Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 003080 21536369 na godz. na dobę w sumie
Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1418-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> after effects
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletne źródło wiedzy o programie Adobe After Effects

Adobe After Effects CS3 Professional to najnowsze wcielenie doskonałej aplikacji służącej do edycji postprodukcyjnej materiału wideo oraz tworzenia filmowych efektów specjalnych i skomplikowanych animacji. After Effects umożliwia wykorzystywanie nieograniczonej ilości warstw obrazu wideo, wprowadzanie elementów tekstowych i graficznych oraz przypisywanie każdemu elementowi kompozycji setek efektów. After Effects doskonale uzupełnia Adobe Premiere i Photoshopa w studiu produkcyjnym. Możliwości tej aplikacji pozwalają na tworzenie materiału przeznaczonego do emisji kinowej lub telewizyjnej, jak również klipów dystrybuowanych na płytach CD i DVD oraz przesyłanych strumieniowo przez łącza internetowe.

'Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podręcznik' to opracowany przez certyfikowanych instruktorów zestaw ćwiczeń, które pomogą Ci szybko opanować niezwykłe możliwości tej aplikacji. Wykonując zadania z kolejnych rozdziałów, nauczysz się tworzyć proste i złożone kompozycje, stosować efekty specjalne, operować na warstwach, dokonywać korekcji barwnej i korzystać z filtrów. Poznasz sposoby modelowania i animowania obiektów 3D, metody maskowania elementów klipu oraz techniki kluczowania. Dowiesz się także, w jaki sposób renderować finalny klip oraz optymalizować go pod kątem medium docelowego.

Skorzystaj z wiedzy doświadczonych instruktorów i opanuj potencjał programu After Effects!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podrŒcznik Autor: Adobe Creative Team T‡umaczenie: Micha‡ Szumnarski ISBN: 978-83-246-1418-9 Tytu‡ orygina‡u: Adobe After Effects CS3 Professional Classroom in a Book Format: 170x230, stron: 496 Kompletne (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o programie Adobe After Effects (cid:149) Jak kreowa(cid:230) animacje? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z warstw? (cid:149) Jak dokonywa(cid:230) korekcji barwnej materia‡u? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) obiekty tr(cid:243)jwymiarowe? Adobe After Effects CS3 Professional to najnowsze wcielenie doskona‡ej aplikacji s‡u¿„cej do edycji postprodukcyjnej materia‡u wideo oraz tworzenia filmowych efekt(cid:243)w specjalnych i skomplikowanych animacji. After Effects umo¿liwia wykorzystywanie nieograniczonej ilo(cid:156)ci warstw obrazu wideo, wprowadzanie element(cid:243)w tekstowych i graficznych oraz przypisywanie ka¿demu elementowi kompozycji setek efekt(cid:243)w. After Effects doskonale uzupe‡nia Adobe Premiere i Photoshopa w studiu produkcyjnym. Mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji pozwalaj„ na tworzenie materia‡u przeznaczonego do emisji kinowej lub telewizyjnej, jak r(cid:243)wnie¿ klip(cid:243)w dystrybuowanych na p‡ytach CD i DVD oraz przesy‡anych strumieniowo przez ‡„cza internetowe. (cid:132)Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podrŒcznik(cid:148) to opracowany przez certyfikowanych instruktor(cid:243)w zestaw (cid:230)wiczeæ, kt(cid:243)re pomog„ Ci szybko opanowa(cid:230) niezwyk‡e mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Wykonuj„c zadania z kolejnych rozdzia‡(cid:243)w, nauczysz siŒ tworzy(cid:230) proste i z‡o¿one kompozycje, stosowa(cid:230) efekty specjalne, operowa(cid:230) na warstwach, dokonywa(cid:230) korekcji barwnej i korzysta(cid:230) z filtr(cid:243)w. Poznasz sposoby modelowania i animowania obiekt(cid:243)w 3D, metody maskowania element(cid:243)w klipu oraz techniki kluczowania. Dowiesz siŒ tak¿e, w jaki spos(cid:243)b renderowa(cid:230) finalny klip oraz optymalizowa(cid:230) go pod k„tem medium docelowego. (cid:149) Korzystanie z szablon(cid:243)w (cid:149) Animowanie element(cid:243)w tekstowych (cid:149) Warstwy kszta‡tu (cid:149) Animacja za pomoc„ klatek kluczowych (cid:149) Praca z warstwami i maskami (cid:149) Techniki kluczowania (cid:149) Korekcje barwne (cid:149) Budowanie obiekt(cid:243)w i sceny 3D (cid:149) Zaawansowane techniki edycyjne (cid:149) Tworzenie szablon(cid:243)w dla renderingu (cid:149) Optymalizacja gotowego materia‡u Skorzystaj z wiedzy do(cid:156)wiadczonych instruktor(cid:243)w i opanuj potencja‡ programu After Effects! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie 7 O Oficjalnym podręczniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Warunki wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Instalacja After Effects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Optymalizacja wydajności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Instalacja potrzebnych czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Przywracanie domyślnych preferencji. . . . . . . . . . . . 19 Kopiowanie plików z lekcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jak korzystać z tych lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dodatkowe zasoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Certyfikacja Adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 Poznawanie schematu pracy Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tworzenie projektu i importowanie materiałów . . 26 Tworzenie kompozycji i rozmieszczanie warstw . . 30 Dodawanie efektów i zmienianie właściwości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Animowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podglądanie wykonanej pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Eksportowanie kompozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Dostosowywanie przestrzeni roboczej. . . . . . . . . . . 55 Zmienianie jasności interfejsu użytkownika. . . . . . 57 Korzystanie z pomocy After Effects . . . . . . . . . . . . . . 57 Korzystanie z usług online firmy Adobe. . . . . . . . . . 62 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 00_aaecs3.indd 7 2008-08-20 18:49:53 8 SPIS TREŚCI 2 Tworzenie prostej animacji za pomocą efektów i szablonów 3 Animowanie tekstu Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ustawienia projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Importowanie materiałów za pomocą Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Tworzenie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Praca z zaimportowanymi warstwami Adobe Illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Dodawanie efektów do warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Dodawanie szablonu animacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Podglądanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Dodawanie przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Renderowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Warstwy tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Tworzenie i formatowanie tekstu punktowego. . . 95 Korzystanie z szablonu animacji tekstu . . . . . . . . . . 99 Animowanie z przeskalowanymi klatkami kluczowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Animowanie za pomocą relacji dziedziczenia . . . 106 Animowanie tekstu z zaimportowanego pliku Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Animowanie tekstu za pomocą szablonu ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Animowanie śledzenia napisów . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Animowanie przezroczystości liter. . . . . . . . . . . . . . 118 Korzystanie z grupy animatorów tekstu. . . . . . . . . 119 00_aaecs3.indd 8 2008-08-20 18:49:53 4 Warstwy kształtu ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 9 Oczyszczanie ścieżki animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Animowanie ważki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Dodawanie rozmycia ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Dodawanie warstwy kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Tworzenie własnych kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Tworzenie gwiazd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Łączenie warstw obrazu i dźwięku. . . . . . . . . . . . . . 151 Dodawanie paska tytułowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Eksperymentowanie z funkcją Brainstorm . . . . . . 156 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Animowanie krajobrazu przy użyciu dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Dostosowywanie punktu zaczepienia. . . . . . . . . . . 168 Maskowanie wideo za pomocą kształtów wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Keyframing ścieżki ruchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Animowanie dodatkowych elementów . . . . . . . . . 180 Dodawanie efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Tworzenie animowanego pokazu slajdów . . . . . . 190 Dodawanie ścieżki dźwiękowej. . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Powiększanie do końcowego zbliżenia. . . . . . . . . . 199 Wysyłanie projektu do recenzentów . . . . . . . . . . . . 200 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 00_aaecs3.indd 9 2008-08-20 18:49:54 10 SPIS TREŚCI 6 Animowanie warstw 7 Praca z maskami Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Symulowanie zmian oświetlenia. . . . . . . . . . . . . . . . 213 Powielanie animacji za pomocą funkcji Pick Whip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Animowanie ruchu w pejzażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Układanie warstw i tworzenie maski Track Matte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Animowanie cieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Dodawanie efektu Lens Flare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Animowanie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Remapping czasu kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tworzenie maski narzędziem Pen. . . . . . . . . . . . . . . 245 Edycja maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Rozmywanie krawędzi maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Zastępowanie zawartości maski . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Dodawanie odbicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Tworzenie winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Poprawianie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 00_aaecs3.indd 10 2008-08-20 18:49:54 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 11 8 Zniekształcanie obiektów za pomocą narzędzi Puppet 9 Kluczowanie Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Omówienie narzędzi Puppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Dodawanie pinezek deformacji. . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Definiowanie obszarów nakładania. . . . . . . . . . . . . 278 Usztywnianie obszaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Animowanie pozycji pinezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Nagrywanie animacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Kluczowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Zmienianie koloru tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Dodawanie obiektu pierwszoplanowego . . . . . . . 296 Tworzenie maski nieużytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Dodawanie efektu Color Difference Key. . . . . . . . . 299 Ograniczanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Usuwanie wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Poprawianie kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Dodawanie animacji tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Dodawanie tytułu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Dodawanie animowanego logo . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Kopiowanie efektów między dwiema warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 00_aaecs3.indd 11 2008-08-20 18:49:55 12 SPIS TREŚCI 10 Korekcja kolorów Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Poprawianie balansu kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Zamienianie elementu zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Oświetlanie pozostałych ciemnych obszarów . . . 335 Korekcja zakresu kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Ocieplanie kolorów za pomocą efektu Photo Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Usuwanie niepożądanych części obrazu . . . . . . . . 342 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 11 Budowanie i animowanie trójwymiarowego obiektu Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Animowanie budynku w przestrzeni trójwymiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Korzystanie z widoków 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Odwracanie warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Dodawanie ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Dodawanie ścian do budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Praca z pustym obiektem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Wykorzystywanie trójwymiarowych świateł. . . . . 381 Włączanie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Dodawanie kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Dodawanie animowanej kuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 12 Korzystanie z funkcji 3D 00_aaecs3.indd 12 2008-08-20 18:49:56 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 13 Dodawanie trójwymiarowego tekstu . . . . . . . . . . . 400 Podgląd całej animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 13 Zaawansowane techniki edycji Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Korzystanie ze stabilizacji ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Wykorzystywanie jednopunktowego śledzenia ruchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Wykorzystywanie śledzenia wielopunktowego. . 421 Tworzenie systemu cząsteczkowego. . . . . . . . . . . . 429 Wykorzystywanie efektu Timewarp do retimingu odtwarzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 14 Renderowanie i tworzenie plików wyjściowych WEB BROADCAST Dodatek Omówienie lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Tworzenie szablonów dla procesu renderingu . . 451 Tworzenie szablonów dla modułów wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Rendering do różnych mediów wyjściowych. . . . 461 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Zarządzanie kolorem w After Effects CS3. . . . . . . . 476 Współautorzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 00_aaecs3.indd 13 2008-08-20 18:49:57 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Omówienie lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: • Tworzyć złożoną animację z wieloma warstwami. • Regulować czas trwania warstwy. • Wycinać formy w klipie filmowym za pomocą warstwy kształtu. • Animować klatki kluczowe właściwości Position, Scale oraz Rotation. • Animować pre-komponowaną warstwę. • Dodawać efekt Radio Waves do jednolitej warstwy. • Wstawiać ścieżkę dźwiękową do projektu. • Zapętlić ścieżkę dźwiękową, korzystając z remappingu czasu. Podczas tej lekcji będziesz pracować nad bardziej złożonym projektem animacji. Nauczysz się, jak łączyć ze sobą różne media, w tym klipy filmowe i pliki Photoshopa, jak pracować z dźwiękiem, a także jak lepiej wykorzystywać okno Timeline do animacji klatek kluczo- wych. Projekt użyty do tej lekcji to animowane portfolio zawodowego ilustratora. Może być ono dostarczone na płycie CD lub poprzez stronę internetową; wykorzystuje się je w celu autopromocji. Lekcja zajmie Ci od półtorej do dwóch godzin czasu. 05_aaecs3.indd 161 2008-08-20 19:13:53 162 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Rozpoczynamy pracę Upewnij się, że poniższe pliki znajdują się w katalogu AECS3_OPLekcjeLekcja05 na Twoim dys- ku twardym. Jeżeli ich tam nie ma, skopiuj je z DVD Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjal- ny podręcznik: • Z katalogu Start_Project_File: Lesson05_Start.aep. • Z katalogu Assets (materiały): CarRide.psd, GordonsHead.mov, piano.wav, a także kilka zdjęć JPG, których nazwy zaczynają się od studer. • Z katalogu Animation_preset: HeadShape.ffx. • Z katalogu Sample_Movie (przykładowy film): Lesson05.mov. 1. Otwórz i włącz film Lekcja05.mov, aby zobaczyć, co stworzysz podczas tej lekcji. Kiedy skończysz, zamknij odtwarzacz QuickTime. Możesz skasować film ze swojego dysku, jeżeli masz na nim niewiele wolnego miejsca. Ustawienia projektu Na potrzeby tego projektu zawodowy ilustrator Gordon Studer stworzył plik Photoshopa z miej- skim krajobrazem oraz kilkoma obiektami, umieszczonymi na oddzielnych warstwach, któ- re będziesz animować. Prawdę mówiąc, przygotował on projekt After Effects zawierający ten warstwowy plik Photoshopa, a także klipy filmowe i dźwiękowe, których będziesz potrzebować w późniejszej części tej lekcji. Po rozpoczęciu tej lekcji przywróć domyślne ustawienia aplikacji After Effects. Zobacz „Przywra- canie domyślnych preferencji” na stronie 19. 1. Podczas uruchamiania After Effects naciskaj Ctrl+Alt+Shift (system Windows) lub Command+Option+Shift (system Mac OS). Kiedy zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć pliki z ustawieniami, kliknij przycisk OK. 2. Wybierz z menu głównego File/Open project (plik/otwórz projekt) lub wciśnij Ctrl+O (system Windows) albo Command+O (system Mac OS). 05_aaecs3.indd 162 2008-08-20 19:13:53 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 163 3. Przejdź do katalogu AECS3_OPLekcjeLekcja05Start_Project_File, zaznacz plik Lesson05_Start.aep, a następnie kliknij przycisk Open (otwórz). W tym projekcie będziesz animować ilustrację artysty jadącego samochodem po miejskiej ulicy. Projekt zakończy się sztalugą, wyświetlającą przykładowe prace artysty. To bardzo skomplikowana animacja. Zaczniesz, w taki sposób animując tło oraz niektóre elementy otoczenia, aby wydawa- ło się, że wirtualna kamera przemieszcza się od lewej do prawej strony przez całą scenę. Następnie będziesz animować samochód jadący ulicą — nałożysz maskę na zdjęcie twarzy ilustratora; będzie to wyglądało, jakby siedział za kierownicą. Później animujesz ruch uliczny i budynki, aby wzboga- cić tło. Na końcu ożywisz sztalugę wyświetlającą pokaz prac artysty. 4. jej w oknach Composition i Timeline. Jeżeli to konieczne, kliknij podwójnie w oknie Project kompozycję CarRide w celu otwarcia Aby zobaczyć zawartość każdej warstwy pliku Photoshopa, kliknij podwójnie w oknie Project każdą pozycję z katalogu CarRide Layers, po czym obejrzyj je w oknie Footage. Gdy skończysz, zamknij to okno. 5. Z menu głównego wybierz File/Save As (plik/zapisz jako). 05_aaecs3.indd 163 2008-08-20 19:13:53 164 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 6. W oknie dialogowym Save As (zapisz jako) przejdź do katalogu AECS3_OPLekcjeLekcja05 Finished_Project. 7. Nazwij projekt Lesson05_Finished.aep, a następnie kliknij przycisk Save (zapisz). Animowanie krajobrazu przy użyciu dziedziczenia Aby wydajnie animować różnego rodzaju elementy scenerii — łącznie z tłem — użyjesz funkcji dziedziczenia. Jak już nauczyłeś się w lekcji 3., „Animowanie tekstu”, tworzenie tego typu relacji między warstwami synchronizuje zmiany zachodzące w warstwie-rodzicu z odpowiednimi zmia- nami wartości w warstwach-potomkach. W lekcji 3. użyłeś dziedziczenia, aby szybko zastosować zmiany skali jednej warstwy do drugiej. Teraz zastosujesz tę funkcję w celu zsynchronizowania ruchu obiektów w trzech warstwach — Leaves (liście), Full Skyline (wieżowce) oraz FG (pierwszy plan) — z warstwą tła (BG). Ustawianie dziedziczenia Najpierw ustaw w oknie Timeline relacje rodzic-potomek między odpowiednimi warstwami. 1. Trzymając klawisz Ctrl (system Windows) lub Command (system Mac OS), kliknij w oknie Timeline, aby zaznaczyć warstwy Leaves, FG oraz Full Skyline. 2. W kolumnie Parent (rodzic) dla każdej z zaznaczonych warstw wybierz z wyskakującego menu pozycję 8. BG. Dzięki temu wszystkie trzy zostaną ustawione jako potomne do warstwy- rodzica (którym jest ósma warstwa, nosząca nazwę BG — od słowa background, czyli tło). Jeśli nie widzisz kolumny Parent, wybierz z podręcznego menu okna Timeline pozycję Columns/Parent (kolumny/rodzic). 05_aaecs3.indd 164 2008-08-20 19:13:53 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 165 Animowanie warstwy-rodzica Teraz będziesz w taki sposób animować położenie warstwy tła (warstwy-rodzica), aby poruszało się ono w poziomie. Dzięki temu warstwy-potomkowie będą animowane dokładnie tak samo. 1. Naciśnij klawisz Home, aby upewnić się, że znacznik bieżącego czasu znajduje się na początku linijki. 2. Zaznacz w oknie Timeline warstwę BG, po czym naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position (położenie). 3. Ustaw współrzędne właściwości Position warstwy BG na 1029.0, 120.0, a następnie kliknij ikonę stopera ( ), aby utworzyć klatkę kluczową dla właściwości Position. Dzięki temu warstwa tła zostanie przeciągnięta w lewo — będzie się wydawało, że to kamera się przesunęła. 4. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 10:15. Podczas animowania elementów tego projektu będziesz przemieszczać się przez całą linię czasu, więc zapamiętaj: szybkim sposobem na przejście do danej klatki jest wciśnięcie Alt+Shift+J (system Windows) lub Option+Shift+J (system Mac OS), a następnie otwarcie okna dialogowego Go To Time (przejdź do czasu). Później należy wpisać odpowiednią wartość bez znaków przestankowych (na przykład 1015 dla 10:15), po czym nacisnąć klawisz Enter (system Windows) lub Return (system Mac OS). 05_aaecs3.indd 165 2008-08-20 19:13:54 166 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 5. Ustaw współrzędne właściwości Position warstwy BG na -626.0, 120.0. After Effects automatycznie utworzy drugą klatkę kluczową i wyświetli w oknie Composition ścieżkę ruchu animacji. Tło przesuwa się teraz przez kompozycję. Ponieważ Leaves, FG oraz Full Skyline są warstwami-potomkami warstwy BG, one również będą się przesuwać z tego samego położenia początkowego. 6. Zaznacz warstwę BG, po czym naciśnij klawisz P, aby ukryć jej właściwość Position i sprawić, że okno Timeline będzie wyglądało elegancko. Animowanie położenia pszczoły Kolejnym elementem kompozycji, który porusza się po ekranie od początku animacji, jest pszczo- ła. Właśnie teraz będziesz ją animować. 1. Naciśnij klawisz Home, aby ustawić znacznik bieżącego czasu na pozycji 0:00. 2. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Bee (pszczoła), po czym naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position. (Pszczoła nie jest widoczna przy pozycji 0:00 w oknie Composition). 3. Ustaw wartości właściwości Position warstwy Bee na 825.0, 120.0. Dzięki temu na początku animacji pszczoła będzie się znajdować poza ekranem — z lewej strony. Następnie kliknij ikonę stopera ( ), aby utworzyć klatkę kluczową dla właściwości Position. 05_aaecs3.indd 166 2008-08-20 19:13:54 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Ofi cjalny podręcznik 167 4. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 1:00, po czym zmień wartości właściwości Position warstwy Bee na 1411.0, 120.0. Dzięki temu pszczoła będzie się znajdować poza ekranem — z prawej strony. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. Możesz także zmienić wartości właściwości Position warstwy Bee, przeciągając ją w oknie Composition na właściwą pozycję. Zrobisz to za pomocą narzędzia zaznaczania ( ). 5. Zaznacz warstwę Bee, a następnie naciśnij klawisz P w celu ukrycia jej właściwości Position. Przycinanie warstwy Nie chcesz, aby pszczoła widniała w kompozycji po czasie 1:00. Musisz więc przyciąć odpowied- nią warstwę. Przycinanie (ukrywanie) materiałów na początku lub końcu warstw pozwala Ci usta- lać, które klatki są pierwszymi i ostatnimi w kompozycji. Pierwsza klatka nazywana jest punk- tem początkowym (In point), a ostatnia — punktem końcowym (Out point). Możesz przycinać materiały, zmieniając w oknie Layer lub Timeline ich punkty początkowe i końcowe, w zależności od tego, co chcesz zmodyfikować. W tym przypadku zmieniasz punkt końcowy dla warstwy Bee w oknie Timeline. 1. Mając w oknie Timeline zaznaczoną warstwę Bee, a znacznik bieżącego czasu ustawiony na pozycji 1:00, naciśnij Alt+] (system Windows) lub Option+] (system Mac OS), aby zakończyć trwanie warstwy pozycji w tym właśnie miejscu (czyli ustawić tam punkt końcowy warstwy). Możesz także przeciągnąć prawą stronę paska warstwy, aby zmienić jej czas trwania (pozycję punktu końcowego). 05_aaecs3.indd 167 2008-08-20 19:13:54 168 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Dodawanie rozmycia ruchu Zakończ animacje pszczoły, dodając dla zwiększenia realistyczności efekt rozmycia ruchu. 1. Kliknij dla warstwy Bee przełącznik Motion Blur ( rozmycia ruchu. 2. Kliknij przycisk Enable Motion Blur ( okna Timeline, aby móc zobaczyć efekt w oknie Composition. , włącz rozmycie ruchu), znajdujący się na górze , rozmycie ruchu) w celu włączenia Podgląd animacji Wykonaj szybko ręczny podgląd, aby zobaczyć, jak animują się różne elementy scenerii. 1. Przeciągnij znacznik bieżącego czasu od wartości 0:00 do 10:15. Animacja tła, liści, pszczoły, obiektów pierwszoplanowych oraz budynków wygląda tak, jakby kamera przesuwała się wzdłuż sceny. 2. Po skończeniu podglądu ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 0:00, a następnie z menu głównego wybierz File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. Dostosowywanie punktu zaczepienia Tło już się przesuwa; teraz kolej na animowanie artysty prowadzącego swój czerwony samochód. Aby rozpocząć ten proces, musisz przesunąć punkt zaczepienia warstwy zawierającej czerwony samochód, lecz nie wolno Ci zmieniać jej położenia względem kompozycji. Warstwa z czerwo- nym samochodem nazywa się Artist (artysta). Aby edytować jej punkt zaczepienia, musisz praco- wać w oknie Layer właśnie na niej. 1. Kliknij podwójnie w oknie Timeline warstwę Artist, aby otworzyć ją w oknie Layer. 05_aaecs3.indd 168 2008-08-20 19:13:54 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 169 2. W dolnej części okna Layer z menu View (widok) wybierz pozycję Anchor Point Path (ścieżka punktu zaczepienia), aby wyświetlić punkt zaczepienia warstwy. Domyślnie znajduje on się w samym środku tejże warstwy. 3. Wybierz z paska narzędziowego pozycję Pan Behind ( naciśnij klawisz Y, by ją aktywować. 4. Z menu Magnification Ratio (współczynnik powiększenia), wybierz Fit Up To 100 (dopasuj do 100 ), aby zobaczyć całą warstwę, a następnie przeciągnij punkt zaczepienia do lewego dolnego rogu samochodu. , przesuwanie tylnej warstwy) albo 5. Kliknij zakładkę Composition: CarRide, aby zobaczyć kompozycję CarRide (przejażdżka samochodem). 6. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artist i naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position. 05_aaecs3.indd 169 2008-08-20 19:13:54 170 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 7. Ustaw wartości właściwości Position warstwy Artist na 50.0, 207.0. Dzięki temu samochód będzie się znajdować w samym środku klatki. Kliknij ikonę stopera ( ), aby utworzyć klatkę kluczową dla właściwości Position. Jest to tymczasowe położenie, które pozwoli Ci widzieć samochód, gdy będziesz stosować maskę dla kierowcy (co jest Twoim kolejnym zadaniem). Później będziesz w taki sposób animować samochód, by jechał przez całą kompozycję. 8. Zaznacz warstwę Artist, po czym naciśnij klawisz P, aby ukryć jej właściwość Position, a następnie z menu głównego wybierz File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. Maskowanie wideo za pomocą kształtów wektorowych Mając odpowiednio ustawiony na ekranie samochód, możesz dołączyć do niego kierowcę. Aby tego dokonać, wykorzystasz własny szablon animacji do stworzenia maski z warstwy kształtu. Maska ta umieszcza zdjęcie twarzy wewnątrz kształtu jej bocznego profilu, co jest znakiem rozpo- znawczym stylu tego artysty. Uwaga! Więcej na temat stosowania masek dowiesz się z lekcji 7. 05_aaecs3.indd 170 2008-08-20 19:13:55 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 171 Tworzenie nowej kompozycji Aby pomóc sobie w późniejszym zarządzaniu ruchem tej warstwy, stworzysz nową kompozycję, którą dodasz do głównej. 1. Przeciągnij klip filmowy GordonsHead.mov z katalogu Source (pliki źródłowe), który znajduje się w oknie Project, na przycisk Create A New Composition ( umieszczony w dolnej części okna. , utwórz nową kompozycję), After Effects stworzy nową kompozycję o nazwie GordonsHead na podstawie ustawień filmu, a następnie otworzy ją w oknach Timeline i Composition. Niestety — film GordonsHead ma inną rozdzielczość niż kompozycja CarRide. Musisz to teraz poprawić. 2. Zaznacz w oknie Project kompozycję GordonsHead, po czym wybierz z menu głównego Composition/Composition Settings (kompozycja/ustawienia kompozycji). 05_aaecs3.indd 171 2008-08-20 19:13:55 172 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 3. W oknie dialogowym Composition Settings (ustawienia kompozycji) zmień ustawienia szerokości (Width) na 360 pikseli. Jeżeli zaznaczona jest opcja Lock Aspect Ratio (zachowaj proporcje), After Effects automatycznie zmieni wysokość (Height) na 240 pikseli. Kliknij przycisk OK. Teraz w taki sposób przeskaluj warstwę, by wypełniła kompozycję. 4. Zaznacz w oknie Timeline warstwę GordonsHead, a następnie wybierz z menu głównego Layer/Transform/Fit to Comp (warstwa/transformacja/dopasuj do kompozycji) albo wciśnij klawisze Ctrl+Alt+F (system Windows) lub Command+Option+F (system Mac OS). 05_aaecs3.indd 172 2008-08-20 19:13:55 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 173 Korzystanie z szablonów animacji z warstwami kształtu Jeśli masz twórczą osobowość, podobnie jak Gordon Studer, możesz tworzyć warstwy kształtu i zachowywać je jako szablony animacji do zastosowania w przyszłych projektach. Dodasz sche- mat animacji do warstwy kształtu, aby zmienić wygląd głowy Gordona. 1. Z menu głównego wybierz Layer/New/Shape Layer (warstwa/nowa/warstwa kształtu). After Effects doda nową warstwę kształtu do kompozycji. 2. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Shape Layer 1, po czym z menu głównego wybierz Animation/Browse Presets (animacja/przeglądaj szablony). Otworzy się Adobe Bridge. 3. W Adobe Bridge przejdź do katalogu AECS3_OPLekcjeLekcja05Animation_preset, który znajduje się na Twoim dysku twardym. 4. Kliknij podwójnie plik HeadShape.ffx, aby dodać go do warstwy Shape Layer 1. Możesz zamknąć Adobe Bridge lub zostawić je otwarte; będziesz go używać w dalszej części tej lekcji. 05_aaecs3.indd 173 2008-08-20 19:13:55 174 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Ograniczanie warstwy za pomocą Alpha Matte W After Effects istnieje wiele sposobów maskowania warstw. Na przykład możesz użyć narzę- dzia do rysowania kształtów albo narzędzia Pen (stalówka) w celu utworzenia maski. Podczas tej lekcji wykorzystasz funkcję Alpha Matte (maska alfa), która używa kanału alfa jednej warstwy do maskowania drugiej. 1. Kliknij przycisk Toogle Switches/Modes (przełączniki/tryby), znajdujący się z dołu okna Timeline, aby wyświetlić kolumnę Mode (tryb). 2. W menu TrkMat warstwy GordonsHead wybierz pozycję Alpha Matte „Shape Layer 1”. Warstwa jest teraz ograniczona warstwą kształtu. Zamiana kompozycji w warstwę Twarz Gordona Studera jest teraz ograniczona wektorowym kształtem. Musisz doczepić ją do samochodu. Aby to zrobić, powrócisz do głównej kompozycji (CarRide), po czym zamienisz kompozycję GordonsHead (głowa Gordona) w warstwę Head (głowa), która aktualnie jest jednoli- tą warstwą służącą jako wypełniacz. 1. Kliknij okno Timeline kompozycji CarRide, aby w nim pracować. 2. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Head, po czym wykonaj następujące czynności: • Zaznacz w oknie Project kompozycję GordonsHead i wciśnij klawisze Ctrl+Alt+/ (system Windows) lub Command+Option+/ (system Mac OS). 05_aaecs3.indd 174 2008-08-20 19:13:55 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 175 • Trzymając wciśnięty klawisz Alt (system Windows) lub klawisz Option (system Mac OS), przeciągnij kompozycję GordonsHead z okna Project do warstwy Head w oknie Timeline. 3. Korzystając z narzędzia zaznaczania ( ), w taki sposób przesuń warstwę Head, która znajduje się w oknie Composition, by Gordon Studer siedział prawidłowo w aucie. Teraz użyj ponownie dziedziczenia, aby głowa Gordona Studera była animowana razem z samochodem. 05_aaecs3.indd 175 2008-08-20 19:13:56 176 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 4. W warstwie Head (znajdującej się w oknie Timeline) wybierz z menu Parent pozycję 2. Artist. 5. Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz), aby zachować efekty dotychczasowej pracy. Keyframing ścieżki ruchu Nareszcie jesteś gotowy, aby animować samochód, jak jedzie on od początku kompozycji, roś- nie w jej trakcie (jakby zbliżał się do kamery), staje na tylnych kołach, po czym odjeżdża z ekranu. Zaczniesz od keyframingu pozycji samochodu — powinien on wjechać na ekran. 1. Naciśnij klawisz Home, aby upewnić się, że znacznik bieżącego czasu znajduje się na początku linijki. 2. Kliknij w oknie Timeline przełącznik obrazu (ikona oka) dla warstwy Leaves (liście), aby ją ukryć. Dzięki temu będziesz dobrze widzieć artystę znajdującego się pod nią. 3. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artist, po czym rozwiń jej wszystkie właściwości dla grupy Transform. 05_aaecs3.indd 176 2008-08-20 19:13:56 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 177 4. Umieść warstwę Artist poza ekranem, z lewej strony (za liśćmi), zmieniając jej współrzędne położenia (Position) na -162.0, 207.0. Uwaga! Przy tej pozycji time istnieje już klatka kluczowa, pochodząca z ćwiczenia dotyczącego punktu zaczepienia. 5. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 2:20; zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 54.5, 207.0. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. 6. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 6:00; kliknij przycisk Add/Remove Keyframe (dodaj/usuń klatkę kluczową — znajduje się on w kolumnie Switches) dla warstwy Artist. Operacja ta doda klatkę kluczową właściwości Position w warstwie Artist — przy tych samych wartościach (czyli 54.5, 207.0). Kiedy animujesz właściwość Position, After Effects wyświetla ruch jako ścieżkę. Możesz stworzyć ścieżkę ruchu dla położenia warstwy albo dla punktu zaczepienia warstwy. Ścieżka ruchu położe- nia warstwy jest widoczna w oknie Composition, a ścieżka ruchu punktu zaczepienia — w oknie Layer. Tę pierwszą przedstawia się jako sekwencję punktów, gdzie każdy punkt oznacza położe- nie warstwy w każdej klatce. Pole w ścieżce oznacza położenie klatki kluczowej. Gęstość punk- tów pomiędzy polami określa względną prędkość warstwy. Punkty położone bliżej siebie wskazują na mniejszą prędkość; punkty bardziej od siebie oddalone — większą. 05_aaecs3.indd 177 2008-08-20 19:13:56 178 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Keyframing zmian skali i obrotu Teraz zaczniesz odpowiednio powiększać samochód. Sprawisz, że będzie się wydawało, iż zbli- ża się on do kamery. Później — stosując keyframing właściwości Rotation (obrót) — spowodujesz, że auto stanie na tylnych kołach. 1. Przesuń znacznik bieżącego czasu na pozycję 7:15; ustaw wartości właściwości Scale warstwy Artist na 80.0, 80.0 , a następnie kliknij ikonę stopera ( ), aby utworzyć klatkę kluczową dla właściwości Scale. 2. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 10:10; zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 28.0, 303.0. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. 3. Ciągle na pozycji 10:10 zmień wartości właściwości Scale na 120.0, 120.0 . Program automatycznie doda klatkę kluczową. 4. Ciągle na pozycji 10:10 kliknij ikonę stopera ( ) dla właściwości Rotation, aby dodać do niej klatkę kluczową o domyślnej wartości, 0.0°. 5. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 10:13; zmień wartość właściwości Rotation warstwy na 0x -14.0°. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową, a auto stanie w tym momencie na tylnych kołach. Teraz będziesz animować samochód odjeżdżający z ekranu. 05_aaecs3.indd 178 2008-08-20 19:13:56 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 179 6. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 10:24; zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 369.0, 258.0. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. Dodawanie rozmycia ruchu Na koniec zastosuj rozmycie ruchu, aby wygładzić sekwencję jazdy. 1. Ukryj w oknie Timeline właściwości warstwy Artist. 2. Włącz dla warstw Artist oraz Head przełącznik rozmycia ruchu ( Rozmycie będzie widoczne dla odjeżdżającego samochodu, jak również dla latającej pszczoły, ponieważ włączyłeś wcześniej tę funkcję także dla tej warstwy. Już za chwilę to wszystko zobaczysz. ). Podgląd wykonanej pracy Wszystkie klatki kluczowe są już ustawione dla jadącego samochodu. Obejrzyj teraz całą animację i upewnij się, że kierowca znajduje się na swoim miejscu. 1. Kliknij przełącznik obrazu ( na klawiaturze numerycznej klawisz 0, aby obejrzeć podgląd RAM tej animacji. 2. Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. ) dla warstwy Leaves, żeby stała się widzialna. Naciśnij 05_aaecs3.indd 179 2008-08-20 19:13:57 180 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Animowanie dodatkowych elementów W celu nabrania większej wprawy w tworzeniu animacji klatek kluczowych będziesz teraz animo- wać ruch uliczny oraz budynki w tle. Animowanie ruchu ulicznego Być może podczas podglądu zauważyłeś, że niebieski samochód jest przyczepiony do zderzaka czerwonego auta artysty. Niebieski samochód znajduje się na pre-komponowanej warstwie, która zawiera także żółty samochód. Teraz nadasz scenie więcej życia, w taki sposób animując niebieski i żółty samochód, by minęły one w tle auto artysty. Uwaga! Pamiętaj, pre-kompozycja to po prostu warstwa zawierająca zagnieżdżone warstwy. W tym przypadku warstwa Vehicles (pojazdy) zawiera dwie zagnieżdżone warstwy: jedną z niebieskim samochodem i jedną z żółtym. 1. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Vehicles, po czym kliknij przełącznik Solo ( aby ją odizolować. Naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia dla tej warstwy właściwości Position. 2. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 3:00. 3. Korzystając z narzędzia zaznaczania ( ), w taki sposób przesuń w oknie Composition warstwę Vehicles, by oba samochody znajdowały się poza ekranem — z prawej strony. Gdy zaczniesz przesuwanie, wciśnij klawisz Shift, aby ograniczyć ruch w pionie. Możesz także po prostu zmienić współrzędne położenia (Position) warstwy Vehicles na 684.0, 120. 4. Kliknij ikonę stopera ( ) w celu utworzenia klatki kluczowej właściwości Position dla warstwy Vehicles. ), 05_aaecs3.indd 180 2008-08-20 19:13:57 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 181 5. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 4:00, po czym w taki sposób przeciągnij w oknie Composition warstwę Vehicles, by oba samochody znajdowały się poza ekranem — z lewej strony. Możesz także po prostu zmienić współrzędne położenia (Position) warstwy Vehicles na 93.0, 120.0. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. 6. Włącz rozmycie ruchu dla warstwy Vehicles. 7. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Vehicles i naciśnij klawisz P w celu ukrycia jej właściwości Position. 8. Wyłącz izolowanie warstwy Vehicles (przełącznik Solo), po czym przyjrzyj się ruchowi ulicznemu, przeciągając znacznik bieżącego czasu między pozycjami 2:25 i 4:06. Animowanie budynków Animowanie budynków? No pewnie. Za chwilę animujesz kilka budynków wznoszących się i „skaczących” w tle, podczas gdy artysta będzie jechał ulicami San Francisco. Będziesz ponownie pracować z pre-kompozycją (Full Skyline), ale otwierając ją, będziesz mógł animować indywidual- nie każdą jej zagnieżdżoną warstwę. 1. Trzymając wciśnięty klawisz Alt (system Windows) lub Option (system Mac OS), kliknij podwójnie w oknie Timeline warstwę Full Skyline, aby otworzyć ją w jej własnych oknach Timeline i Composition. Zwróć uwagę na to, że kompozycja ta zawiera trzy warstwy: Skyline (horyzont), Building (budynek) oraz Buildings (budynki). Zaczniesz od pracy nad ostatnią z nich. 2. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 5:10, zaznacz w oknie Timeline kompozycji Full Skyline warstwę Buildings, a następnie naciśnij klawisz P, by wyświetlić właściwości Position dla tej warstwy. 05_aaecs3.indd 181 2008-08-20 19:13:57 182 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 3. Kliknij ikonę stopera ( ) w celu utworzenia — z zachowaniem wartości domyślnych (czyli 160.0, 120.0) — klatki kluczowej właściwości Position dla warstwy Buildings. 4. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 4:20, po czym za pomocą narzędzia zaznaczania ( ) przeciągaj warstwę Buildings w dół kompozycji, aż jej współrzędna y właściwości Position osiągnie wartość 350.0. Po rozpoczęciu przeciągania warstwy trzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby graniczyć ruch wzdłuż osi poziomej. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. Przeciąganie warstwy na zadaną pozycję to dobre ćwiczenie, lecz równie dobrze możesz bezpośrednio wpisać współrzędne y z kroków 4. i 5., jeśli nie chcesz przeciągać warstwy w oknie Composition. 5. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 5:02, a następnie przeciągaj warstwę Buildings, aż jej współrzędna y właściwości Position osiągnie wartość 90.0. After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. Wspaniale. Właśnie animowałeś swój pierwszy budynek. Teraz w taki sposób wzbogacisz ruch w najwyższym punkcie jego skoku, by wydawał się bardziej naturalny. (Budynki skaczące w natu- rze? Daj spokój. To zabawne). 05_aaecs3.indd 182 2008-08-20 19:13:57 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 183 Dodawanie funkcji Easy Ease Uatrakcyjnij ruch budynku w najwyższym punkcie jego skoku, dodając funkcję Easy Ease. 1. Kliknij klatkę kluczową znajdującą się na pozycji 5:02 albo prawym przyciskiem myszy (system Windows), albo trzymając klawisz Control (system Mac OS), po czym wybierz z podręcznego menu Keyframe Assistant/Easy Ease (asystent klatek kluczowych/easy ease). Dzięki temu budynek będzie zwalniać, aż osiągnie najwyższy punkt swojego skoku, a następnie zacznie spadać, przyspieszając. 2. Przeciągnij znacznik bieżącego czasu od pozycji 4:20 do 5:10, jeżeli chcesz zobaczyć ręczny podgląd skaczącego budynku. Kopiowanie animacji budynku Aby animować pozostałe warstwy w kompozycji Full Skyline, skopiujesz i wkleisz do nich klat- ki kluczowe warstwy Buildings (ale o innych czasach). Dzięki temu elementy będą podskakiwać w pewnej sekwencji. 1. Kliknij nazwę właściwości Position warstwy Buildings, aby zaznaczyć wszystkie jej kluczowe klatki. Wybierz z menu głównego Edit/Copy (edycja/kopiuj) albo wciśnij klawisze Ctrl+C (system Windows) lub Command+C (system Mac OS). 2. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 5:00, po czym zaznacz w oknie Timeline warstwę Building. Wybierz z menu głównego Edit/Paste (edycja/wklej) albo wciśnij klawisze Ctrl+V (system Windows) lub Command+V (system Mac OS), aby wkleić klatki kluczowe do tej warstwy. 3. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 5:10 i zaznacz warstwę Skyline. Ponownie wybierz z menu głównego Edit/Paste (edycja/wklej) albo wciśnij klawisze Ctrl+V (system Windows) lub Command+V (system Mac OS) w celu wklejenia klatek kluczowych także i do tej warstwy. 05_aaecs3.indd 183 2008-08-20 19:13:57 184 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 4. Zaznacz warstwę Building i naciśnij klawisz P, aby zobaczyć skopiowane klatki kluczowe. Powtórz tę samą czynność dla warstwy Skyline. 5. Włącz rozmycie ruchu dla wszystkich trzech warstw, a następnie przejdź do okna Timeline kompozycji CarRide i włącz rozmycie ruchu dla pre-komponowanej warstwy Full Skyline. Akcja ta doda rozmycie ruchu do wszystkich zagnieżdżonych warstw. Wykonałeś sporo pracy. Obejrzyjmy teraz Twoją animację od samego początku. 6. Naciśnij na klawiaturze numerycznej klawisz 0, aby włączyć podgląd RAM. 7. Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. 05_aaecs3.indd 184 2008-08-20 19:13:57 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 185 Dodawanie efektu W tym projekcie stworzyłeś kilka animacji za pomocą klatek kluczowych. Teraz jednak podej- dziesz do tematu animowania z innej strony — zastosujesz efekt, dzięki któremu szpiczasty budy- nek będzie nadawać fale radiowe. Dodawanie warstwy jednolitego koloru Musisz zastosować efekt fal radiowych na jego własnej warstwie; będzie ona warstwą jednolitego koloru. Warstwy jednolitego koloru W After Effects możesz tworzyć obrazy dowolnego koloru (do rozdzielczości 30 000×30 000 pikseli). Program traktuje obraz jednolitego koloru w ten sam sposób, jak każdy inny rodzaj materiału: możesz modyfikować maskę, zmieniać właściwości oraz dodawać efekty do warstwy jednolitego koloru. Jeżeli zmienisz ustawienia dla obrazu, który jest wykorzystywany przez więcej niż jedną warstwę, możesz zastosować modyfikację do wszystkich warstw, które używają tego właśnie obrazu, lub tylko do jednego wystąpienia obrazu. Warstwy jednolitego koloru wykorzystuje się do kolo- rowania tła lub w celu tworzenia prostych grafik. 1. Upewnij się, że okno Timeline kompozycji CarRide jest otwarte. 2. Wybierz z menu głównego Layer/New/Solid (warstwa/nowa/jednolita). W oknie dialogowym Solid Settings w polu Name wpisz radio waves (fale radiowe) — będzie to nazwa warstwy. Kliknij najpierw przycisk Make Comp Size (rozmiary kompozycji), a następnie przycisk OK, aby utworzyć nową warstwę. 05_aaecs3.indd 185 2008-08-20 19:13:58 186 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 3. Umieść warstwę Radio Waves w oknie Timeline ponad warstwą BG. Domyślnie czas trwania warstwy Radio Waves równy jest czasowi trwania kompozycji. Jed- nak powinna ona trwać tylko kilka sekund — tyle, ile efekt. Musisz więc zmienić czas trwania warstwy. 4. Kliknij przycisk Expand Or Collapse The In/Out/Duration/Stretch Panes ( , rozwiń lub zwiń kolumny: rozpoczęcie/zakończenie/czas trwania/rozciągnięcie), znajdujący się w lewym dolnym rogu okna Timeline, aby wyświetlić te cztery kolumny. 5. Kliknij niebieską wartość z kolumny Duration dla warstwy Radio Waves. 05_aaecs3.indd 186 2008-08-20 19:13:58 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 187 6. W oknie dialogowym Time Stretch (rozciąganie czasu) ustaw wartość New Duration (nowy czas trwania) na 8:00, po czym kliknij przycisk OK. 7. Na linijce czasu przeciągnij pasek trwania warstwy Radio Waves (chwytając za jego środek). Powinien on zaczynać się od 6:00. Przyglądaj się wartości w kolumnie In, aby zobaczyć, kiedy osiągnie ona 6:00. 8. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 6:00, czyli na pierwszej klatce efektu fal radiowych. 05_aaecs3.indd 187 2008-08-20 19:13:58 188 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Dodawanie efektu Teraz jesteś gotów, aby zastosować efekt fal radiowych do jednolitej warstwy. 1. Mając zaznaczoną w oknie Timeline warstwę Radio Waves, wybierz z menu głównego Effect/Generate/Radio Waves (efekt/generuj/fale radiowe). W oknie Composition nic się nie zmieniło, gdyż pierwsza fala nie została jeszcze wyemitowana. 2. W oknie Effect Controls rozwiń właściwości Wave Motion (ruch fali) oraz Stroke (brzeg fali). Następnie wykonaj poniższe czynności: • Zaznacz pozycję Each Frame (każda klatka), która znajduje się w menu Parameters Are Set At (parametry ustawione na). • Ustaw wartość Expansion (rozrost) na 0.40. • Ustaw wartość Velocity (prędkość) na 1.00. • Ustaw wartość Color (kolor) na biały (RGB=255, 255, 255). • Ustaw wartość Opacity (przezroczystość) na 0.500. • Ustaw obie wartości Start Width (szerokość początkowa) oraz End Width (szerokość końcowa) na 3.00. 05_aaecs3.indd 188 2008-08-20 19:13:58 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 189 3. W oknie Effect Controls kliknij ikonę celownika dla ustawienia Producer Point (punkt produkcji), znajdującego się blisko góry okna. Kliknij w oknie Composition na szczycie szpiczastego budynku, aby ustawić tam punkt emisji fal. Fale radiowe, zawierające określone przez Ciebie ustawienia, będą teraz nadawane ze szczy- tu piramidalnego budynku. Musisz tylko jeszcze połączyć relacją dziedziczenia warstwę Radio Waves z warstwą Full Skyline. Dzięki temu źródło fal będzie się poruszało w kompozycji wraz z budynkami. 4. W kolumnie Parent warstwy Radio Waves wybierz z wyskakującego menu pozycję 7. Full Skyline. 5. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 5:28, czyli na chwili przed rozpoczęciem efektu fal radiowych. W oknie Time Controls zaznacz opcję From Current Time (od aktualnego czasu). (Możliwe, że będziesz musiał rozszerzyć okno Time Controls, aby zobaczyć wszystkie opcje). 6. Kliknij przycisk RAM Preview i obejrzyj podgląd RAM efektu fal radiowych. 05_aaecs3.indd 189 2008-08-20 19:13:58 190 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Po obejrzeniu animacji uprzątnij okno Timeline. 7. Kliknij przycisk Expand Or Collapse The In/Out/Duration/Stretch Panes ( już niepotrzebne kolumny. Naciśnij klawisz Home, aby przejść na początek linijki czasu. 8. Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. ), po czym ukryj Tworzenie animowanego pokazu slajdów Ukończyłeś już tę skomplikowaną animację artysty jadącego przez miasto. Najwyższy czas, by umieścić próbki jego prac na sztaludze (to jest właśnie głównym celem całej animacji: przed- stawić prace artysty jego potencjalnym klientom). Jednak prezentowana technika pokazu slajdów może być łatwo zaadaptowana do innych celów — za jej pomocą przedstawisz rodzinne fotografie albo stworzysz prezentację biznesową. Importowanie slajdów Artysta dostarczył katalog przykładowych grafik, ale nie użyjesz wszystkich tych obrazów. Pomóż sobie w wyborze — przejrzyj grafiki w Adobe Bridge. 1. Wybierz z menu głównego File/Browse (plik/przeglądaj), aby przejść do Adobe Bridge. 2. W oknie Folders wejdź do katalogu AECS3_OPLekcjeLekcja05Assets, który znajduje się na Twoim dysku twardym. 3. Klikaj różne obrazy studer_, po czym przeanalizuj je w oknie Preview. 05_aaecs3.indd 190 2008-08-20 19:13:58 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 191 4. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (system Windows) lub Command (system Mac OS), kliknij, aby zaznaczyć pięć ulubionych obrazów, a następnie kliknij podwójnie w celu dodania ich do okna Project w After Effects. My wybraliśmy: studer_Comcast.jpg, studer_Map.jpg, studer_music.jpg, studer_Puzzle.jpg oraz studer_Real_Guys.jpg. 5. Pozostaw Adobe Bridge otwarte w tle. 05_aaecs3.indd 191 2008-08-20 19:13:59 192 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej , utwórz nową kompozycję), znajdujący Tworzenie nowej kompozycji Umieścisz te obrazy w ich własnej kompozycji. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zmienić je w pokaz slajdów oraz dodać między nimi efekty przejść. 1. Trzymając klawisz Shift, zaznacz pięć obrazów Studera w oknie Project, a następnie przeciągnij je na przycisk Create A New Composition ( się w dolnej części okna. 2. W oknie dialogowym New Composition From Selection (nowa kompozycja z zaznaczenia) wykonaj następujące czynności: • W obszarze Create (utwórz) wybierz opcję Single Composition (pojedyncza kompozycja). • W obszarze Options (opcje) ustaw czas trwania slajdu (Still Duration) na 2:00. • Zaznacz pola Sequence Layers (sekwencja warstw) oraz Overlap (nakładanie). • Ustaw czas trwania efektu (Duration) na 0:10. • Z menu Transition (efekt przejścia) wybierz pozycję Cross Dissolve Front And Back Layers (przenikanie krzyżowe przednich oraz tylnych warstw). • Kliknij przycisk OK. Opcja przejścia tworzy sekwencję obrazów, które kolejno przenikają przez siebie. Kiedy klikniesz przycisk OK, After Effects otworzy (w oknach Composition i Timeline) nową kompozycję o nazwie identycznej z nazwą obrazu Studera ze szczytu listy okna Project. Zanim kontynuujesz, zmień nazwę kompozycji na bardziej intuicyjną. 05_aaecs3.indd 192 2008-08-20 19:13:59 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 193 3. Z menu głównego wybierz Composition/Composition Settings (kompozycja/ustawienia kompozycji), po czym zmień nazwę kompozycji na Artwork (grafiki). Następnie kliknij przycisk OK. Pozycjonowanie pokazu slajdów Czyż nie łatwo było stworzyć pokaz slajdów? Teraz musisz zmienić położenie pokazu slajdów na płótnie sztalugi. Slajdy są większe od płótna, ale ponieważ występują w kompozycji, możesz zmienić ich rozmiar za jednym razem. 1. Przejdź do okna Timeline kompozycji CarRide, po czym ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 11:00 — momencie, w którym płótno znajduje się na środku kompozycji. 2. Przeciągnij kompozycję Artwork z okna Project do okna Timeline kompozycji CarRide, a następnie umieść ją na samym szczycie kolumny warstw. Aktualnie warstwa Artwork jest ustawiona w taki sposób, by rozpoczynać się od pozycji 0:00. Musisz to zmienić. Warstwa powinna pojawić się dopiero w punkcie 11:00. 05_aaecs3.indd 193 2008-08-20 19:13:59 194 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 3. Przeciągaj (trzymając za jego środek) pasek trwania warstwy Artwork w linijce czasu, aż jego początek będzie znajdować się na pozycji 11:00. Teraz dopasuj slajdy do tła. 4. Mając zaznaczoną w oknie Timeline warstwę Artwork, naciśnij klawisz S, aby wyświetlić jej właściwości skali (Scale). 5. Ustaw wartości Scale na 45.0, 45.0 . 6. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artwork, a następnie wybierz z głównego menu Layer/Blending Mode/Darken (warstwa/tryb łączenia/pociemnianie). Dzięki temu idealna biel każdego obrazka zostanie zastąpiona bardziej miękką bielą płótna. 7. Kliknij w oknie Time Controls przycisk podglądu RAM ( pokazu slajdów. (Upewnij się, że zaznaczona jest opcja From Current Time, aby podgląd zaczął się od pozycji 11:00). ) w celu obejrzenia 05_aaecs3.indd 194 2008-08-20 19:13:59 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 195 Wyłanianie pierwszego slajdu Jak widać, pierwszy slajd natychmiastowo pojawia się na płótnie w jedenastej sekundzie. Zaanimujesz przezroczystość warstwy Artwork. Dzięki temu pierwszy slajd będzie się wyłaniać. 1. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artwork i naciśnij klawisz T, aby wyświetlić jej właściwości przezroczystości (Opacity). 2. Ustaw znacznik bieżącego czasu na pozycji 11:00. 3. Ustaw wartość Opacity warstwy Artwork na 0 , po czym kliknij ikonę stopera ( ), by ustawić klatkę kluczową dla tej właściwości. 4. Przesuń znacznik bieżącego czasu na pozycję 11:03 i ustaw wartość Opacity warstwy Artwork na 100 . After Effects automatycznie doda klatkę kluczową. Spowoduje to wyłanianie się slajdu. 5. Podejrzyj animację między 11:00 a 11:03 — zobacz, jak wyłania się pierwszy slajd. 6. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artwork, po czym naciśnij klawisz T w celu ukrycia jej właściwości przezroczystości. Następnie wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz), aby zachować efekty dotychczasowej pracy. 05_aaecs3.indd 195 2008-08-20 19:13:59 196 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Praca z plikami Flasha Programy Adobe Flash CS3 oraz Adobe After Effects CS3 bardzo dobrze ze sobą współpracują. Każda z aplikacji posiada unikalny zestaw narzędzi, które pomogą Ci osiągać odmienne rezultaty. Importowanie plików SWF Jeżeli stworzyłeś animacje we Flashu, możesz importować je do After Effects jako pliki SWF, po czym połączyć z in- nym filmem lub wyrenderować jako materiał wideo z dodatkowymi efektami. Pliki SWF są niewielkie. Używa się ich przeważnie do dostarczania internetem animowanych grafik wektorowych (na przykład kreskówek), dźwięków oraz danych innego typu. Kiedy After Effects importuje plik SWF, zachowuje jego wewnętrzne klatki kluczowe. Możesz więc ich używać do stosowania kolejnych efektów. Każdy plik SWF importowany do After Effects zostaje spłaszczony do pojedynczej, nieprzerwanie rastrowanej warstwy, z zachowanym kanałem alfa. Ciągła rasteryzacja warstwy oznacza, że jej grafika pozostaje ostra, nawet przy powiększaniu. Ta metoda importowania pozwala Ci używać głównej warstwy lub obiektu z Twojego pliku SWF jako szybko wyrenderowanego elementu w After Effects, co łączy wszystkie najlepsze możliwości każdego z narzędzi. Eksportowanie plików FLV Pliki Flash Video (FLV) zawierają tylko oparte na pikselach (zrasteryzowane) wideo. Nie ma w nich grafiki wektoro- wej, nie są one również interaktywne. Aby odtworzyć film w formacie FLV, musisz importować plik FLV do Flasha i opublikować go jako plik SWF. Znaczniki After Effects mogą być dołączone do wyjściowego pliku FLV jako cue points (punkty odtwarzania). Aby przenieść klatki kluczowe lub wartości właściwości globalnej z After Effects do Flasha, uruchom skrypt Convert Selected Properties To Markers.jsx (zmień wybrane właściwości w znaczniki), zanim wyrenderujesz i wyeksportujesz plik FLV. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu Flasha razem z After Effects, zapoznaj się z pomocą After Effects. Dodawanie ścieżki dźwiękowej Możesz sobie pogratulować. Bardzo dużo animowałeś w tym projekcie. Jednak jeszcze nie skoń- czyłeś. Gordon Studer przemawia już do widza podczas jazdy samochodem. Jednak Ty dodatko- wo uwiarygodnisz klip, dodając w tle podkład dźwiękowy. 1. Z menu głównego wybierz File/Browse (plik/przeglądaj), aby przejść do Adobe Bridge. 2. Kliknij w obrębie obszaru z zawartością w celu zaznaczenia miniaturki pliku piano.wav. Adobe Bridge pozwoli Ci odsłuchać dźwięk. 3. Kliknij w oknie Preview przycisk Play ( Kliknij przycisk Pause ( , pauza) w celu przerwania odtwarzania. , odtwarzaj), aby usłyszeć ścieżkę. 05_aaecs3.indd 196 2008-08-20 19:14:00 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 197 4. Kliknij podwójnie plik piano.wav, aby importować go do okna Project programu After Effects. 5. Przeciągnij piano.wav z okna Project do okna Timeline kompozycji CarRide — na sam dół kolumny warstw. Obsługiwane formaty plików dźwiękowych Do After Effects możesz importować dowolny z następujących formatów dźwięku: • Advanced Audio Coding (AAC), • Audio Interchange File Format (AIFF; wymaga odtwarzacza Quicktime), • MP3 (także wymaga odtwarzacza Quick Time), • Video for Windows (AVI, WAV), • WAVE (WAV). Zapętlanie ścieżki dźwiękowej Czas trwania warstwy Piano (fortepian) nie jest tak długi jak cała kompozycja. Musisz więc zapęt- lić dźwięk. Na szczęście muzyka ta została tak skomponowana, by dać się czysto zapętlić. Doko- nasz tego za pomocą funkcji remappingu czasu. Więcej dowiesz się o niej z lekcji 6., „Animowa- nie warstw”. 1. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Piano. 05_aaecs3.indd 197 2008-08-20 19:14:00 198 LEKCJA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej 2. Wybierz z menu głównego Layer/Time/Enable Time Remapping (warstwa/czas/włącz remapping czasu). W oknie Timeline warstwy Piano wyświetli się właściwość Time Remap (remapping czasu), a na linijce czasu pojawią się dwie klatki kluczowe dla tej właściwości. 3. Trzymając wciśnięty klawisz Alt (system Windows) lub Option (system Mac OS), kliknij dla właściwości Time Remap ikonę stopera ( ). Akcja ta ustawi domyślne wyrażenie dla remappingu czasu (nie ma ona bezpośredniego wpływu na zawartość okna Composition). 05_aaecs3.indd 198 2008-08-20 19:14:00 ADOBE AFTER EFFECTS CS3 PROFESSIONAL Oficjalny podręcznik 199 4. Wewnątrz właściwości Expression: Time Remap (wyrażenie: remapping czasu) warstwy Piano kliknij wyskakujące menu Expression Language (język wyrażeń), po czym wybierz Property/loopOut(type= „cycle”, numKeyframes = 0). Dźwięk został teraz ustawiony na cykliczne zapętlanie. Dzięki temu klip będzie powtarzany nieskończenie wiele razy. Teraz musisz tylko przeciągnąć punkt zakończenia warstwy do końca kompozycji. 5. Zaznacz w oknie Timeline warstwę Piano, po czym naciśnij klawisz End, by przejść na koniec linijki czasu. Następnie wciśnij klawisze Alt+] (system Windows) lub Option+] (system Mac OS) w celu rozszerzenia warstwy do końca kompozycji. Niebawem włączysz podgląd swojej kompozycji. 6. Ukryj właściwości warstwy Piano, a następnie wybierz z menu głównego File/Save (plik/ zapisz), aby zachować efekty dotychczasowej pracy. Powiększanie do końcowego zbliżenia Wszystko wygląda dobrze, ale dopiero odpowiednie powiększenie pokazu slajdów, symulujące najazd kamery, sprawi, że widz zwróci uwagę na grafiki artysty. (To właśnie one powinny się zna- leźć na końcowym zbliżeniu). 1. W oknie Project przeciągnij kompozycję CarRide na przycisk Create A New Composition ( kompozycję o nazwie CarRide 2, po czym otworzy ją w oknach Timeline oraz Composition. Zmień nazwę kompozycji, aby zapobiec pomyłce. 2. Zaznacz w oknie Project kompozycję CarRide 2, naciśnij klawisz Enter (system Windows) lub Return (system Mac OS), p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: