Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003385 21348747 na godz. na dobę w sumie
Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0677-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napisz własną aplikację bazodanową

Microsoft Access to jedna z najpopularniejszych baz danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Od innych systemów zarządzania bazami danych różni się tym, że zawiera zintegrowane środowisko programistyczne, za pomocą którego można zbudować własną aplikację służącą do manipulowania danymi zgromadzonymi w bazie. Dzięki kreatorom i narzędziom pomocniczym samodzielne utworzenie bazy danych oraz takiej aplikacji jest stosunkowo łatwe nawet dla użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie pracowali z bazami danych.

'Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II' to podręcznik przedstawiający podstawowe zasady korzystania z Accessa i tworzenia własnej aplikacji bazodanowej. Przeczytasz w nim o projektowaniu i tworzeniu tabel, wiązaniu ich relacjami oraz wprowadzaniu danych. Zbudujesz kwerendy różnego typu i wykorzystasz je do modyfikowania oraz wybierania informacji z tabel. W kolejnych ćwiczeniach nauczysz się projektować formularze i raporty oraz dzielić aplikację na moduły.

Poznaj możliwości baz danych i
zapomnij o notesach oraz żółtych karteczkach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 83-246-0677-7 Format: A5, stron: 184 Przyk³ady na ftp: 88 kB Napisz w³asn¹ aplikacjê bazodanow¹ (cid:129) Zaprojektuj tabele i zdefiniuj relacje pomiêdzy nimi (cid:129) Utwórz formularze i kwerendy (cid:129) Wygeneruj raporty z bazy Microsoft Access to jedna z najpopularniejszych baz danych wykorzystywanych w przedsiêbiorstwach. Od innych systemów zarz¹dzania bazami danych ró¿ni siê tym, ¿e zawiera zintegrowane œrodowisko programistyczne, za pomoc¹ którego mo¿na zbudowaæ w³asn¹ aplikacjê s³u¿¹c¹ do manipulowania danymi zgromadzonymi w bazie. Dziêki kreatorom i narzêdziom pomocniczym samodzielne utworzenie bazy danych oraz takiej aplikacji jest stosunkowo ³atwe nawet dla u¿ytkowników, którzy nigdy wczeœniej nie pracowali z bazami danych. „Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II” to podrêcznik przedstawiaj¹cy podstawowe zasady korzystania z Accessa i tworzenia w³asnej aplikacji bazodanowej. Przeczytasz w nim o projektowaniu i tworzeniu tabel, wi¹zaniu ich relacjami oraz wprowadzaniu danych. Zbudujesz kwerendy ró¿nego typu i wykorzystasz je do modyfikowania oraz wybierania informacji z tabel. W kolejnych æwiczeniach nauczysz siê projektowaæ formularze i raporty oraz dzieliæ aplikacjê na modu³y. (cid:129) Praca z plikami baz danych (cid:129) Tworzenie tabel (cid:129) Relacje (cid:129) Operacje na danych z zastosowaniem kwerend (cid:129) Projektowanie formularzy (cid:129) Tworzenie raportów (cid:129) Makropolecenia (cid:129) Korzystanie z plików w formacie XML Poznaj mo¿liwoœci baz danych i zapomnij o notesach oraz ¿ó³tych karteczkach Wstęp Rozdział 1. Baza danych Instalacja Rozdział 2. Tabele Rozdział 3. Relacje Rozdział 4. Kwerendy Kwerendy wybierające dane Kwerendy krzyżowe Podzapytania Kwerendy tworzące tabele Kwerendy aktualizujące Kwerendy dołączające Kwerendy usuwające Rozdział 5. Formularze Rozdział 6. Raporty Rozdział 7. Strony dostępu do danych Rozdział 8. Makra Rozdział 9. Moduły Dodatek A Co nowego? 5 9 9 27 49 67 68 83 85 86 88 89 91 93 117 131 139 147 175 Podzielenie zapisanych w bazie danych pomiędzy odpowied- nie tabele wyeliminowało dane nadmiarowe, ale utrudniło użytkownikom pobieranie interesujących ich w danym mo- mencie informacji. Na przykład, aby odczytać nazwisko reżysera i tytuły wyreżyserowanych przez niego filmów, trzeba odwołać się do dwóch powiązanych ze sobą tabel. Również modyfikowanie, wstawianie i usuwanie danych zostało utrudnione (np. niemożliwe jest usunięcie rekordu z tabeli podrzędnej, jeżeli klucz podstawowy tego rekordu występuje choć raz w tabeli nadrzędnej). Kolejny typ obiektów bazy danych programu Access — kwerendy — eliminuje te niedogodności, ponieważ pozwala na zautomatyzo- wanie operacji pobierania, modyfikowania i usuwania zapisanych w tabelach danych, a także na wprowadzanie do tabel nowych infor- macji. Wszystkie systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, w tym Access, wykonują wyżej wymienione operacje za pomocą in- strukcji strukturalnego języka zapytań (SQL), a kwerendy są właśnie zapisanymi w bazie danych instrukcjami tego języka. W zależności od rodzaju wykonywanej przez kwerendę operacji, dzieli się je na: q q kwerendy wybierające dane (instrukcje SELECT języka SQL), kwerendy krzyżowe (instrukcje SELECT języka SQL uzupełnione o charakterystyczną dla SZBD Access funkcję TRANSFORM), q kwerendy tworzące tabele (instrukcje SELECT INTO języka SQL), 6 8 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne q kwerendy aktualizujące istniejące dane (instrukcje UPDATE języka SQL), q q kwerendy dołączające dane (instrukcje INSERT INTO języka SQL), kwerendy usuwające istniejące dane (instrukcje DELETE języka SQL). Najczęściej wykorzystywaną i najbardziej rozbudowaną instrukcją języka SQL jest instrukcja SELECT, której w SZBD odpowiadają kwe- rendy wybierające dane (ten typ jest typem domyślnym nowo tworzo- nych kwerend). Kwerendy tego typu pobierają dane zapisane w tabe- lach, przekształcają je lub wyliczają na ich podstawie dane pochodne (np. na podstawie ceny towaru SZBD Access może wyliczyć wartość podatku). Ć W I C Z E N I E 4.1 Wybieranie kolumn z tabeli Stosunkowo rzadko użytkownika interesują wszystkie zapisane w tabeli dane o danym obiekcie. Na przykład, jeżeli w danym momencie inte- resuje go data produkcji filmu o określonym tytule, to prawdopodobnie nie chce on znać nazwiska osoby, która go pożyczyła. Aby za pomocą kreatora utworzyć kwerendę wybierającą dane zapisane w określonych kolumnach tabeli: 1. Uruchom bazę danych Filmoteka. 2. Z wyświetlanej w głównym oknie bazy danych listy typów obiektów wybierz Kwerendy i dwukrotnie kliknij opcję Utwórz kwerendę za pomocą kreatora. 3. W polu kombi Tabele/Kwerendy wybierz tabelę źródłową (tabelę, w której znajdują się pobierane w ramach kwerendy dane). W tym przypadku będzie to tabela Film. 4. Z listy dostępnych pól wybierz kolumny Tytul i DataPr (rysunek 4.1). Rozdział 4. • Kwerendy 6 9 Rysunek 4.1. Pierwszym krokiem pracy kreatora kwerend jest wybór danych źródłowych 5. Podaj nazwę nowej kwerendy (Film_Tytul) i zakończ pracę kreatora, otwierając kwerendę. Na ekranie zostanie wyświetlona lista tytułów filmów i dat ich produkcji. 6. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL (aby wyświetlić listę dostępnych dla kwerend widoków, należy kliknąć znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu, tuż obok ikony Widok, skierowaną w dół strzałkę). Tworząca kwerendę instrukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: 7. SELECT Film.Tytul, Film.DataPr 8. FROM Film; 9. Zamknij okno kwerendy. Ć W I C Z E N I E 4.2 Wyrażenia arytmetyczne Na podstawie przechowywanych w bazie danych SZBD może wyliczyć dane pochodne. Dane te mogą być wyliczone na podstawie danych zapisanych w pojedynczych polach (np. podwojona cena zakupu fil- mów, ostatnia litera nazwiska reżysera filmu) albo na podstawie danych zapisanych w kilku polach. Aby pokazać tę możliwość, dodamy do definicji tabeli Film kolumnę typu liczbowego (Zysk), w której będzie- my zapisywać osiągnięty z wypożyczania danego filmu zysk. W tym celu: 1. Wyświetl widok projektu tabeli Film. 7 0 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na polu znajdującym się poniżej pola Cena i z menu kontekstowego wybierz opcję Wstaw wiersze. 3. W nowo powstałym polu wpisz nazwę kolumny (Zysk), określ jej typ (Pojedyncza precyzja) i tytuł (Zysk z wypozyczania). 4. Przełącz tabelę Film do widoku arkusza danych, zapisz wprowadzone zmiany i wpisz przykładowe dane do kolumny Zysk. 5. Zamknij okno arkusza danych tabeli Film, na liście typów obiektów wybierz Kwerendy i dwukrotnie kliknij opcję Utwórz kwerendę w widoku projektu. 6. Dodaj do listy tabel źródłowych kwerendy tabelę Film i zamknij okno Pokazywanie tabeli. 7. W pierwszym polu wyświetlanej w dolnej części ekranu tabeli wybierz kolumnę, w której przechowywane są tytuły filmów (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Wybieranie kolumn źródłowych w widoku projektu tabeli jest równie łatwe, jak za pomocą kreatora kwerend Symbol * oznacza „wszystkie kolumny”. Tak więc, jeżeli kwerenda ma zwrócić wszystkie dane zapisane w tabeli, możemy albo kolejno zaznaczać wszystkie kolumny, albo wybrać ten symbol. 8. W drugim polu wybierz kolumnę Cena. 9. Trzecia kolumna kwerendy będzie zwracała zaokrągloną do liczb całkowitych cenę zakupu filmu. W tym celu w kolejnym Rozdział 4. • Kwerendy 7 1 polu wpisz CINT(Cena) — funkcja języka VBA CINT konwertuje dane przekazane jako argument jej wywołania do typu liczb całkowitych (ang. Integer). 10. W czwartej kolumnie kwerendy zwracane będą informacje o zysku osiągniętym z wypożyczania filmu — z listy kolumn tabeli źródłowej wybierz Zysk. 11. Ostania kolumna kwerendy będzie zwracała dane o zysku (lub stracie) wyliczone jako różnica pomiędzy ceną zakupu filmu a uzyskanym z jego wypożyczania zyskiem. W tym celu w kolejnym polu wpisz Zysk–Cena. Projekt kwerendy pokazany został na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Kwerenda zwracająca dane źródłowe i wyliczone na ich podstawie dane pochodne 12. Aby uruchomić kwerendę, naciśnij znajdującą się na pasku ). Na ekranie zostaną narzędzi kwerendy ikonę Uruchom ( wyświetlone dane przypominające te pokazane na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Kwerenda zwraca tytuł filmu, cenę zakupu, zaokrągloną cenę zakupu, zysk i różnicę pomiędzy ceną zakupu a osiągniętym zyskiem 7 2 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 13. Przełącz się do Widoku SQL. Tworząca kwerendę instrukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, Film.Cena, CInt([Cena]) AS Wyr1, Film.Zysk, [Zysk]-[Cena] AS Wyr2 FROM Film; 14. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Film_Zysk. Ć W I C Z E N I E 4.3 Literały SZBD Access umożliwia również dodawanie do wyniku kwerend dodatkowych kolumn, zawierających we wszystkich polach tę samą, określoną wartość. Aby utworzyć kwerendę, w której tytuł filmu zostanie oddzielony od daty jego produkcji ciągiem znaków „nakręcony w ”: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Tytuł, jako trzecią — kolumnę DataPr. 4. W polu drugiej kolumny kwerendy wpisz ciąg znaków nakręcony w (w programie Access ciągi znaków muszą być umieszczane w cudzysłowach, w innym wypadku będą traktowane jako identyfikatory obiektów, nazwy zmiennych lub zastrzeżone słowa kluczowe). Gotowy projekt kwerendy został pokazany na rysunku 4.5. Rysunek 4.5. Kwerenda dodająca do zwracanych danych źródłowych tekst opisujący te dane Rozdział 4. • Kwerendy 7 3 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, nakręcony w AS Wyr1, Film.DataPr FROM Film; 6. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Film_DataPr. Ć W I C Z E N I E 4.4 Łączenie ciągów znaków Zgodnie z regułami teorii relacyjnych baz danych, projektując tabelę, w poszczególnych kolumnach zapisaliśmy niepodzielne, atomowe informacje. Czasami jednak chcielibyśmy połączyć w jednej kolumnie dane przechowywane w kilku kolumnach. Aby wyświetlić adres osoby w jednej kolumnie: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Osoba. 3. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko. 4. W polu drugiej kolumny kwerendy wpisz wyrażenie Miasto M M UlicaNrDomu — symbolem operatora konkatenacji (łączenia ciągów znaków) w SZBD Access jest znak , pojedyncza spacja dodana pomiędzy nazwą miasta a ulicy poprawi czytelność wyniku. 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Osoba.Nazwisko, Miasto UlicaNrDomu AS Wyr1 FROM Osoba; 6. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Osoba_Adres. Ć W I C Z E N I E 4.5 Eliminowanie duplikatów Oczywiście w dobrze zaprojektowanej relacyjnej bazie danych te same dane nie są wielokrotnie przechowywane. Jednak typ łączących po- szczególne tabele relacji powoduje, że niektóre informacje mogą być zwrócone użytkownikowi kilkukrotnie. Na przykład, gdybyśmy chcieli wyświetlić całą zawartość tabeli Film_Aktor, to dane o tym samym 7 4 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne filmie zostaną wyświetlone tyle razy, ilu gra w nim wpisanych do bazy aktorów, a dane tego samego aktora — tyle razy, w ilu filmach zagrał. Aby wyeliminować z wyniku kwerendy duplikaty danych: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film_Aktor. 3. Na pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę IdFilmu. 4. Uruchom kwerendę — w wyniku zostanie wyświetlona lista tytułów filmów, w których gra przynajmniej jeden aktor (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Tytuły filmów, w których gra kilku aktorów, wyświetlone zostały wielokrotnie 5. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. 6. Ustaw kursor za słowem SELECT i dopisz słowo kluczowe DISTINCT: SELECT DISTINCT Film_Aktor.IdFilmu FROM Film_Aktor; 7. Ponownie uruchom kwerendę — tym razem duplikaty tytułów zostały automatycznie usunięte z wyniku kwerendy (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Słowo kluczowe DISTINCT powoduje usunięcie z wyniku kwerendy wszystkich powtórzeń 8. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Filmy_zAktorami. Rozdział 4. • Kwerendy 7 5 Ć W I C Z E N I E 4.6 Sortowanie danych Utworzone do tej pory kwerendy1 zwracały dane w takim porządku, w jakim informacje te zapisane były w tabelach źródłowych. Natomiast użytkownicy bazy danych spodziewają się informacji posortowanych według określonych kryteriów, np. tytułów lub cen filmów czy nazwisk ich reżyserów. Aby posortować dane zwracane przez kwerendę: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Pierwszą kolumną kwerendy będzie kolumna Tytul, drugą — Cena. 4. Rozwiń pole Sortuj: kolumny Cena i wybierz z listy pozycję Malejąco. 5. Uruchom kwerendę — dane o filmach zostały posortowane od najdroższego do najtańszego filmu. 6. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, Film.Cena FROM Film ORDER BY Film.Cena DESC; 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Cena. Ć W I C Z E N I E 4.7 Ograniczanie liczby wierszy SZBD Access umożliwia nie tylko sortowanie zwracanych przez kwe- rendy danych, ale również ograniczanie wyników kwerendy do okre- ślonej w sposób bezwzględny lub procentowy liczby wierszy. Aby wyświetlić tytuły trzech przynoszących największe zyski filmów: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 1 Wyjątkiem są posortowane przez kreatora odnośników dane zwracane przez kwerendę Filmy_zAktorami. 7 6 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 3. Pierwszą kolumną kwerendy będzie kolumna Tytul, drugą — Zysk. 4. Rozwiń pole Sortuj: kolumny Zysk i wybierz z listy pozycję Malejąco. 5. W znajdującym się na pasku narzędzi Projekt kwerendy polu kombi Najwyższe wartości wpisz 3 (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. W praktyce ogranicza się liczbę wcześniej posortowanych danych — w innym wypadku SZBD Access zwróciłby informacje o trzech, wybranych na podstawie pozycji wiersza w tabeli, filmach 6. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT TOP 3 Film.Tytul, Film.Zysk FROM Film ORDER BY Film.Zysk DESC; 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Dochodowe. Ć W I C Z E N I E 4.8 Wybieranie filmów na podstawie ich tytułów Dotychczas utworzone kwerendy zwracały wybrane kolumny, ale wszystkie wiersze tabel źródłowych2. Tymczasem użytkowników stosunkowo rzadko interesują informacje o wszystkich filmach czy osobach. Zamiast tego chcieliby na przykład dowiedzieć się, kto poży- czył film o określonym tytule czy poznać listę filmów danego reżysera. 2 Z wyjątkiem zwracającej określoną liczbę danych kwerendy Film_Dochodowe. Rozdział 4. • Kwerendy 7 7 Zrealizowanie tego zadania wymaga selekcjonowania (wybierania) danych. Operacja ta przeprowadzana jest za pomocą zdefiniowanego dla kwerendy warunku logicznego. Aby wyświetlić dane filmu o określonym tytule: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Na kolejne kolumny kwerendy wybierz kolumny: Tytul, Cena, IdGatunku, IdOsoby. 4. W polu Kryteria: kolumny Tytul wpisz warunek logiczny: Like *life* (operator LIKE jest operatorem sprawdzania zgodności ciągu znaków, w tym przypadku tytułów filmów, z podanym wzorcem. Zapisany w cudzysłowie wzorzec jest zgodny z tytułami, które zawierają wyraz life — występujący przed i po tym słowie znak gwiazdki zastępuje dowolny ciąg znaków). Lista wszystkich operatorów języka SQL znajduje się w rozdziale 3. 5. Uruchom kwerendę, a następnie przełącz się do Widoku SQL. Definicja kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, Film.Cena, Film.IdGatunku, Film.IdOsoby FROM Film WHERE (((Film.Tytul) Like WliReW )); 6. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Life. Ć W I C Z E N I E 4.9 Wybieranie filmów na podstawie ich ceny Aby wybrać tytuły filmów, których cena zakupy należy do przedziału od 5 do 50 złotych: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz Tytul, jako drugą — Cena. 4. W polu Kryteria: kolumny Cena wpisz warunek logiczny: Between 5 And 50 (operator BETWEEN B AND sprawdza, czy dana wartość należy do określonego przedziału, i może zostać zastąpiony poniższą koniunkcją 5 And 50). 7 8 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 5. Uruchom kwerendę — chociaż lista filmów została ograniczona do tych, za które zapłaciliśmy więcej niż 5 i mniej niż 50 złotych, to oprócz tytułów filmów zwracana jest ich cena. Ponownie wyświetl kwerendę w widoku projektu. 6. Odznacz pole wyboru Pokaż: w kolumnie Cena i raz jeszcze uruchom kwerendę (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Kolumna przechowująca dane wykorzystane do wybierania wierszy nie musi zostać wyświetlona w wyniku kwerendy 7. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul FROM Film WHERE (((Film.Cena) Between 5 And 50)); 8. Zamknij okno kwerendy i zapisz ją pod nazwą Filmy_5do50. Ć W I C Z E N I E 4.10 Wybieranie filmów na podstawie przynoszonego przez nie zysku SZBD umożliwia wybieranie danych nie tylko na podstawie złożonych warunków logicznych (warunków logicznych, które składają się z kilku połączonych operatorami AND lub OR warunków), ale również na pod- stawie warunków, które odwołują się do wartości przechowywanych w tabelach. Aby wyświetlić tytuły tych filmów, których cena zakupu przekracza zyski uzyskane z tytułu ich wypożyczenia: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz Tytul, jako drugą — Cena. Rozdział 4. • Kwerendy 7 9 4. W polu Kryteria: kolumny Cena wpisz warunek logiczny: [zysk] (nawias klamrowy informuje SZBD Access, że ciąg znaków zysk ma być traktowany jako nazwa kolumny, a nie jako wyraz języka polskiego). 5. Uruchom kwerendę, a następnie wyświetl ją w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul FROM Film WHERE (((Film.Cena) [zysk])); 6. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Zysk. Ć W I C Z E N I E 4.11 Wybieranie za pomocą kreatora danych z połączonych tabel Potrafimy już nie tylko wybierać kolumny, ale również wiersze zawie- rające dane zwracane przez kwerendy. Wiemy również, jak zwracać wyliczone na podstawie innych wartości dane i je porządkować. Kolej- nym zadaniem jest wybieranie danych zapisanych w połączonych ze sobą tabelach. Aby wyświetlić nazwiska reżyserów i tytuły ich filmów: 1. Utwórz nową kwerendę za pomocą kreatora. 2. Z tabeli Film wybierz kolumnę Tytul, z tabeli Rezyser — Nazwisko (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Pobieranie danych zapisanych w połączonych tabelach 8 0 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 3. Podaj nazwę nowo tworzonej kwerendy (Film_Rezyser), uruchom ją, a następnie wyświetl w Widoku SQL. Struktura kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, Rezyser.Nazwisko FROM Rezyser INNER JOIN Film ON Rezyser.IdRezysera = Film.IdRezysera; Ć W I C Z E N I E 4.12 Wybieranie danych z połączonych tabel Aby wyświetlić nazwiska aktorów grających w poszczególnych filmach: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Na tabele źródłowe wybierz tabele: Film, Film_Aktor i Aktor. 3. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Tytul tabeli Film, jako drugą — kolumnę Nazwisko tabeli Aktor (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Definicja kwerendy pobierającej dane z trzech połączonych ze sobą tabel 4. Uruchom kwerendę, a następnie wyświetl tworzącą ją instrukcję SQL. Powinna ona wyglądać następująco: SELECT Film.Tytul, Aktor.Nazwisko FROM Film INNER JOIN (Aktor INNER JOIN Film_Aktor ON Aktor.IdAktora = Film_Aktor.IdAktora) ON Film.IdFilmu = Film_Aktor.IdFilmu ORDER BY Film.Tytul; 5. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Aktorzy. Rozdział 4. • Kwerendy 8 1 Ć W I C Z E N I E 4.13 Sumowanie zysków z wypożyczania filmów Każdy SZBD, również program Access, umożliwia wyliczanie wartości określonej liczby funkcji grupujących, funkcji, które na podstawie zbioru argumentów zwracają jedną wartość. Do funkcji grupujących zaimplementowanych w SZBD Access należą między innymi: SUMA (funkcja zwraca sumę przekazanych wartości), MAKSIMUM (funkcja zwraca największą z przekazanych wartości), MINIMUM (funkcja zwra- ca najmniejszą z przekazanych wartości), ŚREDNIA (funkcja zwraca wartość średnią przekazanych wartości), POLICZ (funkcja zwraca liczbę przekazanych wartości). Aby podsumować zyski z wypożyczanych filmów: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy ( ). 4. Jedyną kolumną kwerendy będzie kolumna Zysk. Ustaw kursor w polu Podsumowanie: tej kolumny i z listy dostępnych funkcji grupujących wybierz SUMA (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Po zaznaczeniu ikony Sumy w dolnej części widoku projektu kwerendy wyświetlony został wiersz Podsumowanie: 5. Uruchom kwerendę — w wyniku zobaczysz jedną, wyliczoną na podstawie zbioru danych, wartość. 8 2 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 6. Przełącz kwerendę do Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: SELECT Sum(Film.Zysk) AS SumaORZysk FROM Film; 7. Zapisz kwerendę pod nazwą Zyski_Suma. Ć W I C Z E N I E 4.14 Zliczenie filmów należących do różnych gatunków W poprzednim przykładzie wykorzystaliśmy funkcję grupującą do wyliczenia jednej wartości dla wszystkich zapisanych w tabeli danych. Co najmniej równie często funkcje grupujące wykorzystywane są do wyliczenia jednej wartości dla określonej grupy danych, na przykład filmów tego samego reżysera czy należących do tego samego gatunku. Aby policzyć, ile filmów przypisanych jest do poszczególnych gatunków: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Na tabele źródłowe wybierz tabele: Film i Gatunek. 3. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. 4. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwa tabeli Gatunek. 5. Zwróć uwagę, że w wierszu Podsumowanie: tej kolumny wyświetlony został tekst Grupuj według — oznacza to, że nazwa gatunku będzie podstawą dzielenia na odrębne grupy danych źródłowych funkcji grupującej. 6. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz pole IdFilmu tabeli Film. W polu Podsumowanie: dla tej kolumny wybierz funkcję POLICZ. 7. Uruchom kwerendę — na ekranie zostanie wyświetlona lista nazw gatunków filmowych i liczba należących do poszczególnych gatunków filmów (rysunek 4.13). Rysunek 4.13. Funkcje grupujące mogą również zwracać wartości dla poszczególnych grup danych Rozdział 4. • Kwerendy 8 3 8. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Jej definicja powinna wyglądać następująco: SELECT Gatunek.Nazwa, Count(Film.IdFilmu) AS PoliczORIdFilmu FROM Gatunek INNER JOIN Film ON Gatunek.IdGatunku = Film.IdGatunku GROUP BY Gatunek.Nazwa; 9. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Gatunki. Kwerenda krzyżowa służy do wykonywania obliczeń i jednoczesnej zmiany struktury danych w celu ich łatwiejszej analizy. Kwerendy krzyżowe obliczają sumę, średnią, zliczają dane lub przeprowadzają inne rodzaje podsumowań dla danych zgrupowanych według dwóch typów informacji — jeden wzdłuż lewej, a drugi wzdłuż górnej kra- wędzi arkusza danych. Kwerendy tego typu wyświetlają te same in- formacje, co wykonujące analogiczne obliczenia kwerendy wybiera- jące, ale dzięki grupowaniu ich zarówno w pionie, jak i w poziomie, tworzą czytelniejsze wyniki. Ć W I C Z E N I E 4.15 Kwerenda krzyżowa Najłatwiej przekonać się o zaletach kwerend krzyżowych, porównu- jąc te same dane zwrócone przez kwerendę wybierającą i kwerendę krzyżową. Aby wyświetlić liczbę filmów poszczególnych reżyserów, pogrupowaną dodatkowo według ich gatunków: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabele źródłowe wybierz tabele: Film, Gatunek i Rezyser. 3. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. 4. Na pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Rezyser, na drugą — kolumnę Nazwa tabeli Gatunek. W obu przypadkach w wierszu Podsumowanie: pozostaw domyślną wartość (Grupuj według). 8 4 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 5. Na trzecią kolumnę kwerendy wybierz pole IdFilmu tabeli Film. Ponieważ chcemy policzyć filmy, w polu Podsumowanie: wybierz funkcję POLICZ. 6. Uruchom kwerendę (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. Wynik kwerendy wybierającej dane pogrupowane według dwóch wartości szybko staje się nieczytelny 7. Zmień typ kwerendy na kwerendę krzyżową. W tym celu przełącz ją do widoku projektu i z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda krzyżowa. 8. W dolnej części widoku projektu kwerendy wyświetlony został nowy wiersz: Krzyżowe:. Ustaw kursor w kolumnie Nazwisko, rozwiń to pole i z listy dostępnych wartości wybierz Nagłówek wiersza. 9. W polu Krzyżowe: kolumny Nazwa wybierz wartość Nagłówek kolumny, a w tym samym polu kolumny IdFilmu — Wartość. 10. Uruchom zmodyfikowaną kwerendę (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Te same dane zwrócone przez kwerendę krzyżową są o wiele czytelniejsze 11. Wyświetl Widok SQL kwerendy. Jej definicja powinna wyglądać następująco: TRANSFORM Count(Film.IdFilmu) AS PoliczORIdFilmu SELECT Rezyser.Nazwisko FROM Rezyser INNER JOIN (Gatunek INNER JOIN Film ON Gatunek.IdGatunku = Film.IdGatunku) ON Rezyser.IdRezysera = Film.IdRezysera GROUP BY Rezyser.Nazwisko PIVOT Gatunek.Nazwa; 12. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Gatunek_Rezyser. Rozdział 4. • Kwerendy 8 5 W SQL-u, jako języku strukturalnym, nie można3 posługiwać się zmien- nymi – zamiast tego mamy do dyspozycji podzapytania. Podzapytanie to instrukcja SELECT umieszczona w ramach innej instrukcji SELECT — na przykład, w klauzuli WHERE lub FROM. Dzięki temu, że wynik wewnętrznego zapytania może być odczytany przez zewnętrzną in- strukcję SELECT, możemy tworzyć m.in. dynamiczne kryteria wyboru — poniżej utworzymy kwerendę która zwróci nazwiska tych osób, które mają wypożyczonych więcej niż 10 wszystkich naszych filmów (a więc kryterium wyboru będzie dynamiczne, jeżeli na stanie mamy 50 filmów, wybrane zostaną osoby które pożyczyły co najmniej 5 filmów, jeżeli na stanie będziemy mieć 100 filmów — te, które pożyczyły więcej niż 10 itd.). 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. W pierwszej kolejności musimy policzyć wszystkie filmy: a) Na tabelę bazową wybierz tabelę Film. b) Liczbę wszystkich filmów zwróci nam instrukcja SELECT Count ([IdFilmu]) FROM film — żeby otrzymać 10 tej liczby, w pierwszym polu wpisz : Wyr1: Policz([film].[IdFilmu])/10. 3. Uruchom kwerendę — ona będzie wewnętrzną instrukcją SELECT. 4. Przełącz się do widoku SQL i wytnij (naciskając kombinację Ctrl+X) utworzone w drugim punkcie zapytanie. 5. Pozostaje nam dodanie zewnętrznej instrukcji SELECT zwracającej nazwiska tych osób, które wypożyczyły więcej filmów, niż otrzymamy w wyniku wewnętrznego zapytania: a) Przełącz się do widoku projektu. b) Dodaj tabele Osoba i Film. c) Do pierwszej (teraz pustej) kolumny przeciągnij kolumnę Nazwisko z tabeli Osoba. d) Kliknij przycisk Suma i upewnij się, że w kolumnie Nazwisko pojawił się wpis Grupuj według. 3 Przynajmniej w standardzie ANSI — niektóre wersje języka, jak np. PL/SQL czy T-SQL zawierają elementy proceduralne, można w nich definiować zmienne czy za ich pomocą sterować wykonaniem programu. 8 6 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne e) Do drugiej kolumny przeciągnij kolumnę IdFilmu z tabeli Film i w polu Podsumowanie wybierz funkcję Policz. f) Na razie kwerenda zwraca informacje o liczbie wypożyczonych przez wszystkich filmów — pora na ograniczenie tej listy za pomocą podzapytania. g) W polu Kryteria kolumny IdFilmu wpisz i otwórz nawias. Podzapytania muszą być umieszczane w nawiasach h) Wklej skopiowaną do schowka instrukcję zwracającą 10 liczby wszystkich filmów i zamknij nawias (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Podzapytanie zwracające nazwiska osób które wypożyczyły więcej niż 10 wszystkich filmów 6. Uruchom kwerendę i zapisz ją pod nazwą Podzapytanie. Czasami, najczęściej do celów diagnostycznych lub na potrzeby wy- konania kopii wybranych danych, programowo tworzy się nowe tabele bazy danych, zawierające kopie danych zapisanych w innych tabelach. Zadanie to realizują kwerendy tworzące tabele. Rozdział 4. • Kwerendy 8 7 Ć W I C Z E N I E 4.16 Tworzymy tabele Aby za pomocą kwerendy utworzyć tabelę, w której zapisane zostaną informacje o filmach wybranego reżysera: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabele źródłowe wskaż tabele Film i Rezyser. 3. Zmień typ kwerendy na kwerendę tworzącą tabelę. W tym celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda tworząca tabelę…. 4. Podaj nazwę tworzonej tabeli (FilmyMachulskiego) i określ nazwę bazy danych programu Access, w której tabela zostanie utworzona (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Domyślnie tabela z wybranymi danymi utworzona zostanie w bieżącej bazie danych 5. Ponieważ w nowej tabeli mają znaleźć się wszystkie informacje o filmach wybranego reżysera, jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz symbol * tabeli Film, a aby ograniczyć listę kopiowanych danych do filmów jednego reżysera, jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Rezyser i w polu Kryteria: tej kolumny wpisz Machulski. 6. Uruchom kwerendę. Zostanie wyświetlony komunikat informujący Cię o fakcie utworzenia nowej tabeli i skopiowaniu do niej wybranych danych. 7. Przełącz się do Widok SQL. Definicja nowej kwerendy powinna wyglądać następująco: SELECT Film.W INTO FilmyMacIulskielo FROM Rezyser INNER JOIN Film ON Rezyser.IdRezysera = Film.IdRezysera WHERE (((Rezyser.Nazwisko)= MacIulski )); 8. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Machulskiego, na liście typów obiektów bazodanowych wybierz Tabele i wyświetl zawartość automatycznie utworzonej tabeli. 8 8 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne Kwerenda aktualizująca pozwala na automatyczną zmianę zapisanych w tabelach danych. Z reguły kwerendy tego typu wykorzystywane są do zmiany wartości wybranych rekordów, np. przecenienia towarów należących do określonej grupy towarowej. Ć W I C Z E N I E 4.17 Modyfikujemy dane Aby obniżyć o 10 . cenę zakupu filmów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Na tabelę źródłową wybierz tabelę Film. 3. Zmień typ kwerendy na kwerendę aktualizującą. W tym celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda aktualizująca. 4. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Cena i w polu Aktualizacja do: tej kolumny wpisz wyrażenie [cena]*0,9 — w rezultacie cena filmów zostanie zmniejszona o 10 . 5. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę DataPr i w polu Kryteria: tej kolumny wpisz warunek #1980-01-01# — w rezultacie zmieniona zostanie cena nie wszystkich filmów, a tylko filmów wyprodukowanych przed określoną datą (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Wykonanie kwerendy aktualizującej bez określenia kryteriów wyboru wierszy spowodowałoby uaktualnienie cen wszystkich filmów Rozdział 4. • Kwerendy 8 9 6. Przed wykonaniem kwerendy możesz sprawdzić, których filmów będzie dotyczyła zmiana ceny. W tym celu wyświetl kwerendę w Widoku arkusza danych. 7. Uruchom kwerendę — znowu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, informujące Cię o programowej zmianie danych w tabeli. 8. Wyświetl instrukcję języka SQL tworzącą kwerendę. Powinna ona wyglądać następująco: UPDATE Film SET Film.Cena = [Cena] W 0.9 WHERE (((Film.DataPr) #1/1/1980#)); 9. Zapisz kwerendę pod nazwą Film_Przecena. Kwerenda dołączająca służy do dodawania grupy rekordów, pocho- dzących z jednej lub kilku tabel, na końcu innej (lub innych) tabeli. W praktyce kwerendy tego typu wykorzystywane są podczas impor- towania danych ze źródeł zewnętrznych lub w celu dopisania do wybranej tabeli rekordów spełniających podane kryteria, np. danych klientów, których zadłużenie przekroczyło określony próg. Podstawowa różnica pomiędzy kwerendami tego typu a kwerendami tworzącymi tabele polega na tym, że kwerendy aktualizujące dopisują dane do istniejącej tabeli, nie tworząc jej, a więc tabela docelowa musi zostać wcześniej utworzona. Natomiast próba kilkukrotnego uruchomienia kwerendy tworzącej tabele za każdym razem spowoduje usunięcie i ponowne utworzenie tabeli o podanej nazwie. Ć W I C Z E N I E 4.18 Dodajemy dane Aby utworzyć kwerendę, która do tabeli Dluznicy dopisze nazwiska i numery telefonów osób, które pożyczyły więcej niż trzy filmy: 1. Utwórz tabelę Dluznicy,składającą się z dwóch kolumn: Nazwisko i Telefon (dla tej tabeli wyjątkowo nie twórz klucza podstawowego). 2. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 9 0 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 3. Jako tabelę źródłową wybierz tabele Osoba i Film. 4. Zmień typ kwerendy na kwerendę dołączającą dane. W tym celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda dołączająca…. 5. Jako tabelę docelową wybierz tabelę bieżącej bazy danych Dluznicy. 6. Kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Projekt kwerendy ikonę Sumy. 7. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Nazwisko tabeli Osoba. Zwróć uwagę, że w polu Dołączanie do: tej kolumny automatycznie wyświetlona została kolumna Nazwisko tabeli Dluznicy. 8. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Telefon tabeli Osoba. Ponieważ kolumna o takiej samej nazwie również znajduje się w tabeli docelowej, została ona automatycznie wyświetlona w polu Dołączanie do: tej kolumny. 9. Ponieważ do tabeli Dluznicy mają zostać dopisane dane tylko wybranych, a nie wszystkich osób, jako trzecią kolumnę kwerendy wybierz kolumnę IdFilmu tabeli Film. Tym razem w polu Dołączanie do: nie została wyświetlona żadna nazwa kolumny (w tabeli Dluznicy nie ma kolumny o nazwie IdFilmu). 10. W polu Podsumowanie: kolumny IdFilmu wybierz funkcję Policz, a w polu Kryteria: wpisz warunek 3 — w ten sposób do tabeli docelowej dopisane zostaną dane tylko tych osób, które wypożyczyły więcej niż trzy filmy (rysunek 4.19). Rysunek 4.19. Dzięki graficznemu środowisku SZBD Access w ramach kilkunastu ćwiczeń Czytelnik opanował umiejętność tworzenia stosunkowo skomplikowanych instrukcji języka SQL Rozdział 4. • Kwerendy 9 1 11. Uruchom kwerendę. Ponownie zostanie wyświetlone pytanie, czy zmodyfikować dane. Aby wyłączyć ten komunikat: a) z menu Narzędzia wybierz Opcje…, b) przejdź do zakładki Edytowanie/znajdowanie, c) odznacz pole wyboru Kwerendy akcji. Od teraz wykonanie kwerend funkcjonalnych (kwerend aktualizujących, dopisujących lub usuwających) nie będzie wymagało potwierdzania. 12. Wyświetl kwerendę w Widoku SQL. Tworząca ją instrukcja języka SQL powinna wyglądać następująco: INSERT INTO Dluznicy ( Nazwisko, TeleRon ) SELECT Osoba.Nazwisko, Osoba.TeleRon FROM Osoba INNER JOIN Film ON Osoba.IdOsoby = Film.IdOsoby GROUP BY Osoba.Nazwisko, Osoba.TeleRon HAVING (((Count(Film.IdFilmu)) 3)); 13. Zapisz kwerendę pod nazwą Dluznicy_3. Kwerenda usuwająca służy do usuwania wierszy z jednej lub kilku tabel. W praktyce kwerendy tego typu wykorzystywane są do automa- tycznego usuwania rekordów spełniających podane kryteria, np. towa- rów, których nie ma już w ofercie firmy. Ć W I C Z E N I E 4.19 Usuwamy dane Aby za pomocą kwerendy usunąć z bazy wszystkie filmy pożyczone przez wybraną osobę: 1. Utwórz nową kwerendę w widoku projektu. 2. Jako tabele źródłowe kwerendy określ tabele Film i Osoba. 3. Zmień typ kwerendy na kwerendę usuwającą dane. W tym celu z menu Kwerenda wybierz opcję Kwerenda usuwająca. 9 2 Access 2003 PL • Ćwiczenia praktyczne 4. Jako pierwszą kolumnę kwerendy wybierz symbol * tabeli Film (usunąć można wyłącznie cały wiersz, a nie wybrane pola tabeli). Zwróć uwagę, że w polu Usuwanie: tej kolumny pojawił się wpis Skąd. 5. Jako drugą kolumnę kwerendy wybierz kolumnę Imie tabeli Osoba. Zwróć uwagę, że w polu Usuwanie: tej kolumny pojawił się wpis Gdzie. 6. W polu Kryteria: kolumny Imie wpisz w cudzysłowie imię osoby, o której wiesz, że i tak nigdy nie odda pożyczonych filmów (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Wykonanie kwerendy usuwającej dane bez określenia kryteriów wyboru usuwanych danych skończyłoby się skasowaniem wszystkich danych z tabeli 7. Uruchom kwerendę. Pamiętaj, że spowoduje to automatyczne i nieodwracalne usunięcie danych o filmach pożyczonych przez wybraną osobę. 8. Wyświetl tworzącą kwerendę instrukcję języka SQL. Powinna ona wyglądać następująco: DELETE Film.W, Osoba.Imie FROM Osoba INNER JOIN Film ON Osoba.IdOsoby = Film.IdOsoby WHERE (((Osoba.Imie)= Franciszek )); 9. Zapisz kwerendę pod nazwą Filmy_Usun. Operacje kopiowania, zmiany nazw, importowania, eksportowania czy usuwania kwerend przeprowadza się w ten sam sposób, co analogiczne operacje w odniesieniu do tabel.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: