Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00458 018666 23462747 na godz. na dobę w sumie
Adobe After Effects CS4. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe After Effects CS4. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2321-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> after effects
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj sposoby tworzenia profesjonalnych efektów specjalnych!

After Effects to magiczny program firmy Adobe, umożliwiający tworzenie niesamowitych animacji i porywających efektów specjalnych! Dzięki elastycznym, rozbudowanym narzędziom pozwala on filmowcom na całym świecie puszczać wodze fantazji, dzięki czemu tworzą niezapomniane filmy! Pierwsza wersja programu ukazała się w roku 1993. Ponad szesnaście lat na rynku sprawiło, że stał się on liderem w swojej kategorii. Niezliczona liczba wtyczek, dodatków oraz wciąż rosnący potencjał narzędzi aplikacji sprawiają, że efekt końcowy zależy tak naprawdę wyłącznie od Twojej wyobraźni i... umiejętności wykorzystania wszystkich możliwości!

Dzięki temu podręcznikowi, napisanemu przez certyfikowanych instruktorów Adobe, szybko zaczniesz swobodnie pracować w środowisku programu After Effects. Autorzy najpierw poprowadzą Cię przez proces poprawnej instalacji aplikacji, a następnie -- lekcja po lekcji, przykład za przykładem -- nauczą Cię używać poszczególnych narzędzi i funkcji. Zapoznasz się także ze sposobami animowania tekstu, wykorzystywania warstw, pracy z maskami, korekcji kolorów oraz ich kluczowania. Ponadto zobaczysz, jak budować trójwymiarowe obiekty oraz przygotowywać pliki wyjściowe.

Popuść wodze swojej fantazji i twórz niepowtarzalne filmy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe After Effects CS4. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Joanna Pasek ISBN: 978-83-246-2321-1 Tytu³ orygina³u: Adobe After Effects CS4 Classroom in a Book Format: B5, stron: 408 Poznaj sposoby tworzenia profesjonalnych efektów specjalnych! (cid:129) Jak rozpocz¹æ przygodê z After Effects CS4? (cid:129) Jak tworzyæ animowane prezentacje multimedialne? (cid:129) Jak wykorzystaæ trzeci wymiar w tworzonym materiale wideo? After Effects to magiczny program firmy Adobe, umo¿liwiaj¹cy tworzenie niesamowitych animacji i porywaj¹cych efektów specjalnych! Dziêki elastycznym, rozbudowanym narzêdziom pozwala on filmowcom na ca³ym œwiecie puszczaæ wodze fantazji, dziêki czemu tworz¹ niezapomniane filmy! Pierwsza wersja programu ukaza³a siê w roku 1993. Ponad szesnaœcie lat na rynku sprawi³o, ¿e sta³ siê on liderem w swojej kategorii. Niezliczona liczba wtyczek, dodatków oraz wci¹¿ rosn¹cy potencja³ narzêdzi aplikacji sprawiaj¹, ¿e efekt koñcowy zale¿y tak naprawdê wy³¹cznie od Twojej wyobraŸni i… umiejêtnoœci wykorzystania wszystkich mo¿liwoœci! Dziêki temu podrêcznikowi, napisanemu przez certyfikowanych instruktorów Adobe, szybko zaczniesz swobodnie pracowaæ w œrodowisku programu After Effects. Autorzy najpierw poprowadz¹ Ciê przez proces poprawnej instalacji aplikacji, a nastêpnie – lekcja po lekcji, przyk³ad za przyk³adem – naucz¹ Ciê u¿ywaæ poszczególnych narzêdzi i funkcji. Zapoznasz siê tak¿e ze sposobami animowania tekstu, wykorzystywania warstw, pracy z maskami, korekcji kolorów oraz ich kluczowania. Ponadto zobaczysz, jak budowaæ trójwymiarowe obiekty oraz przygotowywaæ pliki wyjœciowe. (cid:129) Instalacja narzêdzia (cid:129) Nawigacja i sposób pracy w Adobe After Effects (cid:129) Wykorzystanie efektów i szablonów (cid:129) Animowanie tekstu (cid:129) Wykorzystanie warstw kszta³tu (cid:129) Tworzenie animowanej prezentacji multimedialnej (cid:129) Animacja warstw (cid:129) Zastosowanie masek (cid:129) Mo¿liwoœci narzêdzia Puppet (cid:129) Kluczowanie kolorów i ich korekcja (cid:129) Budowa i wykorzystanie obiektów trójwymiarowych (cid:129) Stabilizacja ruchu (cid:129) Wykorzystanie systemu cz¹steczkowego (cid:129) Tworzenie materia³u wyjœciowego Popuœæ wodze swojej fantazji i twórz niepowtarzalne filmy! spis treŚCi WproWadzenie O Ofi cjalnym podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Warunki wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Instalacja After Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Optymalizacja wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Przywracanie domyślnych preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Kopiowanie plików z lekcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Jak korzystać z lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Dodatkowe zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Certyfi kacja Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 1 poznaWanie sChematu praCy Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Tworzenie projektu i importowanie materiałów Tworzenie projektu i importowanie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Tworzenie kompozycji i rozmieszczanie warstw Tworzenie kompozycji i rozmieszczanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Dodawanie efektów i zmienianie właściwości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Animowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Podgląd wykonanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Optymalizacja działania After Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Renderowanie i eksportowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Dostosowywanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Zmienianie jasności interfejsu użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Dodatkowe źródła informacji o After Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 4 SPIS TREŚCI Book AfterEffects.indb 4 2009-08-06 18:53:21 2 tWorzenie prosteJ animaCJi za pomoCą efeKtóW i szaBLonóW Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Importowanie materiałów za pomocą Adobe Bridge Importowanie materiałów za pomocą Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Tworzenie kompozycji Tworzenie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Praca z zaimportowanymi warstwami Adobe Illustratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Dodawanie efektów do warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Dodawanie szablonu animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Podgląd działania efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Dodawanie przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Renderowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 3 animoWanie teKstu Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Warstwy tekstowe Warstwy tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Tworzenie i formatowanie tekstu punktowego Tworzenie i formatowanie tekstu punktowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Korzystanie z szablonu animacji tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Animowanie za pomocą kluczy skalowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Animowanie za pomocą relacji dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Animowanie tekstu zaimportowanego z Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Animowanie ruchu po ścieżce za pomocą szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Animowanie odległości między literami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Animowanie przezroczystości tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Korzystanie z grupy animatorów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Poprawianie animacji ruchu po ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Animowanie ruchu po ścieżce warstwy z obrazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Dodawanie rozmycia w ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Eksportowanie do Adobe Flash CS4 Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Book AfterEffects.indb 5 2009-08-06 18:53:21 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 5 4 WarstWy Kształtu Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tworzenie warstwy kształtu Tworzenie warstwy kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tworzenie własnych kształtów Tworzenie własnych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tworzenie gwiazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dołączanie warstw z obrazem wideo i dźwiękiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Tworzenie kreskówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dodawanie paska tytułowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Eksperymentowanie z funkcją Brainstorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5 animoWanie prezentaCJi muLtimediaLneJ Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Animowanie krajobrazu przy użyciu dziedziczenia Animowanie krajobrazu przy użyciu dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Dostosowywanie punktu zaczepienia Dostosowywanie punktu zaczepienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Maskowanie obrazu wideo za pomocą kształtów wektorowych . . . . . . . . . . . 142 Kluczowanie ścieżki ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Animowanie dodatkowych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Dodawanie efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Tworzenie animowanego pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Dodawanie ścieżki dźwiękowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Finalne zbliżenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wysyłanie projektu do recenzentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6 animoWanie WarstW Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Symulowanie zmian oświetlenia Symulowanie zmian oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Powielanie animacji za pomocą funkcji Pick Whip Powielanie animacji za pomocą funkcji Pick Whip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Animowanie ruchu elementów pejzażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Pre­komponowanie i maskowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Animowanie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Dodawanie efektu Lens Flare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 6 SPIS TREŚCI Book AfterEffects.indb 6 2009-08-06 18:53:22 Animowanie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Remapping czasu kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 7 praCa z masKami Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Tematyka lekcji Maski Maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Tworzenie maski narzędziem Pen Tworzenie maski narzędziem Pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Edycja maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rozmywanie krawędzi maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Zastępowanie zawartości maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Dodawanie odbicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tworzenie winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Poprawianie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 8 znieKształCanie oBieKtóW za pomoCą narzędzi puppet Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Omówienie narzędzi Puppet Omówienie narzędzi Puppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Dodawanie pinezek deformacji Dodawanie pinezek deformacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Defi niowanie obszarów nakładania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Usztywnianie obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Animowanie pozycji pinezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Nagrywanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 9 KLuCzoWanie KoLoru Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Tematyka lekcji Kluczowanie koloru Kluczowanie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Tworzenie kompozycji w Device Central Tworzenie kompozycji w Device Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Zmienianie koloru tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Dodawanie obiektu pierwszoplanowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Korzystanie z masek roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Stosowanie efektu Color Diff erence Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Book AfterEffects.indb 7 2009-08-06 18:53:22 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 7 Zawężanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Usuwanie wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Poprawianie kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Dodawanie animacji tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Dodawanie tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Przygotowanie kompozycji dla urządzeń przenośnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 10 KoreKCJa KoLoróW Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Ustawianie balansu kolorów Ustawianie balansu kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Zmiana tła Zmiana tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Usuwanie niepożądanych elementów z obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Korekcja zakresu kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ocieplanie kolorów za pomocą efektu Photo Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 11 BudoWanie tróJWymiaroWeGo oBieKtu Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Budowanie obiektu 3D Budowanie obiektu 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Praca z obiektem zerowym Praca z obiektem zerowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Tekst trójwymiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Tworzenie tła dla animacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Zagnieżdżanie kompozycji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Dodawanie kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Dodawanie pozostałych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 12 praCa W trzeCh WymiaraCh Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Animacja obiektów 3D Animacja obiektów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Odbicia lustrzane obiektów 3D Odbicia lustrzane obiektów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Animacja kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Dostosowanie rozkładu czasowego animacji warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 8 SPIS TREŚCI Book AfterEffects.indb 8 2009-08-06 18:53:23 Korzystanie ze świateł 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Dodawanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Dodawanie rozmycia w ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Podgląd całej animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 13 zaaWansoWane teChniKi edyCJi Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Stabilizowanie ruchu Stabilizowanie ruchu Stabilizowanie ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Jednopunktowe śledzenie ruchu Jednopunktowe śledzenie ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wykorzystywanie śledzenia wielopunktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Tworzenie systemu cząsteczkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Wykorzystywanie efektu Timewarp do retimingu odtwarzania . . . . . . . . . . . . 362 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 14 renderoWanie i tWorzenie pLiKóW WyJŚCioWyCh Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Tworzenie szablonów renderingu Tworzenie szablonów renderingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Tworzenie szablonów dla modułów wyjściowych Tworzenie szablonów dla modułów wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Eksportowanie do różnych mediów wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Dodatek: Zarządzanie kolorem w After Eff ects CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Book AfterEffects.indb 9 2009-08-06 18:53:24 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 9 5 animoWanie prezentaCJi muLtimediaLneJ tematyka lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: • Tworzyć złożoną animację z wieloma warstwami. • Regulować czas trwania warstwy. • Wycinać formy w klipie filmowym za pomocą warstwy kształtu. • Animować kluczami położenia, skali i obrotu. • Animować pre-komponowaną warstwę. • Dodawać efekt Radio Waves do warstwy z jednolitym wypełnieniem. • Wstawiać ścieżkę dźwiękową do projektu. • Zapętlić ścieżkę dźwiękową, korzystając z remappingu czasu. Podczas tej lekcji będziesz pracować nad bardziej złożoną animacją. Nauczysz się łączyć ze sobą różne media, w tym klipy filmowe i pliki Photoshopa, oraz wprowadzać dźwięk. Poszerzysz też swoje umiejętno- ści w zakresie animacji kluczami w oknie Timeline. Projekt wykonywany w trakcie tej lekcji to animowana prezentacja przedstawiająca dorobek zawodowego ilustratora. Takie portfolio może zostać dostarczone na płycie CD lub rozsyłane przez internet; użyteczna forma autopromocji, którą sam też możesz stosować. Lekcja zajmie Ci od półtorej do dwóch godzin. 134 Book AfterEffects.indb 134 2009-08-06 18:54:27 Ilustracja: Gordon Studer, www.gordonstuder.com Ilustracja: Gordon Studer, www.gordonstuder.com W projektach After Effects często wykorzystuje się różnorodne materiały, łącząc je ze sobą w jednej kompozycji animowanej i edytowanej w oknie Timeline. Podczas tej lekcji pogłębisz swą znajomość podstawowych technik animacyjnych, tworząc multimedialną prezentację. 135 2009-08-06 18:54:28 Book AfterEffects.indb 135 rozpoczynamy pracę Na potrzeby tego projektu zawodowy ilustrator Gordon Studer stworzył plik Photoshopa z miejskim krajobrazem oraz kilkoma obiektami umieszczonymi na oddzielnych warstwach, które będziesz animować. Prawdę mówiąc, przygotował on cały projekt After Effects zawierający ten warstwowy plik Photoshopa, a także klipy filmowe i dźwiękowe, których będziesz potrzebować w późniejszej części tej lekcji. W tym projekcie będziesz animować ilustrację artysty jadącego samochodem po miej- skiej ulicy. Na końcu filmu pojawi się sztaluga, na której będą się wyświetlać przykła- dowe prace artysty. To bardzo skomplikowana animacja. Zaczniesz od animowania tła oraz niektórych elementów otoczenia, aby wydawało się, że wirtualna kamera prze- mieszcza się od lewej do prawej strony przez całą scenę. Następnie będziesz animować samochód jadący ulicą. Dołączysz do niego fragment zdjęcia twarzy ilustratora, wyod- rębniony maską; będzie to wyglądało, jakby siedział za kierownicą. Dodatkowo animu- jesz ruch uliczny i budynki, aby wzbogacić tło. Na końcu ożywisz sztalugę wyświetlającą pokaz prac artysty. 1 Upewnij się, że poniższe pliki znajdują się w katalogu AECS4_CIBLessonsLesson05 na Twoim dysku twardym. Jeżeli ich tam nie ma, skopiuj je z DVD Adobe After Effects CS4. Oficjalny podręcznik: • Z katalogu Start_Project_File: Lesson05_Start.aep. • Z katalogu Assets (materiały): CarRide.psd, GordonsHead.mov, piano.wav, a także kilka obrazów JPG, których nazwy zaczynają się od studer. • Z katalogu Animation_preset: HeadShape.ffx. • Z katalogu Sample_Movie (przykładowy film): Lesson05.mov. 2 Otwórz i włącz film Lesson05.mov, aby zobaczyć, co stworzysz podczas tej lekcji. Kiedy skończysz, zamknij odtwarzacz QuickTime. Możesz skasować film ze swojego dysku, jeżeli masz na nim niewiele wolnego miejsca. Rozpoczynając pracę, przywróć domyślne ustawienia aplikacji After Effects. Zobacz „Przywracanie domyślnych preferencji” na stronie 13. 3 Podczas uruchamiania After Effects naciśnij Ctrl+Alt+Shift (system Windows) lub Command+Option+Shift (system Mac OS). Kiedy zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć pliki z ustawieniami, kliknij przycisk OK. 4 Kliknij przycisk Close, by zamknąć ekran powitalny. 136 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 136 2009-08-06 18:54:28  Wskazówka: Aby zobaczyć zawar­ tość każdej warstwy pliku Photoshopa, kliknij podwójnie w oknie Project każdą pozycję z katalogu CarRide Layers, po czym obejrzyj je w oknie Footage. Gdy skończysz, zamknij to okno. 5 Wybierz z menu głównego File/Open project (plik/otwórz projekt). 6 Przejdź do katalogu AECS4_CIBLessons Lesson05Start_Project_File, zaznacz plik Lesson05_Start.aep, a następnie kliknij przycisk Open (otwórz). 7 Jeżeli to konieczne, kliknij podwójnie w oknie Project kompozycję CarRide w celu otwarcia jej w oknach Composition i Timeline. 8 Z menu głównego wybierz File/Save As (plik/zapisz jako). 9 W oknie dialogowym Save As (zapisz jako) przejdź do katalogu AECS4_CIB LessonsLesson05Finished_Project. 10 Nazwij projekt Lesson05_Finished.aep, a następnie kliknij przycisk Save (zapisz). animowanie krajobrazu przy użyciu dziedziczenia Aby wydajnie animować różnego rodzaju elementy scenerii — łącznie z tłem — użyjesz funkcji dziedziczenia. Jak już nauczyłeś się w lekcji 3., „Animowanie tekstu”, tworzenie tego typu relacji między warstwami synchronizuje zmiany zachodzące w warstwie-ro- dzicu z odpowiednimi zmianami wartości w warstwach-potomkach. W lekcji 3. użyłeś dziedziczenia, aby szybko zastosować zmiany skali jednej warstwy do drugiej. Teraz zastosujesz tę funkcję w celu zsynchronizowania ruchu obiektów w trzech warstwach — leaves (liście), full skyline (wieżowce) oraz FG (pierwszy plan) — z warstwą tła (BG). ustawianie dziedziczenia Najpierw ustaw w oknie Timeline relacje rodzic-potomek między odpowiednimi warstwami. 1 Trzymając klawisz Ctrl (system Windows) lub Command (system Mac OS), kliknij w oknie Timeline, aby zaznaczyć warstwy leaves, FG oraz full skyline. Book AfterEffects.indb 137 2009-08-06 18:54:28 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 137 2 W kolumnie Parent (rodzic) dla dowolnej z zaznaczonych warstw wybierz z rozwijanej listy Parent pozycję 8. BG. Dzięki temu wszystkie trzy zostaną przyłączone hierarchicznie do warstwy-rodzica (którym jest ósma warstwa, nosząca nazwę BG — od słowa background, czyli tło).  Wskazówka: Jeśli nie widzisz kolumny Parent, wybierz z podręcz­ nego menu okna Timeline pozycję Columns/Parent (kolumny/rodzic). animowanie warstwy-rodzica Teraz będziesz w taki sposób animować położenie warstwy tła (warstwy-rodzica), aby poruszało się ono w poziomie. Dzięki temu warstwy potomne będą animowane dokład- nie tak samo. 1 Naciśnij klawisz Home, aby upewnić się, że wskaźnik bieżącego czasu znajduje się na początku linijki. 2 Zaznacz w oknie Timeline warstwę BG, po czym naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position (położenie). 3 Ustaw współrzędne właściwości Position warstwy BG na 1029, 120, a następnie ), aby utworzyć klucz dla właściwości Position. Dzięki temu kliknij ikonę stopera ( warstwa tła zostanie przeciągnięta w lewo — będzie się wydawało, że to kamera się przesunęła. 4 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 10:15.  Wskazówka: Szybkim sposo­ bem na przejście do wybranej klatki jest wciśnięcie Alt+Shift+J (system Windows) lub Option+Shift+J (sys­ tem Mac OS) w celu otwarcia okna dialo­ gowego Go To Time (przejdź do czasu). W tym oknie należy wpisać odpowied­ nią wartość bez znaków przestanko­ wych (na przykład 1015 dla 10:15), po czym nacisnąć klawisz Enter (system Windows) lub Return (system Mac OS). 138 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 138 2009-08-06 18:54:29 5 Ustaw współrzędne położenia (Position) warstwy BG na -626, 120. After Effects automatycznie utworzy drugi klucz i wyświetli w oknie Composition ścieżkę ruchu dla warstwy BG. Tło przesuwa się teraz przez kadr. Ponieważ warstwy leaves, FG oraz full skyline są potomkami warstwy BG, one również będą się przesuwać z tego samego położenia początkowego. 6 Zaznacz warstwę BG, po czym naciśnij klawisz P, aby ukryć jej właściwość Position. Okno Timeline powinno być zawsze uporządkowane. animowanie położenia pszczoły Kolejnym elementem kompozycji, który porusza się po ekranie w chwili rozpoczęcia filmu, jest pszczoła. Animujesz ją teraz. 1 Naciśnij klawisz Home, aby ustawić wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 0:00. 2 Zaznacz w oknie Timeline warstwę Bee (pszczoła), po czym naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position. (Pszczoła nie jest widoczna w czasie 0:00 w oknie Composition). 3 Ustaw wartości właściwości Position warstwy Bee na 825, 120. Dzięki temu na początku animacji pszczoła będzie się znajdować poza ekranem — z lewej strony. Następnie kliknij ikonę stopera ( ), aby utworzyć klucz położenia (Position). 4 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 1:00, po czym zmień wartości właściwości Position warstwy Bee na 1411, 120. Teraz pszczoła będzie się znajdować poza ekranem — z prawej strony. After Effects automatycznie doda klucz. 5 Zaznacz warstwę Bee, a następnie naciśnij klawisz P w celu ukrycia jej właściwości Position.  Wskazówka: Możesz także zmienić wartości właściwości Position warstwy Bee, prze­ ciągając ją w oknie Composition na właściwą pozycję. Użyj do tego narzę­ dzia zaznaczania (Selection). Book AfterEffects.indb 139 2009-08-06 18:54:30 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 139 przycinanie warstwy Nie chcesz, aby pszczoła widniała w kompozycji po czasie 1:00. Musisz więc przyciąć odpowiednią warstwę. Przycinanie (ukrywanie) materiału filmowego na początku lub końcu warstw pozwala ustalić, która jego klatka będzie pierwsza, a która ostatnia w kompozycji. Pierwsza klatka nazywana jest punktem początkowym (ang. In point), a ostatnia — punktem końcowym (ang. Out point). Możesz przycinać materiały, przesuwając w oknie Layer lub Timeline ich punkty początkowe i końcowe, w zależno- ści od tego, co chcesz zmodyfikować. W tym przypadku zmieniasz punkt końcowy dla warstwy Bee w oknie Timeline. • Mając w oknie Timeline zaznaczoną warstwę Bee, a wskaźnik bieżącego czasu ustawiony na pozycję 1:00, naciśnij Alt+] (system Windows) lub Option+] (system Mac OS), aby zakończyć trwanie warstwy pozycji w tym właśnie miejscu (czyli ustawić tam punkt końcowy warstwy).  Wskazówka: Możesz także przeciągnąć prawą krawędź paska war­ stwy, aby zmienić jej czas trwania (pozycję punktu końcowego). dodawanie rozmycia w ruchu Dla zwiększenia realizmu animacji pszczoły dodasz jeszcze efekt rozmycia w ruchu. 1. Kliknij dla warstwy Bee przełącznik Motion Blur ( ) w celu włączenia rozmycia w ruchu. 2. Kliknij przycisk Enable Motion Blur ( ) (włącz rozmycie w ruchu), znajdujący się na górze okna Timeline, aby móc zobaczyć efekt rozmycia w oknie Composition. podgląd animacji Wyświetl szybko ręczny podgląd, aby zobaczyć, jak poruszają się różne elementy scenerii. 1 Przeciągnij wskaźnik bieżącego czasu od wartości 0:00 do 10:15. Animacja tła, liści, pszczoły, obiektów pierwszoplanowych oraz budynków wygląda tak, jakby kamera przesuwała się wzdłuż sceny. 2 Po zakończeniu wyświetlania podglądu ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 0:00, a następnie z menu głównego wybierz File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. 140 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 140 2009-08-06 18:54:30 dostosowywanie punktu zaczepienia Tło już się przesuwa; teraz kolej na animowanie artysty prowadzącego swój czerwony samochód. Na początek przesuniesz punkt zaczepienia warstwy z samochodem, lecz tak, by nie zmienić położenia tej warstwy względem kompozycji. Warstwa z czerwonym samochodem nazywa się Artist (artysta). Aby edytować jej punkt zaczepienia, musisz pracować w jej własnym oknie Layer. 1 Kliknij podwójnie w oknie Timeline warstwę Artist, aby otworzyć ją w oknie Layer. 2 W dolnej części okna Layer z menu View (widok) wybierz pozycję Anchor Point Path (ścieżka punktu zaczepienia), aby wyświetlić punkt zaczepienia warstwy. Domyślnie znajduje on się w samym środku warstwy. 3 Kliknij w pasku narzędziowym ikonę Pan Behind ( albo naciśnij klawisz Y, by aktywować to narzędzie. ) (przesuwanie tylnej warstwy) 4 Z menu Magnification Ratio (współczynnik powiększenia) wybierz Fit Up To 100 (dopasuj do 100 ), aby zobaczyć całą warstwę, a następnie przeciągnij punkt zaczepienia do lewego dolnego rogu samochodu. 5 Kliknij zakładkę Composition: CarRide, aby zobaczyć kompozycję CarRide (przejażdżka samochodem). 6 Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artist i naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia jej właściwości Position. Book AfterEffects.indb 141 2009-08-06 18:54:31 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 141 7 Ustaw wartości właściwości Position warstwy Artist na 50, 207. Dzięki temu samochód będzie się znajdować w środku kadru. Kliknij ikonę stopera ( utworzyć klucz dla właściwości Position. Jest to tymczasowe położenie, które pozwoli Ci widzieć samochód, gdy będziesz pracować nad maską obrazu kierowcy (co jest Twoim kolejnym zadaniem). Później animujesz samochód, tak by przejechał przez cały kadr. ), aby 8 Zaznacz warstwę Artist i naciśnij klawisz P, aby ukryć jej właściwość Position, a następnie z menu głównego wybierz File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy.  Uwaga: Więcej na temat stosowania masek dowiesz się z lekcji 7. maskowanie obrazu wideo za pomocą kształtów wektorowych Mając odpowiednio ustawiony na ekranie samochód, możesz dołączyć do niego kie- rowcę. Aby tego dokonać, wykorzystasz specjalnie w tym celu przygotowany szablon animacji do stworzenia maski z warstwy kształtu. Maska ta wyodrębni część zdjęcia twarzy, umieszczając obraz wewnątrz kształtu przypominającego półprofil. W rezultacie uzyskasz portret w stylu Picassa. Ten rodzaj grafiki jest bardzo charakterystyczny dla prac tego ilustratora. tworzenie nowej kompozycji Aby ułatwić sobie kontrolowanie ruchu tej warstwy w przyszłości, stworzysz dla obrazu kierowcy nową kompozycję, a potem dodasz ją do głównej. 1 Przeciągnij klip filmowy GordonsHead.mov z katalogu Source (pliki źródłowe), który znajduje się w oknie Project, na przycisk Create A New Composition ( nową kompozycję), umieszczony w dolnej części okna. ) (utwórz 142 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 142 2009-08-06 18:54:31 After Effects stworzy nową kompozycje o nazwie GordonsHead na podstawie ustawień filmu, a następnie otworzy ją w oknach Timeline i Composition. Niestety — film GordonsHead ma inne rozmiary niż kompozycja CarRide. Musisz to poprawić. 2 Zaznacz w oknie Project kompozycję GordonsHead, po czym wybierz z menu głównego Composition/Composition Settings (kompozycja/ustawienia kompozycji). 3 W oknie dialogowym Composition Settings (ustawienia kompozycji) zmień ustawienia szerokości (Width) na 360 pikseli. Jeżeli zaznaczona jest opcja Lock Aspect Ratio (zachowaj proporcje), After Effects automatycznie zmieni wysokość (ang. Height) na 240 pikseli. Kliknij przycisk OK. Teraz w taki sposób przeskaluj warstwę, by wypełniła kompozycję. 4 Zaznacz w oknie Timeline warstwę GordonsHead, a następnie wybierz z menu głównego Layer/Transform/Fit to Comp (warstwa/transformacja/dopasuj do kompozycji). Book AfterEffects.indb 143 2009-08-06 18:54:32 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 143 Korzystanie z szablonów animacji z warstwami kształtu Jeśli masz twórczą osobowość, podobnie jak Gordon Studer, możesz tworzyć warstwy kształtu i zachowywać je jako szablony animacji do zastosowania w przyszłych projek- tach. Zastosujesz teraz szablon animacji do warstwy kształtu, aby zmienić wygląd głowy Gordona. 1 Z menu głównego wybierz Layer/New/Shape Layer (warstwa/nowa/warstwa kształtu). After Effects doda nową warstwę kształtu do kompozycji. 2 Zaznacz w oknie Timeline warstwę Shape Layer 1, po czym z menu głównego wybierz Animation/Browse Presets (animacja/przeglądaj szablony). Otworzy się Adobe Bridge. 3 W Adobe Bridge przejdź do katalogu AECS4_CIBLessonsLesson05Animation_ preset, który znajduje się na Twoim dysku twardym. 4 Kliknij podwójnie plik HeadShape.ffx, aby dodać go do warstwy Shape Layer 1. Możesz zamknąć Adobe Bridge lub zostawić je otwarte; będziesz go używać w dalszej części tej lekcji. maskowanie warstwy w trybie alpha matte W After Effects istnieje wiele sposobów maskowania warstw. Na przykład możesz użyć narzędzia do rysowania kształtów albo narzędzia Pen (stalówka) w celu utworzenia maski. Podczas tej lekcji wykorzystasz funkcję Alpha Matte (maska alfa), by zamasko- wać jedną warstwę za pomocą kanału alfa drugiej warstwy. 1 Kliknij przycisk Toogle Switches/Modes (przełączniki/tryby), znajdujący się z dołu okna Timeline, aby wyświetlić kolumnę Mode (tryb). 2 Z rozwijanej listy TrkMat dla warstwy GordonsHead wybierz pozycję Alpha Matte „Shape Layer 1”. 144 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 144 2009-08-06 18:54:33 Warstwa zostaje ograniczona warstwą kształtu. zamiana warstwy na kompozycję Twarz Gordona Studera jest teraz ograniczona wektorowym kształtem. Musisz docze- pić ją do samochodu. Aby to zrobić, powrócisz do głównej kompozycji (ang. CarRide), po czym podmienisz zastępczą warstwę jednolitą o nazwie Head (głowa) na kompozycję GordonsHead (głowa Gordona). 1 Kliknij zakładkę kompozycji CarRide w oknie Timeline. 2 Zaznacz w oknie Timeline warstwę Head, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności: • Zaznacz w oknie Project kompozycję GordonsHead i wciśnij klawisze Ctrl+Alt+/ (system Windows) lub Command+Option+/ (system Mac OS). • Trzymając wciśnięty klawisz Alt (system Windows) lub klawisz Option (system Mac OS), przeciągnij kompozycję GordonsHead z okna Project do warstwy Head w oknie Timeline. 3 Korzystając z narzędzia zaznaczania ( ), w taki sposób przesuń warstwę Head, która znajduje się w oknie Composition, by Gordon Studer siedział prawidłowo w aucie. Teraz użyj ponownie dziedziczenia, aby głowa Gordona Studera była animowana razem z samochodem. Book AfterEffects.indb 145 2009-08-06 18:54:33 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 145 4 Dla warstwy Head (znajdującej się w oknie Timeline) wybierz z rozwijanej listy Parent pozycję 2. Artist. 5 Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz), aby zachować efekty dotychczasowej pracy. Kluczowanie ścieżki ruchu Nareszcie jesteś gotowy, aby animować samochód, jak jedzie on od początku kompo- zycji, rośnie w jej trakcie (jakby zbliżał się do kamery), staje na tylnych kołach, po czym odjeżdża z ekranu. Zaczniesz od kluczowania pozycji samochodu — powinien on wjechać na ekran. 1 Naciśnij klawisz Home, aby upewnić się, że wskaźnik bieżącego czasu znajduje się na początku linijki. 2 Kliknij w oknie Timeline przełącznik obrazu, Video ( ), dla warstwy leaves (liście), aby ją ukryć. Dzięki temu będziesz lepiej widzieć niższą warstwę, Artist. 3 Zaznacz w oknie Timeline warstwę Artist, po czym rozwiń jej wszystkie właściwości dla grupy Transform. 4 Umieść warstwę Artist z lewej strony ekranu, tak by nie była widoczna w kadrze (schowana za liśćmi), zmieniając jej współrzędne położenia (ang. Position) na -162, 207.  Uwaga: W tym czasie istnieje już klatka kluczowa. Klucz ten powstał w trakcie wykony­ wania ćwiczenia dotyczącego edycji punktu zaczepienia. 146 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 146 2009-08-06 18:54:34 5 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 2:20 i zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 54.5, 207. After Effects automatycznie doda klucz. 6 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 6:00 i kliknij przycisk Add/Remove Keyframe (dodaj/usuń klatkę kluczową — znajduje się on w kolumnie Switches) dla warstwy Artist. Operacja ta doda klucz położenia (ang. Position) dla warstwy Artist, przechowujący te same współrzędne (czyli 54.5, 207). Kiedy animujesz ruch warstwy, After Effects wyświetla trajektorię tego ruchu jako ścieżkę. Możesz stworzyć ścieżkę ruchu dla położenia warstwy (ang. Position) albo dla punktu zaczepienia warstwy (ang. Anchor Point). Ścieżka ruchu położenia warstwy jest widoczna w oknie Composition, a ścieżka ruchu punktu zaczepienia — w oknie Layer. Ścieżkę ruchu przedstawia się jako linię z szeregiem kropek, gdzie każda kropka ozna- cza położenie warstwy w innej klatce. Kwadracik nanizany na ścieżkę oznacza położenie klatki kluczowej. Odległości pomiędzy kropkami wskazują, z jaką prędkością porusza się warstwa. Kropki położone blisko siebie oznaczają niewielką prędkość; kropki bar- dziej od siebie oddalone — większą. Kluczowanie skali i obrotu Teraz zaczniesz stopniowo powiększać samochód, aby wydawało się, iż zbliża się on do kamery. Później — stosując kluczowanie właściwości Rotation (obrót) — spowodu- jesz, że auto stanie na tylnych kołach. 1 Przesuń wskaźnik bieżącego czasu na pozycję 7:15; ustaw wartości właściwości Scale warstwy Artist na 80, 80 , a następnie kliknij ikonę stopera ( klucz dla właściwości Scale. ), aby utworzyć Book AfterEffects.indb 147 2009-08-06 18:54:35 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 147 2 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 10:10 i zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 28, 303. After Effects automatycznie doda następny klucz. 3 Ciągle w czasie 10:10 zmień wartości właściwości Scale na 120, 120 . Program automatycznie doda klucz skalowania. 4 Nadal w czasie 10:10 kliknij ikonę stopera ( ) dla właściwości Rotation, aby dodać klucz przechowujący domyślną wartość obrotu, 0.0°. 5 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 10:13; zmień wartość właściwości Rotation warstwy na 0x -14.0°. After Effects automatycznie utworzy klucz obrotu, a auto stanie w tym momencie na tylnych kołach. Teraz będziesz animować samochód odjeżdżający z ekranu. 6 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 10:24; zmień wartości właściwości Position warstwy Artist na 369, 258. After Effects automatycznie doda klucz położenia. 148 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 148 2009-08-06 18:54:36 dodawanie rozmycia w ruchu Na koniec zastosuj rozmycie ruchu, aby wygładzić sekwencję jazdy. 1 Ukryj w oknie Timeline właściwości warstwy Artist. 2 Włącz dla warstw Artist oraz Head przełącznik rozmycia w ruchu ( Rozmycie będzie widoczne dla poruszającego się samochodu, jak również dla latającej pszczoły, ponieważ włączyłeś wcześniej tę funkcję także dla tej warstwy. Zobaczysz ten efekt przy odtwarzaniu podglądu. ). podgląd wykonanej pracy Wszystkie klucze dla jadącego samochodu zostały już utworzone. Obejrzyj teraz całą animację i upewnij się, że kierowca znajduje się na swoim miejscu. 1 Kliknij przełącznik obrazu, Video ( ), dla warstwy leaves, żeby stała się widzialna. Kliknij przycisk tworzenia podglądu RAM w oknie Preview, by obejrzeć tę animację. 2 Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. animowanie dodatkowych elementów Wprawisz się jeszcze bardziej w kluczowaniu animacji, animując ruch uliczny oraz budynki w tle. animowanie ruchu ulicznego Być może podczas oglądania filmu na podglądzie zauważyłeś, że za zderzakiem czer- wonego auta artysty pojawia się też inny, niebieski samochód. Niebieski samochód znajduje się na pre-komponowanej warstwie, która zawiera także żółty samochód. Aby uliczna sceneria była ciekawsza, animujesz niebieski i żółty samochód w taki sposób, by poruszając się w dalszym planie, te dwa pojazdy wyminęły auto artysty. 1 Zaznacz w oknie Timeline warstwę vehicles, po czym kliknij przełącznik Solo ), aby ją odizolować. Naciśnij klawisz P w celu wyświetlenia dla tej warstwy ( właściwości Position. 2 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 3:00. 3 Korzystając z narzędzia zaznaczania ( ), w taki sposób przesuń w oknie Composition warstwę vehicles, by oba samochody znajdowały się poza ekranem, z prawej strony kadru. Gdy zaczniesz przesuwanie, wciśnij klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do kierunku poziomego. Możesz także po prostu zmienić współrzędne położenia (ang. Position) warstwy vehicles na 684, 120.  Uwaga: Pamiętaj, pre­kompozycja to po prostu warstwa zawierająca zagnież­ dżone warstwy. W tym przypadku warstwa vehicles (pojazdy) zawiera dwie zagnieżdżone warstwy: jedną z nie­ bieskim samocho­ dem i jedną z żółtym. Book AfterEffects.indb 149 2009-08-06 18:54:36 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 149 4 Kliknij ikonę stopera ( warstwy vehicles. ) w celu utworzenia klucza dla właściwości Position 5 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 4:00, po czym w taki sposób przeciągnij w oknie Composition warstwę vehicles, by oba samochody znów znalazły się poza ekranem, lecz teraz z lewej strony kadru. Możesz także po prostu zmienić współrzędne położenia (ang. Position) warstwy vehicles na 93, 120. After Effects automatycznie doda klucz. 6 Włącz rozmycie ruchu dla warstwy vehicles. 7 Zaznacz w oknie Timeline warstwę vehicles i naciśnij klawisz P w celu ukrycia jej właściwości Position. 8 Wyłącz izolowanie warstwy vehicles (przełącznik Solo), po czym przyjrzyj się ruchowi ulicznemu, przeciągając wskaźnik bieżącego czasu między pozycją 2:25, a 4:06. animowanie budynków Animowanie budynków? Czemu nie! Za chwilę animujesz kilka budynków wznoszą cych się i podskakujących w tle, podczas gdy artysta będzie jechał ulicami San Francisco. Będziesz ponownie pracować z pre-kompozycją (ang. full skyline), tym razem jednak otworzysz ją, aby animować indywidualnie każdą jej zagnieżdżoną warstwę. 1 Kliknij podwójnie w oknie Timeline warstwę full skyline, aby otworzyć ją w jej własnych oknach Timeline i Composition. Zauważ, że kompozycja ta zawiera trzy warstwy: skyline (horyzont), building (budynek) oraz buildings (budynki). Zaczniesz od pracy nad tą ostatnią. 2 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 5:10, zaznacz w oknie Timeline warstwę buildings, a następnie naciśnij klawisz P, by wyświetlić właściwości Position dla tej warstwy. 150 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 150 2009-08-06 18:54:36 3 Kliknij ikonę stopera ( ) przy właściwości Position dla warstwy buildings w celu utworzenia klucza przechowującego wartości domyślne położenia (czyli 160, 120). 4 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 4:20, po czym za pomocą narzędzia zaznaczania ( ) przeciągaj warstwę buildings w dół kompozycji, aż jej współrzędna y (ang. Position) osiągnie wartość 350. Po rozpoczęciu przeciągania warstwy trzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do osi pionowej. After Effects automatycznie doda klucz.  Wskazówka: Przeciąganie warstwy na zadaną pozycję to dobre ćwiczenie, lecz rów­ nie dobrze możesz wpisać współrzędne y z punktów 4. i 5. bezpośrednio w oknie Timeline, jeśli nie chcesz przecią­ gać warstwy w oknie Composition. 5 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 5:02, a następnie przeciągaj warstwę buildings, aż jej współrzędna y właściwości Position osiągnie wartość 90. After Effects automatycznie doda klucz. Wspaniale. Właśnie animowałeś swój pierwszy budynek. Teraz dopracujesz tę anima- cję w najwyższym punkcie skoku, by ruch wydawał się bardziej naturalny. (Naturalnie podskakujące budynki? Daj spokój. To ma być zabawne). Book AfterEffects.indb 151 2009-08-06 18:54:37 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 151 dodawanie funkcji easy ease Dopracujesz ruch budynku w najwyższym punkcie jego skoku, dodając funkcję Easy Ease. 1 Kliknij klucz znajdujący się w czasie 5:02 prawym przyciskiem myszy (system Windows) albo trzymając klawisz Control (system Mac OS), po czym wybierz z podręcznego menu Keyframe Assistant/Easy Ease (asystent klatek kluczowych/ złagodzenie przejścia). Dzięki temu budynek będzie stopniowo zwalniać przed osiągnięciem najwyższego punktu na swej trajektorii, a następnie zacznie spadać, przyspieszając. 2 Przeciągnij wskaźnik bieżącego czasu od pozycji 4:20 do 5:10, jeżeli chcesz wyświetlić ręczny podgląd skaczącego budynku. Kopiowanie animacji budynku Aby animować pozostałe warstwy w kompozycji full skyline, skopiujesz i wkleisz do nich klucze warstwy buildings (zmieniając jednak położenie tych kluczy w czasie). Dzięki temu elementy będą podskakiwać w pewnej sekwencji. 1 Kliknij nazwę właściwości Position warstwy buildings, aby zaznaczyć wszystkie jej klucze. Wybierz z menu głównego Edit/Copy (edycja/kopiuj) albo wciśnij klawisze Ctrl+C (system Windows) lub Command+C (system Mac OS). 2 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 5:00, po czym zaznacz w oknie Timeline warstwę building. Wybierz z menu głównego Edit/Paste (edycja/wklej) albo wciśnij klawisze Ctrl+V (system Windows) lub Command+V (system Mac OS), aby wkleić klucze do tej warstwy (nie zobaczysz ich, jeśli właściwość Position warstwy nie jest wyświetlona). 3 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 5:10 i zaznacz warstwę skyline. Ponownie wybierz z menu głównego Edit/Paste (edycja/wklej) albo wciśnij klawisze Ctrl+V (system Windows) lub Command+V (system Mac OS) w celu wklejenia kluczy także i do tej warstwy. 4 Zaznacz warstwę building i naciśnij klawisz P, aby zobaczyć skopiowane klucze. Powtórz tę samą czynność dla warstwy skyline. 152 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 152 2009-08-06 18:54:38 5 Włącz rozmycie w ruchu dla wszystkich trzech warstw, a następnie przejdź do okna Timeline kompozycji CarRide i włącz rozmycie w ruchu dla pre-komponowanej warstwy full skyline. Spowoduje to zastosowanie rozmycia w ruchu do wszystkich zagnieżdżonych warstw. Wykonałeś sporo pracy. Obejrzyj teraz Twoją animację od samego początku. 6 Włącz i obejrzyj podgląd RAM. 7 Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. dodawanie efektu W tym projekcie stworzyłeś kilka animacji za pomocą klatek kluczowych. Teraz jednak podejdziesz do tematu animowania z innej strony — zastosujesz efekt, dzięki któremu szpiczasty budynek będzie nadawać fale radiowe. dodawanie warstwy jednolitego koloru Musisz zastosować efekt fal radiowych na jego własnej warstwie; będzie ona warstwą jednolitego koloru. Warstwy jednolitego koloru W After Effects możesz tworzyć jednolite warstwy w dowolnym kolorze i rozmiarze (górna granica to 30 000×30 000 pikseli). Program traktuje warstwę jednolitego koloru tak jak każdy inny typ materiału: pracując z warstwami jednolitymi, możesz im nadawać i edytować maski, zmieniać właściwości oraz dodawać efekty. Gdy zmienisz ustawienia warstwy jednolitej, która jest wykorzystywana w kilku miejscach w tym samym projekcie, możesz zastosować modyfikację dla wszystkich wystąpień warstwy lub tylko do jednego. Warstwy jednolitego koloru możesz wykorzystywać w roli kolorowego tła lub w celu wprowadzenia prostych elementów graficznych. Book AfterEffects.indb 153 2009-08-06 18:54:38 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 153 1 Upewnij się, że okno Timeline kompozycji CarRide jest otwarte. 2 Wybierz z menu głównego Layer/New/Solid (warstwa/nowa/jednolita). W oknie dialogowym Solid Settings w polu Name wpisz radio waves (fale radiowe) — będzie to nazwa warstwy. Kliknij przycisk Make Comp Size (rozmiary kompozycji), a następnie przycisk OK, aby utworzyć nową warstwę. 3 Umieść warstwę radio waves w oknie Timeline ponad warstwą BG. Domyślnie czas trwania warstwy radio waves równy jest czasowi trwania kompozycji. Jednak powinna ona trwać tylko kilka sekund — tyle, ile trwa efekt. Musisz więc zmie- nić czas trwania warstwy. 4 Kliknij przycisk Expand Or Collapse The In/Out/Duration/Stretch Panes ( ) (rozwiń lub zwiń kolumny: rozpoczęcie/zakończenie/czas trwania/rozciągnięcie), znajdujący się w lewym dolnym rogu okna Timeline, aby wyświetlić te cztery kolumny. 5 Kliknij pomarańczową wartość z kolumny Duration dla warstwy radio waves. 154 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 154 2009-08-06 18:54:41 6 W oknie dialogowym Time Stretch (rozciąganie czasu) ustaw wartość New Duration (nowy czas trwania) na 8:00, po czym kliknij przycisk OK. 7 Na linijce czasu przeciągnij pasek trwania warstwy radio waves (chwytając za jego środek). Powinien on zaczynać się od 6:00. Przyglądaj się wartości w kolumnie In, aby zobaczyć, kiedy osiągnie ona 6:00. 8 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 6:00, czyli na pierwszej klatce efektu fal radiowych. dodawanie efektu Teraz jesteś gotów, aby zastosować efekt fal radiowych do jednolitej warstwy. 1 Mając zaznaczoną w oknie Timeline warstwę radio waves, wybierz z menu głównego Effect/Generate/Radio Waves (efekt/generuj/fale radiowe). W oknie Composition nic się nie zmieniło, gdyż pierwsza fala nie została jeszcze wyemitowana. Book AfterEffects.indb 155 2009-08-06 18:54:43 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 155 2 W oknie Effect Controls rozwiń właściwości Wave Motion (ruch fali) oraz Stroke (obrys). Następnie wykonaj poniższe czynności: • Wybierz pozycję Each Frame (każda klatka) z rozwijanej listy Parameters Are Set At (parametry obliczane dla). • Ustaw wartość Expansion (rozrost) na 0.40. • Ustaw wartość Velocity (prędkość) na 1.00. • Ustaw wartość Color (kolor) na biały (RGB=255, 255, 255). • Ustaw wartość Opacity (przezroczystość) na 0.50. • Ustaw obie wartości Start Width (szerokość początkowa) oraz End Width (szerokość końcowa) na 3.00. 3 W oknie Effect Controls kliknij ikonę celownika dla ustawienia Producer Point (punkt emisji), znajdującego się blisko góry okna. Kliknij w oknie Composition szczyt szpiczastego budynku, aby ustawić tam punkt emisji fal. Fale radiowe, generowane na podstawie wprowadzonych przez Ciebie ustawień, będą teraz nadawane ze szczytu piramidalnego budynku. Musisz tylko jeszcze połączyć relacją dziedziczenia warstwę radio waves z warstwą full skyline. Dzięki temu źródło fal będzie się poruszało w kompozycji wraz z budynkami. 156 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 156 2009-08-06 18:54:43 4 W kolumnie Parent warstwy radio waves wybierz z rozwijanej listy pozycję 7. full skyline. 5 Ustaw wskaźnik bieżącego czasu na pozycji 5:28, czyli na chwili przed rozpoczęciem ) i obejrzyj podgląd RAM efektu fal radiowych. efektu fal radiowych. W oknie Preview zaznacz opcję From Current Time (od aktualnego czasu). (Możliwe, że będziesz musiał rozszerzyć okno Preview, aby zobaczyć wszystkie opcje). 6 Kliknij przycisk RAM Preview ( Po obejrzeniu animacji uprzątnij okno Timeline. 7 Kliknij przycisk Expand Or Collapse The In/Out/Duration/Stretch Panes ( ), aby ukryć już niepotrzebne kolumny. Naciśnij klawisz Home, aby przejść na początek linijki czasu. 8 Wybierz z menu głównego File/Save (plik/zapisz) w celu zachowania efektów dotychczasowej pracy. tworzenie animowanego pokazu slajdów Ukończyłeś już tę skomplikowaną animację artysty jadącego przez miasto. Najwyższy czas, by umieścić próbki jego prac na sztaludze (to jest właśnie głównym celem całej animacji: przedstawić prace artysty jego potencjalnym klientom). Zaprezentowana tu technika pokazu slajdów może być łatwo zaadaptowana do innych celów — za jej pomocą przedstawisz rodzinne fotografie albo stworzysz prezentację biznesową. importowanie slajdów Artysta dostarczył katalog z przykładowymi obrazami, ale Ty wykorzystasz tylko część z nich. Aby pomóc sobie w wyborze, przejrzyj grafiki w Adobe Bridge. 1 Wybierz z menu głównego File/Browse (plik/przeglądaj), aby przejść do Adobe Bridge. 2 W oknie Folders wejdź do katalogu AECS4_CIBLessonsLesson05Assets, który znajduje się na Twoim dysku twardym. 3 Klikaj różne obrazy studer_, po czym przeanalizuj je w oknie Preview. Book AfterEffects.indb 157 2009-08-06 18:54:44 AdobE AfTER EffECTS CS4. ofICjAlny PodRęCznIk 157 4 Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (system Windows) lub Command (system Mac OS), kliknij, aby zaznaczyć pięć ulubionych obrazów, a następnie kliknij podwójnie w celu dodania ich do okna Project w After Effects. My wybraliśmy: studer_Comcast.jpg, studer_Map.jpg, studer_music.jpg, studer_Puzzle.jpg oraz studer_Real_Guys.jpg. 5 Pozostaw Adobe Bridge otwarte w tle. tworzenie nowej kompozycji Umieścisz te obrazy w ich własnej kompozycji. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zmienić je w pokaz slajdów oraz dodać między nimi efekty przejść. 1 Kliknij zakładkę okna Project w After Effects, by je wyświetlić. 2 Usuń zaznaczenie wszelkich materiałów dostępnych w oknie Project. Następnie wciśnij klawisz Shift, zaznacz pięć obrazów Studera w oknie Project, a potem przeciągnij je na przycisk Create A New Composition ( kompozycję), znajdujący się w dolnej części okna. ) (utwórz nową 3 W oknie dialogowym New Composition From Selection (nowa kompozycja z zaznaczenia) wykonaj następujące czynności: • W obszarze Create (utwórz) wybierz opcję Single Composition (pojedyncza kompozycja). • W obszarze Options (opcje) ustaw czas trwania slajdu (Still Duration) na 2:00. • Zaznacz pola Sequence Layers (sekwencja warstw) oraz Overlap (nakładanie). • Ustaw czas trwania efektu (Duration) na 0:10. • Z menu Transition (efekt przejścia) wybierz pozycję Cross Dissolve Front And Back Layers (przenikanie krzyżowe przednich oraz tylnych warstw). • Kliknij przycisk OK. 158 lEkCjA 5 Animowanie prezentacji multimedialnej Book AfterEffects.indb 158 2009-08-06 18:54:44 Dzięki takiemu ustawieniu opcji przejścia uzyskasz sekwencję obrazów, które łagod- nie zanikają, odsłaniając kolejne. Kiedy klikniesz przycisk OK, After Effects otworzy (w oknach Composition i Timeline) nową kompozycję o nazwie identycznej z nazwą tego obrazu Studera, który znajdował się u góry listy wyświetlonej w oknie Project. Zanim przystąpisz do dalszej prac
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe After Effects CS4. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: