Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002485 22775197 na godz. na dobę w sumie
Access 2007 PL. Kurs - książka
Access 2007 PL. Kurs - książka
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0835-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych

Współczesny świat jest przesycony informacjami. Jest ich tak dużo, że do efektywnego korzystania z nich nie wystarczy już ludzka pamięć ani nawet papierowe kartoteki -- potrzeba do tego wydajniejszego mechanizmu, jaki zapewniają komputerowe bazy danych. Access 2007 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych systemów zarządzania takimi bazami. Ten program jest na tyle bogaty, że korzystają z niego profesjonalni programiści, a jednocześnie wystarczająco prosty, aby nowicjusze mogli szybko nauczyć się jego obsługi.

Książka 'Access 2007 PL. Kurs' to pozycja skierowana do początkujących użytkowników, którzy nie mają dużego doświadczenia w korzystaniu z komputera. Dzięki licznym ilustracjom i szczegółowym wyjaśnieniom szybko nauczysz się tworzyć i używać bazy danych. Z krótkich rozdziałów, w których krok po kroku opisane są rozwiązania standardowych problemów, dowiesz się, jak wykonać podstawowe operacje w programie Access 2007. Nauczysz się:

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Access 2007 PL. Kurs Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 83-246-0835-4 Format: B5, stron: 350 Poznaj jeden z najpopularniejszych systemów zarz¹dzania bazami danych (cid:129) Rozpocznij pracê z bazami danych (cid:129) Poznaj mo¿liwoœci Accessa (cid:129) Naucz siê tworzyæ kwerendy (cid:129) Zautomatyzuj w³asn¹ pracê (cid:129) B³yskawicznie twórz raporty Wspó³czesny œwiat jest przesycony informacjami. Jest ich tak du¿o, ¿e do efektywnego korzystania z nich nie wystarczy ju¿ ludzka pamiêæ ani nawet papierowe kartoteki — potrzeba do tego wydajniejszego mechanizmu, jaki zapewniaj¹ komputerowe bazy danych. Access 2007 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych systemów zarz¹dzania takimi bazami. Ten program jest na tyle bogaty, ¿e korzystaj¹ z niego profesjonalni programiœci, a jednoczeœnie wystarczaj¹co prosty, aby nowicjusze mogli szybko nauczyæ siê jego obs³ugi. Ksi¹¿ka „Access 2007 PL. Kurs” to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, którzy nie maj¹ du¿ego doœwiadczenia w korzystaniu z komputera. Dziêki licznym ilustracjom i szczegó³owym wyjaœnieniom szybko nauczysz siê tworzyæ i u¿ywaæ bazy danych. Z krótkich rozdzia³ów, w których krok po kroku opisane s¹ rozwi¹zania standardowych problemów, dowiesz siê, jak wykonaæ podstawowe operacje w programie Access 2007. Nauczysz siê: (cid:129) Korzystaæ z baz danych w programie Access 2007 (cid:129) Projektowaæ, tworzyæ i modyfikowaæ tabele (cid:129) U¿ywaæ relacji do ³¹czenia tabel (cid:129) Obs³ugiwaæ dane przy u¿yciu kwerend (cid:129) Korzystaæ z formularzy (cid:129) Prezentowaæ dane za pomoc¹ raportów (cid:129) U¿ywaæ makr do automatyzacji zadañ (cid:129) Zarz¹dzaæ bazami danych Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objaœnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta Spis treści WstŒp ......................................................................................................................................................7 Rozdzia‡ 1. Pierwsza baza danych, czyli do czego s‡u¿y Microsoft Access ....................................13 Po co nam bazy danych? ...........................................................................................................13 Instalacja programu Microsoft Access ...................................................................................15 Aktualizacja programu ..............................................................................................................19 Aktywacja programu .................................................................................................................20 Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access ................................22 Tworzenie pustej bazy danych ..................................................................................................24 Zamykanie bazy danych ............................................................................................................25 Kopiowanie pliku bazy danych ................................................................................................26 Zmiana domyślnej wersji bazy danych ...................................................................................27 Kompilacja bazy danych ............................................................................................................28 Rozwiązywanie problemów z programem Access 2007 ......................................................30 Podsumowanie ............................................................................................................................32 Rozdzia‡ 2. Przyk‡adowa baza danych, czyli jak wykorzysta(cid:230) mo¿liwości programu Access ...................................................................................................................................33 Jak pracować z bazą danych programu Microsoft Access? ..................................................33 Otwieranie istniejącej bazy danych .........................................................................................35 Wyszukiwanie plików bazy danych .........................................................................................37 Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access .......................................39 Udostępnianie pliku bazy danych ............................................................................................40 Instalacja przykładowej bazy Northwind ...............................................................................42 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind ................................................................43 Konwertowanie bazy danych ....................................................................................................50 Podział bazy danych ...................................................................................................................52 Konfi guracja podzielonych baz danych ..................................................................................53 Podsumowanie ............................................................................................................................54 Rozdzia‡ 3. Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywa(cid:230) informacje w bazie danych .......................................................................................................................................55 Jak zbudowane są tabele? ..........................................................................................................55 Szablony tabel — określamy dane elementarne ....................................................................57 Tworzymy tabelę poprzez wprowadzanie przykładowych danych ....................................62 Tworzymy tabelę poprzez import zewnętrznych danych ....................................................65 Tworzenie tabel w widoku projektu ........................................................................................70 Defi niujemy klucz podstawowy ..............................................................................................77 Typy danych programu Microsoft Access ..............................................................................81 Reguły sprawdzania poprawności (warunki, które muszą spełnić dane zapisane w tabeli) ........................................................................................................................87 Podsumowanie ............................................................................................................................91 4 Spis treści Rozdzia‡ 4. Mody(cid:222) kowanie tabel, czyli jak zmieni(cid:230) strukturŒ obiekt(cid:243)w bazy danych.............93 Jak zarządzać obiektami bazy danych? ...................................................................................93 Zmiana nazwy tabeli ..................................................................................................................95 Kopiowanie tabeli .......................................................................................................................98 Usuwanie tabeli ........................................................................................................................ 100 Ukrywanie tabeli ..................................................................................................................... 102 Dodawanie kolumn do tabeli ................................................................................................ 104 Zmiana defi nicji istniejącej kolumny ................................................................................... 105 Usuwanie wybranych kolumn ............................................................................................... 108 Automatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych obiektach .................................... 109 Eksportowanie danych z tabeli .............................................................................................. 111 Importowanie danych z innych programów ....................................................................... 113 Podsumowanie ......................................................................................................................... 118 Rozdzia‡ 5. Pobieranie i mody(cid:222) kowanie danych, czyli codzienna praca u¿ytkownika bazy .............................................................................................................................. 119 Jak korzystać z bazy danych? ................................................................................................. 119 Wstawianie danych bezpośrednio do tabeli ....................................................................... 121 Wstawianie danych do pól wielowartościowych ............................................................... 125 Wstawianie danych za pomocą formularza ........................................................................ 126 Wyszukiwanie danych w tabeli ............................................................................................. 128 Wyszukiwanie danych za pomocą formularza ................................................................... 130 Filtrowanie danych .................................................................................................................. 132 Usuwanie danych z tabeli ....................................................................................................... 135 Usuwanie danych za pomocą formularza ........................................................................... 137 Modyfi kowanie danych w tabeli ........................................................................................... 138 Modyfi kowanie danych za pomocą formularza ................................................................. 139 Podsumowanie ......................................................................................................................... 140 Rozdzia‡ 6. £„czenie tabel, czyli do czego s‡u¿„ relacje ........................................................................ 141 Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do jednego .............................................. 144 Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do wielu ................................................... 149 Łączenie tabel związkiem typu wiele do wielu za pomocą pola wielowartościowego .....152 Łączenie tabel za pomocą związku typu wiele do wielu ................................................... 154 Diagram E/R przykładowej bazy danych Northwind 2007 .............................................. 157 Tworzymy projekt przykładowej bazy danych ................................................................... 159 Tabele słownikowe................................................................................................................... 161 Tabele podrzędne .................................................................................................................... 163 Tabela nadrzędna ..................................................................................................................... 164 Tabela łącznikowa .................................................................................................................... 167 Korzystanie z tabeli łącznikowej ........................................................................................... 169 Określamy więzy integralności (spójności) danych zapisanych w połączonych tabelach .......................................................................................................... 171 Wprowadzanie przykładowych danych ............................................................................... 174 Usuwanie relacji ....................................................................................................................... 176 Modyfi kowanie połączonych tabel ...................................................................................... 179 Podsumowanie ......................................................................................................................... 180 Spis treści 5 Rozdzia‡ 7. Kwerendy, czyli jak zautomatyzowa(cid:230) pracŒ z danymi .................................................. 181 Do czego służą kwerendy? ..................................................................................................... 181 Pobieranie wszystkich danych z tabeli ................................................................................. 184 Wybieranie kolumn z tabeli ................................................................................................... 186 Modyfi kowanie pobieranych danych ................................................................................... 187 Porządkowanie pobranych danych ...................................................................................... 191 Sortowanie danych .................................................................................................................. 193 Ograniczanie liczby zwróconych danych ............................................................................ 194 Wyszukiwanie duplikatów ..................................................................................................... 196 Wybieranie danych na podstawie prostego warunku logicznego ................................... 198 Wybieranie danych na podstawie złożonego warunku logicznego................................. 200 Zwracanie danych z dwóch połączonych tabel za pomocą kreatora .............................. 201 Zwracanie danych z wielu połączonych tabel ..................................................................... 202 Zwracanie danych z tabel połączonych za pośrednictwem pól wielowartościowych.....204 Zwracanie niepasujących wierszy z połączonych tabel ..................................................... 206 Dodawanie podsumowań ...................................................................................................... 208 Zliczanie danych ...................................................................................................................... 209 Grupowanie danych ................................................................................................................ 211 Kwerendy krzyżowe ................................................................................................................ 213 Usuwanie wybranych danych ................................................................................................ 215 Dodawanie danych .................................................................................................................. 217 Modyfi kowanie wybranych danych ..................................................................................... 219 Podsumowanie ......................................................................................................................... 220 Rozdzia‡ 8. Formularze, czyli jak u‡atwi(cid:230) u¿ytkownikom dostŒp do danych ............................. 221 Po co tworzyć formularze? ..................................................................................................... 221 Tworzymy autoformularz związany z wybraną tabelą ...................................................... 223 Praca z formularzem związanym .......................................................................................... 226 Wyszukujemy, fi ltrujemy i usuwamy dane .......................................................................... 228 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z wybraną tabelą ...................... 231 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z połączonymi tabelami .......... 233 Zmiana defi nicji formularza .................................................................................................. 235 Formularz do przeglądania danych ...................................................................................... 241 Tworzymy formularz z podformularzem ........................................................................... 243 Korzystanie z formularza z podformularzem ..................................................................... 247 Panel przełączania jako przykład formularza niezwiązanego z żadną tabelą użytkownika ............................................................................................................................. 248 Poznajemy zależności pomiędzy obiektami bazy danych ................................................ 251 Podsumowanie ......................................................................................................................... 252 Rozdzia‡ 9. Raporty, czyli jak zaprezentowa(cid:230) dane ................................................................................. 253 Do czego służą raporty? ......................................................................................................... 253 Konfi guracja drukarki w systemie Windows XP .............................................................. 255 Tworzymy autoraport ............................................................................................................. 258 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wybraną tabelą .............................. 259 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wieloma tabelami ......................... 262 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z kwerendą ....................................... 264 6 Spis treści Listy wysyłkowe ....................................................................................................................... 266 Tworzymy raport zawierający podsumowania ................................................................... 268 Raport grupujący dane ........................................................................................................... 272 Dodawanie podsumowań do raportów grupujących dane .............................................. 274 Dodatkowy poziom grupowania danych ............................................................................ 276 Tworzenie fi ltrów ograniczających prezentowane dane ................................................... 278 Podsumowanie ......................................................................................................................... 280 Rozdzia‡ 10. Makra, czyli jak zautomatyzowa(cid:230) regularnie wykonywane operacje ................... 281 Jak zautomatyzować pracę użytkownika za pomocą makr? ............................................ 281 Tworzymy najprostsze makropolecenie .............................................................................. 283 Makro składające się z dwóch akcji ...................................................................................... 285 Makro składające się z wielu akcji ........................................................................................ 286 Modyfi kowanie makra ............................................................................................................ 288 Uruchamiamy makropolecenia z poziomu formularza .................................................... 290 Wykonywanie makra krok po kroku ................................................................................... 292 Przykładowe makro eksportujące dane z wybranej tabeli ................................................ 294 Przykładowe makro wysyłające wiadomości e-mail ......................................................... 296 Podsumowanie ......................................................................................................................... 298 Rozdzia‡ 11. Zarz„dzanie baz„, czyli na czym polega praca administratora baz danych ...........299 Jak zapewnić wydajną pracę użytkownikom programu Access? ..................................... 299 Tworzymy dokumentację bazy ............................................................................................. 301 Konfi gurujemy system zarządzania bazami danych Access ............................................. 305 Właściwości pliku bazy danych ............................................................................................ 312 Kompaktowanie bazy danych ................................................................................................ 313 Tworzymy kopię bazy danych ............................................................................................... 314 Odtwarzamy bazę po awarii .................................................................................................. 315 Optymalizacja wydajności bazy ............................................................................................ 316 Zabezpieczamy przechowywane w bazie dane ................................................................... 317 Przenosimy bazę danych do SZBD SQL Server ................................................................. 319 Podsumowanie ......................................................................................................................... 322 Dodatek A. Odpowiedzi do zadaæ .................................................................................................................... 323 Odpowiedzi do rozdziału 1. ................................................................................................... 323 Odpowiedzi do rozdziału 2. ................................................................................................... 326 Odpowiedzi do rozdziału 3. ................................................................................................... 328 Odpowiedzi do rozdziału 4. ................................................................................................... 330 Odpowiedzi do rozdziału 5. ................................................................................................... 333 Odpowiedzi do rozdziału 6. ................................................................................................... 334 Odpowiedzi do rozdziału 7. ................................................................................................... 335 Odpowiedzi do rozdziału 8. ................................................................................................... 337 Odpowiedzi do rozdziału 9. ................................................................................................... 338 Odpowiedzi do rozdziału 10.................................................................................................. 339 Odpowiedzi do rozdziału 11.................................................................................................. 340 Skorowidz .............................................................................................................................................. 341 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jak pracowa(cid:230) z baz„ danych programu Microsoft Access? Otwieranie istniej„cej bazy danych Wyszukiwanie plik(cid:243)w bazy danych Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access UdostŒpnianie pliku bazy danych Instalacja przyk‡adowej bazy Northwind Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind Konwertowanie bazy danych Podzia‡ bazy danych Kon(cid:222) guracja podzielonych baz danych Podsumowanie 2 Przyk‡adowa baza danych, czyli jak wykorzysta(cid:230) mo¿liwości programu Access Jak pracowa(cid:230) z baz„ danych programu Microsoft Access? Podejmując się ambitnego zadania stworzenia własnej bazy danych w programie Microsoft Access, musimy uświadomić sobie, że zanim zobaczymy efekt końcowy na- szej pracy, czeka nas faza projektowania. Struktura programu, w którym będziemy przechowywać informacje, jest zależna w dużym stopniu od naszej kreatywności. Dla mniej wytrwałych zawsze pozostaje możliwość wpisania danych do tabeli programu Word czy arkusza programu Excel, wchodzących w skład pakietu Microsoft Offi ce. 34 Jak pracowa(cid:230) z baz„ danych programu Microsoft Access? Należy jednak pamiętać, że taka opcja nie pozwala na dostosowanie programu do na- szych potrzeb. Tylko samodzielne zaprojektowanie bazy danych i utworzenie okre- ślonej liczby obiektów (tabel, kwerend, formularzy itd.) umożliwia jej wykorzystanie w odpowiednim stopniu, czyli takim, który pozwoli przechowywać w komputerze cią- gle zmieniające się informacje. Aby defi nitywnie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tworzenia własnej bazy da- nych, a także uprzedzić pytania, jakie mogą się pojawić w trakcie jej konstruowania, w ro- dzaju: „Co z tego, że utworzyłem te tabele i nawet jakieś kwerendy, skoro nadal nie wiem czemu ma to służyć?”, niniejszy rozdział został wyposażony w szereg zadań i ćwi- czeń. Została tu zaprezentowana dołączona do programu Access przykładowa baza da- nych Northwind. Dzięki tej bazie — utworzonej na potrzeby fi kcyjnej fi rmy zajmującej się handlem produktami spożywczymi i ich dostawami — możemy nie tylko zapoznać się z pracą już istniejącej bazy danych, zarządzaniem dostępem do pliku bazy danych, ale również z podstawowymi możliwościami programu Access, których znajomość po- zwoli na efektywniejsze tworzenie naszej bazy danych. Chociaż niektóre ćwiczenia znajdujące się w bieżącym rozdziale opisują pracę z plikiem bazy danych, a więc dotyczą zarówno systemu operacyjnego zainstalowanego na kom- puterze, w którym uruchomiono program Access, jak i samej bazy danych, to do ich wy- konania nie jest niezbędna żadna wiedza o systemie Windows. W książce założono, że systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze czytel- nika jest domyślnie skonfi gurowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2. Otwieranie istniej„cej bazy danych 35 Otwieranie istniej„cej bazy danych W pierwszym rozdziale dowiedzieliśmy się, że baza danych programu Access zapisana jest w jednym pliku o rozszerzeniu .accdb lub — w przypadku jej skompilowanej wersji — w pliku .accde. W dalszej części rozdziału opisany został sposób podzielenia bazy danych na dwa pliki — w jednym zostaną zapisane wszystkie dane, a w drugim umieszczone będą obiekty bazy danych (oprócz tabel). Aby otworzyć zapisaną w pliku bazę danych, należy: 1. Uruchomić SZBD Access 2007. Szybkim sposobem na uruchomienie bazy danych jest dwukrotne kliknięcie pliku bazy danych — w ten sposób zostanie uruchomiony program Access i otworzona wybrana baza danych. 2a 2c 2d 2. Możemy otworzyć bazę danych na kilka sposobów: a) klikając przycisk Offi ce i wybierając opcję Otwórz…, b) naciskając kombinację klawiszy Ctrl+O, c) klikając widoczny z prawej strony okna programu odnośnik Więcej, d) klikając nazwę jednego z ostatnio otwieranych plików baz danych wyświetla- nych w widocznym z prawej strony okienku zadań — w tym przypadku wy- brana baza danych zostanie natychmiast otwarta. 36 Otwieranie istniej„cej bazy danych Lista ostatnio otwieranych baz danych znajduje się również w dolnej części menu Plik. Aby uruchomić którąś z nich, wystarczy kliknąć nazwę odpowiedniego pliku bazy. 3. Wybór każdej, z wyjątkiem przedstawionej w podpunkcie d, metody spowoduje wyświetlenie standardowego okna dialogowego systemu Windows, które po- zwala na otwarcie pliku zapisanego na dysku. 4 5 4. Jeżeli plik bazy danych znajduje się na dysku innego komputera, klikając przy- cisk Narzędzia, będziemy mogli podłączyć dysk sieciowy. 5. Baza danych zostanie otwarta po wskazaniu nazwy pliku i kliknięciu przycisku Otwórz. Wyszukiwanie plik(cid:243)w bazy danych 37 Wyszukiwanie plik(cid:243)w bazy danych Na lokalnych dyskach komputera przechowywane są tysiące, jeżeli nie miliony róż- nych plików. W takiej sytuacji znalezienie pliku bazy danych, który znajduje się „gdzieś na dysku”, może okazać się bardzo czasochłonnym zadaniem. Do znalezienia potrzeb- nego w danym momencie pliku powinniśmy użyć narzędzi systemu operacyjnego albo programów fi rm trzecich, takich jak np. Total Commander. Użytkownicy systemu Windows XP w tym celu mogą: Wyszukiwanie plików bazy danych w systemie Windows Vista jest znacznie prostsze — wystarczy rozwinąć menu Start i wpisać rozszerzenie accdb. Po chwili w menu Start po- jawią się wszystkie znalezione pliki bazy danych programu Access 2007. 1. Rozwinąć menu Start. 2. Wybrać opcję Wyszukaj. Wyświetlone zostanie okienko wyszukiwania. 3 3. W pierwszej kolejności należy wybrać kategorię szukanych przez nas obiektów — Pliki i foldery. 38 Wyszukiwanie plik(cid:243)w bazy danych 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część: wpisać nazwę szukanego pliku albo *.accdb, jeżeli chcemy znaleźć wszystkie pliki tego typu. 5. Następnie rozwinąć listę przeszu- kiwanych lokalizacji kliknięciem strzałki skierowanej w dół, znaj- dującej się w prawym rogu pola kombi Szukaj w:, i zaznaczyć od- powiednie pola wyboru. Jeżeli np. wiemy, że poszukiwany plik znaj- duje się gdzieś na lokalnym dysku twardym, to powinniśmy wyczyś- cić pola wyboru Stacja dyskietek 3,5 i Stacja dysków CD. 6. Kryteria wyszukiwania możemy dodatkowo zawęzić, podając: a) czas ostatniej edycji pliku, b) jego wielkość. 7. Pozostało tylko kliknięcie przyci- sku Wyszukaj. Jeżeli plik bazy da- nych programu Access o poda- nej nazwie znajdował się w jednej z określonych lokalizacji, to łą- cze do tego pliku zostanie wy- świetlone w okienku rezultatów wyszukiwania. 4 5 6a 6b 7 Aby przeszukać folder wraz ze wszystkimi podfolderami, musimy dwukrotnie kliknąć jego nazwę. W powyższym przykładzie sprawdzone zostaną folder Moje dokumenty i wszystkie podfoldery folderu Program Files. Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access 39 Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access Program Access 2007 jest zgodny z wcześniejszymi wersjami, czyli możemy otworzyć bazę danych utworzoną np. w wersji 2003 i pracować z nią, tak jak to robiliśmy w śro- dowisku Access 2003 — ta operacja niczym się nie różni od otwierania pliku bazy naj- nowszej wersji Accessa. Zanim jednak będziemy mogli skorzystać z nowych funkcji programu, musimy przekonwertować bazę danych. Skonwertowaną do wersji Access 2007 bazę danych otworzymy tylko w najnowszej wer- sji programu. Po otwarciu bazy danych możemy z nią pracować, tj. odczytywać i modyfi kować dane, ale nie będziemy mogli zmieniać i dodawać niektórych obiektów bazy danych. Za to dalej będziemy mogli otworzyć taką bazę w środowisku Access 2003. 40 UdostŒpnianie pliku bazy danych UdostŒpnianie pliku bazy danych Jeżeli komputer podłączony jest do sieci lokalnej, możemy umożliwić korzystanie z na- szej bazy danych innym użytkownikom tej sieci. W tym celu należy jedynie utworzyć i udostępnić folder, do którego zostanie skopiowany plik bazy. Dodatkowo mamy moż- liwość ograniczenia dostępu do bazy danych przez nadanie odpowiednich uprawnień udostępnionemu folderowi. Domyślny system plików systemów operacyjnych Microsoft Windows NT/2000/XP, Vista i Longhorn umożliwia nadawanie folderom i plikom uprawnień NTFS. Za ich pomocą można bardzo dokładnie określić, kto może odczytywać bazę danych, uruchamiać ją i modyfi kować. Nadawanie tych uprawnień zostało opisane m.in. w wydanej przez Helion książce ABS systemu Windows XP PL. Gdy chcemy udostępnić plik bazy danych, musimy: 1 3 4 1. Utworzyć na lokalnym dysku nowy folder o nazwie Baza. Warto pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa nie należy udostęp- niać więcej zasobów komputera, niż jest to niezbędne. W tym przy- padku lepiej więc utworzyć folder i zapisać w nim wyłącznie plik bazy danych, niż np. udostępnić wszyst- kim folder Moje dokumenty. 2. Kliknąć utworzony folder pra- wym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Udostępnianie i zabezpieczenia…. 3. Zaznaczyć opcję Udostępnij ten fol- der. Możemy tu także zmienić do- myślną nazwę udziału (tę nową na- zwę, a nie nazwę naszego folderu będą wpisywali użytkownicy łą- czący się z naszą bazą z innych komputerów) i dodać opcjonalny komentarz. 4. Kliknąć przycisk Uprawnienia. UdostŒpnianie pliku bazy danych 41 5. Domyślnie wszyscy będą mieli możliwość odczytywania da- nych w udostępnionym folde- rze. Aby umożliwić użytkownikom Franek i Haker wprowadzanie i mo- dyfi kowanie zapisanych w bazie in- formacji należy: a) kliknąć przycisk Dodaj…, b) wpisać rozdzielone średnikiem nazwy obu użytkowników i klik- nąć przycisk Sprawdź nazwy, c) jeżeli wszystkie nazwy użytkow- ników zostały podkreślone, klik- nąć przycisk OK, d) kolejno wybrać dodane konta i dla każdego z nich zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola. 6. Kliknąć przycisk OK, aby okno uprawnień zostało zamknięte. 7. Raz jeszcze kliknąć przycisk OK. Tym razem zostanie zamknięte okno właściwości folderu. 8. Następnie skopiować do udostęp- nionego folderu plik bazy danych. 5 5a 5b 5c 5d 42 Instalacja przyk‡adowej bazy Northwind Instalacja przyk‡adowej bazy Northwind Firma Microsoft do SZBD Access dołącza przykładowe bazy danych, wśród nich bazę fi rmy zajmującej się handlem artykułami spożywczymi. Samodzielne przeanalizowanie tej bazy pozwala nie tylko na zapoznanie się z możliwościami programu Access, ale rów- nież na korzystanie z cennych przykładów gotowych rozwiązań konkretnych problemów. Struktura tej bazy jest bowiem jawna. Każdy z jej użytkowników może więc wzorować się na tabelach czy formularzach utworzonych przez inżynierów fi rmy Microsoft . Jeżeli baza Northwind nie została zainstalowana podczas instalacji SZBD Access, to należy: 1. Wybrać Start/Panel sterowania/Dodaj lub usuń programy. 2. Na liście zainstalowanych programów odnaleźć Microsoft Offi ce 2007 i kliknąć przycisk Zmień. Wykonanie tego ćwiczenia wymaga przygotowania nośnika instalacyjnego programu. 3 5 3. W odpowiedzi na pytanie urucho- mionego kreatora instalacji wybrać opcję Dodaj lub usuń funkcję. 4. Kliknąć przycisk Kontynuuj. 5. Z listy zainstalowanych składni- ków rozwinąć pozycję Microsoft Access, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy Szablony pro- gramu Access i z menu konteksto- wego wybrać opcję Uruchom z mo- jego komputera. 6. Kliknięcie przycisku Kontynuuj spo- woduje, że plik Northwind.accdt, wraz z innymi szablonami baz da- nych, zostanie zapisany w folderze, w którym zainstalowaliśmy pakiet Offi ce, domyślnie będzie to folder C:Program FilesMicrosoft Offi ce Templates1033Access, gdzie C: jest literą dysku, na którym zainsta- lowany został system Windows. 4 6 Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 43 Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind Zanim utworzymy własną bazę danych, powinniśmy przyjrzeć się dokładnie zainstalowanej bazie Northwind. W ten sposób dowiemy się, do czego służą poszczególne obiekty bazy danych, takie jak tabele, kwerendy, formularze czy raporty. Wiedza zdobyta w trakcie wy- konywanych zadań pozwoli na świadome tworzenie własnych obiektów bazy danych. 2 3 5 1. Uruchom program Access 2007. 2. Wybierz lokalne szablony baz danych. 3. Na liście szablonów zaznacz pozy- cję Northwind 2007. 4. Ewentualnie zmień nazwę i lokali- zację tworzonej bazy. 5. Naciśnij przycisk Utwórz. Program Offi ce Access 2007 został wyposażony w nowe oraz udoskonalone funkcje za- bezpieczeń — zunifi kowane decyzje dotyczące zaufania są zintegrowane przez centrum zaufania pakietu Microsoft Offi ce. Dzięki zaufanym lokalizacjom można łatwo zaliczyć do zaufanych wszystkie bazy danych z bezpiecznych folderów. Możliwe jest także załado- wanie aplikacji programu Offi ce Access 2007 z wyłączonym kodem lub makrami w celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. 6. Po chwili baza zostanie utworzona i zobaczymy ostrzeżenie przed uruchamianiem makr. Żeby otworzyć bazę Northwind 2007, kliknij przycisk Opcje, a następnie: a) zaznacz opcję Włącz tę zawartość, b) kliknij OK. 7. Wyświetlony zostanie ekran logo- wania przykładowej bazy danych. Wybierz z listy dowolnego pracow- nika i kliknij przycisk Zaloguj. 8. Otwarty zostanie główny formu- larz bazy danych Northwind. Dzięki niemu możemy uruchamiać po- zostałe formularze, raporty i kwe- rendy bazy danych. 6a 6b 44 Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 12a 12b 12c 9 10 11 9. W lewym okienku zobaczymy listę aktywnych (tj. już złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych) za- mówień. Jeżeli to okienko jest pu- ste, zaloguj się jako inny pracownik 10. W środkowym okienku wyświet- lone zostaną towary, których stan na magazynie jest niższy od okre- ślonego minimalnego zapasu. 11. W prawym oknie zobaczymy odnośniki pozwalające wyświetlić formularze, kwerendy i raporty przykładowej bazy danych. 12. A na pasku formularza znajdziemy trzy przyciski, pozwalające odpowiednio na: a) złożenie nowego zamówienia sprzedaży, b) złożenie nowego zamówienia kupna, c) odświeżenie widocznych w tym formularzu danych. 13. Kliknij nazwę jednego z brakujących towarów. 15 14f 14c 14b 14a 14e 14d 14. Zostanie wyświetlony formularz, za jego pomocą możemy odczytać i zmodyfi kować wszystkie dane wy- branego produktu. W dolnej czę- ści formularza znajdują się przyci- ski nawigacyjne. Przy ich użyciu możemy: a) wyłączyć i włączyć fi ltrowanie (domyślnie formularz pokazuje tylko informacje o produkcie, który wybraliśmy w punkcie 13), b) wyświetlić informacje o kolej- nym produkcie (o ile wyłączyli- śmy wcześniej fi ltrowanie), c) wyświetlić informacje o po- przednim produkcie, d) przejść do ostatniego produktu, e) przejść do pierwszego produktu, f) dodać nowy produkt. Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 45 Dodając nowy produkt, musimy wypełnić wszystkie pola oznaczone jako wymagane. 15. Aby zmienić nazwę lub opis wybranego produktu, wystarczy ustawić kursor w odpowiednim polu tekstowym i wpisać nowe dane z klawiatury. Po kliknięciu dowolnego przycisku nawigacyjnego zmienione dane zostaną zapisane w po- wiązanej z formularzem tabeli Produkty. 16e 16g 16. Gdy chcemy się przekonać, czy in- formacje zmieniane za pośredni- ctwem formularza rzeczywiście zo- stają zapisane w tabeli, możemy: a) zmienić nazwę, opis i cenę jed- nego z produktów, b) zamknąć formularz Products Detail, c) wyświetlić nowy Pasek nawi- gacyjny, np. klikając widoczną z lewej strony ekranu jego miniaturę, d) domyślnie obiekty bazy danych są podzielone na stworzone przez jej twórców kategorie te- matyczne; ponieważ chcemy zo- baczyć wszystkie tabele, a na- stępnie wybrać z nich tabelę Produkty, powinniśmy zmienić widok okienka nawigacyjnego, w tym celu: kliknij widoczną w jego prawym, górnym rogu skierowaną w dół strzałkę, e) z listy możliwych sposobów wy- świetlania obiektów bazy danych wybierz Typy obiektu, f) w Okienku nawigacyjnym zostanie wyświetlona lista wszystkich ty- pów obiektów bazy danych — ta- bel, kwerend, formularzy, rapor- tów, makropoleceń i modułów, 16f 46 Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind g) rozwiń listę tabel, h) po wyświetleniu listy wszystkich tabel dwukrotnie kliknij tabelę Produkty. Obiekty bazy danych uporządkowane są alfabetycznie według ich nazw. 17. Wybrana tabela zostanie otwarta w widoku arkusza danych. Znajdź zmodyfi ko- wany towar. 18. Ponownie zmień nazwę tego towaru na oryginalną i zamknij okno tabeli. 19 19. Jeszcze raz wyświetlimy formularz zawierający szczegółowe dane o towarze. Tym razem zrobimy to, klikając nazwę dowolnego towaru, a następnie: a) klikając pole listy Przejdź do produktu, b) wybierając modyfi kowany produkt. 20. Zwróćmy uwagę, że wprowadzone bezpośrednio w tabeli zmiany natychmiast zaczęły obowiązywać i produkt z powrotem ma oryginalną nazwę. Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 47 21. Ten formularz pozwala odczytywać i modyfi kować informacje o poszczególnych towarach. Aby dodać nowy towar: 21a 21b a) kliknij przycisk Zapisz i nowy, Identyfi kator (numer) towaru jest automatycznie generowany przez SZBD Access i nie tylko nie może zostać przez nas po- dany, ale również zmieniony. b) wpisz nazwę nowego towaru (np. Kiełki)1, c) kliknij klawisz Tab — uaktyw- nione zostanie kolejne pole for- mularza, wpisz dane nowego towaru, Ten formularz nie umożliwia dodawania informacji o dostawcach, możemy je- dynie wybrać z listy dostawców wcześniej wprowadzonych do bazy nazwę fi rmy dostarczającej ten towar. Zwróćmy uwagę, że ten sam towar może być dostar- czany przez wielu różnych dostawców. Program Offi ce Access 2007 umożliwia korzystanie z pól nowego typu, takich jak pola załączników czy pola wielowartościowe W związku z tym do każdego rekordu w apli- kacji można dołączyć dowolny dokument, obraz lub arkusz kalkulacyjny. A za pomocą pola z wieloma wartościami można wybrać więcej niż jedną wartość (np. przypisać to- war do wielu dostawców) bez tworzenia specjalnych tabel łącznikowych. Możemy również dołączyć do in- formacji o towarze jego zdjęcie czy dokument reklamowy. W tym celu wystarczy dwukrotnie kliknąć pole Załączniki, a następnie kliknąć przycisk Dodaj i wskazać plik za- łącznika. Aby go później otworzyć, wystarczy raz jeszcze dwukrotnie kliknąć pole załącznika i z menu wybrać opcję Otwórz. d) ustaw kursor w polu Opis i wprowadź przykładowy opis produktu. Potem za- znacz dowolny wyraz — pojawi się nowy pasek narzędzi pozwalający sforma- tować wprowadzony tekst, 1 Spolszczając przykładową bazę danych, tłumacz błędnie przetłumaczył pole Name jako Nazwisko, a nie Nazwa towaru. Ten błąd prawdopodobnie zostanie w przyszłości poprawiony. 48 Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 21e e) przećwicz możliwość formato- wania zapisywanych w tabeli danych, zmieniając krój, kolor i wielkość czcionki, którą zapi- sane zostały poszczególne wy- razy opisu, Access 2007, w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji programu, pozwala formato- wać tekst zapisywany w polach typu Nota. f) aby zapisać wprowadzone dane do tabeli Towary, kliknij dowolny przycisk nawigacyjny, Korzystanie z bazy danych musi być nie tylko możliwie najłatwiejsze, ale również po- winno uniemożliwiać (a przynajmniej utrudniać) użytkownikom wprowadzanie błęd- nych danych. W tym przypadku użytkownik, zamiast za każdym razem wpisywać nazwę dostawcy, może ją wybrać za pomocą kliknięcia myszą. g) zamknij formularz Szczegóły produktu, h) kliknij odnośnik Raport ze sprzedaży, zostanie wyświetlony formularz pozwala- jący wybrać, jakie dane i jak uporządkowane będzie zawierał generowany raport, i) aby zobaczyć raport, kliknij przycisk Podgląd. Raporty umożliwiają jedynie odczyt wybranych danych, ale to, jakie dane bę- dzie zawierał w danym momencie raport, możemy zmieniać. Program Access 2007 ułatwia fi ltrowanie danych. Dla typów danych Tekst, Liczba i Data są dostępne różne opcje fi ltrowania. Przykładowo nowe opcje fi ltrowania ułatwiają fi ltro- wanie kolumny dat dla wszystkich rekordów należących do zakresu dat Dzisiaj, Wczoraj, W ubiegłym tygodniu, W przyszłym miesiącu, W przyszłości, W przeszłości itd. Praca związana z fi ltrowaniem przebiega tak samo w programach Offi ce Excel 2007 i Offi ce Access 2007, a zatem użytkownik nie musi poznawać nowego sposobu znajdowania po- trzebnych informacji. Poznajemy przyk‡adow„ bazŒ danych Northwind 49 22. Po zapoznaniu się z raportem za- znacz wartość sprzedaży w pierw- szym kwartale dowolnego produktu. 23. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające fi ltro- wanie danych. Usuń z raportu to- wary, których wartość sprzedaży była mniejsza lub równa wartości sprzedaży wybranego towaru. 22 23 24. Aby wyłączyć fi ltr, ustaw kursor myszy w tej kolumnie, w której wcześniej go włączyliśmy, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Wyczyść fi ltr. 25. Zamknij okno raportu. 26. Aby zakończyć pracę programu Access, kliknij przycisk Zamknij. Samodzielnie utwórz bazę danych na podstawie szablonu Kontakty — ta bardzo prosta baza danych zawiera tylko jedną tabelę i kwerendę oraz dwa formularze i raporty. Zapoznaj się z ich działaniem. Niemożliwe jest poznanie wszystkich funkcji tak rozbudowanego programu, jakim jest Access 2007, podczas wykonywania jednego ćwiczenia. Jeżeli nadal nie jesteś pewien, czy wiesz, jak pracować z programem Access, do czego służą formularze, a do czego ta- bele i raporty, poświeć trochę czasu na pracę z pozostałymi formularzami i raportami bazy Northwind. 50 Konwertowanie bazy danych Konwertowanie bazy danych Bazy danych utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access mogą zostać w ła- twy sposób przekonwertowane do postaci pliku SZBD Access 2007. W ten sposób umoż- liwimy nie tylko korzystanie z wcześniejszej wersji bazy danych (możliwe jest otwarcie nieprzekonwertowanej bazy), ale również jej modyfi kowanie. Zwykle możliwa jest rów- nież odwrotna operacja, czyli konwersja bazy zapisanej w formacie Access 2007 do po- staci umożliwiającej pracę i modyfi kowanie bazy we wcześniejszych wersjach programu. Bezpośrednia konwersja możliwa jest do pliku wersji SZBD Access 2000 lub później- szej, o ile baza danych nie wykorzystuje funkcji niedostępnych we wcześniejszych wer- sjach programu Access. Dlatego próba konwersji przykładowej bazy Northwind, a nawet przykładowej bazy Kontakty, skończy się niepowodzeniem. Aby umożliwić użytkownikom programu Access 2000 korzystanie z bazy zapisanej w formacie Access 2007, musimy: 2 3 1. Uruchomić utworzoną w 1. roz- dziale pustą bazę danych. 2. Kliknąć przycisk Offi ce. 3. Wybrać opcję Zapisz jako, a następ- nie wskazać format kompatybilny z wersją 2000. 4. Ewentualnie zmienić nazwę i lo- kalizację zapisywanego pliku bazy danych. Konwersja bazy polega na utworzeniu jej kopii i zapisaniu w wybranej wersji. Oryginalna baza danych nie jest w żaden sposób modyfi kowana. Żeby natomiast skonwertować bazę danych utworzoną we wcześniejszej wersji pro- gramu Access, należy: 1. Uruchomić tę bazę danych. 2. Kliknąć przycisk Offi ce. 3 Konwertowanie bazy danych 51 3. Na liście opcji pojawi się jedna nowa — Konwertuj. Po jej kliknięciu możesz zostać poinformowany, że konwersja wymaga zamknięcia wszystkich obiek- tów bazy danych. Jeżeli tak się stanie, kliknij przycisk Tak. 4. Ewentualnie zmienić nazwę i loka- lizację tworzonej bazy danych. 5. Po kliknięciu Zapisz baza zostanie skonwertowana i ponownie urucho- miona w programie Access 2007. 52 Podzia‡ bazy danych Podzia‡ bazy danych SZBD Access 2007 umożliwia podzielenie bazy danych na dwa pliki: jeden będzie za- wierał dane (a więc defi nicje tabel i zapisane w nich informacje), drugi natomiast — interfejs użytkownika (a więc kwerendy, formularze i raporty). W efekcie wielu użytkowników może jednocześnie korzystać z tej samej bazy danych. Wystarczy na po- szczególne komputery skopiować plik zawierający interfejs użytkownika i skonfi gu- rować go tak, aby pobierał dane z udostępnionego w sieci drugiego pliku, w którym umieszczono tabele z danymi. Bazę danych warto również podzielić w przypadku kom- puterów niepodłączonych do sieci. Oddzielenie danych i tabel od elementów interfejsu użytkownika ułatwia bowiem jego ewentualną modyfi kację czy uaktualnienie. Z kolei zmniejszenie rozmiaru plików bazodanowych poprawia wydajność samej bazy danych. Przed podzieleniem bazy danych należy wykonać jej kopię. Aby podzielić przykładową bazę danych Northwind na dwa pliki, powinniśmy: 2 3 1. Uruchomić bazę Northwind. 2. Przejść na zakładkę Narzędzia bazy danych. 3. Kliknąć przycisk Dostęp do bazy danych. Uruchomiony zostanie kre- ator rozdzielenia bazy danych. 4. Kliknąć przycisk Podziel bazę danych. 5. Podać lokalizację i nazwę pliku zawierającego tabele i dane, a następnie klik- nąć przycisk Podziel. Po chwili baza danych zostanie podzielona na dwa pliki, a wszystkie tabele zostaną zastąpione odwołaniami do przeniesionych tabel. 6. Po podzieleniu bazy możliwe jest modyfi kowanie zapisanych w niej informa- cji. Zmiana struktury tabel wymaga jednak otwarcia pliku z tabelami i danymi (Northwind 2007_wb.accdb), a nie oryginalnego pliku bazy danych (Northwind 2007.accdb). Kon(cid:222) guracja podzielonych baz danych 53 Kon(cid:222) guracja podzielonych baz danych Po wykonaniu poprzedniego ćwiczenia przykładowa baza danych Northwind została zapisana w dwóch plikach, z których jeden zawiera dane, a drugi — interfejs użytkow- nika. Jeżeli z bazy danych ma korzystać kilku użytkowników, to na komputer każdego z nich należy skopiować plik interfejsu użytkownika, a samą bazę danych skonfi guro- wać w ten sposób, aby wszyscy mogli połączyć się z tym samym plikiem zawierającym dane. W tym celu należy: 2 1. Skopiować na komputer użyt- kownika plik z interfejsem użytkownika. 2. Uruchomić na jego komputerze skopiowaną bazę Northwind. Ponieważ dane będą niedostępne, próba uruchomienia jakiegokolwiek formularza powiąza- nego (formularza prezentującego dane zapisane w dowolnej tabeli), np. próba zalogowania się do programu jako jeden z pracowników, zakończy się wyświetle- niem komunikatu o błędzie. 3. Przejść na zakładkę Narzędzia bazy danych. 4. Kliknąć przycisk Menedżer tabel połączonych, który spowoduje wyświetlenie listy tabel bazy Northwind. 5 5. Kliknąć przycisk Zaznacz wszystkie, a następnie OK. Zostanie wyświet- lone standardowe okno dialogowe systemu Windows umożliwiające wskazanie lokalizacji pliku z tabe- lami i danymi. 6. Określić lokalizację pliku z danymi (jeżeli plik znajduje się w udostępnionym przez inny komputer folderze, należy rozpocząć jego poszukiwanie od kliknięcia ikony Moje miejsca sieciowe) i kliknąć przycisk Otwórz. 7. Gdy wskazano prawidłowy plik, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym odświeżeniu połączonych tabel. Zamknij okno Menedżera tabel połączonych. Od tego momentu użytkownicy zdalnych komputerów będą mieli dostęp do da- nych zapisanych w udostępnionym pliku. 54 Podsumowanie Podsumowanie Po przeczytaniu niniejszego rozdziału i wykonaniu znajdujących się w nim ćwiczeń czytelnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na prawie wszystkie z poniższych pytań. Pozostałe, z którymi może mieć pewne kłopoty, mają mu pomóc w poszerzeniu opisa- nego materiału (odpowiedzi znajdują się w dodatku A). 1. Do czego służą pola załączników programu Offi ce Access 2007? 2. Czy można korzystać z nieprzekonwertowanej bazy utworzonej w innej niż na- sza wersji programu Access? 3. Czy jest wymagane tworzenie kopii plików, na które dzielimy bazę danych? 4. Które z naszych operacji wykonywanych w trakcie korzystania z bazy Northwind mogą zaszkodzić jej strukturze? 5. Czy istnieją jakieś zabezpieczenia, które chronią bazę danych przed jej otwarciem?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2007 PL. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: