Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 005622 21340195 na godz. na dobę w sumie
Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-226-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka przeznaczona jest dla początkujących użytkowników programu MS Access (najpopularniejszej aplikacji służącej do tworzenia baz danych) i doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, które Czytelnik zapewne wykona w przyszłości. Zamieszczone ćwiczenia ułożono w takiej kolejności, by w trakcie ich wykonywania poznawać kolejne narzędzia programu. Układ zaproponowany przez autora gwarantuje, że studiowanie kolejnych partii materiału odbywać się będzie bez zbędnych przeskoków myślowych i nieustającej wędrówki po kolejnych rozdziałach.

Ćwiczenia z Accessa 2003 PL mogą stanowić zarówno materiał do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczną dla uczestników kursów komputerowych, uczniów oraz studentów.

Poznasz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Marcin Szeliga ISBN: 83-7361-226-2 Format: B5, stron: 144 Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników programu MS Access (najpopularniejszej aplikacji s³u¿¹cej do tworzenia baz danych) i doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, które Czytelnik zapewne wykona w przysz³oġci. Zamieszczone æwiczenia u³o¿ono w takiej kolejnoġci, by w trakcie ich wykonywania poznawaæ kolejne narzêdzia programu. Uk³ad zaproponowany przez autora gwarantuje, ¿e studiowanie kolejnych partii materia³u odbywaæ siê bêdzie bez zbêdnych przeskoków myġlowych i nieustaj¹cej wêdrówki po kolejnych rozdzia³ach. Æwiczenia z Accessa 2003 PL mog¹ stanowiæ zarówno materia³ do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczn¹ dla uczestników kursów komputerowych, uczniów oraz studentów. Poznasz: • Tworzenie i konfigurowanie baz danych • Projektowanie tabel • Konstruowanie relacji miêdzy tabelami • Wyszukiwanie danych za pomoc¹ kwerend • Wprowadzanie danych przy u¿yciu formularzy • Tworzenie raportów z wyszukanych danych • Dostêp do baz z poziomu sieci WWW • Pisanie w³asnych makrodefinicji IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Baza danych ...................................................z...................................................z.. ........................................ 9 Rozdział 2. Tabele...................................................z...................................................z....... ..............................................23 Rozdział 3. Relacje...................................................z...................................................z...... ............................................ 39 Rozdział 4. Kwerendy...................................................z...................................................z..... ........................................ 53 Rozdział 5. Formularze ...................................................z...................................................z... ........................................ 73 Rozdział 6. Raporty...................................................z...................................................z...... ............................................. 91 Rozdział 7. Strony dostępu do danych...................................................z........................................................... 103 Rozdział 8. Makra...................................................z...................................................z........ ........................................... 109 Rozdział 9. Moduły...................................................z...................................................z....... ........................................... 115 Dodatek A Co nowego?...................................................z...................................................z..... ................................. 135 Rozdział 4. Kwerendy Podzielenie zapisanych w bazie danych pomiędzy odpowiednie tabele wyeliminowało dane nadmiarowe, ale utrudniło użytkownikom pobieranie interesujących ich w danym momencie informacji. Na przykład, aby odczytać nazwisko reżysera i tytuły wyreżyse- rowanych przez niego filmów, trzeba odwołać się do dwóch powiązanych ze sobą tabel. Również modyfikowanie, wstawianie i usuwanie danych zostało utrudnione (np. niemoż- liwe jest usunięcie rekordu z tabeli podrzędnej, jeżeli klucz podstawowy tego rekordu występuje choć raz w tabeli nadrzędnej). Kolejny typ obiektów bazy danych programu Access — kwerendy — pozwala na zautomatyzowanie operacji pobierania i modyfikowania zapisanych w tabelach danych. Wszystkie systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, w tym Access, umożli- wiają pobieranie i modyfikowanie danych za pomocą instrukcji strukturalnego języka zapytań (SQL), a kwerendy są właśnie zapisanymi w bazie danych instrukcjami tego języka. W zależności od rodzaju wykonywanej przez kwerendę oaperacji, dzieli się je na: (cid:1) kwerendy wybierające dane (instrukcje SELECT języka SQL), (cid:1) kwerendy krzyżowe (instrukcje SELECT języka SQL uzupełnione o charakterystyczną dla SZBD Access funkcję TRANSFORM), (cid:1) kwerendy tworzące tabele (instrukcje SELECT INTO języka SQL), (cid:1) kwerendy aktualizujące istniejące dane (instrukcje aUPDATE języka SQL), (cid:1) kwerendy dołączające dane (instrukcje INSERT INTO języka SQL), (cid:1) kwerendy usuwające istniejące dane (instrukcje DELETE języka SQL). 54 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Kwerendy wybierające dane Najczęściej wykorzystywaną i najbardziej rozbudowaną instrukcją języka SQL jest in- strukcja SELECT, której w SZBD odpowiadają kwerendy wybierające dane (ten typ jest typem domyślnym nowo tworzonych kwerend). Kwerendy tego typu pobierają dane zapisane w tabelach, przekształcają je lub wyliczają na ich podstawie dane pochodne (np. na podstawie ceny towaru SZBD Access może wyliczyć awartość podatku). Ćwiczenie 4.1. Wybieranie kolumn z tabeli. Stosunkowo rzadko użytkownika interesują wszystkie zapisane w tabeli dane o danym obiekcie. Na przykład, jeżeli w danym momencie interesuje go, kto pożyczył film o określo- nym tytule, to prawdopodobnie nie chce on znać daty produkcji filmu, a jedynie jego tytuł i nazwisko pożyczającej go osoby. Aby za pomocą kreatora utworzyć kwerendę wybierającą dane zapisane w określonych kolumnach tabeli: 1. 2. 3. 4. Uruchom bazę danych Filmoteka. Z wyświetlanej w głównym oknie bazy danych listy typówa obiektów wybierz Kwerendy i dwukrotnie kliknij opcję Utwórz kwerendę za pomocą kreatora. W polu kombi Tabele/Kwerendy wybierz tabelę źródłową (tabelę, w której znajdują się pobierane w ramach kwerendy dane). W tym przypadaku będzie to tabela Film. Z listy dostępnych pól wybierz kolumny Tytul i DataPr (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Pierwszym krokiem pracy kreatora kwerend jest wybór danych źródłowych 5. Podaj nazwę nowej kwerendy (Film_Tytul) i zakończ pracę kreatora, otwierając kwerendę. Na ekranie zostanie wyświetlona lista tytaułów filmów i dat ich produkcji. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 55 6. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL (aby wyświetlić listę dostępnych dla kwerend widoków, należy kliknąć znajdującą się w lewym górnym arogu ekranu, tuż obok ikony Widok, skierowaną w dół strzałkę). Tworząca kwerendę instraukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN(KNO CVC2T (41/(KNO 7. Zamknij okno kwerendy. Ćwiczenie 4.2. Wyrażenia arytmetyczne. Na podstawie przechowywanych w bazie danych SZBD może wyliczyć dane pochodne. Dane te mogą być wyliczone na podstawie danych zapisanych w pojedynczych polach (np. podwojona cena zakupu filmów, ostatnia litera nazwiska reżysera filmu) albo na pod- stawie danych zapisanych w kilku polach. Aby pokazać tę możliwość, dodamy do defi- nicji tabeli Film kolumnę typu liczbowego (Zysk), w której będziemy zapisywać osią- gnięty z wypożyczania danego filmu zysk. W tym celu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wyświetl widok projektu tabeli Film. Kliknij prawym przyciskiem myszy na polu znajdującyam się poniżej pola Cena i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstaw wiersze. W nowo powstałym polu wpisz nazwę kolumny (Zysk), określ jej typ (Pojedyncza precyzja) i tytuł (Zysk z wypożyczania). Przełącz tabelę Film do widoku arkusza danych, zapisz wprowadzone zmianay i wpisz przykładowe dane do kolumny Zysk. Zamknij okno arkusza danych tabeli Film, na liście typów obiektów wybierz Kwerendy i dwukrotnie kliknij opcję Utwórz kwerendę w widoku projektu. Dodaj do listy tabel źródłowych kwerendy tabelę Film i zamknij okno Pokazywanie tabeli. W pierwszym polu wyświetlanej w dolnej części ekranu atabeli wybierz nazwę kolumny tabeli przechowującej tytuły filmów (rysuneka 4.2). Symbol * oznacza „wszystkie kolumny”. Tak więc, jeżneli kwerenda ma zwrócić wszystkie dane zapisane w tabeli, możemy albo kolejno zaznaczać wsnzystkie kolumny, albo wybrać ten symbol. 8. 9. W drugim polu wybierz kolumnę Cena. Trzecia kolumna kwerendy będzie zwracała zaokrąglonąa do liczb całkowitych cenę zakupu filmu. W tym celu w kolejnym polu wpisz +06 GPC — funkcja języka VBA CINT konwertuje dane przekazane jako argument jej wywołaania do typu liczb całkowitych (ang. Integer). 10. W czwartej kolumnie kwerendy zwracane będą informacaje o zysku osiągniętym z wypożyczania filmu — z listy kolumn tabeli źródłoweaj wybierz Zysk. 56 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.2. Wybieranie kolumn źródłowych w widoku projektu tabeli jest równie łatwe, jak za pomocą kreatora kwerend 11. Ostania kolumna kwerendy będzie zwracała dane o zysaku (lub stracie) wyliczone jako różnica pomiędzy ceną zakupu filmu a uzyskanyma z jego wypożyczania zyskiem. W tym celu w kolejnym polu wpisz [UMŌ GPC. Projekt kwerendy pokazany został na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Kwerenda zwracająca dane źródłowe i wyliczone na ich podstawie dane pochodne 12. Aby uruchomić kwerendę, naciśnij znajdującą się na paasku narzędzi kwerendy ikonę Uruchom ( ). Na ekranie zostaną wyświetlone dane, przypominająace te pokazane na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Kwerenda zwraca tytuł filmu, cenę zakupu, zaokrągloną cenę zakupu, zysk i różnicę pomiędzy ceną zakupu a osiągniętym zyskiem 13. Przełącz się do Widoku SQL. Tworząca kwerendę instrukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN(KNO GPC +PV = GPC? #59[T(KNO [UM= [UM?= GPC?#59[T (41/(KNO 14. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Film_Zysk. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy Ćwiczenie 4.3. Literały. 57 SZBD Access umożliwia również dodawanie do wyniku kwerend dodatkowych kolumn, zawierających we wszystkich polach tę samą, określoaną wartość. Aby utworzyć kwerendę, w której tytuł filmu zostanie oddzielony od daty jego produkcji ciągiem znaków nakręcony: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Tytuł, jako trzecią — kolumnę DataPr. W polu drugiej kolumny kwerendy wpisz ciąg znaków PCMTúEQP[Y (w programie Access ciągi znaków muszą być umieszczane w cudzysłowaach, w innym wypadku będą traktowane jako identyfikatory obiektów, nazwya zmiennych lub zastrzeżone słowa kluczowe). Gotowy projekt kwerendy został pokaazany na rysunku 4.5. Rysunek 4.5. Kwerenda dodająca do zwracanych danych źródłowych tekst opisujące te dane 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWNPCMTúEQP[Y#59[T(KNO CVC2T (41/(KNO 6. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Film_DataPr. Ćwiczenie 4.4. Łączenie ciągów znaków. Zgodnie z regułami teorii relacyjnych baz danych, projektując tabelę, w poszczególnych kolumnach zapisaliśmy niepodzielne, atomowe informacje. Czasami jednak chcielibyśmy połączyć dane przechowywane w kilku kolumnach w jedanej kolumnie. 58 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Aby wyświetlić adres osoby w jednej kolumnie: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Osoba. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko. W polu drugiej kolumny kwerendy wpisz wyrażenie /KCUVQ7NKEC0T QOW — symbolem operatora konkatenacji (łączenia ciągów znaaków) w SZBD Access jest znak , pojedyncza spacja dodana pomiędzy nazwą miasta a aulicy poprawi czytelność wyniku. 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 61UQDC0CYKUMQ/KCUVQ7NKEC0T QOW#59[T (41/1UQDC 6. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Osoba_Adres. Ćwiczenie 4.5. Eliminowanie duplikatów. Oczywiście w dobrze zaprojektowanej relacyjnej bazie danych te same dane nie są wielo- krotnie przechowywane. Jednak typ łączących poszczególne tabele relacji powoduje, że niektóre informacje mogą być zwrócone użytkownikowi kilkukrotnie. Na przykład, gdybyśmy chcieli wyświetlić całą zawartość tabeli Film_Aktor, to dane o tym samym filmie zostaną wyświetlone tyle razy, ilu gra w nim wpisanych do bazy aktorów, a dane tego same- go aktora — tyle razy, w ilu filmach zagrał. Aby wyeliminować z wyniku kwerendy duplikaty danych: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film_Aktor. Na pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę IdFilmu. Uruchom kwerendę — w wyniku zostanie wyświetlona listaa tytułów filmów, w których gra przynajmniej jeden aktor (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Tytuły filmów, w których gra kilku aktorów, wyświetlone zostały wielokrotnie Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 59 5. 6. 7. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Ustaw kursor za słowem 5 . 6 i dopisz słowo kluczowe +56+0 6: 5 . 6 +56+0 6(KNOA#MVQT+F(KNOW (41/(KNOA#MVQT Ponownie uruchom kwerendę — tym razem duplikaty tytułów zostały automatycznie usunięte z wyniku kwerendy (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Słowo kluczowe DISTINCT powoduje usunięcie z wyniku kwerendy wszystkich powtórzeń 8. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Filmy_zAktorami. Ćwiczenie 4.6. Sortowanie danych. Utworzone do tej pory kwerendy1 zwracały dane w takim porządku, w jakim informacje te zapisane były w tabelach źródłowych. Natomiast użytkownicy bazy danych spodzie- wają się informacji posortowanych według określonych kryteriów, np. tytułów lub cen fil- mów czy nazwisk ich reżyserów. Aby posortować dane zwracane przez kwerendę: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Pierwszą kolumną kwerendy będzie kolumna Tytul, drugą — Cena. Rozwiń pole Sortuj: kolumny Cena i wybierz z listy pozycję Malejąco. Uruchom kwerendę — dane o filmach zostały posortowanae od najdroższego do najtańszego filmu. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN(KNO GPC (41/(KNO 14 4$;(KNO GPC 5 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Cena. 1 Wyjątkiem są posortowane przez kreatora odnośników danen zwracane przez kwerendę Filmy_zAktorami. 60 Ćwiczenie 4.7. Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Ograniczanie liczby wierszy. SZBD Access umożliwia nie tylko sortowanie zwracanych przez kwerendy danych, ale również ograniczanie wyników kwerendy do określonej w sposób bezwzględny lub pro- centowy liczby wierszy. Aby wyświetlić tytuły trzech przynoszących największe zyski filmOów: 1. 2. 3. 4. 5. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Pierwszą kolumną kwerendy będzie kolumna Tytul, drugą — Zysk. Rozwiń pole Sortuj: kolumny Zysk i wybierz z listy pozycję Malejąco. W znajdującym się na pasku narzędzi Projekt kwerendy polu kombi Najwyższe wartości wpisz 3 (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. W praktyce ogranicza się liczbę wcześniej posortowanych danych — w innym wypadku SZBD Access zwróciłby informacje o trzech, wybranych na podstawie pozycji wiersza w tabeli, filmach 6. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6612(KNO6[VWN(KNO [UM (41/(KNO 14 4$;(KNO [UM 5 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Dochodowe. Ćwiczenie 4.8. Wybieranie filmów na podstawie ich tytułów. Dotychczas utworzone kwerendy zwracały wybrane kolumny, ale wszystkie wiersze ta- bel źródłowych2. Tymczasem użytkowników baz danych stosunkowo rzadko interesuje komplet przechowywanych w tabeli danych. Zamiast tego chcieliby na przykład dowiedzieć 2 Z wyjątkiem zwracającej określoną liczbę danych kwerendny Film_Dochodowe. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 61 się, kto pożyczył film o określonym tytule czy poznać listę filmów danego reżysera. Zrealizowanie tego zadania wymaga selekcjonowania (wybierania) danych. Operacja ta przeprowadzana jest za pomocą zdefiniowanego dla kwaerendy warunku logicznego. Aby wyświetlić dane filmu o określonym tytule: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Na kolejne kolumny kwerendy wybierz kolumny: Tytul, Cena, IdGatunku, IdOsoby. W polu Kryteria: kolumny Tytul wpisz warunek logiczny: .KMG NKHG (operator LIKE jest operatorem sprawdzania zgodności ciągu znaków, w tym przypadku tytułów filmów, z podanym wzorcem. Zapisany w cudzysłaowie wzorzec jest zgodny z tytułami, które zwierają wyraz life — występujący przed i po słowie znak gwiazdki zastępuje dowolny ciąg znaków). Lista wszystkich operatorów języka SQL znajduje się w nrozdziale 3. 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN(KNO GPC(KNO+F)CVWPMW(KNO+F1OUQD[ (41/(KNO 9* 4 (KNO6[VWN .KMG NKHG  6. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Life. Ćwiczenie 4.9. Wybieranie filmów na podstawie ich ceny. Aby wybrać tytuły filmów, których cena zakupy należy do przedziOału od 5 do 50 zł: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz Tytul, jako drugą — Cena. W polu Kryteria: kolumny Cena wpisz warunek logiczny: $GVYGGP#PF (operator $ 69 0ŗ #0 sprawdza, czy dana wartość należy do określonego przedziału i może zostać zastąpiony poniższą koniunakcją #PF). Uruchom kwerendę — chociaż lista filmów została ogranaiczona do tych, za które zapłaciliśmy więcej niż 5 i mniej niż 50 złotych, to oprócz atytułów filmów wysiedlana jest ich cena. Ponownie wyświetl kwerendę w widoku projektu. Odznacz pole wyboru Pokaż: w kolumnie Cena i raz jeszcze uruchom kwerendę (rysunek 4.9). 62 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.9. Kolumna przechowująca dane wykorzystane do wybierania wierszy nie musi zostać wyświetlona w wyniku kwerendy 7. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN (41/(KNO 9* 4 (KNO GPC $GVYGGP#PF 8. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Filmy_5do50. Ćwiczenie 4.10. Wybieranie filmów na podstawie przynoszonego przez nie zyskOu. SZBD umożliwia wybieranie danych nie tylko na podstawie złożonych warunków logicz- nych (warunków logicznych, które składają się z kilku połączonych operatorami AND lub OR warunków), ale również na podstawie warunków, które odwołują się do warto- ści przechowywanych w tabelach. Aby wyświetlić tytuły tych filmów, których cena zakupu przekracza zyski uzyskane z tytułu ich wypożyczenia: 1. 2. 3. 4. 5. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz Tytul, jako drugą — Cena. W polu Kryteria: kolumny Cena wpisz warunek logiczny: =[UM?(nawias klamrowy informuje SZBD Access, że ciąg znaków [UM ma być traktowany jako nazwa kolumny, a nie jako wyraz języka polskiego). Uruchom kwerendę, a następnie wyświetl ją w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN (41/(KNO 9* 4 (KNO GPC =[UM? 6. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Zysk. Ćwiczenie 4.11. Wybieranie za pomocą kreatora danych z połączonych tabel. Potrafimy już nie tylko wybierać kolumny, ale również wiersze zawierające dane zwracane przez kwerendy. Wiemy również, jak zwracać wyliczone na podstawie innych wartości dane i je porządkować. Kolejnym zadaniem jest wybieranie danych zapisanych w połą- czonych ze sobą tabelach. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 63 Aby wyświetlić nazwiska reżyserów i tytuły ich filmów: 1. 2. Utwórz nową kwerendę za pomocą kreatora. Z tabeli Film wybierz kolumnę Tytul, z tabeli Rezyser — Nazwisko (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Pobieranie danych zapisanych w połączonych tabelach 3. Podaj nazwę nowo tworzonej kwerendy (Film_Rezyser), uruchom ją, a następnie wyświetl w Widoku SQL. Struktura kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN4G[UGT0CYKUMQ (41/4G[UGT+00 4,1+0(KNO104G[UGT+F4G[UGTC(KNO+F4OG[UGTC Ćwiczenie 4.12. Wybieranie danych z połączonych tabel. Aby wyświetlić nazwiska aktorów grających w poszczególnyach filmach: 1. 2. 3. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Na tabele źródłowe wybierz tabele: Film, Film_Aktor i Aktor. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Tytul tabeli Film, jako drugą — kolumnę Nazwisko tabeli Aktor (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Definicja kwerendy pobierającej dane z trzech połączonych ze sobą tabel 64 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 4. Uruchom kwerendę, a następnie wyświetl tworzącą ją ianstrukcję SQL. Powinna ona wyglądać następująco: 5 . 6(KNO6[VWN#MVQT0CYKUMQ (41/(KNO+00 4,1+0 #MVQT+00 4,1+0(KNOA#MVQT10#MVQT+F#MVOQTC å(KNOA#MVQT+F#MVQTC 10(KNO+F(KNOW(KNOA#MVQT+F(KNOW 14 4$;(KNO6[VWN 5. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Aktorzy. Ćwiczenie 4.13. Sumowanie zysków z wypożyczania filmów. Każdy SZBD, również program Access, umożliwia wyliczanie wartości określonej liczby funkcji grupujących, funkcji, które na podstawie zbioru argumentów zwracają jedną wartość. Do funkcji grupujących zaimplementowanych w SZBD Access należą między innymi: SUMA (funkcja zwraca sumę przekazanych wartości), MAKSIMUM (funkcja zwraca największą z przekazanych wartości), MINIMUM (funkcja zwraca najmniejszą z przekazanych wartości), ŚREDNIA (funkcja zwraca wartość średnią przekazanych wartości), POLICZ (funkcja zwraca liczbę przekazanych wartości). Aby podsumować zyski z wynajmowania filmów: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy ( ). Jedyną kolumną kwerendy będzie kolumna Zysk. Ustaw kursor w polu Podsumowanie: tej kolumny i z listy dostępnych funkcji grupującycah wybierz SUMA (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Po zaznaczeniu ikony Sumy w dolnej części widoku projektu kwerendy wyświetlony został wiersz Podsumowanie: 5. Uruchom kwerendę — w wyniku zobaczysz jedną, wyliczoaną na podstawie zbioru danych, wartość. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 65 6. Przełącz kwerendę do Widoku SQL. Jej definicja powinnaa wyglądać następująco: 5 . 65WO (KNO [UM #55WOC1H [UM (41/(KNO 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Zyski_Suma. Ćwiczenie 4.14. Zliczenie filmów należących do różnych gatunków. W poprzednim przykładzie wykorzystaliśmy funkcję grupującą do wyliczenia jednej wartości dla wszystkich zapisanych w tabeli danych. Co najmniej równie często funkcje grupujące wykorzystywane są do wyliczenia jednej wartości dla określonej grupy danych, na przykład filmów tego samego reżysera czy należącycah do tego samego gatunku. Aby policzyć, ile filmów przypisanych jest do poszczególnych gatunkOów: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Na tabele źródłowe wybierz tabele: Film i Gatunek. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwa tabeli Gatunek. Zwróć uwagę, że w wierszu Podsumowanie: tej kolumny wyświetlony został tekst Grupuj według — oznacza to, że nazwa gatunku będzie podstawą dziealenia na odrębne grupy danych źródłowych funkcji grupującej.a Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz pole IdFilmu tabeli Film. W polu Podsumowanie: dla tej kolumny wybierz funkcję POLICZ. Uruchom kwerendę — na ekranie zostanie wyświetlona liasta nazw gatunków filmowych i liczba należących do poszczególnych gatunaków filmów (rysunek 4.13). Rysunek 4.13. Funkcje grupujące mogą również zwracać wartości dla poszczególnych grup danych 8. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: 5 . 6)CVWPGM0CYC QWPV (KNO+F(KNOW #52QNKE1H+F(KNOW (41/)CVWPGM+00 4,1+0(KNO10)CVWPGM+F)CVWPMW(KNO+F)CVOWPMW )4172$;)CVWPGM0CYC 9. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Gatunki. 66 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Kwerendy krzyżowe Kwerenda krzyżowa służy do wykonywania obliczeń i jednoczesnej zmiany struktury danych w celu ich łatwiejszej analizy. Kwerendy krzyżowe obliczają sumę, średnią, zli- czają dane lub przeprowadzają inne rodzaje podsumowań dla danych zgrupowanych według dwóch typów informacji — jeden wzdłuż lewej, aa drugi wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych. Kwerendy tego typu wyświetlają te same informacje, co wykonujące analogiczne obliczenia kwerendy wybierające, ale dzięki grupowaniu ich zarówno w pionie, jak i w poziomie, tworzą czytelniejsze wyniki. Ćwiczenie 4.15. Kwerenda krzyżowa. Najłatwiej przekonać się o zaletach kwerend krzyżowych, porównując te same dane zwró- cone przez kwerendę wybierającą i kwerendę krzyżową. Aby wyświetlić liczbę filmów poszczególnych reżyserów, pogrupowaną dodatkowo według ich gatunków: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabele źródłowe wybierz tabele: Film, Gatunek i Rezyser. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. Na pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Rezyser, na drugą — kolumnę Nazwa tabeli Gatunek. W obu przypadkach w wierszu Podsumowanie: pozostaw domyślną wartość (Grupuj według). Na trzecią kolumnę kwerendy wybierz pole IdFilmu tabeli Film. Ponieważ chcemy policzyć filmy, w polu Podsumowanie: wybierz funkcję POLICZ. Uruchom kwerendę (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. Wynik kwerendy wybierającej dane pogrupowane według dwóch wartości szybko staje się nieczytelny 7. 8. 9. Zmień typ kwerendy na kwerendę krzyżową. W tym celu parzełącz ją do widoku projektu i z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda krzyżowa. W dolnej części widoku projektu kwerendy wyświetlony azostał nowy wiersz: Krzyżowe:. W kolumnie Nazwisko rozwiń to pole i z listy dostępnych wartości wybierz Nagłówek wiersza. W polu Krzyżowe: kolumny Nazwa wybierz wartość Nagłówek kolumny, a w tym samym polu kolumny IdFilmu — Wartość. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 67 10. Uruchom zmodyfikowaną kwerendę (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Te same dane zwrócone przez kwerendę krzyżową są o wiele czytelniejsze 11. Wyświetl Widok SQL kwerendy. Jej definicja powinna wyglądać następującoa: 64#05(14/ QWPV (KNO+F(KNOW #52QNKE1H+F(KNOW 5 . 64G[UGT0CYKUMQ (41/4G[UGT+00 4,1+0 )CVWPGM+00 4,1+0(KNO10)CVWPGM+F)OCVWPMW å(KNO+F)CVWPMW 104G[UGT+F4G[UGTC(KNO+F4G[UGTC )4172$;4G[UGT0CYKUMQ 2+816)CVWPGM0CYC 12. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Gatunek_Rezyser. Kwerendy tworzące tabele Czasami, najczęściej do celów diagnostycznych lub na potrzeby wykonania kopii wy- branych danych, programowo tworzy się nowe tabele bazy danych, zawierające kopie danych zapisanych w innych tabelach. Zadanie to reaalizują kwerendy tworzące tabele. Ćwiczenie 4.16. Tworzymy tabele. Aby za pomocą kwerendy utworzyć tabelę, w której zapisane zostaną informacje o filmach wybranego reżysera: 1. 2. 3. 4. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabele źródłowe wskaż tabele Film i Rezyser. Zmień typ kwerendy na kwerendę tworzącą tabelę. W tyma celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda tworząca tabelę…. Podaj nazwę tworzonej tabeli (FilmyMachulskiego) i określ nazwę bazy danych programu Access, w której tabela zostanie utworzona (arysunek 4.16). Rysunek 4.16. Domyślnie tabela z wybranymi danymi utworzona zostanie w bieżącej bazie danych 68 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 5. 6. 7. Ponieważ w nowej tabeli mają znaleźć się wszystkie ianformacje o filmach wybranego reżysera, jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz syambol * tabeli Film, a aby ograniczyć listę kopiowanych danych do filmów jednego areżysera, jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Rezyser i w polu Kryteria: tej kolumny wpisz Machulski. Uruchom kwerendę. Zostanie wyświetlony komunikat, infaormujący Cię o fakcie utworzenia nowej tabeli i skopiowaniu do niej wybraanych danych. Przełącz się do Widok SQL. Definicja nowej kwerendy powinna wyglądać następująco: 5 . 6(KNO +061(KNO[/CEJWNUMKGIQ (41/4G[UGT+00 4,1+0(KNO104G[UGT+F4G[UGTC(KNO+F4OG[UGTC 9* 4 4G[UGT0CYKUMQ /CEJWNUMK 8. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Machulskego, na liście typów obiektów bazodanowych wybierz Tabele i wyświetl zawartość automatycznie utworzonej tabelia. Kwerendy aktualizujące Kwerenda aktualizująca pozwala na automatyczną zmianę zapisanych w tabelach danych. Z reguły kwerendy tego typu wykorzystywane są do zmiany wartości wybranych rekordów, np. przecenienia towarów należących do określonej gruapy towarowej. Ćwiczenie 4.17. Modyfikujemy dane. Aby obniżyć o 10 proc. cenę zakupu filmów wyprodukowanych przed 1 stOycznia 1980 roku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. Zmień typ kwerendy na kwerendę aktualizującą. W tym caelu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda aktualizująca. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Cena i w polu Aktualizacja do: tej kolumny wpisz wyrażenie EGPC — w rezultacie cena filmów zostanie zmniejszona o 10 proc. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę DataPr i w polu Kryteria: tej kolumny wpisz warunek — w rezultacie zmieniona zostanie cena nie wszystkich filmów, a tylko filmów wyprodukowanycah przed określoną datą (rysunek 4.17). Przed wykonaniem kwerendy możesz sprawdzić, których afilmów będzie dotyczyła zmiana ceny. W tym celu wyświetl kwerendę w Widoku arkusza danych. Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 69 Rysunek 4.17. Wykonanie kwerendy aktualizującej bez określenia kryteriów wyboru wierszy spowodowałoby uaktualnienie cen wszystkich filmów 7. 8. Uruchom kwerendę — znowu zostanie wyświetlone ostrzeżaenie, informujące Cię o programowej zmianie danych w tabeli. Wyświetl instrukcję języka SQL, tworzącą kwerendę. Powainna ona wyglądać następująco: 72 #6 (KNO5 6(KNO GPC GPC 9* 4 (KNO CVC2T  9. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Przecena. Kwerendy dołączające Kwerenda dołączająca służy do dodawania grupy rekordów, pochodzących z jednej lub kilku tabel, na końcu innej (lub innych) tabeli. W praktyce kwerendy tego typu wyko- rzystywane są podczas importowania danych ze źródeł zewnętrznych lub w celu dopi- sania do wybranej tabeli rekordów spełniających podane kryteria, np. danych klientów, których zadłużenie przekroczyło określony próg. Podstawowa różnica pomiędzy kwe- rendami tego typu a kwerendami tworzącymi tabele polega na tym, że kwerendy aktuali- zujące dopisują dane do istniejącej tabeli, nie tworząc jej, a więc tabela docelowa musi zostać wcześniej utworzona. Natomiast próba kilkukrotnego uruchomienia kwerendy tworzącej tabele za każdym razem spowoduje usunięcie i ponowne utworzenie tabeli o podanej nazwie. Ćwiczenie 4.18. Dodajemy dane. Aby utworzyć kwerendę, która do tabeli Dluznicy dopisze nazwiska i numery telefonów osób, które pożyczyły więcej niż trzy filmy: 1. 2. Utwórz tabelę Dluznicy, składającą się z dwóch kolumn: Nazwisko i Telefon (dla tej tabeli wyjątkowo nie twórz klucza podstawowaego). Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 70 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jako tabelę źródłową wybierz tabele Osoba i Film. Zmień typ kwerendy na kwerendę dołączającą dane. W tyam celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda dołączająca…. Jako tabelę docelową wybierz tabelę bieżącej bazy daanych Dluznicy. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Osoba. Zwróć uwagę, że w polu Dołączanie do: tej kolumny automatycznie wyświetlona została kolumna Nazwisko tabeli Dluznicy. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Telefon tabeli Osoba. Ponieważ kolumna o takiej samej nazwie również znajaduje się w tabeli docelowej, została ona automatycznie wyświetlona w polu Dołączanie do: tej kolumny. Ponieważ do tabeli Dluznicy mają zostać dopisane dane tylko wybranych, a nie wszystkich osób, jako trzecią kolumnę kwerenday wybierz kolumnę IdFilmu tabeli Film. Tym razem w polu Dołączanie do: nie została wyświetlona żadna nazwa kolumny (w tabeli Dluznicy nie ma kolumny o nazwie IdFilmu). 10. W polu Podsumowanie: kolumny IdFilmu wybierz funkcję Policz, a w polu Kryteria: wpisz warunek — w ten sposób do tabeli docelowej dopisane zostaną dane tylko tych osób, które wypożyczyły więcej niż trzy failmy (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Dzięki graficznemu środowisku SZBD Access w ramach kilkunastu ćwiczeń Czytelnik opanował umiejętność tworzenia stosunkowo skomplikowanych instrukcji języka SQL 11. Uruchom kwerendę. Ponownie zostanie wyświetlone pytaanie, czy zmodyfikować dane. Aby wyłączyć ten komunikat: a) z menu Narzędzia wybierz Opcje…, b) przejdź do zakładki Edytowanie/znajdowanie, c) odznacz pole wyboru Kwerendy akcji. Od teraz wykonanie kwerend funkcjonalnych (kwerend aktualizujących, dopisujących lub usuwająacych) nie będzie wymagało potwierdzania. 12. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Tworząca ją instrukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: +05 46+061 NWPKE[ 0CYKUMQ6GNGHQP 5 . 61UQDC0CYKUMQ1UQDC6GNGHQP Rozdział 4. (cid:1) Kwerendy 71 (41/1UQDC+00 4,1+0(KNO101UQDC+F1UQD[(KNO+F1UQD[ )4172$;1UQDC0CYKUMQ1UQDC6GNGHQP *#8+0) QWPV (KNO+F(KNOW  13. Zapisz kwerendę pod nazwą Dluznicy_3. Kwerendy usuwające Kwerenda usuwająca służy do usuwania wierszy z jednej lub kilku tabel. W praktyce kwerendy tego typu wykorzystywane są do automatycznego usuwania rekordów speł- niających podane kryteria, np. towarów, których nie ama już w ofercie firmy. Ćwiczenie 4.19. Usuwamy dane. Aby za pomocą kwerendy usunąć z bazy wszystkie filmy pożyczonOe przez wybraną osobę: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. Jako tabele źródłowe kwerendy określ tabele Film i Osoba. Zmień typ kwerendy na kwerendę usuwającą dane. W tym acelu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda usuwająca. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz symbol * tabeli Film (usunąć można wyłącznie cały wiersz, a nie wybrane pola tabeli). aZwróć uwagę, że w polu Usuwanie: tej kolumny pojawił się wpis Skąd. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Imie tabeli Osoba. Zwróć uwagę, że w polu Usuwanie: tej kolumny pojawił się wpis Gdzie. W polu Kryteria: kolumny Imie wpisz w cudzysłowie imię osoby, o której wiesz, że i tak nigdy nie odda pożyczonych filmów (rysunek 4.a19). Rysunek 4.19. Wykonanie kwerendy usuwającej dane bez określenia kryteriów wyboru usuwanych danych skończyłoby się skasowaniem wszystkich danych z tabeli 7. Uruchom kwerendę. Pamiętaj, że spowoduje to automatyczne i nieodwracalne usunięcie danych o filmach pożyczonych przez wybraną osobę. 72 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne 8. Wyświetl tworzącą kwerendę instrukcję języka SQL. Powianna ona wyglądać następująco: . 6 (KNO 1UQDC+OKG (41/1UQDC+00 4,1+0(KNO101UQDC+F1UQD[(KNO+F1UQD[ 9* 4 1UQDC+OKG (TCPEKUGM 9. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Usun. Operacje kopiowania, zmiany nazw, importowania, eksporntowania czy usuwania kwerend przeprowadza się w ten sam sposób, co analogiczne opernacje w odniesieniu do tabel.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: