Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 011045 24121662 na godz. na dobę w sumie
Access 2007 PL. Biblia - książka
Access 2007 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1022-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Kompleksowe źródło wiedzy o najpopularniejszej bazie danych

Sukcesy odnoszą te przedsiębiorstwa, które doceniają wartość informacji i potrafią nimi sprawnie zarządzać. Zatem Access to potężne narzędzie w rękach tych, którzy wiedzą, jak je wykorzystać!

Najnowsze wcielenie tej aplikacji, czyli Access 2007, zostało nie tylko ulepszone, ale też znacznie przebudowane, by jeszcze bardziej integrować się z użytkownikiem. Przeprojektowano interfejs, udoskonalono widok arkusza danych, usprawniono sortowanie, filtrowanie i tworzenie tabel. Ponadto nowa edycja posiada pełne wsparcie języka XML i szerokie możliwości sieciowe. Wszystko zostało zaprojektowane pod kątem zwiększenia wydajności pracy, użytkownicy mają zatem do dyspozycji wygodne szablony, rozbudowany system kreatorów i mechanizmy szybkiego tworzenia bazy danych.
A to jedynie krótkie podsumowanie niesamowitych możliwości nowej wersji Accesa.

Książka 'Access 2007 PL. Biblia' to najbogatsze źródło wiedzy o tym użytecznym narzędziu. Czytając ją i wykonując dziesiątki zawartych w niej przykładów, nabierzesz biegłości, która pozwoli Ci sprawnie gromadzić informacje i efektywnie nimi zarządzać. Dowiesz się, jak tworzyć tabele i określać atrybuty pól, projektować aplikacje i manipulować danymi za pomocą kwerend. Nauczysz się budować raporty i korzystać z języka VBA w celu zautomatyzowania działania Accessa. Poznasz język SQL, zasady pracy z danymi zewnętrznymi oraz sposoby integracji Accessa z innymi aplikacjami. Przeczytasz także o profesjonalnych technikach tworzenia, zabezpieczania i optymalizowania aplikacji bazodanowych w środowisku MS Access.

Wykorzystaj w pełni potęgę Accessa
i efektywnie zarządzaj informacjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Access 2007 PL. Biblia Autor: Zesp(cid:243)‡ autor(cid:243)w ISBN: 978-83-246-1022-8 Tytu‡ orygina‡u: Access 2007 Bible Format: B5, stron: oko‡o 1350 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Kompleksowe (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o najpopularniejszej bazie danych (cid:149) Jak tworzy(cid:230) wydajne bazy danych? (cid:149) Jak programowa(cid:230) w Accesie? (cid:149) Jak zautomatyzowa(cid:230) dzia‡anie aplikacji za pomoc„ VBA? Sukcesy odnosz„ te przedsiŒbiorstwa, kt(cid:243)re doceniaj„ warto(cid:156)(cid:230) informacji i potrafi„ nimi sprawnie zarz„dza(cid:230). Zatem Access to potŒ¿ne narzŒdzie w rŒkach tych, kt(cid:243)rzy wiedz„, jak je wykorzysta(cid:230)! Najnowsze wcielenie tej aplikacji, czyli Access 2007, zosta‡o nie tylko ulepszone, ale te¿ znacznie przebudowane, by jeszcze bardziej integrowa(cid:230) siŒ z u¿ytkownikiem. Przeprojektowano interfejs, udoskonalono widok arkusza danych, usprawniono sortowanie, filtrowanie i tworzenie tabel. Ponadto nowa edycja posiada pe‡ne wsparcie jŒzyka XML i szerokie mo¿liwo(cid:156)ci sieciowe. Wszystko zosta‡o zaprojektowane pod k„tem zwiŒkszenia wydajno(cid:156)ci pracy, u¿ytkownicy maj„ zatem do dyspozycji wygodne szablony, rozbudowany system kreator(cid:243)w i mechanizmy szybkiego tworzenia bazy danych. Ksi„¿ka (cid:132)Access 2007 PL. Biblia(cid:148) to najbogatsze (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o tym u¿ytecznym narzŒdziu. Czytaj„c j„ i wykonuj„c dziesi„tki zawartych w niej przyk‡ad(cid:243)w, nabierzesz bieg‡o(cid:156)ci, kt(cid:243)ra pozwoli Ci sprawnie gromadzi(cid:230) informacje i efektywnie nimi zarz„dza(cid:230). Dowiesz siŒ, jak tworzy(cid:230) tabele i okre(cid:156)la(cid:230) atrybuty p(cid:243)l, projektowa(cid:230) aplikacje i manipulowa(cid:230) danymi za pomoc„ kwerend. Nauczysz siŒ budowa(cid:230) raporty i korzysta(cid:230) z jŒzyka VBA w celu zautomatyzowania dzia‡ania Accessa. Poznasz jŒzyk SQL, zasady pracy z danymi zewnŒtrznymi oraz sposoby integracji Accessa z innymi aplikacjami. Przeczytasz tak¿e o profesjonalnych technikach tworzenia, zabezpieczania i optymalizowania aplikacji bazodanowych w (cid:156)rodowisku MS Access. (cid:149) Zasady projektowania baz danych (cid:149) Tworzenie tabel (cid:149) Wybieranie danych za pomoc„ kwerend (cid:149) Operatory i wyra¿enia w Accessie (cid:149) Tworzenie formularzy do wprowadzania danych (cid:149) Projektowanie raport(cid:243)w (cid:149) Programowanie w jŒzyku VBA (cid:149) DostŒp do danych z poziomu jŒzyka SQL (cid:149) Wyszukiwanie i usuwanie b‡Œd(cid:243)w w aplikacjach (cid:149) Import i eksport danych ze (cid:159)r(cid:243)de‡ zewnŒtrznych (cid:149) Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji (cid:149) Integracja Accessa z innymi aplikacjami (cid:149) Korzystanie z formant(cid:243)w ActiveX (cid:149) Optymalizacja aplikacji bazodanowych (cid:149) Przetwarzanie plik(cid:243)w XML (cid:149) Po‡„czenie Accessa z MS SQL Server Wykorzystaj w pe‡ni potŒgŒ Accessa i efektywnie zarz„dzaj informacjami Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ....................................................................................................... 27 Podziękowania ................................................................................................ 31 Wprowadzenie ................................................................................................. 33 Część I Komponenty Accessa ........................................................ 47 Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych ............................. 49 Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie .................................................... 50 Bazy danych .................................................................................................................................. 50 Tabele ............................................................................................................................................ 51 Rekordy i pola ............................................................................................................................... 53 Wartości ......................................................................................................................................... 53 Relacyjne bazy danych ........................................................................................................................ 53 Korzystanie z więcej niż jednej tabeli ........................................................................................... 53 Dlaczego należy tworzyć wiele tabel? ........................................................................................... 54 Obiekty oraz widoki baz danych Accessa ........................................................................................... 55 Arkusze danych ............................................................................................................................. 55 Kwerendy ....................................................................................................................................... 56 Formularze do wprowadzania danych oraz ich wyświetlania ......................................................... 56 Raporty .......................................................................................................................................... 57 Projektowanie obiektów systemu .................................................................................................. 57 Pięcioetapowa metoda projektowania .................................................................................................. 58 Etap 1. Ogólny projekt systemu — od koncepcji do rzeczywistości ............................................ 59 Etap 2. Projektowanie raportów .................................................................................................... 60 Etap 3. Projektowanie danych: jakie pola są obowiązkowe? ........................................................ 61 Etap 4. Projektowanie tabel ........................................................................................................... 64 Etap 5. Projektowanie formularzy — wejście ............................................................................... 68 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 69 Rozdział 2. Tworzenie tabel Accessa ............................................................... 71 Wprowadzenie do Accessa 2007 ......................................................................................................... 72 Sekcja szablonów .......................................................................................................................... 72 Menu Plik ...................................................................................................................................... 73 Tworzenie bazy danych ....................................................................................................................... 74 Środowisko Accessa 2007 ................................................................................................................... 77 Okienko nawigacji ......................................................................................................................... 77 Wstążka ......................................................................................................................................... 79 Inne ważne własności środowiska Accessa ................................................................................... 80 6 Access 2007 PL. Biblia Tworzenie nowej tabeli ........................................................................................................................ 81 Istota konwencji nazewnictwa ....................................................................................................... 82 Proces tworzenia struktury tabeli .................................................................................................. 83 Posługiwanie się zakładką Projekt na wstążce Accessa ................................................................ 87 Praca z polami ............................................................................................................................... 88 Tworzenie tabeli tblKlienci .................................................................................................................. 97 Pola autonumerowane w Accessie ................................................................................................ 97 Kończenie tabeli tblKlienci ........................................................................................................... 97 Zmiana struktury tabeli ........................................................................................................................ 98 Wstawianie nowego pola ............................................................................................................... 98 Usuwanie pola ............................................................................................................................... 98 Zmiana położenia pola ................................................................................................................... 99 Zmiana nazwy pola ........................................................................................................................ 99 Zmiana rozmiaru pola .................................................................................................................... 99 Problemy konwersji danych ........................................................................................................ 100 Przypisywanie właściwości pól ................................................................................................... 101 Właściwości pól tabeli tblKlienci ...................................................................................................... 117 Okno właściwości Odnośnik ....................................................................................................... 117 Określanie klucza głównego .............................................................................................................. 118 Wartości niepowtarzalne ............................................................................................................. 119 Wybór klucza głównego .............................................................................................................. 119 Tworzenie klucza głównego ........................................................................................................ 120 Tworzenie złożonych kluczy głównych ...................................................................................... 120 Indeksowanie tabel Accessa .............................................................................................................. 121 Czy używanie indeksów jest ważne? ........................................................................................... 122 Indeksy złożone z wielu pól ........................................................................................................ 124 Kiedy należy indeksować tabele? ................................................................................................ 125 Indeksowanie tabeli tblKlienci .................................................................................................... 126 Drukowanie struktury tabeli .............................................................................................................. 127 Zapisywanie ukończonej tabeli .......................................................................................................... 128 Operacje przeprowadzane na tabelach w oknie bazy danych ............................................................ 128 Zmiana nazwy tabel ..................................................................................................................... 128 Usuwanie tabel ............................................................................................................................ 129 Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych ................................................................................... 129 Kopiowanie tabel do innej bazy danych ...................................................................................... 130 Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych ..................................................................................... 130 Informacje o typie danych Załącznik ................................................................................................. 131 Podsumowanie ................................................................................................................................... 132 Rozdział 3. Projektowanie wzmocnionych aplikacji ..................................... 133 Normalizacja danych ......................................................................................................................... 135 Pierwsza postać normalna ........................................................................................................... 136 Druga postać normalna ................................................................................................................ 138 Trzecia postać normalna .............................................................................................................. 142 Więcej informacji na temat anomalii ........................................................................................... 143 Denormalizacja ............................................................................................................................ 143 Relacje pomiędzy tabelami ................................................................................................................ 144 Wiązanie danych .......................................................................................................................... 145 Jeden do jednego ......................................................................................................................... 147 Jeden do wielu ............................................................................................................................. 148 Wiele do wielu ............................................................................................................................. 150 Relacje przechodnie ..................................................................................................................... 151 Spis treści 7 Więzy integralności ........................................................................................................................... 152 Pojęcie kluczy .................................................................................................................................... 155 Określanie klucza głównego ........................................................................................................ 156 Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych ................................................................ 158 Wybór klucza głównego .............................................................................................................. 159 Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania więzów integralności ....................................... 161 Przeglądanie wszystkich relacji ................................................................................................... 167 Usuwanie relacji .......................................................................................................................... 167 Reguły integralności specyficzne dla aplikacji ........................................................................... 167 Podsumowanie ................................................................................................................................... 169 Rozdział 4. Wybieranie danych za pomocą kwerend .................................... 171 Pojęcie kwerendy ............................................................................................................................... 172 Czym jest kwerenda? ................................................................................................................... 172 Typy kwerend .............................................................................................................................. 174 Możliwości kwerend .................................................................................................................... 175 Jak działają zestawy rekordów? .................................................................................................. 176 Tworzenie kwerendy .......................................................................................................................... 177 Używanie okna kwerendy ........................................................................................................... 178 Poruszanie się w oknie widoku projektu kwerendy .................................................................... 178 Używanie wstążki Projektowanie kwerendy ............................................................................... 179 Korzystanie z obszaru QBE okna projektu kwerendy ................................................................. 179 Wybieranie pól ................................................................................................................................... 180 Dodawanie pojedynczego pola .................................................................................................... 180 Dodawanie wielu pól ................................................................................................................... 181 Wyświetlanie zestawu rekordów ....................................................................................................... 182 Praca z polami .................................................................................................................................... 183 Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE .................................................................................... 183 Zmiana kolejności pól ................................................................................................................. 184 Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE ....................................................................... 184 Usuwanie pól ............................................................................................................................... 185 Wstawianie pól ............................................................................................................................ 185 Aliasy nazw pól ........................................................................................................................... 185 Wyświetlanie pól ......................................................................................................................... 186 Zmiana kolejności sortowania ........................................................................................................... 187 Wyświetlanie tylko wybranych rekordów ......................................................................................... 189 Kryteria wyboru rekordów .......................................................................................................... 189 Definiowanie prostych kryteriów tekstowych ............................................................................. 189 Definiowanie prostych kryteriów innych typów ......................................................................... 191 Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend ..................................................................................... 192 Zapisywanie kwerendy ...................................................................................................................... 192 Dodawanie do kwerendy więcej niż jednej tabeli .............................................................................. 193 Obszar Tabele/kwerendy okna projektu kwerendy ............................................................................ 194 Linie sprzężeń .............................................................................................................................. 194 Operacje na oknach list pól ......................................................................................................... 195 Przesuwanie tabel ........................................................................................................................ 195 Usuwanie tabel ............................................................................................................................ 195 Dodawanie kolejnych tabel ......................................................................................................... 195 Dodawanie pól z więcej niż jednej tabeli .......................................................................................... 196 Przeglądanie nazw tabel .............................................................................................................. 196 Dodawanie wielu pól ................................................................................................................... 197 8 Access 2007 PL. Biblia Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach .................................................................. 197 Ograniczenia modyfikacji ............................................................................................................ 198 Obchodzenie ograniczeń dla kwerend ......................................................................................... 198 Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa .............................................................................. 200 Sprzęganie tabel ........................................................................................................................... 201 Określenie typu sprzężenia .......................................................................................................... 202 Usuwanie sprzężeń ...................................................................................................................... 204 Typy sprzężeń tabel ........................................................................................................................... 204 Sprzężenia równe (wewnętrzne) .................................................................................................. 205 Zmiana właściwości sprzężenia ................................................................................................... 206 Sprzężenia wewnętrzne oraz zewnętrzne .................................................................................... 207 Tworzenie iloczynu kartezjańskiego ........................................................................................... 208 Podsumowanie ................................................................................................................................... 208 Rozdział 5. Używanie operatorów i wyrażeń w Accessie ............................. 211 Co to są operatory? ............................................................................................................................ 212 Typy operatorów .......................................................................................................................... 212 Priorytet operatorów .................................................................................................................... 224 Kwerendy — od prostych do złożonych ............................................................................................ 225 Używanie w kwerendach operatorów porównania ...................................................................... 226 Złożone kryteria wyboru ............................................................................................................. 228 Używanie funkcji w kwerendach wybierających ........................................................................ 231 Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających .............................................................. 231 Wpisywanie kryteriów jednowartościowych ..................................................................................... 231 Wprowadzanie kryteriów znakowych (Tekst lub Nota) .............................................................. 232 Operator Like i symbole wieloznaczne ....................................................................................... 233 Określanie wartości niepasujących .............................................................................................. 236 Wprowadzanie kryteriów liczbowych (Liczba, Waluta, Autonumerowanie) ............................. 237 Wprowadzanie kryteriów logicznych (Tak/Nie) ......................................................................... 239 Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE ................................................................................. 239 Wprowadzanie wielu kryteriów w jednym polu ................................................................................ 239 Operacja Or .................................................................................................................................. 240 Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or ............................................................ 240 Używanie komórki Lub: na siatce projektu QBE ........................................................................ 241 Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In .............................................................. 242 Operacja And ............................................................................................................................... 242 Określanie zakresu za pomocą operatora And ............................................................................ 243 Używanie operatora Between...And ............................................................................................ 243 Wyszukiwanie danych o wartości Null ....................................................................................... 244 Wprowadzanie kryteriów w wielu polach ......................................................................................... 245 Używanie operacji And i Or w polach kwerendy ........................................................................ 245 Określanie kryteriów And w wielu polach kwerendy ................................................................. 246 Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy .................................................................... 246 Używanie operacji And oraz Or na różnych polach .................................................................... 247 Kwerenda złożona w wielu wierszach ......................................................................................... 249 Tworzenie w kwerendzie pola obliczeniowego ................................................................................. 249 Podsumowanie ................................................................................................................................... 250 Spis treści 9 Rozdział 6. Praca w widoku arkusza danych ................................................. 251 Arkusze danych .................................................................................................................................. 252 Okno arkusza danych ......................................................................................................................... 253 Poruszanie się w obrębie arkusza danych .................................................................................... 254 Przyciski nawigacyjne ................................................................................................................. 254 Wstążka arkusza danych .............................................................................................................. 255 Otwieranie arkusza danych ................................................................................................................ 256 Wpisywanie nowych danych ............................................................................................................. 256 Zapisywanie rekordu ................................................................................................................... 258 Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych ............................................................ 258 Wpływ właściwości na wpisywane dane ..................................................................................... 259 Operacje przeprowadzane na rekordach w arkuszu danych .............................................................. 262 Przemieszczanie się pomiędzy rekordami ................................................................................... 262 Wyszukiwanie określonej wartości ............................................................................................. 263 Modyfikowanie wartości w arkuszu danych ...................................................................................... 265 Ręczne zamienianie istniejących wartości .................................................................................. 265 Modyfikacja istniejącej wartości ................................................................................................. 266 Pola, których nie można edytować .............................................................................................. 267 Używanie funkcji Cofnij .................................................................................................................... 267 Kopiowanie i wklejanie wartości ....................................................................................................... 267 Zamienianie wartości ......................................................................................................................... 268 Dodawanie nowych rekordów ........................................................................................................... 269 Usuwanie rekordów ........................................................................................................................... 269 Wyświetlanie rekordów ..................................................................................................................... 270 Zmiana kolejności pól ................................................................................................................. 270 Zmiana szerokości wyświetlanych pól ........................................................................................ 272 Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów .............................................................................. 272 Zmiana czcionki .......................................................................................................................... 273 Wyświetlanie linii oddzielających komórki i alternatywne kolory wierszy ................................ 274 Wyrównywanie danych w kolumnach ........................................................................................ 275 Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn .......................................................................................... 276 Blokowanie kolumn ..................................................................................................................... 276 Zapisywanie zmienionego układu arkusza .................................................................................. 277 Zapisywanie rekordu ................................................................................................................... 277 Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych ...................................................................... 277 Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania ............................................................................... 277 Używanie filtrowania według wyboru ........................................................................................ 278 Używanie filtrowania według formularza ................................................................................... 280 Drukowanie rekordów ....................................................................................................................... 281 Drukowanie arkusza danych ........................................................................................................ 282 Korzystanie z podglądu wydruku ................................................................................................ 282 Podsumowanie ................................................................................................................................... 282 Rozdział 7. Tworzenie prostych formularzy .................................................. 285 Tworzenie formularzy za pomocą poleceń na wstążce ...................................................................... 286 Tworzenie nowego formularza .................................................................................................... 286 Tworzenie formularza dzielonego ............................................................................................... 287 Tworzenie formularza typu „wiele elementów” .......................................................................... 287 Tworzenie formularzy za pomocą kreatora ................................................................................. 288 Tworzenie formularza w postaci arkusza danych ........................................................................ 290 Tworzenie pustego formularza .................................................................................................... 290 10 Access 2007 PL. Biblia Dodawanie formantów ....................................................................................................................... 290 Zmiana rozmiaru obszaru formularza .......................................................................................... 291 Zapisywanie formularza .............................................................................................................. 291 Formanty formularza ......................................................................................................................... 292 Typy formantów .......................................................................................................................... 292 Dwa sposoby dodawania formantów ........................................................................................... 294 Zaznaczanie formantów ..................................................................................................................... 299 Zaznaczanie jednego formantu .................................................................................................... 299 Zaznaczanie wielu formantów ..................................................................................................... 300 Anulowanie zaznaczenia formantów ........................................................................................... 300 Wykonywanie operacji na formantach .............................................................................................. 301 Zmiana rozmiaru formantu .......................................................................................................... 301 Automatyczna zmiana rozmiaru formantów ............................................................................... 302 Przenoszenie formantu ................................................................................................................ 302 Wyrównywanie formantów ......................................................................................................... 303 Modyfikowanie wyglądu formantu ............................................................................................. 305 Modyfikowanie wyglądu wielu formantów ................................................................................ 306 Grupowanie formantów ............................................................................................................... 306 Usuwanie formantu ...................................................................................................................... 307 Dołączanie etykiety do formantu ................................................................................................. 308 Kopiowanie formantu .................................................................................................................. 308 Zmiana typu formantu ................................................................................................................. 309 Właściwości ....................................................................................................................................... 309 Wyświetlanie arkusza właściwości ............................................................................................. 310 Korzystanie z arkusza właściwości ............................................................................................. 311 Zmiana ustawień właściwości formantu ...................................................................................... 311 Podsumowanie ................................................................................................................................... 314 Rozdział 8. Praca z danymi w formularzach Accessa .................................... 315 Używanie widoku formularza ............................................................................................................ 316 Wstążka widoku formularza ........................................................................................................ 317 Nawigacja pomiędzy polami ....................................................................................................... 318 Nawigacja między rekordami ...................................................................................................... 319 Modyfikowanie wartości w formularzu ............................................................................................. 320 Formanty, których nie można modyfikować ............................................................................... 320 Praca z obrazami i obiektami OLE .............................................................................................. 321 Wprowadzanie danych w polu typu Nota .................................................................................... 322 Wprowadzanie danych w polu typu Data .................................................................................... 322 Używanie grup opcji .................................................................................................................... 323 Używanie pól kombi i list ............................................................................................................ 323 Przełączanie się do widoku arkusza danych ................................................................................ 324 Zapisywanie rekordu ................................................................................................................... 325 Drukowanie formularzy ..................................................................................................................... 325 Korzystanie z podglądu wydruku ................................................................................................ 326 Praca z właściwościami formularza ................................................................................................... 326 Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł ............................................ 327 Tworzenie formularza związanego .............................................................................................. 328 Określanie sposobu wyświetlania formularza ............................................................................. 328 Usuwanie paska selektora rekordów ........................................................................................... 330 Inne właściwości formularzy ....................................................................................................... 330 Spis treści 11 Dodawanie nagłówka lub stopki formularza ..................................................................................... 337 Zmiana układu formularza ................................................................................................................. 338 Modyfikacja właściwości formantów .......................................................................................... 338 Określanie kolejności dostępu ..................................................................................................... 338 Wyrównywanie formantów ......................................................................................................... 339 Modyfikowanie formatu tekstu w formancie .............................................................................. 340 Tworzenie formantów obliczanych .................................................................................................... 341 Przekształcanie formularza w raport .................................................................................................. 342 Podsumowanie ................................................................................................................................... 342 Rozdział 9. Tworzenie raportów .................................................................... 343 Podstawowe informacje o raportach .................................................................................................. 344 Dostępne typy raportów ............................................................................................................... 344 Różnice między raportami a formularzami ................................................................................. 347 Procedura tworzenia raportu ........................................................................................................ 347 Tworzenie raportów za pomocą kreatorów ........................................................................................ 348 Tworzenie nowego raportu .......................................................................................................... 348 Wybieranie poziomów grupowania ............................................................................................. 349 Definiowanie opcji grupowania ................................................................................................... 350 Wybieranie kolejności sortowania ............................................................................................... 350 Wybieranie opcji podsumowania ................................................................................................ 351 Wybieranie układu raportu .......................................................................................................... 352 Wybieranie stylu raportu ............................................................................................................. 353 Otwieranie projektu raportu ......................................................................................................... 353 Korzystanie z podglądu wydruku ................................................................................................ 354 Okno projektu raportu ................................................................................................................. 355 Drukowanie raportu ........................................................................................................................... 356 Zapisywanie raportu ........................................................................................................................... 356 Rozpoczęcie od pustego formularza .................................................................................................. 356 Widok układu .............................................................................................................................. 356 Widok projektu raportu ............................................................................................................... 358 Podstawowe pojęcia związane z raportami ........................................................................................ 358 Sekcje raportu w widoku projektu ............................................................................................... 359 Tworzenie raportu od podstaw ........................................................................................................... 363 Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z kwerendą ................................................................ 364 Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu .......................................................................... 365 Umieszczanie formantów na raporcie ......................................................................................... 366 Zmiana rozmiaru sekcji ............................................................................................................... 367 Praca z polami tekstowymi i dołączonymi do nich etykietami ........................................................ 368 Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych ............................................................................. 374 Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych .............................................................................. 376 Sortowanie i grupowanie danych ................................................................................................ 376 Sortowanie danych w obrębie grup ............................................................................................. 378 Wprowadzanie podziału na strony .............................................................................................. 381 Dopracowywanie raportu ................................................................................................................... 382 Modyfikowanie nagłówka strony ................................................................................................ 383 Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy .................................................................................... 384 Zmienianie właściwości obrazu i sekcji szczegółów .................................................................. 385 Tworzenie standardowej stopki strony ........................................................................................ 386 Zapisywanie raportu .................................................................................................................... 387 Podsumowanie ................................................................................................................................... 387 12 Access 2007 PL. Biblia Część II Programowanie w Microsoft Access ............................. 389 Rozdział 10. Podstawy programowania w języku VBA ................................. 391 Ograniczenia makr ............................................................................................................................. 391 Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications .................................................................. 392 Terminologia związana z językiem VBA .......................................................................................... 393 Od makra do kodu Visual Basica ....................................................................................................... 395 Kiedy należy korzystać z makr, a kiedy z procedur tworzonych w Visual Basicu? ................... 395 Konwersja istniejących makr na kod Visual Basica .................................................................... 396 Tworzenie kodu za pomocą kreatora przycisków poleceń .......................................................... 398 Tworzenie programów w języku VBA .............................................................................................. 399 Zdarzenia i procedury zdarzeń .................................................................................................... 400 Moduły ......................................................................................................................................... 402 Tworzenie nowego modułu ......................................................................................................... 403 Konstrukcje języka VBA ................................................................................................................... 411 Instrukcje warunkowe .................................................................................................................. 411 Pętle ............................................................................................................................................. 414 Obiekty i kolekcje .............................................................................................................................. 416 Instrukcja With ............................................................................................................................ 417 Instrukcja For Each ...................................................................................................................... 418 Korzystanie z dyrektyw kompilatora ................................................................................................. 419 Opcje Accessa 2007 przeznaczone dla programistów ....................................................................... 421 Zakładka Editor w oknie dialogowym Options ........................................................................... 421 Okno dialogowe właściwości projektu ........................................................................................ 422 Argumenty wiersza polecenia ..................................................................................................... 425 Podsumowanie ................................................................................................................................... 426 Rozdział 11. Typy danych i procedury w języku VBA ..................................... 429 Edytor języka VBA ............................................................................................................................ 430 Zmienne ............................................................................................................................................. 432 Nazewnictwo zmiennych ............................................................................................................. 434 Deklarowanie zmiennych ............................................................................................................ 435 Typy danych ....................................................................................................................................... 438 Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych ..................................................... 440 Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych ......................................................................... 441 Używanie konwencji nazewnictwa ............................................................................................. 442 Zasięg i czas życia zmiennych ..................................................................................................... 443 Procedury Sub i funkcje ..................................................................................................................... 446 Gdzie można utworzyć procedurę? ............................................................................................. 447 Wywoływanie procedur i funkcji ................................................................................................ 447 Tworzenie procedur ..................................................................................................................... 448 Tworzenie funkcji .............................................................................................................................. 451 Obsługa przekazywanych parametrów ........................................................................................ 452 Wywoływanie funkcji, przekazywanie parametrów ................................................................... 454 Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku ............................................................................. 455 Argumenty identyfikowane przez nazwę .................................................................................... 457 Podsumowanie ................................................................................................................................... 459 Spis treści 13 Rozdział 12. Model zdarzeń Accessa ............................................................... 461 Zdarzenia ............................................................................................................................................ 462 W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? ....................................................................... 463 Wyzwalanie procedur zdarzeń ..................................................................................................... 464 Często używane zdarzenia ................................................................................................................. 464 Procedury zdarzeń formularza ........................................................................................................... 465 Podstawowe zdarzenia formularzy .............................................................................................. 466 Zdarzenia formularzy dotyczące myszy i klawiatury .................................................................. 467 Zdarzenia formularzy dotyczące danych ..................................................................................... 467 Zdarzenia formularzy związane z tabelami przestawnymi .......................................................... 468 Zdarzenia formularzy związane z projektami danych Accessa ................................................... 468 Procedury obsługi zdarzeń formantów .............................................................................................. 470 Kolejność zdarzeń .............................................................................................................................. 472 Otwieranie formularza z procedurą zdarzenia ............................................................................. 476 Procedura zdarzenia zamykająca formularz ................................................................................ 476 Procedura zdarzenia zatwierdzająca usunięcie rekordu .............................................................. 477 Funkcja MsgBox() ....................................................................................................................... 479 Procedury zdarzeń raportu ................................................................................................................. 481 Uruchamianie procedury zdarzenia podczas otwierania raportu ................................................. 482 Procedury zdarzeń sekcji raportu ....................................................................................................... 482 Korzystanie ze zdarzenia Przy formatowaniu ............................................................................. 483 Podsumowanie ................................................................................................................................... 484 Rozdział 13. Używanie wyrażeń w kwerendach i kodzie VBA ....................... 485 Wyrażenia .......................................................................................................................................... 485 Elementy wyrażenia .................................................................................................................... 487 Tworzenie wyrażenia ................................................................................................................... 489 Operatory specjalne w wyrażeniach i identyfikatorach ............................................................... 493 Specjalne słowa kluczowe i właściwości .................................................................................... 496 Funkcje ............................................................................................................................................... 497 Wykorzystywanie funkcji w Accessie ......................................................................................... 497 Typy funkcji ................................................................................................................................ 498 Wykorzystywanie funkcji DLookUp() do przeszukiwania tabel ................................................ 509 Podsumowanie ................................................................................................................................... 511 Rozdział 14. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA ................................... 513 SQL .................................................................................................................................................... 514 Wyświetlanie instrukcji SQL wykorzystywanych w kwerendach .............................................. 514 Przewodnik po SQL-u ................................................................................................................. 515 Tworzenie programów aktualizujących tabelę .................................................................................. 523 Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO ........................................................................ 524 Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie ........................................................................... 528 Wstawienie nowego rekordu ....................................................................................................... 533 Usuwanie rekordu ........................................................................................................................ 534 Usuwanie powiązanych rekordów, znajdujących się w kilku tabelach ....................................... 535 Podsumowanie ................................................................................................................................... 538 14 Access 2007 PL. Biblia Rozdział 15. Korzystanie z narzędzi diagnostycznych języka VBA ............... 539 Testowanie i debugowanie aplikacji .................................................................................................. 540 Źródła błędów .................................................................................................................................... 541 Błędy syntaktyczne ...................................................................................................................... 542 Błędy logiczne ............................................................................................................................. 543 Błędy wykonania ......................................................................................................................... 544 Unikanie błędów .......................................................................................................................... 544 Używanie opcji kodowania modułów ................................................................................................ 546 Auto Syntax Check ...................................................................................................................... 546 Break on All Errors ...................................................................................................................... 547 Require Variable Declaration ...................................................................................................... 547 Compile on Demand .................................................................................................................... 547 Auto List Members ...................................................................................................................... 548 Auto Quick Info ........................................................................................................................... 548 Auto Data Tips ............................................................................................................................. 548 Kompilowanie kodu VBA ................................................................................................................. 549 Tradycyjne techniki debugowania ..................................................................................................... 550 Używanie instrukcji MsgBox ...................................................................................................... 550 Korzystanie z dyrektyw kompilatora ........................................................................................... 551 Korzystanie z instrukcji Debug.Print ........................................................................................... 553 Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa ......................................................................... 554 Okno Immediate .......................................................................................................................... 554 Uruchamianie kodu w oknie Immediate ...................................................................................... 555 Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek ............................................... 555 Uruchamianie instrukcji krok po kroku ....................................................................................... 557 Używanie okna Locals ................................................................................................................. 559 Obserwowanie zmiennych ........................................................................................................... 559 Czujki warunkowe ....................................................................................................................... 561 Używanie stosu wywołań ............................................................................................................ 562 Podsumowanie ................................................................................................................................... 563 Część III Bardziej zaawansowane techniki Accessa ................... 565 Rozdział 16. Praca z danymi zewnętrznymi .................................................. 567 Access i dane zewnętrzne .................................................................................................................. 568 Typy danych zewnętrznych ......................................................................................................... 568 Metody pracy z danymi zewnętrznymi ....................................................................................... 568 Dołączanie danych zewnętrznych ...................................................................................................... 571 Połączenia z zewnętrznymi tabelami baz danych ........................................................................ 572 Ograniczenia dołączonych danych .............................................................................................. 574 Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa ........................................................................... 575 Łączenie ze źródłami danych ODBC .......................................................................................... 577 Dołączanie baz danych (tabel) dBASE ...............................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2007 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: