oraz menu kontekstowego .. 359 Tworzenie niestandardowego paska menu...................................................j...................359 Tworzenie pustego paska menu ...................................................j.............................360 Tytuły niestandardowego paska menu...................................................j...................362 Tworzenie niestandardowego paska narzędzi ...................................................j..............371 Tworzenie pustego paska narzędzi ...................................................j........................372 Przyciski niestandardowego paska narzędzi...................................................j..........372 Tworzenie grup przycisków...................................................j...................................380 Tworzenie niestandardowego menu kontekstowego...................................................j....381 Tworzenie pustego menu kontekstowego...................................................j..............381 Elementy niestandardowego menu kontekstowego ..................................................382 Tworzenie grup elementów...................................................j....................................386 Łączenie menu kontekstowego z formularzem lub formantem................................386 Okno dialogowe Uruchamianie...................................................j....................................387 Niestandardowy system menu bazy danych „Biblioteka” w działaniu...........................388 Otwieranie bazy danych z pominięciem ustawień okna dialogowego Uruchamianie ....389 Rozdział 19. Zabezpieczanie bazy danych...................................................n........ 391 Tworzenie grupy roboczej...................................................j............................................392 Zmiana hasła standardowego administratora ...................................................j...............394 Tworzenie nowego administratora ...................................................j...............................394 Usunięcie standardowego administratora z grupy Administjratorzy i przypisanie hasła do nowego administratora...................................................j...........396 Zabezpieczanie bazy danych „Biblioteka”...................................................j...................398 Tworzenie dodatkowych grup...................................................j......................................402 Tworzenie dodatkowych użytkowników ...................................................j.....................402 Przypisywanie uprawnień do grupy ...................................................j.............................403 Przypisywanie użytkowników do grupy ...................................................j......................406 Zabezpieczanie kodu VB bazy danych ...................................................j........................406 Spis treści 11 Zabezpieczona baza danych „Biblioteka” w działaniu ...................................................j407 Usunięcie pliku informacyjnego grupy roboczej zabezpieczającego bazę danych „Biblioteka” ...................................................j.....410 Ponowna aktywacja pliku informacyjnego grupy roboczej zabezpieczającego bazę danych „Biblioteka” ...................................................j.....410 Rozdział 20. Access 2002 a Internet — strony dostępu do danych ..................... 411 Formanty strony dostępu do danych ...................................................j............................411 Źródło rekordów strony dostępu do danych...................................................j.................411 Tworzenie strony dostępu do danych...................................................j...........................413 Atrybuty strony dostępu do danych ...................................................j.............................414 Nagłówek strony dostępu do danych ...................................................j...........................415 Pola strony dostępu do danych...................................................j.....................................415 Formant Nawigacja po rekordach ...................................................j................................416 Hiperłącza na stronach dostępu do danych ...................................................j..................418 Hiperłącze z tekstem ...................................................j..............................................418 Hiperłącze z obrazem...................................................j.............................................418 Tekst przewijany (neon)...................................................j...............................................419 Strona dostępu do danych w działaniu...................................................j.........................420 Skorowidz...................................................n................................... 421 Rozdział 3. Relacje w bazie danych Baza danych „Album muzyczny” zbudowana w rozdziale 1., „Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych”, ma jedną wadę: nie można do niej wprowadzić danych o piosenkach śpiewanych przez piosenkarzy. Aby rozwiązać ten problem, nie wystar- czy dodać pole Piosenka do tabeli tblPiosenkarze, pole tekstowe txtPiosenka do formu- larza frmPiosenkarze i związać ze sobą oba pola. Gdybyś tak zrobił, ilekroć chciałbyś dodać nową piosenkę do bazy danych, musiałbyś wpisać imię i nazwisko piosenkarza oraz wskazać wykonywany przez niego gatunek muzyki, nawet jeżeli dane o piosen- karzu znajdowałyby się już w bazie danych. Zawartość tabeli tblPiosenkarze z polem Piosenka wyglądałaby jak pokazano na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Zawartość tabeli tblPiosenkarze z polem Piosenka Między piosenkarzem a jego piosenkami istnieje relacja jeden-do-wielu: jeden piosen- karz wykonuje wiele piosenek. Relacja jeden-do-wielu istnieje również między autorem a jego dziełami (jeden autor może być twórcą wielu dzieł) oraz między klientami firmy a złożonymi przez nich zamówieniami (jeden klient może z„łożyć wiele zamówień). Aby wyjaśnić sposób tworzenia i działania relacji jeden-do-wielu, zbudujemy bazę da- nych „Biblioteka” służącą do przechowywania danych o autorach i ich dziełach. Rów- nie dobrze mogłaby to być baza danych do przechowywania danych o piosenkarzach i ich piosenkach lub o klientach firmy i złożonych prze„z nich zamówieniach. Uruchom program Access, utwórz nową bazę danych i nada„j jej nazwę $KDNKQVGMC. 74 Access 2002. Tworzenie baz danych Tworzenie tabel bazy danych „Biblioteka” Baza danych „Biblioteka” będzie zawierać tabelę tblAutorzy (rysunek 3.2) do przecho- wywania danych o autorach oraz tabelę tblDzieła (rysunek 3.3) do przechowywania da- nych o ich dziełach. Tabele będą połączone relacją jeden-do-wielu. Rysunek 3.2. Schemat tabeli tblAutorzy Rysunek 3.3. Schemat tabeli tblDzieła 1. Utwórz tabelę tblAutorzy w widoku projektu (rysunek 3.4). Tabela ta składa się z czterech pól: IDautora (typ danych Autonumerowanie), Imię (typ danych Tekst), Nazwisko (typ danych Tekst) oraz NagrodaNobla (typ danych Tak/Nie). Rysunek 3.4. Tabela tblAutorzy w widoku projektu Pole IDautora ustaw jako klucz podstawowy. W sekcji Właściwości pola atrybut Rozmiar pola pola Imię ustaw na wartość 10, atrybut Rozmiar pola pola Nazwisko na wartość 20, a atrybut Wartość domyślna pola NagrodaNobla ustaw na wartość Nie. 2. Utwórz tabelę tblDzieła w widoku projektu (rysunek 3.5). Tabela ta składa się z czterech pól: IDdzieła (typ danych Autonumerowanie), Tytuł (typ danych Tekst), Gatunek (typ danych Tekst) oraz IDautora (typ danych Liczba). Pole IDdzieła ustaw jako klucz podstawowy. W sekcji Właściwości pola atrybut Rozmiar pola pola Gatunek ustaw na wartość 15. Pole IDautora tabeli tblDzieła będzie jej kluczem obcym, co oznacza, że będzie ono połączone z kluczem podstawowym (polem IDautora) tabeli tblAutorzy. Klucz podstawowy tabeli tblAutorzy ma taką samą nazwę jak klucz obcy tabeli tblDzieła (nie jest to jednak wymóg). Jeżeli klucz podstawowy ma typ „danych Autonumerowanie, klucz obcy musi mieć typ danych Liczba. Zapisz i zamknij tabelę tblAutorzy oraz tblDzieła. Rozdział 3. ♦ Relacje w bazie danych 75 Rysunek 3.5. Tabela tblDzieła w widoku projektu Tworzenie relacji Po utworzeniu tabel tblAutorzy oraz tblDzieła należy utworzyć między nimi relację, a do- kładnie mówiąc, między kluczem podstawowym tabeli tblAutorzy (polem IDautora) a kluczem obcym tabeli tblDzieła (polem IDautora). 1. Z menu Narzędzia wybierz pozycję Relacje (rysunek 3.6) lub kliknij przycisk Relacje na pasku narzędzi Baza danych. Rysunek 3.6. Z menu Narzędzia wybierz pozycję Relacje Otworzy się okno Relacje oraz okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Jeżeli okno dialogowe Pokazywanie tabeli nie otworzy się, prawym przyciskiem myszy kliknij okno Relacje i z menu kontekstowego wybierz pozycję Pokaż tabelę. 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli zaznacz tabelę tblAutorzy i kliknij przycisk Dodaj, zaznacz tabelę tblDzieła i kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Okno Relacje wyświetli listę pól tabeli tblAutorzy oraz listę pól tabeli tblDzieła (rysunek 3.7). Nazwy pól kluczy podstawowych mają pogrubio„ną czcionkę. 3. Aby utworzyć relację między tabelą tblAutorzy a tabelą tblDzieła, umieść wskaźnik myszy nad polem IDautora tabeli tblAutorzy, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik do pola IDautora tabeli tblDzieła. Otworzy się okno dialogowe Edytowanie relacji. W oknie tym zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności i kliknij przycisk Utwórz (rysunek 3.8). 76 Access 2002. Tworzenie baz danych Rysunek 3.7. Okno Relacje wyświetla listę pól tabeli tblAutorzy oraz listę pól tabeli tblDzieła Rysunek 3.8. Okno dialogowe Edytowanie relacji Więzy integralności to system reguł dbający o prawidłowość„ związków między rekordami tabel powiązanych relacją i chroniący prze„d przypadkowym usunięciem powiązanych danych. Między tabelami pojawi się linia sprzężenia łącząca kl„ucz podstawowy tabeli tblAutorzy z kluczem obcym tabeli tblDzieła (rysunek 3.9). Tabela tblAutorzy znajduje się po stronie „jeden”, a tabela tblDzieła po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu. Rysunek 3.9. Linia sprzężenia łączy klucz podstawowy tabeli tblAutorzy z kluczem obcym tabeli tblDzieła 4. Aby zamknąć okno Relacje, kliknij jego przycisk X (prawy górny róg). Jeżeli Access zapyta, czy chcesz zapisać zmiany, klikni„j przycisk Tak. Rozdział 3. ♦ Relacje w bazie danych 77 Tworzenie formularzy Jeżeli baza danych zawiera dwie tabele, między którymi istnieje relacja jeden-do-wielu, do wprowadzania i edytowania danych można utworzyć formularz z podformularzem. Podformularz tworzy się tak samo jak formularz, a potem dodaje się go do formularza nadrzędnego. Zaczynamy więc od utworzenia formularza frmAutorzy związanego z ta- belą tblAutorzy oraz formularza frmDzieła związanego z tabelą tblDzieła. Pamiętaj, że przed dodaniem do formularza formantu, możesz zdefiniować jego styl domyślny (zobacz rozdział 1., „Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych”). Jeżeli tego nie zrobisz, formant będzie miał standardowy wygląd nadany mu przez twórców programu Access — np. atrybut Efekt specjalny pola tekstowego będzie usta- wiony na wartość Wklęsły, atrybut Styl obramowania na wartość Przezroczysty, atry- but Kolor obramowania na wartość 0 (czarny), a atrybut Autoetykieta na wartość Tak. Jeżeli atrybut Autoetykieta pola tekstowego lub innego formantu jest ustawiony na wartość Tak, nowo utworzony formant posiada etykietę ze standardowy„m tekstem. Aby usunąć etykietę lub inny formant, zaznacz go i naciśn„ij klawisz Delete. Formularz związany z tabelą po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu Upewnij się, że jest wyświetlona karta Formularze okna bazy danych i kliknij dwa razy opcję Utwórz formularz w widoku projektu. Otworzy się okno projektowe nowego for- mularza. 1. Kliknij selektor formularza i w arkuszu atrybutów atrybut Tytuł ustaw na wartość Biblioteka, atrybut Allow Datasheet View na wartość Nie, atrybut Allow PivotTable View na wartość Nie, atrybut Allow PivotChart View na wartość Nie, atrybut Paski przewijania na wartość Żaden, atrybut Linie podziału na wartość Nie, atrybut Autośrodkowanie na wartość Tak, atrybut Styl obramowania na wartość Cienki, atrybut Przyciski Min Maks na wartość Min włączony, atrybut Szerokość na wartość 12cm, atrybut Źródło rekordów na wartość tblAutorzy, a atrybut Menu skrótów na wartość Nie. Najważniejszym atrybutem formularza jest Źródło rekordów, dzięki któremu formularz można związać ze źródłem danych — w tym przypa„dku z tabelą tblAutorzy. 2. Kliknij selektor sekcji Szczegóły formularza i w arkuszu atrybutów atrybut Wysokość ustaw na wartość 6cm, a atrybut Kolor tła na wartość 16777215 (biały). 3. Dodaj do formularza pole tekstowe, nadaj mu nazwę txtImię (atrybut Nazwa ustaw na wartość txtImię), zwiąż go z polem Imię (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość Imię) i ustaw jego atrybut Tekst etykietki formantu na wartość Wpisz imię autora. Dodaj do formularza drugie pole tekstowe, nadaj mu na„zwę txtNazwisko (atrybut Nazwa ustaw na wartość txtNazwisko), zwiąż go z polem Nazwisko (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość Nazwisko) i ustaw jego 78 Access 2002. Tworzenie baz danych atrybut Tekst etykietki formantu na wartość Wpisz nazwisko autora. Dodaj do formularza pole wyboru, nadaj mu nazwę pwbNobel (atrybut Nazwa ustaw na wartość pwbNobel), zwiąż go z polem NagrodaNobla (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość NagrodaNobla) i ustaw jego atrybut Tekst etykietki formantu na wartość Zaznacz to pole, jeżeli autor jest laureatem nagrody Nobla. Dodaj etykietki opisujące pole tekstowe txtImię, pole tekstowe txtNazwisko oraz pole wyboru pwbNobel i rozmieść je tak, jak pokazano na rysunku 3.10. Rysunek 3.10. Formularz frmAutorzy w widoku projektu 4. Zapisz formularz pod nazwą HTO#WVQT[ i zamknij go. Formularz związany z tabelą po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu Upewnij się, że jest wyświetlona karta Formularze okna bazy danych i kliknij dwa razy opcję Utwórz formularz w widoku projektu. Otworzy się okno projektowe nowego for- mularza. 1. Kliknij selektor formularza i w arkuszu atrybutów atrybut Widok domyślny ustaw na wartość Arkusz danych, atrybut Allow Form View na wartość Nie, atrybut Allow Datasheet View na wartość Tak, atrybut Allow PivotTable View na wartość Nie, atrybut Allow PivotChart View na wartość Nie, atrybut Przyciski nawigacyjne na wartość Nie, atrybut Linie podziału na wartość Nie, atrybut Styl obramowania na wartość Cienki, atrybut Źródło rekordów na wartość tblDzieła, a atrybut Menu skrótów na wartość Nie. Najważniejszym atrybutem formularza jest Źródło rekordów, dzięki któremu formularz można związać ze źródłem danych — w tym przypa„dku z tabelą tblDzieła. 2. Dodaj do formularza pole tekstowe, nadaj mu nazwę txtTytuł (atrybut Nazwa ustaw na wartość txtTytuł) i zwiąż go z polem Tytuł (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość Tytuł). Dodaj do formularza etykietę, wpisz tekst 6[VWđ i ustaw jej atrybut Nazwa na wartość etkTytuł. Zaznacz etykietę etkTytuł i naciśnij Rozdział 3. ♦ Relacje w bazie danych 79 kombinację klawiszy Ctrl+X, aby ją wyciąć. Zaznacz pole tekstowe txtTytuł i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wykleić etykietę i skojarzyć ją z polem tekstowym txtTytuł. Operacja ta jest potrzebna, aby pierwsza kolumna arkusza wyświetlała nagłówek 6[VWđ, a nie VZV6[VWđ. 3. Dodaj do formularza pole kombi, nadaj mu nazwę lrwGatunek (atrybut Nazwa ustaw na wartość lrwGatunek) i zwiąż go z polem Gatunek (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość Gatunek). Dodaj do formularza etykietę, wpisz tekst )CVWPGM i ustaw jej atrybut Nazwa na wartość etkGatunek. Zaznacz etykietę etkGatunek i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+X, aby ją wyciąć. Zaznacz pole kombi lrwGatunek i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wykleić etykietę i skojarzyć ją z polem kombi lrwGatunek. Operacja ta jest potrzebna, aby druga kolumna arkusza wyświetlała nagłówek )CVWPGM, a nie NTY)CVWPGM. 4. 5. Atrybut Typ źródła wierszy pola kombi lrwGatunek ustaw na wartość Lista wartości, atrybut Źródło wierszy ustaw na wartość Nowela;Opowiadanie; Poezja;Powieść;Sztuka, a atrybut Ogranicz do listy ustaw na wartość Tak. Zapisz formularz pod nazwą HTO KGđC i zamknij go (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Formularz frmDzieła w widoku projektu 6. Aby otworzyć (uruchomić) formularz frmDzieła, zaznacz jego nazwę na karcie Formularze okna bazy danych i kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi tego okna. Formularz frmDzieła ma wygląd arkusza danych — jest to efekt ustawienia atrybutu formularza Widok domyślny na wartość Arkusz danych (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Formularz frmDzieła ma wygląd arkusza danych Pierwsza kolumna arkusza danych ma nagłówek Tytuł, druga Gatunek. Porządek kolumn formularza w widoku arkusza danych zależy od kol„ejności dostępu do formantów ustawionej w oknie dialogowym Kolejność dostępu. Aby wyświetlić kolumny w porządku „Gatunek, Tytuł”, otwórz „formularz w widoku projektu, z menu Widok wybierz pozycję Kolejność dostępu i w oknie dialogowym Kolejność dostępu ustaw odpowiednią kolejność formantów (zobacz rozdział 1., „Album muzyczny — Twoja pierwsza baza „danych”). 80 Access 2002. Tworzenie baz danych 7. Aby zmienić krój i rozmiar czcionki formularza frmDzieła, umieść kursor w jednym z jego pól i z listy rozwijanej Czcionka na pasku narzędzi wybierz czcionkę Tahoma, a z listy rozwijanej Rozmiar czcionki wartość 8. Zamknij formularz frmDzieła (nie wpisuj do niego żadnych danych). Tworzenie podformularza Baza danych „Biblioteka” zawiera teraz formularz frmAutorzy związany z tabelą tbl- Autorzy (jest to tabela po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu) oraz formularz frmDzieła związany z tabelą tblDzieła (jest to tabela po stronie „wiele” relacji jeden-do-wie„lu). 1. Aby utworzyć podformularz, upewnij się, że formularz frmDzieła jest zamknięty, otwórz formularz frmAutorzy w widoku projektu, rozmieść okno bazy danych oraz okno projektowe formularza frmAutorzy tak, aby oba były widoczne i przeciągnij ikonę reprezentującą formularz frmDzieła z okna bazy danych na formularz frmAutorzy. Access doda do formularza frmAutorzy podformularz: jest nim formularz frmDzieła umieszczony w formancie podformularz. Po dodaniu pod„formularza rozmiar formularza frmAutorzy może zostać zmieniony. Za pomocą wskaźnika myszy dostosuj rozmiar podformularza, a następnie usta„w rozmiar formularza. 2. Aby zmodyfikować atrybuty podformularza, zaznacz (kliknij„) go i otwórz arkusz atrybutów (naciśnij klawisz F4). Kiedy podformularz jest zaznaczony, arkusz atrybutów wyśw„ietla tytuł Podformularz/Podraport (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Atrybuty podformularza 3. Atrybut Lewy podformularza ustaw na wartość 3cm, atrybut Górny na wartość 2,5cm, atrybut Szerokość na wartość 8cm, atrybut Wysokość na wartość 3cm, atrybut Efekt specjalny na wartość Płaski, a atrybut Kolor obramowania na wartość 16711680. Z lewej strony podformularza dodaj etykietkę z napisem KGđC (rysunek 3.14). Zapisz i zamknij formularz frmAutorzy. 4. 5. Rozdział 3. ♦ Relacje w bazie danych 81 Rysunek 3.14. Formularz frmAutorzy z podformularzem (formularzem frmDzieła) Formularz z podformularzem w działaniu Aby uruchomić formularz frmAutorzy, zaznacz jego nazwę na karcie Formularze okna bazy danych i kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi tego okna. Otworzy się for- mularz frmAutorzy (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Formularz z podformularzem w działaniu Aby zmodyfikować szerokość kolumn podformularza, umieść wskaźnik myszy nad linią rozdzielającą nagłówek Tytuł od nagłówka Gatunek (wskaźnik przyjmie postać dwu- kierunkowej strzałki), naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Zmiana szerokości kolumn podformularza Wpisz imię autora w polu tekstowym Imię, np. 9KNNKCO, i naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego pola. Wpisz nazwisko autora w polu tekstowym Nazwisko, np. (CWNMPGT, i naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola wyboru Nagroda Nobla?. Naci- śnij spację, aby zaznaczyć pole wyboru (William Faulkner otrzymał nagrodę Nobla 82 Access 2002. Tworzenie baz danych w 1949), a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Tytuł podformularza. Wpisz tytuł, np. ĦYKCVđQħèYUKGTRPKW, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Gatu- nek, i z listy rozwijanej wybierz jeden z gatunków, np. Powieść (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Rekord podczas edycji Teraz możesz dodać następny tytuł do bieżącego autora lub utworzyć rekord dla no- wego autora. Lista rozwijana Gatunek wyświetla wartości: Nowela, Opowiadanie, Poezja, Powieść oraz Sztuka (rysunek 3.18) — jest to efekt przypisania tych wartości do atrybutu Źró- dło wierszy pola kombi lrwGatunek. Rysunek 3.18. Lista rozwijana Gatunek Aby usunąć bieżący rekord, kliknij selektor rekordu i nac„iśnij klawisz Delete. W przypadku próby usunięcia rekordu nadrzędnego posiadającego co najmniej jeden rekord podrzędny, Access wyświetli komunikat, że nie można usunąć rekordu nadrzęd- nego powiązanego z rekordem lub rekordami podrzędnymi (rysunek 3.19). Jest to efekt zaznaczenia pola wyboru Wymuszaj więzy integralności okna dialogowego Edytowanie relacji (rysunek 3.8). Rysunek 3.19. Nie można usunąć rekordu nadrzędnego posiadającego co najmniej jeden rekord podrzędny Rekord nadrzędny jest przechowywany w tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do- -wielu — w tym przypadku jest on przechowywany w tabeli tblAutorzy i wyświetlany w formularzu frmAutorzy. Rekord podrzędny jest przechowywany w tabeli po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu — w tym przypadku jest on przechowywany w tabeli tblDzieła i wyświetlany w podformularzu (formularzu frmDzieła). Rozdział 3. ♦ Relacje w bazie danych 83 Aby usunąć rekord nadrzędny, najpierw trzeba usunąć jego rekordy podrzędne. Aby usu- nąć rekord podrzędny, kliknij jego selektor (szary prostokąt na lewo od pierwszej ko- lumny arkusza danych) i naciśnij klawisz Delete. Aby można było usunąć rekord nadrzędny posiadający rekord lub zbiór rekordów pod- rzędnych, upewnij się, że wszystkie tabele i formularze są zamknięte, otwórz okno Re- lacje (z menu Narzędzia wybierz pozycję Relacje), prawym przyciskiem myszy kliknij linię sprzężenia łączącą tabelę tblAutorzy z tabelą tblDzieła, z menu kontekstowego wybierz pozycję Edytuj relację (rysunek 3.20), w oknie dialogowym Edytowanie relacji zaznacz pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne i kliknij przycisk OK. Rysunek 3.20. Aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie relacji, wybierz pozycję Edytuj relację Funkcja kaskadowego usuwania rekordów pokrewnych może spowodować przypad- kowe usunięcie powiązanych danych, dlatego nie będziemy jej stosować w bazach da- nych prezentowanych w tej książce. Jeżeli w oknie dialogowym Edytowanie relacji zaznaczysz pole wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne, ilekroć zmodyfikujesz wartość klucza podstawowego tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu, Access zaktualizuje wartość klucza obcego tabeli po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku klucza podstawowego, który można modyfiko- wać, np. wtedy, gdy kluczem podstawowym jest pole z numerem PESEL. Jednak tabela tblAutorzy posiada klucz podstawowy, którego wartość jest generowana automatycz- nie. Jeżeli pole klucza podstawowego tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu ma typ danych Autonumerowanie, nie ma potrzeby zaznaczać pola wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Informacje o zastępowaniu wbudowanych komunikatów bardziej przyjaznymi zawie- ra rozdział 13., „Okna komunikatów”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2002. Tworzenie baz danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: