Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 005838 21332617 na godz. na dobę w sumie
Access 2003 PL. Kurs - książka
Access 2003 PL. Kurs - książka
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-308-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Znaczenie baz danych trudno przecenić. Służą one nie tylko jako magazyny informacji, ale co ważniejsze, pozwalają na niezwykle szybkie ich przeszukiwanie. W ciągu kilku sekund w tysiącach danych odnajdziesz te, których właśnie potrzebujesz i zaprezentujesz je w formie rozmaitych zestawień, a nawet wykresów. Baza danych pozwoli Ci gromadzić szczegółowe dane o kontrahentach czy produktach i przeprowadzać na nich dowolne operacje. Trudno dziś sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z rozbudowanych baz danych. Program Microsoft Access to jeden z najprostszych w obsłudze i zarazem najpopularniejszy system bazodanowy powszechnie stosowany w firmach i instytucjach na całym świecie.

Książka 'Access 2003 PL. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz tę aplikację i nauczysz się używać jej w praktyce. Przystępny język, liczne ilustracje, ćwiczenia pokazujące jak krok po kroku realizować najczęstsze zadania -- to wszystko sprawi, że bez pomocy nauczyciela poznasz Accessa i powiększysz swoje kompetencje stając się bardziej cenionym i poszukiwanym pracownikiem.

Nauczysz się: Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' adresowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce.

Poznaj najpopularniejszą bazę danych dla Windows

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Access 2003 PL. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 83-7361-308-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM Zamiast d³ugich tekstów —- rysunki z dok³adnymi objaġnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta! Znaczenie baz danych trudno przeceniæ. S³u¿¹ one nie tylko jako magazyny informacji, ale co wa¿niejsze, pozwalaj¹ na niezwykle szybkie ich przeszukiwanie. W ci¹gu kilku sekund w tysi¹cach danych odnajdziesz te, których w³aġnie potrzebujesz i zaprezentujesz je w formie rozmaitych zestawieñ, a nawet wykresów. Baza danych pozwoli Ci gromadziæ szczegó³owe dane o kontrahentach czy produktach i przeprowadzaæ na nich dowolne operacje. Trudno dziġ sobie wyobraziæ nowoczesne przedsiêbiorstwo, które nie korzysta³oby z rozbudowanych baz danych. Program Microsoft Access to jeden z najprostszych w obs³udze i zarazem najpopularniejszy system bazodanowy powszechnie stosowany w firmach i instytucjach na ca³ym ġwiecie. Ksi¹¿ka „Access 2003 PL. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Przystêpny jêzyk, liczne ilustracje, æwiczenia pokazuj¹ce jak krok po kroku realizowaæ najczêstsze zadania — to wszystko sprawi, ¿e bez pomocy nauczyciela poznasz Accessa i powiêkszysz swoje kompetencje staj¹c siê bardziej cenionym i poszukiwanym pracownikiem. Nauczysz siê: • Instalowaæ Accessa i pakiet Office • Tworzyæ nowe bazy danych • Projektowaæ i modyfikowaæ tabele przechowuj¹ce dane • Wprowadzaæ dane do baz danych • Wi¹zaæ ze sob¹ tabele za pomoc¹ relacji • Pisaæ w³asne kwerendy przeszukuj¹ce bazy danych • Tworzyæ wygodne formularze do wprowadzania danych • Tworzyæ eleganckie raporty na podstawie wybranych danych • Zarz¹dzaæ bazami danych Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ...................................................z.....7 Rozdział 1. Pierwsza baza danych, czyli do czego służy Microsoft Access................................13 Po co nam bazy danych?...................................................y.................................................. 13 Instalacja programu Microsoft Access ...................................................y.......................... 15 Aktywacja programu ...................................................y...................................................y..... 18 Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access.......................... 19 Tworzenie pustej bazy danych ...................................................y........................................20 Zamykanie bazy danych ...................................................y..................................................22 Kopiowanie pliku bazy danych ...................................................y...................................... 23 Zmiana domyślnej wersji bazy danych...................................................y..........................24 Kreator bazy danych ...................................................y...................................................y..... 25 Kompilacja bazy danych ...................................................y.................................................29 Podsumowanie...................................................y...................................................y............... 31 Rozdział 2. Przykładowa baza danych, czyli jak wykorzystać możliwości programu Access...33 Jak pracować z bazą danych programu Microsoft Access?............................................ 33 Otwieranie istniejącej bazy danych...................................................y................................ 35 Wyszukiwanie plików bazy danych ...................................................y............................... 37 Udostępnianie pliku bazy danych ...................................................y.................................40 Instalacja przykładowej bazy Northwind ...................................................y..................... 43 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind ...................................................y...... 45 Konwertowanie bazy danych ...................................................y.......................................... 50 Podział bazy danych...................................................y...................................................y......51 Konfiguracja podzielonych baz danych ...................................................y....................... 53 Podsumowanie...................................................y...................................................y............... 54 Rozdział 3. Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywać informacje w bazie danych ...................................................z...................................................z........... ..............55 Jak zbudowane są tabele? ...................................................y................................................. 55 Kreator tabel — określamy dane elementarne ...................................................y............. 57 Tworzymy tabelę poprzez wprowadzanie przykładowych danych .............................. 61 4 Spis treści Tworzenie tabel w widoku projektu...................................................y............................... 64 Definiujemy klucz podstawowy ...................................................y..................................... 71 Typy danych programu Microsoft Access ...................................................y.................... 75 Reguły sprawdzania poprawności (warunki, które muszą spełnić zapisane w tabeli dane) ...................................................y..................................................80 Podsumowanie...................................................y...................................................y...............84 Rozdział 4. Modyfikowanie tabel, czyli jak zmienić strukturę obiektów bazy danych ........85 Jak zarządzać obiektami bazy danych?...................................................y.......................... 85 Zmiana nazwy tabeli ...................................................y...................................................y.....87 Kopiowanie tabeli...................................................y...................................................y..........89 Usuwanie tabeli...................................................y...................................................y.............. 91 Ukrywanie tabeli...................................................y...................................................y............92 Dodawanie kolumn do tabeli ...................................................y.........................................94 Zmiana definicji istniejącej kolumny...................................................y............................ 95 Usuwanie wybranych kolumn ...................................................y........................................98 Automatyczne wprowadzenie zmian w powiązanych obiektach .................................99 Eksportowanie danych z tabeli...................................................y..................................... 100 Importowanie danych z arkusza programu Excel ...................................................y..... 102 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............105 Rozdział 5. Pobieranie i modyfikowanie danych, czyli codzienna praca użytkownika bazy ..107 Jak korzystać z bazy danych?...................................................y......................................... 107 Wstawianie danych bezpośrednio do tabeli ...................................................y............... 109 Wstawianie danych za pomocą formularza...................................................y.................113 Wyszukiwanie danych w tabeli ...................................................y......................................115 Wyszukiwanie danych za pomocą formularza ...................................................y...........117 Filtrowanie danych...................................................y...................................................y.......118 Usuwanie danych z tabeli ...................................................y.............................................. 120 Usuwanie danych za pomocą formularza..............................................y........................ 122 Modyfikowanie danych w tabeli ...................................................y.................................. 123 Modyfikowanie danych za pomocą formularza...................................................y........ 124 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............125 Rozdział 6. Łączenie tabel, czyli do czego służą relacje...................................................z................127 Jak podzielić przechowywane w bazie informacje między odpowiednie tabele? ..... 127 Łączenie tabel związkiem typu jeden do jednego...................................................y....... 130 Łączenie tabel związkiem typu jeden do wielu ...................................................y........... 135 Łączenie tabel związkiem typu wiele do wielu...................................................y............ 138 Diagram E/R przykładowej bazy danych Northwind ..................................................141 Tworzymy projekt przykładowej bazy danych...................................................y........... 143 Tabele słownikowe...................................................y...................................................y....... 145 Tabele podrzędne...................................................y...................................................y.........147 Tabela nadrzędna...................................................y...................................................y.........149 Tabela łącznikowa.....................................y...................................................y......................152 Korzystanie z tabeli łącznikowej ...................................................y.................................. 154 Określamy więzy integralności (spójności) danych zapisanycyh w połączonych tabelach ...................................................y.............................................. 156 Wprowadzanie przykładowych danych ...................................................y...................... 159 Usuwanie relacji...................................................y...................................................y............161 Spis treści 5 Modyfikowanie połączonych tabel...................................................y.............................. 164 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............165 Rozdział 7. Kwerendy, czyli jak zautomatyzować pracę z danymi .............................................167 Do czego służą kwerendy? ...................................................y............................................. 167 Pobieranie wszystkich danych z tabeli ...................................................y........................ 170 Wybieranie kolumn z tabeli...................................................y.......................................... 172 Modyfikowanie pobieranych danych...................................................y.......................... 173 Porządkowanie pobranych danych...................................................y.............................. 177 Sortowanie danych ...................................................y...................................................y...... 179 Ograniczanie liczby pobranych danych ...................................................y..................... 180 Wyszukiwanie duplikatów ...................................................y............................................ 182 Wybieranie danych na podstawie prostego warunku logicznego .............................. 185 Wybieranie danych na podstawie złożonego warunku logicznego ........................... 187 Pobieranie, z pomocą kreatora, danych z dwóch połączonych tabel ........................ 188 Pobieranie danych z wielu połączonych tabel...................................................y............ 189 Pobieranie danych z tabel połączonych za pośrednictwem innej tabeli ....................191 Dodawanie podsumowań...................................................y.............................................. 193 Zliczanie danych...................................................y...................................................y.......... 194 Grupowanie danych...................................................y...................................................y.... 195 Kwerendy krzyżowe...................................................y...................................................y..... 197 Usuwanie wybranych danych ...................................................y....................................... 199 Dodawanie danych...................................................y...................................................y...... 201 Modyfikowanie wybranych danych...................................................y.............................203 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............204 Rozdział 8. Formularze, czyli jak ułatwić użytkownikom dostęp do danych........................ 205 Po co tworzyć formularze? ...................................................y............................................205 Tworzymy autoformularz związany z wybraną tabelą.................................................207 Praca z formularzem związanym ...................................................y.................................209 Wyszukujemy, filtrujemy i usuwamy dane ...................................................y..................211 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z wybraną tabelą ................. 214 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z połączonymi tabelami.... 216 Zmiana definicji formularza ...................................................y........................................ 218 Formularz do przeglądania danych...................................................y.............................222 Tworzymy formularz z podformularzem...................................................y...................224 Korzystanie z formularza z podformularzem...................................................y............228 Panel przełączania jako przykład formularza niezwiązanegyo z żadną tabelą użytkownika...................................................y........................................229 Poznajemy zależności pomiędzy obiektami bazy danych...........................................232 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............234 Rozdział 9. Raporty, czyli jak zaprezentować dane...................................................z........................ 235 Do czego służą raporty? ...................................................y................................................. 235 Konfiguracja drukarki w systemie Windows XP...................................................y........237 Tworzymy autoraport ...................................................y...................................................y.240 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wybraną tabelą......................... 241 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wieloma tabelami....................244 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z kwerendą ..................................246 Tworzymy raport zawierający podsumowania...................................................y...........248 6 Spis treści Raport grupujący dane...................................................y...................................................y252 Dodawanie podsumowań do raportów grupujących dane .........................................254 Dodatkowy poziom grupowania danych ...................................................y................... 256 Tworzenie filtrów ograniczających prezentowane dane ..............................................258 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............261 Rozdział 10. Makra, czyli jak zautomatyzować regularnie wykonywane operacje............... 263 Jak zautomatyzować pracę użytkownika za pomocą makr?........................................ 263 Tworzymy najprostsze makropolecenie...................................................y...................... 265 Makro składające się z dwóch akcji...................................................y..............................267 Makro składające się z wielu akcji ...................................................y................................268 Modyfikowanie makra...................................................y...................................................y270 Uruchamiamy makropolecenia z poziomu formularza .............................................272 Wykonywanie makra krok po kroku...................................................y...........................275 Przykładowe makro eksportujące dane z wybranej tabeli............................................277 Przykładowe makro wysyłające wiadomości e-mail...................................................y...279 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............281 Rozdział 11. Zarządzanie bazą, czyli na czym polega praca administratora baz danych .. 283 Jak zapewnić wydajną pracę użytkownikom programu Access? ................................283 Tworzymy dokumentację bazy ...................................................y.....................................285 Konfigurujemy system zarządzania bazami danych Access .......................................289 Kompaktowanie bazy danych ...................................................y......................................294 Tworzymy kopię bazy danych ...................................................y......................................295 Odtwarzamy bazę po awarii...................................................y..........................................296 Optymalizacja wydajności bazy ...................................................y...................................297 Zabezpieczamy przechowywane w bazie dane ...................................................y...........299 Przenosimy bazę danych do SZBD SQL Server ...................................................y......... 301 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............304 Rozdział 12. Zadania dodatkowe...................................................z............................................................... 305 Materiał z rozdziału 1....................................................y...................................................y. 306 Materiał z rozdziału 2. ...................................................y...................................................y307 Materiał z rozdziałów 3 – 11 ...................................................y..........................................308 Podsumowanie...................................................y...................................................y.............327 Dodatek A Odpowiedzi do zadań ...................................................z.......................................................... 329 Odpowiedzi do rozdziału 1....................................................y..........................................329 Odpowiedzi do rozdziału 2. ...................................................y.........................................332 Odpowiedzi do rozdziału 3....................................................y.......................................... 333 Odpowiedzi do rozdziału 4. ...................................................y......................................... 335 Odpowiedzi do rozdziału 5....................................................y.......................................... 336 Odpowiedzi do rozdziału 6....................................................y..........................................337 Odpowiedzi do rozdziału 7. ...................................................y.........................................338 Odpowiedzi do rozdziału 8. ...................................................y.........................................339 Odpowiedzi do rozdziału 9. ...................................................y.........................................340 Odpowiedzi do rozdziału 10....................................................y........................................ 341 Odpowiedzi do rozdziału 11. ...................................................y........................................342 Skorowidz...................................................z...................................................z................ ............................................ 343 ♦ Po co nam bazy danych? ♦ Instalacja programu Microsoft Access ♦ Aktywacja programu ♦ Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access ♦ Tworzenie pustej bazy danych ♦ Zamykanie bazy danych ♦ Kopiowanie pliku bazy danych ♦ Zmiana domyślnej wersji bazy danych ♦ Kreator bazy danych ♦ Kompilacja bazy danych ♦ Podsumowanie Pierwsza baza danych, czyli do czego służy Microsoft Access Po co nam bazy danych? Gatunek ludzki przez zdecydowanie większą część swodjej historii nie miał większych problemów z przyswajaniem istotnych (przydatnych) informacji. Nowe dane pojawiały się na tyle rzadko, że z łatwością zapoznawano się zd nimi i poddawano je weryfikacji, w trakcie której odrzucano zbędne informacje. Sytuacjda ta zaczęła się zmieniać kilkaset lat temu. Nowe metody badawcze, rozwój technologiczny di zainteresowanie otaczającym nas światem w krótkim czasie spowodowały, że pojedyndczy człowiek nie był w stanie zapoznać się z wszystkimi dostępnymi danymi. Problemd ten został w pewien sposób rozwiązany poprzez wciąż postępującą specjalizację. dNie zniosła ona oczywiście „potopu informacyjnego”. Specjaliści na samo tylko przejrzenied regularnie ukazującej się (coraz częściej w Internecie) prasy fachowej muszą poświęcać kilka godzin dzienndie. „Bycie na bieżąco” oznacza często nie tylko rezygnowandie ze snu i życia prywatnego, ale również z własnej pracy twórczej. Dlatego znajomość szczegółowych informacji została 14 Po co nam bazy danych? zastąpiona umiejętnością szybkiego znalezienia potrzebnych w danym momencie danych. I tu najlepszym rozwiązaniem okazały się komputerodwe bazy danych. Czas potrzebny na ich utworzenie i regularne wprowadzanide do nich danych zwraca się nam, gdy potrzebujemy uzyskać konkretną informację, np. znadleźć nazwisko i numer telefonu osoby, której trzy lata temu pożyczyliśmy książkę. Wysdtarczy wtedy za pomocą kilku kliknięć myszą uruchomić program Access i odczytać z bazy danych namiary na zapominalskiego, łącznie z karą, jaką przewidujemyd za tak długi okres zwłoki. Bazy danych, jak inne programy komputerowe, działają wd określonym środowisku. W przypadku większości gier środowiskiem tym jest 32-bditowa wersja systemu Windows, a w przypadku baz danych system zarządzania bazami danych (SZBD), dla którego zostały utworzone. Tak jak w przypadku pozostałych pdrogramów, możliwe, choć czasami dość skomplikowane, jest przeniesienie bazy danych dz jednego środowiska do innego (sposób przeniesienia bazy danych programu Access do w pełni profesjonalnego systemu zarządzania bazami danych SQL Server został opisany w drozdziale 11.). Sama baza danych jest uporządkowanym zbiorem obiektów różnych typów, dnp. tabel i kwerend, przy czym podstawowym i wymaganym obiektem relacyjnej bazy dadnych jest tabela. Baza danych musi zawierać przynajmniej jedną tabelę. Tabele, kwerendy, formularze czy raporty są przykładami obiektów bazy danych. W większości SZBD, w tym w programie Access, raz utworzone obiekty bazodanowe mogą być modyfikowane i usuwane. Struktura tabel bazy danych, w których przechowywane są dane użytkownika została opisana w rozdziale 3. W tym momencie wystarczy zaznadczyć, że każda tabela składa się z pewnej liczby wierszy i kolumn, na przecięciu których znajdują się pola. Informacje opisujące jeden obiekt (np. towar, klienta czy transdakcję sprzedaży) zapisane są w pojedynczym wierszu tabeli, a poszczególne dane obdiektu (np. nazwa towaru, nazwisko klienta czy data sprzedaży) zapisane są w dkolejnych polach tego wiersza. W terminologii bazodanowej pojedynczemu wierszowi tabeli odpowiada rekord, również składający się z pewnej liczby pól. Wykonanie zadań i ćwiczeń zamieszczonych w tym rozdzidale pozwoli Czytelnikowi na zainstalowanie SZBD Access, utworzenie pustej bazy ddanych, ustawienie kilku podstawowych jej opcji oraz prawidłowe zakończenie dpracy z programem. Instalacja programu Microsoft Access 15 Instalacja programu Microsoft Access Zanim będziemy mogli utworzyć własną bazę danych, musdimy zainstalować na komputerze system zarządzania bazami danych Access 2003. Instalacja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003 programu polega na: 1. Upewnieniu się, że nasz komputer spełnia minimalne wydmagania związane z instalacją programu. 2. Zakupie legalnej wersji oprogramowania. Nie wystarczy kupić legalną wersję programów firmy Microsoft, aby być legal- nym użytkownikiem tych programów. Ponieważ kupujemy licencję na korzystanie z programu, a nie sam program, konieczne jest ponadto przestrzeganie umowy użytkownika końcowego, która zabrania m.in. wykonywania kopii zapasowej oprogramowania czy udostępniania oprogramowania innymm osobom. 3. Instalacji programu. Minimalne wymagania sprzętowe pakietu Microsoft Office 2003 zostały zebrane w tabeli 1.1, natomiast przedstawienie zasad licencjonowania produktów firmy Microsoft wymagałoby napisania osobnej, o wiele obszerniejszej książki. Tabela 1.1. Minimalne wymagania pakietu Office w wersji 2003 Komputer/Procesor Procesor Pentium 233 MHz lub szybszy; zalecany procesor Pentium III Pamięć Dysk twardy System operacyjny 64 MB RAM (minimum); 128 MB RAM (zalecane) 245 MB, w tym 115 MB dostępnego miejsca na dysku twardym zawierającym system operacyjny. Wykorzystanie miejsca na/ dysku zależy od konfiguracji. W trakcie instalacji wymagane jest dodatkowo około 2 GB miejsca na dysku. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 lub nowszy, Windows XP lub nowszy. Żadna z wersji pakietu Microsoft Office 2003 nie działa w systemie operacyjnym Microsoft Windows Me, Windows 9m8 lub Windows NT. Stacja dysków Napęd CD-ROM Ekran Monitor Super VGA (o rozdzielczości 800×600 lub wyższej), 256 kolorów Urządzenia peryferyjne Mysz Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse® lub zgodne/ urządzenie wskazujące 16 Instalacja programu Microsoft Access Aby zainstalować program Access 2003 należy: Wskazane jest, aby przed zainstalowaniem programu Access 2003 uaktualnić system operacyjny przez pobranie i zainstalowanie poprawek dostępnych na witrynie Windows Update. 1. Włożyć do napędu CD-ROM płytę z programem Microsoft Office. Wtedy prawdopodobnie zostanie automatycznie uruchomiony program instalatora Setup.exe. Jeżeli opcja automatycznego odtwarzania zawartości płyt CD została wyłączona, należy samodzielnie uruchomić plik instalatora znajdujący się w głównym katalogu płyty. 2. Pierwsze pytanie instalatora będzie dotyczyć podania 25-znakowego klucza produktu, który identyfikuje jednoznacznie wytłoczoną płytę instalacyjną. Opisany w kolejnym ćwiczeniu mechanizm aktywacji pokazuje, jak uniemożliwić przeprowadzenie wielokrotnych instalacji za pomocą jednej płyty instalacyjnej. 3. Po podaniu danych użytkownika (nazwiska, inicjałów i nazwy firmy) wyświetlona zostanie treść licencji końcowego użytkownika. Należy zapoznać się z warunkami licencji, a następnie zaakceptować je. 1 3 2 Instalacja programu Microsoft Access 17 4. Zostanie wtedy wyświetlone okno z pytaniem o typ oraz katalog docelowy instalacji. Należy wybrać instalację niestandardową, kliknąć przycisk Dalej i z listy dostępnych aplikacji wybrać Microsoft Access (oraz te z pozostałych programów pakietu, z których również zamierzamy korzystać). Następnie powinniśmy zaznaczyć opcję wyboru szczegółowych składników instalowanych aplikacji. 4 5 6 5. Dodatkowo, należy zaznaczyć pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji. W ten sposób będziemy mieli możliwość zainstalowanida opcjonalnych składników programu, w tym przykładowej bazy danych dNorthwind. 6. Kliknij przycisk Dalej. 7 8 7. Aby mieć pewność, że wszystkie składniki SZBD Access zostaną zainstalowane na dysku twardym, należy zaznaczyć pozycje Microsoft Access i z menu kontekstowego wybrać opcję Uruchamiaj wszystko z Mojego komputera. 8. Kliknij przycisk Dalej. 9. Na ekranie zostanie wyświetlona lista przeznaczonych do instalacji składników pakietu Office. Aby rozpocząć instalację, należy kliknąć przycisk Instaluj. 10. Jeżeli instalator znajdzie wcześniejsze wersje pakiedtu Office, zaproponuje usunięcie wszystkich, niektórych lub żadnej z wchodzących w skład pakietu aplikacji. Dokonując wyboru, musimy pamiętać, że licencja końcowad użytkownika nie zezwala na jednoczesne wykorzystywanie różnych wersji aplikdacji wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Innymi słowy, jednoczesne korzydstanie z programów Word 2002 i Access 2003 jest złamaniem warunków standardowdej licencji. 11. Po pomyślnym zainstalowaniu programów wyświetlone zodstanie pytanie dotyczące próby pobrania z witryny firmy Microsoft najnowszych dpoprawek programu. 18 Aktywacja programu Aktywacja programu Aktywacja produktów jest chyba najbardziej znanym pdrogramem firmy Microsoft, który ma na celu ograniczenie piractwa komputerowego. Pakiet Office 2003 jest jednym z programów, które po zainstalowaniu wymagają aktywacdji — telefonicznego lub przeprowadzanego za pośrednictwem internetu zgłoszendia dotyczącego zainstalowania produktu w firmie Microsoft. Jedynie 50 razy możemy podjądć próbę uruchomienia pojedynczych, wchodzących w skład pakietu aplikacjid. 51. próba uruchomienia któregokolwiek z programów wymaga bowiem aktywacji dadnego produktu. Ponadto, nieaktywny program zostanie uruchomiony w trybie zrdedukowanej funkcjonalności, który przypomina tryb demonstracyjny. W tym trybie ndiedostępne są niektóre zaawansowane funkcje programów. Ponieważ każdy komputer, a właściwie prawie każda jego część, ma swój unika- towy identyfikator (numer seryjny), numery te mogą być wykorzystane do wy- generowania unikatowego numeru komputera. Dodatkowo, program Micro- soft Office XP także ma swój identyfikator (Product ID). Poprzez połączenie obu numerów (komputera i oprogramowania) wygenerowany zostaje unika- towy identyfikator wykorzystywany podczas aktywacjim. Sam proces aktywacji jest stosunkowo prosty do przedprowadzenia: 1. Każdorazowe uruchomienie nieaktywowanego programu spowdoduje, że zostanie wyświetlone przypomnienie o konieczności aktywacji,d a także informacja o liczbie dostępnych jeszcze uruchomień programu wraz z przycidskiem pozwalającym rozpocząć aktywację. 2. Pierwsza aktywacja programu może zostać przeprowadzonda poprzez internet. Kolejne wymagają już zatelefonowania do biura obsługi dfirmy Microsoft Polska. a) W przypadku wyboru aktywacji poprzez internet niezbdędne jest wcześniejsze połączenie komputera z internetem. Dalsza część tej doperacji przebiega automatycznie. b) W przypadku wyboru aktywacji przez telefon musimy wydbrać kraj (Polska) i zadzwonić pod wyświetlony na ekranie numer telefodnu. Następnie powinniśmy podać pracownikowi biura obsługi kod aktywacyjny. W oddpowiedzi usłyszymy kod potwierdzający, którego poprawne wprowadzenie kodńczy proces aktywacji. Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access 19 Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access Zanim będziemy potrafili tworzyć bazy danych i zarząddzać nimi, czyli po prostu korzystać z baz danych działających w środowisku SZBD Access 2003, powinniśmy poznać podstawowe zasady pracy z tym programem. Standardowe okno Accessa zawiera trzy podstawowe eledmenty: 2 1 3 1. Pasek menu — pasek znajdujący się u góry ekranu, zawierający listę standardowych poleceń, z których każde jest dostępne po kliknięciu myszą. Pasek ten ulega zmianom, dostosowując się do wykonywanych przez użytkownika zadań. 2. Paski narzędzi — pasek narzędzi zawiera zestaw przycisków, które wykonują większość poleceń dostępnych z paska menu. Wyświetlane paski zmieniają się w zależności od wykonywanych przez użytkownika zadań. 4 3. Pasek stanu — pasek stanu (zwany również informacyjnym), znajdujądcy się u dołu ekranu, wyświetla komunikaty wysyłane przez Accessa w trakcie wykonywania pewnych czynności. Pasek ten wyświetla również krótkide podpowiedzi dla użytkownika, między innymi znaczenie poszczególnych poleceń menu di przycisków na pasku narzędzi, oraz informacje o wciśniętych klawiszach CAPS LOCK, NUM LOCK, INSERT i innych. 4. Okienko zadań — możemy wyświetlić lub ukryć okienko zadań, wybierajdąc z menu Widok opcję Okienko zadań. Po jego wyświetleniu możemy wybrać aktywne okienko zadań kliknięciem znajdującej się na pasku narzędzid okienka zadań strzałki skierowanej w dół. Poszczególne okienka zadań umożliwidają wykonywanie powiązanych funkcjonalnie operacji, np. kopiowania obdiektów do schowka programu pakietu Office, przeglądanie tego schowka lub kdasowanie jego zawartości. 20 Tworzenie pustej bazy danych Tworzenie pustej bazy danych Po zainstalowaniu SZBD Access 2003 możemy utworzyć nową, działającą w tym środowisku bazę danych. W tym rozdziale nie zostanie jeszcze podkazane jak tworzyć obiekty bazy danych, ani — tym bardziej — wprowadzać do nich dane. dNaszą pracę rozpoczniemy od spojrzenia na bazę danych jako na znajdujący sięd na dysku twardym komputera plik programu Access. 1a 1d 2 1. Po uruchomieniu programu Access (uruchamiamy program, wybierając kolejno menu Start/Wszystkie programy/Microsoft Office/ Microsoft Office Access 2003) możemy utworzyć nową bazę danych na kilka sposobów: a) wybierając z menu Plik pozycję Nowy…, b) naciskając kombinację klawiszy Ctrl+N, c) klikając pierwszą od lewej ikonę Nowy z paska narzędzi Baza danych, d) klikając łącze Utwórz nowy plik…, wyświetlane w okienku zadań Wprowadzenie. 2. Niezależnie od wybranej metody, wyświetlone zostanie okienko zadań Nowy plik. Po kliknięciu znajdującego się w sekcji Nowy łącza Pusta baza danych…, wyświetlone zostanie standardowe okno dialogowe systemu Windows, które pozwala zapisać plik na dysku. Tworzenie pustej bazy danych 21 3. Należy podać nazwę i lokalizację pliku bazy danych, a następnie kliknąć przycisk Utwórz. 4. Plik o podanej nazwie zostanie utworzony, a na ekranie wyświetli się główne okno bazy danych. 3 22 Zamykanie bazy danych Zamykanie bazy danych Jednym z zadań serwerów bazodanowych, takich jak program Access, jest zagwarantowanie spójnego obrazu danych zapisanych w bazie. Innymi słodwy, program Access dba o to, aby ewentualne awarie (np. brak prądu lub błąd systdemu operacyjnego) nie wpłynęły na uszkodzenie przechowywanych w bazie informacji. Jeżeli przypadkowo zamkniesz bazę danych lub zakończysz pracę programu Access kliknięciem przycisku Zamknij, zostanie wyświetlone pytanie o zapi- sanie lub odrzucenie wszystkich wprowadzonych ostatnio zmian. Niewyświe- tlenie tego pytania oznacza, że wszystkie wprowadzone zmiany są już na trwałe zapisane w pliku bazy danych. Aby ułatwić realizację tego zadania programowi Access, baza danych powinna zostać prawidłowo zamknięta: 3 2 1 1. Z menu Plik wybierz opcję Zamknij. lub 2. Zamknij okno bazy danych przyciskiem znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu — w ten sposób zamykamy bieżącą bazę danych, nie kończąc pracy programu Access. lub 3. Zakończ pracę programu Access, kliknięciem przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu programu — w ten sposób zamykamy bieżącą bazę danych i kończymy pracę programu Access. W programie Access możliwe jest uruchomienie tylko jednej bazy danych — próba uruchomienia innej bazy danych wymaga albo uruchomienia dru- giej kopii programu Access, albo zamknięcia bieżącej mbazy danych. Kopiowanie pliku bazy danych 23 Kopiowanie pliku bazy danych Baza danych programu Access, tak jak każdy inny plik, może zostać skopiowana z jednego folderu (np. z folderu Moje dokumenty komputera Domowy) do innej lokalizacji (np. do folderu Bazy danych udostępnionego na komputerze Lolek). Przed skopiowaniem pliku należy upewnić się, że w docelowej lokalizacji znajduje się przynajmniej tyle wolnego miejsca, ile liczy sobie plik bazy danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kopiowania plimku na dyskietkę. Aby skopiować plik bazy danych, należy: 1. Zakończyć pracę bazy danych, którą zamierzamy skopiowdać. 2. 3. Wyświetlić na ekranie zawartość folderu Moje dokumenty i zaznaczyć plik bazy danych. Niezależnie od zainstalowanej wersji systemu Windows, możemy skopiować zaznaczony plik: a) Naciskając kombinację klawiszy Ctr+C. b) Wybierając z menu Edycja pozycję Kopiuj. 3b 2 4b 4. Następnie należy wyświetlić zawartość folderu docelowdego (w przypadku folderów udostępnionych na innych komputerach należy przeszudkać zasoby sieciowe) i wkleić do niego skopiowany plik: a) Naciskając kombinację klawiszy Ctr+V. b) Wybierając z menu Edycja pozycję Wklej. Jeżeli planujemy przenieść plik bazy danych z jednego komputera na inny za pomocą dyskietki, warto przed skopiowaniem skompaktować bazę danych i w ten sposób zmniejszyć wielkość pliku. Sposób kompaktowania bazy danych został opisany w rozdziale 11. Jeżeli rozmiar pliku nadal przekracza pojemność dys- kietki, możemy skompresować go za pomocą np. programu Win Zip. 24 Zmiana domyślnej wersji bazy danych Zmiana domyślnej wersji bazy danych Domyślne formaty bazy danych tworzone w SZBD Access 2003 są zapisywane w formacie Access 2000. Pozwala to na ich równoczesne otwieranie i dmodyfikowanie w programach Access 2000/2002 i 2003. Jeżeli jednak zachowanie zgodności z wcdześniejszymi wersjami programu nie jest konieczne, możemy zmienić domyślny dformat bazy danych. Każda baza danych zapisana jest w określonym formacie, na przykład w for- macie systemu zarządzania bazami danych Access, Oracle Server czy MySQL. Ponieważ te SZBD również są uaktualniane, podanie formatu nie jest wy- starczającą informacją o bazie danych — należy określić również wersję bazy danych danego formatu. Z reguły producenci, przygotowując kolejne wersje SZBD, nie tylko poprawiają zauważone w poprzednich wersjach błędy, ale również dodają nowe funkcjonalności do swoich programmów. W tym celu: 2 3 1 4 1. Z menu Narzędzia wybierz Opcje. 2. Przejdź na zakładkę Zaawansowane. 3. Rozwiń pole kombi Domyślny format pliku i wybierz pozycję Access 2002-2003. 4. Zamknij okno właściwości kliknięciem przycisku OK. Kreator bazy danych 25 Kreator bazy danych Najprostszym i najszybszym sposobem na utworzenie wdłasnej bazy danych programu Access 2003 jest skorzystanie z pomocy Kreatora baz danych. W ten sposób, odpowiadając na kolejne pytania dotyczące typu przechowywanych wd bazie informacji, możemy utworzyć nie tylko przechowujące dane tabele, ale rdównież formularze, które ułatwiają wprowadzanie i pobieranie danych. Śledząc zadawane przez kreatora pytania i obserwujądc przykładowe dane (szablony baz danych), możemy również poznać podstawowe zasady projdektowania relacyjnych baz danych, takie jak określenie typu obiektów, w którycdh będziemy przechowywać dane, wybór atrybutów obiektów poszczególnych typów czy łdączenie obiektów różnych typów. 1. Uruchom program Access 2003. 2. Wybierz tworzenie nowej bazy danych — wyświetlone zostanie okienko zadań Nowy plik. 3. Kliknij znajdujący się w sekcji Szablony odnośnik Na moim komputerze…. 4. Przejdź na zakładkę Bazy danych i z listy dostępnych szablonów wybierz Zarządzanie kontaktami. 5. Kliknij OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na określenie nazwy i lokalizacji pliku bazy danych. Zaakceptuj domyślną nazwę pliku i kliknij przycisk Utwórz. 3 4 5 26 Kreator bazy danych 6. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o wybranym szablonie bazy danych. Kliknij przycisk Dalej. 7. Zostaniesz poproszony o wybranie kolumn tabel tworzonej bazy danych — kolejno zaznaczając wszystkie tabele bazy danych, będziesz mógł określić jakie informacje o danym obiekcie (przedstawicielu bądź rozmowie) będą przechowywane w bazie. 6 7 Baza danych programu Access składa się z wielu połączonych ze sobą tabel, a nie z jednej, dużej tabeli przechowującej wszystkmie informacje. 8. Dla poprawnej pracy kreatora jest wymagana większość pól tabel. Zatem próba zrezygnowania np. z pola, w którym są przechowywane dane o kraju rejestracji poszczególnych firm spowoduje wyświetlenie jedynie ostrzeżenia. 9. Nazwy niektórych pól tabel zapisane są kursywą, a odpowiadające im pola wyboru nie są w żaden sposób zaznaczone — przykładem takiego polda jest kolumna Stan cywilny tabeli Informacje o przedstawicielach. Jeśli zaznaczysz te pola, dodasz je do projektu tabeli. 10. Po zapoznaniu się ze strukturą poszczególnych tabel dbazy danych kliknij przycisk Dalej. Kreator bazy danych 27 11. Następne pytanie kreatora dotyczy stylu formularzy bazy danych. Wybierając ich wygląd, pamiętaj, że to za ich pomocą będziesz wprowadzał, modyfikował i odczytywał dane. Odpowiedni styl to taki, który pozwala na spędzanie nawet kilku godzin dziennie przed komputerem. 12. Kliknij przycisk Dalej. 13. Kreator baz danych utworzy nie tylko tabele i formularze, ale również raporty — Ty musisz jedynie wybrać ich styl. 14. Po wybraniu odpowiadającego Ci stylu raportów kliknij przycisk Dalej. 11 13 12 14 Raporty z reguły są drukowane na drukarce — wybierając ich styl, pamiętaj o tym, że duże, kolorowe obszary nie tylko wydłużają czas potrzebny na wydru- kowanie pojedynczej strony, ale również zwiększają koszt wydruku i zmniejszają jego czytelność. 15 16 15. Określając tytuł bazy danych, pamiętaj, że będzie się on pojawiał na formularzach i raportach. 16. Jeżeli chcesz dodać do wszystkich raportów prosty rysunek (np. logo firmy), zaznacz pole wyboru Tak, chcę dołączyć obraz, a następnie kliknij przycisk Obraz…. 28 Kreator bazy danych 17. Zostanie wyświetlone okno dialogowe systemu Windows pozwalające Ci na wybór pliku z grafiką. Wskaż nazwę pliku i kliknij przycisk OK. 17 18. Jeżeli zdecydowałeś się na dołączenie obrazka, zostanie on wyświetlony obok przycisku Obraz…. Chcąc go zmienić, musimy ponownie kliknąć ten przycisk. 19. Ostatnie pytanie kreatora będzie dotyczyło automatydcznego uruchamiania bazy danych po jej utworzeniu. Zaakceptuj domyślne ustawidenie (baza danych zostanie uruchomiona) i kliknij przycisk Zakończ. 20 21 20. Zostanie wyświetlone okno dialogowe obrazujące postęp tworzenia bazy danych — w zależności od szybkości komputera jej utworzenie potrwa od kilku do kilkudziesięciu sekund. 21. Wyświetlony zostanie formularz Panel sterowania, pozwalający na korzystanie z nowo utworzonej bazy danych — np. aby dodać informacje o konkretnym kontakcie, należy kliknąć przycisk Otwórz formularz Kontakty, a aby przejrzeć raporty — przycisk Podgląd raportów…. Korzystaniu z bazy danych poświęcony jest rozdział 2., w którym na przykładzie bardziej rozbudowanej bazy danych Northwind Czytelnik będzie miał okazję poznać niektóre z możliwości programu Access. Kompilacja bazy danych 29 Kompilacja bazy danych Domyślnym formatem baz danych programu Access jest plik o rozszerzeniu .mdb. Bazy danych zapisane w plikach tego typu mogą być modyfikowane (możemy zmienić nie tylko zapisane w nich dane, ale również strukturdę obiektów bazy danych, czyli np. dodać kolumnę do tabeli czy pole tekstowe do formuldarza) oraz rozbudowywane (możemy tworzyć nowe formularze czy raporty). Jednak to, co jest zaletą programu Access na etapie tworzenia czy testowania bazy danych może okazać się jego wadą w czasie korzystania z funkcjonalnej bazy danych. Nie będąc jedynymi użytkownikami bazy danych, stajemyd przed uzasadnioną obawą, że ktoś inny może modyfikować strukturę naszych tabel czy dodawać własne, nie zawsze prawidłowo działające kwerendy. Dlatego produkcyjną wdersję bazy danych należy skompilować i zapisać w postaci pliku .mde. W ten sposób nie tylko uniemożliwimy wprowadzanie zmian do istniejących formularzy czy rdaportów, ale również poprawimy wydajność bazy danych. Aby zapisać utworzoną w poprzednim ćwiczeniu bazę ddanych w postaci skompilowanej, powinniśmy: 2 1. Uruchomić bazę danych Zarządzanie kontaktami. 2. Ponieważ ta baza danych zawiera makra, zostanie wyświetlone ostrzeżenie przed potencjalnie groźnymi skutkami uruchomienia nieznanego programu. W tym przypadku musimy zaufać, że kreator nie dodał do bazy „złośliwego” lub błędnego makra i wybrać przycisk Otwórz. Jeżeli w systemie nie została zainstalowana co najmniej ósma poprawka pro- gramu Jet, zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat ostrzeżenia. Więcej informacji na temat instalacji tej poprawki znajduje się na dołączonej do książki płycie CD. 30 Kompilacja bazy danych 3 3. Po chwili na ekranie zostanie wyświetlony Panel sterowania bazy danych, który przed kompilacją należy zamknąć. 4. Następnie z menu Narzędzia musimy wybrać Narzędzia bazy danych/Utwórz plik MDE. 4 5. Po podaniu nazwy i lokalizacji tworzonego pliku naledży nacisnąć przycisk Zapisz. Kompilacja nie modyfikuje w żaden sposób pliku .mdb. Dzięki niej tworzony jest nowy plik .mde zawierający tę samą, ale skompilowaną bazę danych.m 6. Baza danych zostanie przeanalizowana i jeżeli nie zodstaną wykryte żadne błędy, to jako skompilowana zostanie zapisana w pliku o poddanej nazwie. 7. Ponieważ po zakończeniu pracy kreatora pozostaje otwadrta nieskompilowana baza danych, należy ją zamknąć i otworzyć bazę zapisaną wd pliku .mde. Podsumowanie 31 Podsumowanie Po przeczytaniu niniejszego rozdziału i wykonaniu zndajdujących się w nim ćwiczeń Czytelnik powinien potrafić samodzielnie odpowiedzieć na prawie wszystkie z poniższych pytań. Pozostałe, z którymi Czytelnik może mieć pewne kdłopoty, mają mu pomóc w poszerzeniu opisanego materiału (odpowiedzi znajddują się w dodatku A). 1. Czy w programie Access możemy utworzyć więcej niż jedndą bazę danych? 2. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące adktywacji programu Access w internecie? 3. Czy możemy odzyskać przechowywane w bazie dane po nidewłaściwym zamknięciu bazy bądź po przerwaniu pracy komputera w wyniku awdarii? 4. W jaki sposób odczytujemy informację o wielkości plidku naszej bazy danych, niezbędną do jej kopiowania? 5. Czy jest możliwe jednoczesne przechowywanie w komputderze dwóch wersji bazy danych — skompilowanej i nieskompilowanej?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2003 PL. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: