Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004007 24093824 na godz. na dobę w sumie
Access 2010 PL. Kurs - ebook/pdf
Access 2010 PL. Kurs - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3287-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Odpowiedzi do zadań, które znajdują się na końcu każdego rozdziału, są gotowe do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp.helion.pl >>


Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bazy danych - myślisz, że to zaawansowane, ocierające się o czary zagadnienie, przeznaczone wyłącznie dla jajogłowych informatyków, którzy zawodowo zajmują się tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje się już dosłownie wszędzie: w kasach fiskalnych sklepów spożywczych, ewidencji ludności prowadzonej przez urzędy państwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest się czego bać? Nie, zwłaszcza gdy zaczniesz poznawać ten temat od programu Access 2010 - prostego, wydajnego i wygodnego w użyciu systemu bazodanowego firmy Microsoft.

Pomoże Ci w tym książka 'Access 2010 PL. Kurs ', która za pomocą prostego języka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne początkującemu użytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym świecie baz danych. Autorzy przedstawiają w niej teoretyczne podstawy działania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najważniejsze działania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wypełniania jej danymi. Z tego podręcznika nauczysz się również, jak modyfikować swoje bazy danych, wydobywać z nich informacje i prezentować je użytkownikom. To jeszcze nie koniec - zdobędziesz także umiejętność tworzenia makr ułatwiających i automatyzujących Twoją pracę administratora oraz posługiwania się nimi. Oprócz teoretycznych informacji w książce znajdziesz sporo zadań do samodzielnego wykonania - dzięki nim utrwalisz uzyskaną wiedzę i sprawdzisz ją w praktyce.

Dołącz do elity administratorów baz danych dzięki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyjaśniającym zawiłości Accessa 2010.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bazy danych — myślisz, że to zaawansowane, ocierające się o czary zagadnienie, przeznaczone wyłącznie dla jajogłowych informatyków, którzy zawodowo zajmują się tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje się już dosłownie wszędzie: w kasach fiskalnych sklepów spożywczych, ewidencji ludności prowadzonej przez urzędy państwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest się czego bać? Nie, zwłaszcza gdy zaczniesz poznawać ten temat od programu Access 2010 — prostego, wydajnego i wygodnego w użyciu systemu bazodanowego firmy Microsoft. Pomoże Ci w tym książka „Access 2010 PL. Kurs”, która za pomocą prostego języka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne początkującemu użytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym świecie baz danych. Autorzy przedstawiają w niej teoretyczne podstawy działania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najważniejsze działania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wypełniania jej danymi. Z tego podręcznika nauczysz się również, jak modyfikować swoje bazy danych, wydobywać z nich informacje i prezentować je użytkownikom. To jeszcze nie koniec — zdobędziesz także umiejętność tworzenia makr ułatwiających i automatyzujących Twoją pracę administratora oraz posługiwania się nimi. Oprócz teoretycznych informacji w książce znajdziesz sporo zadań do samodzielnego wykonania — dzięki nim utrwalisz uzyskaną wiedzę i sprawdzisz ją w praktyce. • Instalacja programu Microsoft Access • Tworzenie bazy danych i definiowanie jej struktury • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji • Zarządzanie tabelami i zbiorami informacji • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych • Administrowanie bazą danych i zabezpieczanie jej zawartości • Używanie kwerend, raportów i formularzy • Definiowanie i uruchamianie makr Dołącz do elity administratorów baz danych dzięki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyjaśniającym zawiłości Accessa 2010. Cena: 34,90 zł 5420 Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemami baz danych Naucz się instalować program Access i korzystać z jego możliwości Dowiedz się, jak definiować i modyfikować strukturę bazy Poznaj sposób zarządzania danymi i administrowania bazą Naucz się korzystać z kwerend, formularzy i raportów Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP AC10KU.indd 1 AC10KU.indd 1 30-06-10 14:10:55 30-06-10 14:10:55 Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Access 2010 PL. Kurs Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2612-0 Format: 168237, stron: 312 Pewnie wkrocz w œwiat baz danych z programem Access 2010! • Poznaj zasady rz¹dz¹ce systemami baz danych • Naucz siê instalowaæ program Access i korzystaæ z jego mo¿liwoœci • Dowiedz siê, jak definiowaæ i modyfikowaæ strukturê bazy • Poznaj sposób zarz¹dzania danymi i administrowania baz¹ • Naucz siê korzystaæ z kwerend, formularzy i raportów Bazy danych – myœlisz, ¿e to zaawansowane, ocieraj¹ce siê o czary zagadnienie, przeznaczone wy³¹cznie dla jajog³owych informatyków, którzy zawodowo zajmuj¹ siê tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi ka¿dy z nas ma do czynienia na co dzieñ, nawet jeœli nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje siê ju¿ dos³ownie wszêdzie: w kasach fiskalnych sklepów spo¿ywczych, ewidencji ludnoœci prowadzonej przez urzêdy pañstwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest siê czego baæ? Nie, zw³aszcza gdy zaczniesz poznawaæ ten temat od programu Access 2010 – prostego, wydajnego i wygodnego w u¿yciu systemu bazodanowego firmy Microsoft. Pomo¿e Ci w tym ksi¹¿ka „Access 2010 PL. Kurs”, która za pomoc¹ prostego jêzyka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne pocz¹tkuj¹cemu u¿ytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym œwiecie baz danych. Autorzy przedstawiaj¹ w niej teoretyczne podstawy dzia³ania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najwa¿niejsze dzia³ania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wype³niania jej danymi. Z tego podrêcznika nauczysz siê równie¿, jak modyfikowaæ swoje bazy danych, wydobywaæ z nich informacje i prezentowaæ je u¿ytkownikom. To jeszcze nie koniec – zdobêdziesz tak¿e umiejêtnoœæ tworzenia makr u³atwiaj¹cych i automatyzuj¹cych Twoj¹ pracê administratora oraz pos³ugiwania siê nimi. Oprócz teoretycznych informacji w ksi¹¿ce znajdziesz sporo zadañ do samodzielnego wykonania – dziêki nim utrwalisz uzyskan¹ wiedzê i sprawdzisz j¹ w praktyce. • Instalacja programu Microsoft Access • Tworzenie bazy danych i definiowanie jej struktury • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych • Zarz¹dzanie tabelami i zbiorami informacji • U¿ywanie kwerend, raportów i formularzy • Definiowanie i uruchamianie makr • Administrowanie baz¹ danych i zabezpieczanie jej zawartoœci Do³¹cz do elity administratorów baz danych dziêki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyjaœniaj¹cym zawi³oœci Accessa 2010. Spis treści Wstęp ..............................................................................................7 Rozdział 1. Serwer baz danych, czyli do czego służy Microsoft Access .......15 Po co nam bazy danych? ...................................................................................... 15 Instalacja programu Microsoft Access............................................................... 17 Aktualizacja programu ........................................................................................ 21 Aktywacja programu............................................................................................ 22 Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access ........... 23 Tworzenie pustej bazy danych ............................................................................ 25 Zamykanie bazy danych ...................................................................................... 26 Kopiowanie pliku bazy danych ........................................................................... 27 Zmiana domyślnej wersji bazy danych .............................................................. 28 Kompilacja bazy danych ...................................................................................... 29 Podsumowanie ...................................................................................................... 31 Rozdział 2. Przykładowa baza danych, czyli jak wykorzystać możliwości programu Access ....................33 Jak pracować z bazami danych programu Microsoft Access? ........................ 33 Otwieranie istniejącej bazy danych .................................................................... 34 Wyszukiwanie plików bazy danych ................................................................... 36 Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access .................. 38 Udostępnianie pliku bazy danych ...................................................................... 38 Tworzenie bazy danych na podstawie szablonu Northwind .......................... 39 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind ........................................... 40 Dodawanie zaufanych lokalizacji plików bazodanowych ............................... 48 Konwertowanie bazy danych .............................................................................. 49 Podział bazy danych ............................................................................................. 50 Konfiguracja podzielonych baz danych ............................................................. 52 Podsumowanie ...................................................................................................... 53 Rozdział 3. Szablony baz danych, czyli jak w prosty sposób rozpocząć pracę z bazami programu Access .............................55 Tworzenie bazy na podstawie szablonu ............................................................. 56 Struktura utworzonej na podstawie szablonu bazy ......................................... 57 Wstawianie danych bezpośrednio do tabeli ..................................................... 59 Wstawianie danych za pomocą formularza ...................................................... 62 Wyszukiwanie danych w tabeli ........................................................................... 63 Wyszukiwanie danych w formularzach ............................................................. 65 Filtrowanie danych ............................................................................................... 66 Usuwanie danych z tabeli .................................................................................... 68 Usuwanie danych za pomocą formularza ......................................................... 70 Modyfikowanie danych w tabeli ......................................................................... 71 Modyfikowanie danych za pomocą formularza ............................................... 71 Prezentowanie danych za pomocą raportów .................................................... 72 Szablony baz sieci Web ........................................................................................ 73 Podsumowanie ...................................................................................................... 73 Rozdział 4. Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywać informacje w bazie danych ....................75 Jak zbudowane są tabele? .................................................................................... 75 Szybki start — określamy dane elementarne .................................................... 76 Pola obliczeniowe ................................................................................................. 81 Tworzymy tabelę poprzez wprowadzanie przykładowych danych ................ 83 Tworzymy tabelę poprzez import zewnętrznych danych ............................... 85 Tworzenie tabel w widoku projektu ................................................................... 86 Definiujemy klucz podstawowy ......................................................................... 94 Typy danych programu Microsoft Access ......................................................... 96 Reguły sprawdzania poprawności (warunki, które muszą spełniać dane zapisane w tabeli) .......................... 102 Podsumowanie .................................................................................................... 106 Rozdział 5. Modyfikowanie tabel, czyli jak zmienić strukturę obiektów bazy danych ................................................................107 Jak zarządzać obiektami bazy danych? ............................................................ 107 Zmiana nazwy tabeli .......................................................................................... 108 Kopiowanie tabeli ............................................................................................... 111 Usuwanie tabeli ................................................................................................... 113 Ukrywanie tabeli ................................................................................................ 114 Dodawanie kolumn do tabeli............................................................................ 115 Zmiana definicji istniejącej kolumny .............................................................. 116 Usuwanie wybranych kolumn .......................................................................... 119 Automatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych obiektach ................. 120 Eksportowanie danych z tabeli ......................................................................... 121 Importowanie danych z innych programów ................................................... 122 Podsumowanie .................................................................................................... 127 Rozdział 6. Łączenie tabel, czyli do czego służą relacje ..............................129 Jak podzielić przechowywane w bazie informacje między odpowiednie tabele? ......................................................................... 129 Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do jednego .......................... 131 Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do wielu ............................... 137 Łączenie tabel związkiem typu wiele do wielu za pomocą pola wielowartościowego ........................................................... 141 Łączenie tabel za pomocą związku typu wiele do wielu ............................... 143 Diagram E/R przykładowej bazy danych Northwind .................................... 147 Tworzymy projekt przykładowej bazy danych ............................................... 149 Tabele słownikowe ............................................................................................. 151 Tabele podrzędne ............................................................................................... 152 Tabela nadrzędna ............................................................................................... 153 Tabela łącznikowa .............................................................................................. 155 Korzystanie z tabeli łącznikowej....................................................................... 157 Określamy więzy integralności (spójności) danych zapisanych w połączonych tabelach ............................................................. 159 Wprowadzanie przykładowych danych ........................................................... 162 Usuwanie relacji .................................................................................................. 164 Modyfikowanie połączonych tabel ................................................................... 167 Podsumowanie .................................................................................................... 168 Rozdział 7. Kwerendy, czyli jak zautomatyzować pracę z danymi ...............169 Do czego służą kwerendy? ................................................................................ 169 Pobieranie wszystkich danych z tabeli ............................................................. 171 Wybieranie kolumn z tabeli .............................................................................. 173 Modyfikowanie pobieranych danych ............................................................... 174 Porządkowanie pobranych danych .................................................................. 178 Sortowanie danych ............................................................................................. 180 Ograniczanie liczby zwracanych wierszy ........................................................ 181 Wyszukiwanie duplikatów ................................................................................ 182 Wybieranie danych na podstawie prostego warunku logicznego ................ 185 Wybieranie danych na podstawie złożonego warunku logicznego ............. 187 Zwracanie danych z dwóch połączonych tabel za pomocą kreatora ........... 188 Zwracanie danych z wielu połączonych tabel ................................................. 189 Zwracanie danych z tabel połączonych za pośrednictwem pól wielowartościowych ................................................ 191 Zwracanie niepasujących wierszy z połączonych tabel ................................. 193 Dodawanie podsumowań .................................................................................. 195 Zliczanie danych ................................................................................................. 196 Grupowanie danych ........................................................................................... 198 Kwerendy krzyżowe ........................................................................................... 199 Usuwanie wybranych danych ........................................................................... 202 Dodawanie danych ............................................................................................. 203 Modyfikowanie wybranych danych ................................................................. 205 Podsumowanie .................................................................................................... 206 Rozdział 8. Formularze, czyli jak ułatwić użytkownikom dostęp do danych ......................................................................207 Po co tworzyć formularze? ................................................................................ 207 Szybki start z gotowymi częściami aplikacji ................................................... 208 Tworzymy autoformularz związany z wybraną tabelą .................................. 211 Budowa formularzy powiązanych z tabelami ................................................. 214 Wyszukujemy, filtrujemy i usuwamy dane ...................................................... 216 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z wybraną tabelą ............................................................................ 218 Kreator formularzy — tworzymy formularz związany z połączonymi tabelami ................................................................ 220 Poznajemy motywy i formularze nawigacyjne ............................................... 221 Zmiana definicji formularza ............................................................................. 223 Formularz do przeglądania danych ................................................................. 228 Tworzymy formularz z podformularzem ........................................................ 229 Korzystanie z formularza z podformularzem ................................................. 234 Panel przełączania jako przykład formularza niezwiązanego z żadną tabelą użytkownika ................................................ 235 Poznajemy zależności pomiędzy obiektami bazy danych ............................. 239 Podsumowanie .................................................................................................... 240 Rozdział 9. Raporty, czyli jak zaprezentować dane ......................................241 Do czego służą raporty?..................................................................................... 241 Instalacja drukarki w systemie Windows 7 ..................................................... 242 Tworzymy autoraport ........................................................................................ 244 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wybraną tabelą .......... 245 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z wieloma tabelami ......... 247 Kreator raportów — tworzymy raport powiązany z kwerendą .................... 249 Tworzymy raport zawierający podsumowania ............................................... 250 Raport grupujący dane ...................................................................................... 255 Dodawanie podsumowań do raportów grupujących dane ........................... 257 Dodatkowy poziom grupowania danych ........................................................ 260 Wizualizacje i formatowanie warunkowe ....................................................... 261 Tworzenie filtrów ograniczających prezentowane dane ................................ 262 Podsumowanie .................................................................................................... 266 Rozdział 10. Makra, czyli jak zautomatyzować regularnie wykonywane operacje ...............................................267 Jak zautomatyzować pracę użytkownika za pomocą makr? ......................... 267 Tworzymy najprostsze makropolecenie .......................................................... 268 Makro składające się z dwóch akcji ................................................................. 270 Makro składające się z wielu akcji .................................................................... 271 Modyfikowanie makra ....................................................................................... 273 Makra danych ..................................................................................................... 275 Uruchamiamy makro z poziomu formularza ................................................. 277 Wykonywanie makra krok po kroku ............................................................... 280 Makro eksportujące dane z wybranej tabeli ................................................... 281 Przykładowe makro wysyłające wiadomości e-mail ...................................... 283 Podsumowanie .................................................................................................... 285 Rozdział 11. Zarządzanie bazą, czyli na czym polega praca administratora baz danych ..............................................287 Jak zapewnić wydajną pracę użytkownikom programu Access? ................. 287 Tworzymy dokumentację bazy ......................................................................... 288 Konfigurujemy system zarządzania bazami danych Access ......................... 292 Właściwości pliku bazy danych ........................................................................ 300 Kompaktowanie bazy danych ........................................................................... 301 Tworzymy kopię bazy danych ........................................................................... 302 Odtwarzamy bazę po awarii .............................................................................. 303 Optymalizacja wydajności bazy ....................................................................... 304 Zabezpieczamy przechowywane w bazie dane ............................................... 305 Przenosimy bazę danych do SZBD SQL Server ............................................. 306 Podsumowanie .................................................................................................... 311 Jak pracować z bazami danych programu Microsoft Access? • Otwieranie istniejącej bazy danych • Wyszukiwanie plików bazy danych • Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access • Udostępnianie pliku bazy danych • Tworzenie bazy danych na podstawie szablonu Northwind • Poznajemy przykładową bazę danych Northwind • Dodawanie zaufanych lokalizacji plików bazodanowych • Konwertowanie bazy danych • Podział bazy danych • Konfiguracja podzielonych baz danych • Podsumowanie 2 Przykładowa baza danych, czyli jak wykorzystać możliwości programu Access Jak pracować z bazami danych programu Microsoft Access? Podejmując się ambitnego zadania stworzenia własnej bazy danych w programie Microsoft Access, musimy uświadomić sobie, że zanim zobaczymy efekt końcowy naszej pracy, czeka nas faza projektowania. Struktura programu, w którym będziemy przechowywać informacje, jest zależna w dużym stopniu od naszej kreatywności. Dla mniej wytrwałych zawsze pozostaje możliwość wpisania danych do tabeli pro- gramu Word czy arkusza programu Excel, wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Należy jednak pamiętać, że taka opcja nie pozwala na dostosowanie programu do naszych potrzeb. Tylko samodzielne zaprojektowanie bazy danych i utworzenie określonej liczby obiektów (tabel, kwerend, formularzy itd.) umożliwia jej wykorzy- stanie w odpowiednim stopniu, czyli takim, który pozwoli przechowywać w kompu- terze ciągle zmieniające się informacje. 34 Otwieranie istniejącej bazy danych Aby definitywnie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tworzenia własnej bazy danych, a także uprzedzić pytania, jakie mogą się pojawić w trakcie jej konstruowa- nia, w rodzaju: „Co z tego, że utworzyłem te tabele i nawet jakieś kwerendy, skoro nadal nie wiem, czemu ma to służyć?”, niniejszy rozdział został wyposażony w sze- reg zadań i ćwiczeń. Została tu zaprezentowana dołączona do programu Access przykładowa baza danych Northwind. Dzięki tej bazie — utworzonej na potrzeby fikcyjnej firmy zajmującej się handlem produktami spożywczymi i ich dostawami — możemy nie tylko zapoznać się z działaniem już istniejącej bazy danych, zarządza- niem dostępem do pliku bazy danych, ale również z podstawowymi możliwościami programu Access, których znajomość pozwoli na efektywniejsze zaprojektowanie naszej bazy danych. i W książce założono, że systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze czy- telnika jest domyślnie skonfigurowany system Microsoft 7. Otwieranie istniejącej bazy danych W pierwszym rozdziale dowiedzieliśmy się, że baza danych programu Access zapi- sana jest w jednym pliku o rozszerzeniu .accdb lub — w przypadku jej skompilowanej wersji — w pliku .accde. i W dalszej części rozdziału opisany został sposób podzielenia bazy danych na dwa pliki — w jednym zostaną zapisane wszystkie dane, a w drugim umieszczone będą obiekty bazy danych (oprócz tabel). Aby otworzyć zapisaną w pliku bazę danych, należy: 1. Uruchomić SZBD Access 2010. i Szybkim sposobem na uruchomienie bazy danych jest dwukrotne kliknięcie pliku bazy danych — w ten sposób zostanie uruchomiony program Access i otworzona wybrana baza danych. 2. Możemy otworzyć bazę danych na kilka sposobów: Otwieranie istniejącej bazy danych 35 2a 2c a. rozwijając menu Plik i wybie- rając opcję Otwórz, b. naciskając kombinację klawi- szy Ctrl+O, c. klikając nazwę jednego z ostatnio otwieranych plików baz danych wyświet- lanych w widocznym z lewej strony okienku zadań — w tym przypadku wybrana baza danych zostanie natych- miast otwarta. i Pełna lista ostatnio otwieranych baz danych znajduje się w zakładce Ostatnio uży- wane menu Plik. Aby uruchomić którąś z nich, wystarczy kliknąć nazwę odpowied- niego pliku bazy. 3. Wybór jednej z dwóch pierwszych metod spowoduje wyświetlenie standardo- wego okna dialogowego systemu Windows, które pozwala na otwarcie pliku zapisanego na dysku. 4. Jeżeli plik bazy danych znajduje się na dysku innego komputera, klikając przycisk Narzędzia, będziemy mogli podłączyć dysk sieciowy. 5. Baza danych zostanie otwarta po wskazaniu na- zwy pliku i klik- nięciu przycisku Otwórz. 5 4 36 Wyszukiwanie plików bazy danych Wyszukiwanie plików bazy danych Na lokalnych dyskach komputera przechowywane są tysiące, jeżeli nie miliony róż- nych plików. W takiej sytuacji znalezienie pliku bazy danych, który znajduje się „gdzieś na dysku”, może okazać się bardzo czasochłonnym zadaniem. Do znalezienia potrzebnego w danym momencie pliku powinniśmy użyć narzędzi systemu operacyj- nego, takich jak funkcja wyszukiwania systemu Windows 7. Aby znaleźć plik bazy danych, możemy: 1. Rozwinąć menu Start i wpisać w polu wyszukiwania rozszerzenie accdb. Po chwili w menu Start pojawią się wszystkie znalezione pliki bazy danych programu Access 2010. 1 2. Inny, pozwalający na bardziej precyzyjne określanie warunków wyszukiwania sposób polega na skorzystaniu z Eksploratora Windows. a. W lewym oknie Eksploratora Windows zaznacz pozycję Biblioteki (biblio- teki to wirtualne foldery pozwalające wyświetlać i przeglądać znajdujące się w różnych folderach pliki — Windows 7 zawiera cztery predefi niowa- ne biblioteki: Dokumenty, Muzyka, Obrazy i Wideo). b. W prawym górnym rogu Eksploratora znajduje się pole wyszukiwania — wpisz w nim accdb. i Wyszukiwać pliki możemy również na podstawie ich nazw, nie tylko rozszerzeń. c. Rozpocznie się wyszukiwanie plików i folderów spełniających podane kryterium wyszukiwania. Przesuwający się w pasku adresu zielony pasek będzie sygnalizował postęp wyszukiwania. Wyszukiwanie plików bazy danych 37 d. Po chwili w głównym oknie Eksploratora zo- baczysz wszystkie pliki spełniające podane kryte- rium, czyli pliki baz danych SZBD Access 2010. 2c 2b 2d 2a 3. Jeżeli na dyskach komputera przechowujemy tysiące czy nawet miliony plików, wynik ich przeszukania będzie za każdym razem zawierał zbyt wiele pozycji, żeby rzeczywiście ułatwić nam znalezienie tego jednego, szukanego dokumen- tu. Rozwiązać ten problem możemy, defi niując dodatkowe fi ltry wyszukiwania: a. Kliknij lewym przyciskiem myszy okienko wyszukiwania — zostanie wyświet- lona lista ostatnio wyszukiwanych fraz oraz trzy rodzaje fi ltrów wyszukiwania. b. Z listy fi ltrów wybierz Data modyfi kacji. c. Zostanie wyświetlony kalendarz — zaznaczając na nim dowolną datę, wyszukamy bazy danych zmodyfi kowane tego dnia. Z reguły nie znamy dokładnej daty ostatniej modyfi kacji dokumentu, dlatego wybierz opcję Wcześniej w tym roku. d. Po chwili głów- ne okienko Eks- ploratora będzie zawierało bazy danych progra- mu Access z bie- żącego roku. 3a 3d 3c 38 Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access Program Access 2010 jest zgodny z wcześniejszymi wersjami, czyli możemy otwo- rzyć bazę danych utworzoną np. w wersji 2003 i pracować z nią, tak jak to robiliśmy w środowisku Access 2003 — ta operacja niczym się nie różni od otwierania pliku bazy najnowszej wersji Accessa. Zanim jednak będziemy mogli skorzystać z nowych funkcji programu, musimy przekonwertować bazę danych. i Skonwertowaną do wersji Access 2010 bazę danych otworzymy tylko w najnowszej wersji programu. Po otwarciu bazy danych możemy z nią pracować, tj. odczytywać i modyfikować dane, ale nie możemy zmieniać i dodawać niektórych obiektów bazy danych. Za to dalej taka baza będzie mogła być otwierana w środowisku Access 2003. Udostępnianie pliku bazy danych Jeżeli komputer podłączony jest do sieci lokalnej, możemy umożliwić korzysta- nie z naszej bazy danych innym użytkownikom tej sieci. W tym celu należy jedynie utworzyć i udostępnić folder, do którego zostanie skopiowany plik bazy. Dodatkowo mamy możliwość ograniczenia dostępu do bazy danych przez nadanie odpowiednich uprawnień udostępnionemu folderowi. Gdy chcemy udostępnić plik bazy danych, musimy: 1. Utworzyć na lokalnym dysku nowy folder o nazwie np. Baza. Warto pamię- tać, że ze względów bezpieczeństwa nie należy udostępniać więcej zasobów komputera, niż jest to niezbędne. W tym przypadku lepiej więc utworzyć fol- der i zapisać w nim wyłącznie plik bazy danych, niż np. udostępnić wszystkim folder Moje dokumenty. 2. Kliknąć utworzony folder prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowe- go wybrać opcję Udostępnij/Określonym osobom. 3. Wybrać użytkowników, którzy będą mieli dostęp do udostępnionego folderu. 4. Określić poziom uprawnień tych użytkowników. 5. Kliknąć przycisk Udostępnij. Tworzenie bazy danych na podstawie szablonu Northwind 39 3 5 4 Tworzenie bazy danych na podstawie szablonu Northwind Firma Microsoft do SZBD Access dołącza szablony typowych baz danych, wśród nich szablon bazy fi rmy zajmującej się handlem artykułami spożywczymi. Samodzielne przeanalizowanie tej bazy pozwala nie tylko na zapoznanie się z możliwościami pro- gramu Access, ale również na wykorzystanie cennych przykładów gotowych rozwią- zań konkretnych problemów. Struktura tej bazy jest bowiem jawna. Każdy z jej użyt- kowników może więc wzorować się na tabelach czy formularzach utworzonych przez inżynierów fi rmy Microsoft . Żeby utworzyć bazę danych Northwind: 1. Uruchom program Access. 2 3 2. Wyświetlone automatycznie menu Plik będzie zawierało m.in. okno Dostępne szablony. 3. Kliknij znajdujący się w tym oknie przycisk Przykładowe szablony. 40 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind i Jeżeli szablon bazy Northwind nie będzie dostępny, uruchom instalator pakietu Offi ce 2010, wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje, kliknij pozycję Microsoft Access i z menu kontekstowego wybierz Uruchom wszystko z mojego komputera. 4. Zaznacz szablon Northwind. 5. Ewentualnie zmień nazwę tworzonej bazy danych i lokalizację jej pliku. 6. Kliknij przycisk Utwórz. 4 5 6 7. Program Access utworzy bazę danych na podstawie wybranego szablonu i au- tomatycznie ją uruchomi. Poznajemy przykładową bazę danych Northwind Czas poświęcony na zapoznanie się z przykładową bazą danych zwróci się z nawiązką podczas projektowania i tworzenia własnych baz danych. Przyglądając się tej bazie, dowiemy się, do czego służą poszczególne obiekty bazy danych, takie jak tabele, kwe- rendy, formularze czy raporty. Wiedza zdobyta w trakcie wykonywanych zadań po- zwoli na świadome tworzenie własnych obiektów bazy danych. 1. Jeżeli utworzona w poprzednim ćwiczeniu baza Northwind została zamknię- ta, uruchom ją. 2. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zablokowaniu niektórych funkcji tej bazy danych. Żeby je włączyć, kliknij znajdujący się na pasku ostrzeżenia przycisk Włącz zawartość. 3. Baza Northwind zostanie ponownie uruchomiona, ale tym razem wyświet- lony zostanie ekran logowania przykładowej bazy danych. Wybierz z listy dowolnego pracownika i kliknij przycisk Zaloguj. Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 41 4. Otwarty zostanie główny formularz bazy danych Northwind. Dzięki niemu możemy uruchamiać pozostałe formularze, raporty i kwerendy bazy danych. 5. Żeby powiększyć ten formularz, ukryj wstążkę. 6. W lewym okienku zobaczymy listę aktywnych (tj. już złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych) zamówień. Jeżeli to okienko jest puste, zaloguj się jako inny pracownik. 7. W środkowym okienku wyświetlone zostaną towary, których stan na magazy- nie jest niższy od określonego minimalnego zapasu. 8. W prawym oknie zobaczymy odnośniki pozwalające wyświetlić formularze, kwerendy i raporty przykładowej bazy danych. 9. A na pasku formularza znajdziemy trzy przyciski, pozwalające odpowiednio na: a. złożenie nowego zamówienia sprzedaży, b. złożenie nowego zamówienia kupna, c. odświeżenie widocznych w tym formularzu danych. 10. Ukaże się też pole wyboru pozwalające zalogować się do programu jako inny pracownik. 11. W dolnej części formularza wyświetlony zostanie wykres rocznego przychodu. 9a 9b 5 6 7 9c 8 10 11 42 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 12. Kliknij nazwę jednego z brakujących produktów. 13. Zostanie wyświetlony formularz; za jego pomocą możemy odczytać i zmo- dyfi kować wszystkie dane wybranego produktu. W dolnej części formularza znajdują się przyciski nawigacyjne. Przy ich użyciu możemy: a. wyłączyć i włączyć fi ltrowanie (domyślnie formularz pokazuje tylko infor- macje o produkcie, który wybraliśmy w punkcie 13), b. wyszukać podane wyrażenie na bieżącym formularzu, c. wyświetlić informacje o kolejnym produkcie (o ile wyłączyliśmy wcześniej fi ltrowanie), d. wyświetlić informacje o poprzednim produkcie, e. przejść do ostatniego produktu, f. przejść do pierwszego produktu, g. dodać nowy produkt (dodając nowy produkt, musimy wypełnić wszyst- kie pola oznaczone jako wymagane). 13 13e 13g 13f 13d 13c 13a 13b 14. Aby zmienić koszt, cenę lub opis wybranego produktu, wystarczy ustawić kursor w odpowiednim polu tekstowym i wpisać nowe dane z klawiatury. Po kliknięciu dowolnego przycisku nawigacyjnego zmienione dane zostaną zapisane w powiązanej z formularzem tabeli Produkty. Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 43 Gdy chcemy się przekonać, czy informacje zmieniane za pośrednictwem formularza rzeczywiście są zapisywane w tabeli, możemy: 1. Zmienić nazwę, opis i cenę jednego z produktów. 2. Zamknąć formularz Szczegóły produktu przyciskiem Zamknij. 3. Wyświetlić Okienko nawigacji, np. klikając widoczną z lewej strony ekranu jej miniaturę. 4. Domyślnie obiekty bazy danych są podzielone na stworzone przez jej twór- ców kategorie tematyczne; ponieważ chcemy zobaczyć wszystkie tabele, a na- stępnie wybrać z nich tabelę Produkty, powinniśmy zmienić widok okienka nawigacyjnego. W tym celu: a. Kliknij widoczną w jego prawym górnym rogu skierowaną w dół strzałkę. b. Z listy możliwych sposobów wyświetla- nia obiektów bazy danych wybierz Typy obiektu. c. W Okienku nawigacyjnym zostanie wy- świetlona lista wszystkich typów obiektów bazy danych — tabel, kwerend, formula- rzy, raportów, makropoleceń i modułów. d. Rozwiń listę tabel. e. Po wyświetleniu listy wszystkich tabel dwukrotnie kliknij tabelę Produkty. 4a 4e 4c 44 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind i Obiekty bazy danych uporządkowane są alfabetycznie według ich nazw. 5. Wybrana tabela zostanie otwarta w widoku arkusza danych. Znajdź zmodyfi - kowany towar. 6. Ponownie zmień nazwę tego towaru na oryginalną. 7. Zamknij okno tabeli. 7 6 5 8. Jeszcze raz wyświetlimy formularz zawierający szczegółowe dane o towarze. Tym razem zrobimy to, klikając nazwę dowolnego towaru, a następnie: a. klikając pole listy Przejdź do produktu, b. wybierając modyfi kowany produkt. 8a 8b 9. Zwróć uwagę, że wprowadzone bezpośrednio w tabeli zmiany natychmiast zaczęły obowiązywać i produkt z powrotem ma oryginalną nazwę. Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 45 Ten formularz nie tylko pozwala odczytywać i modyfi kować informacje o poszcze- gólnych towarach, ale możemy też za jego pośrednictwem dodawać nowe produkty. Aby dodać nowy towar: 1. Kliknij przycisk Zapisz i nowy. 3 2 5 2. Wpisz nazwę nowego towaru (np. Kiełki)1. 3. Zwróć uwagę, że identyfi kator (numer) towaru jest automa- tycznie generowany przez SZBD Access i nie tylko nie może być przez nas podany, ale również zmieniony. 4. Kliknij klawisz Tab — uaktywnione zostanie kolejne pole formularza; wpisz dane nowego towaru. 5. Ten formularz nie umożliwia dodawania informacji o dostawcach, możemy jedynie wybrać z listy dostawców wcześniej wprowadzonych do bazy nazwę fi rmy dostarczającej ten towar. Zwróćmy uwagę, że ten sam towar może być dostarczany przez wielu różnych dostawców. i i Program Offi ce Access 2010 umożliwia korzystanie z pól załączników oraz pól wie- lowartościowych. W związku z tym do każdego rekordu w aplikacji można dołączyć dowolny dokument, obraz lub arkusz kalkulacyjny. A za pomocą pola z wieloma wartościami można wybrać więcej niż jedną wartość (np. przypisać towar do wielu do- stawców) bez tworzenia specjalnych (opisanych w rozdziale 6.) tabel łącznikowych. Korzystanie z bazy danych musi być nie tylko możliwie najłatwiejsze, ale również powinno uniemożliwiać (a przynajmniej utrudniać) użytkownikom wprowadzanie błędnych da- nych. W tym przypadku użytkownik, zamiast za każdym razem wpisywać nazwę dostawcy, może ją wybrać za pomocą kliknięcia myszą. 1 Spolszczając przykładową bazę danych, tłumacz błędnie przetłumaczył pole Name jako Nazwisko, a nie Nazwa towaru. 46 Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 6. Możemy również dołączyć do informacji o towarze jego zdjęcie czy dokument reklamowy. 6a a. W tym celu wystarczy dwukrot- nie kliknąć pole Załączniki, a na- stępnie kliknąć przycisk Dodaj i wskazać plik załącznika. b. Aby go później otworzyć, wy- starczy raz jeszcze dwukrotnie kliknąć pole załącznika i z menu wybrać opcję Otwórz. 7. Ustaw kursor w polu Opis i wprowadź przykładowy opis produktu. Potem zaznacz dowolny wyraz — pojawi się nowy pasek narzędzi pozwalający sfor- matować wprowadzony tekst. 8. Przećwicz możliwość forma- towania zapisywanych w tabeli danych, zmieniając krój, kolor i wielkość czcionki, którą zapisa- ne zostały poszczególne wyrazy opisu. 8 7 i Access 2010, w przeciwieństwie do wersji 2003, pozwala formatować teksty zapisy- wane w polach typu Nota. 9. Aby zapisać wprowadzone dane do tabeli Produkty, kliknij dowolny przycisk nawigacyjny. 10. Zamknij formularz Szczegóły produktu. Poznajemy przykładową bazę danych Northwind 47 Bazy danych programu Access oprócz służących do przechowywania danych tabel i pozwalających w prosty i wygodny sposób wprowadzać i modyfi kować te dane for- mularzy zawierają raporty. Raporty, tak jak formularze, można wyświetlić z poziomu formularzy nawigacyjnych. Aby wyświetlić przykładowy raport: 1. Kliknij odnośnik Raporty ze sprzedaży — zostanie wyświetlony formularz pozwalający wybrać, jakie dane i jak uporządkowane będzie zawierał genero- wany raport. 2. Aby zobaczyć raport, kliknij przycisk Podgląd. Raporty umożliwiają jedynie odczyt wybranych danych, ale to, jakie dane będzie za- wierał w danym momencie raport, możemy zmieniać. Program Access 2010 uła- twia fi ltrowanie danych. Dla typów danych Tekst, Liczba i Data są dostępne różne op- cje fi ltrowania. Przykładowo nowe opcje fi ltrowania ułatwiają fi ltrowanie kolumny dat dla wszystkich rekordów należących do zakresu dat Dzisiaj, Wczoraj, W ubie- głym tygodniu, W przyszłym miesiącu, W przyszłości, W przeszłości itd. Praca zwią- zana z fi ltrowaniem przebiega tak samo w programach Excel 2010 i Access 2010, a zatem użytkownik nie musi poznawać nowego sposobu wyszukiwania potrzebnych informacji. 1. Po zapoznaniu się z raportem zaznacz wartość sprzedaży dowolnego produk- tu w pierwszym kwartale. 2. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zostanie wyświetlone okno dialogo- we umożliwiające fi ltrowanie danych. Usuń z raportu towary, których wartość sprzedaży była mniejsza od wartości sprzedaży wybranego towaru lub jej równa. 1 2 48 Dodawanie zaufanych lokalizacji plików bazodanowych 3. Aby wyłączyć filtr, ustaw kursor myszy w tej kolumnie, w której wcześniej go włączyłeś, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Wyczyść filtr. 4. Zamknij okno raportu. i Niemożliwe jest poznanie wszystkich funkcji tak rozbudowanego programu, jakim jest Access 2010, podczas wykonywania jednego ćwiczenia. Jeżeli nadal nie jesteś pewien, czy wiesz, jak pracować z programem Access, do czego służą formularze, a do czego tabele i raporty, poświeć trochę czasu na pracę z pozostałymi formularzami i rapor- tami bazy Northwind. Dodawanie zaufanych lokalizacji plików bazodanowych Jeżeli baza danych zawiera jakieś elementy aktywne (takie jak przedstawione w roz- dziale 10. makropolecenia), przed jej uruchomieniem Access wyświetla znane nam już ostrzeżenie i blokuje działanie niektórych funkcji bazy. W ten sposób SZBD Access chroni nas przed skutkami nieświadomego uruchomienia pochodzących z niezaufanych źródeł, potencjalnie niebezpiecznych programów. Działanie to można jednak zmienić, określając zaufaną lokalizację baz danych — bazy znajdujące się w takiej zaufanej lokalizacji będą uruchamiane bez zgłaszania ostrzeżenia. Żeby zaufać bazom danych znajdującym się w folderze Dokumenty: 1. Uruchom SZBD Access 2010. 2. Rozwiń menu Plik. 3. Kliknij przycisk Opcje. 4. Przejdź do sekcji Centrum zaufania i kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania. 5. Zaznacz sekcję Zaufane lokalizacje. 6. Kliknij przycisk Dodaj nową lokalizację. 7. Wskaż folder Dokumenty. 8. Ewentualnie zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane. 9. Kliknij OK. 10. Zamknij okno Centrum zaufania przyciskiem OK. Konwertowanie bazy danych 49 5 6 8 9 7 10 11. Po zamknięciu okna opcji programu Access wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać. i Od tego momentu nie kopiuj do folderu Dokumenty pochodzących z niezaufanych źródeł plików baz danych programu Access. Konwertowanie bazy danych Bazy danych utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access mogą być w łatwy sposób przekonwertowane do postaci pliku SZBD Access 2010. W ten spo- sób umożliwimy nie tylko korzystanie z wcześniejszej wersji bazy danych (możliwe jest otwarcie nieprzekonwertowanej bazy), ale również jej modyfi kowanie. Zwykle możliwa jest również odwrotna operacja, czyli konwersja bazy zapisanej w forma- cie Access 2010 do postaci umożliwiającej pracę i modyfi kowanie bazy we wcześniej- szych wersjach programu. i Bezpośrednia konwersja możliwa jest do pliku wersji SZBD Access 2000 lub później- szej, o ile baza danych nie wykorzystuje funkcji niedostępnych we wcześniejszych wer- sjach programu Access. Dlatego próba konwersji przykładowej bazy Northwind skoń- czy się niepowodzeniem. 50 Podział bazy danych Aby umożliwić użytkownikom programu Access 2000 korzystanie z bazy zapisanej w formacie Access 2007/2010, musimy: 1. Uruchomić utworzoną w 1. rozdziale bazę danych (ta baza zawiera tylko jed- ną pustą tabelę). 2 4 3 2. Rozwinąć menu Plik. 3. Wybrać opcję Zapisz i publikuj. 4. Wskazać format kompatybilny z wersją 2000- 2003. 5. Kliknąć przycisk Zapisz jako. 5 6. Ewentualnie zmienić nazwę i lokalizację zapisywanego pliku bazy danych i kliknąć Zapisz. Podział bazy danych SZBD Access 2010 umożliwia podzielenie bazy danych na dwa pliki: jeden będzie zawierał dane (a więc defi nicje tabel i zapisane w nich informacje), drugi natomiast — interfejs użytkownika (a więc kwerendy, formularze i raporty). W efekcie wielu użytkowników może jednocześnie korzystać z tej samej bazy danych. Wystarczy na poszczególne komputery skopiować plik zawierający interfejs użytkownika i skonfi - gurować go tak, aby pobierał dane z udostępnionego w sieci drugiego pliku, w któ- rym zostały umieszczone tabele z danymi. Bazę danych warto również podzielić w przypadku komputerów niepodłączonych do sieci. Oddzielenie danych i tabel od elementów interfejsu użytkownika ułatwia bowiem jego ewentualną modyfi kację czy uaktualnienie. Z kolei zmniejszenie rozmiaru plików bazodanowych poprawia wydajność samej bazy danych. i Przed podzieleniem bazy danych należy wykonać jej kopię. Podział bazy danych 51 Aby podzielić przykładową bazę danych Northwind na dwa pliki, powinniśmy: 1. Uruchomić bazę Northwind. 2. Zamknąć formularz logowania. 3. Przejść na zakładkę Narzędzia bazy danych. 4. Kliknąć przycisk Baza danych programu Access. Uruchomiony zostanie krea- tor rozdzielenia bazy danych. 5. Kliknąć przycisk Podziel bazę danych. 5 6. Podać lokalizację i nazwę pliku zawierającego tabele i dane, a następnie kliknąć przycisk Podziel. Po chwili baza danych zostanie podzielona na dwa pliki, a wszystkie tabele zostaną zastąpione odwołaniami do przenie- sionych tabel. 7. Praca z podzieloną bazą danych niczym nie różni się od pracy z bazą niepo- dzieloną — po podzieleniu bazy nadal możliwe jest modyfi kowanie zapisa- nych w niej informacji. Zmiana struktury tabel wymaga jednak otwarcia pliku z tabelami i danymi (Northwind _wb.accdb), a nie oryginalnego pliku bazy danych (Northwind .accdb). 52 Konfiguracja podzielonych baz danych Konfiguracja podzielonych baz danych Po wykonaniu poprzedniego ćwiczenia przykładowa baza danych Northwind zo- stała zapisana w dwóch plikach, z których jeden zawiera dane, a drugi — interfejs użytkownika. Jeżeli z bazy danych ma korzystać kilku użytkowników, to na kompu- ter każdego z nich należy skopiować plik interfejsu użytkownika, a samą bazę danych skonfi gurować w ten sposób, aby wszyscy mogli połączyć się z tym samym plikiem zawierającym dane. W tym celu należy: 1. Skopiować na komputery użytkowników plik z interfejsem użytkownika (plik Northwind .accdb). 2. Uruchomić na tych komputerach skopiowaną bazę Northwind. Ponieważ lokali- zacja pliku bazodanowego uległa zmianie, dane będą niedostępne, a próba uru- chomienia jakiegokolwiek formularza powiązanego (formularza prezentują- cego dane zapisane w dowolnej tabeli), np. próba zalogowania się do programu jako jeden z pracowników, zakończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie. 2 3 4 3. Żeby rozwiązać ten problem, należy wyświetlić okno nawigacji. 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy odnośnik do dowolnej tabeli i wybrać opcję Menedżer tabel połączonych. Podsumowanie 53 5. Kliknąć przycisk Zaznacz wszystkie, żeby zmienić lokalizację wszystkich tabel bazy Northwind. 6. Następnie kliknąć OK. Zostanie wyświetlone standardowe okno dialogowe systemu Windows, umożliwiające wskazanie lokalizacji pliku z tabelami i danymi. 6 5 7. Określić lokalizację pliku z danymi (jeżeli plik znajduje się w udostępnionym przez inny komputer folderze, należy rozpocząć jego poszukiwanie od klik- nięcia ikony Moje miejsca sieciowe) i kliknąć przycisk Otwórz. 8. Po wskazaniu prawidłowego pliku zostanie wyświetlona informacja o pomyśl- nym odświeżeniu połączonych tabel. Zamknij okno Menedżera tabel połą- czonych. Od tego momentu użytkownicy zdalnych komputerów będą mieli dostęp do danych zapisanych w udostępnionym pliku. Podsumowanie Po przeczytaniu tego rozdziału i wykonaniu znajdujących się w nim ćwiczeń czytel- nik powinien samodzielnie odpowiedzieć na prawie wszystkie z poniższych pytań. Pozostałe, z którymi może mieć pewne kłopoty, mają mu pomóc w poszerzeniu opi- sanego materiału (odpowiedzi znajdują się w dodatku A). 1. Do czego służą pola załączników programu Offi ce Access 2010? 2. Czy można korzystać z nieprzekonwertowanej bazy utworzonej w innej niż nasza wersji programu Access? 3. Czy jest wymagane tworzenie kopii plików, na które dzielimy bazę danych? 4. Które z naszych operacji wykonywanych w trakcie korzystania z bazy Northwind mogą zaszkodzić jej strukturze? 5. Czy istnieją jakieś zabezpieczenia, które chronią bazę danych przed jej otwarciem? Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bazy danych — myślisz, że to zaawansowane, ocierające się o czary zagadnienie, przeznaczone wyłącznie dla jajogłowych informatyków, którzy zawodowo zajmują się tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje się już dosłownie wszędzie: w kasach fiskalnych sklepów spożywczych, ewidencji ludności prowadzonej przez urzędy państwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest się czego bać? Nie, zwłaszcza gdy zaczniesz poznawać ten temat od programu Access 2010 — prostego, wydajnego i wygodnego w użyciu systemu bazodanowego firmy Microsoft. Pomoże Ci w tym książka „Access 2010 PL. Kurs”, która za pomocą prostego języka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne początkującemu użytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym świecie baz danych. Autorzy przedstawiają w niej teoretyczne podstawy działania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najważniejsze działania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wypełniania jej danymi. Z tego podręcznika nauczysz się również, jak modyfikować swoje bazy danych, wydobywać z nich informacje i prezentować je użytkownikom. To jeszcze nie koniec — zdobędziesz także umiejętność tworzenia makr ułatwiających i automatyzujących Twoją pracę administratora oraz posługiwania się nimi. Oprócz teoretycznych informacji w książce znajdziesz sporo zadań do samodzielnego wykonania — dzięki nim utrwalisz uzyskaną wiedzę i sprawdzisz ją w praktyce. • Instalacja programu Microsoft Access • Tworzenie bazy danych i definiowanie jej struktury • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji • Zarządzanie tabelami i zbiorami informacji • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych • Administrowanie bazą danych i zabezpieczanie jej zawartości • Używanie kwerend, raportów i formularzy • Definiowanie i uruchamianie makr Dołącz do elity administratorów baz danych dzięki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyjaśniającym zawiłości Accessa 2010. Cena: 34,90 zł 5420 Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemami baz danych Naucz się instalować program Access i korzystać z jego możliwości Dowiedz się, jak definiować i modyfikować strukturę bazy Poznaj sposób zarządzania danymi i administrowania bazą Naucz się korzystać z kwerend, formularzy i raportów Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP AC10KU.indd 1 AC10KU.indd 1 30-06-10 14:10:55 30-06-10 14:10:55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2010 PL. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: