Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 005832 21750796 na godz. na dobę w sumie
Access 2003 PL. Biblia - książka
Access 2003 PL. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 1352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-381-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bazy danych bywają skomplikowane. Właśnie dlatego, by zrozumieć jak funkcjonują i nauczyć się wykorzystywać ich możliwości, potrzebujesz wskazówek ekspertów, jakimi niewątpliwie są autorzy tego obszernego podręcznika. Jeżeli po raz pierwszy zetknąłeś się z Accessem, docenisz uwagę, jaką w niniejszej książce poświęcono wyjaśnieniu terminologii oraz przekazaniu podstawowych wiadomości na temat baz danych. Jeśli znasz poprzednie wersje programu, możesz od razu przejść do opisu tych funkcji, które w Accessie 2003 są nowe, np. szerszego wykorzystania języka XML i usług WWW.

Choć kolejne rozdziały opisują coraz to bardziej zaawansowane tematy, nie musisz czytać książki 'od deski do deski'. Każdy z rozdziałów możesz traktować samodzielnie, wybierając rozdziały i zagadnienia według uznania (pomocny w tym może być bardzo szczegółowy spis treści, pozwalający na łatwe zlokalizowanie interesującego tematu).

W tej książce znajdziesz pełny opis programu Access 2003

Kupując tę książkę, zdobędziesz kompletne źródło informacji na temat jednego z najpopularniejszych systemów bazodanowych. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć w Accesie prostą bazę danych, czy też planujesz wykorzystanie go jako podstawy do budowy zaawansowanego systemu, nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych podręczników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Access 2003 PL. Biblia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Autorzy: Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon T³umaczenie: Jaros³aw Gierlicki, (wstêp, rozdz. 1 – 5), Grzegorz Werner (rozdz. 6 – 17), Tomasz Miszkiel (rozdz. 18 – 29), Rados³aw Meryk (rozdz. 30 – 39, dod. A – D) ISBN: 83-7361-381-1 Tytu³ orygina³u: Access 2003 Bible Format: B5, stron: 1352 Bazy danych bywaj¹ skomplikowane. W³aġnie dlatego, by zrozumieæ jak funkcjonuj¹ i nauczyæ siê wykorzystywaæ ich mo¿liwoġci, potrzebujesz wskazówek ekspertów, jakimi niew¹tpliwie s¹ autorzy tego obszernego podrêcznika. Je¿eli po raz pierwszy zetkn¹³eġ siê z Accessem, docenisz uwagê, jak¹ w niniejszej ksi¹¿ce poġwiêcono wyjaġnieniu terminologii oraz przekazaniu podstawowych wiadomoġci na temat baz danych. Jeġli znasz poprzednie wersje programu, mo¿esz od razu przejġæ do opisu tych funkcji, które w Accessie 2003 s¹ nowe, np. szerszego wykorzystania jêzyka XML i us³ug WWW. Choæ kolejne rozdzia³y opisuj¹ coraz to bardziej zaawansowane tematy, nie musisz czytaæ ksi¹¿ki „od deski do deski”. Ka¿dy z rozdzia³ów mo¿esz traktowaæ samodzielnie, wybieraj¹c rozdzia³y i zagadnienia wed³ug uznania (pomocny w tym mo¿e byæ bardzo szczegó³owy spis treġci, pozwalaj¹cy na ³atwe zlokalizowanie interesuj¹cego tematu). FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W tej ksi¹¿ce znajdziesz pe³ny opis programu Access 2003 • Tworzenie tabel, korzystanie z arkuszy danych i praca z wieloma tabelami • Zastosowanie siedmioetapowej metody projektowej do tworzenia baz danych spe³niaj¹cych indywidualne wymagania • Tworzenie formularzy za pomoc¹ kreatorów, tworzenie zwi¹zanych i niezwi¹zanych formularzy oraz weryfikacja poprawnoġci danych • Wykorzystanie jêzyka Visual Basic i programu VBA Editor do automatyzacji dzia³ania Accessa • Zastosowanie jêzyka XML do prostego i zaawansowanego dostêpu do danych • Automatyzacja parametrów kwerend, tworzenie funkcji i procedur oraz programowa obs³uga b³êdów • Wymiana danych z innymi aplikacjami pakietu Office Kupuj¹c tê ksi¹¿kê, zdobêdziesz kompletne ĥród³o informacji na temat jednego z najpopularniejszych systemów bazodanowych. Niezale¿nie od tego, czy chcesz stworzyæ w Accesie prost¹ bazê danych, czy te¿ planujesz wykorzystanie go jako podstawy do budowy zaawansowanego systemu, nie bêdziesz potrzebowa³ ¿adnych dodatkowych podrêczników. • Kompletny opis Accessa 2003 • Ogromna liczba przyk³adów ilustruj¹cych opisywane zagadnienia • Podrêcznik dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych • Bogata zawartoġæ do³¹czonego CD-ROM-u Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ JJ 9UVúR JJ úħè+6YQTGPKGCRNKMCELKLGFPQUVCPQYKUMQY[EJ 2TCECVCDGNCOKKMYGTGPFCOK 4QFKCđ QVQUæFCPG!J Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie...................................................a...52 Co to jest baza danych? ...................................................a...................................................a.............52 Bazy danych, tabele, rekordy, pola i wartości...................................................a..............................53 Korzystanie z więcej niż jednej tabeli ...................................................a................................................56 Praca z wieloma tabelami...................................................a...................................................a..........56 Dlaczego należy tworzyć wiele tabel? ...................................................a.........................................57 Obiekty oraz widoki baz danych Accessa ...................................................a..........................................57 Arkusze danych ...................................................a...................................................a.........................58 Kwerendy i zbiory dynamiczne...................................................a....................................................58 Formularze wprowadzające oraz wyświetlające dane...................................................a..................59 Raporty ...................................................a...................................................a......................................59 Projektowanie obiektów systemu...................................................a.................................................60 Siedmioetapowa metoda projektowania ...................................................a.............................................60 Etap 1. Ogólny projekt systemu — od koncepcji do rzeczywistości ..............................................61 Etap 2. Projektowanie raportów — rozmieszczanie pól ...................................................a..............63 Etap 3. Projektowanie danych — jakie pola utworzyć?...................................................a...............65 Etap 4. Projektowanie tabel i relacji...................................................a.............................................72 Etap 5. Projektowanie pól — reguły sprawdzania poprawności wprowadzanych danych .............75 Etap 6. Projektowanie formularzy — wejście...................................................a..............................78 Etap 7. Projektowanie automatyzacji — menu ...................................................a............................80 4QFKCđ6YQTGPKGKMQPUVTWQYCPKGVCDGN Tworzenie tabel bazy danych ...................................................a.............................................................84 Tworzenie bazy danych ...................................................a...................................................a...................84 Obszar szablonów ...................................................a...................................................a.....................85 Pusta baza danych ...................................................a...................................................a.....................87 Okno bazy danych ...................................................a...................................................a...........................89 Pasek menu Obiekty...................................................a...................................................a..................90 Pasek menu Grupy ...................................................a...................................................a....................91 #EEGUU2.$KDNKC Przyciski paska narzędzi okna bazy danych....................................a................................................91 Pasek narzędzi okna Accessa ...................................................a.......................................................91 Tworzenie nowej tabeli ...................................................a...................................................a...................93 Proces tworzenia struktury tabeli ...................................................a.................................................93 Okno dialogowe Nowa tabela ...................................................a......................................................94 Tworzenie nowej tabeli w widoku arkusza danych..........................................a...............................96 Okno widoku projektu ...................................................a...................................................a.....................98 Używanie paska narzędzi widoku projektu tabeli...................................................a........................99 Praca z polami ...................................................a...................................................a...........................99 Tworzenie tabeli tblKlienci ...................................................a..............................................................103 Pola autonumerowane w Accessie ...................................................a.............................................103 Kończenie tabeli tblKlienci ...................................................a........................................................104 Zmiana struktury tabeli...................................................a...................................................a..................105 Wstawianie nowego pola ...................................................a...................................................a........106 Usuwanie pola ...................................................a...................................................a.........................106 Zmiana położenia pola ...................................................a...................................................a............106 Zmiana nazwy pola ...................................................a...................................................a.................107 Zmiana rozmiaru pola ...................................................a...................................................a.............107 Zmiana typu danych pola ...................................................a...................................................a........107 Właściwości pól...................................................a...................................................a.............................109 Określanie właściwości związanych z rozmiarami pól...................................................a..............111 Używanie formatów ...................................................a...................................................a................112 Wprowadzanie formatów ...................................................a...................................................a........116 Określanie masek wprowadzania ...................................................a...............................................116 Kreator masek wprowadzania ...................................................a....................................................118 Określanie miejsc dziesiętnych ...................................................a..................................................119 Tworzenie tytułu ...................................................a...................................................a.....................119 Ustalanie wartości domyślnej...................................................a.....................................................119 Sprawdzanie poprawności danych ...................................................a.............................................119 Zrozumienie okna właściwości Odnośnik...................................................a..................................122 Określanie klucza głównego...................................................a.............................................................122 Tworzenie klucza unikalnego...................................................a.....................................................123 Tworzenie klucza głównego...................................................a...................................................a....123 Okno indeksów...................................................a...................................................a........................124 Okno właściwości tabeli...................................................a...................................................a..........125 Drukowanie struktury tabeli ...................................................a.............................................................125 Zapisywanie ukończonej tabeli ...................................................a........................................................126 Operacje przeprowadzane na tabelach w oknie bazy danych...................................................a...........126 Zmiana nazwy tabel ...................................................a...................................................a................127 Usuwanie tabel ...................................................a...................................................a........................127 Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych...................................................a..................................127 Kopiowanie tabeli do innej bazy danych ...................................................a...................................128 Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych...................................................a....................................129 4QFKCđ9RTQYCFCPKGFCP[EJFQVCDGNKHQTOWNCT[ Arkusze danych ...................................................a...................................................a.............................132 Okno arkusza danych...................................................a...................................................a.....................133 Poruszanie się w obrębie arkusza danych ...................................................a..................................134 Przyciski nawigacyjne...................................................a...................................................a.............134 Pasek narzędzi arkusza danych ...................................................a..................................................135 5RKUVTGħEK Otwieranie arkusza danych...................................................a...................................................a............137 Wpisywanie nowych danych ...................................................a...................................................a.........138 Zapisywanie rekordu ...................................................a...................................................a...............139 Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych...................................................a...........140 Wpływ właściwości na wpisywane dane ...................................................a...................................140 Operacje przeprowadzane na rekordach w arkuszu danych ...................................................a.............143 Przemieszczanie się pomiędzy rekordami...................................................a..................................144 Wyszukiwanie określonej wartości ...................................................a............................................144 Modyfikowanie wartości w arkuszu danych ...................................................a....................................146 Ręczne zamienianie istniejących wartości ...................................................a.................................147 Modyfikacja istniejącej wartości...................................................a................................................147 Pola, których nie można edytować...................................................a.............................................148 Używanie funkcji Cofnij ...................................................a...................................................a...............149 Kopiowanie i wklejanie wartości ...................................................a.....................................................149 Zamienianie wartości...................................................a...................................................a.....................149 Dodawanie nowych rekordów ...................................................a...................................................a.......151 Usuwanie rekordów ...................................................a...................................................a.......................151 Dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie kolumn...................................................a.............................152 Usuwanie kolumn w arkuszu danych...................................................a.........................................152 Dodawanie kolumn w arkuszu danych...................................................a.......................................152 Zmienianie nazw pól (nagłówków kolumn)...................................................a...............................152 Wyświetlanie rekordów ...................................................a...................................................a.................153 Zmiana kolejności pól ...................................................a...................................................a.............153 Zmiana szerokości wyświetlanych pól...................................................a.......................................154 Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów ...................................................a............................155 Wyświetlanie linii oddzielających komórki ...................................................a...............................156 Zmiana czcionki ...................................................a...................................................a......................157 Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn ...................................................a.........................................158 Blokowanie kolumn ...................................................a...................................................a................158 Zapisywanie zmienionego układu arkusza...................................................a.................................159 Zapisywanie rekordu ...................................................a...................................................a...............159 Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych ...................................................a.....................159 Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania...................................................a..............................159 Używanie filtrowania według wyboru ...................................................a.......................................160 Używanie filtrowania według formularza...................................................a..................................161 Drukowanie rekordów ...................................................a...................................................a...................162 Drukowanie arkusza danych ...................................................a...................................................a...163 Korzystanie z podglądu wydruku...................................................a...............................................163 4QFKCđ6YQTGPKGTGNCELKQTCKEJHWPMELG Tabele wykorzystywane w bazie danych Komis samochodowy...................................................a......166 Pojęcie kluczy...................................................a...................................................a................................168 Określanie klucza głównego ...................................................a......................................................170 Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych ...................................................a..............171 Tworzenie klucza głównego...................................................a...................................................a....172 Klucze obce ...................................................a...................................................a.............................173 Relacje pomiędzy tabelami...................................................a...................................................a............174 Przegląd relacji ...................................................a...................................................a........................174 Cztery typy relacji pomiędzy tabelami...................................................a.......................................175 #EEGUU2.$KDNKC Więzy integralności ...................................................a...................................................a.......................177 Tworzenie relacji ...................................................a...................................................a...........................178 Korzystanie z okna Relacje ...................................................a........................................................178 Tworzenie relacji pomiędzy tabelami ...................................................a........................................181 Określanie właściwości relacji w oknie dialogowym Edytowanie relacji ....................................182 Dokończenie tworzenia relacji pomiędzy tabelami w systemie Komis samochodowy................186 Zapisywanie relacji pomiędzy tabelami ...................................................a.....................................186 Dodawanie nowych relacji ...................................................a...................................................a......186 Usuwanie istniejących relacji...................................................a.....................................................188 Linie łączące tabele w oknie Relacje ...................................................a.........................................188 Drukowanie raportu relacji...................................................a.........................................................189 Używanie podarkuszy danych ...................................................a..........................................................189 Definiowanie podarkuszy danych ...................................................a..............................................190 4QFKCđ9[ħYKGVNCPKGY[DTCP[EJFCP[EJCRQOQEæMYGTGPF  Pojęcie kwerendy...................................................a...................................................a...........................194 Co to jest kwerenda? ...................................................a...................................................a...............194 Typy kwerend...................................................a...................................................a..........................196 Możliwości kwerend ...................................................a...................................................a...............197 Jak działają zbiory dynamiczne?...................................................a................................................198 Tworzenie kwerendy ...................................................a...................................................a.....................199 Wybieranie tabel ...................................................a...................................................a.....................200 Używanie okna kwerendy ...................................................a...................................................a.......201 Poruszanie się w obrębie okna widoku projektu kwerendy ...................................................a.......202 Używanie paska narzędzi projektu kwerendy ...................................................a............................202 Korzystanie z obszaru QBE okna projektu kwerendy ...................................................a...............203 Wybieranie pól ...................................................a...................................................a..............................203 Dodawanie pojedynczego pola...................................................a...................................................204 Dodawanie wielu pól...................................................a...................................................a...............205 Dodawanie wszystkich pól tabeli ...................................................a...............................................206 Wyświetlanie zbioru dynamicznego...................................................a.................................................207 Praca z arkuszem danych ...................................................a...................................................a........208 Modyfikacja danych na arkuszu danych kwerend ...................................................a.....................208 Powrót do projektu kwerendy ...................................................a....................................................208 Praca z polami ...................................................a...................................................a...............................208 Zaznaczanie pól...................................................a...................................................a.......................208 Zmiana kolejności pól ...................................................a...................................................a.............209 Zmiana rozmiaru kolumn w widoku projektu...................................................a............................210 Usuwanie pól...................................................a...................................................a...........................210 Wstawianie pól ...................................................a...................................................a........................211 Zmiana nazw wyświetlanych pól ...................................................a...............................................211 Wyświetlanie nazw tabel...................................................a...................................................a.........211 Wyświetlanie pól...................................................a...................................................a.....................212 Zmiana kolejności sortowania ...................................................a..........................................................213 Określenie sortowania ...................................................a...................................................a.............213 Wyświetlanie tylko wybranych rekordów ...................................................a........................................215 Kryteria dla rekordów ...................................................a...................................................a.............215 Definiowanie prostych kryteriów znakowych...................................................a............................215 Definiowanie prostych kryteriów innych typów ...................................................a........................217 Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend ...................................................a....................................218 Zapisywanie kwerendy ...................................................a...................................................a..................219 5RKUVTGħEK Dodawanie więcej niż jednej tabeli do kwerendy ...................................................a............................219 Obszar Tabele/kwerendy okna projektu kwerendy ...................................................a..........................221 Linie sprzężeń ...................................................a...................................................a.........................221 Zmiana rozmiaru obszaru Tabele/kwerendy ...................................................a..............................222 Operacje na oknach list pól ...................................................a........................................................223 Przesuwanie tabel ...................................................a...................................................a....................224 Usuwanie tabel ...................................................a...................................................a........................224 Dodawanie kolejnych tabel ...................................................a...................................................a.....224 Zmiana rozmiaru okien zawierających listy pól...................................................a.........................224 Dodawanie pól z więcej niż jednej tabeli ...................................................a.........................................225 Dodanie pojedynczego pola ...................................................a...................................................a....225 Przeglądanie nazw tabel ...................................................a...................................................a..........225 Dodanie kilku pól równocześnie ...................................................a................................................227 Dodanie wszystkich pól z tabeli...................................................a.................................................227 Ograniczenia dla kwerend opartych na wielu tabelach ...................................................a....................228 Ograniczenia modyfikacji ...................................................a...................................................a.......228 Obchodzenie ograniczeń dla kwerend...................................................a........................................228 Tworzenie sprzężeń (złączeń) w kwerendach ...................................................a..................................231 Sprzęganie tabel ...................................................a...................................................a......................231 Określenie typu sprzężenia...................................................a.........................................................233 Usuwanie sprzężeń ...................................................a...................................................a..................234 Typy sprzężeń tabel ...................................................a...................................................a.......................234 Sprzężenia wewnętrzne ...................................................a...................................................a...........235 Zmiana właściwości sprzężenia ...................................................a.................................................236 Sprzężenia wewnętrzne oraz zewnętrzne ...................................................a...................................237 Tworzenie iloczynu kartezjańskiego ...................................................a..........................................240 4QFKCđ7ľ[YCPKGQRGTCVQTÎYKY[TCľGē YMYGTGPFCEJY[DKGTCLæE[EJFCPGYKGNWVCDGN  Co to są operatory? ...................................................a...................................................a........................242 Typy operatorów ...................................................a...................................................a.....................242 Kiedy używa się operatorów? ...................................................a....................................................242 Operatory matematyczne...................................................a...................................................a.........243 Operatory relacyjne ...................................................a...................................................a.................246 Operatory łańcuchowe...................................................a...................................................a.............248 Operatory logiczne (bulowskie) ...................................................a.................................................250 Operatory różne...................................................a...................................................a.......................253 Priorytet operatorów...................................................a...................................................a................254 Kwerendy — od prostych do złożonych ...................................................a..........................................256 Używanie w kwerendach operatorów porównania ...................................................a....................256 Złożone kryteria wyboru ...................................................a...................................................a.........258 Używanie funkcji w kwerendach wybierających...................................................a.......................261 Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających ...................................................a............261 Wpisywanie kryteriów jednowartościowych...................................................a....................................261 Wprowadzanie kryteriów znakowych (Tekst lub Nota)...................................................a.............262 Operator Like i symbole wieloznaczne ...................................................a......................................263 Określanie wartości niepasujących ...................................................a............................................267 Wprowadzanie kryteriów liczbowych (Liczba, Waluta, Autonumerowanie)...............................268 Wprowadzanie kryteriów logicznych (Tak/Nie)...................................................a........................269 Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE ...................................................a...............................269 #EEGUU2.$KDNKC Wprowadzanie wielu kryteriów w jednym polu...................................................a...............................269 Operacja Or ...................................................a...................................................a.............................270 Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or...................................................a...........270 Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBE)...................................................a....................271 Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In...................................................a.............271 Operacja And...................................................a...................................................a...........................272 Określanie zakresu za pomocą operatora And ...................................................a...........................273 Używanie operatora Between...And...................................................a...........................................273 Wyszukiwanie danych o wartości Null ...................................................a......................................274 Wprowadzanie kryteriów w wielu polach ...................................................a........................................275 Używanie operacji And i Or w polach kwerendy ...................................................a......................275 Określanie kryteriów And w wielu polach kwerendy ...................................................a................276 Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy...................................................a...................277 Używanie operacji And oraz Or na różnych polach................................................a......................278 Kwerenda złożona w wielu wierszach ...................................................a.......................................278 Tworzenie w kwerendzie pola obliczeniowego...................................................a................................279 4QFKCđ2TCECFCP[OKGYPúVTP[OKJ Access i dane zewnętrzne ...................................................a...................................................a..............282 Typy danych zewnętrznych...................................................a...................................................a.....282 Metody pracy z danymi zewnętrznymi ...................................................a......................................282 Dołączać czy importować dane? ...................................................a................................................283 Dołączanie danych zewnętrznych ...................................................a....................................................286 Typy systemów zarządzania bazami danych............................................a.....................................286 Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa ...................................................a.........................289 Dołączanie baz danych (tabel) dBASE ...................................................a......................................290 Dołączanie tabel Paradoksa...................................................a........................................................293 Dołączanie tabel które nie są bazami danych...................................................a.............................295 Rozdzielanie bazy danych Accessa na dwie połączone bazy danych ...........................................299 Praca z dołączonymi tabelami ...................................................a..........................................................302 Ustawianie właściwości widoku ...................................................a................................................302 Ustawianie relacji ...................................................a...................................................a....................303 Ustawianie łączy między tabelami zewnętrznymi ...................................................a.....................303 Używanie tabel zewnętrznych w kwerendach.............................................a..................................304 Zmiana nazwy tabeli ...................................................a...................................................a...............304 Optymalizowanie dołączonych tabel ...................................................a.........................................305 Usuwanie odwołania do dołączonej tabeli ...................................................a.................................306 Przeglądanie lub zmienianie informacji o dołączonych tabelach .................................................306 Importowanie danych zewnętrznych ...................................................a................................................307 Importowanie innych obiektów Accessa...................................................a....................................308 Importowanie tabel z innych baz danych przeznaczonych dla komputerów PC ..........................309 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego...............................................a............................310 Importowanie danych z plików edytora tekstu ...................................................a..........................313 Importowanie danych z plików tekstowych...................................................a...............................314 Importowanie tabel HTML ...................................................a...................................................a.....324 Modyfikowanie zaimportowanych elementów tabeli ...................................................a................324 Rozwiązywanie problemów z importem...................................................a....................................324 Eksportowanie do formatów zewnętrznych ...................................................a.....................................326 Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa ...................................................a..........326 Eksportowanie obiektów do innych zewnętrznych baz danyach albo do plików Excela, HTML i tekstowych ...................................................a..........................327 5RKUVTGħEK úħè++6YQTGPKGCRNKMCELKLGFPQUVCPQYKUMQY[EJ -QPUVTWQYCPKGHQTOWNCT[KTCRQTVÎY  4QFKCđ CUVQUQYCPKCHQTOWNCT[KHQTOCPVÎY  Formularze...................................................a...................................................a.....................................331 Podstawowe typy formularzy...................................................a.....................................................332 Czym formularze różnią się od arkuszy danych?...................................................a.......................335 Tworzenie formularza za pomocą funkcji Autoformularz ...................................................a.........336 Formanty formularza ...................................................a...................................................a.....................338 Co to jest formant? ...................................................a...................................................a........................339 Typy formantów ...................................................a...................................................a......................339 Standardy korzystania z formantów ...................................................a.................................................341 Formant etykiety ...................................................a...................................................a.....................342 Formant pola tekstowego ...................................................a...................................................a........343 Przyciski przełącznika, pola opcji i pola wyboru...................................................a.......................343 Pole grupy ...................................................a...................................................a...............................345 Pola listy ...................................................a...................................................a..................................345 Pola kombi...................................................a...................................................a...............................346 Formant karty ...................................................a...................................................a..........................347 4QFKCđ6YQTGPKGKOQF[HKMQYCPGHQTOWNCT[KHQTOCPVÎY  Tworzenie formularzy za pomocą kreatorów ...................................................a...................................350 Tworzenie nowego formularza...................................................a...................................................350 Wybieranie typu i źródła danych nowego formularza ...................................................a...............351 Wybieranie pól ...................................................a...................................................a........................351 Wybieranie układu formularza...................................................a...................................................353 Wybieranie stylu formularza ...................................................a......................................................354 Tworzenie tytułu formularza ...................................................a......................................................354 Dokańczanie formularza ...................................................a...................................................a.........355 Zmienianie projektu formularza ...................................................a.......................................................355 Używanie okna formularza...................................................a...................................................a............357 Pasek narzędzi Formularz ...................................................a...................................................a.......357 Nawigacja pomiędzy polami ...................................................a...................................................a...357 Nawigacja między rekordami...................................................a.....................................................358 Wyświetlanie danych na formularzu ...................................................a................................................359 Praca z obrazami i obiektami OLE ...................................................a............................................359 Wprowadzanie danych w polu typu Nota ...................................................a..................................360 Przełączanie się do widoku arkusza danych..........................................a........................................361 Zapisywanie rekordu i formularza...................................................a....................................................361 Drukowanie formularza ...................................................a...................................................a.................361 Okno podglądu wydruku ...................................................a...................................................a.........362 Tworzenie nowych formantów ...................................................a.........................................................363 Zmiana rozmiaru obszaru formularza ...................................................a........................................364 Dwa sposoby dodawania formantów ...................................................a.........................................364 Przeciąganie nazwy pola z okna listy pól...................................................a...................................365 Tworzenie formantów niezwiązanych za pomocą przybornika ...................................................a.366 Zaznaczanie formantów...................................................a...................................................a.................368 Usuwanie zaznaczenia formantów ...................................................a.............................................368 Zaznaczanie jednego formantu...................................................a...................................................369 Zaznaczanie wielu formantów ...................................................a...................................................369 #EEGUU2.$KDNKC Manipulowanie formantami ...................................................a...................................................a..........369 Zmiana rozmiaru formantu...................................................a...................................................a......370 Przenoszenie formantu ...................................................a...................................................a............370 Wyrównywanie formantów...................................................a...................................................a.....371 Zmienianie rozmiaru formantów...................................................a................................................373 Grupowanie formantów...................................................a...................................................a...........374 Usuwanie formantu ...................................................a...................................................a.................375 Dołączanie etykiety do formantu ...................................................a...............................................375 Kopiowanie formantu...................................................a...................................................a..............375 4QFKCđ6YQTGPKGHQTOWNCT[YKæCP[EJ KTQOKGUECPKGHQTOCPVÎY J Tworzenie formularza do wprowadzania danych...................................................a.............................378 Tworzenie nowego, pustego formularza ...................................................a....................................378 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego formularza...................................................a.......................379 Okna projektu ...................................................a...................................................a..........................381 Tworzenie formularza związanego ...................................................a............................................383 Zapisywanie formularza ...................................................a...................................................a..........384 Praca z właściwościami formantu ...................................................a..............................................385 Praca z właściwościami formularza ...................................................a...........................................390 Umieszczanie pól związanych na formularzu ...................................................a..................................399 Wyświetlanie listy pól ...................................................a...................................................a.............399 Wybieranie pól do umieszczenia na formularzu ...................................................a........................400 Dodawanie nagłówka lub stopki formularza ...................................................a....................................401 Praca z etykietami i polami tekstowymi...................................................a...........................................402 Tworzenie etykiet niedołączonych...................................................a.............................................402 Modyfikowanie tekstu w etykiecie lub polu tekstowym...................................................a............403 Modyfikowanie formatu tekstu w formancie ...................................................a.............................404 Zmiana rozmiaru pola tekstowego lub etykiety ...................................................a.........................404 Usuwanie formantu ...................................................a...................................................a.................406 Przesuwanie etykiet i pól tekstowych ...................................................a........................................407 Modyfikowanie wyglądu wielu formantów ...................................................a...............................408 Zmiana typu formantu ...................................................a...................................................a.............409 Określanie kolejności dostępu ...................................................a..........................................................409 Używanie wielowierszowych pól tekstowych do obsługi pól typu Nota ............................................411 Praca ze związanymi ramkami obiektu ...................................................a............................................412 Tworzenie pola obliczeniowego ...................................................a.......................................................412 Poprawianie sposobu wyświetlania obrazów ...................................................a...................................413 Drukowanie formularza ...................................................a...................................................a.................415 Przekształcanie formularza w raport ...................................................a................................................415 4QFKCđ QFCYCPKGFQHQTOWNCT[HWPMELK URTCYFCLæE[EJRQRTCYPQħèFCP[EJ  Tworzenie wyrażeń sprawdzających poprawność danych ...................................................a...............418 Tworzenie komunikatów na pasku stanu ...................................................a...................................419 Wprowadzanie wyrażeń sprawdzających poprawność danych na poziomie tabeli ......................419 Wprowadzanie wyrażeń sprawdzających poprawność ...................................................a..............420 Oferowanie wartości do wyboru przy wykorzystaniu grup opcji i pól opcji ......................................421 Tworzenie grup opcji ...................................................a...................................................a..............422 Tworzenie formantów typu Tak/Nie ...................................................a................................................427 Tworzenie pól wyboru ...................................................a...................................................a............428 5RKUVTGħEK Wizualna prezentacja stanu za pomocą przycisku przełącznika ...................................................a......429 Dodawanie mapy bitowej do przycisku przełącznika ...................................................a................430 Praca z polami list i polami kombi ...................................................a...................................................431 Różnice między polami listy a polami kombi ...................................................a............................431 Kwestie projektowe...................................................a...................................................a.................432 Tworzenie i używanie pól kombi ...................................................a.....................................................432 Tworzenie jednokolumnowego pola kombi ...................................................a...............................432 Właściwości pola kombi ...................................................a...................................................a.........434 Tworzenie pola kombi z wieloma kolumnami ...................................................a...........................436 4QFKCđ6YQTGPKGRTQHGULQPCNP[EJHQTOWNCT[KTCRQTVÎY  Jak zmienić formularz dobry w formularz doskonały? ...................................................a....................444 Projektowanie wizualne ...................................................a...................................................a..........445 Używanie okien i paska narzędzi formatowania...................................................a........................445 Tworzenie efektów specjalnych ...................................................a.................................................447 Zmiana koloru tła formularza...................................................a.....................................................449 Poprawianie wyglądu formantów tekstowych...................................................a..................................449 Poprawianie wyglądu etykiet i pól tekstowych...................................................a..........................449 Tworzenie cieniowanego tekstu ...................................................a.................................................449 Inwersja i zmiana kolorów tekstu...................................................a...............................................451 Wyświetlanie właściwości etykiety lub pola tekstowego ...................................................a..........452 Wyświetlanie obrazów na formularzach ...................................................a..........................................455 Linie i prostokąty...................................................a...................................................a...........................456 Wyróżnianie obszarów formularza...................................................a...................................................458 Dodawanie cienia do formantu ...................................................a..................................................459 Uwypuklanie grupy formantów ...................................................a.................................................459 Zmiana linii oddzielającej nagłówek...................................................a..........................................460 Dodawanie mapy bitowej w tle formularza...................................................a......................................460 Autoformatowanie ...................................................a...................................................a.........................461 Dostosowywanie i dodawanie nowych typów autoformatowania ................................................462 Kopiowanie formatów między formantami ...................................................a...............................463 4QFKCđ6YQTGPKGTCRQTVÎYJ Podstawowe informacje o raportach...................................................a.................................................466 Dostępne typy raportów ...................................................a...................................................a..........466 Różnice między raportami a formularzami ...................................................a................................469 Procedura tworzenia raportu ...................................................a......................................................469 Tworzenie raportów za pomocą kreatorów ...................................................a......................................471 Tworzenie nowego raportu...................................................a...................................................a......471 Wybieranie źródła danych...................................................a...................................................a.......472 Wybieranie pól ...................................................a...................................................a........................472 Wybieranie poziomów grupowania ...................................................a...........................................473 Definiowanie opcji grupowania ...................................................a.................................................474 Wybieranie kolejności sortowania ...................................................a.............................................474 Wybieranie opcji podsumowania ...................................................a...............................................475 Wybieranie układu raportu...................................................a...................................................a......476 Wybieranie stylu raportu ...................................................a...................................................a.........476 Otwieranie projektu raportu ...................................................a.......................................................477 Okno podglądu wydruku ...................................................a...................................................a.........477 Okno raportu projektu ...................................................a...................................................a.............479 #EEGUU2.$KDNKC Drukowanie raportu ...................................................a...................................................a.......................479 Zapisywanie raportu ...................................................a...................................................a......................480 Rozpoczęcie od pustego formularza...................................................a.................................................480 Pasek narzędzi Projekt raportu ...................................................a...................................................481 Podstawowe pojęcia związane z raportami ...................................................a......................................482 Sposób przetwarzania danych w sekcjach................................................a.....................................482 Sekcje raportu...................................................a...................................................a..........................484 Tworzenie nowego raportu ...................................................a...................................................a............487 Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z kwerendą ...................................................a...............489 Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu ...................................................a.........................489 Umieszczanie pól na raporcie ...................................................a....................................................492 Zmiana rozmiaru sekcji ...................................................a...................................................a...........494 Praca z niedołączonymi etykietami i tekstem ...................................................a............................495 Praca z polami tekstowymi i dołączonymi do nich etykietami ...................................................a..496 Zmienianie właściwości etykiet i pól tekstowych...................................................a......................503 Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych...................................................a.............................505 Sortowanie i grupowanie danych ...................................................a...............................................505 Wprowadzanie podziału na strony ...................................................a.............................................511 Dopracowywanie raportu ...................................................a...................................................a..............512 Modyfikowanie nagłówka strony...................................................a...............................................513 Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy ...................................................a..................................515 Zmienianie właściwości obrazu i sekcji szczegółów ...................................................a.................515 Tworzenie standardowej stopki strony...................................................a.......................................517 Zapisywanie raportu ...................................................a...................................................a................519 4QFKCđ2TCECRQFHQTOWNCTCOK J Co to jest podformularz? ...................................................a...................................................a...............521 Dane używane na formularzu faktury sprzedaży ...................................................a.......................523 Tworzenie podformularzy za pomocą Kreatora formularzy ...................................................a............525 Tworzenie formularza i wybieranie Kreatora formularzy...................................................a..........525 Wybieranie pól formularza głównego...................................................a........................................526 Wybieranie tabeli lub kwerendy podformularza ...................................................a........................526 Wybieranie pól podformularza...................................................a...................................................527 Wybieranie układu danych na formularzu ...................................................a.................................527 Wybieranie układu podformularza...................................................a.............................................529 Wybieranie stylu formularza ...................................................a......................................................529 Wybieranie tytułu formularza ...................................................a....................................................529 Wyświetlanie formularza ...................................................a...................................................a........530 Wyświetlanie projektu formularza głównego ...................................................a............................531 Łączenie formularza i podformularza ...................................................a........................................532 Wyświetlanie projektu podformularza ...................................................a.......................................533 Tworzenie formularza Faktura sprzedaży ...................................................a........................................534 Tworzenie pola kombi pobierającego dane...................................................a................................535 Wyświetlanie danych z i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2003 PL. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: