Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 005239 22589465 na godz. na dobę w sumie
Access 2003 PL dla każdego - książka
Access 2003 PL dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 552
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-528-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w pełni ogromne możliwości Accessa 2003 PL

Microsoft Access 2003 to jeden z najpopularniejszych systemów do zarządzania bazami danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i przez użytkowników prywatnych. Pozwala zarówno na prowadzenie domowej kartoteki płyt CD, jak i zarządzanie danymi klientów i kontrahentów. Łatwość obsługi, rozbudowany system pomocy, wykonywanie większości zadań za pomocą kreatorów i spore możliwości czynią z Accessa doskonałe narzędzie dla tych, którzy chcą korzystać z baz danych, a nie mają okazji lub czasu na naukę potężnych systemów, takich jak Oracle czy MS SQL Server.

Książka 'Access 2003 PL dla każdego' przedstawia wszystko, co jest niezbędne do korzystania z tej aplikacji w domu lub w pracy. Opisuje podstawy relacyjnych baz danych, zasady tworzenia i modyfikowania baz oraz obiektów, możliwości wykorzystania Accessa w połączeniu z innymi aplikacjami, wykorzystywanie języka VBA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Access 2003 PL dla ka¿dego Autor: Alison Balter T³umaczenie: Tomasz Pêdziwiatr ISBN: 83-7361-528-8 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Access 2003 in 24 Hours Format: B5, stron: 552 Wykorzystaj w pe³ni ogromne mo¿liwoġci Accessa 2003 PL • Poznaj podstawy relacyjnych baz danych i programu Access 2003 • Wykorzystaj w pracy istniej¹ce bazy danych i obiekty lub stwórz w³asne • Zastosuj zaawansowane funkcje tworzenia i modyfikowania obiektów w bazach • Dowiedz siê, jak mo¿na po³¹czyæ Accessa 2003 z innymi aplikacjami • Stwórz w³asne aplikacje dla Accessa za pomoc¹ jêzyka VBA Microsoft Access 2003 to jeden z najpopularniejszych systemów do zarz¹dzania bazami danych wykorzystywanych w przedsiêbiorstwach i przez u¿ytkowników prywatnych. Pozwala zarówno na prowadzenie domowej kartoteki p³yt CD, jak i zarz¹dzanie danymi klientów i kontrahentów. £atwoġæ obs³ugi, rozbudowany system pomocy, wykonywanie wiêkszoġci zadañ za pomoc¹ kreatorów i spore mo¿liwoġci czyni¹ z Accessa doskona³e narzêdzie dla tych, którzy chc¹ korzystaæ z baz danych, a nie maj¹ okazji lub czasu na naukê potê¿nych systemów, takich jak Oracle czy MS SQL Server. Ksi¹¿ka „Access 2003 PL dla ka¿dego” przedstawia wszystko, co jest niezbêdne do korzystania z tej aplikacji w domu lub w pracy. Opisuje podstawy relacyjnych baz danych, zasady tworzenia i modyfikowania baz oraz obiektów, mo¿liwoġci wykorzystania Accessa w po³¹czeniu z innymi aplikacjami, wykorzystywanie jêzyka VBA. • Podstawowe wiadomoġci o relacyjnych bazach danych • Otwieranie istniej¹cych baz danych • Uruchamianie kwerend i raportów • Wykorzystywanie istniej¹cych obiektów • Tworzenie nowej bazy danych • Tworzenie w³asnych formularzy, raportów i kwerend • Wspó³u¿ytkowanie danych z innymi aplikacjami • Administrowanie danymi • Podstawy tworzenia aplikacji w jêzyku VBA Spis treści O Autorce......................................................................................... 19 Wstęp .............................................................................................. 21 Konwencje użyte w tej książce ...................................................ż......................................22 Część I Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i programu Access 2003 ................................................25 Rozdział 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft Access 2003..... 27 Czym jest relacyjna baza danych? ...................................................ż.................................27 Jakie zadania można wykonywać za pomocą Microsoft Access? ....................................28 Access jako platforma do zastosowań osobistych ...................................................ż...28 Access jako platforma do tworzenia aplikacji w małych firmach ..............................29 Access jako platforma do tworzenia aplikacji wydziałowych....................................29 Access jako platforma do tworzenia aplikacji korporacyjnych ..................................30 Access jako interfejs czołowy dla aplikacji klient-serwer w dużym przedsiębiorstwie .....31 Access jako platforma do tworzenia aplikacji dla Intranetu i Internetu .....................31 Uruchamianie Microsoft Access ...................................................ż....................................32 Otwieranie już istniejącej bazy danych...................................................ż..........................32 Okno główne programu Access ...................................................ż.....................................34 Okno bazy danych...................................................ż...................................................ż.......34 Przegląd komponentów bazy danych...................................................ż.............................35 Tabele — miejsce składowania danych...................................................ż...................35 Relacje — wiązanie tabel ze sobą...................................................ż............................37 Kwerendy — pytania bądź działania stosowane wobec danych ................................38 Formularze — sposób na wyświetlanie, modyfikowanie i dodawanie danych ..........39 Raporty — przekształcanie danych w informacje ...................................................ż...41 Strony — formularze, które można obejrzeć w przeglądarce.....................................41 Makra — sposób na automatyzowanie systemu...................................................ż......43 Moduły — podstawa procesu opracowywania aplikacji.................................................44 Zamykanie bazy danych programu Access...................................................ż....................45 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż............45 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż...45 Pracownia ...................................................ż...................................................ż....................46 Test...................................................ż...................................................ż........................46 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż...............................46 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż..............46 8 Access 2003 PL dla każdego Część II Praca z istniejącymi bazami danych oraz z obiektami.......47 Rozdział 2. Tabele — wprowadzenie.................................................................... 49 Przeglądanie i nawigowanie po danych w tabeli ...................................................ż...........49 Otwieranie tabeli w programie Access ...................................................ż....................50 Poruszanie się po tabeli...................................................ż............................................50 Zamykanie tabeli...................................................ż...................................................ż...52 Edytowanie danych tabeli ...................................................ż..............................................52 Modyfikowanie danych w tabeli...................................................ż..............................53 Usuwanie zawartości pola...................................................ż........................................53 Cofanie zmian ...................................................ż...................................................ż.......53 Dodawanie rekordów do tabeli ...................................................ż......................................54 Usuwanie rekordów...................................................ż...................................................ż.....55 Zaznaczanie jednego lub kilku rekordów ...................................................ż................55 Usuwanie rekordów ...................................................ż.................................................56 Znajdowanie i zamiana rekordów ...................................................ż..................................57 Znajdowanie rekordu spełniającego zadane kryteria..................................................57 Zamiana danych w tabeli ...................................................ż.........................................58 Filtrowanie danych w tabeli ...................................................ż...........................................59 Filtrowanie według wyboru ...................................................ż.....................................60 Wyłączanie filtrowania ...................................................ż............................................60 Modyfikowanie wyglądu arkusza danych...................................................ż.........................60 Zmiana wyglądu tekstu ...................................................ż............................................61 Zmiana szerokości kolumn ...................................................ż......................................61 Zmiana wysokości wiersza ...................................................ż......................................61 Blokowanie kolumn ...................................................ż.................................................62 Modyfikowanie wyglądu arkusza danych ...................................................ż...............63 Ukrywanie i odkrywanie kolumn...................................................ż.............................64 Rozwijanie podarkuszy zawierających dodatkowe dane............................................65 Poprawianie błędów z wykorzystaniem sprawdzania pisowni i autokorekty ...................65 Używanie funkcji Sprawdzanie pisowni...................................................ż..................65 Używanie autokorekty ...................................................ż.............................................66 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż............66 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż...67 Pracownia ...................................................ż...................................................ż....................68 Test...................................................ż...................................................ż........................68 Odpowiedzi na pytania ...................................................ż............................................68 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż..............68 Rozdział 3. Kwerendy — wprowadzenie ............................................................. 69 Czym jest kwerenda i kiedy jej używać?...................................................ż...........................69 Otwieranie kwerendy w Widoku arkusza danych...................................................ż..........70 Otwieranie kwerendy w trybie Widok projektu...................................................ż.............71 Oglądanie projektu kwerendy w oknie bazy danych ..................................................71 Oglądanie projektu Kwerendy w trybie Widok arkusza danych ................................71 Uruchamianie kwerendy ...................................................ż................................................72 Dodawanie i usuwanie pól ...................................................ż.............................................72 Dodawanie nowego pola między inne pola ...................................................ż.............73 Dodawanie pola na koniec siatki kwerendy...................................................ż.............73 Dodawanie grupy sąsiadujących pól do siatki kwerendy ...........................................73 Dodawanie grupy niesąsiadujących ze sobą pól do siatki kwerendy .........................74 Modyfikowanie porządku sortowania kwerendy ...................................................ż...........74 Sortowanie na podstawie pojedynczego pola ...................................................ż..........74 Sortowanie na podstawie większej liczby pól ...................................................ż.........75 Przesuwanie pola na siatce kwerendy...................................................ż......................75 Spis treści 9 Praca z prostymi kryteriami ...................................................ż...........................................77 Używanie kwerend wyszukujących dopasowane dane...............................................77 Tworzenie kryteriów uwzględniających wiele warunków .........................................78 Używanie symboli zastępczych w kwerendzie...................................................ż........80 Używanie operatorów porównania w kwerendzie...................................................ż...81 Stosowanie operatora Or w pojedynczym polu ...................................................ż.......82 Używanie operatora Or w odniesieniu do wielu pól...................................................ż83 Modyfikowanie widoku arkusza danych kwerendy...................................................ż.......85 Zachowywanie kwerendy...................................................ż...............................................85 Drukowanie rezultatów kwerendy ...................................................ż.................................85 Zamykanie kwerendy ...................................................ż...................................................ż..86 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż............87 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż...87 Pracownia ...................................................ż...................................................ż....................88 Test...................................................ż...................................................ż........................88 Odpowiedzi do testu ...................................................ż................................................88 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż..............89 Rozdział 4. Wprowadzenie do formularzy ............................................................ 91 Zastosowania formularzy ...................................................ż...............................................91 Otwieranie formularza...................................................ż...................................................ż.93 Praca nad danymi w formularzu...................................................ż.....................................94 Nawigowanie między rekordami formularza...................................................ż...........94 Edycja danych będących bazą dla formularza ...................................................ż.........94 Usuwanie zawartości pola w formularzu...................................................ż.................95 Cofanie zmian dokonanych wewnątrz formularza ...................................................ż..95 Używanie formularza do dodawania nowych rekordów w tabeli...............................96 Używanie formularza do usuwania rekordów z tabeli................................................97 Zaznaczanie jednego lub wielu rekordów...................................................ż................97 Usuwanie rekordów wewnątrz formularza ...................................................ż..............98 Kopiowanie rekordów wewnątrz formularza...................................................ż...........99 Wyszukiwanie rekordu spełniającego określone kryteria.........................................100 Zamiana danych w tabeli będącej bazą dla formularza ............................................101 Sortowanie rekordów ...................................................ż...................................................ż103 Filtrowanie danych będących bazą formularza...................................................ż............103 Stosowanie funkcji Filtrowanie według Formularza ................................................103 Usuwanie filtra...................................................ż...................................................ż....104 Używanie filtra o wielu kryteriach ...................................................ż........................104 Oglądanie projektu formularza...................................................ż.....................................105 Zamykanie formularza ...................................................ż.................................................105 Używanie funkcji Autoformularz...................................................ż.................................106 Tworzenie formularza za pomocą funkcji Autoformularz ............................................106 Zachowywanie formularza...................................................ż.....................................106 Używanie Kreatora formularzy do tworzenia formularzy ..............................................107 Używanie formatowania warunkowego w formularzu ...................................................ż110 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........111 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.112 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................112 Test...................................................ż...................................................ż......................112 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................113 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............113 10 Access 2003 PL dla każdego Rozdział 5. Wprowadzenie do raportów ............................................................. 115 Otwieranie i przeglądanie raportu ...................................................ż................................115 Nawigowanie między stronami...................................................ż..............................116 Powiększanie i pomniejszanie ...................................................ż...............................117 Oglądanie wielu stron ...................................................ż............................................117 Drukowanie raportu...................................................ż...................................................ż...118 Wysyłanie raportu do drukarki ...................................................ż..............................118 Funkcja Autoraport i Kreator raportów...................................................ż........................119 Używanie funkcji Autoraport ...................................................ż................................119 Tworzenie raportu używając funkcji Kreator raportów............................................120 Oglądanie projektu raportu...................................................ż...........................................122 Zamykanie raportu ...................................................ż...................................................ż....123 Drukowanie obiektów bazy danych ...................................................ż.............................124 Drukowanie arkuszy danych z tabel ...................................................ż......................124 Drukowanie kwerend ...................................................ż.............................................125 Drukowanie formularzy ...................................................ż.........................................125 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........126 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.127 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................127 Test...................................................ż...................................................ż......................127 Odpowiedzi na pytania testowe. ...................................................ż............................128 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............128 Część III Tworzenie własnej bazy danych oraz obiektów...............129 Rozdział 6. Wykorzystywanie kreatorów do tworzenia bazy danych.................... 131 Wykorzystanie szablonu do tworzenia bazy danych...................................................ż....131 Tworzenie bazy danych od początku ...................................................ż...........................135 Tworzenie tabeli za pomocą kreatora...................................................ż...........................135 Budowanie kwerendy za pomocą kreatora...................................................ż...................138 Budowanie formularzy za pomocą kreatora...................................................ż.................139 Budowanie raportu za pomocą kreatora...................................................ż.......................142 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........146 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.147 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................147 Test...................................................ż...................................................ż......................148 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................148 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............148 Rozdział 7. Projektowanie bazy danych ............................................................. 149 Analiza zadania ...................................................ż...................................................ż.........149 Analiza danych i projektowanie...................................................ż...................................150 Wprowadzenie do terminologii baz danych ...................................................ż..........150 Wprowadzenie do normalizacji ...................................................ż.............................151 Tworzenie prototypów ...................................................ż.................................................153 Testowanie ...................................................ż...................................................ż................154 Implementacja ...................................................ż...................................................ż...........154 Utrzymanie ...................................................ż...................................................ż................155 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........155 Pytania i Odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż155 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................156 Test...................................................ż...................................................ż......................156 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................156 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............156 Spis treści 11 Rozdział 8. Tworzenie tabel .............................................................................. 157 Budowanie nowej tabeli ...................................................ż...............................................157 Budowanie tabeli na podstawie arkusza danych...................................................ż....158 Projektowanie tabeli od początku ...................................................ż..........................160 Wybieranie odpowiedniego typu danych pola ...................................................ż.............163 Pola tekstowe — najpopularniejszy typ pól...................................................ż...........165 Pole Nota — dla długich notatek oraz komentarzy ..................................................165 Pola typu Liczba — kiedy potrzebujemy przeprowadzać kalkulacje.......................165 Pola Data/Godzina — dla śledzenia czasu różnych zdarzeń ....................................166 Pola typu Walutowy — dla przechowywania wartości pieniężnych........................166 Pola typu Autonumerowanie — dla unikalnego identyfikowania rekordów............167 Pola typu Tak/Nie – dla przypadków, kiedy jedna z dwóch odpożwiedzi jest prawdziwa...................................................ż...................................................ż..167 Pola typu Obiekt OLE — dla przechowywania dowolnej wartości .........................167 Pola typu Hiperłącze — dla przechowywania łączy internetowych.........................168 Klucze podstawowe...................................................ż...................................................ż...168 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........168 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.169 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................170 Test...................................................ż...................................................ż......................170 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................170 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............170 Rozdział 9. Tworzenie relacji............................................................................. 171 Wprowadzenie do projektowania relacyjnych baz danych .............................................171 Historia projektowania relacyjnych baz danych ...................................................ż....172 Cele projektowania relacyjnych baz danych...................................................ż..........172 Reguły projektowania relacyjnych baz danych ...................................................ż.....172 Normalizacja i postaci normalne ...................................................ż...........................174 Denormalizacja — celowe łamanie reguł ...................................................ż..............176 Reguły integralności ...................................................ż..............................................177 Typy relacji ...................................................ż...................................................ż.........177 Ustanawianie relacji w bazie danych Access...................................................ż...............179 Ustanawianie relacji pomiędzy dwiema tabelami...................................................ż..180 Klika reguł ustanawiania relacji...................................................ż.............................181 Modyfikowanie istniejącej relacji...................................................ż..........................182 Ustanawianie więzów integralności ...................................................ż.............................183 Opcja Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne...................................................ż.........185 Opcja Kaskadowo usuń rekordy pokrewne ...................................................ż...........186 Korzyści płynące z relacji ...................................................ż............................................188 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........188 Pytanie i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.189 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................189 Test...................................................ż...................................................ż......................189 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................190 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............190 Rozdział 10. Tworzenie kwerend ......................................................................... 191 Podstawy kwerend................................................ż...................................................ż........191 Dodawanie tabel do kwerend...................................................ż.................................192 Dodawanie pól do kwerendy ...................................................ż.................................193 Usuwanie pola z siatki projektu kwerendy ...................................................ż............194 Wstawianie pola po zbudowaniu kwerendy ...................................................ż..........194 Przesuwanie pola w inne miejsce siatki projektu kwerendy.....................................195 Zapisywanie i nazywanie kwerend ...................................................ż........................195 12 Access 2003 PL dla każdego Określanie porządku rezultatów kwerend ...................................................ż....................197 Sortowanie według więcej niż jednego pola...................................................ż..........198 Doskonalenie kwerendy poprzez zastosowanie kryteriów..............................................198 Wykorzystywanie dat w kryteriach ...................................................ż.......................200 Aktualizowanie rezultatów kwerendy...................................................ż..........................202 Budowanie kwerend opartych na wielu tabelach...................................................ż.........203 Pułapki związane z wielotabelowymi kwerendami ..................................................204 Funkcja automatycznego wyszukiwania w wielotabelowych kwerendach ..............206 Tworzenie pól zawierających obliczenia ...................................................ż.....................209 Wykorzystywanie Konstruktora wyrażeń ...................................................ż.......................210 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........212 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.212 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................213 Test...................................................ż...................................................ż......................213 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................213 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............213 Rozdział 11. Tworzenie formularzy....................................................................... 215 Tworzenie formularzy w widoku projektu...................................................ż...................215 Praca z oknem projektu formularza ...................................................ż.............................217 Poznawanie i praca z narzędziami projektowania formularzy .................................217 Dodawanie pól do formularza...................................................ż................................218 Wybieranie, przesuwanie, ustawianie i dopasowywanie rożzmiaru obiektów na formularzu ...................................................ż...................................................ż...220 Kontrolowanie odstępów pomiędzy obiektami ...................................................ż.....225 Modyfikowanie kolejności dostępu do obiektów ...................................................ż..226 Wybieranie odpowiedniego formantu...................................................ż..........................227 Etykiety ...................................................ż...................................................ż...............227 Pola tekstowe ...................................................ż...................................................ż......228 Pola kombi ...................................................ż...................................................ż..........228 Pola list...................................................ż...................................................ż................232 Pola wyboru ...................................................ż...................................................ż........232 Przycisk opcji i przycisk przełącznika...................................................ż...................233 Grupy opcji ...................................................ż...................................................ż.........233 Formatowanie warunkowe ...................................................ż...........................................236 Jakie właściwości formularza są dostępne i dlaczego należy ich używać?........................236 Praca z oknem Właściwości...................................................ż...................................237 Praca z ważnymi właściwościami formularza ...................................................ż.......237 Więcej na temat właściwości formularza i formantów...............................................243 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........243 Pytania i Odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż243 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................244 Test...................................................ż...................................................ż......................244 Odpowiedzi do testu ...................................................ż..............................................244 Ćwiczenie...................................................ż...................................................ż............244 Rozdział 12. Tworzenie raportów......................................................................... 245 Typy raportów ...................................................ż...................................................ż...........245 Raport szczegółowy ...................................................ż...............................................246 Raport podsumowujący ...................................................ż.........................................246 Raporty zawierające grafiki i wykresy ...................................................ż..................247 Raporty zawierające formularze ...................................................ż............................247 Raporty zawierające etykiety...................................................ż.................................248 Spis treści 13 Anatomia raportu...................................................ż...................................................ż.......249 Tworzenie raportu w widoku projektu ...................................................ż.........................250 Praca w oknie projektu raportu ...................................................ż....................................251 Zrozumieć narzędzia projektowania raportów...................................................ż.......251 Dodawanie pól do raportu...................................................ż......................................251 Wybieranie, przesuwanie, wyrównywanie oraz zmienianie żrozmiaru obiektów na raporcie ...................................................ż...........................................252 Wybieranie odpowiedniego formantu do wykonania zadania ........................................254 Etykiety ...................................................ż...................................................ż...............254 Pola tekstowe ...................................................ż...................................................ż......255 Linie ...................................................ż...................................................ż....................255 Prostokąty ...................................................ż...................................................ż...........256 Związane ramki obiektu...................................................ż.........................................256 Niezwiązane ramki obiektu...................................................ż....................................256 Formanty Obraz ...................................................ż...................................................ż..257 Inne formanty...................................................ż...................................................ż......257 Właściwości raportu i kiedy ich używać...................................................ż......................258 Praca z oknem Właściwości...................................................ż...................................259 Właściwości Format raportu ...................................................ż..................................259 Właściwości Dane raportu ...................................................ż.....................................261 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........262 Pytania i Odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż262 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................263 Test...................................................ż...................................................ż......................263 Odpowiedzi do testu ...................................................ż..............................................263 Ćwiczenie...................................................ż...................................................ż............264 Rozdział 13. Tworzenie makr .............................................................................. 265 Podstawy tworzenia makr ...................................................ż............................................266 Akcje makr...................................................ż...................................................ż..........267 Argumenty akcji...................................................ż...................................................ż..269 Nazwy makr ...................................................ż...................................................ż........270 Warunki makra...................................................ż...................................................ż....272 Uruchamianie makra ...................................................ż...................................................ż.274 Uruchamianie makra z okna projektu makra ...................................................ż.........274 Uruchamianie makra z zakładki Makra ...................................................ż.................275 Uruchamianie makra ze zdarzenia formularza lub raportu.......................................275 Modyfikowanie istniejącego makra ...................................................ż.............................278 Wstawianie nowej akcji makra ...................................................ż..............................278 Usuwanie akcji makra...................................................ż............................................278 Przesuwanie akcji makra...................................................ż........................................279 Kopiowanie akcji makra ...................................................ż........................................280 Dokumentowanie makra — dodawanie komentarzy ...................................................ż...280 Testowanie makra ...................................................ż...................................................ż.....281 Kiedy należy używać makra, a kiedy nie..................................................ż........................283 Konwertowanie makra do kodu VBA...................................................ż..........................284 Tworzenie makr typu AutoExec ...................................................ż..................................285 Tworzenie makr typu AutoKeys ...................................................ż..................................286 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........288 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.288 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................289 Test...................................................ż...................................................ż......................289 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................289 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............289 14 Access 2003 PL dla każdego Część IV Techniki zaawansowane ...............................................291 Rozdział 14. Zaawansowane techniki obróbki tabel............................................ 293 Praca nad właściwościami pola...................................................ż....................................293 Właściwość Rozmiar pola: ograniczanie danych wpisywanych w pole przez użytkownika...................................................ż.............................. 293 Właściwość Format: określanie sposobu wyświetlania danych ...............................295 Właściwość Tytuł: podawanie innych wersji nazwy pola ........................................296 Właściwość Wartość domyślna: skracanie czasu wprowadzania danych ................297 Właściwość Reguła spr. poprawności i Tekst reguły spr. poprawnożści: kontrolowanie danych wpisywanych w pola...................................................ż.......298 Właściwość Wymagane: zmuszanie użytkownika do wprowadzenia danych .........300 Właściwość Zerowa dł. dozwolona: przydatna w sytuacji braku danych ................301 Właściwość Maska wprowadzania: określanie, jakie dane mają się znaleźć w polu .......302 Kreator odnośników...................................................ż...............................................305 Praca z właściwościami tabeli...................................................ż......................................306 Używanie indeksów do poprawienia wydajności ...................................................ż........307 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........309 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.310 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................310 Test...................................................ż...................................................ż......................310 Odpowiedzi do testu ...................................................ż..............................................311 Ćwiczenie...................................................ż...................................................ż............311 Rozdział 15. Zaawansowane techniki obróbki kwerend....................................... 313 Dodawanie pól wyliczanych do kwerend wybierających ...............................................313 Korzystanie z pomocy funkcji Konstruktor wyrażeń ...............................................315 Stosowanie zaawansowanych filtrów...................................................ż...........................316 Tworzenie i uruchamianie kwerend parametrycznych...................................................ż.317 Tworzenie i uruchamianie kwerend funkcjonalnych ...................................................ż...321 Tworzenie i używanie kwerend aktualizujących ...................................................ż...321 Tworzenie i uruchamianie kwerend usuwających ...................................................ż.323 Tworzenie i uruchamianie kwerend dołączających ..................................................325 Tworzenie i uruchamianie kwerend tworzących tabele ..............................................326 Używanie funkcji agregujących do podsumowywania danych numerycznych..............328 Praca ze sprzężeniami zewnętrznymi...................................................ż...........................331 Dopracowywanie kwerend za pomocą właściwości pól, list pól i kwerend ...................332 Właściwości pola: zmiana działania pola ...................................................ż..............333 Właściwości listy pól: zmiana właściwości...................................................ż...........333 Właściwości kwerendy: zmiana funkcjonowania kwerendy ....................................333 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........337 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.337 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................338 Test...................................................ż...................................................ż......................338 Odpowiedzi na pytania ...................................................ż..........................................338 Ćwiczenie...................................................ż...................................................ż............338 Rozdział 16. Zaawansowane techniki obróbki formularzy .................................... 339 Właściwości Inne formularza...................................................ż.......................................339 Podręczny...................................................ż...................................................ż............340 Modalny ...................................................ż...................................................ż..............340 Cykliczny ...................................................ż...................................................ż............340 Pasek menu ...................................................ż...................................................ż.........341 Pasek narzędzi...................................................ż...................................................ż.....341 Spis treści 15 Menu skrótów i Pasek menu skrótów ...................................................ż....................341 Szybki wydruk laserowy...................................................ż........................................341 Pliki pomocy i Identyfikator kontekstu pomocy...................................................ż....341 Metka ...................................................ż...................................................ż..................341 Ma moduł ...................................................ż...................................................ż............342 Zezwolenie na zmiany projektu ...................................................ż.............................342 Właściwości formantów i powody, dla których należy z nich korzystać .......................342 Właściwości Format formantu...................................................ż...............................342 Właściwości opisujące dane formantu...................................................ż...................347 Właściwości formantu Inne ...................................................ż...................................350 Formanty związane, niezwiązane i obliczeniowe ...................................................ż........353 Doskonalenie formularzy za pomocą wyrażeń ...................................................ż............354 Kreator przycisków poleceń: programowanie bez udziału klawiatury ...........................355 Tworzenie formularzy na podstawie większej liczby tabel ............................................357 Tworzenie formularza typu jeden-do-wielu...................................................ż...........358 Praca z podformularzami ...................................................ż.......................................360 Opieranie formularzy na kwerendach: po co i jak ...................................................ż.......361 Osadzone instrukcje SQL a zachowywane kwerendy ..............................................362 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........363 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.363 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................364 Test...................................................ż...................................................ż......................364 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................364 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............364 Rozdział 17. Zaawansowane techniki obróbki raportów ...................................... 365 Właściwości Inne raportu...................................................ż.............................................365 Blokowanie rekordów...................................................ż............................................365 Grupowanie według daty ...................................................ż.......................................366 Podręczny...................................................ż...................................................ż............366 Modalny ...................................................ż...................................................ż..............366 Pasek menu ...................................................ż...................................................ż.........366 Pasek narzędzi...................................................ż...................................................ż.....367 Pasek menu skrótów ...................................................ż..............................................367 Szybki wydruk laserowy...................................................ż........................................367 Pliki pomocy i Identyfikator kontekstu pomocy...................................................ż....367 Metka ...................................................ż...................................................ż..................367 Ma moduł ...................................................ż...................................................ż............367 Właściwości formantu i dlaczego warto z nich korzystać ..............................................368 Właściwości formantu kategorii Format...................................................ż................368 Właściwości formantu kategorii Dane...................................................ż...................374 Właściwości formantu kategorii Inne ...................................................ż....................375 Wprowadzanie podziału strony...................................................ż....................................376 Formanty związane, niezwiązane i obliczeniowe ...................................................ż........376 Doskonalenie raportów za pomocą wyrażeń...................................................ż................377 Budowanie raportów na podstawie większej liczby tabel...............................................377 Tworzenie raportów typu jeden-do-wielu...................................................ż..............377 Praca z Podraportami ...................................................ż.............................................383 Wykorzystanie sortowania i grupowania ...................................................ż........................384 Dodawanie do raportu sortowania i grupowania ...................................................ż...385 Właściwości sortowania i grupowania...................................................ż...................386 Właściwości nagłówka grupy i stopki grupy: dlaczego należy z nich korzystać .........387 Opieranie raportów na kwerendach zachowywanych lub osadzonych instrukcjach SQL ...................................................ż........................ 388 16 Access 2003 PL dla każdego Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........390 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.390 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................391 Pytania testowe ...................................................ż...................................................ż...391 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................391 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............391 Część V Tematy zaawansowane.................................................393 Rozdział 18. Dzielenie danych z innymi aplikacjami ............................................ 395 Importowanie, łączenie i otwieranie plików: kiedy i po co ............................................396 Wybór między importowaniem a łączeniem ...................................................ż.........396 Obsługiwane formaty plików...................................................ż.................................397 Eksportowanie danych do innej bazy danych programu Access ....................................398 Eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego programu Excel...........................................399 Eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego programu Excel ....................................399 Eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego programu Excel poprzez przeciągniecie i upuszczenie ...................................................ż........ 399 Eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego programu Excel za pomocą ŁączaOffice...................................................ż............................. 399 Eksportowanie do formatu ASCII...................................................ż................................401 Importowanie z innej bazy danych programu Access...................................................ż..403 Importowanie danych arkusza kalkulacyjnego ...................................................ż............403 Importowanie danych ASCII ...................................................ż.......................................405 Łączenie do tabel w innych bazach danych programu Access .......................................406 Łączenie z innym typem bazy danych ...................................................ż.........................407 Łączenie się z arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel....................................408 Łączenie z innymi bazami danych...................................................ż.........................408 Menedżer tabel połączonych...................................................ż........................................409 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........411 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.411 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................412 Pytania testowe ...................................................ż...................................................ż...412 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................412 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............412 Rozdział 19. Microsoft Access i internet.............................................................. 413 Zachowywanie obiektów bazy danych w formacie HTML ............................................413 Zachowywanie tabeli w formacie HTML...................................................ż..............414 Zachowywanie rezultatów kwerendy w formacie HTML ........................................415 Zachowywanie formularzy w formacie HTML...................................................ż.....415 Zapisywanie raportów w formacie HTML ...................................................ż............416 Łączenie do plików HTML ...................................................ż..........................................417 Importowanie plików HTML ...................................................ż.......................................418 Eksportowanie danych do formatu XML...................................................ż.....................420 Importowanie danych XML do programu Access ...................................................ż.......421 Tworzenie i modyfikowanie stron dostępu do danych...................................................ż.422 Tworzenie strony dostępu do sieci z użyciem funkcji Autopage .............................422 Tworzenie strony dostępu do danych za pomocą kreatora .......................................423 Tworzenie strony dostępu do danych od podstaw ...................................................ż.428 Zachowywanie tabel przestawnych i wykresów przestawnych w formacie stron dostępu do danych ...................................................ż............... 430 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........434 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.434 Spis treści 17 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................434 Pytania testowe ...................................................ż...................................................ż...434 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................435 Ćwiczenie...................................................ż...................................................ż............435 Rozdział 20. Administrowanie bazą danych ......................................................... 437 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych ...................................................ż......................437 Kompaktowanie i naprawa bazy danych...................................................ż......................438 Wykorzystywanie interfejsu użytkownika do kompaktowania bazy danych ...........440 Wykorzystywanie skrótu do uruchomienia procesu kompaktowania bazy danych .441 Kompaktowanie zamkniętej bazy danych ...................................................ż.............442 Kodowanie i dekodowanie bazy danych...................................................ż......................442 Konwersja bazy danych do innej wersji...................................................ż.......................443 Tworzenie pliku MDE...................................................ż..................................................444 Używanie rozdzielacza bazy danych...................................................ż............................446 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........448 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.448 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................448 Test...................................................ż...................................................ż......................449 Odpowiedzi na pytania testowe ...................................................ż.............................449 Ćwiczenia...................................................ż...................................................ż............449 Rozdział 21. Dokumentowanie bazy danych......................................................... 451 Przygotowywanie aplikacji w taki sposób, aby posiadała zdżolność do samodokumentowania się...................................................ż.....................................452 Dokumentowanie tabel ...................................................ż..........................................452 Dokumentowanie kwerend ...................................................ż....................................453 Dokumentowanie formularzy ...................................................ż................................454 Dokumentowanie raportów...................................................ż....................................455 Dokumentowanie makr...................................................ż..........................................455 Dokumentowanie modułów ...................................................ż...................................455 Używanie właściwości bazy danych do jej dokumentowania ..................................456 Używanie dokumentatora...................................................ż.............................................457 Wykorzystywanie opcji dokumentatora ...................................................ż................459 Tworzenie dokumentacji w innych formatach...................................................ż.......461 Wyszukiwanie zależności obiektu ...................................................ż...............................462 Podsumowanie ...................................................ż...................................................ż..........463 Pytania i odpowiedzi ...................................................ż...................................................ż.463 Pracownia ...................................................ż...................................................ż..................464 Test...................................................ż...................................................ż......................464 O
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2003 PL dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: