Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 004037 21520261 na godz. na dobę w sumie
Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1272-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> illustrator
Porównaj ceny (książka, ebook (-78%), audiobook).

Kompletne źródło wiedzy o programie Illustrator CS3

Adobe Illustrator CS3 to najnowsza, usprawniona wersja jednej z najbardziej uniwersalnych aplikacji dla grafików. Możliwości Illustratora pozwalają na przygotowanie profesjonalnych projektów przeznaczonych dla publikacji drukowanych i elektronicznych, witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Niezwykle rozbudowane narzędzia rysunkowe, niesamowite efekty specjalne, perfekcyjny system zarządzania kolorami, a także szeroki wachlarz formatów, w jakich można zapisać gotową pracę, sprawiły, że Illustrator doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wygoda pracy, precyzja i wydajność mają istotne znaczenie.

'Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik' to zbiór ćwiczeń, dzięki którym opanujesz ogromne możliwości tej aplikacji. Każdy z rozdziałów przygotowanych i zatwierdzonych przez certyfikowanych w firmie Adobe nauczycieli i ekspertów opisuje inny aspekt korzystania z Illustratora CS3. Czytając tę książkę, poznasz metody konfigurowania obszaru roboczego, rysowania, zaznaczania elementów i modyfikowania ich. Dowiesz się, jak korzystać z warstw, masek i efektów specjalnych, wzbogacisz projekt graficzny o elementy tekstowe i odpowiednio dobierzesz kolory dla obiektów. Nauczysz się także przygotowywać separacje barwne, wykorzystywać pliki z innych aplikacji firmy Adobe oraz drukować przygotowane prace.

Wykorzystaj wszystkie możliwości programu Illustrator CS3,
posługując się oficjalnymi materiałami szkoleniowymi firmy Adobe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrŒcznik Autor: Adobe Creative Team T‡umaczenie: S‡awomir Dzieniszewski, Piotr Cie(cid:156)lak ISBN: 978-83-246-1272-7 Tytu‡ orygina‡u: Adobe Illustrator CS3 Classroom in a Book Format: B5, stron: 488 Zawiera CD-ROM Kompletne (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o programie Illustrator CS3 (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) narzŒdzi? (cid:149) Jak modyfikowa(cid:230) atrybuty obiekt(cid:243)w? (cid:149) Jak dodawa(cid:230) do projektu elementy tekstowe? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z warstw i masek? Adobe Illustrator CS3 to najnowsza, usprawniona wersja jednej z najbardziej uniwersalnych aplikacji dla grafik(cid:243)w. Mo¿liwo(cid:156)ci Illustratora pozwalaj„ na przygotowanie profesjonalnych projekt(cid:243)w przeznaczonych dla publikacji drukowanych i elektronicznych, witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Niezwykle rozbudowane narzŒdzia rysunkowe, niesamowite efekty specjalne, perfekcyjny system zarz„dzania kolorami, a tak¿e szeroki wachlarz format(cid:243)w, w jakich mo¿na zapisa(cid:230) gotow„ pracŒ, sprawi‡y, ¿e Illustrator doskonale sprawdza siŒ wszŒdzie tam, gdzie wygoda pracy, precyzja i wydajno(cid:156)(cid:230) maj„ istotne znaczenie. (cid:132)Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrŒcznik(cid:148) to zbi(cid:243)r (cid:230)wiczeæ, dziŒki kt(cid:243)rym opanujesz ogromne mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Ka¿dy z rozdzia‡(cid:243)w przygotowanych i zatwierdzonych przez certyfikowanych w firmie Adobe nauczycieli i ekspert(cid:243)w opisuje inny aspekt korzystania z Illustratora CS3. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, poznasz metody konfigurowania obszaru roboczego, rysowania, zaznaczania element(cid:243)w i modyfikowania ich. Dowiesz siŒ, jak korzysta(cid:230) z warstw, masek i efekt(cid:243)w specjalnych, wzbogacisz projekt graficzny o elementy tekstowe i odpowiednio dobierzesz kolory dla obiekt(cid:243)w. Nauczysz siŒ tak¿e przygotowywa(cid:230) separacje barwne, wykorzystywa(cid:230) pliki z innych aplikacji firmy Adobe oraz drukowa(cid:230) przygotowane prace. (cid:149) Nowe narzŒdzia Illustratora CS3 (cid:149) Obszar roboczy (cid:149) Zaznaczanie element(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z narzŒdzi rysunkowych (cid:149) Transformowanie obiekt(cid:243)w (cid:149) Rysowanie kszta‡t(cid:243)w wektorowych (cid:149) Praca z kolorami (cid:149) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (cid:149) Warstwy i maski (cid:149) Efekty (cid:149) Korzystanie ze styl(cid:243)w (cid:149) Przygotowanie pracy do druku Wykorzystaj wszystkie mo¿liwo(cid:156)ci programu Illustrator CS3, pos‡uguj„c siŒ oficjalnymi materia‡ami szkoleniowymi firmy Adobe Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Zaczynamy Seria Ofi cjalny podręcznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Niezbędna wiedza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Instalowanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Instalowanie czcionek serii Ofi cjalny podręcznik . . 18 Kopiowanie plików z płyty CD dołączonej do książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . 19 Inne źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Certyfi katy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nowe opcje programu Adobe Illustrator CS3 Usprawnienia w obszarze roboczym . . . . . . . . . . . . 23 Usprawnienia panelu Control (Sterowanie) . . . . . . 24 Startowe profi le dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Usprawnienia rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Narzędzie Eraser (Gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Live Color (Kolor aktywny). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Usprawnienia w warstwach i panelach . . . . . . . . . . 26 Narzędzie Obszar kadrowania (Crop) . . . . . . . . . . . . 27 Usprawnienia symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Usprawniona obsługa tworzenia grafi ki do obrazów wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Obsługa łącz i pól tekstowych Flasha . . . . . . . . . . . . 28 IllustratorCS3.indb 5 IllustratorCS3.indb 5 2008-01-29 22:47:42 2008-01-29 22:47:42 6 SPIS TREŚCI Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Efekty palety Pathfi nder (Odnajdywanie ścieżek) . . 34 Praca z grupami kolorów i kolorem aktywnym . . . 35 Umieszczanie obrazów Photoshopa w programie Illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Korzystanie z funkcji Live Trace (Aktywny obrys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Korzystanie z funkcji Live Paint (Aktywne malowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Edytowanie tekstu za pomocą panelu Control (Sterowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tworzenie konturu tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) . . . . . . 42 Stosowanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zapisywanie atrybutów obiektu w postaci stylu. . 43 Stosowanie opcji wypaczenia do tekstu. . . . . . . . . . 45 Stosujemy metodę przenikania do formy . . . . . . . . 45 Praca z symbolami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Tworzenie maski przycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1 Zapoznajemy się z obszarem roboczym Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Oglądanie ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Korzystanie z narzędzi Illustratora . . . . . . . . . . . . . . . 59 Panel Control (Sterowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Praca z panelami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Dostosowywanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . 67 Korzystanie z menu paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Zmienianie widoku ilustracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Korzystanie z poleceń menu View . . . . . . . . . . . . . . . 68 Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) . . . . . . . . . . . 69 Przewijanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Korzystanie z panelu Navigator (Nawigator) . . . . . 71 IllustratorCS3.indb 6 IllustratorCS3.indb 6 2008-01-29 22:47:42 2008-01-29 22:47:42 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 7 Korzystanie z pomocy Illustratora . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wyświetlanie spisu treści pomocy . . . . . . . . . . . . . . . 73 Odszukiwanie właściwych tematów pomocy przy wykorzystaniu słów kluczowych, łączy i indeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Odnajdywanie tematów z pomocą indeksu . . . . . 75 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . . . 76 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2 Zaznaczanie i wyrównywanie 3 Tworzenie kształtów Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Korzystanie z narzędzia Selection (Zaznaczanie) . . .80 Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Praktyczny przykład korzystania z narzędzi wyboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Wyrównywanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . . 94 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Tworzenie prostych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Korzystanie z narzędzi kształtów podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Rysowanie ołówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Korzystanie z narzędzia Pencil (Ołówek) . . . . . . . .106 Rysowanie kubka na ołówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Tworzenie kształtów z użyciem narzędzia Live Trace (Aktywny obrys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 IllustratorCS3.indb 7 IllustratorCS3.indb 7 2008-01-29 22:47:43 2008-01-29 22:47:43 8 SPIS TREŚCI 4 Transformacja obiektów Wskazówki dotyczące rysowania wieloboków, spiral i gwiazdek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .113 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Skalowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Odbijanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Obracanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Zniekształcanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Pochylanie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Precyzyjne pozycjonowanie obiektów . . . . . . . . . .130 Zmiana perspektywy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Korzystanie z narzędzia Free Transform . . . . . . . . .134 Dokonywanie wielu transformacji jednocześnie . .137 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .138 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 5 Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro) Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Rysowanie linii prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Tworzenie krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kreślenie krzywej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Krzywe i narożne punkty zakotwiczenia . . . . . . . .153 Tworzenie rysunku gruszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Tworzenie strzały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Rozcinanie ścieżki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Dodawanie strzałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Rysowanie krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Zaznaczanie krzywej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Rysowanie liścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 IllustratorCS3.indb 8 IllustratorCS3.indb 8 2008-01-29 22:47:44 2008-01-29 22:47:44 6 Kolory i malowanie ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 9 Rysowanie różnych rodzajów krzywych . . . . . . . .162 Zamienianie gładkich punktów kontrolnych na punkty narożne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Rysowanie kształtu gruszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Edytowanie krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Kończymy rysowanie gruszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Składanie części rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Kolorowanie obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .170 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Kontrolki służące do pracy z kolorami. . . . . . . . . . .174 Podstawy pracy z kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Kopiowanie atrybutów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Malowanie wypełnień i kresek za pomocą panelu Appearance (Wygląd) . . . . . . . . . . . . . . . .179 Tworzenie i zachowywanie własnych próbek kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Korzystanie z bibliotek próbek programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Tworzenie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . .181 Tworzenie grup kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 Edytowanie kolorów za pomocą narzędzia Live Color (Kolor aktywny). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Tworzenie grup kolorów w oknie Live Color (Kolor aktywny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Przydzielanie kolorów elementom naszej ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Wypełnianie gradientem i wzorkiem . . . . . . . . . . .195 Malowanie wzorkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 IllustratorCS3.indb 9 IllustratorCS3.indb 9 2008-01-29 22:47:46 2008-01-29 22:47:46 10 SPIS TREŚCI 7 Praca z tekstem ! E C N A D ! N U R ! K L L AAAAA A W WW M A S M Y ’ S S HOE W O R L D D o n’t juststand there.. . Create a statement with your shoes Nothing makes you look more put together than a new clean pair of polished shoes. Sammy’s Shoe- World can help you make the statement you want by provid- ing you an enormous selection of boots, high heels, sneakers, walking and running shoes in wall-high displays that span over a mile. There is no style, no size that we can’t provide for you. (Special order the size and size you want at no extra charge.) Come and see for yourself, we are not pulling your leg, we just want to fit your leg with an incredible shoe deal! Throw away your old tired shoes With this sale, there is no reason to run around in unfashion- able and tired shoes. Check out the two for one sale going on from July 17th to August 1st. Buy any one pair of shoes and get the second, lesser priced. Shoe for free. This sale is good on all shoes in stock. Sale not valid for special orders or sizes. We are all over the place! That’s right, just about every- where you look, you’ll find a Sammy’s ShoeWorld. Find us at the Shaw Plaza, North Mall, and the Loop Center. Browse our entire selection of shoes online at sshoeworld.com. Tworzenie własnych wzorków . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Malowanie naszym wzorkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Edytowanie wzorków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Funkcja Live Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Edytowanie obszarów Live Paint. . . . . . . . . . . . . . . .208 Zapisywanie ilustracji w formacie PDF . . . . . . . . . .211 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .211 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Importowanie pliku tekstowego. . . . . . . . . . . . . . . .216 Tworzenie kolumn tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Jak tekst układa się w obszarze tekstu . . . . . . . . . .220 Gdy tekst nie mieści się w obszarze tekstu . . . . . .222 Kontynuowanie wątku tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Zmienianie rozmiarów obszaru tekstu . . . . . . . . . .224 Zmienianie atrybutów tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Zmiana rozmiaru czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Zmienianie koloru czcionki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Zmienianie innych atrybutów tekstu. . . . . . . . . . . .229 Zmienianie atrybutów akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Zapisywanie i wykorzystanie stylów . . . . . . . . . . . .230 Tworzenie stylu akapitu i korzystanie z niego . . .230 Tworzenie stylu znakowego i korzystanie z niego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Próbkowanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Zawijanie tekstu wokół elementów grafi cznych . . 234 Zmiana kształtu tekstu za pomocą opcji zniekształcania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Pisanie tekstów na ścieżkach i kształtach. . . . . . . .238 IllustratorCS3.indb 10 IllustratorCS3.indb 10 2008-01-29 22:47:54 2008-01-29 22:47:54 8 Praca z warstwami 10 10 9 9 8 8 12 12 11 11 1 1 Rockville BOSTON 7 6 7 6 5 5 2 2 3 3 4 4 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 11 Tworzenie obrysu tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .243 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Tworzenie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Przenoszenie obiektów i warstw. . . . . . . . . . . . . . . .252 Blokowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Oglądanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Wklejanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Tworzenie masek przycinania . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Stosowanie na warstwach atrybutów wyglądu . .263 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .268 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 9 Płynne przekształcanie obiektów i kolorów Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Tworzenie wypełnienia gradientowego. . . . . . . . .275 Dostosowanie kierunku przejścia gradientowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Dodawanie kolorów do wypełnienia gradientowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 Tworzenie gładkich przejść kolorystycznych . . . .285 Przekształcanie etapami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Modyfi kacja przejść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Łączenie przejść i wypełnień gradientowych . . . .289 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .292 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 IllustratorCS3.indb 11 IllustratorCS3.indb 11 2008-01-29 22:47:55 2008-01-29 22:47:55 12 SPIS TREŚCI 10 Praca z pędzlami Lakeside Designs 11 Stosowanie efektów Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Wykorzystanie pędzli artystycznych — Art. . . . . .299 Rysowanie za pomocą narzędzia Paintbrush . . . .299 Edycja ścieżek przy użyciu narzędzia Paintbrush. . .301 Wykorzystanie pędzli punktowych — Scatter . . .305 Zmiana opcji pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Dodawanie do ścieżek pędzla punktowego . . . . .307 Zmiana atrybutów koloru pędzla . . . . . . . . . . . . . . .308 Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody kolorowania Hue Shift (Przesunięcie barwy) . .309 Zmiana koloru pędzla przy użyciu kolorowania Tints (Tinty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Wykorzystanie koloru wypełnienia . . . . . . . . . . . . .313 Wykorzystanie pędzli kaligrafi cznych — Calligraphic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Wykorzystanie pędzli wzorku — Pattern . . . . . . .317 Tworzenie pędzli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Tworzenie próbek dla pędzla Pattern . . . . . . . . . . .320 Tworzenie pędzla Pattern z próbek wzorków. . . .322 Wykorzystanie pędzla Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Zastosowanie efektu Scribble (Bazgroły) . . . . . . . .326 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .328 Używanie pędzli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Tworzenie pędzli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Zastosowanie efektów dynamicznych . . . . . . . . . .334 Tworzenie logo banera za pomocą efektu z menu Warp (Wypaczenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Tworzenie tekstu logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 IllustratorCS3.indb 12 IllustratorCS3.indb 12 2008-01-29 22:47:57 2008-01-29 22:47:57 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 13 Stylizacja banera i tekstu logo . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Edycja efektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Tworzenie trójwymiarowego walca . . . . . . . . . . . .342 Wykorzystanie efektu 3D Extrude (Wyciągnięcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Stosowanie symbolu w formie odwzorowanej ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 Tworzenie obiektu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . .348 Zmiana oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Odwzorowanie obrazka pochodzącego z programu Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Poprawianie oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .354 Tworzenie własnych ilustracji obrotowych . . . . . .354 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 12 Zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Startowe profi le dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Zastosowanie atrybutów wyglądu. . . . . . . . . . . . . .361 Dodawanie atrybutów wyglądu . . . . . . . . . . . . . . . .362 Zmiana porządku atrybutów wyglądu . . . . . . . . . .365 Wykorzystanie stylów grafi cznych . . . . . . . . . . . . . .366 Tworzenie i zapisywanie stylu grafi cznego . . . . . .367 Zastosowanie stylu grafi cznego w warstwie . . . .368 Zastosowanie istniejących stylów. . . . . . . . . . . . . . .370 Zastosowanie wyglądu w warstwie . . . . . . . . . . . . .372 Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów i wyglądu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .375 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 IllustratorCS3.indb 13 IllustratorCS3.indb 13 2008-01-29 22:48:05 2008-01-29 22:48:05 14 SPIS TREŚCI 13 Praca z symbolami Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Praca z symbolami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 Korzystanie z bibliotek symboli . . . . . . . . . . . . . . . .382 Edytowanie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Tworzenie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Dodawanie egzemplarza symbolu. . . . . . . . . . . . . .386 Korzystanie z narzędzi Symbolism (Symbolizm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Edytowanie symboli z wykorzystaniem narzędzi z grupy Symbolizm . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Edytowanie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Aktualizacja symbolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Rozdzielanie symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Wykorzystanie panelu Symbols (Symbole) jako bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Odwzorowanie symbolu w ilustracji 3D . . . . . . . . .395 Integrowanie symboli z programem Flash . . . . . .395 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . .396 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Łączenie grafi ki Illustratora z obrazami utworzonymi w innych programach środowiska Creative Suite 14 Łączenie ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Grafi ka wektorowa a grafi ka rastrowa. . . . . . . . . . .400 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Tworzenie obszaru kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . .403 Umieszczanie pliku Adobe Photoshop . . . . . . . . . .404 Kompozycje warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Powielanie umieszczonego obrazka . . . . . . . . . . . .407 Edycja kolorów w umieszczonym obrazku . . . . . .408 Tworzenie masek w obrazkach . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Stosowanie na obrazku maski przycinania . . . . . .410 Tworzenie ścieżki złożonej i masek kryjących . . .412 IllustratorCS3.indb 14 IllustratorCS3.indb 14 2008-01-29 22:48:06 2008-01-29 22:48:06 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 15 Edycja zaimportowanej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Próbkowanie kolorów z umieszczonych obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Zamiana umieszczonego obrazka . . . . . . . . . . . . . .418 Eksport pliku warstwowego do Photoshopa . . . .419 Eksperymentowanie na własną rękę . . . . . . . . . . . .420 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 15 Drukowanie ilustracji i tworzenie rozbarwień kolorów M O N D L I C H T M O N D L I C H T Druk — podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Urządzenia drukujące — informacje . . . . . . . . . . . .425 Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 Liniatura rastra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 Rozdzielczość urządzenia drukującego . . . . . . . . .426 Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Model kolorów RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Model kolorów CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Kolory dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Zarządzanie kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Ustawianie zarządzania kolorami w aplikacjach Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Określanie ustawień kolorów z wybranej aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Drukowanie czarno-białych próbek. . . . . . . . . . . . .433 Tworzenie wstępnych prób kolorów . . . . . . . . . . . .433 Polecenie Document Info (Informacje o dokumencie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435 Tworzenie rozbarwień kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Wybór pliku opisu drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Określenie obszaru spadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Rozbarwianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Określanie liniatury rastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Praca z ilustracjami dwubarwnymi. . . . . . . . . . . . . .445 Edycja koloru dodatkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 IllustratorCS3.indb 15 IllustratorCS3.indb 15 2008-01-29 22:48:10 2008-01-29 22:48:10 16 SPIS TREŚCI Separowanie kolorów dodatkowych. . . . . . . . . . . .448 Tworzenie zalewek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Tworzenie zalewek za pomocą nadruku . . . . . . . .451 Zapisywanie i drukowanie plików zawierających efekty przezroczystości . . . . . . . .454 Określenie rozdzielczości fi ltrów i efektów aktywnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Ustawienia efektów rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . .457 Obsługa panelu Flattener Preview (Podgląd spłaszczania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 Przypisywanie opcji spłaszczania . . . . . . . . . . . . . . .461 Zapisywanie pliku zawierającego przezroczystość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462 Zapisywanie w formacie EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 Drukowanie ilustracji zawierających przezroczystość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 Eksport i import ustawień spłaszczania . . . . . . . . .464 Zapisywanie dokumentów w formacie Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 IllustratorCS3.indb 16 IllustratorCS3.indb 16 2008-01-29 22:48:10 2008-01-29 22:48:10 7 Praca z tekstem W tej lekcji nauczymy się: • • • • • • • • • Importować tekst. Tworzyć kolumny tekstu. Zmieniać atrybuty tekstu. Korzystać ze stylów i je zapisywać. Próbkować tekst. Zawijać tekst wokół grafiki. Zmieniać kształt tekstu za pomocą narzędzia Warp (Wypaczanie). Tworzyć tekst na ścieżkach i kształtach. Tworzyć tekst konturowy. Zaczynamy W tej lekcji będziemy pracować na jednym obrazie. Przed rozpoczęciem pracy trzeba jednak przywrócić domyślne ustawienia programu Adobe Illustrator CS3. Następnie otworzymy plik zawierający ukończoną ilustrację przykładową, aby zobaczyć wynik naszej pracy. 1. Aby się upewnić, że narzędzia i panele działają dokładnie tak, jak opisano w tej lekcji, usuń lub zdezaktywuj (przez zmianę jego nazwy) plik ustawień programu Adobe Illustrator CS3. Zobacz „Przywracanie ustawień domyślnych” w lekcji „Zaczynamy” na stronie 19. 2. Uruchom Adobe Illustrator CS3. Uwaga! Czytelnicy, którzy jeszcze nie skopiowali pomocniczych plików związanych z tą lekcją na twardy dysk z folderu Lekcja07, znajdującego się na płycie CD dołączonej do książki Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ofi cjalny podręcznik, powinni zajrzeć do objaśniającej to instrukcji „Aby zainstalować pliki dołączone do książki”, którą znaleźć można na stronie 19. IllustratorCS3.indb 215 IllustratorCS3.indb 215 2008-01-29 22:50:01 2008-01-29 22:50:01 216 LEKCJA 7 Praca z tekstem 3. Wydaj polecenie File/Open (Plik/Otwórz) i otwórz plik L7end.ai położony w folderze Lekcja07 znajdującym się wewnątrz katalogu Lekcje na dysku twardym. Jest to plakat reklamowy sieci sklepów obuwniczych Sammy’s ShoeWorld i w tej lekcji przygotujemy tekst widoczny na plakacie. Jeśli pojawi się okno dialogowe informujące o problemach z czcionkami, kliknij Open 4. (Otwórz). Jeśli plik przeznaczony jest do drukowania, konieczne będzie rozwiązanie tych problemów, aby dokument wydrukował się prawidłowo. Możesz pozostawić gotowy plakat, by móc go oglądać w trakcie ćwiczeń lub zamknąć go poleceniem File/Close (Plik/Zamknij). Więcej informacji na temat brakujących czcionek można znaleźć pod hasłem „Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek” w Pomocy programu Illustrator. Gotowy plakat z tekstem reklamowym 5. Wydaj polecenie File/Open (Plik/Otwórz), w oknie dialogowym Open (Otwórz) przejdź do folderu Lekcja07 znajdującego się wewnątrz katalogu Lekcje i otwórz plik L7start.ai. Plik ten zawiera już elementy graficzne plakatu. My przygotujemy tylko elementy tekstowe niezbędne do wykończenia projektu. 6. Wydaj polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako). W oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) nadaj plikowi nazwę shoe_poster.ai i wybierz folder Lekcja07. Pozostaw domyślny format pliku Illustrator (*.AI) i kliknij Save (Zapisz). W oknie dialogowym Illustrator Options (Opcje programu Illustrator) nie zmieniaj domyślnych ustawień i kliknij OK. Importowanie pliku tekstowego Program Adobe Illustrator CS3 umożliwia importowanie do pliku grafi cznego plików tekstowych przygotowanych pod innymi aplikacjami. Illustrator obsługuje następujące formaty importowanego tekstu: • • Pliki programu Microsoft Word dla systemów Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 i 2007. Pliki programu Microsoft Word dla systemów Mac OS X i 2004. IllustratorCS3.indb 216 IllustratorCS3.indb 216 2008-01-29 22:50:01 2008-01-29 22:50:01 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 217 Uniwersalny format RTF (ang. Rich Text Format). • • Proste pliki tekstowe (ASCII) wraz z kodowaniami ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Big 5 (chińskie znaki), kodowanie cyrylicy, GB18030, alfabetu greckiego oraz kodowania dla języków bałtyckich, środkowoeuropejskich i tureckiego. Można także kopiować i wklejać tekst z innych dokumentów, niemniej podczas wklejania tekstu można utracić formatowanie. Jedną z zalet importowania plików tekstowych zamiast wycinania i wklejania tekstu jest to, że importowany tekst zachowuje oryginalne formatowanie znaków i akapitów. Na przykład tekst zaimportowany z pliku RTF zachowa w Illustratorze swoją czcionkę i styl. 1. Zanim zaimportujesz tekst, utwórz obszar tekstu, wybierając narzędzie Type (Tekst) ( i klikając, a następnie rozciągając obszar od lewego górnego do prawego dolnego rogu prostokąta utworzonego na rysunku przez prowadnice. ) Korzystając z narzędzia Type (Tekst), kliknij i przeciągnij kursor od lewego górnego do prawego dolnego rogu 2. Wydaj polecenie File/Place (Plik/Umieść). W oknie dialogowym, które się wówczas otworzy, odszukaj folder Lekcja07 w katalogu Lekcje, wybierz plik o nazwie L7copy.txt i kliknij przycisk Place (Umieść). Czcionki na dysku CD programu Illustrator CS3 Oto lista czcionek i towarzyszącej im dokumentacji, które nie są standardowo instalowane, niemniej można je znaleźć w folderze Documentation na płycie DVD programu Illustrator CS3 oraz w pakiecie programu ściąganym z Internetu (jeśli ściągamy program Illustrator CS3 z witryny Adobe Store). Klienci korzystający z wersji próbnej, chcący korzystać z tych dodatkowych elementów, będą musieli za nie zapłacić. • • • • • • • • Część z wymienionych tu czcionek można znaleźć w programie Illustrator, lecz niektóre z nich nie są domyślnie in- stalowane. Ci z użytkowników, którym zależy na możliwości korzystania z wszystkich dostępnych czcionek, powinni poświęcić chwilę czasu na zainstalowanie tego dodatkowego zestawu. Adobe® Caslon® Pro Kozuka Gothic® Std Wood Type Ornaments Std Ryo Text Caflisch Script® Pro News Gothic Ryo Gothic Adobe Heiti Std • • • • Bernhard Modern Kozuka Mincho® Std Ryo Display Adobe Fansong IllustratorCS3.indb 217 IllustratorCS3.indb 217 2008-01-29 22:50:02 2008-01-29 22:50:02 218 LEKCJA 7 Praca z tekstem 3. Okno Text Import Options (Opcje importu tekstu) zawiera dodatkowe opcje, które możemy ustawiać przed zaimportowaniem tekstu. Na potrzeby tego przykładu pozostaw ustawienia domyślne i wciśnij OK. Tekst zostanie w tym momencie umieszczony w obszarze tekstu. Nie przejmuj się na razie formatowaniem tekstu, zajmiemy się tym w dalszej części lekcji. 4. Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz), ale nie zamykaj pliku. Jeśli obszar tekstu nie jest zaznaczony, użyj narzędzia Selection (Zaznaczanie) ( ), aby go teraz Tworzenie kolumn tekstu Tekst można łatwo układać w kolumnach i wierszach za pomocą polecenia Area Type Options (Opcje tekstu akapitowego). 1. zaznaczyć. 2. Wybierz Type/Area Type Options (Tekst/Opcje tekstu akapitowego). W oknie dialogowym Area Type Options (Opcje tekstu akapitowego) zobaczysz wiele różnych opcji pozwalających określać układ wierszy i układ kolumn tekstu. 3. W tym przykładzie zaznacz pole Preview (Podgląd) włączające podgląd formatowania i w sekcji Columns (Kolumny) wpisz w polu tekstowym Number (Liczba) wartość 2, aby utworzyć dwie kolumny, po czym kliknij OK. Tworzenie kolumn tekstu. Ostateczny wynik 4. Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). Nie zamykaj dokumentu. IllustratorCS3.indb 218 IllustratorCS3.indb 218 2008-01-29 22:50:03 2008-01-29 22:50:03 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 219 Do czego służą pozostałe opcje obszaru tekstu? Okno dialogowe Area Type Options (Opcje tekstu akapitowego) pozwala na układanie tekstu w wierszach i kolumnach. Oto krótki opis pozostałych opcji: • • • Gdy opcja ta zostanie wybrana, szerokość i wysokość nie będą zmieniać się podczas dostosowywania pola tekstowe- go, zamiast tego zmieniać się będzie ich liczba. Jeśli chcemy, aby rozmiary wierszy i kolumn zmieniały się podczas zmiany rozmiaru pola tekstowego, należy pozostawić tę opcję niezaznaczoną. Number (Liczba) określa liczbę wierszy i kolumn, które obiekt pola tekstu będzie zawierał. Span (Wymiar) określa indywidualną wysokość każdego wiersza i szerokość każdej kolumny. Fixed (Stała) określa, jak będą się zmieniać wymiary wierszy i kolumn, gdy zmienimy rozmiary pola tekstu. Oryginalny układ kolumn Kolumny rozszerzone z włączoną opcją Fixed (Stała) Kolumny rozszerzone z wyłączoną opcją Fixed (Stała) Gutter (Odstęp) to odstęp pomiędzy wierszami i kolumnami. Inset (Przesunięcie) określa szerokość marginesów pomiędzy krawędzią pola tekstowego a początkiem tekstu. First Baseline (Pierwsza linia bazowa) reguluje wyrównanie pierwszego wiersza tekstu względem góry obiektu. Text Flow (Przepływ tekstu) umożliwia kontrolę kierunku przepływu tekstu (od lewej do prawej lub do góry • • Margines ten określa się mianem głębokości przesunięcia. • • i na dół). Źródło: Pomoc programu Illustrator. IllustratorCS3.indb 219 IllustratorCS3.indb 219 2008-01-29 22:50:03 2008-01-29 22:50:03 220 LEKCJA 7 Praca z tekstem Jak tekst układa się w obszarze tekstu W tej części lekcji plik shoe_poster.ai nadal pozostanie otwarty, ale oprócz niego utworzymy nowy, czysty dokument. Celem tego ćwiczenia jest zrozumienie, jakie reguły rządzą układem i przepływem tekstu w programie Adobe Illustrator CS3. 1. Wybierz polecenie File/New (Plik/Nowy). W oknie Document Setup (Ustawienia dokumentu) wybierz jako jednostkę opcję Inches (Cale), a pozostałe ustawienia pozostaw niezmienione. Kliknij OK. 2. Utwórz obszar tekstu o sztywnych rozmiarach, używając w tym celu narzędzia Rectangle (Prostokąt) ( dialogowe prostokąta Rectangle. 3. Wpisz w obu polach szerokości Width i wysokości Height wartość 2 in (2 cale, ok. 5 cm). Kliknij OK. Pojawi się prostokąt, który może być w tym momencie wypełniony kolorem, podobnie jak jego obrys. Jednak gdy zmienimy ten prostokąt w obszar tekstu, zarówno wypełnienie, jak i obrys przyjmą wartość None (brak wypełnienia). ) i klikając raz na stronie — nie próbuj klikać i przeciągać! Pojawi się okno Defi niowanie rozmiaru Wynik Uwaga! Jeśli niechcący przeciągniemy kursor, na obrazie pojawi się w tym momencie mały prostokąt. Można go usunąć za pomocą polecenia Edit/Undo (Edycja/Usuń) lub skrótu klawiaturowego Ctr+Z (Windows) albo Command+Z (Mac OS). Można go również usunąć za pomocą klawiszy Delete lub Backspace. IllustratorCS3.indb 220 IllustratorCS3.indb 220 2008-01-29 22:50:04 2008-01-29 22:50:04 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 221 4. Wybierz narzędzie Type (Tekst) ( narzędzia tekst zaokrągli się, wskazując, że gdy klikniemy, wewnątrz kształtu pojawi się kursor umożliwiający wpisywanie tekstu. ) i najedź nim na krawędź prostokąta. Kursor Kursor wstawiania tekstu podczas Wynik. Kursor tekstowy znajduje się wewnątrz tekstu, przesuwania nad krawędzią kształtu a obrysowi i wypełnieniu przypisano próbkę None (Brak). Uwaga! Mimo iż w panelu Tools (Narzędzia) jest też dostępne ukryte narzędzie Area Text (Tekst akapitowy), nie ma potrzeby przełączania na to narzędzie. 5. Sprawdziwszy, czy kursor wstawiania tekstu w obrębie kształtu jest nadal aktywny, wydaj polecenie File/Place (Plik/Umieść) i przejdź do folderu Lekcja07 wewnątrz katalogu Lekcje na dysku twardym. Wybierz plik order_copy.doc i kliknij Place (Umieść). Umieszczasz dokument programu Microsoft Word, więc będziesz mieć możliwość określenia paru dodatkowych opcji. 6. W oknie dialogowym Microsoft Word Options (Opcje Microsoft Word) pozostaw ustawienia domyślne i kliknij OK. W naszym kwadracie pojawi się tekst. Ze względu na to, że narzędzia do edycji tekstu domyślnie zapamiętują wybrane poprzednio ustawienia, wygląd ramki z tekstem może być nieco inny, niż pokazany na przykładowym rysunku. Nie ma to jednak żadnego wpływu na realizację ćwiczenia. IllustratorCS3.indb 221 IllustratorCS3.indb 221 2008-01-29 22:50:04 2008-01-29 22:50:04 222 LEKCJA 7 Praca z tekstem Gdy tekst nie mieści się w obszarze tekstu Każdy obiekt obszaru tekstu zawiera port wejściowy i port wyjściowy, które umożliwiają powiązanie obiektu z innymi obiektami lub utworzenie powiązanej kopii obiektu tekstu. Pusty port wskazuje, że cały tekst jest widoczny w obrębie obszaru i obiekt nie jest powiązany z innym ani nie mamy do czynienia z nadmiarowym tekstem. Z kolei czerwony znak plusa ( ) w porcie wyjściowym wskazuje, że obiekt zawiera jeszcze dodatkowy tekst. Ten dodatkowy tekst jest nazywany tekstem nadmiarowym (ang. overfl ow tekxt) lub po prostu niemieszczącym się. Warto zauważyć, że ponieważ utworzony obszar tekstu jest za mały, w porcie wyjściowym pojawił się znak plusa. Istnieją dwa podstawowe problemy radzenia sobie z tekstem, który nie mieści się w obszarze: • • Kontynuowanie wątku tekstu w nowym obszarze. Powiększenie obszaru tekstu. Kontynuowanie wątku tekstu Wątek lub połączenie między dwoma obszarami tekstu, sprawiające, że tekst będzie dynamicznie kontynuowany w kolejnym obszarze, tworzy się w następujący sposób: 1. Użyj narzędzia Selection (Zaznaczanie) ( ), by zaznaczyć obszar tekstu. 2. Za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie) kliknij port wyjściowy w zaznaczonym obszarze tekstu. Kursor przyjmie w tym momencie kształt sygnalizujący gotowość do wklejania tekstu ( ). IllustratorCS3.indb 222 IllustratorCS3.indb 222 2008-01-29 22:50:04 2008-01-29 22:50:04 3. Kliknij i przeciągnij kursor w puste miejsce obszaru ilustracji. ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 223 Kliknij port wyjściowy. Kliknij i przeciągnij, by kontynuować wątek w nowym obszarze tekstu Kliknięcie poza obecnym obszarem tekstu utworzy nowy obiekt tekstu takiego samego rozmiaru i kształtu jak oryginalny. Uwaga! Inna metoda kontynuowania wątku tekstu między obiektami polega na zaznaczeniu najpierw obiektu obszaru tekstu, potem obiektu (lub obiektów), który chcemy z nim połączyć i wydaniu polecenia Type/Th readed Text/Create (Tekst/Tekst powątkowany/Utwórz). Aby rozdzielić wątek tekstu między obiekty, należy kliknąć dwukrotnie port albo na początku, albo na końcu Co można zrobić z wątkami tekstu Możemy rozdzielić wątek tekstu i zdecydować, czy będzie kontynuowany w pierwszym, czy dopiero w następnym obiekcie lub też usunąć wątek, a tekst pozostanie tam, gdzie był. • wątku. Tekst przepłynie do pierwszego obiektu. • (Tekst/Tekst powątkowany/Usuń zaznaczenie). Wątek tekstu będzie kontynuowany w następnym obiekcie. • tekstu/Usuń wątki). Źródło: Pomoc programu Illustrator. Aby usunąć obiekt z wątku, należy zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Type/Threaded Text/Relase Selection Aby usunąć wszystkie wątki, należy wydać polecenie Type/Threaded text/Remove Threading (Tekst/Wątek IllustratorCS3.indb 223 IllustratorCS3.indb 223 2008-01-29 22:50:05 2008-01-29 22:50:05 224 LEKCJA 7 Praca z tekstem Zmienianie rozmiarów obszaru tekstu W tym ćwiczeniu nauczymy się, jak zmieniać rozmiar obszaru tekstu, by zrobić miejsce dla dodatkowego tekstu. Jeśli na obrazie są dodatkowe obszary tekstu połączone w jeden wątek, wybierz narzędzie 1. Selection (Zaznaczanie) ( ) i, klikając po kolei poszczególne obszary, usuwaj je, tak by pozostał tylko oryginalny obszar tekstu. Upewnij się, że ikona przepełnienia tekstu jest nadal widoczna. 2. Skorzystaj z narzędzia Selection (Zaznaczanie), by przeciągnąć uchwyt obwiedni obszaru tekstu. Przeciągnij środkowy uchwyt po prawej stronie, aby zmienić poziomy rozmiar obszaru tekstu. Kliknij i przeciągnij uchwyt, by poszerzyć obszar tekstu. Zmienianie rozmiarów obszaru tekstowego za pomocą środkowego uchwytu 3. Uchwyć prawy dolny uchwyt i przeciągnij go, aby zobaczyć, jak można zwiększać rozmiar obszaru tekstu jednocześnie w pionie i w poziomie. Zmienianie rozmiarów obszaru tekstowego za pomocą narożnego uchwytu IllustratorCS3.indb 224 IllustratorCS3.indb 224 2008-01-29 22:50:05 2008-01-29 22:50:05 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 225 Korzystając z narzędzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie), możemy tworzyć nietypowe kształty obszarów tekstu. Kliknij i przeciągnij krawędź lub róg obszaru tekstu, by zmienić jego kształt. Modyfi kacje takie łatwiej wprowadzać, gdy ukryta jest obwiednia obiektu. W tym celu użyj poleceń View/Hide Bounding Box (Widok/Ukryj obwiednię). Modyfi kowanie kształtu obszaru tekstowego za pomocą narzędzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) jest najłatwiejsze w widoku Outline (Obrysowanie) 4. Na tym zakończymy to ćwiczenie. Wydaj polecenie File/Close (Plik/Zamknij), by zamknąć plik. W oknie pytającym, czy na pewno nie chcesz zapisać obrazu, kliknij No (Nie). W ten sposób powrócisz do oryginalnego projektu shoe_poster.ai. Zmienianie atrybutów tekstu W tej części lekcji dowiemy się, jak zmieniać atrybuty tekstu takie jak rozmiar, czcionka i styl. Na szczęście w obecnej wersji programu Adobe Illustrator większość atrybutów tekstu możemy łatwo i szybko zmienić w panelu Control (Sterowanie). 1. W otwartym dokumencie shoe_poster.ai wybierz narzędzie Type (Tekst) ( w dowolnym miejscu w jednej z dwóch kolumn tekstu, by wstawić tam kursor tekstu. 2. Następnie wydaj polecenie Select/All (Zaznacz/Wszystkie) lub skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl+A (Windows) albo Command+A (Mac OS), aby zaznaczyć cały zaimportowany tekst. ) i kliknij IllustratorCS3.indb 225 IllustratorCS3.indb 225 2008-01-29 22:50:06 2008-01-29 22:50:06 226 LEKCJA 7 Praca z tekstem Teraz nauczymy się dwóch różnych metod wybierania czcionki, obie korzystają z panelu Control (Sterowanie). 3. Zmień czcionkę zaznaczonego tekstu, korzystając z menu Font (Czcionka) w panelu Control (Sterowanie). Kliknij strzałkę po prawej stronie menu i przewiń listę czcionek, aż znajdziesz czcionkę Times albo Times New Roman. Zmienianie czcionki za pomocą panelu Control (Sterowanie) 4. Sprawdź, czy tekst jest nadal zaznaczony i wybierz z menu polecenia Type/Font (Tekst/ Czcionka), by przywołać listę czcionek, w której każda nazwa jest wyświetlana odpowiadającą jej czcionką. Otwarcie tej listy może zająć trochę czasu, ponieważ wyświetlenie czcionek trochę trwa, niemniej gdy już się pojawi, przewiń ją w dół, by odnaleźć czcionkę Arial Regular lub Helvetica. 5. Kolejna metoda wyboru czcionki jest najbardziej dynamicznym sposobem wybierania czcionki. Sprawdź, czy tekst jest nadal zaznaczony i wykonaj następujące czynności: • Control (Sterowanie). Kliknij i przeciągnij kursor nad nazwą czcionki w polu tekstowym Font (Czcionka) w panelu Zaznaczanie nazwy czcionki w panelu Control (Sterowanie) Teraz rozpocznij wpisywanie nazwy Myriad Pro, która jest czcionką OpenType. Illustrator • odnajdzie na liście odpowiednie czcionki. IllustratorCS3.indb 226 IllustratorCS3.indb 226 2008-01-29 22:50:06 2008-01-29 22:50:06 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 227 6. Style czcionek są specyficzne dla każdej rodziny czcionek. Dlatego, choć możesz mieć w systemie zainstalowaną rodzinę czcionek Myriad Pro, style kursywa (ang. italic) i wąska (ang. condensed) mogą nie być dostępne dla tej rodziny czcionek. Odpowiednie style czcionek można wybierać w rozwijanym menu Font Style (Styl czcionki). Czym jest OpenType? Jeżeli często przesyłasz pliki pomiędzy różnymi platformami, powinieneś projektować swoje pliki tekstowe przy użyciu formatu OpenType. OpenType to nowy międzyplatformowy format plików czcionek opracowany wspólnie przez Adobe i Microsoft. Firma Adobe przetworzyła na ten format całą bibliotekę Adobe Type Library i oferuje obecnie tysiące czcionek OpenType. Dwie podstawowe zalety formatu OpenType to jego międzyplatformowa zgodność (jeden plik czcionki działa zarów- no na komputerach z systemem Windows, jak i na macintoshach) i jego zdolność obsługi znacznie rozszerzonych zestawów znaków i opcji rozplanowania, co umożliwia bogatszą obsługę językową oraz zaawansowaną kontrolę typograficzną. Czcionki OpenType mogą zawierać rozszerzony zestaw znaków i opcje rozplanowania, co umożliwia poszerzoną ob- sługę językową oraz dokładniejszą kontrolę typograficzną. Czcionki OpenType Adobe zawierające rozszerzony zestaw opcji można rozpoznać po słowie Pro będącym częścią nazwy czcionki i pojawiającym się w menu czcionek aplikacji. Czcionki OpenType można instalować obok czcionek Postscript Type 1 i TrueType, można też równolegle ich używać. Źródło: Adobe.com/type/opentype Zmiana rozmiaru czcionki Jeśli tekst nie jest aktywny, użyj narzędzia Type (Tekst) ( 1. tekstowej, i zaznacz tekst poleceniem Select/All (Zaznacz/Wszystkie). 2. W panelu Control (Sterowanie) wybierz jeden ze standardowych rozmiarów czcionek w rozwijanym menu Font Size (Rozmiar czcionki) lub zaznacz kursorem myszy bieżący rozmiar czcionki w punktach, a następnie wpisz inny. Jeśli rozmiar czcionki jest inny niż 12, wybierz rozmiar 12. ), by wstawić kursor do ramki Zmienianie rozmiaru czcionki za pomocą panelu Control (Sterowanie) IllustratorCS3.indb 227 IllustratorCS3.indb 227 2008-01-29 22:50:07 2008-01-29 22:50:07 228 LEKCJA 7 Praca z tekstem Na szybsze zmienianie rozmiaru czcionki pozwalają następujące skróty klawiaturowe: Ctrl+Shift + (Windows) lub Command+Shift + (Mac OS), by powiększyć czcionkę, albo Ctrl+Shift + (Windows) lub Command+Shift + (Mac OS), by zmniejszyć czcionkę, za każdym razem o 2 punkty. Zmienianie koloru czcionki W tym ćwiczeniu zmienimy kolor czcionki. Można zmieniać zarówno kolor wypełnienia, jak i kolor obrysu zaznaczonego tekstu. W tym przykładzie zmienimy kolor wypełnienia. 1. Kliknij i przeciągnij, by zaznaczyć pierwszy akapit w obszarze tekstu. Możesz też zrobić to, klikając trzykrotnie. Kliknięcie dwukrotne pozwala zaznaczyć pojedyncze słowo, a kliknięcie trzykrotne — cały akapit. Koniec akapitu wyznaczany jest przez miejsce, gdzie został wciśnięty klawisz Enter (Return). 2. Kliknij pole Fill (Wypełnienie) w panelu Control (Sterowanie). Gdy pojawi się panel Swatches (Próbki), wybierz w nim kolor biały (White). Tekst zostanie w tym momencie wypełniony kolorem białym. 3. Sprawdź, czy pierwszy wiersz tekstu jest nadal zaznaczony, i zmień rozmiar jego czcionki, wybierając w rozwijanym menu Font Size (Rozmiar czcionki) w panelu Control (Sterowanie) rozmiar 14. 4. Zmień styl zaznaczonego tekstu, wybierając w rozwijanym menu Font Style (Styl czcionki) w panelu Control (Sterowanie) styl pogrubienie (Bold). IllustratorCS3.indb 228 IllustratorCS3.indb 228 2008-01-29 22:50:07 2008-01-29 22:50:07 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 229 Zmienianie innych atrybutów tekstu Kliknięcie etykiety Character (Typografi a) w panelu Control (Sterowanie) powoduje wyświetlenie panelu pozwalającego zmieniać inne ciekawe atrybuty tekstu, których nie mieliśmy okazji zmieniać w tym ćwiczeniu. A B C D E F G H I J K L A. Ustaw rodzinę czcionek. B. Ustaw styl czcionki C. Ustaw rozmiar czcionki. D. Kerning E. Skalowanie w poziomie. F. Przesunięcie linii bazowej G. Podkreślenie i przekreślenie. H. Język I. Interlinia J. Światło między znakami. K. Skalowanie w pionie. L. Obrót Zmienianie atrybutów akapitu Podobnie jak zmienialiśmy atrybuty tekstu, można również zmieniać atrybuty akapitu (takie jak wyrównanie i wcięcie), zarówno przed wprowadzeniem nowego tekstu, jak i w dowolnym późniejszym momencie. Jeżeli zaznaczymy kilka ścieżek i kontenerów tekstu, możemy jednocześnie zmienić atrybuty ich wszystkich. Teraz zwiększymy nieco przestrzeń nad wszystkimi akapitami w kolumnie tekstu. 1. Używając narzędzia Type (Tekst) ( tekst za pomocą opcji Select/All (Zaznacz/Wszystkie). 2. Kliknij etykietę Paragraph (Akapit) w panelu Control (Sterowanie), aby wyświetlić panel Paragraph (Akapit). ), wstaw kursor w dowolnym miejscu tekstu i zaznacz cały IllustratorCS3.indb 229 IllustratorCS3.indb 229 2008-01-29 22:50:08 2008-01-29 22:50:08 230 LEKCJA 7 Praca z tekstem 3. Wpisz 6 w polu tekstowym Space Before Paragraphs (Odstęp przed akapitem) znajdującym się w lewym dolnym rogu. Podczas tworzenia większych pól tekstowych zaleca się określanie przestrzeni nad akapitami zamiast naciskania klawisza Return. Dodaj odstęp przed akapitami Zapisywanie i wykorzystanie stylów W programie Illustrator CS3 możemy zapisywać style i później z nich korzystać. Umożliwia to zachowanie spójności tekstu i ułatwia aktualizację jego atrybutów. Po utworzeniu stylu pożądaną zmianę należy wprowadzić jedynie w samym stylu i automatycznie zostanie zaktualizowany cały tekst korzystający z tego stylu. W programie Adobe Illustrator CS3 istnieją dwa typy stylów: • akapitu. • Paragraph (Akapitowy) — określa i zmienia atrybuty tekstu i akapitu, i stosuje je do całego Character (Znakowy) — określa i zmienia atrybuty jedynie zaznaczonego tekstu. Tworzenie stylu akapitu i korzystanie z niego 1. Włącz narzędzie Type (Tekst) ( ) i wstaw kursor w pierwszym wierszu tekstu. Akapitu nie trzeba zaznaczać, żeby utworzyć dla niego tekst, niemniej kursor wstawiania tekstu powinien znajdować się w wierszu akapitu, potrzebny nam jest bowiem punkt odniesienia, skąd pobierane są atrybuty stylu akapitu, które chcemy zachować. 2. Wydaj polecenie Window/Type/Paragraph Styles (Okno/Tekst/Style akapitowe), aby otworzyć panel Paragraph Styles (Style akapitowe). Kliknij ikonę menu tego panelu ( polecenie New Paragraph Style (Nowy styl akapitowy). ) i wybierz Menu tego panel umożliwia tworzenie nowych stylów akapitu IllustratorCS3.indb 230 IllustratorCS3.indb 230 2008-01-29 22:50:08 2008-01-29 22:50:08 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 231 3. W oknie dialogowym New Paragraph Style (Nowy styl akapitowy) wpisz w polu Style Name (Nazwa stylu) nazwę subhead (podtytuł) i kliknij OK. W ten sposób atrybuty wykorzystane w tym akapicie zostaną zapisane jako styl akapitu o nazwie subhead. 4. Zastosuj nowy styl akapitu na kolejnej partii tekstu, zaznaczając akapit Throw away your old tired shoes (Pozbądź się swoich starych, zużytych butów). Następnie w panelu Paragraph Styles (Style akapitowe) wybierz styl subhead. Odpowiednie atrybuty tekstu zostaną zastosowane na zaznaczonym tekście. 5. Zaznacz tekst: We are all over the place! (Znajdziesz nas wszędzie!) i zastosuj na nim styl subhead, wciskając podczas wybierania nazwy stylu w panelu Paragraph Styles (Style akapitowe) klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Uwaga! Jeśli po prawej stronie nazwy stylu zobaczysz znak plus, to sygnał, że na zaznaczonym tekście został zastosowany jeszcze jakiś inny atrybut niebędący częścią wybranego stylu. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) podczas wybierania nazwy stylu spowoduje, że wszystkie dodatkowe atrybuty zostaną usunięte. Tworzenie stylu znakowego i korzystanie z niego Style akapitu służą do stosowania atrybutów do całego akapitu tekstu, tymczasem style znakowe można stosować tylko do zaznaczonego tekstu. 1. Używając narzędzia Type (Tekst) ( kolumnie tekstu akapitu. 2. Korzystając z menu Font Style (Styl czcionki) w panelu Control (Sterowanie), zmień styl tekstu na pogrubienie (Bold). 3. Kliknij pole Fill (Wypełnienie) w panelu Control (Sterowanie) i w przywołanym w ten sposób panelu Swatches (Próbki) wybierz próbkę koloru czerwonego Red. ), zaznacz tekst Sammy’s Shoe World w pierwszej Pogrubiliśmy zaznaczony tekst i zmieniliśmy jego kolor na czerwony Teraz zapiszemy te atrybuty w formie stylu znakowego i zastosujemy go w innych miejscach tego fragmentu tekstu. IllustratorCS3.indb 231 IllustratorCS3.indb 231 2008-01-29 22:50:09 2008-01-29 22:50:09 232 LEKCJA 7 Praca z tekstem 4. Wydaj polecenie Window/Type/Character Styles (Okno/Tekst/Style znakowe). 5. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij przycisk Create New Style (Utwórz nowy styl) w dolnej części panelu Character Styles (Style znakowe). Przytrzymanie Alt/Option podczas naciskania przycisku Create New Style (Utwórz nowy styl) umożliwia nazwanie stylu podczas dodawania go do panelu. Możesz także kliknąć dwukrotnie nazwę stylu, aby ją zmienić. 6. Nadaj stylowi nazwę Bold (pogrubiony) i naciśnij OK. Styl zachowuje atrybuty zastosowane w zaznaczonym tekście. Teraz zastosujemy ten styl znakowy w innych fragmentach tekstu. 7. Przy nadal zaznaczonym tekście Sammy’s Shoe World kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), styl Bold w panelu Character Styles (Style znakowe). Kliknięcie z przytrzymaniem Alt/Option powoduje usunięcie z tekstu wszystkich atrybutów tekstu niebędących częścią stylu znakowego. 8. Zaznacz tekst sshoeworls.com i jemu również przypisz styl Bold. 9. Wydaj polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie). Załóżmy, że zdecydowaliśmy, iż dany kolor nie jest odpowiedni i chcemy go zmienić. Gdy korzystamy ze stylów, wystarczy zmienić tylko kolor stylu, co spowoduje od razu uaktualnienie wszystkich miejsc w tekście, gdzie styl ten został zastosowany. 10. Wyświetl menu panelu Character Styles (Style znakowe) i wybierz polecenie Character Style Options (Opcje stylu znakowego). Po lewej stronie okna dialogowego, które się wówczas otworzy, znajduje się lista kategorii związanych z definiowaniem stylu znaków. Po kliknięciu jednej z kategorii po prawej stronie okna wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone w tej kategorii ustawienia. Zaktualizuj style przy użyciu okna dialogowego Characters Style Options (Opcje stylu znakowego) IllustratorCS3.indb 232 IllustratorCS3.indb 232 2008-01-29 22:50:09 2008-01-29 22:50:09 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 233 11. Na potrzeby tego ćwiczenia wyświetl kategorię Character Color (Kolor znaków). W oknie, które pojawi się po prawej stronie, wybierz próbkę noszącą nazwę Mars Red (marsjańska czerwień). 12. Kliknij OK. W tym momencie we wszystkich miejscach, gdzie w tekście zastosowano ten styl znakowy, zostanie zmieniony kolor tekstu. 13. Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). Nie zamykaj pliku. ) zaznacz tekst Special order the style and size you want Próbkowanie tekstu Czasami po prostu zależy nam na wykonaniu próbkowania tekstu, by szybko pobrać jego atrybuty i nie musieć tworzyć nowego stylu. Skorzystamy z narzędzia Eyedropper (Kroplomierz), by pobrać, czyli spróbkować, atrybuty innej partii tekstu na ilustracji i zastosować je na zaznaczonym tekście. 1. Używając narzędzia Type (Tekst) ( at no extra charge (Możesz w zamówieniu dobrać rozmiar i styl bez żadnych dodatkowych opłat) w pierwszym akapicie. 2. W panelu Control (Sterowanie) zmień kolor wypełnienia czcionki na biały (White), a styl na kursywę (Italic). 3. Teraz zaznacz tekst Check out the two for one sale going on from July 17th to August 1st. (Kup dwie pary w cenie jednej, podczas promocji w dniach od 17 lipca do 1 sierpnia). 4. Wybierz narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ( ) z paska narzędzi, po czym kliknij w dowolnym wierszu tekstu Special order the size…. W tym momencie jego atrybuty zostaną automatycznie zastosowane do poprzednio zaznaczonego tekstu. Pobieranie i stosowanie atrybutów tekstu za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz). 5. Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). Nie zamykaj pliku. IllustratorCS3.indb 233 IllustratorCS3.indb 233 2008-01-29 22:50:10 2008-01-29 22:50:10 234 LEKCJA 7 Praca z tekstem Zawijanie tekstu wokół elementów grafi cznych Bardzo ciekawe efekty możesz uzyskać, zawijając tekst wokół obiektu grafi cznego. 1. Nadal mając otwarty dokument shoe_poster.ai, wydaj polecenie File/Open (Plik/Otwórz). W oknie dialogowym Open (Otwórz) wybierz plik shoe.ai. 2. Korzystając z narzędzia Selection (Zaznaczanie) ( ), zaznacz but w otwartym właśnie dokumencie. Wydaj polecenie Edit/Copy (Edycja/Kopiuj), a następnie zamknij dokument poleceniem File/Close (Plik/Zamknij). 3. Powróć do pliku shoe_poster.ai i wklej skopiowany but poleceniem Edit/Paste (Edycja/Wklej). But pojawi się na stronie plakatu. 4. Przesuń obrazek buta tak, aby znalazł się mniej więcej pośrodku między dwiema kolumnami. 5. Sprawdź, czy but jest nadal zaznaczony i kliknij pole Fill w panelu Control (Sterowanie). Gdy pojawi się panel Swatches (Próbki), wybierz w niej próbkę koloru białego (White). 6. Korzystając z pola tekstowego Opacity (Krycie) w panelu Control (Sterowanie), zmień stopień krycia na 30 . Umieszczamy obrazek buta między kolumnami tekstu 7. Z nadal zaznaczonym butem wydaj polecenie Object/Text Wrap/Make Text Wrap (Obiekt/Oblewanie tekstem/Utwórz). Ilustracja zostanie oblana tekstem. Uwaga! Obiekty, wokół których tekst ma być zawijany, muszą znajdować się nad obszarem tekstu. IllustratorCS3.indb 234 IllustratorCS3.indb 234 2008-01-29 22:50:10 2008-01-29 22:50:10 ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL Ofi cjalny podręcznik 235 Jeśli uważasz, że tekst za bardzo wchodzi na obszary, które raczej powinny być od niego 8. wolne, wybierz polecenie Object/Text Wrap/Text Wrap Options (Obiekt/Oblewanie tekstem/Opcje oblewania tekstem). W oknie dialogowym Text Wrap Options (Opcje oblewania tekstem) zmień wartość parametru Offset (Przesunięcie) na 16 i kliknij OK. W oknie Text Wrap Options (Opcje oblewania tekstem) możemy regulować wartość przesunięcia 9. Korzystając z narzędzia Selection (Zaznaczanie), popraw położenie obrazka buta, by tekst ładniej układał się wokół niego. W tym przykładzie nic nie szkodzi, jeśli w wyniku zawijania tekst przepełni obszar dla niego przeznaczony. 10. Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). Nie zamykaj pliku. Zmiana kształtu tekstu za pomocą opcji zniekształcania Opcja zniekształcania tekstu jest bardzo fascynująca, ponieważ pozwala na zastosowanie do tekstu efektów pozwalających nadać mu ciekawszy kształt, a ponadto daje nam możliwość edytowania w dowolnym momencie zarówno tekstu, jak i zmodyfi kowanego kształtu. 1. Usuń wcześniejsze zaznaczenie poleceniem Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie) i włącz narzędzie Type (Tekst) ( ). Zanim rozpoczniesz wpisywanie tekstu, zmień w panelu Control (Sterowanie) czcionkę (Font) ma Myriad Pro (jeśli obecnie wybrana jest inna), styl czcionki Font Style na Bold (pogrubiony) i rozmiar czcionki na 85. 2. Użyj narzędzia Selection (Zaznaczanie) ( ), by zaznaczyć sylwetki ludzi i zablokuj je poleceniami Object/Lock/Selection (Obiekt/Zablokuj/Zaznaczenie). Ponownie wybierz narzędzie Type (Tekst), a następnie kliknij na plakacie tuż ponad sylwetkami ludzi. Dokładne miejsce nie jest istotne. IllustratorCS3.indb 235 IllustratorCS3.indb 235 2008-01-29 22:50:10 2008-01-29 22:50:10 236 LEKCJA 7 Praca z tekstem 3. Wpisz słowa KICK IT UP! (Nie strać okazji!). Następnie wybierz ponownie narzędzie Selection (Zaznaczanie) i przesuń je tak, aby wypośrodkować względem sylwetek. Podczas korzystania z narzędzia Type (Tekst) możemy przełączyć się tymczasowo na narzędzie Selection (Zaznaczanie), wciskając po prostu klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). 4. Sprawdź, czy tekst jest nadal zaznaczony, i wydaj polecenie Effects/Warp/Arc Upper (Efekty/ Wypaczenie/Ł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: