Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01056 026784 21146382 na godz. na dobę w sumie
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-524-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> acrobat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi część oficjalnych materiałów szkoleniowych dotyczących oprogramowania graficznego i DTP firmy Adobe. Rozdziały napisano, aby umożliwić użytkownikowi szkolenie w odpowiadającym mu tempie. Jeśli po raz pierwszy sięgasz po program Adobe Acrobat Standard, poznasz podstawowe zagadnienia i funkcje wymagane do opanowania aplikacji. Jeśli już wcześniej używałeś tego programu, dojdziesz do wniosku, że w książce omawianych jest wiele zaawansowanych funkcji oraz uwzględnione są wskazówki i metody dotyczące najnowszej wersji aplikacji.

W rozdziałach tego wydania książki zawarto informacje na temat nowego interfejsu użytkownika programu Acrobat Standard, nowych sposobów tworzenia plików PDF, bardziej wydajnych metod przetwarzania zawartości plików PDF z myślą o zastosowaniu jej w innych aplikacjach. Dodatkowo omówiono nowe narzędzia służące do przeglądania i komentowania dokumentów PDF, a także zamieszczono informacje dotyczące metod szerszego udostępniania dokumentów, odczytywania i porządkowania książek eBook, tworzenia fotoalbumów z myślą o współdzieleniu ich ze znajomymi i rodziną.

W każdym rozdziale przedstawiono co prawda krok po kroku realizację określonych projektów, ale pozostaje jeszcze miejsce na eksperymentowanie i poszukiwania. Książka może zostać przeczytana od początku do końca lub można zapoznać się z wybranymi rozdziałami, które okażą się interesujące dla Czytelnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podrêcznik Autorzy: The official training workbook from Adobe Systems, Inc. T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 83-7361-524-5 Tytu³ orygina³u: Adobe Acrobat 6.0 Standard Classroom in a Book Format: B5, stron: 352 Ksi¹¿ka stanowi czêġæ oficjalnych materia³ów szkoleniowych dotycz¹cych oprogramowania graficznego i DTP firmy Adobe. Rozdzia³y napisano, aby umo¿liwiæ u¿ytkownikowi szkolenie w odpowiadaj¹cym mu tempie. Jeġli po raz pierwszy siêgasz po program Adobe Acrobat Standard, poznasz podstawowe zagadnienia i funkcje wymagane do opanowania aplikacji. Jeġli ju¿ wczeġniej u¿ywa³eġ tego programu, dojdziesz do wniosku, ¿e w ksi¹¿ce omawianych jest wiele zaawansowanych funkcji oraz uwzglêdnione s¹ wskazówki i metody dotycz¹ce najnowszej wersji aplikacji. W rozdzia³ach tego wydania ksi¹¿ki zawarto informacje na temat nowego interfejsu u¿ytkownika programu Acrobat Standard, nowych sposobów tworzenia plików PDF, bardziej wydajnych metod przetwarzania zawartoġci plików PDF z myġl¹ o zastosowaniu jej w innych aplikacjach. Dodatkowo omówiono nowe narzêdzia s³u¿¹ce do przegl¹dania i komentowania dokumentów PDF, a tak¿e zamieszczono informacje dotycz¹ce metod szerszego udostêpniania dokumentów, odczytywania i porz¹dkowania ksi¹¿ek eBook, tworzenia fotoalbumów z myġl¹ o wspó³dzieleniu ich ze znajomymi i rodzin¹. W ka¿dym rozdziale przedstawiono co prawda krok po kroku realizacjê okreġlonych projektów, ale pozostaje jeszcze miejsce na eksperymentowanie i poszukiwania. Ksi¹¿ka mo¿e zostaæ przeczytana od pocz¹tku do koñca lub mo¿na zapoznaæ siê z wybranymi rozdzia³ami, które oka¿¹ siê interesuj¹ce dla Czytelnika. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie.......................................n...................................................n......................... ...9 Informacje na temat książki........................e...................................................e..........................9 Wstępne wymagania...............................................................................................................9 Instalowanie programu Adobe Acrobat Standard.................................................................. 10 Uruchamianie programu Adobe Acrobat Standard................................................................ 10 Kopiowanie plików zawartych na dysku CD-ROM................................................................. 10 Dodatkowe źródła.................................................................................................................. 11 Certyfikaty firmy Adobe......................................................................................................... 11 Rozdział 1. Acrobat Standard — wprowadzenie ................................................................................ 13 Format Adobe PDF ................................................................................................................ 14 Program Acrobat................................................................................................................... 14 Pliki formatu Adobe PDF w internecie.................................................................................... 16 Zapoznanie się z kilkoma przykładami ................................................................................... 16 Projektowanie dokumentów przeznaczonych do przeglądania na ekranie ............................ 19 Pytania ...................................................................................................................................21 Odpowiedzi............................................................................................................................21 Rozdział 2. Zapoznanie się z interfejsem programu............................................................................23 Otwieranie pliku ....................................................................................................................24 Zastosowanie okna How To ..................................................................................................25 Zastosowanie narzędzi Acrobata, pasków narzędzi i przycisków zadań ................................28 Zastosowanie paneli Acrobata...............................................................................................34 Zastosowanie menu podręcznych .........................................................................................36 Wyświetlanie dokumentu na ekranie.....................................................................................36 Konfigurowanie obszaru roboczego...................................................................................... 37 Przemieszczanie się po obszarze dokumentu ........................................................................38 4 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik Zastosowanie łączy ...............................................................................................................44 Drukowanie plików PDF.........................................................................................................45 Korzystanie z systemu pomocy Complete Acrobat 6.0 Help.................................................. 47 Pytania ..................................................................................................................................50 Odpowiedzi...........................................................................................................................50 Rozdział 3w. Konwersja plików pakietu Microsoft Office (System Windows) .................................... 51 Program PDFMaker ...............................................................................................................52 Konwersja plików Worda do formatu Adobe PDF .................................................................53 Konwersja prezentacji PowerPointa i wysyłanie jej pocztą elektroniczną................................62 Konwersja skoroszytu Excela i rozpoczęcie procesu przeglądania..........................................65 Konwersja pliku w programie Microsoft Outlook do formeatu Adobe PDF i dołączanie go do wiadomości pocztowej ..........................................................................68 Konwersja stron internetowych z poziomu przeglądarki Internet Explorer............................. 70 Dodatkowe zadania ..............................................................................................................70 Pytania ...................................................................................................................................71 Odpowiedzi........................................................................................................................... 72 Rozdział 3m. Konwersja plików pakietu Microsoft Office (System Mac OS)........................................73 Program PDFMaker ...............................................................................................................74 Konwersja dokumentu Worda do formatu Adobe PDF ......................................................... 75 Konwersja prezentacji PowerPointa i wysyłanie jej pocztą elektroniczną................................ 79 Wskazówki dotyczące konwersji plików Excela......................................................................82 Pytania ..................................................................................................................................86 Odpowiedzi...........................................................................................................................86 Rozdział 4. Konwersja plików do formatu Adobe PDF ........................................................................87 Tworzenie plików PDF .......................................................................................................... 88 Konwersja pliku TIFF do formatu Adobe PDF.........................................................................89 Dodawanie uwagi .................................................................................................................90 Wysyłanie pliku PDF pocztą elektroniczną ............................................................................. 91 Konwersja i łączenie plików różnego typu .............................................................................92 Szukanie pliku PDF................................................................................................................102 Tworzenie plików formatu Adobe PDF przy użyciu polecenia drukowania........................... 104 Dodatkowe zadania (system Windows).............................................................................. 106 Pytania .................................................................................................................................107 Odpowiedzi..........................................................................................................................107 Rozdział 5. Definiowanie jakości wyjściowego pliku formatu Adobe PDF ...................................... 109 SPIS TREŚCI 5 Kontrolowanie jakości wyjściowego pliku formatu Adobe PDF ............................................. 110 Ustawienia formatu Adobe PDF ........................................................................................... 110 Zastosowanie domyślnych ustawień formatu Adobe PDF .................................................... 118 Kompresja i resampling ........................................................................................................120 Zastosowanie niestandardowych ustawień kompresji ..........................................................120 Zarządzanie kolorami ...........................................................................................................127 Pytania ................................................................................................................................. 131 Odpowiedzi.......................................................................................................................... 131 Rozdział 6. Tworzenie pliku PDF na podstawie stron internetowych.............................................. 133 Konwertowanie stron internetowych do formatu Adobe PDF ............................................. 134 Łączenie się z internetem..................................................................................................... 134 Określanie ustawień związanych z konwersją stron internetowych ......................................135 Tworzenie pliku formatu Adobe PDF na podstawie strony internetowej.............................. 139 Uaktualnianie skonwertowanych stron internetowych ........................................................ 144 Tworzenie pliku PDF dla ulubionych stron internetowych .................................................... 145 Konwersja stron internetowych z poziomu przeglądarki Ienternet Explorer (system Windows) ........................................................................................................... 146 Pytania ................................................................................................................................ 149 Odpowiedzi......................................................................................................................... 150 Rozdział 7. Modyfikowanie plików PDF ..............................................................................................151 Otwieranie i sprawdzanie pliku roboczego............................................................................152 Edytowanie stron ................................................................................................................ 154 Edytowanie tekstu............................................................................................................... 168 Dodawanie zakładek ............................................................................................................170 Dodawanie pliku dźwiękowego.............................................................................................171 Kopiowanie tekstu i obrazów z pliku PDF..............................................................................173 Konwersja pliku PDF do formatu pliku obrazu ......................................................................176 Pytania ................................................................................................................................. 177 Odpowiedzi..........................................................................................................................178 Rozdział 8. Cykl przeglądania dokumentu w programie Acrobat Standard.................................... 179 Proces przeglądania............................................................................................................. 180 Otwieranie pliku roboczego.................................................................................................. 181 Przetwarzanie komentarzy ................................................................................................... 181 Eksportowanie i importowanie komentarzy......................................................................... 188 Udzielanie odpowiedzi na komentarze ................................................................................ 190 Dodawanie komentarzy .......................................................................................................192 6 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik Zestawianie komentarzy ......................................................................................................197 Sprawdzanie komentarzy pod względem poprawności pisowni .......................................... 198 Drukowanie komentarzy ..................................................................................................... 199 Dodatkowe zadania — niestandardowe pieczątki ...............................................................200 Dodatkowe zadania — proces przeglądania oparty na poczcie elektronicznej.....................202 Pytania ................................................................................................................................206 Odpowiedzi.........................................................................................................................206 Rozdział 9. Tworzenie wersji online dokumentu...............................................................................207 Informacje na temat rozdziału.............................................................................................208 Przeglądanie pliku roboczego ..............................................................................................208 Definiowanie widoku początkowego ..................................................................................209 Zakładki................................................................................................................................210 Dodawanie niestandardowych zakładek .............................................................................. 211 Artykuły ...............................................................................................................................216 Zastępowanie strony ...........................................................................................................220 Redukowanie rozmiaru pliku ................................................................................................221 Pytania ................................................................................................................................ 222 Odpowiedzi......................................................................................................................... 222 Rozdział 10. Optymalizacja projektu wersji online dokumentu .........................................................223 Informacje na temat rozdziału.............................................................................................224 Zapoznanie się z elementami projektu dokumentów w wersji online...................................224 Tworzenie dokumentu w wersji online ................................................................................ 225 Optymalizacja umożliwiająca pobranie za jednym razem wszystkich elementów strony .....240 Dodawanie instalatora programu Adobe Reader ..................................................................241 Pytania ................................................................................................................................242 Odpowiedzi.........................................................................................................................242 Rozdział 11. Stosowanie podpisów i zabezpieczeń ........................................................................... 243 Zapoznanie się z właściwościami elektronicznego podpisu ..................................................244 Otwieranie pliku roboczego.................................................................................................245 Tworzenie cyfrowego identyfikatora...................................................................................246 Podpisywanie pliku zawierającego reklamę..........................................................................248 Wydawanie certyfikatu dla pliku PDF...................................................................................254 Podpisywanie certyfikowanego dokumentu........................................................................256 Zapoznanie się zabezpieczeniami ........................................................................................ 257 Zabezpieczanie plików PDF..................................................................................................258 Pytania ................................................................................................................................ 262 SPIS TREŚCI 7 Odpowiedzi......................................................................................................................... 262 Rozdział 12. Wypełnianie formularzy ..................................................................................................263 Przetwarzanie formularzy w wersji online............................................................................264 Otwieranie formularza zabezpieczonego hasłem ................................................................265 Wypełnianie formularza ......................................................................................................266 Dodawanie pola podpisu ..................................................................................................... 273 Eksportowanie danych formularza ...................................................................................... 274 Dodatkowe zadania ............................................................................................................ 276 Pytania ................................................................................................................................ 278 Odpowiedzi......................................................................................................................... 278 Rozdział 13. Przygotowywanie prezentacji.........................................................................................279 Definiowanie prezentacji .....................................................................................................280 Ustawianie wartości właściwości sekcji Full Screen okna dialogowego Preferences..............285 Dodawanie stron do prezentacji ..........................................................................................286 Pytania ................................................................................................................................288 Odpowiedzi.........................................................................................................................288 Rozdział 14. Obróbka obrazów i zdjęć ................................................................................................ 289 Eksportowanie obrazów z pliku PDF ....................................................................................290 Kopiowanie obrazów do schowka........................................................................................291 Eksportowanie, edytowanie i drukowanie obrazów............................................................. 292 Zastosowanie obrazów wykonanych przy użyciu aparatu cyfrowego .................................296 Pytania ................................................................................................................................306 Odpowiedzi.........................................................................................................................306 Rozdział 15. Korzystanie z elektronicznych książek............................................................................307 Elektroniczne książki............................................................................................................308 Uaktywnianie programu Acrobat Standard w roli czytnika elektronicznych książek.............308 Dodawanie do paska narzędzi przycisku eBooks ................................................................. 310 Uaktywnianie profilu ............................................................................................................ 311 Pobieranie pierwszej elektronicznej książki ........................................................................... 311 Zapoznanie się z uprawnieniami powiązanymi z elektroniczną książką.................................312 Czytanie elektronicznej książki..............................................................................................313 Zarządzanie elektronicznymi książkami ................................................................................315 Pytania ................................................................................................................................320 Odpowiedzi.........................................................................................................................320 8 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik Rozdział 16. Zwiększanie dostępności i elastyczności dokumentów................................................. 321 Informacje na temat rozdziału............................................................................................. 322 Elastyczność ........................................................................................................................ 322 Dostępność ......................................................................................................................... 323 Struktura ............................................................................................................................. 323 Zapoznanie się z dostępnymi dokumentami........................................................................324 Automatyczne przewijanie ..................................................................................................328 Skróty klawiaturowe............................................................................................................328 Ustawianie właściwości związanych z czytaniem na głos.....................................................330 Określenie kierunku czytania tekstu......................................................................................331 Zwiększanie dostępności plików.......................................................................................... 332 Zmiana wyglądu ekranu ......................................................................................................333 Pytania ................................................................................................................................335 Odpowiedzi.........................................................................................................................335 Uaktualnianie programu Acrobat 6.0 Standard do wersji Professional .......................337 Skorowidz .........................................................................................................................339 9 Tworzenie wersji online dokumentu Od tego rozdziału zostanie rozpoczęta realizacja procesu udostępniania w wersji online dokumentów pierwotnie przeznaczonych do wydruku. Najpierw zostanie przetworzony plik PDF, który zawiera dokumentację. W tym rozdziale zostanie zdefiniowany widok stron dokumentacji w wersji online, a także w celu zwiększenia możliwości elektronicznej publikacji zostaną zastosowane hiperłącza, do których należy zaliczyć zakładki i artykuły. 208 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik W tym rozdziale zostaną wykonane następujące zadanima: Definiowanie widoku dokumentu w wersji online. • Tworzenie niestandardowych zakładek odwołujących simę do określonych widoków • dokumentu. Tworzenie, śledzenie i edytowanie wątku artykułów. • Zastępowanie strony pliku PDF stroną innego dokumentu mPDF. • Zmniejszanie wielkości ostatecznej wersji pliku PDF. • Wykonanie zadań zawartych w tym rozdziale zajmie okmoło 45 minut. W razie potrzeby należy usunąć z dysku twardego katalog poprzedniego rozdziału i skopiować z dysku CD-ROM katalog Rozdzial09. Użytkownicy systemu Windows mogą być zmuszeni do odblokowania plików przed ich użyciem. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy zapoznać się z podrozdziałem wprowadzenia zatytułowanym „Kopiowanie plików zawartiych na dysku CD-ROM”. Informacje na temat rozdziału W niniejszym rozdziale będzie przetwarzana część dokumentacji programu Adobe Illustrator. Bez modyfikowania zawartości lub projektu oryginalnej dokumentacji zostanie utworzona jej elektro- niczna wersja umożliwiająca wydruk na żądanie. Przeglądanie pliku roboczego Najpierw zostanie otwarty plik PDF zawierający dokumentację programu Adobe Illustrator. Plik formatu Adobe PDF został stworzony na podstawie oryginalnego pliku wygenerowanego w pro- gramie Adobe FrameMaker. 1. 2. Należy uruchomić program Acrobat Standard. Z menu File trzeba wybrać pozycję Open. Po wybraniu w katalogu Rozdzial09 pliku Illus_Excerpt.pdf należy kliknąć przycisk Open, z menu File wybrać pozycję Save As i po nadaniu plikowi nazwy Illus_Excerpt1.pdf zapisać go w katalogu Rozdzial09. W celu uwolnienia jak największego obszaru ekranu domkumentacja programu Adobe Illustrator jest otwierana bez okna nawigacji. 3. W celu wyświetlenia zakładek należy kliknąć kartę pamnelu Bookmarks. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 209 Plik PDF zawiera dwa rozdziały, spis treści i indeks w takiej postaci, jak w oryginalnym pliku stworzonym w programie FrameMaker. Elementy spisu treści, odsyłacze, indeks i ruchome seg- menty tekstu znajdujące się w pliku programu FrameMaker po konwersji w pliku PDF przybierają postać zakładek, łączy i artykułów. Łącza pliku PDF mogą być automatycznie generowane na podstawie łączy poprawnie sformatowa- nych w plikach stworzonych przy użyciu aplikacji obsługujących odnośniki, takich jak: Adobe In- Design, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker i Word. Definiowanie widoku początkowego Możliwe jest zdefiniowanie widoku początkowego dokumentu PDF otwieranego przez użytkownika. W widoku można uwzględnić takie elementy, jak numer otwieranej strony, wartość powiększenia, a także zdecydować, czy zostaną wyświetlone zakładki, miniatury stron, paski narzędzi i menu. W celu określenia wyglądu otwieranego dokumentu można zmodyfikować dowolny z wymienio- nych elementów. W tym podrozdziale zostanie zdefiniowany widok początkowy całej strony, w którym automa- tycznie będą wyświetlane zakładki, dzięki czemu użytkmownik będzie mógł z nich skorzystać. 1. 2. Z menu File należy wybrać pozycję Document Properties, a następnie w lewej części okna pozycję Initial View. W celu otwarcia okna nawigacji z uaktywnionym panelmem Bookmarks w ramce Document Options z menu Show trzeba wybrać pozycję Bookmarks Panel and Page. Wybrana pozycja spowoduje też otwarcie okna dokumentu. 3. W celu wyświetlenia w danej chwili jednej strony domkumentu z menu Page layout należy wybrać pozycję Single Page. 4. Aby w oknie dokumentu wyświetlić całą stronę, z menu mMagnification trzeba wybrać pozycję Fit Page. 5. Po uaktywnieniu opcji Page number (sekcja Open to) w polu znajdującym się obok niej należy wstawić wartość 1 (pierwsza strona). 6. Aby zatwierdzić ustawienia, wystarczy kliknąć przyciskm OK. 7. Z menu File trzeba wybrać pozycję Close. W celu zapisania zmian przed zamknięciem pliku w oknie ostrzegawczym należy kliknąć przycisk Yes (system Windows) lub Save (system Mac OS). Zmiany zostaną uwzględnione po zapisaniu i zamknięcimu pliku. 8. Z menu File należy wybrać pozycję Open i otworzyć plik Illus_Excerpt1.pdf. 210 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik Po otwarciu pliku w oknie dokumentu zostanie wyświemtlona cała strona i dodatkowo zakładki. Zakładki Zakładka jest łączem reprezentowanym przez tekst wyświetlony w panelu Bookmarks. Zakładki tworzone automatycznie przez aplikacje generujące dokumenty, takie jak: Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker lub Word zazwyczaj są kojarzone z nagłówkami w tekście lub z podpisami rysunków. Zakładki mogą być też użyte do stworzenia krótkiego konspektu dokumentu lub otwarcia innych plików. Ponadto elektroniczne zakładki mogą, podobnie jak tradycyjne, identyfikować miejsce w doku- mencie, do którego chce się później powrócić. Nieco dalej w tym rozdziale zostaną stworzone nie- standardowe zakładki odwołujące się do wybranego obsmzaru na stronie dokumentu. 1. 2. Aby w panelu Bookmarks wyświetlić więcej etykiet zakładek, można przeciągnąćm prawą krawędź panelu (kursor przyjmie postać strzałki zakońcmzonej dwoma grotami). Aby wyświetlić spis treści, można wybrać narzędzie Hand ( Table of Contents. ) i kliknąć zakładkę ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 211 Warto zauważyć, że podświetlona jest ikona zakładki Table of Contents, co oznacza, że zakładka odwołuje się do aktualnie wyświetlonej mstrony dokumentu. 3. Kursor myszy należy umieścić w oknie dokumentu zawierającego spis treści i zwrócić uwagę na to, że gdy kursor znajdzie się na łączu, przyjmuje mpostać dłoni z wyprostowanym palcem wskazującym. Program Acrobat Standard automatycznie połączył elemenmty spisu treści, wygenerowanego za pomocą aplikacji Adobe FrameMaker, z nagłówkami dokummentu. 4. Aby wyświetlić zawartość indeksu, należy kliknąć pozycjęm Index znajdującą się w dolnej części spisu treści. W indeksie każdy wpis zawierajmący numer strony odwołuje się do odpowiedniego miejsca w tekście dokumentu. W zależności od używanego monitora zwiększenie wartości powiększenia może być możliwe dompiero po wybraniu narzędzia Zoom In ( ) i kliknięciu w oknie dokumentu. Po ustawieniu wystmarczającej wartości powiększenia trzeba ponownie wybrać narzędzie Hand. 5. Kursor myszy należy umieścić na liczbie 5 znajdującej się obok nagłówka Convert Anchor Point tool, tak by przyjął postać dłoni z wyprostowanym palcem mwskazującym. Aby przejść do sekcji poświęconej narzędziom Illustratora, należym kliknąć liczbę. Dodawanie niestandardowych zakładek Co prawda podstawowe zakładki i łącza w dokumentacji programu Adobe Illustrator zostały już wygenerowane, ale za pomocą narzędzi Acrobata można dodać własne zakładki i łącza. W tym podrozdziale przy użyciu różnych metod zostanie dodanych kilka nowych zakładek, które odwo- łują się do sekcji dokumentacji, dokonujących przeglądu narzędzi i prezentujących rodzinę narzę- dzi Graph. 212 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik Tworzenie nowych zakładek Zostaną utworzone trzy nowe zakładki. Pierwsza z nich będzie miała etykietę Tools, natomiast dwie pozostałe będą odwoływały się do sekcji dokumentacji programu Adobe Illustrator zawierają- cych przegląd narzędzi i prezentację rodziny narzędzi Graph. Pierwsza z zakładek nie będzie się odwoływała do części dokumentu, a będzie jedynie spełniała rolę dodatkowego elementu hierar- chii zakładek. Najpierw zostanie utworzona zakładka Tools. 1. Z menu rozwijanego Magnification należy wybrać pozycję 100 . Po kliknięciu utworzonej zakładki powiązana z nią strona zawsze będzie wyświmetlana przy użyciu ustawionej wartości powiększenia. 2. Aby żadna zakładka nie została zaznaczona, należy klikmnąć w pustym miejscu panelu Bookmarks. 3. W celu wyświetlenia menu Options należy kliknąć przycisk Options znajdujący się w górnej części panelu Bookmarks i wybrać z niego pozycję New Bookmark. W efekcie nowa zakładka pojawi się w dolnej części panelu Bookmarks. 4. Jeśli etykieta zakładki nie jest zaznaczona, powinnom się ją kliknąć. 5. Jako nazwę zakładki należy wprowadzić łańcuch Tools. W celu usunięcia zaznaczenia etykiety wystarczy kliknąć poza obszarem zakładki. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 213 W kolejnych krokach zostaną utworzone dwie pozostałme zakładki. Pierwsza z nich zostanie wygenerowana przy użyciu skrótu klawiaturowego przypismanego poleceniu New Bookmark. Wiele poleceń programu Acrobat Standard można wykonać zam pomocą skrótów klawiaturowych. Druga zakładka zostanie utworzona wraz z nadaniem jmej nazwy przez zaznaczenie fragmentu tekstu dokumentacji. 6. Aby utworzyć nową zakładkę za pomocą skrótu klawiaturmowego, należy wykonać kombinację klawiszy Ctrl+B (system Windows) lub Command+B (system Mac OS), a następnie jako nazwę dla zakładki podać łańcuch Graph tools. W celu usunięcia zaznaczenia zakładki wystarczy kliknąć poza jej obszmarem. 7. Należy kliknąć przycisk Next Page ( ) znajdujący się na pasku statusu. Należy kolejno kliknąć każdą nową zakładkę. Warto zauwmażyć, że zakładka Tools odwołuje się do strony, która w momencie definiowania zakładkmi akurat była wyświetlona w oknie dokumentu. Zakładka Graph tools również odwołuje się do tej samej strony, jeśli przemd rozpoczęciem jej tworzenia nie wyświetlono innej stmrony dokumentacji. Nieco dalej w tym rozdziale zostaną ustawione inne strony, do których modwołują się zakładki. W następnych krokach utworzona zostanie trzecia zakmładka, ale przy użyciu innej metody. Tym razem dla zakładki automatycznie zostanie okreśmlona docelowa strona. 8. Należy wybrać narzędzie Select Text zawarte na pasku narzędzi. 9. Kursor myszy mający postać litery I trzeba umieścić w oknie dokumentu i przeciągnąć w celu podświetlenia nagłówka Overview of tools widocznego w górnej części strony. Należy ustawić powiększenie o wartości 100 . Aktualna wartość powiększenia zostanie zastosowana przy definiowaniu zakładki. 10. Należy kliknąć ikonę Create New Bookmark ( Bookmarks. Nowo utworzona zakładka Overview of tools pojawi się na dole listy zakładek. Jako nazwa zakładki użyty został tekst podświetlony mw oknie dokumentu. Domyślnie nowa zakładka odwołuje się do strony, która jest aktualnime wyświetlona w oknie dokumentu. ) znajdującą się w górnej części panelu Tekst zaznaczony w oknie dokumentu… …będzie użcyty jako nazwa tworzonej zakładki Jeśli w chwili tworzenia nowej zakładki nie jest zamznaczona żadna inna, zawsze pojawi się ona na dole listy. 214 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik 11. 12. 13. Aby usunąć zaznaczenie etykiety zakładki, wystarczy kmliknąć w pustym miejscu poniżej listy zakładek. W celu przetestowania nowej zakładki trzeba kliknąć mprzycisk First Page ( przejście do początku dokumentacji. Po wybraniu narzmędzia Hand ( do strony, do której odwołuje się zakładka Overview of tools, należy ją kliknąć. ) w celu przejścia ), co spowoduje Aby zapisać wyniki pracy, z menu File wystarczy wybrać pozycję Save. Przenoszenie zakładek Przeciągając utworzoną zakładkę z łatwością można umieścić ją we właściwym miejscu panelu Bookmarks. Zanim dla dwóch wcześniej utworzonych zakładek (Graph tools i Overview of tools) zostaną ustawione nowe elementy docelowe, należy umieścić je mponiżej zakładki Tools. 1. 2. Aby usunąć zaznaczenie zakładek, wystarczy kliknąć w pmustym miejscu poniżej ich listy. W celu zaznaczenia zarówno zakładki Graph tools, jak i Overview of tools, trzeba kliknąć je przy wciśniętym klawiszu Shift. Po wykonaniu operacji należy zwolnić klawisz Shift. 3. Kursor trzeba umieścić na jednej z zaznaczonych zakłamdek, a następnie przy wciśniętym przycisku myszy przeciągnąć je w górę listy zakładek. mGdy bezpośrednio pod ikoną zakładki Tools (a nie pod etykietą) pojawi się czerwona strzałka, nmależy zwolnić przycisk myszy. Przeciąganie zakładek w górę listy… …cw celu ich zagnieżdżenia 4. Aby usunąć zaznaczenie zakładek, wystarczy kliknąć w pmustym miejscu panelu Bookmarks. 5. W celu zapisania wyników pracy z menu File należy wybrać pozycję Save. Ustawianie elementów docelowych zakładek Każdorazowo przy tworzeniu zakładki jako jej element docelowy automatycznie jest ustawiana strona, która aktualnie jest wyświetlana w oknie dokumentu. Czasami prostsze jest zdefiniowanie kilku zakładek i określenie jej elementów docelowych w późniejszym czasie (tak postąpiono w przy- padku pierwszych dwóch utworzonych zakładek). Jednak czasem prościej określić element doce- lowy zakładki w momencie jej tworzenia (tak postąpimono w przypadku trzeciej zakładki). Dla zakładek Tools i Graph tools zostaną w kolejnych krokach ustawione poprawne elementy do- celowe. Narzędzia Graph omówiono na dziewiątej stronime dokumentacji. 1. W celu zaznaczenia zakładki Graph tools wystarczy ją kliknąć. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 215 2. Aby w oknie dokumentu wyświetlić dziewiątą stronę dokmumentacji, można przeciągnąć pasek przewijania lub z menu View wybrać pozycję Go To, a następnie Page i wprowadzić wartość 9. Po wykonaniu operacji należy kliknąć przycisk OK. 3. Po wybraniu narzędzia Zoom In ( )trzeba tak przeciągnąć kursor, aby ramka zaznaczenia swoim zakresem objęła dwa wiersze narzędzi Graph. W mcelu wyświetlenia dwóch wierszy narzędzi konieczne może okazać się przewinięcie zawartości strony przy użyciu paska przewijania. 4. Z menu Options należy wybrać pozycję Set Bookmark Destination i w otwartym oknie kliknąć przycisk Yes. W celu powiększenia zawartości ramki należy użyć narzędzia Zoom In Określanie elementu docelowego zakładki W następnych krokach zakładce Tools zostanie przypisana nadrzędna w stosunku do innychm zakładek rola. 5. W celu ukrycia zagnieżdżonych zakładek zakładki Tools należy kliknąć znak minus lub trójkąt znajdujący się po jej lewej stronie. 6. Aby zaznaczyć zakładkę Tools wystarczy kliknąć ją lub jej ikonę. 7. 8. Po kliknięciu przycisku Options znajdującego się w górnej części panelu Bookmarks z menu Options trzeba wybrać pozycję Properties. Po kliknięciu zakładki Actions z menu Select Action należy wybrać pozycję Go to a page in this document, a następnie kliknąć przycisk Delete. Spowoduje to usunięcie wszelkich zdefiniowanych operacji. 216 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik 9. Należy kliknąć przycisk Close. 10. 11. W celu usunięcia zaznaczenia wszystkich zakładek w mpanelu Bookmarks wystarczy kliknąć w pustym miejscu. W celu wyświetlenia zagnieżdżonych mzakładek zakładki Tools konieczne będzie kliknięcie znaku minus lub trójkąta znajdującmego się obok niej. W celu sprawdzenia nowych zakładek trzeba posłużyć simę narzędziem Hand. Należy kliknąć zakładkę Graph tools, a następnie zakładkę Tools. Warto zauważyć, że po kliknięciu zakładki Tools nie zostanie wykonana żadna operacja. Obecnie zakładmka ta nie spełnia roli łącza, a jedynie elementu hierarchii zakładek. 12. Aby zapisać wyniki pracy, z menu File wystarczy wybrać pozycję Save. Artykuły Co prawda dokumentacja programu Adobe Illustrator została zamieniona do wersji online, ale nadal cechuje ją układ stosowany z myślą o wydruku. Ograniczenia rozmiaru ekranu mogą dość znacząco utrudnić czytanie niektórych dokumentów. Przykładowo, czytanie przy użyciu tradycyj- nych narzędzi umożliwiających przeglądanie strona po stronie dokumentów mających format kolumnowy może być szczególnie utrudnione. Artykuły programu Acrobat Standard umożliwiają przeglądanie stron dokumentu, które nie są kolejnymi jego stronami, lub dokumentu uporządkowanego z zastosowaniem kolumn. Narzędzie Article służy do tworzenia serii połączonych ze sobą prostokątów, które grupują różne części do- kumentu i umożliwiają zapoznanie się z zawartym w nich tekstem. Możliwe jest też w trakcie konwersji pliku do formatu Adobe PDF automatyczne generowanie — na podstawie układu stron pliku — wątku artykułów. W tym podrozdziale zostanie omówiony artykuł, który utworzono automatycznie. Nieco dalej w tym rozdziale pokazane zostanie tworzenie niestanmdardowego wątku artykułu. 1. 2. W celu wyświetlenia zawartości zakładki Looking at the Work Area można kliknąć znajdujący się obok niej znak minus lub trójkąt. Aby wyświetlić informacje, do których odwołuje się zakmładka Using the Welcome Screen, należy ją kliknąć. Po umieszczeniu kursora na kolumnime tekstu powinno być widoczne, że kursor identyfikujący wątek artykułu przybierze pmostać dłoni zawierającej strzałkę skierowaną w dół. W celu wyświetlenia informacji powiązanych z zakładką należy ją kliknąć Strzałka skierowana w dół identyfikuje wątek artykułcu 3. Aby uaktywnić artykuł, należy go kliknąć, a następnie w mcelu rozpoczęcia jego czytania kliknąć powtórnie. W celu wyświetlenia kolejnej częśmci wątku artykułu, trzeba kilka razy wcisnąć klawisz Enter lub Return. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 217 W trakcie czytania artykułu program Acrobat Standard będzie powiększał i pomniejszał jego aktu- alnie wyświetloną część, tak aby wypełniła cały obszamr ekranu. Ze względu na to, że wątek artykułu został utworzony automatycznie, każdy obraz znajdujący się na stronach jest traktowany jak oddzielne okno artykułu. Postać artykułu zostanie teraz zmieniona na format kolumnowy, który pozwala przeglądać go w wygomdniejszy sposób. Usuwanie artykułu Najpierw zostanie usunięty istniejący artykuł. 1. Jeśli nie jest widoczny panel Articles, w celu jego wyświetlenia z menu View należy wybrać pozycję Navigation Tabs, a następnie Articles. Aby zablokować panel Articles w oknie nawigacji, trzeba przeciągnąć go do obszaru okna. W celmu zamknięcia panelu Destinations i zobaczenia całego okna dokumentu należy kliknąć przmycisk znajdujący się na tym panelu. 2. Aby przejść do początku artykułu, wystarczy dwukrotnime kliknąć etykietę A widoczną w panelu Articles. 3. Z menu Tools należy wybrać pozycję Advanced Editing, a następnie Show Advanced Editing. Niezbędne jest także uaktywnienie narzędzia Article ( ) znajdującego się na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone pierwsze okno artykułu identyfmikowane przez etykietę 1-1. W celu zobaczenia górnej części okna artykułu konieczne możem się okazać posłużenie się paskiem przewijania lub kliknięcie przycisku Fit Page ( ). 218 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik 4. Należy wybrać narzędzie Hand ( ). 5. Po zaznaczeniu ikony artykułu zawierającej literę A należy ją przeciągnąć do kosza znajdującego się w górnej części panelu. 6. W celu usunięcia artykułu wystarczy w oknie ostrzegmawczym kliknąć przycisk OK. Tworzenie artykułu W ten sposób zostało usunięte okno automatycznie wygenerowanego artykułu. W tym punkcie zostanie on zastąpiony przez własny wątek artykułu modwołujący się do kolumn tekstu. 1. 2. Aby wyświetlić całą stronę, można kliknąć przycisk Fit Page ( ). Po wybraniu narzędzia Article ( zaznaczenia swoim zakresem obejmował lewą kolumnę tmekstu. Przy pierwszym użyciu narzędzia Article w oknie dokumentu kursor myszy przyjmie postać krzmyżyka. Wokół zaznaczonego tekstu pojawi się okno artykułu, a kursor będzie miał postać ikony ) należy kursor myszy tak przeciągnąć, aby obszar . Etykieta 1-1 widoczna w górnej części okna artykułu wskazuje, że jmest to pierwsze okno pierwszego artykułu zawartego w pliku. Aby rozbudować wmątek, w następnych krokach zostanie dodane kolejne okno artykułu. 3. Po umieszczeniu kursora w górnej części prawej kolumnmy tekstu należy tak przeciągnąć kursor myszy, aby obszar zaznaczenia swoim zakresem mobejmował całą kolumnę. Wokół zaznaczonego tekstu pojawi się okno artykułu mmające etykietę 1-2. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 219 4. W celu przejścia do następnej strony trzeba kliknąć mprzycisk Next Page ( wybrać pozycję Go To, a następnie Next Page. ) lub z menu View Na drugiej stronie w jej górnej części będą widoczne dmwie kolumny tekstu. Z kolei w dolnej części strony pojawi się ilustracja nachodząca na ombie kolumny tekstu. 5. Przeciągając kursor myszy należy obszarem zaznaczeniam objąć kolejno lewą kolumnę tekstu, prawą kolumnę i na końcu ilustrację. 6. W celu zakończenia tworzenia wątku artykułu wystarcmzy wcisnąć klawisz Enter i Return lub kliknąć pozycję End Article znajdującą się w dolnej części okna dokumentu. Zostanie otwarte okno dialogowe Article Properties. W celu wyświetlenia okna dialogowego Article Properties można też zaznaczyć artykuł w panelu Articles i z menu Options wybrać pozycję Proiperties. 7. Należy wykonać następujące operacje: W polu Title wprowadzić łańcuch Work Area i wcisnąć klawisz Tab. Łańcuch pojawi się • w panelu Articles. W polu Subject wprowadzić łańcuch Adobe Illustrator Book. • Pola Author i Keywords pozostawić puste i kliknąć przycisk OK. • 8. Aby zapisać wyniki pracy, z menu File należy wybrać pozycję Save. Czytanie artykułu W tym punkcie przedstawiono różne metody przeglądaniam artykułu. 1. Należy wybrać narzędzie Hand ( ). 220 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik 2. W panelu Articles trzeba dwukrotnie kliknąć artykuł Work Area. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość pierwszego mutworzonego okna artykułu. Wartość powiększenia okien artykułu jest określana mza pomocą właściwości Max Fit Visible Zoom (ramka Magnification) znajdującej się w oknie dialogowym Page Display Preferences. 3. Po obszarze artykułu można się przemieszczać korzystamjąc z następujących metod: Aby przejść do następnego okna artykułu, należy wcisnąć mklawisz Enter lub Return. • Chcąc przejść do poprzedniego okna artykułu, trzeba wcmisnąć klawisz Enter lub Return • przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. W celu przejścia do początku artykułu przy wciśniętmym klawiszu Ctrl (system Windows) • lub Option (system Mac OS) należy kliknąć w oknie artykułu. 4. Aby przejść na koniec artykułu, wystarczy kliknąć w okmnie dokumentu przy wciśniętych klawiszach Shift i Ctrl (system Windows) lub Shift i Option (system Mac OS). 5. W celu zapisania wyników pracy z menu File należy wybrać pozycję Save. Zastępowanie strony Czasem może zaistnieć konieczność zastąpienia całej strony pliku PDF stroną innego dokumentu PDF. Jeśli na przykład komuś zależy na zmianie układu lub projektu strony pliku PDF, może otworzyć źródłową stronę w aplikacji, w której ją stworzono, a następnie, po dokonaniu zmian, skonwertować ją do formatu Adobe PDF i zastąpić nią starszą stronę dokumentu PDF. Po zastą- pieniu starej strony nową, zmianie ulegnie jedynie tekst i grafika. Operacja zastępowania nie ma wpływu na wszelkie elementy interaktywne zawarte nam starej stronie, takie jak zakładki i łącza. Zwykła strona tytułowa aktualnie rozpoczynająca dokument PDF jest pierwszą stroną dokumen- tacji w wersji przeznaczonej do wydruku. Aby dokument PDF przypominał prawdziwą dokumen- tację, jego strona tytułowa zostanie zastąpiona stroną zawierającą kolorową ilustrację, której użyto przy tworzeniu okładki dokumentacji w wersji przeznmaczonej do wydruku. 1. 2. Aby zamknąć okno nawigacji, wystarczy kliknąć kartę panmelu Articles. W celu wyświetlenia aktualnej strony tytułowej nalemży kliknąć przycisk First Page ( konieczności przycisk Fit Page ( ). ) i w razie 3. Z menu Document trzeba wybrać pozycję Pages, a następnie Replace. 4. Po wybraniu w katalogu Rozdzial09 pliku Cover.pdf należy kliknąć przycisk Select. 5. W oknie dialogowym Replace Pages niezbędne jest sprawdzenie, czy strona I jest zastępowana stroną 1, a następnie kliknięcie przycisków OK i Yes. Okładka z nową ilustracją będzie stroną I dokumentu. ROZDZIAŁ 9. Tworzenie wersji online dokumentu 221 6. W celu zapisania pliku Illus_Excerpt1.pdf z menu File należy wybrać pozycję Save. Plik trzeba pozostawić otwarty. 7. Po ukończeniu prac nad plikiem w celu przygotowania go do udostępnienia w trybie online zostanie zredukowany jego rozmiar. Redukowanie rozmiaru pliku Najpierw zostanie sprawdzona wielkość pliku. 1. 2. Po zminimalizowaniu okna Acrobata w systemie Windows mnależy w programie Eksplorator Windows otworzyć katalog Rozdzial09 i sprawdzić rozmiar pliku Illus_Excerpt1.pdf. W systemie Mac OS przy użyciu programu Finder trzeba otworzyć katalog Rozdzial09 i korzystając z narzędzia List View zweryfikować wielkość pliku Illus_Excerpt1.pdf. Wielkość pliku w przybliżeniu wynosi 1,8 MB. W zależnościm od stosowanego systemu rozmiar pliku może się nieznacznie różnić. Po zmaksymalizowaniu okna programu Acrobat Standard z mmenu File należy wybrać pozycję Reduce File Size. 3. Konieczne jest wskazanie wersji Acrobata, z którą plikm będzie kompatybilny. W tym przypadku z menu Compatible with wybrano pozycję Acrobat 5.0 and later. Po wykonaniu operacji wystarczy kliknąć przycisk OK. Przy określaniu kompatybilności pliku należy pamiętaćm o tym, że im nowsza wersja Acrobata zostanie wybrana, tym mniejszy uzyska się plmik. Decydując się na kompatybilność z programem Acrobat 6.0, powinno się mieć pewność, że przymszli użytkownicy faktycznie korzystają z tej wersji aplikacji. 222 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podręcznik 4. Zmodyfikowany plik musi zostać zapisany pod inną nazmwą. W tym przypadku plik został zapisany w tym samym katalogu pod nazwą SmallerIllus_Excerpt1.pdf. W celu ukończenia operacji wystarczy kliknąć przycisk Save. Dobrym pomysłem jest zapisanie pliku pod inną nazwąm, tak aby nie nadpisać oryginalnego pliku. Acrobat automatycznie optymalizuje plik PDF. Proces temn może potrwać około minuty. Wszelkie nieprawidłowości są wyświetlane w oknie Conversion Warnings. Aby zamknąć okno, wystarczy kliknąć przycisk Close. 5. Za pomocą metody omówionej w kroku 1. należy sprawdzićm rozmiar pliku SmallerIllus_Excerpt1.pdf. Wielkość pliku w przybliżeniu wynosi 1,6 MB. I tym razem w zależności od stosowanego systemu rozmiar pliku może się nieznacznie różnić. Z menu File należy wybrać pozycję Close, a następnie zamknąć plik i Acrobata. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tworzenia własnych dokumentów w wersji online należy zajrzeć do rozdziału 10. „Optymalizacja projektmu wersji online dokumentu”. Pytania 1. Gdzie są określane ustawienia widoku początkowego demcydujące o sposobie otwierania pliku PDF? 2. W jaki sposób utworzyć nową zakładkę? 3. Gdzie w trakcie czytania artykułu wyświetlonego na emkranie można zmienić wartość powiększenia widoku? Odpowiedzi 1. 2. Ustawienia widoku początkowego są określane w zakładmce Initial View okna dialogowego Document Properties. W celu otwarcia okna dialogowego z menu File należy wybrać pozycję Document Properties, a następnie w lewej części okna kliknąć pozycję Initial View. Najpierw trzeba zastanowić się nad przeznaczeniem twomrzonej zakładki. Jeśli w panelu Bookmarks nie jest zaznaczona żadna zakładka, nowe zakładki zmostaną umieszczone na dole panelu. Jeśli istniejąca zakładka jest zaznaczona, nmowa zakładka względem niej stanie się podrzędną. Należy wykonać jedną z następujących operacji: Kliknąć przycisk Create New Bookmark znajdujący się w górnej części panelu Bookmarks. • Z menu Options panelu Bookmarks wybrać pozycję New Bookmark. • Wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+B (system Windows) lub Command+B (system Mac OS). • 3. Wartość powiększenia widoku okien artykułów może być zmmieniona w sekcji Page Display okna dialogowego Preferences. Z menu Edit (system Windows) lub Acrobat (system Mac OS) należy wybrać pozycję Preferences, a następnie w lewej części okna kliknąć pozycję Page Display. Po ustawieniu dla opcji Max Fit Visible Zoom żądanej wartości, chcąc zatwierdzić dokonane zmiany, należy kliknąć przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: