Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 003996 21520362 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2275-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Eksperymentuj i odkrywaj możliwości aplikacji Adobe Photoshop CS4!

Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS4 znowu przesuwa granice możliwości edycji cyfrowych obrazów, sprawiając, że efekty końcowe są jeszcze bardziej spektakularne! Nowe i ulepszone narzędzia pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie kompozycji oraz sprawne budowanie warstw korygujących, a także zapewniają lepszą kontrolę nad maskami i kanałami. Dzięki temu programowi możesz z łatwością tworzyć każdy rodzaj grafiki, w tym także obrazy o charakterze naukowym lub w formacie 3D.

Książka 'Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik', napisana przez autoryzowanych trenerów firmy Adobe, wprowadzi Cię w podstawy Photoshopa, stopniowo przechodząc do technik coraz bardziej zaawansowanych. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się korygować i retuszować fotografie, pracować z warstwami i maskami oraz tworzyć profesjonalne projekty i przygotowywać je do druku. Ponadto poznasz metody tworzenia i obróbki obrazów o charakterze naukowym, a także grafiki trójwymiarowej. Dzięki tej bogato ilustrowanej, napisanej przejrzystym językiem książce szybko nauczysz się optymalnie wykorzystywać możliwości niezwykłej aplikacji, jaką jest Photoshop CS4!

Skorzystaj z wiedzy doświadczonych instruktorów firmy Adobe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Zbigniew Waœko ISBN: 978-83-246-2275-7 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop CS4 Classroom in a Book Zawiera CD-ROM Eksperymentuj i odkrywaj mo¿liwoœci aplikacji Adobe Photoshop CS4! • Jak przystosowaæ przestrzeñ robocz¹ do w³asnych potrzeb? • Jak zwiêkszyæ g³êbiê ostroœci przez ³¹czenie obrazów? • Jak przekszta³caæ p³askie obrazy w obiekty trójwymiarowe? Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS4 znowu przesuwa granice mo¿liwoœci edycji cyfrowych obrazów, sprawiaj¹c, ¿e efekty koñcowe s¹ jeszcze bardziej spektakularne! Nowe i ulepszone narzêdzia pozwalaj¹ na szybkie i ³atwe tworzenie kompozycji oraz sprawne budowanie warstw koryguj¹cych, a tak¿e zapewniaj¹ lepsz¹ kontrolê nad maskami i kana³ami. Dziêki temu programowi mo¿esz z ³atwoœci¹ tworzyæ ka¿dy rodzaj grafiki, w tym tak¿e obrazy o charakterze naukowym lub w formacie 3D. Ksi¹¿ka „Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik”, napisana przez autoryzowanych trenerów firmy Adobe, wprowadzi Ciê w podstawy Photoshopa, stopniowo przechodz¹c do technik coraz bardziej zaawansowanych. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê korygowaæ i retuszowaæ fotografie, pracowaæ z warstwami i maskami oraz tworzyæ profesjonalne projekty i przygotowywaæ je do druku. Ponadto poznasz metody tworzenia i obróbki obrazów o charakterze naukowym, a tak¿e grafiki trójwymiarowej. Dziêki tej bogato ilustrowanej, napisanej przejrzystym jêzykiem ksi¹¿ce szybko nauczysz siê optymalnie wykorzystywaæ mo¿liwoœci niezwyk³ej aplikacji, jak¹ jest Photoshop CS4! • Narzêdzia Photoshopa • Korekta fotografii • Zaznaczenia i narzêdzia do ich tworzenia • Stosowanie stylów warstw • Maski i kana³y • Formatowanie i zniekszta³canie tekstu • Techniki rysunku wektorowego • Przygotowanie plików na potrzeby Internetu • Grafika trójwymiarowa • Praca z obrazami o charakterze naukowym • Uzyskiwanie zgodnoœci kolorów na ekranie i wydruku Skorzystaj z wiedzy doœwiadczonych instruktorów firmy Adobe! SpiS TreŚCi WprOWadzenie O książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Co nowego w tym wydaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Photoshop Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Wymagania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Instalacja programu Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Uruchamianie programu Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Kopiowanie plików do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Przywracanie ustawień domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Dodatkowe źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Certyfi katy fi rmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 1 zapOznanie SiĘ z OBSzareM rOBOCzYM Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Rozpoczynanie pracy w programie Adobe Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Korzystanie z narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Korzystanie z paska opcji i paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Cofanie wykonanych operacji w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Dostosowanie przestrzeni roboczej do własnych potrzeb i upodobań . . . . . . .44 Korzystanie z pomocy Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Sprawdzanie aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 4 sPis treŚci 2 pOdSTaWOWa KOreKTa FOTOGraFii Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Strategia retuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Rozdzielczość i wymiary obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Prostowanie i kadrowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Korzystanie z funkcji automatycznego dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Usuwanie przebarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Ręczne dopasowanie zakresu tonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Zastępowanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Dopasowanie jasności za pomocą narzędzia Dodge (Rozjaśnianie) . . . . . . . . . .71 Dopasowanie nasycenia za pomocą narzędzia Sponge (Gąbka) . . . . . . . . . . . . .72 Porównanie efektów korekty ręcznej i automatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Retuszowanie za pomocą narzędzia Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . .74 Korzystanie z narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . .76 Korzystanie z narzędzi Healing Brush (Pędzel korygujący) i Patch (Łatka) . . . .77 Stosowanie fi ltru Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Zapisywanie obrazu na potrzeby druku czterokolorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 3 zaznaCzenia Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Zaznaczenia i narzędzia do ich tworzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Stosowanie narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . .89 Przesuwanie zaznaczonego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Manipulowanie zaznaczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Zaznaczanie za pomocą narzędzi typu Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Obracanie zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) . . 102 Kadrowanie obrazu i usuwanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Poprawianie krawędzi zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podręcznik 5 4 pOdSTaWOWe inFOrMaCJe O WarSTWaCH Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 O warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Panel Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Nakładanie gradientu na warstwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Stosowanie stylów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Spłaszczanie i zapisywanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 5 MaSKi i KanaŁY Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Praca z maskami i kanałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Tworzenie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Edycja maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Przegląd kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Modyfi kowanie pojedynczych kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Wczytanie maski jako zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Filtrowanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Stosowanie efektów przy użyciu maski gradientowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Zmiana rozmiarów płótna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Usuwanie tła obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Przenoszenie warstw między dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Kolorowanie za pomocą warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Grupowanie i przycinanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Odwracanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Zastosowanie tekstu w roli maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6 pOpraWianie i dOSKOnaLenie FOTOGraFii CYFrOWYCH Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wewnętrzny format aparatu (RAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Przetwarzanie plików w Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Poprawianie fotografi i cyfrowych w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 6 sPis treŚci Edycja obrazu z użyciem fi ltra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . . . . . . . . . . . 206 Korygowanie zniekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Powiększanie głębi ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Tworzenie prezentacji PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 7 prOJeKT TYpOGraFiCznY Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Tekst — wiadomości wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Tworzenie maski przycinającej z tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Wykorzystanie tekstu do tworzenia innych elementów grafi cznych . . . . . . . 230 Interaktywne formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Zniekształcanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Projektowanie tekstu akapitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Zniekształcanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 8 TeCHniKi rYSUnKU WeKTOrOWeGO Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 O obrazach bitmapowych i grafi ce wektorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 O ścieżkach i narzędziu Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Stosowanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Tworzenie obiektów wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Rysowanie dowolnych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Importowanie obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 9 zaaWanSOWane TeCHniKi praCY z WarSTWaMi Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Przycinanie warstwy kształtem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Przygotowanie siatki perspektywy fi ltra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . 283 Defi niowanie własnych skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Umieszczanie zaimportowanej grafi ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Dodawanie grafi ki z zastosowaniem perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Dodawanie stylu warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Umieszczanie grafi ki na ściance bocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podręcznik 7 Dopasowanie kolejnej grafi ki do perspektywy obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Dodanie warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Kompozycje warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Zarządzanie warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Spłaszczanie wielowarstwowego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Scalanie warstw i ich grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Stemplowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 10 KOMpOnOWanie zaaWanSOWane Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tematyka lekcji Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Komponowanie pocztówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Stosowanie fi ltrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Ręczne kolorowanie zaznaczonych obszarów warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Stosowanie fi ltrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Dodawanie cieni i obwódki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Ujednolicenie schematu kolorów w kilku obrazach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Automatyzacja zadań wieloetapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Tworzenie panoramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 11 przYGOTOWYWanie pLiKÓW dLa pOTrzeB inTerneTOWYCH Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Przystosowanie przestrzeni roboczej do zadań internetowych . . . . . . . . . . . . 344 Tworzenie plasterków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Dodawanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Animacja stylu warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Eksportowanie kodu HTML i obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Stosowanie funkcji Zoomify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Tworzenie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 8 sPis treŚci 12 GraFiKa TrÓJWYMiarOWa Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Tworzenie trójwymiarowego kształtu z warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Manipulowanie obiektami trójwymiarowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Dostosowywanie tekstury i oświetlenia za pomocą panelu 3D . . . . . . . . . . . . 379 Scalanie warstw dwuwymiarowych z trójwymiarowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Importowanie plików 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Scalanie warstw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Dodawanie światła punktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Malowanie obiektów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Dodawanie trójwymiarowego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Tworzenie pocztówki 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 13 praCa z OBrazaMi O CHaraKTerze naUKOWYM Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Przeglądanie i edytowanie plików w programie Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . 404 Rozjaśnianie i wzmacnianie kolorów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Wytyczanie granic obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Tworzenie linii granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Pomiary i obróbka danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Eksportowanie wyników pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Tworzenie przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Pomiary w trzech wymiarach przy użyciu fi ltra Vanishing Point (Punkt zbiegu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Tworzenie legendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Tworzenie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Adobe PhotoshoP cs4/cs4 PL. oficjALny Podręcznik 9 14 JaK UzYSKaĆ zGOdnOŚĆ KOLOrÓW na eKranie i na WYdrUKU Tematyka lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Reprodukcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Rozpoczynamy pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Defi niowanie ustawień zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Testowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Identyfi kacja kolorów spoza danej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Korekta obrazu i wydruk próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Zapisywanie obrazu w pliku CMYK EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 10 sPis treŚci 5 Maski i kanały Tematyka lekcji W tej lekcji omówiono, jak: • udoskonalić zaznaczenie za pomocą szybkiej maski, • zapisać zaznaczenie jako maskę kanału, • obejrzeć maskę w panelu Channels (Kanały), • wczytać zapisaną maskę, • edytować maskę przy użyciu panelu Masks (Maski), • modyfikować maski za pomocą filtrów, efektów i trybów mieszania, • przesuwać obraz w obrębie maski, • utworzyć maskę warstwy, • podmalować maskę w celu modyfikacji zaznaczenia, • za pomocą narzędzia Quick Mask (Szybkie zaznaczanie) utworzyć skomplikowane zaznaczenie, • utworzyć i wykorzystać maskę gradientową, • wykonać określoną korektę obrazu za pomocą wydzielonego kanału, • utworzyć obraz w skali szarości na potrzeby maskowania przez odpowiednią obróbkę wybranego kanału. Na przyswojenie materiału tej lekcji należy przeznaczyć około 90 minut. W razie potrzeby można usunąć z dysku pliki poprzednich ćwiczeń i skopio- wać w ich miejsce folder Lesson05. Podczas pracy pliki startowe będą raczej zachowywane bez zmian. W razie potrzeby można je przywrócić, kopiując je ponownie z płyty CD, która stanowi załącznik do książki. 144 Maski są wykorzystywane w Photoshopie do wyizolowywania określonych fragmentów obrazu i manipulowania nimi. Maska działa jak szablon. Obszar wycięty maską może być zmieniany, a reszta jest chroniona przed modyfikacjami. Można tworzyć tymczasowe maski do jednokrotnego użycia, a także zapisać maskę do wielokrotnego wykorzystania. 145 Praca z maskami i kanałami Maski Photoshopa izolują i chronią fragmenty obrazu, podobnie jak taśmy masku- jące zabezpieczają szybę okienną przed zabrudzeniem farbą podczas malowania domu. Kiedy tworzymy maskę na podstawie zaznaczenia, obszar niezaznaczony jest maskowany, czyli chroniony przed edycją. Dzięki maskom użytkownik może tworzyć i zapisywać pracochłonne zaznaczenia do wielokrotnego wykorzystania. Możemy ponadto wykorzystać maski do bardziej złożonych zadań edycyjnych, na przykład w celu wymiany jednego koloru na inny lub zastosowania filtrów na ograniczonym obszarze obrazu. W Photoshopie możemy tworzyć maski tymczasowe, tak zwane szybkie maski, lub maski trwałe zapisywane jako specjalne kanały w skali szarości, zwane kanałami alfa. Kanały są także używane do zapisywania informacji o kolorach obrazu. Kanały — w przeciwieństwie do warstw — nie są drukowane. Do pracy z kanałami alfa wyko- rzystujemy panel Channels (Kanały). Idea maskowania sprowadza się do tego, że czarne ukrywa, a białe odkrywa. Jednak — tak jak w życiu — rzadko coś jest idealnie czarne lub idealnie białe. Rozmaite odcie- nie szarości maskują częściowo w zależności od poziomu tej szarości. Szarość na pozio- mie 255 (czerń) zakrywa całkowicie, a na poziomie 0 (biel) ukrywa. Rozpoczynamy pracę Ćwiczenie rozpoczniemy od obejrzenia ostatecznej wersji pliku utworzonego z użyciem masek i kanałów. 1 Uruchom program i natychmiast przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) w celu przywrócenia domyślnych ustawień programu (zobacz punkt „Przywracanie ustawień domyślnych” na stronie 5). 2 W oknie komunikatu, które pojawi się na ekranie, zatwierdź przyciskiem Yes (Tak) przywrócenie domyślnych ustawień. 3 Na pasku aplikacji kliknij przycisk Launch Bridge (Uruchom program Bridge) ( aby otworzyć przeglądarkę. ), 4 Kliknij zakładkę Folders (Foldery) w lewej części okna programu Bridge. Odszukaj i otwórz skopiowany wcześniej na dysk twardy folder Lessons, a następnie kliknij dwukrotnie folder Lesson05. 5 Obejrzyj dokładnie zawartość pliku 05End.psd. Aby zwiększyć rozmiary miniatur, przesuń w prawo suwak, który znajduje się w dolnej części okna przeglądarki. 146 LeKCJA 5 Maski i kanały Podczas tej lekcji utworzymy okładkę do książki zatytułowanej Zen Garden (Ogród Zen). Wykorzystamy do tego celu kilka fotografii — posągu Buddy, świą- tyni japońskiej, bambusowego płotu — i wypukły tekst. Do połączenia zdjęć w jeden obraz użyjemy odpowiednio przygotowane maski. Utworzymy także skomplikowane zaznaczenie oderwanego kawałka papieru, który posłuży nam za tło całej kompozycji. Na koniec dodamy tekst, który odsłoni teksturę tego papieru. 6 Dwukrotnie kliknij miniaturę pliku 05Start.psd, aby otworzyć go w Photoshopie. Tworzenie szybkiej maski Ćwiczenie rozpoczniemy od użycia trybu Quick Mask (Szybka maska) do przekształce- nia ramki zaznaczenia w maskę tymczasową. Później zamienimy tę maskę z powrotem w zaznaczenie. Jeżeli szybka maska nie zostanie zapisana jako trwała maska kanału alfa, z chwilą przekształcenia jej w zaznaczenie zostanie utracona. 1 Wybierz polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako), zmień nazwę pliku na 05Working.psd (roboczy) i kliknij przycisk Save (Zapisz). Jeśli pojawi się okno dialogowe z opcją maksymalnej zgodności, kliknij przycisk OK. Zapisanie kopii pliku startowego pozwoli powrócić do niego w razie potrzeby. Teraz zamaskujemy posąg Buddy, aby móc oddzielić go od dotychczasowego tła i umie- ścić na innym. 2 W panelu Layers (Warstwy) kliknij warstwę Buddha, aby ją uaktywnić. 3 W przyborniku kliknij przycisk Edit in Quick Mask Mode (Edytuj w trybie szybkiej maski) ( ). (Domyślnie włączany jest tryb standardowy). Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 147 W trybie szybkiej maski obszary pozostające poza zaznaczeniem, czyli chronione przed zmianami, są pokrywane czerwoną nakładką, która przypomina rubinową folię, jakiej używało się w tradycyjnych drukarniach do maskowania obrazów. Modyfikowane mogą być tylko te obszary, które nie są przykryte nakładką. Zwróć uwagę, że po włączeniu trybu szybkiej maski warstwa aktywna zmienia swój kolor w panelu Layers (Warstwy) z niebieskiego na szary. 4 W przyborniku wybierz narzędzie Brush (Pędzel) ( ). 5 Na pasku opcji ustaw tryb Normal (Zwykły), a następnie kliknij strzałkę rozwijającą panel z ustawieniami pędzla i wybierz duży, twardy pędzel o średnicy 65 pikseli. Zamknij panel, klikając gdziekolwiek poza nim. Tym dużym pędzlem namaluj z grubsza maskę — dokładnym jej wykończeniem zaj- miemy się w następnym ćwiczeniu. 6 Przeciągnij pędzel wzdłuż aureoli Buddy. Średnica pędzla powinna być dopasowana do szerokości aureoli, aby zamalowane zostały również jej krawędzie. Każdy obszar zamalowany zostanie pokryty czerwoną nakładką — w ten sposób powstanie maska. W trybie szybkiej maski Photoshop automatycznie przechodzi do skali szarości, zmie- niając kolor narzędzia na czarny, a kolor tła — na biały. Podczas pracy w trybie szybkiej maski warto pamiętać o następujących regułach: • Malowanie kolorem czarnym oznacza poszerzanie maski (czerwonej nakładki), a tym samym zmniejszanie obszaru zaznaczonego. • Malowanie kolorem białym oznacza wymazywanie maski (czerwonej nakładki), a tym samym poszerzanie obszaru zaznaczonego. • Malowanie kolorem szarym tworzy częściową maskę. 7 Zamaskuj w ten sposób cały posąg Buddy. Staraj się nie włączać do maski żadnych elementów tła. 148 LeKCJA 5 Maski i kanały Na tym etapie nie przejmuj się, jeśli wyjdziesz poza kontur posągu. Takimi szczegółami zajmiemy się w następnym ćwiczeniu. 8 W grupie panelu Layers (Warstwy) kliknij zakładkę Channels (Kanały), aby otworzyć panel z kanałami. W panelu Channels (Kanały) domyślnie wyświetlane są kanały poszczególnych kolorów. W trybie CMYK widoczny jest podgląd pełnokolorowego obrazu oraz kanałów: cyjanu, magenty, żółtego i czarnego. Zauważ, że utworzona właśnie szybka maska pojawiła się w panelu Channels (Kanały) jako dodatkowy kanał o nazwie Quick Mask (Szybka maska). Pamiętaj, ten kanał jest tymczasowy — jeśli nie zostanie zapisany jako zaznaczenie lub zastosowany jako maska, zniknie w chwili usunięcia zaznaczenia. Edycja maski Utworzona w poprzednim ćwiczeniu maska posągu nie jest zbyt precyzyjna, bo obej- muje również fragmenty tła. Teraz przekształcimy ją w maskę warstwy i przystąpimy do poprawiania krawędzi. Zaletą edycji zaznaczenia jako maski jest to, że można użyć niemal każdego narzędzia lub filtru do jej modyfikacji (można użyć nawet narzędzi zaznaczania). Przekształcanie szybkiej maski w maskę warstwy Szybkie maski nie są trwałe. Znikają natychmiast po usunięciu zaznaczenia. Zaznaczenie można jednak zapisać jako maskę kanału alfa, dzięki czemu nie tylko nie zostanie utracone, ale będzie można wykorzystać je ponownie podczas dalszej pracy. Tak zapisany kanał alfa może być również użyty w innych plikach Photoshopa. Aby uniknąć mylenia pojęć kanał i warstwa, warto zapamiętać, że kanał zawiera informacje o kolorach i zaznaczeniach w obrazie, warstwa natomiast — namalowany obrazek i efekty.  Uwaga: Do ukry- wania i wyświetlania poszczególnych kanałów służą ikony oka, widoczne w panelu Channels (Kanały). Gdy wyświetlany jest kanał zespolony (CMYK), ta ikona jest widoczna przy każ- dym z pozostałych czterech kanałów.  Uwaga: Jeśli plik zostanie zapisany i zamknięty przy aktywnym trybie szybkiej maski, kanał szybkiej maski będzie dostępny po ponownym otwarciu pliku. Jeżeli zapisanie i zamknię- cie pliku nastąpi przy aktywnym trybie zaznaczania standar- dowego, kanał szyb- kiej maski zniknie bezpowrotnie. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 149 1 Kliknij przycisk Edit in Standard Mode (Edytuj w trybie standardowym), znajdujący się na samym dole przybornika. Szybka maska stanie się aktywnym zaznaczeniem. Wykorzystamy ten fakt do poprawienia maski. 2 Otwórz panel Layers (Warstwy) i sprawdź, czy warstwa Buddha jest nadal aktywna. 3 Otwórz panel Masks (Maski) — znajdziesz go w jednej grupie z panelem Adjustments (Dopasowania). Zawiera on opcje i narzędzia służące do różnorakiego modyfikowania masek. 4 W panelu Masks (Maski) kliknij przycisk Add a pixel mask (Dodaj maskę pikseli) ( (maskę pikselową). W tym przypadku będzie to maska warstwy Buddha. ). Photoshop przekształci aktywne zaznaczenie w maskę warstwy 150 LeKCJA 5 Maski i kanały 5 Otwórz panel Channels (Kanały). Zauważ, że kanał Quick Mask (Szybka maska) zniknął, a w jego miejsce pojawił się kanał alfa o nazwie Buddha Mask (Buddha Maska). korzystanie z kanałów alfa Przy dłuższej pracy z Photoshopem używanie kanałów alfa staje się konieczne. Oto kilka przydatnych informacji na ich temat: • Każdy obraz może zawierać łącznie do 56 kanałów kolorów i alfa. • Wszystkie kanały są 8-bitowymi obrazami w skali szarości, z możliwością wyświetlania 256 odcieni tego koloru. • Dla każdego z kanałów można określić nazwę, kolor, opcje maski i stopień krycia (krycie ma wpływ na widok kanału podczas wyświetlania go w oknie, a nie na sam obraz). • Wszystkie nowe kanały mają takie same jak oryginał wymiary i taką samą liczbę pikseli. • Maskę zapisaną jako kanał alfa można edytować za pomocą narzędzi do malowania i edycji lub filtrów. • Kanały alfa można przekształcać w kanały koloru dodatkowego. Poprawianie maski Posąg Buddy został zamaskowany, ale poprawy wymagają krawędzie maski. Odwrócimy ją teraz, aby lepiej widzieć sam posąg, bo to ułatwi nam pracę z narzędziem Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) oraz innymi opcjami z panelu Masks (Maski). Rozpoczniemy jednak od ukrycia warstw leżących niżej, dzięki czemu posąg będzie lepiej widoczny. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 151 1 Ponownie otwórz panel Layers (Warstwy) i kliknij ikony oka ( ) przy warstwach Writing (Pismo), Garden (Ogród) i Background (Tło), aby je ukryć. Wszystko, oprócz zieleni otaczającej posąg, zostanie wypełnione wzorkiem szachownicy, co będzie oznaczało przezroczystość tych obszarów. 2 Sprawdź, czy w panelu Layers (Warstwy) zaznaczona jest warstwa z Buddą. Jeśli tak, przejdź do panelu Masks (Maski) i kliknij przycisk Invert (Odwróć). Teraz otoczenie posągu będzie przezroczyste, a on sam stanie się widoczny. Dzięki temu będzie łatwiej doprecyzować krawędzie maski. Teraz możesz przystąpić do korygowania maski przez dodawanie i odejmowanie od niej pikseli. Pamiętaj, że piksele zamalowane kolorem białym są dodawane do maski, a pomalowanie kolorem czarnym — odejmowane. 3 Powiększ widok obszaru, nad którym pracujesz. W miarę postępu prac przesuwaj widok w inne rejony obrazu. 152 LeKCJA 5 Maski i kanały Julieanne Kost jest w fi rmie Adobe ofi cjalną ewangelistką Photoshopa. Porady ewangelistki Photoshopa skróty klawiszowe narzędzia Zoom (Lupka) W trakcie edycji obrazu wielokrotnie musimy powiększać widok szczegółów, a następnie z powrotem pomniejszać, aby zobaczyć zmiany w kontekście całości. Ułatwieniem są kombinacje klawiszy, pozwalające na szybkie przełączanie się pomiędzy narzędziami edycji i narzędziem powiększenia. • Przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+klawisz spacji (Windows) lub Command+klawisz spacji (Mac OS), aby tymczasowo wybrać narzędzie Zoom In (Powiększ). Po powiększeniu widoku zwolnij klawisze i powróć w ten sposób do poprzednio używanego narzędzia. • Przytrzymaj wciśnięte klawisze Alt+klawisz spacji (Windows) lub Option+klawisz spacji (Mac OS), aby tymczasowo wybrać narzędzie Zoom Out (Pomniejsz). Po zmniejszeniu widoku zwolnij klawisze i powróć w ten sposób do poprzednio używanego narzędzia. • Aby powrócić do widoku 100 , w przyborniku dwukrotnie kliknij narzędzie Zoom (lupka). • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zmienić narzędzie Zoom In (Powiększ) na Zoom Out (Pomniejsz), i kliknij w obszarze, którego widok chcesz pomniejszyć. Każde kolejne kliknięcie z klawiszem Alt (Option) zmniejsza widok do kolejnego domyślnego poziomu. • Aby w dowolnej chwili powiększyć widok, naciśnij Ctrl+plus (Windows) lub Command+plus (Mac OS). Aby go zmniejszyć, naciśnij odpowiednio Ctrl+minus lub Command+minus. 4 Z przybornika wybierz narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ( i na pasku opcji ustaw miękki pędzel o średnicy 8 pikseli. ) Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 153 5 Uformuj zaznaczenie, aby pokrywało się z krawędziami posągu. • Jeśli dodałeś do zaznaczenia obszar spoza posągu (przezroczysty), wciśnij klawisze Alt+Delete (Windows) lub Option+Delete (Mac OS). • Aby usunąć z maski zaznaczony obszar (czyli uczynić go widocznym), wciśnij klawisz Delete. Pamiętaj, by przed wykonaniem kolejnego zaznaczenia kliknąć przycisk New selection (Nowe zaznaczenie) na pasku opcji — domyślnie włączony jest przycisk Add to selection (Dodaj do zaznaczenia). Możesz używać również innych narzędzi do zaznaczania, na przykład Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne), a nawet zwykłego pędzla do malowania. W przypadku stosowania narzędzia Brush (Pędzel) wciskaj klawisz X, aby przełączać kolor narzędzia na kolor tła i na odwrót. W razie potrzeby zmieniaj także średnicę pędzla. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o narzędziach do zaznaczania, zajrzyj do lekcji 3., „Zaznaczenia”. 154 LeKCJA 5 Maski i kanały 6 Gdy już wszystkie fragmenty zielonego tła zostaną usunięte i cały posąg będzie widoczny, wybierz polecenie Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie). Następnie w panelu Masks (Maski) kliknij przycisk Mask Edge (Krawędź maski), aby otworzyć okno dialogowe Refine Mask (Popraw maskę), gdzie możesz zmiękczyć lub wyostrzyć krawędzie maski, a także dokonać innych modyfikacji. 7 W oknie Refine Mask (Popraw krawędź) dobierz takie wartości parametrów, przy których uzyskasz optymalne dopasowanie krawędzi maski do krawędzi posągu. My ustawiliśmy Radius (Promień) na 0, Contrast (Kontrast) na 33, Smooth (Gładki) na 92, Feather (Wtapianie) na 0 i Contract/Expand (Zawężanie/rozszerzanie) na –57. Aby lepiej ocenić jakość maski, włącz przycisk On Black (Na czarnym) i obejrzyj ją na czarnym tle. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 155 8 W panelu Layers (Warstwy) włącz widoczność wszystkich warstw i sprawdź, jak maska wygląda na ich tle. 9 Powiększ widok i za pomocą małego miękkiego pędzla popraw ewentualne niedoskonałości maski. Zamaskowane zostało zielone tło, ale naszym celem było zamaskowanie posągu. Musimy więc odwrócić maskę. 10 W panelu Masks (Maski) kliknij przycisk Invert (Odwróć). Jeśli chcesz zobaczyć samą maskę, otwórz panel Channels (Kanały) i wyłącz wszystkie kanały oprócz Buddha Mask (Buddha Maska). 11 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisać aktualny stan obrazu. 156 LeKCJA 5 Maski i kanały skróty i wskazówki dotyczące maskowania Opanowanie sztuki maskowania znacznie zwiększa efektywność pracy w Photoshopie. Oto kilka użytecznych informacji na ten temat. • Maski nie modyfikują pikseli obrazu. Zmiana maski nie wywołuje żadnych zmian w samym obrazie. • Podczas edycji maski należy zwracać uwagę na kolory narzędzia i tła wybrane w przyborniku. Czarny zakrywa, biały odkrywa, a szary zakrywa częściowo — im ciemniejszy, tym bardziej zakrywa. • Aby odkryć całą zawartość warstwy, należy wyłączyć maskę. Można to zrobić, klikając jej miniaturę przy wciśniętym klawiszu Shift lub wybierając polecenie Layer/Layer Mask/Disable (warstwa/maska warstwy/wyłącz). Na miniaturze maski pojawi się wtedy czerwony znak X. • Aby ponownie włączyć maskę warstwy, należy kliknąć jej miniaturę, wciskając jednocześnie klawisz Shift, lub wybrać polecenie Layer/Layer Mask/Enable (Warstwa/Maska warstwy/Włącz). Aby utworzyć pustą maskę, która w ogóle nie zakrywa warstwy, należy wybrać polecenie Layer/Layer Mask/Reveal All (Warstwa/Maska warstwy/Pokaż wszystko). • Maskę można odłączyć od warstwy i wtedy można przesuwać je niezależnie. Aby tego dokonać, wystarczy kliknąć ikonę łańcucha widoczną między miniaturami w panelu Layers (Warstwy). Kliknięcie w pustym miejscu po tej ikonie spowoduje ponowne połączenie maski z warstwą. • Aby przekształcić maskę wektorową w maskę warstwy, należy zaznaczyć warstwę z maską wektorową i wybrać polecenie Layer/Rasterize/Vector Mask (Warstwa/Rasteryzuj/Maska wektorowa). Trzeba jednak pamiętać, że proces rasteryzacji jest nieodwracalny, to znaczy, że maski zrasteryzowanej nie da się zamienić w wektorową. • Maski można modyfikować także za pomocą suwaków w panelu Masks (Maski). Suwak Density (Gęstość) określa krycie maski — przy wartości 100 maskowanie jest pełne, przy wartościach mniejszych — słabsze, a przy 0 maska przestaje działać. Suwak Feather (Wtapianie) służy do zmiękczania krawędzi maski. Przegląd kanałów Jesteśmy przygotowani do zestawienia tła dla naszej okładki — zbędne elementy ukry- jemy za pomocą maski. Rozpoczniemy od przejrzenia poszczególnych kanałów obrazu w celu określenia, który z nich ma kontrast odpowiedni do utworzenia maski 1 Przeciągnij zakładkę panelu Layers (Warstwy), aby znalazł się w obszarze roboczym, i ustaw go obok panelu Channels (Kanały), aby oba były widoczne. Jeśli zawartość któregoś z paneli nie jest widoczna w całości, przeciągnij jego narożnik w dół. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 157 2 Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i w panelu Layers (Warstwy) kliknij ikonę oka ( pozostałe warstwy. Następnie zaznacz warstwę Background. ) obok warstwy Background (Tło), aby ukryć wszystkie 3 W panelu Channels (Kanały) zaznacz kanał CMYK. To spowoduje włączenie wszystkich kanałów koloru. Następnie ukryj kanał Cyan (Niebieskozielony). Ikona oka kanału zespolonego (CMYK) również zniknie. Widoczne pozostaną kanały Magenta (Karmazynowy), Yellow (Żółty) i Black (Czarny). Jeśli włączonych jest więcej niż jeden kanał, są one wyświetlane w kolorach, niezależnie od tego, jaki tryb wyświetlania kanałów został wybrany. 4 Wyłącz kanały Magenta (Karmazynowy) i Yellow (Żółty). Pozostaw widoczny tylko kanał Black (Czarny). (Wszystkich kanałów nie da się wyłączyć; przynajmniej jeden musi być widoczny).  Uwaga: Kanały mogą być wyświe- tlane w kolorach, które reprezentują (czerwonym, zielo- nym i niebieskim lub niebieskozielonym, karmazynowym, żółtym i czarnym). Aby włączyć taki tryb wyświetlania, należy w sekcji Interface (Interfejs) preferencji Photoshopa zazna- czyć opcję Show Channels in Color (Pokaż kanały w kolo- rze). Tym razem jednak pozostaw tę opcję wyłączoną. 158 LeKCJA 5 Maski i kanały Pojedyncze kanały wyświetlane są w skali szarości. W tym trybie możemy ocenić wartości tonalne kolorów składowych i wybrać kanał, w którym te wartości najbardziej odpowiadają naszym celom. 5 W panelu Channels (Kanały) kliknij nazwę kanału Yellow (Żółty), aby wyłączyć kanał koloru czarnego i włączyć kanał koloru żółtego. Sprawdź kontrast obrazu w tym kanale. Powtórz to samo z kanałami Magenta (Karmazynowy) i Cyan (Niebieskozielony). Wybierz kanał, w którym zaznaczenie niebieskiego tła będzie najłatwiejsze. Zauważ, że we wszystkich kanałach z wyjątkiem niebieskozielonego na panelach widoczna jest pionowa ciemna smuga. W kanale niebieskozielonym panele są całkowi- cie czarne i znakomicie kontrastują z pozostałymi elementami obrazu. A zatem powin- niśmy wybrać właśnie ten kanał. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie tworzenie zaznaczenia, zmodyfikujemy odpowiednio poziomy tonalne tego kanału. Modyfikowanie pojedynczych kanałów Teraz, gdy już mamy wybrany kanał Cyan (Niebieskozielony), jako najbardziej odpo- wiedni do naszych celów, utworzymy jego kopię i odpowiednio ją zmodyfikujemy. 1 Pozostaw włączony tylko kanał Cyan (Niebieskozielony) i przeciągnij go na przycisk Create new channel (Utwórz nowy kanał) , widoczny w dolnej części panelu Channels (Kanały). W panelu pojawi się nowy kanał o nazwie Cyan Copy (Niebieskozielony kopia). Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 159 2 Kliknij dwukrotnie nazwę nowego kanału i zmień ją na Panel Mask (maska paneli). Przez dopasowanie poziomów wyizolujemy czarne panele. 3 Wybierz polecenie Image/Adjustments/Levels (Obraz/Dopasowania/Poziomy), aby otworzyć okno dialogowe Levels (Poziomy). Zwróć uwagę na prawie płaski fragment wykresu — właśnie te wartości wyizolujemy. 4 Przeciągnij czarny suwak (cienie) do miejsca, gdzie rozpoczyna się płaski fragment wykresu, a suwak biały (światła) przeciągnij do miejsca, w którym ten fragment się kończy. (My zastosowaliśmy poziomy wejściowe o wartościach 23, 1,00 i 45). Obraz powinien składać się z elementów wyłącznie czarnych i białych. Kliknij przycisk OK. 5 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisać dotychczasowy stan pracy. 160 LeKCJA 5 Maski i kanały Wczytanie maski jako zaznaczenia Utworzoną maskę wczytamy jako zaznaczenie, które z kolei zmienimy w maskę warstwy. 1 W panelu Layers (Warstwy) włącz widoczność warstwy Garden, a następnie zaznacz ją. 2 Kliknij dwukrotnie narzędzie Hand (Rączka), aby powiększyć widok do 100 . 3 Wybierz polecenie Select/Load Selection (Zaznacz/Wczytaj zaznaczenie). Z listy rozwijanej Channel (Kanał) wybierz Panel Mask. Zaznacz opcję Inverse (Odwróć), aby zaznaczone zostały panele, a nie tło. Kliknij przycisk OK. Na obrazie pojawi się ramka zaznaczenia. 4 Przy aktywnym zaznaczeniu kliknij przycisk Add layer mask (Utwórz maskę warstwy) ( ), aby zamaskować obszary zaznaczone. Zauważ, że w panelu Channels (Kanały) pojawił się nowy kanał o nazwie Garden Mask (Garden Maska). Będzie on wyświetlany, gdy tylko warstwa Garden będzie zaznaczona. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 161 5 W panelu Layers (Warstwy) kliknij ikonę połączenia maski z warstwą ( ), aby przerwać to połączenie. 6 Kliknij miniaturę warstwy Garden, aby ją uaktywnić. Teraz przesuniemy świątynię względem maski. 7 Z przybornika wybierz narzędzie Move (Przesunięcie) ( aby szczyt świątyni był widoczny w górnym panelu. ) i przeciągnij obraz, 8 Gdy uznasz, że położenie obrazu względem maski jest już prawidłowe, kliknij puste miejsce między miniaturami warstwy i jej maski w panelu Layers (Warstwy), aby ponownie je połączyć. 9 Zapisz dotychczasowy stan pracy. 162 LeKCJA 5 Maski i kanały szybkie wczytywanie zaznaczenia Zapisane zaznaczenie można ponownie wykorzystać, wczytując je do obrazu. Aby zrobić to szybko, wykonaj w panelu Channels (Kanały) jedną z następujących czynności: • Zaznacz odpowiedni kanał alfa, kliknij znajdujący się u dołu palety przycisk Load channel as selection (Zaznaczenie z kanału), a następnie kliknij kanał zespolony. • Przeciągnij na przycisk Load channel as selection (Zaznaczenie z kanału) kanał zawierający zaznaczenie, które chcesz wczytać. • Kliknij, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), kanał zawierający zaznaczenie do wczytania. Możesz też wybrać sposób, w jaki maska połączy się z istniejącym zaznaczeniem: • Aby dodać maskę do istniejącego zaznaczenia, wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i kliknij kanał. • Aby odjąć maskę od istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS) i kliknij kanał. • Aby uzyskać zaznaczenie będącą częścią wspólną wczytywanej maski i istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Crtl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) i kliknij kanał. Filtrowanie maski Do tej pory pracowaliśmy z obrazem w trybie CMYK, jako że potrzebny nam był kanał Cyan (Niebieskozielony). Obecnie przejdziemy do trybu RGB, aby móc zastosować filtry działające właśnie w tym trybie. Tylko niewielka liczba filtrów działa w trybie CMYK, a filtry dostępne w galerii działają tylko w trybie RGB. Zaznaczone panele zmodyfiku- jemy tak, aby wyglądały jak szklane. 1 W panelu Channels (Kanały) włącz widoczność kanału zespolonego CMYK. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 163 2 Z menu głównego wybierz polecenie Image/Mode/RGB Color (Obraz/Tryb/RGB). W oknie z pytaniem o spłaszczenie obrazu kliknij przycisk Don’t Flatten (Nie spłaszczaj). Obraz zostanie przekonwertowany do trybu RGB. Jeśli pojawi się okno z komunikatem o zgodności, kliknij przycisk OK. 3 Za pomocą polecenia Filter/Filter Gallery (Filtr/Galeria filtrów) otwórz okno dialogowe Filter Gallery (Galeria filtrów). 4 W oknie galerii rozwiń kategorię Distort (Zniekształcanie). Zaznacz filtr Glass (Szkło). Parametr Distortion (Zniekształcenie) ustaw na 2, a Smoothness (Gładkość) na 4, aby uzyskać efekt szyby mokrej od deszczu. Na koniec kliknij przycisk OK. stosowanie efektów przy użyciu maski gradientowej Jak pamiętamy, malowanie maski kolorem czarnym powoduje ukrywanie zawartości warstwy (w tych miejscach warstwa staje się przezroczysta), a malowanie kolorem białym, przeciwnie — odkrywanie (warstwa staje się nieprzezroczysta). Aby uzyskać częściową przezroczystość, należy malować farbą o odpowiednim stopniu szarości. Na przykład jeśli utworzymy maskę w kolorze leżącym dokładnie pośrodku między bielą a czernią, związana z nią warstwa będzie widoczna w 50 procentach. Teraz utworzymy maskę gradientową, aby uzyskać efekt stopniowego zanikania skut- ków działania filtra. 164 LeKCJA 5 Maski i kanały 1 W panelu Layers (Warstwy) przywróć ikonę oka obok warstwy Writing, która przedstawia japoński tekst wyrzeźbiony w brązie. Zaznacz tę warstwę. 2 U dołu panelu Layers (Warstwy) kliknij przycisk Add layer mask (Utwórz maskę warstwy) ( ). W ten sposób warstwie Writting zostanie przypisana maska. 3 Kliknij miniaturę maski warstwy Writting, aby ją zaznaczyć. Miniatura zostanie otoczona czarną ramką, oznaczającą, że aktywna jest maska, a nie warstwa. I o to chodzi, bo zamierzamy zastosować filtr właśnie do maski, a nie warstwy. 4 Z przybornika wybierz narzędzie Gradient ( ) i upewnij się, czy na pasku opcji włączony jest przycisk Linear Gradient (Gradient liniowy). Gradient powinien zmieniać się od bieli do czerni, a zatem kolorem narzędzia powinna być biel, a tła — czerń. 5 Jeśli kolorem narzędzia jest czerń, a tło ma przypisany kolor biały, kliknij dwustronną strzałkę w przyborniku, aby zamienić te kolory miejscami. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 165 6 Wciśnij klawisz Shift i w oknie obrazu przeciągnij gradient poziomo od środka lewej części obrazu (tej z napisami) do miejsca, gdzie zaczyna się okno. Utworzony gradient powinien być widoczny na miniaturze maski. Maska gradientowa będzie stopniowo odsłaniać (tam, gdzie jest biała) zawartość war- stwy Writting, a zasłaniać tam, gdzie jest czarna. Wartości gradientu zmieniające się od 255 (czerń) do 0 (biel) stopniowo odsłaniają to, co znajduje się pod maską. 7 Upewnij się, czy miniatura maski nadal otoczona jest czarną ramką oznaczającą aktywność maski, a nie warstwy. 8 Wybierz polecenie Filter/Texture/Mosaic Tiles (Filtr/Tekstura/Płytki mozaiki). Photoshop otworzy okno galerii filtrów. 9 Ustaw parametry filtra. Tlie Size (Rozmiar płytki) ustaw na 18, Grout Width (Grubość fugi) na 4 i Lighten Grout (Jasność fugi) na 1. Na koniec kliknij przycisk OK. 10 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisać aktualny stan kompozycji. 166 LeKCJA 5 Maski i kanały Zmiana rozmiarów płótna Aby na okładce umieścić tytuł książki i nazwisko jej autora, musimy powiększyć płótno (obszar roboczy) obrazu. 1 W przyborniku ustaw biały kolor tła. (Aby zrobić to szybko, kliknij najpierw przycisk Default Foreground and Background Colors — Domyślne kolory pierwszego planu i tła, a następnie kliknij ikonę w kształcie dwustronnej strzałki). 2 Z menu głównego wybierz polecenie Image/Canvas Size (Obraz/Rozmiar obszaru roboczego). Aby powiększyć istniejący obszar roboczy o zadaną wartość, zaznacz opcję Relative (Względnie), a następnie parametr Height (Wysokość) ustaw na 2 in (2 cale). Na diagramie Anchor (Kotwica) zaznacz środkowy kwadrat w dolnym rzędzie. Kliknij przycisk OK. Dodatkowy obszar płótna zostanie dodany nad obrazem.  Uwaga: Domyślnym usta- wieniem jest czarny kolor pierwszego planu i biały tła, ale gdy aktywna jest maska, kolory te zamieniają się miejscami. W analogiczny sposób poszerzymy płótno obrazu w dół. 3 Wybierz polecenie Image/Canvas Size (Obraz/Rozmiar obszaru roboczego). Upewnij się, czy zaznaczona jest opcja Relative (Względnie), a następnie ustaw parametr Height (Wysokość) na 1 in (1 cal). Na diagramie Anchor (Kotwica) zaznacz środkowy kwadrat w górnym rzędzie. Kliknij przycisk OK. 4 Kliknij dwukrotnie narzędzie Hand (Rączka), aby zobaczyć obraz w całości, a następnie zapisz go. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 167 E Wskazówka: Aby uniknąć nieoczekiwanych efektów podczas łączenia elementów pochodzących z róż- nych plików, należy zadbać o to, by ich rozdzielczości były jednakowe. Więcej informacji na temat rozdzielczości można znaleźć w pomocy Photoshopa pod hasłem „Pixel dimensions and image resolu- tion” („Informacje o wymiarach w pik- selach i rozdziel- czości”). Usuwanie tła obrazu Dodatkowe obszary płótna pokryjemy papierem. Skrawek papieru został zeskano- wany na białym, jednolitym tle. Aby oddzielić go od tła, zaznaczymy go i skopiujemy na nową warstwę. Jednym ze sposobów zaznaczenia obiektów o skomplikowanych krawędziach jest łączne wykorzystanie polecenia Color Range (Zakres koloru), narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) i funkcji Refine Edge (Popraw krawędź). Metoda ta pozwala szybko i skutecznie zaznaczać nawet najbardziej misterne krawędzie. 1 Kliknij przycisk Launch Bridge (Uruchom program Bridge) ( ) na pasku opcji. W oknie programu Bridge odszukaj folder Lessons/Lesson05 i kliknij dwukrotnie miniaturę pliku 05Paper.psd, aby otworzyć go w Photoshopie. 2 Wybierz polecenie Zaznacz/Color Range (Zaznacz/Zakres koloru). W oknie dialogowym tego polecenia ustaw parametr Fuzziness (Tolerancja) na 200. Wskaźnikiem przypominającym kroplomierz kliknij papier. W okienku podglądu zobaczysz obraz zaznaczenia. Kliknij OK. Większość papieru została zaznaczona, ale niektóre, ciemniejsze obszary znala- zły się poza zaznaczeniem. Aby je dołączyć, użyjemy narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie). 3 Z przybornika wybierz narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ( Przeciągaj nim po papierze, aż znajdzie i zaznaczy wszystkie krawędzie. ). 168 LeKCJA 5 Maski i kanały 4 Na pasku opcji kliknij przycisk Refine Edge (Popraw krawędź). Radius (Promień) ustaw na 5,0, Contrast (Kontrast) na 50 , Smooth (Gładki) na 3, Feather (Wtapianie) na 0 i Contract/Expand (Zawężanie/rozszerzanie) na –55. Na koniec kliknij OK. 5 Wybierz polecenie Layer/New/Layer via Copy (Warstwa/Nowa/Warstwa przez kopiowanie). W panelu Layers (Warstwy) pojawi się nowa warstwa o nazwie Layer 1 (Warstwa 1). Aby się jej dokładnie przyjrzeć, ukryj warstwę Background. Jak widać, na tej warstwie nie ma już białego tła, pozostał tylko papier. Przenoszenie warstw między dokumentami Przenoszenie warstw z jednego dokumentu Photoshopa do innego jest często stoso- wane. Sama czynność jest bardzo prosta. W ramach naszego projektu przeniesiemy wydzielony kawałek papieru do pliku z kompozycją okładki. Wykorzystamy go tam do utworzenia tekstury tła. 1 Kliknij przycisk Arrange Documents (Ułóż dokumenty) ( ) na pasku aplikacji i wybierz układ 2 Up (2 na górze). Sprawdź, czy w panelu Layers (Warstwy) dokumentu 05Working.psd zaznaczona jest warstwa Writing, a następnie uaktywnij dokument 05Paper.psd. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 169 2 Przeciągnij warstwę Layer 1 (Warstwa 1) z panelu Layers (Warstwy) dokumentu 05Paper.psd na środek obrazu 05Working.psd. Na stosie warstw tego obrazu, pod warstwą Buddha, pojawi się nowa warstwa Layer 1 (Warstwa 1). 3 Kliknij dwukrotnie nazwę tej warstwy i zmień ją na Paper (papier). 4 Zamknij plik 05Paper.psd bez zapisywania zmian. 5 Wybierz polecenie View/Rulers (Widok/Miarki), a następnie wyciągnij linię pomocniczą z górnej miarki i umieść ją na wysokości 2¼ cala. 170 LeKCJA 5 Maski i kanały 6 Z przybornika wybierz narzędzie Move (Przesunięcie) ( ) i przesuń papier, aby jego dolna krawędź pokryła się z linią pomocniczą. kolorowanie za pomocą warstwy korekcyjnej Do pokolorowania papieru wykorzystamy warstwę korekcyjną. 1 Upewnij się, czy warstwa Paper jest zaznaczona. 2 Otwórz panel Adjustments (Dopasowania) i kliknij w nim przycisk Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 171 3 Aby uzyskać fioletowy kolor papieru, ustaw Hue (Barwa) na –125, Saturation (Nasycenie) na –56, Lightness (Jasność) na –18. Cały obraz uzyskał fioletowe zabarwienie, bo warstwa korekcyjna działa na wszystkie warstwy leżące pod nią. Aby ograniczyć ten efekt do samego papieru, utworzymy maskę przycinającą. 4 Trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), ustaw wskaźnik między warstwą korekcyjną a warstwą Peper. Gdy wskaźnik przyjmie postać dwóch okręgów ( ), kliknij, aby utworzyć maskę przycinającą. W panelu Layers (Warstwy) przy warstwie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) pojawiło się wcięcie ze strzałką wskazującą na warstwę leżącą poniżej, czyli na warstwę Paper. Nazwa tej ostatniej jest teraz podkreślona. Wszystko to oznacza, że warstwa korekcyjna jest teraz przycięta przez warstwę Paper, czyli że zmiana koloru dotyczy wyłącznie papieru. 5 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisać aktualny stan pracy. 172 LeKCJA 5 Maski i kanały Grupowanie i przycinanie warstw Aby ukończyć kompozycję, poprzestawiamy niektóre warstwy i dodamy tekst. 1 W panelu Layers (Warstwy) włącz i uaktywnij warstwę Buddha. Upewnij się, czy znajduje się ona na szczycie stosu wszystkich warstw. 2 Zaznacz warstwy Paper i Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). (Wciśnij klawisz Shift, aby zaznaczyć obie warstwy). Z menu panelu Layers (Warstwy) wybierz polecenie New Group from Layers (Nowa grupa z warstw). Nazwij tę grupę Top Paper (górny papier) i kliknij przycisk OK. Teraz skopiujemy tę grupę, aby utworzyć dolną część okładki. 3 Z menu panelu Layers (Warstwy) wybierz polecenie Duplicate Group (Powiel grupę). 4 W oknie dialogowym Duplicate Group (Powiel grupę) wpisz nazwę nowej grupy Bottom Paper (dolny papier) i kliknij przycisk OK. 5 W panelu Layers (Warstwy) kliknij trójkąty widoczne obok grup Bottom Paper i Top Paper, aby rozwinąć te grupy. Jak widać, zawartość grupy Bottom Paper jest dokładnie taka jak zawartość grupy Top Paper — łącznie z położeniem poszczególnych warstw w oknie obrazu. Kliknij ponownie trójkąty, aby zwinąć grupy. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 173 6 Kliknij ikonę oka grupy Top Paper, aby ją ukryć. 7 Zaznacz grupę Bottom Paper, a następnie wybierz polecenie Edit/Transform/ Rotate 180º (Edycja/Przekształć/Obróć 180º). 8 Za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) ) przesuń odwrócony papier w dół, ( aby jego górna krawędź znalazła się na wysokości około 6½ cala. Jeśli uznasz za konieczne, możesz wyciągnąć z górnej miarki kolejną linię pomocniczą i ustawić ją na odpowiedniej wysokości. 9 W panelu Layers (Warstwy) kliknij puste miejsce po ikonie oka obok grupy Top Paper, aby przywrócić widoczność jej warstw. 10 Wybierz polecenie View/Rulers (Widok/Miarki), a następnie View/Clear Guides (Widok/Usuń linie pomocnicze), aby ukryć miarki i linie pomocnicze. Odwracanie maski Pamiętasz maskę utworzoną na początku lekcji? Nadszedł czas, aby ją wykorzystać. 1 W panelu Layers (Warstwy) włącz widoczność warstwy Buddha. 2 Zaznacz miniaturę maski warstwy Buddha. 3 Otwórz panel Masks (Maski) i kliknij w nim przycisk Invert (Odwróć). Posąg stanie się widoczny, a jego tło zniknie. Zauważ, że w panelu Channels (Kanały) zaznaczony został kanał Buddha Mask. 174 LeKCJA 5 Maski i kanały Teraz możesz się przekonać, jak pomocna jest możliwość korzystania z zapisanych kanałów alfa na różnych etapach pracy? Pamiętasz zapewne, że można zmieniać położenie obrazu względem maski. Jednak tym razem przesu- niemy obraz razem z maską. 4 Za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) ustaw posąg, aby aureola i podstawa zachodziły na papier na odległość około pół cala. Teraz zmienimy wzajemne położenie warstw posągu i papieru. 5 W panelu Layers (Warstwy) przeciągnij grupę Bottom Paper w górę, aby znalazła się nad warstwą Buddha. Chodzi o to, aby papier zakrył podstawę posągu. 6 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), aby zapisać aktualny stan pracy. Adobe PhotoshoP Cs4/Cs4 PL. ofiCJALny PodręCzniK 175 Zastosowanie tekstu w roli maski Podobnie jak zaznaczeniem, można maskować również tekstem. Wykorzystamy ten fakt, aby napisom umieszczonym na okładce nadać teksturę pokolorowanego papieru. 1 Z przybornika wybierz narzędzie Horizontal Type (Tekst) ( ). Na pasku opcji wybierz czcionkę Minion Pro Regular, włącz wyśrodkowanie tekstu i ustaw rozmiar czcionki na 75 punktów. Jako kolor tekstu wybierz czarny. 2 Kliknij na środku górnego kawałka papieru i wpisz Zen Garden (ogród zen). Aby nałożyć na tekst teksturę papieru, najpierw trzeba ją skopiować. 3 W panelu Layers (Warstwy) rozwiń grupę Top Paper. 4 Trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij warstwę Paper nad warstwę tekstową Zen Garden. W ten sposób utworzysz kopię warstwy Paper i od razu umieścisz ją we właściwym miejscu na stosie warstw. Aby w następnym etapie móc utworzyć maskę przycinającą, musisz skopiować war- stwę, a nie całą grupę. W skład maski przycinania mogą wchodzić warstwy, ale nie grupy warstw. 176 LeKCJA 5 Maski i kanały 5 Aby kopię warstwy papieru przyciąć warstwą tekstową Zen Garden, ustaw wskaźnik na linii oddzielającej te warstwy, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS); gdy wskaźnik przyjmie postać dwóch okręgów ( ), kliknij. Oryginalna złotawa tekstura papieru pokrywa teraz litery tekstu. Aby uzyskać efekt wypukłości l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: