Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 004178 21519665 na godz. na dobę w sumie
Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0230-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook (-81%), audiobook).

Polecane przez firmę Adobe kompendium wiedzy
o pakiecie Creative Suite 2/2 PL

Adobe Creative Suite 2 to pakiet znanych i powszechnie wykorzystywanych aplikacji graficznych, tworzących niemalże perfekcyjne środowisko pracy dla projektantów grafiki komputerowej. Pakiet wzbogacono o system kontroli wersji plików, noszący nazwę Version Cue. Za pomocą Adobe Creative Suite można zrealizować każdy projekt -- od publikacji drukowanej po stronę internetową. Poszczególne aplikacje współpracują z sobą, co pozwala uprościć wiele zadań, zwiększyć efektywność pracy i przyspieszyć proces tworzenia projektu.

'Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podręcznik' to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości pakietu. Dowiesz się, jaki potencjał mają nowe wersje aplikacji wchodzących w jego skład i co można osiągnąć w wyniku ich integracji. Zrealizujesz przykładowe projekty, wykorzystując aplikacje Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, GoLive CS2 i Acrobat Professional i przekonasz się, jak szeroki jest wachlarz zastosowań pakietu Creative Suite 2.

Poznaj ogromne możliwości pakietu Creative Suite 2,
korzystając z oficjalnych materiałów szkoleniowych firmy Adobe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Piotr Cieœlak, Gabriela Wiœniewska ISBN: 83-246-0230-5 Tytu³ orygina³u: Adobe Creative Suite 2 Classroom in a Book Format: B5, stron: 328 Polecane przez firmê Adobe kompendium wiedzy o pakiecie Creative Suite 2/2 PL (cid:129) Poznaj aplikacje wchodz¹ce w sk³ad pakietu (cid:129) Zaprojektuj publikacje drukowane i elektroniczne (cid:129) Wykorzystaj system kontroli wersji Version Cue 2 Adobe Creative Suite 2 to pakiet znanych i powszechnie wykorzystywanych aplikacji graficznych, tworz¹cych niemal¿e perfekcyjne œrodowisko pracy dla projektantów grafiki komputerowej. Pakiet wzbogacono o system kontroli wersji plików, nosz¹cy nazwê Version Cue. Za pomoc¹ Adobe Creative Suite mo¿na zrealizowaæ ka¿dy projekt — od publikacji drukowanej po stronê internetow¹. Poszczególne aplikacje wspó³pracuj¹ z sob¹, co pozwala uproœciæ wiele zadañ, zwiêkszyæ efektywnoœæ pracy i przyspieszyæ proces tworzenia projektu. „Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podrêcznik” to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór æwiczeñ, dziêki którym poznasz mo¿liwoœci pakietu. Dowiesz siê, jaki potencja³ maj¹ nowe wersje aplikacji wchodz¹cych w jego sk³ad i co mo¿na osi¹gn¹æ w wyniku ich integracji. Zrealizujesz przyk³adowe projekty, wykorzystuj¹c aplikacje Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, GoLive CS2 i Acrobat Professional i przekonasz siê, jak szeroki jest wachlarz zastosowañ pakietu Creative Suite 2. (cid:129) Instalacja pakietu Creative Suite (cid:129) Zadania i mo¿liwoœci aplikacji wchodz¹cych w sk³ad pakietu (cid:129) Konfiguracja œrodowiska roboczego (cid:129) Zarz¹dzanie plikami graficznymi za pomoc¹ przegl¹darki Bridge (cid:129) Projektowanie opakowañ produktów i ok³adek na p³yty CD (cid:129) Publikacje drukowane i strony internetowe (cid:129) Tworzenie animacji i prezentacji (cid:129) Praca grupowa i kontrola wersji plików Poznaj ogromne mo¿liwoœci pakietu Creative Suite 2, korzystaj¹c z oficjalnych materia³ów szkoleniowych firmy Adobe Spis treści Wstęp O książce Oficjalny podręcznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Instalacja pakietu Adobe Creative Suite 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Uruchamianie programów z pakietu Adobe Creative Suite 2 . . . . . . . . . . .13 Pakiet Adobe Creative Suite 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Programy pakietu Adobe Creative Suite 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Tworzenie foldera Favorites (Ulubione) w programie Bridge . . . . . . . . . . .25 Praca z ulubionymi folderami w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Wybór profilu kolorów w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Konfiguracja ustawień koloru w programie Illustrator CS2 . . . . . . . . . . . . .29 Definiowanie własnego zestawu próbek CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Dodawanie próbek do palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Udostępnianie próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Konwersja grafiki rastrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Nakładanie barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Projektowanie tekstowego elementu logotypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Montaż logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Przygotowanie zaprojektowanej grafiki do ponownego wykorzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Konfiguracja dokumentu w programie InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Konfiguracja spadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Importowanie próbek kolorów do programu InDesign . . . . . . . . . . . . . . . .44 Wykorzystanie elementów graficznych z programu Illustrator . . . . . . . . .45 Skalowanie obiektu z programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Uzupełnianie projektu o nowe elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 00_CS2.indd 5 05-07-2006 17:21:04  SPIS TREŚCI Nanoszenie poprawek w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Informacje o systemie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 2 Projektowanie okładki na płytę CD Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Dostęp do serwisu Adobe Stock Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Przeglądanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Przeglądanie i ocenianie obrazków w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . .62 Tworzenie dokumentu wielowarstwowego w Photoshopie . . . . . . . . . . .64 Tworzenie kompozycji warstw w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Zapisywanie pliku Photoshopa z kompozycjami warstw . . . . . . . . . . . . . . .68 Przeglądanie kompozycji warstw w programie InDesign . . . . . . . . . . . . . .70 Importowanie materiałów tekstowych z edytorów tekstu . . . . . . . . . . . . .72 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 3 Projektowanie wyróżniających się opakowań Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Zmiana rozdzielczości i wymiarów zdjęcia w Photoshopie . . . . . . . . . . . . .78 Tworzenie abstrakcyjnego tła na podstawie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Projektowanie etykiety w programie Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Linie pomocnicze, elementy graficzne i maski odcinania . . . . . . . . . . . . . .85 Wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Posługiwanie się bibliotekami pędzli i symboli programu Illustrator . . . .91 Tworzenie modelu 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Mapowanie elementów dwuwymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 00_CS2.indd 6 05-07-2006 17:21:06 4 Biuletyn informacyjny ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik  Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Konfigurowane dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Makieta wzorcowa publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ramki tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Wstawianie tekstu zastępczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Określanie liczby łamów ramki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tworzenie ramek graficznych i oblewanie ich tekstem . . . . . . . . . . . . . . . 110 Łączenie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tworzenie i stosowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Drobne elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zmiana koloru tła ramki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Wklejanie tekstu w postaci elementu blokowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Działanie filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) programu Photoshop . 123 Umieszczanie zdjęcia w projekcie programu InDesign . . . . . . . . . . . . . . . 129 Zapisywanie plików PDF przeznaczonych do publikacji w internecie 130 Wydruk próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Ostateczna weryfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Tworzenie pakietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5 Projektowanie strony internetowej Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Zmiana trybu kolorów dokumentu programu Illustrator z CMYK na RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Tworzenie dokumentu RGB i wczytanie własnego zestawu próbek . . 141 Umieszczanie obiektów programu Illustrator w Photoshopie . . . . . . . . 142 Tworzenie linii pomocniczych i wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . 143 Przenoszenie dokumentu do programu ImageReady . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Tworzenie linii pomocniczych w programie ImageReady . . . . . . . . . . . . 145 00_CS2.indd 7 05-07-2006 17:21:07  SPIS TREŚCI 6 Projektowanie animacji Narzędzie Tab Rectangle (Rysowanie zakładki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Umieszczanie napisów na przyciskach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Tworzenie animowanych przycisków typu „rollover” . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Projektowanie prostej strony WWW w programie GoLive . . . . . . . . . . . . 152 Obiekty inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Tworzenie łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Wyświetlanie stron w ramkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Określanie ramek docelowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Tworzenie warstw animacji w programie Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Przekształcanie warstw w klatki animacji w programie ImageReady . . 172 Modyfikowanie klatek w programie ImageReady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Automatyczna animacja w programie ImageReady . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Poprawianie niedziałających łączy w programie GoLive . . . . . . . . . . . . . 181 Zdarzenia związane z użyciem przycisku myszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodawanie elementów nagłówka strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Korzystanie z warstw w programie GoLive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Animowanie warstw przy użyciu listwy czasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 7 Od publikacji drukowanej do internetu Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Edycja plików źródłowych użytych w charakterze obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Tworzenie nowego przycisku na pasku nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Tworzenie stanu rollover dla przycisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Aktualizacja zmodyfikowanego obiektu inteligentnego w programie GoLive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 00_CS2.indd 8 05-07-2006 17:21:08 8 Prezentacja z klasą ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik  Przygotowanie do użycia funkcji Package for GoLive (Pakiet dla GoLive) w programie InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Polecenie Package for GoLive (Pakiet dla GoLive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Otwieranie pakietu w programie GoLive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Edytor CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Tworzenie inteligentnych komponentów tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . 226 Przenoszenie zdjęć z pakietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Prezentacje w programie InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Zmiana ustawień dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Edycja szablonów wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Konfigurowanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Definiowanie stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Rozpoczynanie akapitów od punktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Modyfikacja stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Tworzenie elementów interaktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Eksportowanie hiperłączy oraz interaktywnych elementów projektu . 249 Kończenie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 9 Przesłanie projektu do weryfikacji Zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Zapisywanie pliku do weryfikacji online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Konfiguracja weryfikacji projektu przy użyciu poczty elektronicznej . 263 Dodawanie komentarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Tworzenie notatek odręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Śledzenie komentarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Wprowadzanie poprawek „w ostatniej chwili” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 00_CS2.indd 9 05-07-2006 17:21:08 10 SPIS TREŚCI 10 Środowisko Adobe Version Cue Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Integracja z pakietem Adobe Creative Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Zwiększona wydajność pracy dzięki programowi Version Cue . . . . . . . 283 Program Version Cue a tradycyjne systemy zarządzania zasobami . . . 288 Implementacja i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Usprawnianie pracy przy użyciu programu Version Cue . . . . . . . . . . . . . 304 Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 00_CS2.indd 10 05-07-2006 17:21:08 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Zagadnienia W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób: • • • • • Zapoznanie się z materiałem zawartym w rozdziale powinno zająć nieco ponad godzinę. wybierać profil kolorów, zdefiniować własny zestaw próbek kolorów, narysować prosty znak firmowy w programie Illustrator, zdefiniować nietypowy format arkusza w programie InDesign, posługiwać się systemem pomocy Adobe Help Center. Tworzenie foldera Favorites (Ulubione) w programie Bridge Pakiet Adobe Creative Suite 2 zawiera między innymi program Bridge — nową, samodzielną aplikację, która służy jako centrum komunikacyjne łączące wszystkie programy pakietu. Program Bridge umożliwia przeglądanie i podgląd dokumentów znajdujących się na dysku, znakowanie ich, przeszukiwanie zasobów z uwzględnie­ niem różnych kryteriów wyszukiwania, wsadowe przetwarzanie plików i o wiele wię­ cej. Bridge stanowi jednocześnie centrum zarządzania ustawieniami mającymi wpływ na wszystkie pozostałe elementy pakietu, takie jak na przykład wyznaczanie folderów zawierających „ulubione”, czyli najczęściej wykorzystywane materiały, czy konfigura­ cja mechanizmów zarządzania kolorem. Pierwsze ćwiczenie w tym rozdziale polegało będzie na skopiowaniu plików z płyty CD dołączonej do niniejszej książki na dysk twardy Twojego komputera. 1. Uruchom program Adobe Bridge. Standardowo lista ulubionych folderów wyświetlana jest po lewej stronie okna programu Adobe Bridge. 01_CS2.indd 25 18-05-2006 22:48:17 26 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych 2. Na liście w panelu Favorites (Ulubione) wskaż pozycję My Computer (Mój komputer) w systemie Windows lub Computer w systemie Mac OS. Zawartość wybranego foldera zostanie wyświetlona w dużym panelu po prawej stronie. Dwukrotne kliknięcie dowolnego foldera znajdującego się w tym panelu spowoduje wyświetlenie jego zawartości. Dwukrotne kliknięcie ikony dowolnego pliku spowoduje otwarcie go w skojarzonej z nim aplikacji, a dwukrotne kliknięcie ikony programu — uruchomienie tego programu. Bridge oferuje jednak o wiele więcej niż tylko zachowanie, którego można się spodziewać po dobrej prze­ glądarce plików. Wydaj polecenie File/New Folder (Plik/Nowy folder) i nadaj nowemu folderowi nazwę Wyświetl zawartość foldera, w którym przechowujesz większość dokumentów. W systemie 3. Windows zazwyczaj jest to folder My Computer/Local Disk (C:)/Documents and Settings/ [nazwa użytkownika]/My Documents (Mój komputer/lokalny dysk (C:)/[nazwa użytkownika]/Moje Dokumen­ ty), zaś w systemie Mac OS folder Computer: [nazwa dysku twardego]: Users: [nazwa użytkownika]: Documents. 4. CS2CIB Rozdzialy. Kliknij ikonę nowo utworzonego foldera i przeciągnij ją na sam dół palety Favorites (Ulubione) 5. lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy (kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z menu podrę­ cznego, które się wówczas pojawi, wybierz polecenie Add to Favorites (Dodaj do ulubionych). Analo­ giczny efekt będzie miało zaznaczenie dowolnego foldera i wydanie polecenia File/Add to Favorites (Plik/Dodaj do ulubionych). Utworzony w ten sposób skrót do foldera (w którym znajdą się materiały umieszczone na dołączonej do książki płycie CD) dostępny będzie nie tylko w programie Bridge, lecz we wszystkich aplikacjach wchodzących w skład pakietu. 01_CS2.indd 26 18-05-2006 22:48:17 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Ofi cjalny podręcznik 27 Praca z ulubionymi folderami w programie Bridge Włóż płytę CD dołączoną do niniejszej książki do napędu CD, a następnie kliknij 1. zakładkę palety Folders (Foldery) znajdującej się tuż obok zakładki Favorites (Ulubione) i wskaż ikonę napędu CD na tej palecie. 2. w panelu po prawej stronie. Otwórz folder Rozdzialy znajdujący się na płycie i zaznacz folder o nazwie Rozdzial 01 Kliknij zakładkę palety Favorites (Ulubione) i przeciągnij folder Rozdzial 01, który nadal 3. jest widoczny w panelu po prawej stronie, do foldera CS2CIB Rozdzialy znajdującego się na liście ulubionych folderów. Wybrany folder wraz z zawartością zostanie skopiowany na dysk twardy Twojego komputera. 4. Kliknij folder CS2CIB Rozdzialy znajdujący się na liście folderów ulubionych, aby wyświe­ tlić jego zawartość, w tym folder o nazwie Rozdzial 01. 5. Otwórz folder Rozdzial 01 i otwórz znajdujący się w nim folder Final. Wskaż plik basics_businesscard.indd, a następnie wydaj polecenie File/Open Width/Adobe InDesign CS2 (Plik/Otwórz z/Adobe IndDesign CS2). Wskazany dokument zostanie otwarty w automatycznie uruchomionym programie InDesign CS2. Dokument ten przedstawia wizytówkę, którą zaprojektujesz podczas ćwiczeń wykony­ wanych w tym rozdziale. 6. Zamknij plik businesscard.indd w programie InDesign, anulując jednocześnie wszystkie ewentualne zmiany. Wybór profilu kolorów w programie Bridge Zanim przystąpisz do projektowania, powinieneś wybrać profil barw używany we wszystkich programach pakietu Creative Suite. Dzięki temu zachowasz spójność kolorystyki różnych ele­ mentów projektu pochodzących z poszczególnych aplikacji. 01_CS2.indd 27 18-05-2006 22:48:17 28 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Jeśli nie zamknąłeś jeszcze programu InDesign CS2, to wydaj polecenie File/Browse (Plik/ 1. Przeglądaj), aby powrócić do programu Bridge. 2. W programie Bridge wydaj polecenie Edit/Creative Suite Color Settings (Edycja/Ustawienia kolorów Creative Suite), aby wyświetlić okno dialogowe Suite Color Settings (Ustawienia koloru pakietu). W oknie tym wyświetlona będzie lista gotowych ustawień koloru zoptymalizowanych pod kątem różnych procesów edycji obrazu i rozmaitych środowisk pracy. 3. Zaznacz opcję Show Expanded List of Color Settings Files (Pokaż rozwiniętą listę plików z ustawieniami kolorów), aby wyświetlić dodatkowe ustawienia kolorów, między innymi popularne ustawienia używane w poligrafii w Europie i Japonii. 4. Na potrzeby niniejszego ćwiczenia wybierz opcję North America General Purpose 2 (Uniwersalne ustawienia koloru w Ameryce Północnej 2) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Proces przetwarzania koloru Wierna reprodukcja kolorów zawsze stanowiła poważny problem podczas przetwarzania i projekto­ wania grafiki przy użyciu komputera. Różnice dzielące dwa najpopularniejsze modele barw — RGB i CMYK — oraz nieprzebrana liczba rozmaitych urządzeń do przetwarzania koloru, takich jak mo­ nitory, skanery czy urządzenia drukujące, sprawia, że zachowanie jednolitej kolorystyki projektu i przewidzenie wyglądu barw w jego środowisku docelowym staje się bardzo trudne. Nowoczesne me­ chanizmy zarządzania kolorem wbudowane w pakiet Adobe Creative Suite mogą znacznie ułatwić po­ prawne odwzorowanie barw. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Color Workflows for Adobe Creative Suite 2 zawartym na płycie CD dołączonej do niniejszej książki (Adobe Studio/Whi­ te Papers/Color Workflows.pdf ).  Materiał w języku angielskim — przyp. tłum. 01_CS2.indd 28 18-05-2006 22:48:18 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 29 Konfiguracja ustawień koloru w programie Illustrator CS2 Konfigurację ustawień koloru w poszczególnych aplikacjach wchodzących w skład pakietu Creative Suite omówimy na przykładzie programu Illustrator CS2. 1. Uruchom program Illustrator CS2. Jeśli na ekranie pojawi się powitalne okno dialogowe, kliknij przycisk Close (Zamknij). 2. Wydaj polecenie Edit/Color Settings (Edycja/Ustawienia koloru). W oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia koloru) wybrany jest nadrzędny profil North America General Purpose 2 (Uniwersalne ustawienia koloru w Ameryce Północnej 2), zaś w dol­ nej części tego okna znajdują się szczegółowe ustawienia dotyczące poszczególnych przestrzeni barw i mechanizmów zarządzania kolorem. Jeśli wskażesz dowolne z menu rozwijanych kursorem myszy, to w polu Description (Opis) znajdującym się w dolnej części omawianego okna dialogowego wyświetlone zostaną dodat­ kowe informacje na temat wskazanego ustawienia. 3. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), nie wprowadzając żadnych zmian w ustawieniach zarządzania kolorem programu Illustrator CS2. 01_CS2.indd 29 18-05-2006 22:48:18 30 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Definiowanie własnego zestawu próbek CMYK W trakcie wykonywania ćwiczeń zawartych w tej książce Twoim zadaniem będzie zaprojektowanie graficznego wizerunku fikcyjnego przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem grafiki kom­ puterowej i poligrafią. Jednym z elementów tego wizerunku jest dobór określonych barw, które mają podkreślać charakter i misję firmy. Chcąc ułatwić sobie i jednocześnie przyspieszyć wybór odpowiednich barw w programach należą­ cych do pakietu Creative Suite 2, możesz zdefiniować zestaw próbek kolorów, który będzie dostępny we wszystkich aplikacjach. 1. Wydaj polecenie File/New (Plik/Nowy) w programie Illustrator, aby wyświetlić okno dialogowe New Document (Nowy dokument). 2. Upewnij się, że w sekcji Color Mode (Tryb koloru) wybrana jest opcja CMYK, i zatwierdź stan­ dardowe ustawienia nowego dokumentu widoczne w sekcji Artboard Setup (Ustawienie strony). Nadaj nowemu dokumentowi nazwę basics logo i kliknij przycisk OK. 3. Window/Swatches (Okno/Próbki). Paleta Swatches (Próbki) standardowo zawiera próbki kolorów z biblioteki 46 Default_CMYK oraz dwie próbki specjalne: [None] ([Brak]) i [Registration] ([Registration]), które w programie Illustrator zawsze znajdują się na pierwszych dwóch pozycjach na palecie. Jeśli paleta Swatches (Próbki) nie jest widoczna na ekranie, to wyświetl ją, wydając polecenie 4. Kliknij próbkę White (Biały) — jest to trzecia próbka, licząc od lewej, i znajduje się tuż za prób­ kami None i Registration w górnym rzędzie próbek — aby ją wybrać, a następnie przytrzymaj kla­ wisz Shift i kliknij próbkę o nazwie Deep Sea Blue (Niebieska głębia morska) — ostatnią w rzędzie na samym dole. Zaznaczysz w ten sposób wszystkie standardowe próbki kolorów CMYK wyświetlone na palecie. 5. Wybierz polecenie Delete Swatch (Usuń próbkę) z menu palety Swatches (Próbki) i w ostrzegaw­ czym oknie dialogowym, które się wówczas pojawi, kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie próbek. 01_CS2.indd 30 18-05-2006 22:48:18 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 31 Uwaga: Polecenie Delete Swatch (Usuń próbkę) nie będzie dostępne, jeśli zaznaczona jest któraś z próbek: [None] ([Brak]) lub [Registration] ([Registration]). Żadna z tych próbek nie może zostać usunięta z palety Swatches (Próbki) programu Illustrator. Dodawanie próbek do palety Swatches (Próbki) W kolejnym ćwiczeniu poznasz pięć różnych sposobów na dodanie własnych próbek do palety Swatches (Próbki). 1. Przywróć standardowe kolory próbników Fill (Wypełnienie) i Stroke (Obrys) i sprawdź, czy prób­ nik Fill (Wypełnienie) jest aktywny (będzie wówczas przysłaniał narożnik drugiego próbnika). 2. Kliknij ikonę New Swatch (Nowa próbka) znajdującą się na dole palety Swatches (Próbki). Po kliknięciu na palecie tej pojawi się nowa próbka w bieżącym kolorze próbnika Fill (Wypełnienie). 3. Kliknij dwukrotnie nową próbkę na palecie Swatches (Próbki), aby wyświetlić okno dialogowe Swatch Options (Opcje próbki). Nadaj próbce nazwę Basics Blue („Basics – niebieski”), z listy Color Type (Typ koloru) wybierz opcję Process Color (Kolor podstawowy), z listy Color Mode (Tryb koloru) opcję CMYK i w polach składowych koloru podaj wartości 83 , 0 , 21 i 0 . Zaznacz opcję Global (Ogólny). Zmiana koloru próbki oznaczonej tą opcją spowoduje, że wszystkie obiekty w tym kolorze w całym dokumencie ulegną analogicznej zmianie (takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, a jego zalety doceniłbyś szczególnie wówczas, gdyby zaszła konieczność błyskawicznej zmiany schematu kolorów w wizerunku firmy „Basics”). Kliknij przycisk OK. 01_CS2.indd 31 18-05-2006 22:48:18 32 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Utworzyłeś właśnie pierwszą własną próbkę koloru. Jeśli przesuniesz kursor myszy ponad tę próbkę, to w miniaturowym okienku podpowiedzi pojawi się nadana jej wcześniej nazwa: „Basics Blue”. Prawy dolny narożnik nowej próbki wyróżniony jest kolorem białym, co oznacza, że próbka tego koloru ma włączoną opcję Global (Ogólny). 4. Chcąc utworzyć drugą próbkę koloru, wybierz polecenie New Swatch (Nowa próbka) z podrę­ cznego menu palety Swatches (Próbki). Na ekranie pojawi się znane Ci już okno dialogowe New Swatch (Nowa próbka). Nadaj nowej próbce nazwę Basics Green („Basics – zielony”) i w polach składowych koloru wprowadź wartości 29 , 0 , 100 i 0 . Podobnie jak poprzednio zaznacz opcję Global (Ogólny), a z listy Color Type (Typ koloru) wybierz opcję Process Color (Kolor podstawowy). Kliknij przycisk OK. 5. Nadszedł czas na trzecią próbkę koloru. Kliknij próbnik Fill (Wypełnienie) znajdujący się na pa­ sku narzędzi programu, aby wyświetlić okno dialogowe Color Picker (Próbnik kolorów). W polach składowych CMYK wprowadź wartości 0 , 53 , 100 i 0 , a na koniec kliknij przycisk OK. Teraz kliknij próbnik Fill (Wypełnienie) i przeciągnij go ponad paletę Swatches (Próbki). Zwolnij przycisk myszy, gdy kursor będzie znajdował się na prawo od próbnika Basics Green. Kliknij dwu­ krotnie nową próbkę, aby wyświetlić okno dialogowe Swatch Options (Opcje próbki). Zmień nazwę próbki na Basics Orange („Basics – pomarańczowy”), a wszystkie pozostałe ustawienia pozostaw bez zmian, zaznaczając tylko opcję Global (Ogólny), i kliknij przycisk OK. 6. Kliknij próbkę Basics Orange na palecie Swatches (Próbki), a następnie wybierz polecenie Duplicate Swatch (Powiel próbkę) z menu podręcznego tej palety. Kliknij dwukrotnie nową próbkę, która się wówczas pojawi, i w oknie dialogowym Swatch Options (Opcje próbki) zmień jej nazwę na Basics Yellow („Basics – żółty”). W polach składowych CMYK wprowadź wartości 0 , 16 , 100 i 0 , a następnie kliknij przycisk OK. I wreszcie ostatnia, piąta próbka. Otwórz paletę Color (Kolor) i sprawdź, czy wyświetlone są 7. w niej suwaki składowych koloru CMYK. Jeśli nie, wybierz plecenie Show Options (Pokaż opcje) z podręcznego menu tej palety, aby je wyświetlić. Zmień wartości poszczególnych składowych na 24 , 56 , 0 i 0 , a następnie wybierz polecenie Create New Swatch (Utwórz nową próbkę) z pod­ ręcznego menu palety Color (Kolor). W oknie dialogowym New Swatch (Nowa próbka), które bliź­ niaczo przypomina okno Swatch Options (Opcje próbki), nadaj nowej próbce nazwę Basics Purple („Basics – purpurowy”) i zaznacz opcję Global (Ogólny). Na koniec kliknij przycisk OK. Utworzyłeś właśnie pięć różnych próbek kolorów. Ostatni krok tego ćwiczenia będzie polegał na zapisaniu tej skromnej biblioteki w formacie Swatch Exchange, który umożliwia wykorzystanie ich we wszystkich pozostałych programach pakietu. 01_CS2.indd 32 18-05-2006 22:48:18 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 33 Udostępnianie próbek Wybierz polecenie Save Swatches for Exchange (Zapisz próbki do wymiany) z menu podręcz­ 1. nego palety Swatches (Próbki). W oknie dialogowym Save Palette as Swatch Library (Zapisz paletę jako bibliotekę próbek) kliknij przycisk Use Adobe Dialog (Użyj okna dialogowego Adobe) — przycisk ten znajduje się w lewym dolnym rogu tego okna. Jeśli na wspomnianym przycisku widnieje napis Use OS Dialog (Użyj okna systemu), to wszystko jest w porządku, a Ty nie musisz niczego zmieniać. W oknie dialogowym wyświetlany jest podgląd plików i folderów zgromadzonych na dysku twardym komputera, który przypomina widok znany Ci z programu Bridge. W niewielkim oknie po lewej stronie powinien widnieć dodany wcześniej do „ulubionych” folder CS2CIB Rozdzialy. 2. Kliknij ikonę foldera CS2CIB Rozdzialy po lewej stronie okna dialogowego, aby wyświetlić jego zawartość. Następnie kliknij ikonę foldera Rozdzial 01 po prawej stronie i kliknij przycisk Open (Otwórz) znajdujący się w prawym dolnym rogu omawianego okna. 3. Nadaj plikowi nazwę Basics_CMYK.ase, z listy Format wybierz opcję Swatch Exchange File i kliknij przycisk Save (Zapisz). Zapoznaj się z komunikatem ostrzegawczym informującym o tym, że próbki zawierające gradienty, wzorki lub tinty nie mogą być wymieniane pomiędzy programami w tej wersji pakietu, i kliknij przycisk OK. Ponieważ wszystkie utworzone próbki są zwykłymi prób­ kami koloru, to komunikat ten w tym przypadku jest bez znaczenia. Konwersja grafiki rastrowej Kolejny krok polega na narysowaniu logo. Na temat projektowania znaków firmowych i ich wpływu na wizerunek przedsiębiorstwa napisano już grube tomy, a zatem z oczywistych przyczyn w tym roz­ dziale zajmiesz się jedynie bardzo uproszczonym ostatnim etapem tego procesu: narysowaniem ist­ niejącego, zeskanowanego projektu logotypu w postaci wektorowej. Twoje zadanie polegało będzie na automatycznym obrysowaniu zeskanowanego symbolu przy użyciu funkcji Live Trace (Aktywny 01_CS2.indd 33 18-05-2006 22:48:18 34 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych obrys), nowego narzędzia w programie Adobe Illustrator CS2, które umożliwia przekształcanie dwu­ kolorowych grafik lub zwykłych obrazów rastrowych do postaci wektorowej. Więcej informacji na temat tej funkcji znaleźć można w poradniku znajdującym się na dołączonej do książki płycie CD (Adobe Studio/White Papers/Live Trace.pdf). Zamiast idealnego, doskonale symetrycznego kształtu, który można narysować przy użyciu narzę­ dzi programu Illustrator, punktem wyjścia do utworzenia logotypu będzie odręczny rysunek zeska­ nowany w Photoshopie. Odrobinę nonszalancki, szkicowy charakter symbolu będzie stanowił dodat­ kowy atut w przypadku tego projektu, nadając mu osobisty, niepowtarzalny charakter. 1. Umieść). W oknie dialogowym Place (Umieść) wyszukaj folder Rozdzial 01 znajdujący się w folderze CS2CIB Rozdzialy, zaznacz plik Photoshopa o nazwie hexa.psd i kliknij przycisk Place (Umieść). Zeskanowany obrazek przypominający kształtem kwiatek pojawi się w oknie roboczym projektu. W dalszym ciągu ćwiczenia kształt ten będziemy nazywać „symbolem”. Po otwarciu dokumentu basics logo w programie Illustrator wydaj polecenie File/Place (Plik/ 2. Wydaj polecenie Object/Live Trace/Make and Expand (Obiekt/Aktywny obrys/Utwórz i rozwiń), przy czym symbol powinien być wówczas zaznaczony. Polecenie Live Trace (Aktywny obrys) spowoduje utworzenie dwóch ścieżek: jedna z nich otaczać będzie ramkę stanowiącą krawędzie zaimportowanego pliku Photoshopa, druga zaś odzwierciedlać kontury kwiatka. Ponieważ w dalszej części ćwiczenia będziesz potrzebował wyłącznie tej drugiej ścieżki, to pierwszą możesz z powodzeniem skasować. 3. Włącz narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) i zaznacz jeden z punktów na ścież­ ce zewnętrznej, obrysowując go ramką zaznaczenia. 4. Naciśnij dwukrotnie klawisz Delete, aby usunąć ścieżkę zewnętrzną. Ze względu na sposób, w jaki traktowane są ścieżki wygenerowane podczas automatycznego obry­ sowywania obiektów rastrowych, jedyna pozostała ścieżka nadal stanowi element grupy i jest oto­ czona ramką charakterystyczną dla ścieżek złożonych. Tę skomplikowaną konstrukcję warto upro­ ścić, a tym samym usunąć zbędną już grupę z palety warstw. 01_CS2.indd 34 18-05-2006 22:48:18 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 35 Jeśli paleta Layers (Warstwy) jest ukryta, wydaj polecenie Window/Layers (Okno/Warstwy) 5. lub naciśnij klawisz F7. 6. Kliknij niewielki trójkąt znajdujący się obok miniatury warstwy Layer 1 (Warstwa 1), aby wy­ świetlić jej zawartość. Gdy to zrobisz, rozwiń listę elementów grupy znajdującej się na tej warstwie. Jak widać, ścieżka w kształcie symbolu jest umieszczona w grupie wraz ze ścieżką złożoną. 7. Kliknij etykietę path ( ścieżka ) i przeciągnij ją w górę, na zewnątrz grupy, zwalniając przy­ cisk myszy w momencie, gdy pomiędzy warstwą Layer 1 (Warstwa 1) a etykietą grupy pojawi się pozioma kreska wskazująca docelowe miejsce przeniesienia przeciąganego elementu. 8. Kliknij grupę zagnieżdżoną na warstwie Layer 1 (Warstwa 1) — zawiera ona teraz wyłącznie ścieżkę złożoną — i kliknij ikonę Delete (Usuń) znajdującą się na dole palety warstw, aby ją skasować. Teraz na warstwie Layer 1 (Warstwa 1) będzie znajdował się wyłącznie symbol kwiatka. Nakładanie barw 1. Wygląd próbników koloru w pasku narzędzi wskazuje na to, że ścieżka wypełniona jest kolorem czarnym i jednocześnie nie jest obrysowana. Przy użyciu narzędzia Selection (Zaznaczanie) zaznacz symbol kwiatka. 2. Wskaż próbnik Fill (Wypełnienie) i kliknij próbkę koloru Basics Blue na palecie Swatches (Próbki), aby utworzyć w ten sposób pierwszy element logo, które należy zaprojektować. 01_CS2.indd 35 18-05-2006 22:48:18 36 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych 3. Posługując się narzędziem Selection (Zaznaczanie), kliknij symbol i nie zwalniając przycisku myszy, naciśnij klawisze Shift i Alt (Shift i Option), a następnie przesuń zaznaczony obiekt w prawo, aby utworzyć jego kopię. 4. Zwolnij przycisk myszy i zmień kolor zaznaczonej kopii symbolu, klikając próbkę Basics Green na palecie Swatches (Próbki). 5. Upewnij się, że zielona kopia symbolu jest nadal zaznaczona, i wydaj polecenie Object/Trans­ form/Transform Again (Obiekt/Transformacja/Transformuj ponownie) lub po prostu naciśnij Ctrl+D (Command+D), aby utworzyć kolejną kopię, umieszczoną po prawej stronie drugiego kwiatka. Zmień kolor trzeciego symbolu na Basics Orange, utwórz kolejną kopię kwiatka i nadaj jej kolor Basics Yellow, zaś ostatnią kopię wypełnij kolorem Basics Purple. Kliknij narzędziem Selection (Zaznaczanie) poza obszarem strony lub wydaj polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznacze­ nie), aby anulować zaznaczenie wszystkich obiektów. 6. Wydaj polecenie Save As (Zapisz jako), aby zapisać bieżący projekt w pliku o nazwie basics logo. ai, w formacie programu Adobe Illustrator, w folderze Rozdzial 01 znajdującym się z kolei w folderze CS2CIB Rozdzialy. Po kliknięciu przycisku Save As (Zapisz jako) w oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) na ekranie pojawi się okno dialogowe Illustrator Options (Opcje programu Illustrator). 7. Zatwierdź wszystkie standardowe ustawienia w oknie dialogowym Illustrator Options (Opcje pro­ gramu Illustrator). Zwróć uwagę na komunikaty ostrzegawcze wyświetlone w dolnej części okna. Więcej informacji na temat znaczenia rozdzielczości elementów rastrowych zdobędziesz w dalszej części książki; możesz też na razie zignorować komunikat o osadzonych krojach czcionek. Kliknij przycisk OK, aby zapisać plik na dysku. Projektowanie tekstowego elementu logotypu Typografia i projektowanie znaków firmowych niezawierających elementów graficznych (czyli takich, które składają się wyłącznie z tekstu) to kolejne zagadnienia, których zgłębienie może zająć bardzo wiele czasu. Najlepsze projekty tego typu opierają się na bardzo wnikliwej analizie typogra­ ficznych zależności pomiędzy poszczególnymi znakami i właściwości krojów pisma. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, to na początek możesz odwiedzić stronę http://www.adobe.com/type, aby zapoznać się z klasyfikacją różnych odmian czcionek. 01_CS2.indd 36 18-05-2006 22:48:19 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 37 Nazwa firmy Basics została wpisana czcionką Verve Std Bold o wielkości 57 punktów, a światło pomiędzy znakami zostało zwiększone do +50. Dla wygody napis ten, skonwertowany na zwykłe ścieżki, został zamieszczony na płycie CD dołączonej do książki — znajdziesz go w katalogu Rozdzial 01, w pliku programu Illustrator. Uwaga: Jeśli konwersja napisu na ścieżki przy użyciu polecenia Text to Outline (Zamień na krzy­ we) nie jest konieczna, to staraj się jej unikać. Czcionki zawierają bowiem dodatkowe informacje (tzw. hinting), które pozwalają zoptymalizować wygląd napisów wyświetlanych na ekranie lub na wydruku. Informacje te są bezpowrotnie tracone podczas konwersji napisu na krzywe. 1. Wydaj polecenie File/Open (Plik/Otwórz), znajdź folder Rozdzial 01 wewnątrz foldera CS2CIB Rozdzialy, podświetl plik basics_wordmark.ai i kliknij przycisk Open (Otwórz). 2. Wydaj polecenie Select/All (Zaznacz/Wszystkie) lub naciśnij Ctrl+A (Command+A). 3. Wydaj polecenie Edit/Copy (Edycja/Kopiuj) dostępne również przy użyciu skrótu Ctrl+C (Command+C). 4. Wydaj polecenie File/Close (Plik/Zamknij) lub naciśnij Ctrl+W (Command+W). 5. Wydaj polecenie Edit/Paste (Edycja/Wklej) lub naciśnij Ctrl+V (Command+V), aby umie­ ścić symbol z nazwą firmy w dokumencie basics logo.ai. Po wklejeniu napis pojawi się mniej wię­ cej pośrodku obszaru roboczego projektu. Przesuń pięć kolorowych symboli kwiatków na samą górę strony. 6. Zaznacz napis z nazwą firmy i wypełnij go kolorem Basics Blue. 7. Wydaj polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie) lub naciśnij Shift+Ctrl+A (Shift+Command+A). Montaż logo Zaznacz symbol kwiatka w kolorze Basics Green. Przytrzymaj klawisz Alt (Option), a następnie 1. przeciągnij jego kopię nieco na lewo i powyżej napisu z nazwą firmy (rysunek na następnej stronie). 01_CS2.indd 37 18-05-2006 22:48:19 38 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych 2. Symbol kwiatka powinien być nadal zaznaczony; jeśli tak, to wydaj polecenie Object/Transform/ Rotate (Obiekt/Transformacje/Obróć), w polu parametru Angle (Kąt) podaj wartość –15 i kliknij przycisk OK. 3. Kliknij napis z nazwą, aby go zaznaczyć. Kliknij ikonę Constrain Width and Height Proportions (Zachowaj proporcje szerokości i wysokości) na palecie Control (Sterowanie), a następnie zmień sze­ rokość napisu na 190 pt, aby nieznacznie go powiększyć. Dzięki włączeniu opcji Constrain Width and Height Proportions (Zachowaj proporcje szerokości i wysokości) wysokość napisu zostanie prze­ skalowana proporcjonalnie do zmiany jego szerokości, a wygląd znaków nie ulegnie zniekształceniu. 4. Zaznacz symbol w kolorze Basics Green znajdujący się po lewej stronie napisu i wydaj polecenie Filter/Stylize/Drop Shadow (Filtr/Stylizacja/Dodaj cień). Uwaga: W menu Filter (Filtr) znajdują się dwie grupy poleceń o nazwie Stylize (Stylizacja), jedna z nich należy do zestawu filtrów Illustratora, druga zaś do zestawu filtrów Photoshopa. Polecenie Drop Shadow (Dodaj cień) należy wybrać z menu filtrów programu Illustrator. 5. Z listy Mode (Tryb) w oknie dialogowym Drop Shadow (Dodaj cień) wybierz opcję Multiply (Mnożenie), parametrowi Opacity (Krycie) nadaj wartość 75 , zmień wartość parametru X Offset (X Przesunięcie) na –7 pt i Y Offset (Y Przesunięcie) na 5 pt, zaś parametrowi Blur (Rozmycie) nadaj wartość 2,5 pt. 6. Zanim zamkniesz okno dialogowe Drop Shadow (Dodaj cień), kliknij czarny próbnik Color (Kolor), aby wyświetlić okno Color Picker (Próbnik kolorów). Kliknij przycisk Color Swatches (Próbki koloru), wybierz kolor Basics Blue i kliknij przycisk OK. 01_CS2.indd 38 18-05-2006 22:48:19 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 39 7. Ponownie kliknij przycisk OK, tym razem aby zamknąć okno dialogowe Drop Shadow (Dodaj cień). 8. Wydaj polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie) i zapisz projekt. Przezroczystość Efekty związane z przezroczystością obiektów mogą zwiększyć atrakcyjność Twoich projektów. Dodatkową zaletą efektów przezroczystości w pakiecie Adobe Creative Suite 2 jest ich integracja we wszystkich aplikacjach pakietu. Opacity 50 Drop shadow Overlay Blending mode Feathering Więcej informacji na temat zagadnień związanych z przezroczystością obiektów znajdziesz na płycie CD dołączonej do niniejszej książki (Adobe Studio/White Papers/Transparency 1.pdf). W poradniku tym zawar­ te są również wskazówki dotyczące wyboru i konfiguracji gotowych ustawień przezroczystości. 01_CS2.indd 39 18-05-2006 22:48:19 40 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Przygotowanie zaprojektowanej grafiki do ponownego wykorzystania Twoim zadaniem będzie teraz zdefiniowanie obszaru kadrowania wokół narysowanego znaku firmowego. Po umieszczeniu tak przygotowanego znaku w programie InDesign będziesz mógł wybrać do wklejenia jedynie te elementy graficzne pliku, które znajdują się wewnątrz obszaru kadrowania. Obszar ten może jednocześnie wyznaczać odstęp logo od pozostałych elementów tworzonego projektu. 1. Włącz narzędzie Rectangle (Prostokąt), a następnie zmień bieżące wartości Fill (Wypełnienie) i Stroke (Obrys) na None (Brak). 2. Narysuj prostokąt otaczający przygotowane wcześniej logo, pozostawiając niewielkie marginesy z każdej strony znaku firmowego. Marginesy te będą definiować odstęp logo od elementów proje­ któw, w których logo to zostanie umieszczone. 3. Upewnij się, że narysowany prostokąt jest zaznaczony, i wydaj polecenie Object/Crop Area/Make (Obiekt/Linie cięcia/Utwórz). Podczas ćwiczeń omówionych w dalszej części rozdziału narysowane logo zostanie umieszczone (w standardowym formacie programu Illustrator) w dokumencie programu InDesign. Użycie for­ matu AI ma poważne zalety — przede wszystkim wszelkie efekty przezroczystości projektu zostaną zachowane, a połączenie warstw projektu można odłożyć aż do momentu, gdy będzie on przygo­ towywany do wydruku lub do zapisania w innym formacie. Interpretacja przezroczystości w progra­ mie InDesign będzie zależała od wybranego ustawienia specjalnej funkcji, która decyduje o sposobie traktowania tego typu elementów. Zasadniczo ustawienie [Low Resolution] ([Niska rozdzielczość]) nadaje się do przygotowywania wydruków próbnych na czarno­białej, domowej drukarce. Ustawienie [Medium Resolution] ([Średnia rozdzielczość]) przeznaczone jest do tworzenia wydruków próbnych na kolorowych dru­ karkach domowych lub urządzeniach PostScript, zaś ustawienie [High Resolution] ([Wysoka rozdziel­ czość]) najlepiej spisuje się w przypadku naświetlarek lub innych urządzeń o bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu. W tym ostatnim przypadku zazwyczaj należy też skonsultować się z drukarnią lub firmą poligraficzną w celu uzgodnienia szczegółów technicznych dostarczanego pliku. Jeśli chcesz wydrukować dokument zawierający przezroczyste obiekty graficzne wprost z Illustratora lub zapisać edytowany projekt w postaci jednowarstwowego obrazu w jednym z formatów PostScript, EPS lub PDF w wersji .3 lub starszej, to obsługę przezroczystości możesz skonfigurować również bezpośrednio w programie Illustrator. 01_CS2.indd 40 18-05-2006 22:48:19 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 41 4. Wydaj polecenie File/Document Setup (Plik/Ustawienia dokumentu) i z listy rozwijanej znaj­ dującej się w górnej części okna dialogowego, które się wówczas pojawi, wybierz opcję Transparency (Przezroczystość). 5. W zależności od przeznaczenia dokumentu wybierz jedno z gotowych ustawień dotyczących obsługi przezroczystych obiektów w sekcji Export and Clipboard Transparency Flattener Settings (Ustawienia eksportu i spłaszczania przezroczystości obrazka) lub kliknij przycisk Custom (Własne) i skonfiguruj własne ustawienia, a na koniec kliknij przycisk OK. Logo zawiera również efekt cienia, który jest jednym z efektów rastrowych. Należy zatem również skonfigurować ustawienia dotyczące rastrowych elementów projektu. Wyboru tych ustawień można dokonać w oknie dialogowym Document Raster Effects Settings (Ustawienia efektów rastra dokumentu). 6. Wydaj polecenie Effect/Document Raster Effects Settings (Efekty/Ustawienia efektów rastra dokumentu). 7. Z listy Color Model (Model kolorów) wybierz opcję CMYK, w sekcji Resolution (Rozdzielczość) wybierz opcję High (Wysoka), zaznacz też opcję Transparent (Przezroczyste) w sekcji Background (Tło) i kliknij przycisk OK. 8. Zapisz dokument. Przygotowane w ten sposób logo można już zaimportować do dokumentu w programie InDesign. Nie zamykaj zapisanego dokumentu w programie Illustrator uruchomieniem InDesign — dzięki temu będziesz mógł łatwo skopiować i wkleić niektóre elementy z dokumentu Illustratora w projekcie programu InDesign podczas dalszej części ćwiczenia. 01_CS2.indd 41 18-05-2006 22:48:19 42 ROZDZIAŁ 1 Konfi guracja środowiska i projektowanie elementów grafi cznych Uruchom program InDesign CS2. Jeśli na ekranie pojawi się powitalne okno dialogowe, kliknij przycisk Close (Zamknij) Konfiguracja dokumentu w programie InDesign 1. 2. lub New Document (Nowy dokument) — w tym drugim przypadku pomiń czynności opisane w punkcie 3. ćwiczenia. Wydaj polecenie File/New/Document (Plik/Nowy/Dokument). 3. W oknie dialogowym New Document (Nowy dokument) zmień szerokość arkusza na 3,5 4. cala, zaś wysokość na 2 cale, wprowadzając odpowiednie wartości w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość). Nie zmieniaj standardowej liczby stron w polu Number of Pages (Liczba stron) — powinna ona wynosić 1. Program InDesign automatycznie przelicza cale na punkty typograficzne (pica) lub dowolną inną standardową jednostkę miary dokumentu. Opcje Facing Pages (Rozkładówki) i Master Text Frame (Wzorcowa ramka tekstowa) możesz na razie zignorować. 5. jego wysokości (po zmianie wysokości arkusza na 2 cale w poprzednim punkcie ćwiczenia pro­ gram InDesign automatycznie zamienił wartości wysokości i szerokości, zakładając, że arkusz będzie miał ułożenie portretowe). Wartość parametru Number (Liczba) w sekcji Columns (Łamy) powinna wynosić 1, 6. zaś wartość podaną w polu parametru Gutter (Odstęp między) możesz na razie pominąć. Wybierz poziomą orientację dokumentu, dzięki czemu jego szerokość będzie większa od W sekcji Margins (Marginesy), w polu Top (Górny), wprowadź wartość 0,125 cala 7. (⅛ cala), a następnie kliknij ikonę Make all settings the same (Utwórz wszystkie ustawienia takie same) — ikona ta symbolizuje pęknięte ogniwo łańcucha i znajduje się pośrodku sekcji Margins (Marginesy) — aby błyskawicznie ujednolicić wartości wszystkich marginesów dokumentu. 01_CS2.indd 42 18-05-2006 22:48:19 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 43 Napisy umieszczone na wizytówce nie mogą być umieszczane poza wyznaczonymi w ten sposób marginesami, lecz elementy graficzne, takie jak na przykład kolorowy pasek znajdujący się w gór­ nej części wizytówki, powinien pokrywać ją na całej szerokości. W tym celu należy poprawnie skon­ figurować ustawienia spadu, dzięki temu wybrane obiekty w projekcie będziesz mógł umieścić w taki sposób, by sięgały do samych krawędzi, czyli linii cięcia dokumentu. Kliknij przycisk More Options (Więcej opcji), aby wyświetlić sekcję Bleed and Slug (Spad i Info Konfiguracja spadu 1. o pracy) w omawianym oknie dialogowym. W polu parametru Top (Górny) dla spadu wprowadź wartość 0,125 cala, a następnie kliknij iko­ 2. nę Make all settings the same (Utwórz wszystkie ustawienia takie same) znajdującą się po prawej stro­ nie wiersza z polami ustawień spadu. Wskutek tego wartości w polach parametrów Bottom (Dolny), Left (Lewy) i Right (Prawy) będą miały tę samą wartość. Ustawienia parametrów Slug (Info o pracy) możesz zignorować (definiują one dodatkowy obszar wokół dokumentu, który może być wykorzy­ stany na umieszczenie niestandardowych informacji o dokumencie, na przykład wskazówek dla dru­ karni lub próbek kolorów dodatkowych). Obiekty umieszczone w obszarze spadu i w miejscu prze­ znaczonym na informacje dodatkowe są wprawdzie drukowane, lecz zostają obcięte podczas sztan­ cowania lub przycinania dokumentu. Kliknij przycisk OK. 3. Utworzony zostanie wówczas nowy dokument programu InDesign, którego wymiary będą odpowiadały typowej wizytówce. 01_CS2.indd 43 18-05-2006 22:48:19 44 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych Z menu podręcznego palety Swatches (Próbki) wybierz kolejno polecenia: Select All Unused Wydaj polecenie Window/Swatches (Okno/Próbki) lub naciśnij klawisz F5, aby wyświetlić paletę Importowanie próbek kolorów do programu InDesign 1. Swatches (Próbki). 2. (Zaznacz wszystkie nieużywane), a następnie Delete Swatch (Usuń próbkę). Dzięki temu na palecie Swatches (Próbki) pozostaną tylko standardowe nieusuwalne próbki, a Ty będziesz mógł dodać do niej pięć zdefiniowanych w programie Illustrator barw. 3. Rozwiń menu podręczne palety Swatches (Próbki) i wydaj polecenie Load Swatches (Wczytaj próbki). 4. Jeśli to konieczne, przełącz okno dialogowe wyboru plików z typowego okna systemowego na wersję zaprojektowaną przez firmę Adobe — na pewno pamiętasz, że służy do tego przycisk Use Adobe Dialog (Użyj okna dialogowego Adobe), który znajduje się w lewym dolnym rogu okna Open a File (Otwórz plik). Jeśli w tym miejscu widnieje przycisk Use OS Dialog (Użyj okna systemu), to nie trzeba niczego zmieniać — wszystko jest tak jak należy. 5. Kliknij folder CS2CIB Rozdzialy znajdujący się na liście ulubionych folderów po lewej stronie okna, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę foldera Rozdzial 01 w oknie po prawej stronie, aby go otworzyć. 6. Zaznacz plik Basics_CMYK.ase i kliknij przycisk Open (Otwórz). Na liście próbek na palecie Swatches (Próbki) pojawią się zdefiniowane wcześniej próbki barw Basics Blue, Basics Green, Basics Orange, Basics Yellow i Basics Purple. 01_CS2.indd 44 18-05-2006 22:48:20 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 45 7. Kliknij dwukrotnie jedną z wczytanych próbek, aby się przekonać, że wartość przedstawia­ nego przez nią koloru odpowiada tej, którą zdefiniowałeś w programie Illustrator. Zwróć uwa­ gę, że w oknie dialogowym, które się wówczas pojawi, brakuje znanej Ci już opcji Global (Ogólny). Wszystkie próbki w programie InDesign zachowują się bowiem tak jak próbki z włączoną opcją Global (Ogólny) w programie Illustrator. 8. Nie wprowadzając żadnych zmian, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i zamknij okno dialogowe Swatch Options (Opcje próbki). Wykorzystanie elementów graficznych z programu Illustrator 1. Dla wygody zwiększ powiększenie podglądu dokumentu do około 200 , posługując się narzę­ dziem Zoom (Lupka) lub wybierając opcję 200 z listy znajdującej się w lewym dolnym rogu okna dokumentu. 2. Wydaj polecenie File/Place (Plik/Umieść). 3. Zauważ, że okno dialogowe polecenia Place (Umieść) zostanie otwarte w tej wersji, którą wy­ brałeś podczas otwierania pliku w oknie dialogowym Open a File (Otwórz plik), czyli z ulubionymi folderami wyświetlonymi na oddzielnej liście po lewej stronie. Wskaż i otwórz folder o nazwie Rozdzial 01 znajdujący się wewnątrz foldera CS2CIB Rozdzialy. 4. Zaznacz pole opcji Show Import Options (Pokaż opcje importu) znajdujące się w lewej dolnej części okna dialogowego Place (Umieść). Dzięki włączeniu tej opcji po kliknięciu przycisku Open (Otwórz) pojawi się jeszcze jedno dodatkowe okno dialogowe, w którym (prócz kilku innych rzeczy) będziesz mógł zdefiniować sposób wykadrowania wklejonego elementu graficznego. 5. Wskaż plik programu Illustrator o nazwie basics logo.ai znajdujący się w folderze Rozdzial 01 i kliknij przycisk Open (Otwórz) — patrz rysunek na następnej stronie. 01_CS2.indd 45 18-05-2006 22:48:20 46 ROZDZIAŁ 1 Konfiguracja środowiska i projektowanie elementów graficznych 6. Z listy Crop To (Kadruj do) w oknie dialogowym Place PDF (Umieść PDF) wybierz opcję Crop (Kadruj) i włącz opcję Transparent Background (Przezroczyste tło), która znajduje się w sekcji Options (Opcje) panelu General (Ogólne). 7. Kliknij przycisk OK. 8. Kursor myszy przybierze kształt wczytywanego elementu graficznego. Kliknij w dowolnym miejscu w lewym górnym rogu wizytówki, aby wkleić wybrany plik Illustratora. 01_CS2.indd 46 18-05-2006 22:48:20 ADOBE CREATIVE SUITE 2/2 PL Oficjalny podręcznik 47 Włącz narzędzie Selection (Zaznaczanie), kliknij uchwyt znajdujący się w lewym dolnym na­ Zwolnij przycisk myszy, gdy ramka będzie miała około 60 punktów szerokości. (Bieżąca sze­ Skalowanie obiektu z programu Illustrator Wklejony obiekt powinien zostać przeskalowany w taki sposób, by pasował do dostępnego miejsca. 1. rożniku ramki obiektu i, przytrzymując klawisz Shift, przeciągnij ten uchwyt w lewą stronę. Przytrzy­ manie klawisza Shift pozwoli zachować oryginalne proporcje ramki, a zarazem skalowanego obiektu. 2. rokość i wysokość ramki wyświetlana jest na palecie Control (Sterowanie) podczas skalowania.) 3. portionally (Obiekt/Dopasowanie/Dopasuj zawartość proporcjonalnie) lub Object/Fitting/Fit Con­ tent to Frame (Obiekt/Dopasowanie/Dopasuj zawartość do ramki) — obydwa w tym przypadku dadz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: