Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 005129 22958176 na godz. na dobę w sumie
Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2277-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Wiadomości z 'pierwszej ręki' na temat Adobe InDesign CS4!

InDesign to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi firmy Adobe. Cenione przez profesjonalistów, przyjazne dla amatorów. Najnowsza wersja tego programu, CS4, została wyróżniona tytułem PC Magazine Editors' Choice. I nie stało się to za sprawą odpowiednich znajomości jej twórców... Kolejna wersja to wiele innowacji, które pozwolą na jeszcze szybsze tworzenie perfekcyjnych publikacji. Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach Adobe InDesign CS4 to niewątpliwie jeden z liderów rynku programów przeznaczonych do składu dokumentów.

Autorami 'Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik' są najlepsi specjaliści firmy Adobe w zakresie tej aplikacji. Wiedza tu zawarta pochodzi z pierwszej ręki i przedstawia najlepsze praktyki pracy z tym narzędziem. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów, rozwiązywania ćwiczeń oraz przygotowywania przykładowych projektów dowiesz się, jak dostosować środowisko pracy do swoich potrzeb, osadzać w dokumentach elementy graficzne czy też tworzyć i modyfikować style. Ponadto zdobędziesz gruntowną wiedzę w zakresie przygotowania dokumentu do publikacji - zarówno tradycyjnej, jak i cyfrowej. Dzięki temu podręcznikowi błyskawicznie opanujesz Adobe InDesign w zakresie umożliwiającym swobodną pracę z tym programem.

Twórz profesjonalne publikacje cyfrowe i drukowane, korzystając z najnowszych narzędzi!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2277-1 Tytu³ orygina³u: Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book Format: B5, stron: 448 Wiadomoœci z „pierwszej rêki” na temat Adobe InDesign CS4! (cid:129) Jak skonfigurowaæ œrodowisko pracy? (cid:129) Jak wydajnie tworzyæ wielostronicowe dokumenty? (cid:129) Jak przygotowaæ publikacjê do druku? InDesign to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzêdzi firmy Adobe. Cenione przez profesjonalistów, przyjazne dla amatorów. Najnowsza wersja tego programu, CS4, zosta³a wyró¿niona tytu³em PC Magazine Editors Choice. I nie sta³o siê to za spraw¹ odpowiednich znajomoœci jej twórców... Kolejna wersja to wiele innowacji, które pozwol¹ na jeszcze szybsze tworzenie perfekcyjnych publikacji. Dopracowany w najdrobniejszych szczegó³ach Adobe InDesign CS4 to niew¹tpliwie jeden z liderów rynku programów przeznaczonych do sk³adu dokumentów. Autorami „Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik” s¹ najlepsi specjaliœci firmy Adobe w zakresie tej aplikacji. Wiedza tu zawarta pochodzi z pierwszej rêki i przedstawia najlepsze praktyki pracy z tym narzêdziem. W trakcie lektury kolejnych rozdzia³ów, rozwi¹zywania æwiczeñ oraz przygotowywania przyk³adowych projektów dowiesz siê, jak dostosowaæ œrodowisko pracy do swoich potrzeb, osadzaæ w dokumentach elementy graficzne czy te¿ tworzyæ i modyfikowaæ style. Ponadto zdobêdziesz gruntown¹ wiedzê w zakresie przygotowania dokumentu do publikacji – zarówno tradycyjnej, jak i cyfrowej. Dziêki temu podrêcznikowi b³yskawicznie opanujesz Adobe InDesign w zakresie umo¿liwiaj¹cym swobodn¹ pracê z tym programem. (cid:129) Przestrzeñ robocza – dostosowanie i wykorzystanie jej mo¿liwoœci (cid:129) Opcje stylu (cid:129) Prace nad wielostronicowymi dokumentami (cid:129) Wykorzystanie ramek tekstowych (cid:129) Tworzenie ramek graficznych (cid:129) Importowanie i obróbka tekstów (cid:129) Trochê wiedzy o typografii (cid:129) Obs³uga kolorów i ich profile (cid:129) Importowanie i edytowanie grafik (cid:129) Prezentacja danych tabelarycznych (cid:129) Wykorzystanie przezroczystoœci do tworzenia efektownych publikacji (cid:129) Tworzenie spisów treœci i indeksów (cid:129) Przygotowanie dokumentów do publikacji (cid:129) Wydruk dokumentów (cid:129) Przygotowanie formy cyfrowej – format PDF, Flash Twórz profesjonalne publikacje cyfrowe i drukowane, korzystaj¹c z najnowszych narzêdzi! spIs treśCI Wstęp O książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Instalacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Inne źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1 InfOrmACje O prZestrZenI rObOCZej Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Rzut oka na przestrzeń roboczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Obsługa paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Konfi gurowanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Zmiana powiększenia dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Przeglądanie zawartości dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Obsługa menu kontekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Zasoby i informacje dotyczące programu InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2 KrótKI Kurs ADObe InDesIgn Hecho enMe x i c o One of the most exciting things about vacationing in Oaxaca is the large artist community that lives and works there. My wife Judith and I traveled there last May and came Exploring Mexican Folk Art home with many more pieces for our collection than we had ever imagined. Judith is a collector by nature. Every square inch of our tiny Manhattan apart- ment is filled with a treasure from one of our trips. I wanted to experience more than just the exchange of money with a merchant—I wanted to meet the artists. Having grown up in a family of sculptors (my father took commissions for his work from around the world), I wanted to see how these people crafted their pieces, how they lived, and what their art meant to them. Judith was more interested in buying art, but she finally agreed to go with me to meet a folk artist I heard about named Henry Luis Ramos. As Judith and I stepped into the adobe shop, a cheerful black-haired boy greeted us. “My father’s expecting you,” he said as he led us down a hall into a spacious room filled with hundreds of statues, clay pots, and tin artifacts that Ramos designed. The brilliantly colored pieces captivated me. I couldn’t stop investigating and touching them. I could see the influence of the Mayan culture and other native tribes. “My father did these,” the boy said with a wide grin. In the center of the room, at a heavy 2 Travel Issue 3 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Przeglądanie przykładowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Weryfi kacja dokumentu w trakcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zmiana trybu podglądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Wyświetlanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Dodawanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Łączenie ramek tekstowych w wątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Kosmetyczne poprawki w projekcie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Obiekty grafi czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 4 SPIS TREŚCI InDesignCS4_Book.indb 4 2009-09-01 16:19:27 3 KOnfIgurOWAnIe I eDyCjA WIeLOstrOnICOWegO DOKumentu Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Tworzenie i zapisywanie niestandardowych ustawień dokumentu . . . . . . . . .69 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami InDesign . . . . . . . . . . . . . . . .71 Strony wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Wyodrębnianie sekcji w celu zmiany numeracji stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Dodawanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Układanie i kasowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Umieszczanie tekstu i grafi ki na stronach publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Wyświetlanie ostatecznej postaci zaprojektowanych stron . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Tworzenie i edytowanie ramek grafi cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Obsługa ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Przekształcanie i wyrównywanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Zaznaczanie i modyfi kacja zgrupowanych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Na koniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4 rAmKI arrive smart. leave smarter.TM www.evolveseattle.com Tips of the month! Every newsletter will contain useful graphic and web software tips that you can view as video clips. Click on the application names below or visit the eVolve website to see Tips In Action! Seattle, WA 98119 159 Western Ave W Suite A457 Return Address: (Note: You will need internet access and QuickTime Player to view them) » » » Photoshop Dreamweaver InDesign Customer Testimonials John Q. Senior Administrator Faccummy nibh enibh ex et adigna consed tat, commy nim ver il el dolortio conulputatum vendre modipsuscing etum vel ipit delit luptatu. Exercil iquipit iliquis adit utpatem zzriusto duisis at nibh el inci ex endiatem zzriure dolobore duisit lummy nos nulput iriusci llametuero do consequipit. Amy O. Senior Designer Faccummy nibh enibh ex et adigna consed tat, commy nim ver il el dolortio conulputatum vendre modipsuscing etum vel ipit delit luptatu. Exercil iquipit iliquis adit utpatem zzriusto duisis at nibh el inci ex endiatem zzriure dolobore . Jeff G. Sales Faccummy nibh enibh ex et adigna consed tat, commy nim ver il el dolortio conulputatum vendre modipsuscing etum vel ipit delit luptatu. Exercil iquipit iliquis adit utpatem zzriusto duisis at nibh el inci ex endiatem zzriure dolobore duisit lummy. February 27th — Seattle, WA March 7th — Portland, OR CSS Master Class is officially hitting the road! Beginning in Seattle and moving on to Portland, this educational seminar will teach you how to use CSS for your entire site layout. If you ve only used CSS to format text, join us for this information-packed day. You ll walk away with great new skills that will help your site rank higher in search engines. You ll also be able to use CSS for innovative design techniques, including multi-column layout (best practices), iframes, pop-ups, rounded corner DIVs, and much, much more. Event information and registration is online at: http://www.evolveseattle.com/events/cssmaster.html www.evolveseattle.com T 206.523.9808 F 206.523.7373 Have any ideas for us? We welcome your suggestions on new classes, seminars, and trends. Send an email with the subject “My Recommendations” to info@evolveseattle.com 4 Bor Sumsand Bor Sumsand 1 the BUZZ NEW 09 Day Evening Classes We re forever eVolve-ing, and this » year is no exception. At the start of 2009, we rolled out a whopping NINE new classes! » GoLive to Dreamweaver Transition » Creating HTML Email (eve) » InDesign Intermediate (eve) » Illustrator Intermediate (eve) » Photoshop Intermediate (Sat.) » Intro to ActionScript (eve) » CSS Intro. (eve) » InCopy CS2 Immersion (day) » Expression Web Immersion (day) Seattle Acrobat User Group Brian Wood, eVolve s Director of » Training, continues to serve as Chapter Leader of the Acrobat Users Group. The next meeting is on Wednesday, June 21st at Adobe University in Fremont. The meeting topic will be posted at evolve s website a week before the event is to take place. Register online a day or two before to show up! 5 ImpOrtOWAnIe I eDyCjA teKstu Welcome to the ExpEdition tEa Company™ Take an extraordinary adventure into the world of tea. ExpEdition tEa Company™ carries an extensive array of teas from all the major tea growing regions with some of the very best these estates have to offer. Choose from our selection of teas, gift collections, teapots, or read up on information to make your tea drinking experience more enjoyable. Loose Leaf Teas Browse our wide selection of premium loose leaf teas from around the world including black, green, oolong, white, rooibos and chai. Try a few samples or stock up on your favorite. Teapots View our collection of teapots, chosen to satisfy every taste including ceramic, cast-iron Tetsubin, stainless, silver-plate, Kyusu, and more. Tea Gift Collections Our tea collections are packaged in golden tins within a felt-lined keepsake wooden box with a leather handle and brass latches. Give it as a gift to your favorite tea lover or to yourself! Tea Accessories Tea timers, tea bags, tea strainers, scoops and a variety of other tea things to make your tea time absolutely perfect. ExpEdition tEa Company™ www.expeditiontea.com tea@expeditiontea.com phone: (206) 463-9292 2008 Premium Tea Catalog Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Tworzenie i wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pionowe wyrównywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Ręczne sterowanie przepływem tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Automatyczne wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Tworzenie nowych ramek tekstowych za pomocą funkcji wlewania półautomatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 InDesignCS4_Book.indb 5 2009-09-01 16:19:29 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 5 Zmienianie liczby łamów na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wczytywanie stylów z innego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Umieszczanie tekstu w istniejącej ramce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Dodawanie stron podczas wklejania tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Wyszukiwanie i zamienianie fragmentów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Edytor wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6 typOgrAfIA a i g n a M RestaurantProfile Assignments Restaurant Sure, you can get Caesar salad prepared tableside for two at Or, you can visit Assignments Restaurant, run by students of the International Culinary School at The Art Institute of Colorado, where tableside preparations include Caesar salad for $4.50 and steak Diane for $19. No, this isn’t Elway’s, but the chefs in training create a charming experience for patrons from start to finish. any of the higher-end restaurants in town—for $25 plus another $40 (just for starters) for a single slab of steak. Since 1992, the School of Culinary Arts has trained more than 4,300 chefs—all of whom were required to work in the restaurant. Those chefs are now working in the in- dustry all over the country says Chef Instructor Stephen Kleinman, CEC, AAC. “Whether I go to a restaurant in Manhattan or San Francisco, people know me,” Kleinman says, describing encounters with former students. Although he claims to be a “hippy from the ’60s,” Kleinman apprenticed in Europe, attended a culinary academy in San Fran- cisco and had the opportunity to cook at the prestigious James Beard House three if YoU Go name . . . . . . . . . . Assignments Restaurant address . . . . . . . . 675 S. Broadway, Denver reservations . . . call 303-778-6625 or visit www.opentable.com Hours . . . . . . . . . . Wednesday–Friday, 11:30 a.m.–1:30 p.m. and 6–8 p.m. times. He admits that his experience lends him credibility, but it’s his warm, easygoing, approachable style that leads to his success as a teacher. “Some of the best restaurants in the world serve tableside; chefs are more grounded this way,” claims Klein- man, who would never be mistaken for a snob. “By having the students come to the front of the house—serv- ing as waitpeople and preparing dishes tableside—we break a lot of barriers. THE rEsTaUranT Assignments Restaurant, tucked back by the Quest Diagnostics lab off South Broadway near Alameda Avenue, seats 71 at its handful of booths and tables. The blissful quiet, 2 Color ado ExprEssion J a n ua r y 2009 a welcome change from the typical hot spot, is interrupted only by solicitous servers dressed in chef attire. Despite decor that is on the edge of institutional with its cream-coloredwalls, faux cherry furniture and kitschy cafe artwork, this is a spot that welcomes intimate conversa- tion with friends and family. A perusal of the menu, while munch- ing fresh bread and savoring a glass of wine, tempts you with its carefully planned variety. “The menu is all de- signed to teach cooking methods,” says Kleinman. “It covers 80 to 85 percent of what students have been learning in class—saute, grill, braise, make vinai- grettes, cook vegetables, bake and make desserts.” In a twist on “You have to know the rules to break them,” Kleinman insists that students need to first learn the basics before they can go on to create their own dishes. For our “test dinner,” an amuse bouche, a crab-stuffed mushroom cap, arrives followed by an appetizer of chorizo-stuffed prawns wrapped in applewoodsmoked bacon. The tableside Caesar preparation is a wonderful ritual that tastes as good as it looks. Entrees, all under $20, include grilled trout, sweet and sour spareribs, spinach lasagna, seared duck breast, flatiron steak, steak Diane prepared tableside and pesto-crusted lamb chops. We opted for a suc- culent trout and tender spareribs, and notice that a $10 macaroni and cheese entree makes As- signments kid-friendly for special occasions. “Maybe the next celebrity chef to hit town will whip up a tableside bananas Foster for you.” THE Goals The purpose of this unique restaurant is to give students practical experience so CaEsar salad 2 cloves garlic Taste kosher salt 2 anchovy fillets, chopped 1 coddled egg ½ lemon ½ Tbsp dijon mustard ¼ cup red wine vinegar ¾ cup virgin olive oil ¼ tsp Worcestershire sauce romaine lettuce heart, washed and dried ¼ cup croutons ¼ cup parmesan cheese Taste cracked black pepper Grind together the garlic and salt. Add the chopped anchovies. Stir in the egg and lemon. Add the vinegar, olive oil and Worcestershire sauce, and whip briefly. Pour over lettuce and toss with croutons, Parme- san and black pepper. they can hit the ground running. “The goal is to make the students comfort- management. With degree in hand, the school Kelly Kordes anton is the editor of Colorado Expression magazine and the co-author of various books on publishing technologies, including Adobe InDesign How-Tos: 100 Essential Techniques. MoriTa MaYonnaisE 1 pint mayonnaise 1 tsp smoked morita powder 1 Tbsp lemon juice salt and pepper to taste Five to seven students work in the kitchen at one time, covering stations. Students work toward an associate of applied science degree in culinary arts or a bachelor of arts degree in culinary able, thinking on their feet, getting ready for reality,” says Kleinman. He wants students to be able to read tickets, perform, and recover and learn getting valuable front-of-the-house and business experience in addition to cooking. Heat oven to 350°. Stuff the butterflied prawns with chorizo. Wrap a piece of the blanched bacon around each prawn and place in the oven. Cook until the chorizo is done. Place the fried parsley on a plate and place the prawns on top. Drizzle with the morita mayonnaise. CHoriZo-sTUffEd praWns 3 prawns, butterflied 3 Tbsp chorizo sausage 3 slices bacon, blanched 1 bunch parsley, fried 2 oz morita mayonnaise (recipe follows) ½ oz olive oil places 99 percent of its students. While many students are placed at country clubs and resorts that prefer formal training, chefs from all over town—Pan- zano or Jax Fish House—have trained at Assignments as well. Or try O’s Restau- rant, whose recent media darling chef Ian Kleinman is not just a former student but Stephen Kleinman’s son. Make a res- ervation, and maybe the next celebrity chef to hit town will whip up a tableside  bananas Foster for you. Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Zmiana odstępów pionowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zmiana kroju i stylu czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Zmiana wyrównania akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Tworzenie inicjału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Konfi gurowanie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Dodawanie linii ponad akapitem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Mix all the ingredients together and serve. Color ado ExprEssion J a n ua r y 2009 3 7 ObsŁugA KOLOróW I n d u l g e n T ? Paris • Madrid • New York Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Określanie wymagań druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Tworzenie i używanie barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Gradienty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Tworzenie tinty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tworzenie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Zmiana koloru tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Zaawansowane techniki tworzenia i posługiwania się gradientami . . . . . . . 215 Konfi gurowanie systemu zarządzania kolorem w programie InDesign CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Rzut oka na program Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zarządzanie kolorem podczas importowania obrazów w programie InDesign CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 6 SPIS TREŚCI InDesignCS4_Book.indb 6 2009-09-01 16:19:32 8 styLe Premium Loose Leaf Teas, Teapots Gift Collections Expedition Tea Company™ carries an extensive array of teas from all the major tea growing regions and tea estates. Choose from our selection of teas, gift collections, teapots, or learn how to make your tea drinking experience more enjoyable from our STI Certified Tea Specialist, T. Elizabeth Atteberry. Loose Leaf Teas We carry a wide selection of premium loose leaf teas including black, green, oolong, white, rooibos and chai. Many of these are from Ethical Tea Partnership (EPT) monitored estates, ensuring that the tea is produced in a socially responsible way. Tea Gift Collections Our gorgeous tea collections are packaged in golden tins within a keepsake wooden box with a leather handle and brass fittings. Give it as a gift to your favorite tea lover or to yourself! Teapots and Tea Accessories We carry a unique collection of modern and traditional teapots, chosen to satisfy many tastes including glass, ceramic, cast-iron, stainless, and silver. Our tea timers, tea bags, tea strainers, scoops and other tea things will make your tea time perfect. ExpEdition tEa Company www.expeditiontea.com • tea@expeditiontea.com phone: (206) 463-9292 • fax: (206) 299-9165 Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Tworzenie i stosowanie stylów znakowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Tworzenie i stosowanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Globalne aktualizowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Wczytywanie stylów z innego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 9 ImpOrtOWAnIe I eDytOWAnIe grAfIKI ricky records 1325 Hollywood Blvd. Hollywood, CA 90211 rickyrecords.com addie mose Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Dodawanie elementów grafi cznych z innych programów . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Porównanie grafi ki wektorowej i rastrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Zarządzanie łączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Aktualizacja zmienionych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Zmiana jakości wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Zastosowanie ścieżek odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Zastosowanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Umieszczanie w dokumencie plików utworzonych w innych programach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Tworzenie bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Importowanie grafi ki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge . . . . . . . . . 303 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 10 tWOrZenIe tAbeL D e ta i l oThe Arboretum e U r O p e 2 0 0 9 : m e m B e r s ’ s e l e c t i O n Welcome to the world’s greatest living gardens. Using this guided tour you will discover flowers, formal arrangements of outdoor gardens, and unique treasures of landscaping throughout Europe and the United States. In our Explorations at a Glance matrix on the world’s greatest gardens, you’ll find notes on the features of each setting in addition to practical information such as services, disabled facility information, shop and restaurant notes and much more. As always, we welcome your feedback and comments so that we may keep readers advised as to changes and developments in these magnifi- cent gardens in the future. Other gardens join our tours each year. Be sure you are on our mailing list so that you will be kept abreast of these exciting excursions and offerings. i c O n m at r i X Disability prepareD baby changing station bUs serVice taXi serVice aVailable retail store or other locKer storage coFFee shop Dining serVices Ducca D’oro arepa Bilsettre manor mornay caledonia place caledonia anreuten-Wynne looten s e r v i c e s Former college; five buildings and reflecting pool, sculpture garden. G a r D e n n a m e r e G i O n D e s c r i p t i O n mansion estate; unusual collection of rare peonies and topiary; open april through October. e X p l O r at i O n s at a G l a n c e small gardens; outbuildings and historical ornament of note; guided tours provided tuesday–saturday at noon; bookstore with publications on gardening and on anreuten- Wynne. Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Importowanie i formatowanie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Dodawanie elementów grafi cznych do tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Formatowanie tekstu w tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 oThe Arboretum e U r O p e 2 0 0 9 Garden reflects designs of original owners, landscape designers with French formal gardening background. very grand garden estate currently undergoing major renovations; most areas open. Unusual greenhouse and rare blooming plants. mansion, extensive gardens. Filbenne Grand Gardens sutton Dveenolde pilke Denham G’honoré-Wyatt limson InDesignCS4_Book.indb 7 2009-09-01 16:19:34 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 7 11 prZeZrOCZystOść bistro I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . I T H I N K , T H E R E F O R E I D I N E . Boston | Chicago | Denver | Houston | Minneapolis Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Importowanie i kolorowanie czarno-białych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Ustawienia przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Zmiana przezroczystości ilustracji EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zmiana przezroczystości obrazów Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Importowanie i edycja przezroczystych obrazów programu Illustrator . . . 346 Zmiana ustawień przezroczystości tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 12 ObsŁugA DŁugICH DOKumentóW 6 C H A P T E R O n E #3: Customizing Keyboard Shortcuts InDesign provides hundreds of keyboard shortcuts to streamline your work. The shortcuts do you little good, however, if you can’t remember them. Fortunately, you can change the keyboard shortcuts to better suit the type of work you do and your manual dexterity. For example, if you frequently use the Change Case commands or the Fill with Placeholder Text command in the Type menu, you can create keyboard shortcuts for those commands. Or, if a command you use frequently has a finger-con- torting shortcut, you can replace it with an easier one. InDesign stores keyboard shortcuts in sets. You can create your own sets of keyboard shortcuts and select a different set at any time while you’re working. Selecting a Shortcut Set To specify a shortcut set for use with InDesign, choose Edit Keyboard Shortcuts. Choose an option from the Set menu. If you’re familiar with QuarkXPress 4 or PageMaker 7, you can use that program’s keyboard shortcuts for similar features. The selected shortcut set is in use for your copy of InDesign—it is not saved with the active document. Editing Shortcut Sets You can edit the shortcuts for any command in any set—even the Default, QuarkXPress 4, and PageMaker 7 sets. However, it’s a good idea to keep these default sets intact. Instead of editing them, create a new set based on one of them, and then edit it. To edit shortcut sets: 1. Choose Edit Keyboard Shortcuts. 2. Click New Set. Enter a name for the set and choose an option from the Based on Set menu to specify a source for the initial list of key- board shortcuts. You can also choose an existing set to edit from the Set menu. 3. To locate the command whose shortcut you want to edit, choose an option from the Product Area menu. For example, if the command is in the Type menu, choose Type Menu. 4. Scroll through the Commands list to locate the individual command and select it. For example, if you want to edit the Show Hidden Char- acters shortcut, select it (Figure 3). Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Tworzenie nowej księgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Tworzenie stopki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Tworzenie przypisu dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Tworzenie odsyłacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Synchronizowanie księgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Tworzenie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Tworzenie skorowidza księgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 13 DruKOWAnIe I eKspOrtOWAnIe www.refinedesignconference.com WHEN June 19-20, 9:00am – 5:00pm (registration begins at 8:30am) WHERE Seattle Central Library (1000 Fourth Ave., 4th Floor) Keynote Speaker: Coming Soon! Session Speakers: Brian Wood, VP/Director of Training, eVolve evolveseattle.com Gary Affonso, greywether.com Liz Atteberry, Expedition Tea and more to come... Refine Design Hone your skills and learn new time-saving tricks in Adobe’s Lightroom, Creative Suite 4, and others. Whether you’re looking to learn CSS, delve deeper into Flash or sharpen your InDesign and Photoshop skills, this is one event you won’t want to miss! Sessions include: » Dreamweaver: Tables to XHTML + CSS » InDesign High Voltage: Work smarter not harder » Photoshop Flash Integration: Optimizing Pixels and Workflow » Interactive Portfolio: PDF like you’ve never seen » A new era in Digital Asset Management: Adobe Lightroom » Adobe Illustrator CS4: Taming complex illustrations » Rescuing, Retouching and Restoring with Photoshop » Flash ActionScript workshop and much more... Sign up before May 15th for the early bird rate! www.refinedesignconference.com/ Hosted by: www.evolveseattle.com Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Weryfi kowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Tworzenie pakietów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Tworzenie plików PDF do weryfi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Podgląd rozbarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Podgląd przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Analizowanie wyglądu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Drukowanie dokumentu na drukarce laserowej lub atramentowej . . . . . . . 402 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 8 SPIS TREŚCI InDesignCS4_Book.indb 8 2009-09-01 16:19:36 14 prOjeKtOWAnIe pubLIKACjI InterAKtyWnyCH The color palette includes a range of black, gray and muted hues, with a few bright colors for use as a contrast. COLOR PALET TE BLACK C RGB R: 0 G: 0 B: 0 CMYK C: 40 M: 30 Y: 30 K: 100 PMS 1788 RGB R: 240 G: 80 B: 50 CMYK C: 0 M: 85 Y: 90 K: 0 PMS 1805 RGB R: 190 G: 50 B: 25 CMYK C: 0 M: 90 Y: 100 K: 25 PMS 5415 RGB R: 100 G: 135 B: 160 CMYK C: 40 M: 10 Y: 0 K: 40 Color PMS 504 RGB R: 90 G: 30 B: 30 CMYK C: 65 M: 100 Y: 100 K: 35 PMS 5463 RGB R: 0 G: 50 B: 65 CMYK C: 100 M: 0 Y: 20 K: 85 PMS 429 RGB R: 180 G: 180 B: 180 CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 35 PMS 7409 RGB R: 255 G: 185 B: 35 CMYK C: 0 M: 30 Y: 95 K: 0 PMS 450 RGB R: 105 G: 105 B: 50 CMYK C: 60 M: 50 Y: 100 K: 20 PMS 427 RGB R: 230 G: 230 B: 230 CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10 PMS 576 RGB R: 90 G: 135 B: 40 CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 40 PMS 102 RGB R: 255 G: 240 B: 0 CMYK C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0 PMS Process Cyan RGB R: 0 G: 175 B: 240 CMYK C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0 PMS 2746 RGB R: 30 G: 55 B: 140 CMYK C: 100 M: 90 Y: 0 K: 10 PMS Warm Red RGB R: 240 G: 100 B: 50 CMYK C: 0 M: 75 Y: 90 K: 0 PMS 549 RGB R: 90 G: 160 B: 190 CMYK C: 50 M: 5 Y: 0 K: 25 PMS 431 RGB R: 105 G: 115 B: 120 CMYK C: 10 M: 0 Y: 0 K: 65 PMS 4635 RGB R: 155 G: 90 B: 15 CMYK C: 0 M: 50 Y: 95 K: 45 PMS 459 RGB R: 245 G: 230 B: 140 CMYK C: 5 M: 5 Y: 55 K: 0 PMS 451 RGB R: 175 G: 165 B: 120 CMYK C: 35 M: 30 Y: 60 K: 0 checkmagazine.com Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Zaczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Przygotowywanie dokumentu do opublikowania w internecie . . . . . . . . . . 415 Tworzenie przycisków, przejść pomiędzy stronami i hiperłączy . . . . . . . . . . . .417 Eksportowanie dokumentu w formacie Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Eksportowanie dokumentu w formacie Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Przystosowywanie do umieszczenia w internecie publikacji pierwotnie przeznaczonej do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 InDesignCS4_Book.indb 9 2009-09-01 16:19:36 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 9 5 ImpOrtOWAnIe I eDyCjA teKstu tematyka lekcji Lekcja ta stanowi wstęp do zagadnień związanych z edytowaniem i importowaniem tekstu. W ćwiczeniach zawartych w tej lekcji omó- wione zostaną następujące zagadnienia: • Wpisywanie i importowanie tekstu do ramek tekstowych. • Tworzenie wątków i sterowanie przepływem tekstu. • Wczytywanie stylów z innego dokumentu. • Formatowanie tekstu przy użyciu stylów. • Obsługa brakujących czcionek. • Wyszukiwanie i zmiana fragmentów tekstu oraz jego atrybutów typograficznych. • Dodawanie informacji o dalszym ciągu tekstu. • Automatyczne poprawianie błędów pisowni. • Edytowanie słownika. • Przenoszenie tekstu metodą „przeciągnij i upuść”. • Obsługa edytora wątków. Wykonanie ćwiczeń opisanych w tej lekcji powinno zająć około 60 minut. 138 InDesignCS4_Book.indb 138 2009-09-01 16:20:09 Welcome to the ExpEdition tEa Company™ Take an extraordinary adventure into the world of tea. ExpEdition tEa Company™ carries an extensive array of teas from all the major tea growing regions with some of the very best these estates have to offer. Choose from our selection of teas, gift collections, teapots, or read up on information to make your tea drinking experience more enjoyable. Loose Leaf Teas Browse our wide selection of premium loose leaf teas from around the world including black, green, oolong, white, rooibos and chai. Try a few samples or stock up on your favorite. Teapots View our collection of teapots, chosen to satisfy every taste including ceramic, cast-iron Tetsubin, stainless, silver-plate, Kyusu, and more. Tea Gift Collections Our tea collections are packaged in golden tins within a felt-lined keepsake wooden box with a leather handle and brass latches. Give it as a gift to your favorite tea lover or to yourself! Tea Accessories Tea timers, tea bags, tea strainers, scoops and a variety of other tea things to make your tea time absolutely perfect. ExpEdition tEa Company™ www.expeditiontea.com tea@expeditiontea.com phone: (206) 463-9292 2008 Premium Tea Catalog W programie Adobe InDesign CS4 można importować tekst i tworzyć wątki tekstowe, składające się z powiązanych ze sobą ramek, a także dowolnie edytować treść dokumentu. Po zaimportowaniu tekstu można formatować go przy użyciu gotowych lub samodzielnie utworzonych stylów, zmieniać jego wygląd i treść wybranych fragmentów, a także korygować błędy przy użyciu narzędzi do sprawdzania poprawności tekstu. 139 2009-09-01 16:20:10 InDesignCS4_Book.indb 139 Zaczynamy Ćwiczenia opisane w tej lekcji poświęcone są uzupełnieniu 12-stronicowego katalogu herbaty. Kilka stron tego katalogu jest już gotowych, podobnie jak cała jego treść, znaj- dująca się w oddzielnym dokumencie. Twoim zadaniem będzie umieszczenie w projek- cie materiału tekstowego, odpowiednie rozmieszczenie go w ramkach i przeprowadze- nie kilku kosmetycznych zmian i poprawek. 1 Aby mieć pewność, że wszystkie ustawienia i działanie programu InDesign CS4 będą zgodne z informacjami podanymi w trakcie tej lekcji, należy przenieść plik InDesign Defaults do innego foldera, według wskazówek podanych na stronie 12, w części zatytułowanej „Zapisywanie i odtwarzanie pliku InDesign Defaults”. 2 Uruchom program Adobe InDesign CS4. Aby upewnić się, że układ paneli i poleceń w menu programu będzie odpowiadał układowi pokazanemu na rysunkach w tej lekcji, wydaj kolejno polecenia Window/Workspace/[Advanced] (Okno/Obszar roboczy/[Zaawansowany]) i Window/Workspace/Reset Advanced (Okno/Obszar roboczy/Wyzeruj Zaawansowany). Zarządzanie czcionkami Na początek otwórz istniejący dokument InDesign. Może się zdarzyć, że niektóre z czcionek użytych podczas projektowania tego dokumentu nie są zainstalowane w systemie operacyjnym Twojego komputera — w takim przypadku program InDesign wyświetli odpowiedni komunikat błędu. 1 Wybierz polecenie Open (Otwórz) z menu File (Plik) i otwórz plik 05_Start.indd znajdujący się w folderze Lesson_05, który skopiowałeś z całym folderem Lessons do foldera InDesignCIB na dysku twardym Twojego komputera. 2 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno z komunikatem.  Uwaga: Jeśli nie skopiowałeś dotychczas mate- riałów niezbędnych do wykonania tej lekcji z płyty CD dołączonej do książki Adobe InDesign CS4/ CS4 PL. Oficjalny podręcznik na dysk twardy komputera, zrób to jeszcze przed przystąpieniem do dalszej pracy. Więcej informacji na ten temat znaj- dziesz na stronie 12, w części zatytuło- wanej „Kopiowanie materiałów dołączo- nych do książki”.  Uwaga: Po otwarciu doku- mentu zawiera- jącego czcionki, które nie zostały zainstalowane w systemie, pojawia się komunikat ostrze- gawczy, informujący o tym, jakich krojów brakuje do popraw- nego wyświetlenia dokumentu. Ponadto tekst sformatowany przy użyciu tych czcionek podświe- tlony jest na różowo, co ułatwia oszaco- wanie ewentualnych problemów z jego wydrukowaniem. Program InDesign wyposażony został w kilka funkcji i narzędzi, które umożliwiają rozwią- zywanie problemów z niedostępnymi czcionkami. 140 LEkCjA 5 Importowanie i edycja tekstu InDesignCS4_Book.indb 140 2009-09-01 16:20:10 W trakcie jednego z kolejnych ćwiczeń opiszemy, jak rozwiązać problem brakujących czcionek przez zastąpienie niedostępnego kroju innym, zainstalowanym w systemie operacyjnym Twojego komputera. 3 Sięgnij do panelu Pages (Strony) i przejrzyj zawartość dokumentu. Strony od 6 do 10 zostały już opracowane. Twoje zadanie w tej lekcji polegało będzie na zastąpieniu brakujących czcionek i ukończeniu prac nad pięcioma pierwszymi oraz dwiema ostatnimi (11 i 12) stronami katalogu. 4 Wybierz polecenie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik) i zapisz dokument pod nazwą 05_Working.indd w folderze Lesson_05. 5 Aby przyjrzeć się ukończonej wersji projektu, otwórz plik o nazwie 05_End. indd, znajdujący się w tym samym folderze. Jeśli chcesz, zamknij ten dokument po zapoznaniu się z jego zawartością lub pozostaw go, aby wzorować się na nim podczas pracy. Welcome to the ExpEdition tEa Company™ Take an extraordinary adventure into the world of tea. ExpEdition tEa Company™ carries an extensive array of teas from all the major tea growing regions with some of the very best these estates have to offer. Choose from our selection of teas, gift collections, teapots, or read up on information to make your tea drinking experience more enjoyable. Loose Leaf Teas Browse our wide selection of premium loose leaf teas from around the world including black, green, oolong, white, rooibos and chai. Try a few samples or stock up on your favorite. Teapots View our collection of teapots, chosen to satisfy every taste including ceramic, cast-iron Tetsubin, stainless, silver-plate, Kyusu, and more. Tea Gift Collections Our tea collections are packaged in golden tins within a felt-lined keepsake wooden box with a leather handle and brass latches. Give it as a gift to your favorite tea lover or to yourself! Tea Accessories Tea timers, tea bags, tea strainers, scoops and a variety of other tea things to make your tea time absolutely perfect. ExpEdition tEa Company™ www.expeditiontea.com tea@expeditiontea.com phone: (206) 463-9292 2008 Premium Tea Catalog 6 Gdy będziesz gotowy do realizacji pierwszego ćwiczenia, kliknij zakładkę roboczego projektu, znajdującą się w lewej górnej części okna dokumentu. InDesignCS4_Book.indb 141 2009-09-01 16:20:10 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 141 Wyszukiwanie i zmiana brakującej czcionki Po otwarciu dokumentu w poprzednim ćwiczeniu program InDesign prawdopodobnie wyświetlił komunikat o brakującej czcionce o nazwie CaslonAntT. Oczywiście, jeśli czcionka ta zainstalowana jest w systemie operacyjnym Twojego komputera, to komu- nikat ten się nie pojawi; nawet w takim przypadku jednak zachęcamy Cię do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi brakujących czcionek. Ewentualnie, możesz pominąć tę część rozdziału — zajmiemy się w niej bowiem poszukiwaniem tekstu, który został sformatowany przy użyciu czcionki CaslonAntT i zastąpieniu tej czcionki innym krojem pisma, o nazwie Adobe Garamond Pro. 1 Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, kliknij zakładkę dokumentu 05_Working.indd, znajdującą się w lewym górnym rogu okna dokumentu, aby wyświetlić projekt przeznaczony do dokończenia. 2 Dwukrotnie kliknij ikonę strony 2 w panelu Pages (Strony) — wyświetlenie tej ikony może wymagać przewinięcia zawartości tego panelu. Wybierz polecenie View/Fit Page in Window (Widok/Zmieść stronę w oknie). Podświetlony na różowo tekst w nagłówku tej strony oznacza, że do jego sformatowania użyta została czcionka niedostępna w systemie. 3 Wydaj polecenie Type/Find Font (Tekst/Znajdź czcionkę). W oknie dialogowym Find Font (Znajdź czcionkę) wyświetlona zostanie lista czcionek użytych w dokumencie oraz ich rodzaj: PostScript, TrueType lub OpenType. Brakujące czcionki oznaczone zostaną ikoną ostrzeżenia ( ).  Uwaga: Pracując nad własnymi pro- jektami, zazwyczaj znacznie lepiej jest dodać brakującą czcionkę w systemie, zamiast zastępować ją inną. Brakujące czcionki można zain- stalować, uaktywnić przy użyciu oprogra- mowania do zarzą- dzania czcionkami lub dodać ich pliki do foldera Fonts, znajdującego się w folderze, w którym zainstalowany został program InDesign. Więcej informacji o instalowaniu czcionek znajdziesz w systemie pomocy programu InDesign. 4 Zaznacz nazwę czcionki CaslonAntT na liście czcionek Fonts In Document (Czcionki w dokumencie). 5 Z listy Font Family (Rodzina czcionek) w sekcji Replace With (Zastąp) wybierz krój Adobe Garamond Pro. Choć nazwa czcionki brzmi „Adobe Garamond Pro”, to nie znajdziesz jej pod literą „A”, lecz „G”. 6 Wybierz opcję Regular z listy Font Style (Styl czcionki). 7 Kliknij przycisk Change All (Zmień wszystkie), a następnie przycisk Done (Gotowe), aby zamknąć omawiane okno dialogowe i zapoznać się z efektem dokonanej zmiany w oknie dokumentu. 8 Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). 142 LEkCjA 5 Importowanie i edycja tekstu InDesignCS4_Book.indb 142 2009-09-01 16:20:11 tworzenie i wprowadzanie tekstu Tekst wprowadzany do dokumentu utworzyć można w programie InDesign lub zaim- portować z innych aplikacji, takich jak edytory tekstu. Kolejne zadanie będzie polegało na utworzeniu ramki tekstowej na tytuł katalogu, który brzmi „2008 Premium Tea Catalog”. Ramka ta powinna znaleźć się w prostokątnym, złotym obszarze widocznym tuż pod logo „Expedition Tea Company”, na pierwszej stronie dokumentu. Na koniec trzeba będzie zmienić styl napisu w utworzonej ramce. 1 Przejdź do strony 1 i zmień powiększenie podglądu do 100 za pomocą narzędzia Zoom (Lupka) ( ).  Wskazówka: Wymiary ramki po jej narysowaniu można poprawić poprzez przeciągnię- cie jej uchwytów narzędziem Selection (Zaznaczanie). Kiedy będzie miała pożą- dany rozmiar, włącz narzędzie Type (Tekst) i kliknij w jej wnętrzu. 2 W celu oznaczenia położenia górnej krawędzi ramki z nagłówkiem utwórz poziomą linię pomocniczą na wysokości 39p0, używając w tym celu poziomej miarki w oknie dokumentu. Bieżąca współrzędna Y tworzonej linii będzie wyświetlana w niewielkim okienku podpowiedzi, tuż obok kursora myszy. 3 Włącz narzędzie Type (Tekst) ( ) i umieść kursor obok lewego marginesu, w miejscu, w którym przecina się on z linią pomocniczą o współrzędnej 39p0. 4 Przeciągnij kursorem myszy, aby utworzyć ramkę tekstową w pustym obszarze poniżej linii pomocniczej, aż do samego dołu ciemnozłotego prostokąta. Ramka powinna obejmować całą pierwszą kolumnę tekstu, a jej górna krawędź powinna pokrywać się z linią pomocniczą o współrzędnej 39p0. Po narysowaniu ramki przy użyciu narzędzia Type (Tekst) ( ) kursor wstawiania i edycji tekstu automa- tycznie zostanie umieszczony w jej wnętrzu. 5 W utworzonej ramce wpisz 2008 Premium Tea Catalog. Wpisany tekst należy sformatować przy użyciu stylu o nazwie Catalog Title. Podczas stosowania stylów akapitowych kursor wpisywania tekstu można umieścić w wybranym miejscu akapitu lub zaznaczyć jego dowolny fragment. 6 Kliknij zakładkę panelu Paragraph Styles (Style akapitowe), aby go otworzyć. Upewnij się, że kursor wstawiania i edycji tekstu znajduje się w dowolnym miejscu wprowadzonego przed chwilą napisu, i wybierz styl o nazwie Catalog Title, znajdujący się w panelu Paragraph Styles (Style akapitowe). 7 Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). InDesignCS4_Book.indb 143 2009-09-01 16:20:11 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 143 pionowe wyrównywanie tekstu W celu równomiernego rozłożenia przestrzeni powyżej i pod spodem ramki tekstowej należy wyśrodkować tekst w pionie za pomocą narzędzi do justowania. 1 Umieść kursor wstawiania tekstu w dowolnym miejscu utworzonej przed chwilą ramki tekstowej i wydaj polecenie Object/Text Frame Options (Obiekt/Opcje ramki tekstowej). 2 Wybierz opcję Center (Wyśrodkowanie) z menu Align (Wyrównaj) w sekcji Vertical Justification (Justowanie pionowe) okna dialogowego Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej) i kliknij przycisk OK. 3 Wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz). ręczne sterowanie przepływem tekstu Proces rozmieszczania tekstu w połączonych ramkach nazywany jest „wlewaniem” tekstu, zaś samo łączenie ramek, to tworzenie tzw. wątków. W programie InDesign tekst można wlewać ręcznie (w celu zachowania pełnej kontroli nad przebiegiem tego procesu) lub automatycznie (by zaoszczędzić czas). Istnieje też możliwość automatycz- nego tworzenia nowych stron podczas rozmieszczania długich materiałów tekstowych. Omawianie procesów rozmieszczania tekstu w ramkach zaczniemy od pierwszego, „ręcznego” wariantu. Najpierw należy wybrać plik tekstowy, którego zawartość ma zostać zaimportowana do przykładowego dokumentu. Po wczytaniu tekstu należy utworzyć ramkę — można w tym celu przeciągnąć kursorem myszy lub kliknąć w dowolnym punkcie strony. W poniższym ćwiczeniu podczas umieszcza- nia tekstu w łamach na pierwszej stronie katalogu zastosowane zostaną obydwie wymienione metody. 144 LEkCjA 5 Importowanie i edycja tekstu InDesignCS4_Book.indb 144 2009-09-01 16:20:11 1 Dwukrotnie kliknij ikonę pierwszej strony publikacji w panelu Pages (Strony), aby umieścić ją na środku okna dokumentu. Kliknij pusty obszar dokumentu, by anulować wszystkie zaznaczenia. 2 Utwórz poziomą linię pomocniczą w punkcie o współrzędnych 7p3, posługując się poziomą miarką. Linia ta wyznaczała będzie dolną krawędź pierwszej ramki tekstowej. 3 Z menu File (Plik) wybierz polecenie Place (Umieść). W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję Show Import Options (Pokazuj opcje importu). 4 Odszukaj i zaznacz plik 05_Intro.doc w katalogu Lesson_05; kliknij przycisk Open (Otwórz). 5 Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe Microsoft Word Import Options (Opcje importu programu Microsoft Word). Upewnij się, że opcja Preserve Styles and Formatting from Text and Tables (Zachowaj style i formatowanie z tekstu i tabel) jest włączona, dzięki czemu podczas importowania zachowane zostanie formatowanie tekstu zastosowane w edytorze. Kliknij przycisk OK. Utwórz teraz ramkę tekstową obejmującą swoją szerokością drugi i trzeci łam strony. W ramce tej znajdzie się napis „Welcome to the Expedition Tea Company”. 6 Umieść kursor myszy oznaczający gotowość do umieszczenia importowanego tekstu ( ) w lewym górnym rogu drugiego łamu. 7 Przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową sięgającą w poziomie do prawej krawędzi trzeciego łamu, zaś w pionie do linii pomocniczej o współrzędnej 7p3. Zwróć uwagę na port wyjściowy nowej ramki, który znajduje się w jej prawym dol- nym rogu. Znajdujący się w nim znak plusa oznacza, iż zawiera ona nadmiarowy tekst (innymi słowy, tekstu jest zbyt dużo, by wyświetlić całość). Ów nadmiarowy tekst należy umieścić w kolejnej ramce tekstowej, w środkowym łamie na pierwszej stronie dokumentu. 8 Włącz narzędzie Selection (Zaznaczanie) ( 9 Przesuń kursor myszy, symbolizujący gotowość do wklejania tekstu, tuż pod ) i kliknij port wyjściowy nowej ramki. utworzoną przed chwilą ramkę tekstową i kliknij.  Wskazówka: W dowolnym momencie możesz zrezygnować z dalszego roz- mieszczania tekstu, poprzez włącze- nie dowolnego narzędzia z panelu Tools (Narzędzia). Kursor symbolizujący gotowość do dal- szego rozmieszcza- nia tekstu zostanie zastąpiony kursorem wybranego narzę- dzia, lecz działanie to nie spowoduje utraty pozosta- łego materiału tekstowego. InDesignCS4_Book.indb 145 2009-09-01 16:20:11 AdobE IndESIgn CS4/CS4 PL. ofICjALny PodRęCznIk 145  Uwaga: Dla każdego łamu można tworzyć osobne ramki, powiązane ze sobą w wątek. Można też oprzeć układ tekstu na jednym dużym łamie, podzielonym na mniejsze. To dru- gie rozwiązanie (omówimy je w dal- szej części lekcji) możliwe jest dzięki poleceniu Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej), które znajduje się w menu Object (Obiekt). Wybór jednego z tych rozwiązań podyktowany jest głównie rodzajem opracowywanego dokumentu. Tekst zostanie umieszczony w nowej ramce, począwszy od punktu kliknięcia, a kończąc na samym dole drugiego łamu. Port wyjściowy nowego łamu również zawiera znak plusa. Oznacza to, iż pewna ilość tekstu jest nadal niewidoczna. 10 Upewnij się, że narzędzie Selection (Zaznaczanie) ( ) jest nadal włączone, i kliknij port wyjściowy utworzonej przed chwilą ramki. Gdy to zrobisz, kliknij tuż pod obrazkiem przedstawiającym drewniane pudełko z herbatą, aby umieścić pozostałą część tekstu w ostatnim łamie po prawej stronie. Importowanie kilku plików tekstowych jednocześnie W oknie dialogowym Place (Umieść) można „załadować” narzędzie Type (Tekst) kilkoma różnymi plikami tekstowymi, by potem móc kolejno rozmieścić je w doku- mencie. Oto przebieg takiego procesu: • Naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij kilka różnych plików tekstowych, aby je zaznaczyć. • Naciśnij klawisz Shift i zaznacz kilka sąsiadujących plików. • W razie potrzeby zaznacz pliki znajdujące się w różnych folderach. • Gdy klikniesz przycisk Open (Otwórz), obok kursora symbolizującego gotowość do wklejania tekstu pojawi się (w nawiasie) informacja o liczbie plików oczekujących na wklejenie — na przykład (4). • Kliknij w wybranych miejscach dokumentu, aby rozmieścić zaimportowane pliki. style Style umożliwiają wygodne i szybkie formatowanie różnych elementów publikacji, zapewniając spójny i elegancki wygląd całego dokumentu. Na przykład każdy nagłówek może być sformatowany w identyczny sposób: wystarczy w tym celu zaprojektować spe- cjalny styl, który obejmowałby wszystkie niezbędne atrybuty takich nagłówków. Style ułatwiają także wprowadzanie rozmaitych zmian w wyglądzie i formatowaniu tekstu. 146 LEkCjA 5 Importowanie i edycja tekstu InDesignCS4_Book.indb 146 2009-09-01 16:20:11 W celu zachowania spójnego wyglądu wszystkich artykułów, do ich sformatowania użyjemy stylu akapitowego o nazwie Body Copy. Styl ten został zaprojektowany już wcześniej i służy do nadania pożądanej postaci głównej treści artykułów zawartych w katalogu. 1 Kliknij zakładkę panelu Paragraph Styles (Style akapitowe), aby ten panel otworzyć — jeśli oczywiście nie został on otwarty wcześniej. Panel Paragraph Styles (Style akapitowe) oprócz standar- dowego stylu Basic Paragraph (Podstawowy akapitowy) zawiera kilka dodatkowych stylów o nazwach Body, Catalog Title, Headline 1, Headline 2, Headline 3, Headline Reverse, Tab, Normal oraz Body Text. Style Normal oraz Body Text oznaczone są ikoną dyskietki ( ), co znaczy, że zostały one zaimportowane z innej aplikacji. W tym przypadku pocho- dzą one z dokumentu przygotowanego w programie Microsoft Word. Twoim zadaniem będzie teraz zastosowanie stylu Body Copy, zaprojektowanego w programie InDesign w odniesieniu do zwykłego tekstu akapitowego. 2 Dwukrotnie kliknij ikonę strony 1 w panelu Pages (Strony), aby wyśrodkować tę stronę w oknie dokumentu. 3 Włącz narzędzie Type (Tekst) ( ) i kliknij, aby umieścić kursor wstawiania tekstu w pierwszym akapicie, rozpoczynającym się od słów „Take an extraordinary…”. 4 Wybierz styl Body Copy w panelu Paragraph Styles (Style akapitowe). Czcionka wybranego akapitu zostanie automatycznie zmieniona. Przed zmianą i po zmianie stylu akapitowego  Uwaga: Styl [Basic Paragraph] ([Podstawowy akapi- towy]) jest jedynym stylem akapitowym dostępnym po utwo- rzeniu nowego dokumentu w pro- gramie InDesign. Nowe style można tworzyć od zera lub przenosić je z innych dokumentów tego programu. Style trafiają do programu InDesign także pod- czas importowania materiałów teksto-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe InDesign CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: