Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 004007 24093818 na godz. na dobę w sumie
Access w biurze i nie tylko - książka języka
Access w biurze i nie tylko - książka języka
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-920-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pakiet biurowy MS Office jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych we współczesnych firmach. Zawarty w nim system zarządzania bazami danych Access to wygodna w obsłudze aplikacja służąca do operowania na zbiorach danych. Dzięki prostocie obsługi, sporym możliwościom i wizualnym narzędziom stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, w których duże znaczenie ma czas poświęcany na opanowanie nowych programów. Kreatory i rozbudowany system pomocy oferowane przez Accessa niezwykle upraszczają proces tworzenia bazy oraz aplikacji przeznaczonych do obsługi zgromadzonych w niej danych.

W książce 'Access w biurze i nie tylko' znajdziesz omówienie podstawowych możliwości tego systemu. Nauczysz się tworzyć i otwierać istniejące bazy danych oraz tworzyć nowe. Dowiesz się, w jaki sposób projektować tabele i jak dobierać typy danych dla poszczególnych kolumn tabeli. Przeczytasz o relacjach, poznasz sposoby wybierania i wstawiania danych, a także manipulowania nimi za pomocą kwerend. W kolejnych rozdziałach znajdziesz informacje o tworzeniu formularzy i raportów oraz wyświetlaniu wykresów na podstawie danych zgromadzonych w bazie. Nauczysz się także pisać własne makra i poznasz podstawy języka Visual Basic for Applications.

Dane to dziś najcenniejszy towar. Naucz się nim zarządzać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Access w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-7361-920-8 Format: B5, stron: 420 Pakiet biurowy MS Office jest jednym z podstawowych narzêdzi wykorzystywanych we wspó³czesnych firmach. Zawarty w nim system zarz¹dzania bazami danych Access to wygodna w obs³udze aplikacja s³u¿¹ca do operowania na zbiorach danych. Dziêki prostocie obs³ugi, sporym mo¿liwoœciom i wizualnym narzêdziom stanowi doskona³e rozwi¹zanie dla przedsiêbiorstw, w których du¿e znaczenie ma czas poœwiêcany na opanowanie nowych programów. Kreatory i rozbudowany system pomocy oferowane przez Accessa niezwykle upraszczaj¹ proces tworzenia bazy oraz aplikacji przeznaczonych do obs³ugi zgromadzonych w niej danych. W ksi¹¿ce „Access w biurze i nie tylko” znajdziesz omówienie podstawowych mo¿liwoœci tego systemu. Nauczysz siê tworzyæ i otwieraæ istniej¹ce bazy danych oraz tworzyæ nowe. Dowiesz siê, w jaki sposób projektowaæ tabele i jak dobieraæ typy danych dla poszczególnych kolumn tabeli. Przeczytasz o relacjach, poznasz sposoby wybierania i wstawiania danych, a tak¿e manipulowania nimi za pomoc¹ kwerend. W kolejnych rozdzia³ach znajdziesz informacje o tworzeniu formularzy i raportów oraz wyœwietlaniu wykresów na podstawie danych zgromadzonych w bazie. Nauczysz siê tak¿e pisaæ w³asne makra i poznasz podstawy jêzyka Visual Basic for Applications. (cid:129) Otwieranie istniej¹cych baz danych (cid:129) Tworzenie tabel (cid:129) Typy danych (cid:129) Tworzenie i modyfikowanie relacji (cid:129) Manipulowanie danymi za pomoc¹ kwerend (cid:129) Konstruowanie formularzy (cid:129) Budowanie raportów (cid:129) Automatyzacja pracy za pomoc¹ makropoleceñ (cid:129) Tworzenie i wyœwietlanie wykresów Dane to dziœ najcenniejszy towar. Naucz siê nim zarz¹dzaæ Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze systemu zarządzania bazami danych Access ..................................................................... 9 Uruchamianie i zamykanie programu .............................................................................. 11 Baza danych ..................................................................................................................... 15 Otwarcie istniejącej bazy danych .............................................................................. 15 Otwarcie istniejącej bazy danych ze zmodyfikowanymi parametrami uruchomieniowymi ............................................................................ 17 Tworzenie nowej bazy danych .................................................................................. 19 Struktura okna Bazy danych ..................................................................................... 20 Bazy danych a wersje programu Access ........................................................................... 30 Otwieranie bazy danych z wcześniejszej wersji programu Access bez jej konwertowania ............................................................................................ 30 Konwersja bazy danych ze starszej wersji programu Access ................................... 33 Rozdział 2. Tabele ........................................................................................... 39 Struktura i tworzenie tabeli .............................................................................................. 39 Typy danych pola ...................................................................................................... 40 Procedury tworzenia tabel ......................................................................................... 41 Tworzenie tabeli za pomocą kreatora ........................................................................ 42 Tworzenie tabeli przez wprowadzenie danych ......................................................... 46 Tworzenie tabeli w widoku projektu ......................................................................... 51 Tworzenie tabeli — polecenie Importuj .................................................................... 58 Tworzenie tabeli — polecenie Połącz tabele ............................................................ 64 Klucze podstawowe tabeli ......................................................................................... 67 Procedury obsługi tabeli .................................................................................................. 71 Nawigowanie w tabeli ............................................................................................... 71 Zaznaczanie pól i rekordów ...................................................................................... 77 Prezentacja danych w tabeli ...................................................................................... 77 Aktualizacja danych w tabeli .................................................................................... 90 Modyfikacja struktury tabeli ................................................................................... 101 Rozdział 3. Relacje i kwerendy ....................................................................... 109 Relacje — informacje podstawowe ............................................................................... 109 Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji .................................................................... 112 Konstrukcja relacji jeden-do-wielu ......................................................................... 112 Aktualizacja tabel pozostających w relacji jeden-do-wielu .................................... 117 Konstrukcja relacji wiele-do-wielu ......................................................................... 120 Aktualizacja tabel pozostających w relacji wiele-do-wielu .................................... 131 4 Access w biurze i nie tylko Kwerendy — informacje podstawowe .......................................................................... 134 Tworzenie kwerendy w widoku projektu ................................................................ 135 Tworzenie kwerendy za pomocą kreatora ............................................................... 140 Kwerenda wybierająca ............................................................................................ 143 Kwerenda parametryczna ........................................................................................ 153 Kwerenda krzyżowa ................................................................................................ 157 Kwerendy funkcjonalne .......................................................................................... 167 Kwerenda tworząca tabelę ...................................................................................... 167 Kwerenda aktualizująca .......................................................................................... 173 Kwerenda usuwająca ............................................................................................... 180 Kwerenda dołączająca ............................................................................................. 187 Rozdział 4. Formularze, formanty i raporty ...................................................... 193 Formularz — informacje podstawowe .......................................................................... 193 Tworzenie Autoformularza ..................................................................................... 193 Formularz jako arkusz danych ................................................................................ 196 Tworzenie formularza za pomocą kreatora ............................................................. 198 Tworzenie formularza w widoku projektu .............................................................. 203 Zmiana właściwości formularza .............................................................................. 208 Formularz — umieszczanie obrazu (grafiki) .......................................................... 210 Formularz jako okno dialogowe .............................................................................. 213 Tworzenie podformularzy ....................................................................................... 216 Formanty — informacje podstawowe ........................................................................... 224 Umieszczanie formantu na formularzu ................................................................... 224 Pasek narzędzi Przybornik ...................................................................................... 227 Raporty — informacje podstawowe .............................................................................. 230 Tworzenie raportu za pomocą polecenia Autoraport .............................................. 230 Tworzenie raportu za pomocą kreatora ................................................................... 232 Rozdział 5. Makra i edytor języka Visual Basic ............................................... 239 Makra — informacje podstawowe ................................................................................ 240 Tworzenie makra ..................................................................................................... 240 Uruchamianie makra ............................................................................................... 243 Edytor języka Visual Basic ............................................................................................ 250 Obsługa edytora VBA ............................................................................................. 250 Rozdział 6. Jednoręki bandyta, czyli grafika i losowość w jednym .................... 265 Zadanie projektowe ....................................................................................................... 265 Założenia szczegółowe do projektowanej bazy danych ............................................ 265 Konstrukcja tabel bazy danych ...................................................................................... 270 Konstrukcja tabeli Tab_fot ...................................................................................... 271 Konstrukcja tabeli Wynik ........................................................................................ 276 Konstrukcja formularzy ................................................................................................. 278 Formularz Tabela wygranych .................................................................................. 278 Formularz START ................................................................................................... 285 Formularz Logo ....................................................................................................... 302 Makra ............................................................................................................................. 310 Obsługa zdarzeń formularzy i formantów ..................................................................... 314 Formularz START ................................................................................................... 317 Formularz Logo ....................................................................................................... 326 Spis treści 5 Rozdział 7. Wykresy, czyli liczby w słupkach ................................................... 329 Zadanie projektowe ....................................................................................................... 329 Założenia szczegółowe do projektowanej bazy danych ............................................ 329 Konstrukcja tabel i kwerendy bazy danych ................................................................... 334 Konstrukcja tabeli Tab_osoby ................................................................................. 334 Konstrukcja tabeli Tab_transakcje .......................................................................... 336 Konstrukcja tabeli Parametry .................................................................................. 337 Konstrukcja relacji pomiędzy tabelami Tab_osoby i Tab_transakcje .................... 338 Konstrukcja kwerendy Suma_Kwerenda ................................................................ 342 Konstrukcja formularzy ................................................................................................. 346 Formularz START ................................................................................................... 346 Formularz Parametr ................................................................................................. 370 Formularz Wykres ................................................................................................... 377 Modyfikacja wykresu .................................................................................................... 385 Konstrukcja raportu ....................................................................................................... 393 Konstrukcja makropoleceń ............................................................................................ 403 Makropolecenie — Makro1 .................................................................................... 404 Makropolecenie — Makro2 .................................................................................... 405 Makropolecenie — Makro3 .................................................................................... 405 Obsługa zdarzeń formularzy i formantów ..................................................................... 406 Skorowidz .................................................................................... 409 Rozdział 4. Formularze, formanty i raporty Formularz — informacje podstawowe Formularz jest obiektem bazy danych umożliwiającym wprowadzanie oraz wyświe- tlanie informacji. Informacjami tymi mogą być dane alfanumeryczne (przechowywane w tabelach), jak również informacje innego typu, np. grafika, dźwięki, sekwencje wideo, przechowywane w plikach niewchodzących w skład bazy danych. W przypadku gdy formularz pobiera i przechowuje dane z tabeli lub kwerendy, czyli z podstawowego źródła danych, mówimy, że formularz jest związany. W formularzu nie muszą znajdować się wszystkie pola tabel lub kwerend, na których jest on oparty. Formularzy możemy również użyć jako „paneli przełączania”, czyli wykorzystywać je do uruchomienia innych formularzy lub raportów przez wyposażenie ich w odpowied- nie przyciski (lub inne formanty), w których została odpowiednio zaprogramowana obsługa zdarzeń, to znaczy reakcja na kliknięcie myszą w obszarze przycisku. Tworzenie Autoformularza Przykładem formularza związanego jest Autoformularz. Jego tworzenie przedstawimy na przykładzie bazy danych o nazwie db4.mdb. W tym celu należy: 1. Otworzyć bazę danych db4.mdb znajdującą się w katalogu C:Acc_Biuro Rozdzial_4. 2. Wybrać zakładkę Obiekty/Tabele (lewa strona okna dialogowego Baza danych, rysunek 4.1). 194 Rysunek 4.1. Okno dialogowe Baza danych, zakładka Obiekty/ Tabele Access w biurze i nie tylko 3. Wybrać (kliknąć nazwę) żądaną tabelę — w naszym przykładzie Tabela_E1. 4. Z menu głównego wybrać polecenie Wstaw/Autoformularz (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Menu Wstaw, polecenie Autoformularz 5. Polecenie wydane w punkcie 4. spowoduje automatyczne utworzenie formularza związanego z wybraną tabelą (o wyglądzie przedstawionym na rysunku 4.3), w którym możemy wyróżnić następujące elementy: 1 — pasek tytułu formularza, 2 — nazwy pól tabeli danych związanych z formularzem, 3 — przycisk Minimalizuj, 4 — przycisk Maksymalizuj, 5 — przycisk Zamknij formularz, 6 — selektor rekordów, 7 — pola danych, 8 — przyciski nawigacyjne, 9 — linia podziału formularza. 6. Aby zapamiętać tak stworzony formularz, należy go zamknąć (kliknąć przycisk oznaczony symbolem 5 na rysunku 4.3), a następnie po aktywacji okna dialogowego (rysunek 4.4) kliknąć przycisk Tak. Kliknięcie przycisku Nie spowoduje zakończenie pracy formularza bez jego zapamiętania. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do Autoformularza. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 195 Rysunek 4.3. Wygląd Autoformularza dla tabeli Tabela_E1 Rysunek 4.4. Okno dialogowe komunikatu potwierdzenia zapisu zmian projektu formularza 7. Akceptacja zapisu zmian w projekcie Autoformularza (kliknięcie przycisku Tak) spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (rysunek 4.5) umożliwiającego nadanie nazwy formularzowi. Rysunek 4.5. Okno dialogowe zapisywania nazwy formularza 196 Access w biurze i nie tylko Formularz jako arkusz danych Przedstawiony powyżej Autoformularz został stworzony jako formularz kolumnowy, charakteryzujący się tym, że widoczne są na nim tylko dane z bieżącego rekordu. Wy- świetlenie danych znajdujących się nie tylko w rekordzie bieżącym jest możliwe przez „pokazanie” formularza jako arkusza danych. W tym celu należy: 1. Otworzyć menu podręczne formularza, klikając na pasku nazwy formularza prawym przyciskiem myszy (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Menu podręczne formularza — polecenie Widok arkusza danych 2. Wybrać polecenie Widok arkusza danych. 3. Działanie z punktu 2. spowoduje wyświetlenie formularza o wyglądzie przypominającym wygląd tabeli (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Wygląd formularza w widoku arkusza danych Nawigowanie (poruszanie się po rekordach i polach) w formularzu wyświetlonym w widoku Arkusza danych pozwala nam na bezpośredni dostęp do żądanych danych. W formularzu wyświetlonym w widoku Arkusza danych możemy również za pomocą poleceń dostępnych z menu podręcznego formularza (rysunek 4.8) wykonać „modyfi- kację” prezentacji danych przez zastosowanie procedur sortowania, filtrowania czy ukry- wania (wyświetlania) tylko żądanych pól formularza. Wszystkie procedury prezentacji danych, opisane w rozdziale 2., w części „Proce- dury obsługi tabeli”, mają zastosowanie przy obsłudze formularza wyświetlonego w widoku Arkusza danych. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 197 Rysunek 4.8. Menu podręczne formularza Aby powrócić z widoku Arkusza danych do widoku projektu, należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku nazwy formularza (rysunek 4.9), po czym wy- brać polecenie Projekt formularza. Rysunek 4.9. Menu podręczne formularza — polecenie Projekt formularza Wybór polecenia Projekt formularza spowoduje, że formularz zostanie wyświetlony w sposób pokazany na rysunku 4.10. Rysunek 4.10. Formularz w widoku projektu 198 Access w biurze i nie tylko Tworzenie formularza za pomocą kreatora Tworzenie formularza za pomocą kreatora przeprowadzamy według poniższej procedury: 1. Otworzyć bazę danych (w naszym przykładzie db4.mdb znajdującą się w katalogu C:Acc_BiuroRozdzial_4). 2. Wybrać zakładkę Obiekty/Formularze (lewa strona okna dialogowego Baza danych, rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Okno dialogowe Baza danych — polecenie Utwórz formularz za pomocą kreatora 3. Wybrać polecenie Utwórz formularz za pomocą kreatora. 4. Działanie z punktu 3. spowoduje aktywację pierwszego okna Kreatora formularzy (rysunek 4.12), w którym znajdują się następujące elementy funkcjonalne (narzędzia budowy formularza): 1 — lista rozwijana umożliwiająca wybór źródła danych (tabeli, kwerendy), 2 — lista wyświetlająca dostępne pola danych w wybranym źródle danych, 3 — lista wyświetlająca wybrane pola danych ze źródła danych, 4 — przycisk przeniesienia pojedynczego pola danych z listy Dostępne pola na listę Zaznaczone pola, 5 — przycisk przeniesienia wszystkich pól danych z listy Dostępne pola na listę okna Zaznaczone pola, 6 — przycisk przeniesienia pojedynczego pola danych z listy Zaznaczone pola na listę Dostępne pola, 7 — przycisk przeniesienia wszystkich pól danych z listy Zaznaczone pola do listy Dostępne pola, 8 — przycisk anulowania pracy Kreatora formularzy, 9 — przycisk przejścia do poprzedniego okna Kreatora formularzy, 10 — przycisk przejścia do następnego okna Kreatora formularzy, 11 — przycisk zakończenia pracy Kreatora formularzy wraz z utworzeniem formularza o właściwościach określonych do momentu zakończenia pracy. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 199 Rysunek 4.12. Pierwsze okno dialogowe Kreatora formularzy 5. Dokonać związania formularza ze źródłem danych (rysunek 4.13) przez: (cid:141) określenie tabeli lub kwerendy za pomocą listy rozwijanej Tabele/Kwerendy; (cid:141) zaznaczenie (podświetlenie) na liście Dostępne pola nazwy pola tabeli (kwerendy), które ma się znaleźć na formularzu; (cid:141) przeniesienie zaznaczonego pola na listę Zaznaczone pola. Rysunek 4.13. Pierwsze okno dialogowe Kreatora formularzy — wybór pól: ID, budynek oraz pola licznik z tabeli Tabela_E1 Dla potrzeb niniejszego przykładu zostały wybrane pola: ID, budynek oraz pole licznik z tabeli o nazwie Tabela_E1. Procedura przenoszenia pól polega na podświetleniu (kliknięciu) żądanej nazwy pola na liście Dostępne pola:, a następnie naciśnięciu przycisku opisanego znakiem „ ”. 200 Access w biurze i nie tylko Wycofanie (usunięcie) określonego pola z listy Zaznaczone pola: odbywa się przez zaznaczenie pola, które chcemy usunąć, po czym kliknięcie przycisku oznaczone- go symbolem „ ”. Przeniesienie lub usunięcie wszystkich pól z określonej listy następuje bezpo- średnio po naciśnięciu przycisków oznaczonych „ ” lub odpowiednio „ ”. 6. Po związaniu formularza ze źródłem danych nacisnąć przycisk Dalej, powodując tym samym przejście do drugiego okna Kreatora formularzy (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. Drugie okno Kreatora formularzy 7. W drugim oknie Kreatora formularzy możemy dokonać wyboru układu projektowanego formularza przez zaznaczenie jednej z dostępnych opcji. Na rysunkach od numeru 4.15 do numeru 4.19 pokazano wygląd przykładowego formularza w zależności od opcji układu formularza. Po dokonaniu wyboru opcji układu formularza nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 4.15. Formularz w układzie — tabelaryczny Rysunek 4.16. Formularz w układzie — arkusz danych Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 201 Rysunek 4.17. Formularz w układzie — wyjustowany Rysunek 4.18. Formularz w układzie — tabela przestawna Rysunek 4.19. Formularz w układzie — wykres przestawny W widoku Tabela przestawna lub w widoku Wykres przestawny można dynamicznie zmieniać układ formularza, aby analizować dane w różnych „przekrojach”. Można zmieniać układ nagłówków wierszy i kolumn oraz filtrować pola do momentu uzyska- nia wymaganego układu. Przy każdorazowej zmianie układu w formularzu następuje przeliczenie danych z uwzględnieniem nowego układu. Zasady obsługi formularza są identyczne jak zasady obsługi tabel i wykresów przestawnych w aplikacji Excel. 202 Access w biurze i nie tylko 8. Po przejściu do trzeciego okna Kreatora formularzy możemy określić styl formularza, to znaczy wybrać tło oraz sposób prezentacji graficznej użytych w nim formantów. Dla potrzeb przykładu wybrany został styl Międzynarodowy (rysunek 4.20). Po określeniu stylu formularza klikamy przycisk Dalej. Rysunek 4.20. Trzecie okno Kreatora formularzy 9. W ostatnim oknie Kreatora formularzy (rysunek 4.21) możemy określić tytuł formularza, to znaczy ustalić (wpisać) tekst, jaki będzie wyświetlany na pasku formularza. Po wpisaniu tekstu pozostawić zaznaczoną opcję Otwórz formularz, aby przejrzeć lub wprowadzić informacje, po czym nacisnąć przycisk Zakończ. Rysunek 4.21. Ostatnie okno Kreatora formularzy — określenie tytułu formularza Efektem naszej pracy (podanych przez nas parametrów) oraz działania Kreatora for- mularzy będzie formularz o wyglądzie pokazanym na rysunku 4.22. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 203 Rysunek 4.22. Wygląd końcowy formularza zbudowanego przy pomocy Kreatora formularzy Tworzenie formularza w widoku projektu Formularz możemy również skonstruować „samodzielnie”, bez potrzeby uruchamiania Kreatora formularzy. W tym celu należy: 1. W bazie danych wybrać Obiekty/Formularze, po czym kliknąć polecenie (łącze) Utwórz formularz w widoku projektu (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Wydanie polecenia Utwórz formularz w widoku projektu 2. Działanie z punktu 1. spowoduje aktywację okna projektu formularza (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Okno projektu formularza — z automatycznie wstawioną sekcją Szczegóły 3. Po wyświetleniu okna projektu związać formularz ze źródłem danych (tabelą lub kwerendą). 4. Wstawić formanty związane z określonymi polami tabeli lub kwerendy (np. pola tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru) umożliwiające wyświetlenie żądanych informacji oraz niezbędne elementy (obiekty) realizujące proces przetwarzania informacji w bazie danych (np. przyciski poleceń służące do aktywacji innych formularzy). 204 Access w biurze i nie tylko Przesuwając wskaźnikiem myszy w oknie projektu formularza, zauważymy, że w róż- nych jego obszarach wskaźnik myszy przybiera inną postać. Obraz wskaźnika (rysu- nek 4.25) jest dla nas informacją mówiącą, co możemy wykonać, a ściślej jaką czyn- ność „konstrukcyjną” możemy rozpocząć po wciśnięciu w określonym miejscu lewego przycisku myszy. Rysunek 4.25. Wygląd wskaźnika myszy w różnych obszarach okna projektu formularza. 1 — zmiana wysokości formularza, 2 — zaznaczenia obiektów, 3 — zmiana wysokości okna projektowego, 4 — równoczesna zmiana wysokości i szerokości formularza, 5 — zmiana szerokości formularza, 6 — zmiana szerokości okna projektowego Informacje znajdujące się w tabelach (kwerendach), które chcemy uczynić dostępnymi (wyświetlanymi) w formularzu, możemy umieścić w pięciu sekcjach („obszarach”) formularza. Wszystkie formularze mają sekcję Szczegóły; oprócz tego „obszaru” mogą również zawierać sekcje Nagłówek/Stopka formularza oraz Nagłówek/Stopka strony (rysunek 4.26). Rysunek 4.26. Wygląd formularza z wszystkimi sekcjami nagłówków oraz stopek Miejsca, w których informacje pojawią się w poszczególnych sekcjach, określa się przez rozmieszczenie formantów, na przykład etykiet i pól tekstowych. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 205 W widoku Projekt sekcje przedstawiane są w postaci pasków, przy czym każda sekcja zawarta w formularzu przedstawiana jest tylko raz. Aby wstawić do formularza żądaną sekcję, należy wykonać jedną z czynności: (cid:141) z menu Widok wybrać polecenie Nagłówek/stopka formularza lub Nagłówek/ stopka strony (rysunek 4.27); Rysunek 4.27. Wstawienie sekcji formularza za pomocą menu Widok (cid:141) kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym formularza, po czym z menu podręcznego wybrać żądane polecenie (rysunek 4.28). Rysunek 4.28. Wstawienie sekcji formularza za pomocą menu podręcznego Każda sekcja formularza ma określone przeznaczenie i na jego wydruku pojawia się w ustalonym porządku. W nagłówku formularza umieszczamy informacje, które po- zostają niezmienne dla każdego rekordu, na przykład tytuł formularza. W sekcji tej mo- żemy również umieszczać formanty przeznaczone do obsługi formularza (rysunek 4.29). Nagłówek strony z reguły służy do wyświetlania tytułu, nagłówków kolumn, dat lub numerów stron. Stopka strony może być przeznaczona do wyświetlania podsumowań stron (również umieszczania dat lub numerów stron). Nagłówki i stopki strony na wy- drukowanym formularzu są powtarzane jeden raz na każdej stronie. Do prezentacji danych zwartych w rekordach służy sekcja Szczegóły. Rekordy mogą być wyświetlane pojedynczo lub w takiej liczbie, jaka się zmieści na stronie. 206 Access w biurze i nie tylko Rysunek 4.29. Sekcja Nagłówek formularza z wstawionymi do niej formantami typu etykieta oraz typu przycisk polecenia, umożliwiający wywołanie innego formularza W stopce formularza (rysunek 4.30), podobnie jak w jego nagłówku, możemy przed- stawić te informacje i elementy, które pozostają niezmienne dla każdego rekordu, na przykład przyciski poleceń lub instrukcje objaśniające korzystanie z formularza (zawarte w odpowiednich formantach). Rysunek 4.30. Sekcja Nagłówek formularza z wstawionymi do niej formantami typu przycisk polecenia: 1 — przyciski do nawigacji po rekordach formularza, 2— przycisk aktywujący podgląd raportu, 3 — przycisk aktywujący wydruk raportu, 4 — przycisk wywołujący formularz pozwalający na ustawienie parametrów raportu W przypadku formularza informacje umieszczone w sekcji Nagłówek/Stopka strony pojawią się tylko na wydruku. Po usunięciu nagłówka i stopki usunięte zostaną zawarte w nich formanty. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 207 Nagłówek i stopkę można dodawać jedynie jako parę. Jeżeli potrzebny jest tylko na- główek lub tylko stopka, należy: (cid:141) kliknąć dwukrotnie przycisk znajdujący się przy pasku żądanej sekcji (przycisk widoczny na prawej linijce okna projektowego formularza), powodując tym samym aktywację okna właściwości określonej sekcji (rysunek 4.31); (cid:141) na karcie kategorii Format właściwość Wysokość ustawić na wartość 0. Rysunek 4.31. Procedura „usuwania” żądanej sekcji formularza W przypadku gdy formularz ma służyć do wyświetlania i (lub) aktualizacji danych zawartych w określonych tabelach (kwerendach), musimy go związać ze źródłem da- nych. W tym celu należy: 1. Wyświetlić okno właściwości formularza (kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym formularza, po czym z menu podręcznego wybrać polecenie Właściwości). 2. Wybrać kartę kategorii Dane. 3. W polu właściwości Źródło rekordów kliknąć przycisk oznaczony symbolem strzałki, a następnie wybrać jedną z wyświetlonych wartości na liście — to znaczy dokonać związania formularza z tabelą lub kwerendą o określonej nazwie (rysunek 4.32). Rysunek 4.32. Okno właściwości formularza — ustawienie właściwości Źródło rekordów 208 Access w biurze i nie tylko Udostępniając źródło danych (np. tabelę) użytkownikowi, możemy wprowadzić okre- ślone ograniczenia w procesie przetwarzania danych. Za pomocą właściwości: Edycja dozwolona, Usuwanie dozwolone, Dodawanie dozwolone oraz właściwości Wprowa- dzanie danych (rysunek 4.32, oznaczenie 1) możemy zapobiec: dodawaniu rekordów, edycji rekordów czy też usuwaniu rekordów, przez ustawienie odpowiedniej właści- wości na wartość Nie. 4. Określenie źródła rekordów (tabeli, kwerendy) spowoduje automatyczną aktywację okna dialogowego, w którym wyświetlone zostaną nazwy wszystkich pól dostępnych w wybranym obiekcie (źródle danych). Wyświetlona w ten sposób lista pól umożliwi nam „zaopatrzenie” formularza w formanty udostępniające zawartość żądanych pól tabeli. Aby tego dokonać, należy: (cid:141) w oknie pól danych (rysunek 4.33) wcisnąć (i przytrzymać w tym stanie) lewy przycisk myszy na nazwie żądanego pola; Rysunek 4.33. Procedura przeciągania pól tabeli do obszaru formularza (cid:141) przeciągnąć pole do obszaru projektowanego formularza, na przykład do sekcji Szczegóły; (cid:141) upuścić pole (zwolnić lewy przycisk myszy). 5. W wyniku działań z punktu 4. w formularzu pojawią się dwa formanty: jeden typu pole tekstowe, udostępniający wartość pola tabeli, drugi typu etykieta, zawierający nazwę pola. 6. Procedurę przeciągania pól wykonywać do chwili uzyskania na formularzu wszystkich żądanych pól źródła danych. Zmiana właściwości formularza Każdy formularz posiada właściwości, czyli nazwane atrybuty, pozwalające na okre- ślenie jego: (cid:141) wyglądu, (cid:141) powiązania ze źródłem danych (tabelą, kwerendą), (cid:141) sposobu rekcji na działanie użytkownika, makra lub polecenia języka Visual Basic. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 209 Właściwości te możemy obejrzeć lub zmodyfikować przy użyciu „arkusza właściwo- ści”, będącego niczym innym jak oknem dialogowym (rysunek 4.34), w którego skład wchodzą: 1 — lista rozwijana dostępnych obiektów formularza, 2 — karty kategorii właściwości, 3 — nazwy właściwości w zakresie określonej kategorii, 4 — pole wartości właściwości, 5 — przycisk dostępnych parametrów (wartości) pola właściwości, 6 — przycisk Konstruuj uruchamiający program upraszczający (umożliwiający) określenie właściwości. Rysunek 4.34. Struktura okna właściwości formularza Aby zmienić lub ustawić żądaną właściwość formularza, należy: 1. W widoku Projekt formularza aktywować okno dialogowe właściwości przez wykonanie jednej z poniższych czynności: (cid:141) w lewym górnym rogu formularza kliknąć dwukrotnie selektor formularza (rysunek 4.35); Rysunek 4.35. Przycisk selektora formularza (cid:141) kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku tytułu formularza, po czym z menu podręcznego wybrać polecenie Właściwości. 2. Wybrać kategorię właściwości przez kliknięcie żądanej karty — Format, Dane lub Zdarzenia. 210 Access w biurze i nie tylko 3. Kliknąć właściwość, której wartość ma zostać ustawiona, a następnie wykonać jedną z następujących czynności: (cid:141) w polu właściwości wpisać odpowiednie ustawienie lub wyrażenie, to znaczy kombinację operatorów, nazw pól, funkcji, literałów i stałych; (cid:141) jeżeli pole właściwości zawiera przycisk oznaczony symbolem strzałki, kliknąć go, a następnie wybrać jedną z wyświetlonych wartości na liście; (cid:141) jeżeli obok pola właściwości jest wyświetlony przycisk Konstruuj, kliknąć go, aby uruchomić konstruktora lub okno dialogowe umożliwiające wybranie jednego z konstruktorów. Na przykład w celu ustawienia właściwości można użyć Konstruktora kodu, Konstruktora makr lub Konstruktora kwerend. Formularz — umieszczanie obrazu (grafiki) Oprócz umieszczenia grafiki na formularzu w formantach: Obraz, Związana ramka obiektu oraz Niezwiązana ramka obiektu, możemy wstawić obraz bezpośrednio do for- mularza jako jego element lub tło. Procedurę wstawiania obrazu bezpośrednio do formularza należy wykonać w następują- cych krokach: 1. Wydać polecenie Plik/Nowy, a następnie wybrać z Okna zadań polecenie Pusta baza danych (jak na rysunku 4.36). Rysunek 4.36. Procedura tworzenia nowej bazy danych 2. Działanie wykonane w punkcie 1. spowoduje aktywację okna dialogowego Nowy plik bazy danych (rysunek 4.37), w którym wybieramy ścieżkę dostępu C:ACC_BIUROROZDZIAL_4 oraz wpisujemy nazwę nowej bazy danych — db4_2, po czym naciskamy przycisk Utwórz. 3. W oknie dialogowym bazy danych db4_2 wybieramy zakładkę Obiekty/ Formularze, a następnie polecenie Utwórz formularz w widoku projektu (rysunek 4.38) przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 211 Rysunek 4.37. Procedura utworzenia nowej bazy danych Rysunek 4.38. Okno dialogowe bazy danych db4_2 4. Działanie wykonane w punkcie 3. spowoduje otwarcie, w widoku projektu, okna formularza o nazwie Formularz1 (rysunek 4.39), w którym następnie aktywujemy menu podręczne przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku tytułu formularza. Rysunek 4.39. Menu podręczne 5. Wybrać z menu podręcznego polecenie Właściwości, a następnie na karcie Format odszukać właściwość Obraz, po czym kliknąć przycisk oznaczony wielokropkiem (symbol 1 na rysunku 4.40). 6. Działanie z punktu 5. spowoduje wyświetlenie okna Wstaw obraz (rysunek 4.41), w którym należy dokonać wyboru pliku graficznego (określenie nazwy i ścieżki dostępu do pliku), po czym kliknąć przycisk OK znajdujący się w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Access w biurze i nie tylko 212 Rysunek 4.40. Przycisk aktywacji okna dialogowego Wstaw obraz dla właściwości formularza Obraz Rysunek 4.41. Okno dialogowe Wstaw obraz 7. Zamknięcie okna dialogowego Wstaw obraz spowoduje powrót do projektu formularza, w którym (w sekcji Szczegóły) wyświetlony zostanie żądany obraz (rysunek 4.42). Rysunek 4.42. Wygląd formularza bezpośrednio po wstawieniu do niego pliku graficznego Zmiany wielkości wyświetlonego (wstawionego) obrazu możemy dokonać przez mo- dyfikację właściwości formularza. W tym celu należy wybrać kartę Format, a następnie w polu właściwości Tryb wymiarowania obrazu (rysunek 4.43) kliknąć jedno z nastę- pujących ustawień: (cid:141) Obetnij — wyświetla obraz w rzeczywistych rozmiarach. Jeśli obraz jest większy niż formularz lub raport, zostanie obcięty. (cid:141) Rozciągnij — dopasowuje rozmiar obrazu do rozmiaru formularza lub raportu. Wybranie tego ustawienia może spowodować zniekształcenie obrazu. (cid:141) Powiększ — wyświetla całość obrazu po dopasowaniu jego rozmiaru do wysokości lub szerokości formularza lub raportu. Wybranie tego ustawienia nie powoduje zniekształceń obrazu. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 213 Rysunek 4.43. Pole właściwości formularza — Tryb wymiarowania obrazu Aby wypełnić formularz (tło) wieloma kopiami danego obrazu, należy ustawić: właści- wość Obrazy sąsiadująco na wartość Tak, właściwość Tryb wymiarowania obrazu na wartość Obetnij. Formularz jako okno dialogowe W MS Accessie można utworzyć formularz (niezwiązany) i skonfigurować dla niego pewne właściwości tak, aby działał on jak okno dialogowe. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Utworzyć formularz w widoku Projekt i dodać do niego formanty, które powinny znaleźć się w planowanym oknie dialogowym, takie jak przykładowo pokazano na rysunku 4.44. Rysunek 4.44. Wygląd formularza w widoku Projekt. 1 — formanty typu Przycisk polecenia, 2 — formant typu Obraz Szczegółowe informacje o sposobie umieszczania formantów w formularzu znajdują się w części „Formanty — informacje podstawowe” niniejszego rozdziału. 2. Kliknąć dwukrotnie selektor formularza, co spowoduje otwarcie arkusza właściwości. 3. Na karcie kategorii Inne (rysunek 4.45, oznaczenie 1) dokonać poniższych ustawień: (cid:141) w polu właściwości Podręczny wybrać pozycję Tak, (cid:141) w polu właściwości Modalny wybrać pozycję Tak. 214 Rysunek 4.45. Właściwości formularza — karta kategorii Inne Access w biurze i nie tylko 4. Na karcie kategorii Format (rysunek 4.46, oznaczenie 1) dokonać poniższych ustawień: (cid:141) w polu właściwości Paski przewijania wybrać pozycję Żaden, (cid:141) w polu właściwości Selektory Rekordów wybrać pozycję Nie, (cid:141) w polu właściwości Przyciski Nawigacyjne wybrać pozycję Nie, (cid:141) w polu właściwości Linie Podziału wybrać pozycję Nie, (cid:141) w polu właściwości Autowymiarowanie wybrać pozycję Tak, (cid:141) w polu właściwości Autośrodkowanie wybrać pozycję Nie, (cid:141) w polu właściwości Styl Obramowania wybrać pozycję Dialog, (cid:141) w polu właściwości Pole menu sterowania wybrać pozycję Tak, (cid:141) w polu właściwości Przyciski Min Maks wybrać pozycję Żaden. Rysunek 4.46. Właściwości formularza — karta kategorii Format 5. Utworzyć ewentualne makro lub procedurę zdarzenia, która będzie otwierać formularz (okno dialogowe). 6. Utworzyć makra (lub procedury zdarzenia) do określonych formantów. W naszym przykładzie są to makra o nazwie Makro1 oraz Makro2. Każde z wymienionych makr posiada akcję OtwórzFormularz powodującą odpowiednio: (cid:141) otwarcie formularza pozwalającego na aktualizację tabeli odsetek ustawowych; (cid:141) otwarcie formularza, w którym odbywa się naliczenie odsetek w zależności od kwoty zaległości oraz terminu jej istnienia. Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 215 7. Wykonać procedurę przypisania makra do zdarzenia formantu typu Przycisk polecenia w następujący sposób: (cid:141) kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany formant, co spowoduje aktywację menu podręcznego; (cid:141) z menu podręcznego wybrać polecenie Właściwości; (cid:141) po wyświetleniu okna właściwości (rysunek 4.47) wybrać kategorię właściwości (kliknąć kartę) Zdarzenie; Rysunek 4.47. Procedura przypisania makra do zdarzenia formantu typu Przycisk polecenia (cid:141) w polu właściwości Przy kliknięciu nacisnąć przycisk oznaczony symbolem strzałki; (cid:141) wybrać jedną z wyświetlonych wartości — nazwę makra, np. Makro2. 8. Uruchomić formularz (rysunek 4.48) i sprawdzić poprawność działania obsługi zdarzenia Przy kliknięciu dla określonych formantów. Rysunek 4.48. Wygląd uruchomionego formularza typu „okno dialogowe” Aby umieścić formularz typu „okno dialogowe” w żądanym miejscu na ekranie, należy: (cid:141) otworzyć formularz w widoku Projekt, (cid:141) zmaksymalizować okno programu Microsoft Access, (cid:141) umieścić (przeciągnąć) formularz typu „okno dialogowe” w żądane miejsce, (cid:141) zapisać formularz przez wydanie polecenia Plik/Zapisz. 216 Access w biurze i nie tylko Po otwarciu formularza jego okno pojawi się dokładnie w tym miejscu, w którym znaj- dowało się w chwili procedury zapisu, przy założeniu, że właściwość Autośrodkowanie ma wartość Nie i położenie okna nie zostało określone (zmienione) w procedurze zda- rzenia powodującej jego otwieranie. Tworzenie podformularzy Podformularz to nic innego jak formularz wstawiony do innego formularza. Formularz podstawowy jest nazywany formularzem głównym, zaś formularz umieszczony we- wnątrz niego jest nazywany podformularzem. Technika stosowania podformularzy jest szczególnie przydatna, gdy zachodzi potrze- ba przedstawienia danych pochodzących z tabel połączonych relacją jeden-do-wielu. Podformularz i formularz tego rodzaju są połączone (formularz główny jest zsynchroni- zowany z podformularzem), dzięki czemu w podformularzu wyświetlane są tylko re- kordy związane z bieżącym rekordem formularza głównego. Połączenie formularza i podformularza zwane jest również formularzem hierarchicz- nym lub formularzem typu nadrzędny/podrzędny. Formularz może oczywiście zawierać podformularze niezsynchronizowane z formula- rzem głównym. Takie rozwiązanie może być niezwykle przydatne, gdy chcemy mieć możliwość podglądu danych znajdujących się w różnych tabelach, bez potrzeby „opusz- czania” formularza, w którym aktualnie prowadzimy przetwarzanie danych. Aby utworzyć formularz zawierający podformularz, możemy wykonać jedną z „technik konstrukcyjnych” polegających na: (cid:141) „przeciągnięciu” formularza na formularz, (cid:141) wstawieniu formantu typu Podformularz z paska narzędzi Przybornik, (cid:141) „przeciągnięciu” tabeli na formularz. W czasie tworzenia podformularzy z wykorzystaniem procedur wstawienia formantu typu Podformularz lub przy wykorzystaniu techniki „przeciągania tabeli na formularz” powinien być aktywny — kliknięty wcześniej — przycisk Kreatorzy formantów (rysu- nek 4.49, oznaczenie 1). Rysunek 4.49. Pasek narzędzi Przybornik z włączonym przyciskiem Kreatorzy formantów Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 217 Tworzenie podformularza przez przeciągnięcie formularza na formularz Tworzenie podformularza za pomocą techniki przeciągania „formularza na formularz” prześledzimy na poniżej opisanym przykładzie, w którym wcześniej utworzony formu- larz o nazwie Odbiorcy (rysunek 4.50) posłuży nam do utworzenia podformularza. Rysunek 4.50. Wygląd uruchomionego formularza Odbiorcy W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Za pomocą polecenia Utwórz formularz w widoku projektu skonstruować formularz główny posiadający sekcję Nagłówka (w naszym przykładzie formularz o nazwie Formularz1). 2. W oknie Bazy danych (rysunek 4.51) wcisnąć i przytrzymać w tym stanie lewy przycisk myszy na nazwie formularza mającego stanowić podformularz (w naszym przykładzie formularz o nazwie Odbiorcy). Rysunek 4.51. Procedura tworzenia podformularza metodą „formularz na formularz” 3. Przeciągnąć formularz Odbiorcy do obszaru sekcji nagłówkowej formularza Formularz1. 4. Upuścić formularz Odbiorcy (zwolnić lewy przycisk myszy) sekcji nagłówkowej formularza Formularz1. 5. Działanie wykonane w punkcie 4. spowoduje, że Formularz1 w widoku Projekt przyjmie postać jak na rysunku 4.52. Access w biurze i nie tylko 218 Rysunek 4.52. Wygląd formularza Formularz1 bezpośrednio po procedurze przeciągnięcia formularza Odbiorcy 6. Dokonać ewentualnych zmian (rysunek 4.53), na przykład: (cid:141) zmienić rozmiar podformularza za pomocą jego punktów konstrukcyjnych, (cid:141) ustawić Stopkę formularza Formularz1 na wartość równą zero. Rysunek 4.53. Wygląd formularza Formularz1 w widoku Projekt po dokonaniu zmian rozmiarów 7. Uruchomić Formularz1 przez wydanie polecenia Widok Formularz z menu Widok (rysunek 4.54). Rysunek 4.54. Menu Widok — polecenie Widok Formularz Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 219 8. W wyniku działania z punktu 7. zobaczymy (rysunek 4.55) formularz główny o nazwie Formularz1 wraz z umieszczonym w nim podformularzem Odbiorcy. Rysunek 4.55. Wygląd formularza głównego o nazwie Formularz1 wraz z zawartym w nim podformularzem Odbiorcy. 1 — podformularz Odbiorcy wraz z selektorem rekordów, 2 — selektor rekordów formularza Formularz1, 3 — sekcja Szczegóły formularza Formularz1 Tworzenie podformularza przez przeciągnięcie tabeli na formularz Tworzenie podformularza za pomocą techniki przeciągania „tabela na formularz” prze- biega w podobny sposób jak opisana wcześniej procedura przeciągania formularza na formularz. W celu jej realizacji należy wykonać następujące działania: 1. Za pomocą polecenia Utwórz formularz w widoku projektu skonstruować formularz główny posiadający sekcję Nagłówka (w naszym przykładzie formularz o nazwie Formularz1). 2. Sprawdzić, czy w Przyborniku aktywny (podświetlony) jest przycisk Kreatorzy formantów — jeśli nie jest aktywny, należy go kliknąć. 3. W oknie Bazy danych w sekcji Obiekty wybrać (kliknąć) Tabele. 4. W oknie Bazy danych (rysunek 4.56) wcisnąć i przytrzymać w tym stanie lewy przycisk myszy na nazwie tabeli mającej stanowić podstawę do utworzenia podformularza (w naszym przykładzie tabela o nazwie Odbiorcy). 5. Przeciągnąć tabelę Odbiorcy do obszaru sekcji nagłówkowej formularza Formularz1. 6. Upuścić tabelę Odbiorcy (zwolnić lewy przycisk myszy) w obszarze nagłówka formularza. 7. Działanie opisane w punkcie 5. spowoduje aktywację okna dialogowego Kreator podformularzy (rysunek 4.57), w którym możemy określić nazwę podformularza, po czym należy nacisnąć przycisk Zakończ. Access w biurze i nie tylko 220 Rysunek 4.56. Procedura tworzenia podformularza metodą „tabela na formularz” Rysunek 4.57. Okno dialogowe Kreator podformularzy 8. Po zakończeniu pracy kreatora Formularz1 w widoku Projekt przyjmie postać jak na rysunku 4.58. Rysunek 4.58. Wygląd formularza Formularz1 bezpośrednio po zakończeniu pracy Kreatora formularzy Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 221 9. Uruchomić Formularz1 przez wydanie polecenia Widok Formularz z menu Widok. 10. W wyniku działania z punktu 9. zobaczymy (rysunek 4.59) formularz główny o nazwie Formularz1 wraz z umieszczonym w nim podformularzem o nazwie Odbiorcy podformularz. Rysunek 4.59. Wygląd formularza głównego o nazwie Formularz1 wraz z zawartym w nim podformularzem o nazwie Odbiorcy podformularz Tworzenie podformularza za pomocą formantu typu podformularz W celu utworzenia podformularza za pomocą formantu typu Podformularz należy wy- konać następujące działania: 1. Otworzyć w widoku Projekt formularz, do którego ma być dodany podformularz. 2. Sprawdzić, czy w Przyborniku aktywny (podświetlony) jest przycisk Kreatorzy formantów — jeśli nie jest aktywny, należy go kliknąć. 3. Kliknąć w przyborniku przycisk Podformularz (rysunek 4.60, oznaczenie 1). Rysunek 4.60. Pasek narzędzi Przybornik — przycisk formantu Podformularz 222 Access w biurze i nie tylko 4. Narysować formant w wybranym miejscu formularza (rysunek 4.61) w sposób następujący: (cid:141) w sekcji Nagłówek formularza naprowadzić wskaźnik myszy w miejsce, gdzie umieszczony zostanie lewy górny róg podformularza; (cid:141) wcisnąć lewy przycisk myszy (wskaźnik myszy przyjmie kształt cienkiego plusa); (cid:141) rozpocząć przemieszczanie myszy, np. w prawo i w dół obszaru sekcji nagłówka; (cid:141) po osiągnięciu żądanego wymiaru — zwolnić lewy przycisk. Rysunek 4.61. Procedura rysowania formantu typu podformularz 5. Po narysowaniu formantu, w chwili zwolnienia lewego przycisku myszy, zostanie aktywowane okno dialogowe Kreatora podformularzy (rysunek 4.62), w którym po wyborze źródła rekordów — w naszym przykładzie zaznaczenie opcji Użyj istniejącego formularza oraz podświetlenie nazwy formularza Odbiorcy — naciskamy przycisk Dalej. Rysunek 4.62. Okno dialogowe Kreatora podformularzy — wybór źródła rekordów podformularza Rozdział 4. ♦ Formularze, formanty i raporty 223 6. Działanie wykonane w punkcie 5. spowoduje aktywację drugiego okna dialogowego Kreator podformularzy (rysunek 4.63), w którym należy określić nazwę podformularza (lub zostawić nazwę domyślną), po czym nacisnąć przycisk Zakończ. Rysunek 4.63. Okno dialogowe Kreatora podformularzy — określenie nazwy podformularza W wyniku wskazania przez nas (w pierwszym oknie kreatora) źródła rekordów — for- mularz Odbiorcy — efektem pracy Kreatora podformularzy będzie formularz z umiesz- czonym na nim podformularzem o wyglądzie pokazanym na rysunku 4.55. Jeśli do utworzenia podformularza zostanie użyty kreator lub jeśli formularz, tabela albo kwerenda zostaną przeciągnięte z okna bazy danych do innego formularza w celu utworzenia podformularza, program Microsoft Access automatycznie zsynchronizuje formularz główny i podformularz, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków: (cid:141) Dla wybranych tabel zostały zdefiniowane relacje albo zostały zdefiniowane re- lacje dla tabel podstawowych wybranych kwerend. (cid:141) Formularz główny wykorzystuje dane z tabeli z kluczem podstawowym, zaś pod- formularz jest tworzony na podstawie tabeli zawierającej pole o takiej samej na- zwie, takim samym rozmiarze jak klucz podstawowy i o tym samym lub zgodnym typie danych. Na przykład jeśli w bazie danych programu Microsoft Access klucz podstawowy tabeli podstawowej formularza głównego jest polem Autonumero- wanie, a jego właściwość Rozmiar pola ma wartość Liczba całkowita długa, to odpowiednie pole tabeli podstawowej podformularza powinno być polem nume- rycznym, a jego właściwość Rozmiar pola powinna mieć wartość Liczba całkowita długa. Tabele podstawowe kwerendy lub kwerend muszą spełniać oba powyższe warunki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: