Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 005140 22958164 na godz. na dobę w sumie
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2187-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> acrobat
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Poznaj nowe możliwości programu
i twórz doskonale prezentujące się dokumenty

Dzięki programowi Adobe Acrobat 9/9 PL możesz tworzyć doskonale prezentujące się pliki PDF i łączyć je w portfolia, a nawet dodawać do nich elementy multimedialne. Wszystkie Twoje pliki będą stuprocentowo bezpieczne, ponieważ ta aplikacja umożliwia wykorzystywanie haseł oraz trwałe usuwanie poufnych informacji. Program pozwala także na sprawną pracę w grupie, współpracę przy tworzeniu dokumentu, komentowanie, recenzowanie i zatwierdzanie publikacji, a także wyjątkowo proste tworzenie formularzy, które każdy użytkownik może wypełnić i zapisać.

Książka 'Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podręcznik' zawiera piętnaście lekcji z ćwiczeniami i umożliwia naukę w takim tempie, które najbardziej Ci odpowiada. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się korzystać z zaawansowanych funkcji programu. Poznasz także wiele profesjonalnych zagadnień, które można zastosować w opracowaniach dokumentów inżynierskich lub prawnych. Jeśli jednak nie znasz jeszcze programu Acrobat, możesz zacząć naukę od podstaw i dokładnie zapoznać się z elementami, narzędziami i funkcjami programu, takimi jak wyodrębnianie zawartości plików, recenzowanie i komentowanie z użyciem uproszczonych przepływów oraz zabezpieczanie plików PDF.

Skorzystaj z wiedzy doświadczonych instruktorów firmy Adobe i twórz profesjonalne, eleganckie dokumenty!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Maria Chaniewska ISBN: 978-83-246-2187-3 Tytu³ orygina³u: Adobe Acrobat 9 Classroom in a Book Format: 170230, stron: 368 Poznaj nowe mo¿liwoœci programu i twórz doskonale prezentuj¹ce siê dokumenty • Jak tworzyæ pliki PDF i zarz¹dzaæ nimi? • Jak pracowaæ z obiektami 3D w plikach PDF? • Jak optymalnie wykorzystaæ wszystkie funkcje programu? Dziêki programowi Adobe Acrobat 9/9 PL mo¿esz tworzyæ doskonale prezentuj¹ce siê pliki PDF i ³¹czyæ je w portfolia, a nawet dodawaæ do nich elementy multimedialne. Wszystkie Twoje pliki bêd¹ stuprocentowo bezpieczne, poniewa¿ ta aplikacja umo¿liwia wykorzystywanie hase³ oraz trwa³e usuwanie poufnych informacji. Program pozwala tak¿e na sprawn¹ pracê w grupie, wspó³pracê przy tworzeniu dokumentu, komentowanie, recenzowanie i zatwierdzanie publikacji, a tak¿e wyj¹tkowo proste tworzenie formularzy, które ka¿dy u¿ytkownik mo¿e wype³niæ i zapisaæ. Ksi¹¿ka „Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrêcznik” zawiera piêtnaœcie lekcji z æwiczeniami i umo¿liwia naukê w takim tempie, które najbardziej Ci odpowiada. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê korzystaæ z zaawansowanych funkcji programu. Poznasz tak¿e wiele profesjonalnych zagadnieñ, które mo¿na zastosowaæ w opracowaniach dokumentów in¿ynierskich lub prawnych. Jeœli jednak nie znasz jeszcze programu Acrobat, mo¿esz zacz¹æ naukê od podstaw i dok³adnie zapoznaæ siê z elementami, narzêdziami i funkcjami programu, takimi jak wyodrêbnianie zawartoœci plików, recenzowanie i komentowanie z u¿yciem uproszczonych przep³ywów oraz zabezpieczanie plików PDF. • Praca z plikami PDF • Tworzenie dokumentu PDF z plików Microsoft Office • £¹czenie plików w portfolia PDF • Wype³nianie formularzy PDF • Udoskonalanie i edycja dokumentów PDF • Dodawanie plików multimedialnych • Dodawanie podpisów i zabezpieczeñ • U¿ywanie programu Acrobat w cyklu recenzowania • Korzystanie z funkcji prawniczych, in¿ynierskich i technicznych • Praca z obiektami 3D i w plikach PDF Skorzystaj z wiedzy doœwiadczonych instruktorów firmy Adobe i twórz profesjonalne, eleganckie dokumenty! SpiS treśCi WStęp Oficjalny podręcznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Acrobat Pro, Acrobat Pro Extended i Acrobat Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Wymagania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Instalowanie Adobe Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Uruchamianie Adobe Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Kopiowanie plików z płyty dołączonej do książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Dodatkowe zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Certyfikaty firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 1 ZapoZnanie Z programem aDobe aCrobat 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Adobe Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Adobe PDF w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Pierwszy rzut oka na obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Wyświetlanie prezentacji PDF w trybie pełnoekranowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Projektowanie dokumentów do wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Korzystanie z pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 2 rZut oka na obSZar roboCZy Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Otwieranie pliku PDF w obszarze roboczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Praca z narzędziami i paskami narzędzi programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Praca z przyciskami zadań programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Praca z panelem nawigacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Korzystanie z narzędzia Organizer (Organizator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 4 SPIS TREŚCI Acrobat 9 Book.indb 4 2009-06-29 20:34:08 3 tWorZenie pLikóW aDobe pDF Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Tworzenie plików Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Korzystanie z polecenia Create PDF (Utwórz PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Przeciąganie i upuszczanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Konwertowanie i łączenie różnych typów plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Stosowanie polecenia Print (Drukuj) do tworzenia plików Adobe PDF . . . . . . .65 Predefiniowane ustawienia Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Redukcja rozmiaru pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Kompresja i ponowne próbkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Wstawianie plików multimedialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Skanowanie dokumentu papierowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Konwersja wiadomości e-mail do PDF (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Konwersja stron internetowych na Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Własne badania: Tworzenie plików Adobe PDF z menu kontekstowego (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 4 tWorZenie Dokumentu aDobe pDF Z pLikóW miCroSoFt oFFiCe (WinDoWS) Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 PDFMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Konwersja plików Microsoft Word na format Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Wstawianie treści 3D do prezentacji PowerPoint (Acrobat Pro Extended) . . . .93 Konwersja dokumentów Excel i zaczynanie recenzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Konwertowanie stron internetowych z programu Internet Explorer . . . . . . . 103 Własne badania: Eksport tabel z plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Własne badania: Konwersja i łączenie wielu plików Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 łąCZenie pLikóW W portFoLio pDF Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tworzenie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Dostosowywanie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Acrobat 9 Book.indb 5 2009-06-29 20:34:08 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 5 Udostępnianie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zabezpieczanie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przeszukiwanie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6 CZytanie pLikóW pDF i praCa Z nimi Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Zmienianie widoku początkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Wyświetlanie na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Czytanie dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Przeszukiwanie dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Drukowanie dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wypełnianie formularzy PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Elastyczność, dostępność i struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Rzut oka na dostępne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Nadawanie plikom elastyczności i dostępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Dodawanie znaczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Dodawanie tekstu zastępczego (Alt Text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Korzystanie z funkcji dostępności programu Acrobat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 7 uDoSkonaLanie i eDyCja DokumentóW pDF Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Rzut oka na plik roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Przesuwanie stron za pomocą miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Edycja stron Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Edycja łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Wstawianie pliku PDF do innego pliku PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Praca z zakładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Usuwanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Ponowne numerowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Edycja i wyodrębnianie tekstu oraz obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Edycja obrazów za pomocą narzędzia TouchUp Object (Narzędzie Korygowanie obiektu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Konwersja stron PDF do plików w formacie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 6 SPIS TREŚCI Acrobat 9 Book.indb 6 2009-06-29 20:34:09 8 DoDaWanie poDpiSóW i ZabeZpieCZeń Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Podpisy cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Tworzenie cyfrowych podpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rzut oka na parametry zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Dodawanie zabezpieczeń do plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Dodawanie haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Certyfikowanie plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Podpisywanie certyfikowanych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Własne badania: Używanie bezpiecznych kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 9 korZyStanie Z programu aCrobat W CykLu reCenZoWania Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Proces recenzowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Dodawanie komentarzy do dokumentu PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Narzędzia komentowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Praca z komentarzami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Inicjalizowanie recenzji udostępnianej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Własne badania: Inicjalizowanie współpracy na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 10 praCa Z FormuLarZami W programie aCrobat Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Konwertowanie plików PDF na interaktywne formularze PDF . . . . . . . . . . . . . 232 Dodawanie pól formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Dystrybucja formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Zbieranie danych formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Praca z danymi formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Własne badania: Obliczanie i sprawdzanie pól numerycznych . . . . . . . . . . . . . 246 Acrobat 9 Book.indb 7 2009-06-29 20:34:09 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 7 11 tWorZenie preZentaCji muLtimeDiaLnyCh Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dodawanie pliku wideo do pliku PDF (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . . . 252 Dodawanie animacji Flasha (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Przypisywanie pliku plakatu dla wideo lub animacji (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Tworzenie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 12 korZyStanie Z FunkCji praWniCZyCh Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Numerowanie Batesa i redakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Stosowanie numerowania Batesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Definiowanie numerowania Batesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Edycja numerowania Batesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Stosowanie redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Zmiana preferencji dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Określanie właściwości narzędzia Redaction (Redakcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Przeszukiwanie tekstu w celu redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Tworzenie portfolio PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 13 korZyStanie Z FunkCji inżynierSkiCh i teChniCZnyCh Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Praca z warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Korzystanie z panoramy i powiększenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Korzystanie z narzędzi pomiaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Korzystanie z Narzędzia Lupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Konwersja pliku rysunku na format PDF (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . .291 Trwałe usuwanie tekstu z dokumentów PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Korzystanie z funkcji map PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Rejestracja geograficzna (Acrobat Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 8 SPIS TREŚCI Acrobat 9 Book.indb 8 2009-06-29 20:34:09 14 WykorZyStyWanie programu aCrobat Do proFeSjonaLnego Druku Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tworzenie plików PDF dla druku i drukarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Inspekcja wstępna plików (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Praca z przezroczystością (Acrobat Pro i Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Konfigurowanie zarządzania kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Podgląd zadania wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Zaawansowana kontrola wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 15 praCa Z obiektami 3D W pLikaCh pDF Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Acrobat Pro Extended i Adobe 3D Reviewer (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Praca z treścią 3D w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Recenzowanie i komentowanie modeli 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Konwersja plików projektowych 3D na format PDF (Acrobat Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Używanie plików 3D PDF podczas prac produkcyjnych (Acrobat Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Korzystanie z modelu 3D w publikacjach technicznych (Acrobat Pro Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Acrobat 9 Book.indb 9 2009-06-29 20:34:10 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 9 4 tWorZenie Dokumentu aDobe pDF Z pLikóW miCroSoFt oFFiCe (WinDoWS) Wprowadzenie Podczas tej lekcji: • przekonwertujesz plik Microsoft Word na format Adobe PDF, • przekonwertujesz nagłówki i style programu Word na zakładki PDF, a komentarze programu Word na notatki PDF, • zmienisz ustawienia konwersji Adobe PDF, • wstawisz model 3D do pliku PowerPoint, • przekonwertujesz plik Microsoft Excel i wyślesz go do recenzji. Lekcja zajmie około 60 minut. Skopiuj katalog Lesson04 na swój dysk twardy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. 84 Acrobat 9 Book.indb 84 2009-06-29 20:34:41 Acrobat 9 Book.indb 85 85 2009-06-29 20:34:41 Lekcja jest przeznaczona dla użytkowników Windows posiadających aplikacje Microsoft Office, takie jak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel, zainstalowane na swoich komputerach. Do jej przeprowadzenia potrzebujesz jednej lub kilku takich aplikacji zainstalowanych w swoim systemie. Jeżeli ich nie używasz, powi- nieneś tę lekcję pominąć. Odwiedź witrynę Adobe (www.adobe.com), aby sprawdzić, które wersje Microsoft Office są obsługiwane. Założyliśmy, że korzystasz z Microsoft Office 2007. Więcej informacji na temat konwersji plików programu Outlook na format PDF znaj- dziesz w lekcji 3. pDFmaker PDFMaker, który jest instalowany automatycznie razem z programem Acrobat, służy do tworzenia plików Adobe PDF z aplikacji firmy Microsoft. W aplikacjach Microsoft Office 2007, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Access, opcje tworzenia plików PDF są dostępne ze wstążki Acrobat. We wcześniejszych wersjach pakietu Office przyciski Convert To Adobe PDF (Konwertuj na Adobe PDF) i menu Adobe PDF są dodawane automatycznie do pasków narzędzi i menu aplikacji firmy Microsoft. Menu i przyci- ski Adobe PDF służą do kontroli ustawień używanych podczas konwersji do Adobe PDF, wysyłania pliku PDF pocztą elektroniczną i rozpoczęcia procesu recenzowania za pomocą e-maili bez opuszczania aplikacji Microsoft. Program Acrobat 9 może także dołączyć do dokumentu PDF plik źródłowy. Pliki PDF tworzone z aplikacji Microsoft Office za pomocą programu Acrobat 9 mają większą dokładność niż przedtem, a konwersja jest znacznie szybsza. Pliki PDF są często znacznie mniejsze od plików źródłowych. (Wyjątkiem mogą być złożone pliki programu Excel). Możesz także utworzyć pliki zgodne z PDF/A z dowolnych plików Office. (Zauważ jednak, że PDFMaker nie obsługuje standardu PDF/A dla programu Microsoft Publisher). Jeżeli w aplikacjach Office 2007 nie widać wstążki Acrobat, z okna dialogowego Options (Opcje) wybierz Add-Ins (Dodatki) i kliknij Acrobat PDFMaker Office COM Addin. W aplikacjach Office 2003 i starszych wybierz Help/About Microsoft „nazwa aplikacji” (Pomoc/Microsoft „nazwa aplikacji” - informacje). W oknie dialogowym kliknij Disabled Items (Elementy wyłączone). Wskaż na liście Adobe PDF i kliknij Enable (Włącz). Później zamknij i ponownie uruchom swoją aplikację firmy Microsoft. 86 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 86 2009-06-29 20:34:42 Acrobat w programach Word, PowerPoint i Excel instaluje te same przyciski i polece- nia. W interfejsie Acrobat/Microsoft Office istnieją jednak pewne różnice specyficzne dla aplikacji. Pomimo tych specyficznych różnic, powinieneś ukończyć wszystkie części tej lekcji nawet wtedy, gdy posiadasz tylko jedną aplikację Microsoft Office, np. Word, zainstalowaną w swoim systemie. Po prostu wykonuj kroki z każdej sekcji, pomijając etapy specyficzne dla aplikacji, i użyj pliku lekcji dla aplikacji Microsoft Office, którą posiadasz. konwersja plików microsoft Word na format adobe pDF Word jest popularnym programem autorskim, który pozwala na łatwe tworzenie różnych typów dokumentów. Bardzo często użytkownicy programu Word stosują style do oznaczania nagłówków i tworzą łącza, aby ich dokumenty były bardziej użyteczne. W procesie recenzowania użytkownicy mogą także dodawać komentarze. Podczas tworzenia dokumentu Adobe PDF z dokumentu Word możesz przekonwertować style i nagłówki programu Word na zakładki programu Acrobat, a komentarze na notatki programu Acrobat. Hiperłącza w dokumencie Word są zachowane. Plik Adobe PDF przypomina dokument programu Word i zachowuje tę samą funkcjonalność, ale będzie dostępny dla czytelników na wszystkich platformach, bez względu na to, czy mają aplikację Word. (Pliki PDF tworzone z dokumentów programu Word są oznaczone, co czyni łatwym zmianę przeznaczenia treści i zwiększa jej dostępność). plik microsoft Word Najpierw przyjrzyjmy się plikowi programu Word, który przekonwertowaliśmy na for- mat Adobe PDF. 1 Uruchom Microsoft Word. 2 Z menu przycisku Office wybierz Open (Otwórz). Wskaż plik Feedback.doc znajdujący się w katalogu Lesson04 i kliknij Open (Otwórz). Z menu przycisku Office wybierz Save As (Zapisz jako), zmień nazwę pliku na file Feedback1.doc i zapisz go w katalogu Lesson04.  Uwaga: Narzędzie PDFMaker w wersji Acrobat Pro Extended za- wiera opcję do za- gnieżdżania w pli- kach Microsoft Word wielu typów plików multimedialnych. Pliki są konwerto- wane na format FLV. Po konwersji doku- mentu na format PDF dokument PDF zawiera odtwarzalny plik FLV. Acrobat 9 Book.indb 87 2009-06-29 20:34:42 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 87 3 Umieść kursor myszy nad nagłówkiem Feedback w otwartym dokumencie i kliknij, aby wprowadzić punkt wstawiania. Zauważ, że stylem programu Word jest Title (Tytuł). (Style są zlokalizowane na zakładce Home (Narzędzia główne). Wykorzystasz tę informację do konwersji stylu programu Word na zakładkę w pliku Adobe PDF. Zauważ, że do dokumentu programu Word został dodany komentarz. W następnej części sprawdzimy, czy ten komentarz zostanie przekonwertowany do komentarza programu Acrobat w dokumencie PDF. konwertowanie nagłówków i stylów programu Word do zakładek pDF Jeżeli dokument programu Word zawiera nagłówki i style, które chcesz konwertować do zakładek w pliku Adobe PDF, musisz zidentyfikować te nagłówki i style w oknie dialogowym Acrobat PDFMaker. (Style programu Word od Heading 1 (Nagłówek 1) do Heading 9 (Nagłówek 9) są konwertowane automatycznie). Ponieważ ten doku- ment nie jest sformatowany przy użyciu stylów nagłówków od 1. do 9., będziesz musiał upewnić się, że wykorzystany styl jest konwertowany do połączonej zakładki podczas tworzenia pliku Adobe PDF. 1 W aplikacji Word 2007 kliknij Preferences (Preferencje) ( ) na wstążce Acrobat. We wcześniejszych wersjach tego programu na pasku menu Word wybierz Adobe PDF/Change Conversion Settings (Adobe PDF/Zmień ustawienia konwersji), aby otworzyć okno dialogowe Acrobat PDFMaker. 88 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 88 2009-06-29 20:34:43 Okno dialogowe Acrobat PDFMaker jest miejscem definiowania ustawień, które kontrolują konwersję plików aplikacji Microsoft na format Adobe PDF. Karty dostępne w tym oknie dialogowym różnią się, w zależności od używanej aplikacji Microsoft Office. Ponieważ tu korzystasz z programu Microsoft Word, w oknie dialogowym Acrobat PDFMaker dostępne są karty Word i Bookmarks (Zakładki). Później podczas tej lekcji otworzysz okno dialogowe Acrobat PDFMaker z programów PowerPoint i Excel i zobaczysz w nim inne karty. Jeżeli korzystasz z wersji Acrobat Pro Extended1, okno dialogowe PDFMaker ma nową kartę — Video (wideo) — gdzie określasz opcje lub pliki multimedialne, które są kon- wertowane do formatu FLV i wstawiane do plików Word lub PowerPoint. 2 Kliknij kartę Bookmarks (Zakładki). Karta jest miejscem, gdzie wyznaczasz, które nagłówki i style programu Word są kon- wertowane na zakładki Adobe PDF. 3 Przewiń w dół listę zakładek i stylów, aż zobaczysz styl Title (Tytuł). 4 Przesuń kursor myszy nad pusty kwadrat w kolumnie Bookmark (Zakładka) odpowiadający stylowi Title (Tytuł) i kliknij puste pole wyboru. Pojawi się X, co wskazuje, że dla tego stylu została utworzona zakładka. Zauważ, że poziom jest automatycznie określony jako 1. Jest to hierarchiczny poziom zakładki PDF. (Gdybyś miał drugi poziom nagłówków, nadałbyś mu numer 2). 5 Przewiń listę i usuń zaznaczenie z wszystkich innych wybranych stylów. Dowolne ustawienia wykonywane na karcie Bookmarks (Zakładki) dotyczą tylko kon- wersji dokumentów programu Word. konwersja komentarzy programu Word na notatki pDF Podczas konwersji dokumentu na format Adobe PDF nie musisz tracić żadnych komentarzy, które dodałeś do dokumentu w programie Word. Komentarze w doku- mencie aplikacji Word są konwertowane na notatki w dokumencie Adobe PDF. 1 Kliknij kartę Word w oknie dialogowym Acrobat PDFMaker i zaznacz opcję Convert Displayed Comments To Notes In Adobe PDF (Konwertuj wyświetlone komentarze do uwag w pliku Adobe PDF). W panelu Comments (Komentarze) zobaczysz jeden komentarz, który ma być zawarty. Upewnij się, że pole w kolumnie Include (Dołącz) jest zaznaczone. 1 Adobe Acrobat Pro Extended nie posiada polskiej wersji językowej — przyp. red. Acrobat 9 Book.indb 89 2009-06-29 20:34:43 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 89 2 W celu zmiany koloru notatki w dokumencie Adobe PDF klikaj wielokrotnie kolumnę Color (Kolor), aby cyklicznie przejść przez dostępne do wybrania kolory. Wybraliśmy niebieski. 3 Aby automatycznie otworzyć notatki w dokumencie PDF, kliknij pole w kolumnie Notes Open (Otwieranie uwag). Jeżeli zechcesz, możesz później zamknąć notatkę w dokumencie PDF. Dowolne ustawienia, jakich dokonasz na karcie Word, dotyczą tylko konwersji doku- mentów tego programu. 4 Kliknij kartę Settings (Ustawienia). rzut oka na ustawienia konwersji 1 W oknie dialogowym Acrobat PDFMaker kliknij strzałkę obok menu Conversion Settings (Ustawienia konwersji). W menu tym wymieniono predefiniowane ustawienia konwersji używane do tworzenia plików Adobe PDF. Dla większości użytkowników programu Acrobat te predefinio- wane ustawienia (ang. presets) są zwykle wystarczające. Jeżeli chcesz dostosowywać ustawienia konwersji, możesz użyć przycisku Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) w celu uzyskania dostępu do okna dialogowego Adobe PDF Settings (Ustawienia Adobe PDF). Dowolne, utworzone przez Ciebie dosto- sowane ustawienia będą także wymienione w menu Default Settings (Standardowy). Gdy chcesz zobaczyć wyjaśnienia ustawień domyślnej konwersji, wybierz nazwę usta- wienia konwersji w menu Default Settings (Standardowy). Opis jest wyświetlony obok ikony informacyjnej. Użyj strzałek przewijania w górę i w dół, aby przejść przez tekst, jeżeli opis przekracza dwie linie. 2 Po zakończeniu wyświetlania dostępnych ustawień z menu rozwijanego Conversion Settings (Ustawienia konwersji) wybierz Standard (Standardowy). 3 Upewnij się, że wybrana jest opcja View Adobe PDF Result (Zobacz wynik Adobe PDF). Wtedy Acrobat uruchamia się automatycznie natychmiast po zakończeniu konwersji i wyświetlany jest plik Adobe PDF, który utworzyłeś. 90 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 90 2009-06-29 20:34:43 4 Upewnij się, że opcja Enable Accessibility And Reflow With Tagged Adobe PDF (Włącz dostępność i ponowne przelewa- nie w oznakowanym pliku Adobe PDF) jest włączona (zazna- czona). Tworzenie oznaczonych plików PDF sprawia, że pliki są bardziej dostępne. Więcej informacji na temat dostępności plików PDF znajduje się w lekcji 6. Jeżeli do pliku PDF chcesz dołączyć plik źródłowy, zaznacz w tym oknie dialogowym opcję Attach Source File (Dołącz plik źródłowy). 5 Kliknij OK, aby zastosować swoje ustawienia. Teraz, gdy zdefiniowałeś ustawienia do stosowania podczas konwersji, jesteś gotowy do przeprowadzenia konwersji swojego pliku programu Word na format Adobe PDF. Najpierw jednak zapisz ten dokument. 6 Wybierz Save As/Word Document (Zapisz jako/Dokument programu Word) z menu przycisku Office, aby zapisać swoją pracę w katalogu Lesson04. konwersja pliku Word 1 W aplikacji Microsoft Office 2007 Word kliknij przycisk Create PDF (Utwórz plik ) na wstążce Acrobat. Dla wcześniejszych wersji kliknij przycisk Convert ) na pasku narzędzi programu Word. PDF) ( To Adobe PDF (Konwertuj na Adobe PDF) ( 2 W oknie dialogowym Save Adobe PDF As (Zapisz plik Adobe PDF jako) nazwij i zapisz swój plik. Nazwaliśmy plik Feedback1.pdf i kliknęliśmy Save (Zapisz), aby zapisać go w katalogu Lesson04. Twój plik został przekonwertowany do formatu Adobe PDF. Stan konwersji jest poka- zany w oknie komunikatu Acrobat PDFMaker.  Uwaga: Adobe PDFMaker będzie ko- rzystał z tych usta- wień konwersji pod- czas konwertowa- nia dokumentów programu Word do czasu ich zmiany. Acrobat 9 Book.indb 91 2009-06-29 20:34:44 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 91 3 Acrobat automatycznie wyświetla przekonwertowany plik. Zauważ, że komentarz programu Word został przekonwertowany do otwartej notatki Adobe PDF. Być może musisz przewinąć w dół, żeby zobaczyć tę notatkę.  Wskazówka: Program Acrobat 9 pozwala na edycję nagłówków i stopek w plikach PDF two- rzonych z plików Office 2007. 4 Po przeczytaniu notatki kliknij jej przycisk zamykający. 5 Kliknij przycisk Bookmarks (Zakładki) ) w panelu nawigacyjnym i zauważ, ( że zakładka została utworzona automatycznie. Gdy w programie Acrobat 9 klikniesz zakładkę w panelu nawigacyjnym swojego pliku PDF, łącze przeniesie Cię bezpośrednio do nagłówka, a nie do góry strony, która go zawiera. 6 Jeżeli dołączyłeś plik programu Word, kliknij przycisk Attachments (Załączniki) na dole panelu nawigacyjnego w celu sprawdzenia, że oryginalny dokument został dołączony. 7 Zamknij plik po zakończeniu przeglądania. 8 Wybierz File/Exit (Plik/Zakończ), aby zamknąć program Acrobat. 9 Wyjdź z programu Microsoft Word.  Wskazówka: Jeżeli po prostu chcesz przekon- wertować swój plik Microsoft Office do Adobe PDF, ko- rzystając z bieżących ustawień konwer- sji Adobe PDFMaker, przeciągnij ikonę pliku Office nad ikonę Acrobat 9 na swoim pulpicie lub na pusty panel dokumentu w obsza- rze roboczym pro- gramu Acrobat. 92 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 92 2009-06-29 20:34:45 tworzenie dokumentów adobe pDF z szablonów scalania poczty Word Scalanie poczty w programie Word generuje specjalne dokumenty, np. formularze listów, które są spersonalizowane z nazwami i adresami osób, do których będą wysyłane. Korzystając z Acrobat PDFMaker, możesz użyć szablonów scalania poczty Word i związanych z nimi danych do wyprowadzenia scalanej korespondencji bezpośrednio w formacie PDF. Możesz nawet skonfigurować PDFMaker do dołączania tych plików PDF do wiadomości e-mail, które są generowane podczas procesu tworzenia PDF. Wstawianie treści 3D do prezentacji powerpoint (acrobat pro extended) Za pomocą programu Acrobat Pro Extended możesz wstawić większość typów modeli 3D do plików Microsoft Word, Excel i PowerPoint. W tej części lekcji wstawisz do pliku programu PowerPoint model 3D, będziesz nim manipulować, a następnie sam plik przekonwertujesz na for- mat PDF. Kroki są podobne do kroków wykonywanych podczas wstawiania modelu 3D do pliku Excel lub Word. 1 Otwórz Microsoft PowerPoint i utwórz nowy pusty slajd. W polu Click to Add Title (Kliknij, aby dodać tytuł) wpisz tekst Aquo Water Bottle. 2 Z menu przycisku Office wybierz Save As/PowerPoint Presentation (Zapisz jako/ Prezentacja programu Power Point). Zapisz dokument jako 3D_Insert w katalogu Lesson04. (W wersji PowerPoint 2003 lub wcześniejszej wybierz File/Save As (Plik/Zapisz jako)). 3 Na swoim slajdzie PowerPoint utwórz punkt wstawiania, w którym chcesz umieścić model 3D. Aby utworzyć punkt wstawiania, kliknęliśmy w polu podtytułu. Następnie kliknij przycisk Embed 3D (osadź model 3D) ( (W wersji PowerPoint 2003 lub starszej kliknij przycisk Acrobat 3D Model (model 3D) ( ) na pasku narzędzi Acrobat PDFMaker 9.0). ) na wstążce Acrobat. Acrobat 9 Book.indb 93 2009-06-29 20:34:45 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 93 Model 3D, który wstawiasz do pliku Office, jest reprezentowany przez plakat lub pod- gląd. Klikanie plakatu lub podglądu w aplikacji Office aktywuje model i daje użytkowni- kowi ograniczoną zdolność manipulowania nim. Po konwersji pliku Office do formatu Adobe PDF klikanie plakatu (lub podglądu) w Acrobat lub Adobe Reader daje pełen dostęp do paska narzędzi 3D służącego do manipulacji modelem. 4 W oknie dialogowym Add 3D Data (dodaj dane 3D) kliknij Browse For Model (przeglądaj dla modelu). 5 W oknie dialogowym Open (otwórz) przejdź do katalogu Lesson04, wybierz plik Aquo_Bottle.u3d i kliknij Open. 6 Rozwiń menu Import Settings Profile (import ustawień profilu) i wybierz Visualization/Small File (wizualizacja/mały plik), aby wygenerować mały plik PDF, który będziesz mógł łatwo wymieniać z kolegami. Za pomocą tego okna dialogowego możesz, jeżeli chcesz, dołączyć skrypt JavaScript do swojego pliku 3D. Podczas tej lekcji po prostu dodasz model 3D. 7 Kliknij OK, aby dodać model 3D. 94 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 94 2009-06-29 20:34:45 Zmienianie rozmiaru podglądu Teraz wyregulujesz rozmiar podglądu. 1 Kliknij model 3D, aby go zaznaczyć. Przytrzymaj kursor myszy nad rogiem miejsca przeznaczonego na model 3D, aż wskaźnik ten zmieni się na strzałkę z dwoma ostrzami, i przeciągnij z wciśniętym przyciskiem Shift róg ramki, żeby tak zmienić rozmiar modelu, aby pasował do ramki podtytułu. (Przeciąganie z wciśniętym przyciskiem Shift proporcjonalnie zmienia rozmiar zarezerwowanego miejsca). Jeżeli to konieczne, przesuń miejsce zarezerwowane, by wyśrodkować je pod tekstem tytułu. 2 Z menu przycisku Office wybierz Save (Zapisz), aby slajd programu PowerPoint zapisać w katalogu Lesson04. Użyj tej samej nazwy pliku. Teraz przekonwertujesz swój slajd programu PowerPoint na format Adobe PDF, aby zobaczyć, jak jest obsługiwany model 3D. Zmienianie domyślnego widoku Zanim przekonwertujesz swój slajd na format PDF, zmienisz domyślny wygląd swojego modelu 3D. 1 W programie PowerPoint 2007 kliknij kartę View (Widok) i wybierz Slide Show (Pokaz slajdów). Slajd otworzy się w trybie pełnoekranowym. 2 Przesuń kursor myszy nad okno podglądu, aby aktywować model 3D i otworzyć pasek narzędzi Acrobat 3D Control (Acrobat 3D). Narzędzia na tym pasku służą do manipulowania modelem. (Pomoc dla tych narzędzi znajdziesz w lekcji 2.). Acrobat 9 Book.indb 95 2009-06-29 20:34:46 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 95 3 Wybierz narzędzie Rotate (obrót) ( modelem w celu zmiany widoku. ) pierwszez lewej strony i przeciągnij je nad Teraz zmienisz kolor tła i tryb renderowania. 4 Kliknij model prawym przyciskiem i dla trybu renderowania wybierz Viewing Options/Model Render Mode/Shaded Illustration (opcje widoku/tryb renderowania modelu/ilustracja z cieniowaniem). 5 Kliknij model prawym przyciskiem myszy i wybierz Viewing Options/Select A Background Color (opcje widoku/wybierz kolor tła). Na palecie określ kolor. Wybraliśmy żółty. Kliknij OK. Teraz sprawisz, że Twój nowy widok stanie się domyślny. 96 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 96 2009-06-29 20:34:47 6 Kliknij model prawym przyciskiem myszy i wybierz Views/Set As Default View (widoki/ ustaw jako widok domyślny). 7 Wciśnij Esc, aby wyjść z trybu pełnoekranowego. 8 Z menu przycisku Office wybierz Save (Zapisz), aby zapisać swój slajd PowerPoint w katalogu Lesson04. Użyj tej samej nazwy pliku. konwersja do formatu adobe pDF 1 Przy otwartym pliku 3D_Insert.ppt kliknij przycisk Create PDF (utwórz PDF) ( ) na wstążce Acrobat. (W programach Word i PowerPoint 2003 lub wcześniejszych kliknij przycisk Convert to Adobe PDF (konwertuj do formatu Adobe PDF) ( na pasku narzędzi Acrobat PDFMaker 9.0). Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać plik w tym samym katalogu z użyciem tej samej nazwy, ale z rozszerzeniem PDF. Konwersja pliku PowerPoint do Adobe PDF jest pokazana w oknie komunikatu. ) 2 Twój plik PDF otwiera się automatycznie w programie Acrobat. Zauważ teraz, że podgląd modelu 3D zawiera domyślny widok, który utworzyłeś. 3 W panelu dokumentu Acrobat kliknij w obrębie modelu, aby otworzyć pasek narzędzi 3D. Każdy, kto używa programu Acrobat, może skorzystać z narzędzi na tym pasku do wypróbowania efektów 3D. 4 Po zakończeniu zamknij pliki PDF i PowerPoint oraz wyjdź z programu PowerPoint. W aplikacjach Office 2007 zmieniasz ustawienia konwersji PDF, klikając przycisk Preferences (Preferencje) na wstążce Acrobat. Należy wykonać to przed konwersją pliku na format PDF. Acrobat 9 Book.indb 97 2009-06-29 20:34:47 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 97 adobe presenter (acrobat pro extended) Adobe Presenter to dodatek do programu PowerPoint. Pomaga tworzyć bogate pliki multimedialne do użycia podczas prezentacji, treningów i szkoleń. Pokazy slajdów wykorzystujące Presenter mogą zawierać wideo, narrację, interaktywne quizy i inną dynamiczną treść służacą do ubogacenia wyglądu. Publikowanie pokazu slajdów wykorzystującego Presenter do formatu PDF zachowuje całą jego treść. Redukuje także rozmiar pliku i pozwala użytkownikom na przeglądanie go offline. Do otwierania plików Presenter PDF użytkownicy potrzebują programu Adobe Reader 9 lub Acrobat 9. Dodawanie klipów wideo do plików microsoft office Przy użyciu wersji Acrobat 9 Pro lub Pro Extended możesz łatwo dodawać bogatą treść multimedialną do swoich plików Microsoft Office. Za pomocą Acrobat Pro Extended możesz dodać treść wideo do pliku programów Word lub PowerPoint, używając polecenia Adobe PDF/Embed Video And Convert To Flash Format (adobe PDF/osadź plik wideo i konwertuj do formatu Flash) w Office 2003 lub przycisku Embed Video (osadź wideo) na wstążce Acrobat w Office 2007. konwersja dokumentów excel i zaczynanie recenzji W tej części lekcji utworzysz plik PDF z dokumentu Excel i rozpoczniesz proces formal- nej recenzji, w którym plik PDF jest przesyłany do wybranych recenzentów. Dodatkowo Acrobat do zarządzania procesem poczty elektronicznej oferuje także użyteczne narzę- dzia zarządzania plikiem i komentarzami, aby udogodnić recenzowanie. Acrobat 9 pozwala na łatwe wybranie i uporządkowanie arkuszy kalkulacyjnych prze- znaczonych do konwersji, a także wykonuje konwersję wszystkich łączy i zakładek. plik excel 1 Uruchom Microsoft Excel. 2 Wybierz Open (Otwórz) z menu przycisku Office, wskaż plik Financial2008.xls znajdujący się w katalogu Lesson04 i kliknij Open (Otwórz). Następnie wybierz Save As/Excel Workbook (Zapisz jako/Skoroszyt programu Excel) z menu Office, zmień nazwę pliku na Financial2008_1.xls i zapisz w katalogu Lesson04. 98 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 98 2009-06-29 20:34:47 Teraz będziesz recenzował plik Excel. Zauważ, że pierwszy arkusz zawiera koszty konstrukcji. 3 Kliknij przycisk Annual Operating Costs na dole arkusza Excel. Drugi arkusz zawiera roczne koszty operacyjne. Podczas tworzenia pliku PDF należy przekonwertować oba te arkusze. konwersja całego skoroszytu W pakiecie Office 2007 możesz wybrać konwersję całego skoroszytu, fragmentu lub wybranych arkuszy do formatu PDF. We wcześniejszych wersjach pakietu Office musiałeś albo wybrać opcję Convert Entire Workbook (Konwertuj cały skoroszyt) z menu rozwijanego Adobe PDF, albo określić zakres stron w oknie dialogowym Adobe PDF Maker. 1 W programie Excel 2007 kliknij Preferences (Preferencje) na wstążce Acrobat. 2 Na karcie Settings (Ustawienia) okna dialogowego Acrobat PDFMaker wybierz Smallest File Size (Najmniejszy rozmiar pliku) z menu Conversion Settings (Ustawienia konwersji), ponieważ masz zamiar wysłać plik PDF pocztą elektroniczną. 3 Zaznacz opcję Fit Worksheet To A Single Page (Dopasuj skoroszyt do pojedynczej strony). 4 Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Enable Accessibility And Reflow With Tagged Adobe PDF (Włącz dostępność i ponowne przelewanie w oznakowanym pliku Adobe PDF). Po utworzeniu oznaczonego pliku PDF możesz znacznie łatwiej kopiować dane tabelaryczne z plików PDF z powrotem do aplikacji arkuszy kalkulacyjnych. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Własne badania”, dalej w tej lekcji. Ponadto tworzenie oznaczonego pliku PDF powoduje, że pliki są bardziej dostępne. Acrobat 9 Book.indb 99 2009-06-29 20:34:48 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 99 5 Zaznacz opcję Prompt For Selecting Excel Sheets (Monituj o zaznaczanie arkuszy programu Excel), aby na początku procesu konwersji pliku otworzyć okno dialogowe pozwalające na określenie, które arkusze i w jakiej kolejności będą zawarte. Te ustawienia konwersji będą używane do konwersji dokumentów Excel do czasu ich modyfikacji. 6 Kliknij OK, aby zastosować zmiany. W programie Acrobat 9 możesz konwertować arkusz kalkulacyjny o dużym rozmiarze do pliku PDF, który ma jeden arkusz szerokości i wiele arkuszy długości. Na karcie Settings (Ustawienia) okna dialogowego Acrobat PDFMaker opcja Fit Worksheet To A Single Page (Dopasuj skoroszyt do pojedynczej strony) reguluje rozmiar każdego arkusza, tak że wszystkie wpisy na tym arkuszu znajdują się na tej samej stronie dokumentu PDF. Opcja Fit To Paper Width (Dopasuj do szerokości papieru) reguluje szerokość każdego arkusza, tak aby wszystkie kolumny w arkuszu pojawiały się na jednej stronie w dokumencie PDF. rozpoczynanie recenzji związanej z pocztą elektroniczną Plik do recenzji możesz wysłać pocztą elektroniczną, używając przycisku Create And Send For Review (Utwórz i wyślij do recenzji) na wstążce Acrobat (Excel 2007) lub Convert To Adobe PDF And Send For Review (Konwertuj do Adobe PDF i wyślij do prze- glądu) (wcześniejsze wersje). Odbiorca otrzyma e-mail z instrukcjami, jak uczestniczyć w recenzji i zwrócić komentarze przy użyciu usługi Acrobat.com. Możesz także skorzystać z funkcji Tracker (Śledź recenzje) w programie Acrobat i zapro- sić dodatkowych recenzentów do uczestnictwa w procesie lub wysłania recenzentom przypomnienia. Możesz zaprosić użytkowników programu Adobe Reader do uczest- nictwa w recenzowaniu. Więcej informacji na temat stosowania programu Acrobat podczas procesu recenzowania i komentowania znajduje się w lekcji 9. 1 W pakiecie Office 2007 z wstążki Acrobat wybierz przycisk Create And Send For Review (Utwórz i wyślij do recenzji) ( Adobe PDF/Convert To Adobe PDF And Send For Review (Adobe PDF/Konwertuj do Adobe PDF i wyślij do przeglądu)). ). (W wersji Office 2003 lub starszej wybierz 100 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 100 2009-06-29 20:34:48 2 W oknie dialogowym Acrobat PDFMaker wybierz, czy konwertować cały skoroszyt, wybrany materiał, czy arkusz. Wybraliśmy konwersję całego skoroszytu. 3 Kliknij Convert To PDF (Konwertuj na PDF). 4 W oknie dialogowym Save Adobe PDF File As (Zapisz plik Adobe PDF jako) kliknij Save (Zapisz), aby zapisać plik jako Financial2008_1.pdf w katalogu Lesson04. Otworzy się okno dialogowe Send For Shared Review (Wyślij do udostępnionej recenzji), aby przeprowadzić Cię przez ten proces. 5 Z menu rozwijanego wybierz, czy do procesu recenzowania użyć Acrobat.com, czy Twojego własnego serwera wewnętrznego. Kliknij Next (Dalej). Kroki różnią się, w zależności od tego, jaki wybrałeś sposób zbierania danych od recenzentów. 6 Po ukończeniu kroków kreatora i wysłaniu pliku zamknij plik PDF i wyjdź z programu Microsoft Excel. Nie możesz sprawdzić działania funkcji recenzji e-mail bez pomocy przynajmniej jednego innego uczestnika. Zalecamy eksperymentowanie z tą funkcją, gdy masz dokument do przejrzenia przez kolegów. Acrobat 9 Book.indb 101 2009-06-29 20:34:49 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 101 korzystanie z dzielonego widoku arkusza kalkulacyjnego Gdy pracujesz z arkuszami kalkulacyjnymi, często przydaje się utrzymanie jednej kolumny lub wiersza nazw w widoku podczas przewijania w górę i w dół kolumn lub wzdłuż wierszy. W programie Acrobat pozwalają na to polecenia Split (Podział) i Spreadsheet Split (Podział na arkusz). 1 Przejdź do katalogu Lesson04 i otwórz plik GE_Schedule.pdf. Ten harmonogram jest trudny do czytania na ekranie z powodu małej czcionki w widoku Fit Page (Zmieść stronę). Użyjesz polecenia Spreadsheet Split (Podział na arkusz) do przyjrzenia się bliżej pewnym danym. Najpierw zmienisz widok strony. 2 Wybierz Window/Spreadsheet Split (Okno/Podział na arkusz), aby podzielić panel dokumentu na cztery ćwiartki. Możesz przeciągnąć prostokąty podziału w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby zmie- nić rozmiary paneli. Zmienianie poziomu powiększenia w widoku Spreadsheet Split (Podział na arkusz) powoduje zmianę poziomu powiększenia w każdej ćwiartce. (W widoku Split (Podział) możesz mieć różne powiększenia w każdym z dwóch okien). 3 Przeciągnij pionowy prostokąt podziału na lewo, aby kategorie wypełniły lewy panel. 4 Przeciągnij poziomy prostokąt podziału do góry, aby znalazł się dokładnie poniżej kolumny nagłówków. 5 Przeciągnij paski podziału, aby wyrównać je z nagłówkami kolumn i etykietami wierszy. 6 Użyj pionowego paska przewijania do przewinięcia w dół kategorii. Ponieważ nagłówki kolumn pozostają widoczne, łatwo zbadać harmonogram dla każdego zadania. 7 Gdy zakończyłeś badanie widoku Spreadsheet Split (Podział na arkusz), wybierz File/Close (Plik/Zamknij) i zamknij plik GE_Schedule.pdf bez zapisywania pracy. 102 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 102 2009-06-29 20:34:49 konwertowanie stron internetowych z programu internet explorer Acrobat 9 dodaje przycisk i menu do paska narzędzi programu Internet Explorer 6 lub nowszego i pozwala na konwersję aktualnie wyświetlanej strony internetowej lub części strony internetowej do pliku Adobe PDF, konwersję i wydruk lub konwersję i przesła- nie pocztą elektroniczną w jednej łatwej operacji. Gdy drukujesz stronę internetową, którą przekonwertowałeś na Adobe PDF, jest ona ponownie formatowana do stan- dardowej strony drukarki i dodawane są logiczne podziały stron. Możesz być pewien, że wydrukowana kopia będzie zawierała wszystkie informacje ze strony internetowej widzianej na ekranie. Więcej informacji na temat konwertowania stron internetowych z programu Internet Explorer znajduje się w lekcji 3. Własne badania: eksport tabel z plików pDF Z oznaczonych plików PDF możesz łatwo kopiować i wklejać tabele do aplikacji arku- szy kalkulacyjnych, takich jak Excel. Wcześniej w tej lekcji przekonwertowałeś arkusz programu Excel do pliku PDF. Użyjesz tego pliku z powrotem, aby zobaczyć, jak łatwo skopiować i wkleić tabele z plików PDF ponownie do aplikacji arkusza kalkulacyjnego. 1 Nawiguj do katalogu Lesson04 i kliknij dwukrotnie plik Financial2008_1.pdf, aby otworzyć go w programie Acrobat. 2 Na pasku narzędzi programu Acrobat kliknij narzędzie Select (Narzędzie Zaznaczanie) ( ). 3 Przeciągnij od lewego górnego rogu tabeli do prawego dolnego, zaznaczając cały tekst w tabeli, lub kliknij wewnątrz tabeli. Zauważ, że kursor myszy zmienia się, wskazując na zaznaczenie tabeli. 4 Kliknij zaznaczoną tabelę prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybierz polecenie Open Table In Spreadsheet (Otwórz tabelę w skoroszycie). Acrobat automatycznie uruchamia program Excel, a następnie kopiuje i wkleja tabelę do nowego arkusza kalkulacyjnego. 5 Po zakończeniu zamknij nowy arkusz programu Excel i wyjdź z tej aplikacji. Następnie zamknij plik Financial2008_1.pdf. Acrobat 9 Book.indb 103 2009-06-29 20:34:49 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 103 Własne badania: konwersja i łączenie wielu plików office W czasie tej lekcji dowiedziałeś się, że możesz konwertować pliki Office na format Adobe PDF z poziomu aplikacji Office, której użyłeś do utworzenia tych plików. Jeżeli jednak masz wiele plików pakietu Office — np. pliki aplikacji Word, PowerPoint i Excel — możesz także w jednym łatwym kroku przekonwertować i skonsolidować te pliki, korzystając z programu Acrobat. 1 W programie Acrobat kliknij przycisk Combine (Połącz) na pasku narzędzi Tasks (Zadania), aby otworzyć menu. 2 Wybierz Merge Files Into A Single PDF (Scal pliki w jeden plik PDF). W oknie dialogowym kliknij Add Files (Dodaj pliki).  Uwaga: Informacje na temat łączenia pli- ków Office w PDF Portfolio znajdują się w lekcji 5. 3 W oknie dialogowym Add Files (Dodaj pliki) przejdź do katalogu Lesson04. 4 Upewnij sie, że dla Files Of Type (Pliki typu) wybrana jest opcja All Files (Wszystkie obsługiwane formaty), a następnie z wciśniętym przyciskiem Ctrl kliknij, aby zaznaczyć pliki Feedback.doc i Financial2008.xls. Kliknij Add Files (Dodaj pliki). Możesz zmienić kolejność swoich plików. W tym ćwiczeniu jednak po prostu je przekonwertujemy. 5 Kliknij Combine Files (Połącz pliki). Acrobat konwertuje pliki do Adobe PDF i łączy je w jeden plik. Więcej kontroli nad procesem konwersji zyskasz, jeżeli oddzielnie utworzysz poszczególne pliki PDF, a dopiero potem je połączysz. Jeżeli jednak masz kilka podobnych i prostych pli- ków, wygodne jest tworzenie pliku PDF z wielu plików źródłowych w tym jednym prostym kroku. 6 Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać skonsolidowany i przekonwertowany plik. Teraz Acrobat otworzy skonsolidowany plik PDF. 7 Po przejrzeniu pliku zamknij go bez zapisywania swojej pracy i wyjdź z programu Acrobat. 104 LEkCjA 4 Tworzenie dokumentu Adobe Pdf z plików Microsoft office (Windows) Acrobat 9 Book.indb 104 2009-06-29 20:34:49 pytania kontrolne 1 Jak możesz upewnić się, że style programu Word i nagłówki są konwertowane do zakładek Acrobat podczas konwersji dokumentów programu Word do formatu Adobe PDF przy użyciu narzędzia PDFMaker? 2 Czy możesz przekonwertować cały skoroszyt programu Excel do formatu Adobe PDF? 3 Jak możesz zmienić plakat, który reprezentuje treść 3D w pliku PDF? odpowiedzi 1 Jeżeli chcesz, aby nagłówki i style programu Word były przekonwertowane do zakładek w programie Acrobat, musisz upewnić się, że są one identyfikowane do konwersji w oknie dialogowym Acrobat PDFMaker. W programie Microsoft Word wybierz Adobe PDF/Change Conversion Settings (Adobe PDF/Zmień ustawienia konwersji) (w aplikacjach Office 2007 wskaż Preferences (Preferencje) na wstążce Acrobat) i kliknij kartę Bookmarks (Zakładki). Upewnij się, że wymagane nagłówki i style są zaznaczone. 2 Tak. W aplikacji Excel 2007 kliknij przycisk Preferences (Preferencje) na wstążce Acrobat i wybierz opcję Prompt For Selecting Excel Sheets (Monituj o zaznaczanie arkuszy programu Excel) w oknie dialogowym Acrobat PDFMaker. We wcześniejszych wersjach programu Excel na pasku narzędzi wybierz Adobe PDF/Convert Entire Workbook (Adobe PDF/Konwertuj cały skoroszyt). Opcja jest zaznaczona, gdy obok niej znajduje się znak zaznaczenia. 3 W trybie pokazu slajdów w PowerPoint kliknij, aby aktywować zawartość 3D. Kliknij prawym przyciskiem myszy i zmień widok, używając menu Viewing Options (opcje widoku). Następnie w menu Views (widoki) określ ten nowy widok jako domyślny. Acrobat 9 Book.indb 105 2009-06-29 20:34:50 AdobE ACRobAT 9/9 PL. ofICjALny PodRęCznIk 105
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: